Administracja sieciami LAN/WAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja sieciami LAN/WAN"

Transkrypt

1 Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu dynamicznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Tablica routingu Tablica routingu słuŝy do przechowywania informacji o trasach do sieci zdalnych i sieci połączonych bezpośrednio. W tablicy routingu znajdują się rekordy złoŝone z par adres IP sieci / adres IP następnego skoku, adres IP sieci / interfejs sieci połączonej bezpośrednio. Tablica routingu jest plikiem przechowywanym w pamięci RAM routera. Trasy dynamiczne trasy do sieci zdalnych, o których informacje uzyskiwane są za pomocą dynamicznych protokołów routingu (OSPF, IS-IS). Trasy są automatycznie, okresowo uaktualnianie. Trasy statyczne trasy do sieci zdalnych skonfigurowane przez administratora. Trasy nie zmieniają się w czasie. Trasy połączone bezpośrednio trasy do sieci połączonych bezpośrednio do interfejsów routera. Z. Lipiński, Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski, Sieci Komputerowe 2

3 Pętle routingu Pętle routingu mogą powstawać, gdy tablice routingu są niespójne, nie są aktualizowane z powodu wolnej zbieŝności w zmieniającej się sieci. zbieŝność czas dostosowania się urządzenia do zmian w topologii i konfiguracji sieci. Techniki stosowane do zapobiegania powstawaniu pętli routingu: podzielny horyzont (split horizon), zatrucie trasy (route poisoning), zatrucie wstecz (poison reverse), licznik wstrzymania (hold-down), aktualizacje wyzwalane (triggered updated). 3

4 Zapobieganie powstawaniu pętli routingu Pętlie routingu mogą spowodować Odliczanie do nieskończoności. Przesłanie z powrotem do routera nieprawidłowych informacji. Przesłanie do routera nieprawidłowych, niespójnych aktualizacji. Przesłanie do routera nieprawidłowych, niespójnych aktualizacji. Metoda zapobiegawcza Definiowanie maksymalnej liczby skoków dla pakietów. Router zwiększa wartość metryki routingu do nieskończoności. Aby zapobiec tego typu mechanizmowi ustala się maksymalną wielkość metryki, np. metryki liczba skoków, protokół RIP ma maksymalną wartość 15 (16 router na trasie jest nieosiągalny). Zastosowania reguły split horizon(podzielonego horyzontu). Technika blokownia wysyłania danych o sieci z danego interfejsów, jeżeli dane te zostały odebrane z tego interfejsu. Zatrucie trasy, oznaczenie trasy jako nieosiągalnej poprzez przypisanie metryce maksymalnej wartości, np. dla protokołu RIP metryka zatrutej trasy ma wartość 16 (liczba skoków, maksymalna wartość dla RIP ). Zatrucie wsteczwykorzystuje metodę zatrucia trasy i podzielonego horyzontu. Licznik wstrzymania, licznik wstrzymuje aktualizacje informacji trasach. 4

5 Konfiguracja protokołu routingu RIP W celu zapobiegania powstawaniu nieskończonych pętli routingu w protokole RIP ograniczono do 15 liczbę przeskoków na ścieŝce od źródła do celu. Przy konfiguracji RIP niezbędne jest: włączenie protokołu RIP, określenie sieci. 5

6 Konfiguracja protokołu routingu RIP Router(config)# router rip Router(config-router)# network a.b.c.d Uaktywnienie RIP jako protokołu routingu. a.b.c.d klasowy adres sieci bezpośrednio połączonej, którą chcemy ogłaszać. Przykład. Router automatycznie przekształca adres podsieci na adres sieci. Router(config-router)# network // adres sieci Router(config-router)# network // adres podsieci Będzie przekształcony na adres Interfejsy routera, które są bezpośrednio połączone wysyłają i odbierają aktualizacje RIP. Aktualizacje tras umoŝliwiają routerowi uzyskanie informacji o topologii sieci od bezpośrednio połączonego routera, na którym równieŝ uruchomiono protokół RIP. 6

7 Bezklasowy tryb adresowania IP Polecenie ip classless Router ma przekazywać pakiety adresowane do nieznanej podsieci poprzez najlepszą trasę związaną z siecią nadrzędną. Trasa nadrzędna, to trasa która w tablicy routingu nie ma informacji o adresie następnego skoku, interfejsie wyjściowym. Polecenie ip classless (bezklasowy tryb IP) umoŝliwia routing pakietów związanych z nieznaną podsiecią przy uŝyciu tego samego interfejsu, który jest uŝywany dla innych podsieci leŝących w tym samym zakresie adresów. 7

8 Bezklasowy tryb adresowania IP Zastosowanie polecenia no ip classless spowoduje, Ŝe pakiet związany z nieznaną podsiecią zostanie odrzucony, nawet jeśli istnieje trasa do podsieci leŝącej w tym samym zakresie adresów. Zgodnie z podstawową zasadą routingu klasowego, pakiet jest odrzucany w przypadku, gdy znana jest część głównej sieci, ale pakiet jest kierowany do nieznanej podsieci w tej sieci. Konsekwencją tej reguły, jest uŝywanie przez router trasy domyślnej tylko w przypadku, gdy sieć główna nie figuruje w tablicy routingu. 8

9 Bezklasowy tryb adresowania IP Polecenie konfiguracji globalnej ip classless powoduje, Ŝe IOS przekazuje te pakiety do najlepszej trasy supersieci, gdy router odbiera pakiety przeznaczone dla nieznanej podsieci naleŝącej do jakiejś sieci i jednocześnie inna część tej sieci jest bezpośrednio przyłączona do tego routera. Trasa supersieci jest trasą, której pojedyncza pozycja w tablicy routingu obejmuje kilka adresów podsieci. Przykład. Trasy /16,, /16, mogą być reprezentowane za pomocą supersieci /8. Funkcja ip classless uruchamiana automatycznie w systemach IOS powyŝej wer Jeśli funkcja ta jest wyłączona, wszystkie odebrane pakiety, które są przeznaczone dla podsieci zawartej w schemacie adresowania podsieci routera, zostaną odrzucone. Router(config)# ip classless Włączenie funkcji bezklasowego routingu. Router(config)# no ip classless Wyłączenie funkcji bezklasowego routingu. 9

10 Opcjonalna konfiguracja RIP Opcjonalna konfiguracja RIP: dodanie przesunięcia do metryk routingu, ustawienie zegarów, określenie wersji protokołu RIP, włączenie uwierzytelniania protokołu RIP, konfiguracja konsolidacji tras dla interfejsu, sprawdzenie konsolidacji tras IP, wyłączenie automatycznej konsolidacji tras, jednoczesne uruchomienie protokołów IGRP i RIP, wyłączenie sprawdzania źródłowych adresów IP, włączenie lub wyłączenie funkcji split horizon, włączenie protokołu RIP dla sieci WAN. 10

11 Opcjonalne polecenia RIP Router(config)# no router rip Router(config-router)# no network a.b.c.d Router(config-router)# version m n Wyłączenie RIP jako protokołu routingu. Usunięcie sieci a.b.c.d z procesu routingu RIP. RIP będzie globalnie wysyłał i odbierał tylko pakiety RIPm, RIPn m,n=1,2. Router(config-if)# ip rip send version m n Interfejs będzie wysyłał tylko pakiety RIPm, RIPn m,n=1,2. Router(config-if)# ip rip recive version m n Interfejs będzie odbierał tylko pakiety RIPm, RIPn m,n=1,2. Router(config-router)#no auto-summary Router(config-router)# passive-interface s0/0/0 Wyłączenie autopodsumowania sieci. Wyłączenie aktualizacje routingu dla określonego interfejsu. Router(config)# neighbor a.b.c.d Określenie adresu IP sąsiada z którym będą wymieniane informacje. 11

12 Opcjonalne polecenia RIP Router(config-if)# no ip split-horizon Router(config-router)# timers basic Wyłączenie funkcji split horizon. Funkcja domyślnie jest włączona. Zmiana czasów [sekunda]: uaktualniania (update) licznika awarii, wstrzymania (holddown), opóźniania, uśpienia. Router(config-router)# maxium-paths n Router(config-router)# default-information originate Ograniczenie liczby ścieżek dla równoważenia obciążenia do wartości n. n=4 wartość domyślna. n=6 wartość maksymalna. Generowane domyślnej trasy RIP. 12

13 Polecenia sprawdzające dla RIP Router# debug ip rip Wyświetla w czasie rzeczywistym aktywność RIP. Router#show ip rip database Sprawdzenie zawartości bazy RIP. Router# show interface nr_interfejsu Sprawdzenie statystyki interfejsu. Router# show ip interface nr_interfejsu Sprawdzenie stanu interfejsu i adresu IP. Router# show running-config Polecenie pokazuje, bieżącą konfigurację routera (zapisana w pamięci RAM). Router# show ip protocols Polecenie pokazuje, które protokoły routingu przenoszą ruch IP w routerze. Router# show ip route Polecenie umożliwia sprawdzenie, czy trasy odbierane od sąsiednich urządzeń używających protokołu RIP znajdują się w tablicy routingu. 13

14 Ćwiczenie. Konfiguracja protokołu RIP2. 14

15 Konfiguracja protokołu RIP2 na routerze Router RU105G. RU105G>enable RU105G#configure terminal RU105G(config)#router rip RU105G(config-router)#version 2 RU105G(config-router)#network RU105G(config-router)#no auto-summary RU105G(config-router)#exit RU105G(config)#exit RU105G#copy run start [RU105G#copy running-config startup-config] Przejście do tryb uprzywilejowanego. Przejście w tryb konfiguracji ogólnej. Włączenie routingu RIP. Włączenie routingu RIP2. Ogłoszenie sieci bezpośrednio połączonej (tylko adres klasowy). Wyłączenie automatycznego podsumowania. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. Powórt do trybu uprzywilejowanego. Zapisanie konfiguracji do NVRAM. Takie same polecenia naleŝy wykonać na routerach RU105S, RU105D. 15

16 Protokół EIGRP, Enchanced Iterior Gateway Routing Protocol Cechy protokołu EIGRP: mechanizm aktualizacji wyzwalanych, (brak mechanizmu aktualizacji okresowych), uŝywa tablicy topologii do przechowywania informacji o wszystkich trasach, nie tylko najlepszych, uzyskanych od innych routerów, obsługa VLSM, obsługa ręcznego sumowania tras, określanie przyległości sąsiadów za pomocą pakietów Hello EIGRP, równowaŝenie obciąŝenia tras nierównorzędnych, do wyznaczania trasy wykorzystuje algorytm DUAL, Diffused Update Algorithm, (dual oznacza, Ŝe w tablicach routingu są informacje o trasach zapasowych). Aktualizacja wyzwalana, to aktualizacja wysyłana przez router do innych routerów gdy: interfejs zmieni stan (włączony/wyłączony), trasa zmieniła stan na osiągalny/nieosiągalny, pojawiła się nowa trasa w tablicy routingu. 16

17 Tablica topologii EIGRP Tablica topologii zawiera następujące pola: Opłacalna odległość, FD, najniŝsza obliczona metryka do sieci docelowej. Miejsce źródłowe trasy, numer identyfikacyjny routera, który ogłosił daną trasę jako pierwszy. Pole jest wypełniane wyłącznie w przypadku tras, o których informacje router uzyskał z zewnątrz, spoza sieci EIGRP. Zgłaszana odległość, Reported Distance, odległość do sieci docelowej podawana przez przylegającego sąsiada. Informacje o interfejsie, interfejs, za pośrednictwem którego moŝna dotrzeć do sieci docelowej. Stan trasy, stan, w jakim znajduje się trasa. 17

18 Tablica sąsiadów EIGRP Router buduje tablice sąsiadów za pomocą pakietów Hello EIGRP. Wysyła je co 5 sekund. Struktura tablicy sąsiadów EIGRP: Adres sąsiedniego urządzenia (neighbor address), adres warstwy sieci sąsiedniego routera. Interfejs (interface), interfejs routera, na którym odebrano pakiet Hello. Czas przetrzymania (hold time), czas oczekiwania bez otrzymania jakiegokolwiek sygnału od sąsiedniego urządzenia, zanim łącze zostanie uznane za niedostępne. Czas wpisu, (Up time), czas jaki upłynął od wpisu sąsiada. Zegar SRTT (Smooth Round-Trip Timer), średni czas od wysłania pakietu do sąsiedniego urządzenia do otrzymania pakietu odpowiedzi. Wielkość kolejki (Q Cnt, Queue count), liczba pakietów oczekujących w kolejce na wysłanie. Jeśli wartość ta jest regularnie większa od zera, na routerze moŝe występować przeciąŝenie. Liczba 0 oznacza brak pakietów protokołu EIGRP w kolejce. Numer sekwencyjny (Seq Num, Sequence Number), numer ostatniego pakietu otrzymanego od danego sąsiedniego urządzenia. Pole słuŝy do identyfikacji pakietów, które mogą dotrzeć do routera w róŝnej kolejności. 18

19 Włączenie routingu EIGRP Router(config)# router eigrp 100 Włączenie routingu EIGRP. 100 numer systemu autonomicznego, identyfikator procesu routingu. Zakres Router(config)# no router eigrp 100 Wyłączenie routingu dla SA 100. System autonomiczny, domena routingu zbiór routerów będących pod wspólną administracją. W nagłówku protokołu EIGRP, pole Autonomous System Number oznacza Identyfikator danego procesu routingu. Router(config-router)# network Określenie jaka sieć ma być ogłaszana w EIGRP. Router(config-router)# no network Usunięcie sieci z ogłaszania w EIGRP. 19

20 Konfigurowanie routingu EIGRP Router(config-router)# network Określenie, które sieci obejmuje proces routingu EIGRP maska zastępcza. Router(config-router)# metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5 Zmiana wartości kn używanych do obliczenia metryki. Domyślne wartości: tos=0, k1=1, k2=0, k3=1, k4=0, k5=0. Pole tos=0 oznacza, Ŝe ma być obsługiwany routing EIGRP (nie GRP). Aby routery były sąsiadami (tworzyły rekordy w tablicach sąsiadów) wartości parametrów k1, k2, k3, k4, k5 muszą być takie same na obu routerach. Parametry TLV w pakiecie EIGRP. k1, pole określa wagę szerokości pasma, wartość 1, k2, pole określa wagę obciąŝenia, wartość 0, k3, pole określa wagę przepustowości, wartość 1, k4, pole określa wagę niezawodności, wartość 0, k5, pole określa wagę niezawodności, wartość 0. 20

21 Konfigurowanie routingu EIGRP Określenie szerokości pasma interfejsu. Router(config-if)# bandwidth N Router(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp no_as p Określenie szerokości pasma interfejsu na N kb, aby EIGRP dokonywał lepszego wyznaczania metryk. Polecenie nie zmienia szerokości pasma dla interfejsu. no_as - numer systemu autonomicznego. p wartość procentowa z N. Domyślna wartość p=50 (50%) szerokości pasma na interfejsie. EIGRP dokonuje automatycznego podsumowania sieci w granicach klasowych. Błąd podsumowania moŝe nastąpić, gdy dwa routery będą ogłaszały sieć /16, gdy pierwszy router powinien ogłaszać sieć /24, a drugi /24. 21

22 Konfigurowanie routingu EIGRP RównowaŜenie obciąŝenia tras nierównorzędnych. EIGRP obsługuje do 6 ścieŝek o nierównych kosztach. Router(config-router)# variance n Instrukcja włączająca trasy z metrykami mniejszymi lub równymi nrazy min.metrykadla danego miejsca przeznaczenia. 22

23 Konfigurowanie routingu EIGRP Włączenie uwierzytelnienia. Router(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 MD5 Włączenie uwierzytelnienia MD5 pakietów EIGRP. Router(config-keychain)# key 1 Identyfikacja numeru klucza. Zakres wartości: 0-2^

24 Konfigurowanie routingu EIGRP W łańcuchu kluczy musi być zdefiniowany co najmniej jeden klucz. Router(config-keychain-key)# keystring lancuchklucza1 Identyfikacja łańcucha klucza. Łańcuch klucza może zawierać: 1-80 znaków (litery, cyfry). Pierwszy znak nie może być cyfrą. Router(config-keychain-key)# acceptlifetime start-time [infinite end-time duration seconds] Router(config-keychain-key)# sendtlifetime start-time [infinite end-time duration seconds] Określenie czasu w który klucz może być odbierany (czas nieskończony data końca czas trwania w sekundach). Określenie czasu w którym klucz może być wysyłany (czas nieskończony data końca czas trwania w sekundach). 24

25 Weryfikacja routingu EIGRP Router# show ip eigrp neighbors detail Router# show ip eigrp interfaces Wyświetlenie tablicy sąsiadów. Wyświetlenie informacji EIGRP o interfejsach. Router# show ip eigrp interfaces serial 0/0 Wyświetlenie informacji EIGRP o interfejsie serial 0/0. Router# show ip eigrp topology Router# show ip eigrp traffic Router# show ip route eigrp Wyświetlenie tablicy topologii. Wyświetlenie numerów i typów wysyłanych i odbieranych pakietów. Wyświetlenie informacji EIGRP w tablicy routingu. 25

26 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. 26

27 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. Konfiguroanie interfejsów routera RU105G. RU105G>enable Przejście do trybu uprzywilejowanego. interface serial 0/0 RU105G#configure terminal RU105G(config)# interface serial 0/0 RU105G(config-if)# ip address RU105G(config-if)#clock rate RU105G(config-if)# no shutdown RU105G(config-if)# exit Przejście w tryb konfiguracji ogólnej. Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Określenie szybkości taktowania zegara dla interfesju szeregowego (interfejs z kablem typu Dec). Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 27

28 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. interface fastetherenet 0/1 RU105G(config)# interface fastetherenet 0/1 Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. RU105G(config-if)# ip address RU105G(config-if)# no shutdown Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Włączenie interfejsu. RU105G(config-if)# exit RU105G(config)# exit Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. Wyjście z trybu konfiguracji ogólnej. 28

29 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. Konfigurowanie EIGRP na ruterze RU105G. RU105G(config)# router eigrp 100 Włączenie routingu EIGRP, numer procesu 100. RU105G(config-router)# no auto-summary Wyłączenie automatycznego podsumowania. RU105G(config-router)# eigrp log-neighbor-changes Wyświetlenie informacji o sąsiadach. RU105G(config-router)# network Ogłoszenie sieci bezpośrednio połączonej (tylko adres klasowy). Konfigurowanie uwierzytelnienia na interfejsie RU105G(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 MD5 RU105G(config-if)# ip authentication mode keychain eigrp 100 lk_studnet1 Włączenie uwierzytelnienia MD5 w pakietach EIGRP. Włączenie uwierzytelnienia dla łańcucha klucza o nazwie lk_studnet1 29

30 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. Konfigurowanie EIGRP na ruterze RU105G. Konfigurowanie uwierzytelnienia eigrp RU105G(config-router)# key chian lk_studnet1 Identyfikacja nazwy łańcucha klucza. RU105G(config-keychain)# key 1 RU105G(config-keychain-key)# keystring klucz1 RU105G(config-keychain-key)# acceptlifetime 06:30:00 jan infinite RU105G(config-keychain-key)# sendtlifetime 06:30:00 jan :30:00 jun RU105G(config-keychain-key)# exit RU105G(config-keychain)# exit RU105G(config)# exit RU105G# copy running-config startup-config Identyfikacja numeru klucza. Identyfikacja łańcucha klucza klucz1. Określenie czasu w który klucz może być odbierany. Określenie czasu w który klucz może być wysyłany. Wejście w tryb konfiguracji ogólnej. Wejście w tryb uprzywilejowany. Zapisanie konfiguracji do NVRAM. 30

31 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. Konfigurowane interfejsów routera RU105S. RU105S> enable Przejście do trybu uprzywilejowanego. interface fastetherenet 0/1 RU105S(config)# interface fastetherenet 0/1 Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. RU105S(config-if)# ip address RU105S(config-if)# no shutdown RU105S(config-if)# exit Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 31

32 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. Konfigurowanie interfejsów routera RU105S. interface serial 0/0 RU105S# configure terminal RU105S(config)# interface serial 0/1 RU105S(config-if)# ip address RU105S(config-if)# clock rate RU105S(config-if)# no shutdown RU105S(config-if)# exit Przejście w tryb konfiguracji ogólnej. Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Określenie szybkości taktowania zegara dla interfesju szeregowego (interfejs z kablem typu Dec). Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 32

33 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. Konfiguracja EIGRP na routerze RU105S. RU105S(config)# router eigrp 100 Włączenie routingu EIGRP, numer procesu 100. RU105S(config-router)# no auto-summary RU105S(config-router)# eigrp log-neighbor-changes RU105S(config-router)# network Wyłączenie automatycznego podsumowania. Wyświetlenie informacji o sąsiadach. Ogłoszenie sieci bezpośrednio połączonej (tylko adres klasowy). Konfigurowanie uwierzytelnienia na interfejsie RU105S(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 md5 RU105S(config-if)# ip authentication keychange eigrp 100 lk_student2 Włączenie uwierzytelnienia MD5 w pakietach EIGRP. Identyfikacja nazwy łańcucha klucza, musi być zgodna z łańcuchem skonfigurowanym dla interfejsu. 33

34 Konfigurowanie uwierzytelnienia eigrp Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu EIGRP. RU105S(config-router)# key chian lk_student2 Identyfikacja nazwy łańcucha klucza. RU105S(config-keychain)# key 1 Identyfikacja numeru klucza. RU105S(config-keychain-key)# keystring klucz1 Identyfikacja łańcucha klucza klucz1. RU105S(config-keychain-key)# acceptlifetime 06:30:00 jan infinite RU105S(config-keychain-key)# sendtlifetime 06:30:00 jan :30:00 jun RU105S(config-keychain-key)# exit RU105S(config-keychain)# exit Określenie czasu w który klucz może być odbierany. Określenie czasu w który klucz może być wysyłany. Wejście w tryb konfiguracji ogólnej. Polecenie opcjonalne. RU105S# copy running-config startup-config Zapisanie konfiguracji do NVRAM. 34

35 Protokół OSPF, Open Shortest Path First Cechy protokołu OSPF: posiada moŝliwość autoryzacji wymienianych pakietów słuŝących do budowy tablic routingu (zabezpieczenie hasłem, wykorzystanie algorytmu message digest (MD5)), posiada mechanizm zarządzania obciąŝeniem sieci ('load balancing'), posiada mechanizm podziału sieci na obszary, pozwala tworzyć wirtualne połączenia między routerami. Typy pakietów protokołu OSPF: pakiet hello, database dsecrption, link state request, link state update, link state acknowledgement. 35

36 Konfigurowanie OSPF Router(config)# router ospf 123 Włączenie routingu OSPF, numer procesu 123. Numer procesu, to liczba z zakresu Numer procesu nie jest związany z obszarem OSPF. obszar OSPF to grupa routerów mające wspólne informacje o stanie łącza. Router(config-router)# network area 0 Interfejsy x będą umieszczane w obszarze maska zastępcza. Protokół OSPF ogłasza interfejsy (nie sieci). Maska zastępcza jest stosowana do identyfikacji ogłaszanych interfesjów. Router(config-router)# log-adjacency-changes detail Wysyła komunikat do programu syslog, gdy zmieni się stan między sąsiadami OSPF. 36

37 UŜycie masek zastępczych w obszarach OSPF Przykład. UŜycie masek zastępczych w obszarach OSPF xxxxxxxx.xxxxxxxx Adresy z zakresu pasują do maski zastępczej. Router(config-router)# Interfejs będzie umieszczony w obszarze 0. network area maska zastępcza. Router(config-router)# network area 0 Interfejs o dowolnym adresie będzie umieszczony w obszarze 0. 37

38 Konfigurowanie OSPF Polecenia opcjonalne OSPF. Router(config)# interface loopback 0 Utworzenie wirtualnego interfesju o nazwie loopback 0. Przejście w tryb konfiguracji interfejsu. Nadanie routerowi ID. Router(config)# router ospf 1 Uruchmomienie procesu OSPF 1. Router(config-router)# router-id Ustawienie ID routera na wartość Router(config-router)# no router-id Usunięcie ID routera. Wybór routera desygnowanego (DR), zapasowego desygnowanego (BDR) OSPF. Router(config-if)# ip ospf priority 50 Zmiana prioorytetu interfesju na 50. AD dla OSPF domślnie wynosi

39 Konfigurowanie OSPF Modyfikacja metryk OSPF. Router(config-if)# bandwidth 128 lub Router(config-if)# ip pspf cost 1564 Zmiana kosztu Zmiana kosztu na wartość Koszt to pasmo/pasmo interfejsu, liczba z zakresu Zakres dla pasma: 1 b/s 10 Gb/s. Uwierzytelnienie OSPF. Router(config)# router ospf 1 Uruchmomienie procesu OSPF 1. Router(config-router)# area 0 authentication Włączenie prostego uwierzytelnienia (hasło nie jest szyfrowane). Router(config-router)# exit Router(config-if)# ip ospf authentication-key student Ustwienie klucza (hasła) wartość: student 39

40 Konfigurowanie OSPF Uwierzytelnienie algorytmem MD5. Router(config)# router ospf 1 Uruchmomienie procesu OSPF 1. Router(config-router)# area 0 authentication message-digest Włączenie uwierzytelnienia MD5. Router(config-router)# exit Router(config-if)# ip ospf message-digest- 1 -id klucza. Wartość musi być taka sama jak key 1 md5 student na routerze sąsiednim. md5 stosowany algorytm. studnet klucz(hasło). 40

41 Konfigurowanie OSPF Konfiguracja licznika czasu. Router(config-if)# ip ospf hello-interval timer 20 Router(config-if)# ip ospf dead-interval 80 Zmiana licznika czasu dla komunikatu Hello na 20 sekund. Zmiana licznika czasu dla komunikatu Dead na 80 sekund. Propagacja domyślnej trasy OSPF. Router(config)# ip route s0/0 Utworzenie domyślnej trasy. Router(config)# router ospf 1 Uruchmomienie procesu OSPF 1. Router(config-router)# default-information orignate Router(config-router)# default-information orignate always Ustawienie domyślnej trasy ( ) która ma być propagowana do wszystkich routerów OSPF. Domyślna tras ( ) ma być propagowana do wszystkich routerów OSPF, nawet jeśli nie jest skonfigurowna na danym routerze. 41

42 Konfigurowanie OSPF Polecenia sprawdzające OSPF. Router# show ip protocol Router# show ip route Router# show ip ospf Router# show ip ospf interface Router# show ip ospf border-routers Router# show ip ospf neighbor Router# show ip ospf neighbor Router# show ip ospf databse Router# show ip ospf databse. Sprawdzenie konfiguracji protokołów warstwy 3 Modelu Ref.OSI. Wyświetla tablice routingu. Wyświetla informacje routingu OSPF. Wyświetla informacje routingu OSPF dotyczące wszystkich interfejsów. Wyświetla informacje o routerach brzegowych. Wyświetla listę sąsiadów. Wyświetla szczegółową listę sąsiadów. Wyświetla bazę danych OSPF. Wyświetla stan łączy. 42

43 Konfigurowanie OSPF Rozwiązywanie problemów OSPF. Router# clear ip ospf counters Router# clear ip ospf process Zerowanie liczników OSPF. Resetowanie procesu OSPF. Sąsiednie routery tworzą na nowo talicę sąsiadów, bazy danych i tablic routingu. Router# debug ip ospf events Router# debug ip ospf adjecency Router# debug ip ospf packets Wyświetlenie zdarzeń OSPF. Wyświetlenie stanów OSPF. Wyświetlenie pakietów OSPF. 43

44 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. 44

45 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. Konfigurowanie interfesjów routera RU105G. RU105G>enable Przejście do trybu uprzywilejowanego. RU105G#configure terminal Przejście w tryb konfiguracji ogólnej. RU105G(config)#interface fastethernet 0/0 Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. RU105G(config-if)# ip address RU105G(config-if)#no shutdown RU105G(config-if)#exit Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 45

46 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. RU105G(config)#interface serial 0/0 RU105G(config-if)# ip address RU105G(config-if)#clock rate RU105G(config-if)#no shutdown RU105G(config-if)#exit Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Określenie szybkości taktowania zegara dla interfesju szeregowego (interfejs z kablem typu Dec). Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 46

47 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. Konfigurowanie OSPF routera RU105G. RU105G(config)# router ospf 1 Włączenie procesu ospf 1. RU105G(config-router)# network area 0 RU105G(config-router)# network area 0 Interfejsy x będą umieszczane w obszarze maska zastępcza. Interfejsy x będą umieszczane w obszarze 0. RU105G(config-router)# crtl+z RU105G# copy running-config startup-config Wejście w tryb uprzywilejowany. Zapisanie konfiguracji do NVRAM. 47

48 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. Konfigurowanie interfesjów routera RU105S. RU105S>enable Przejście do trybu uprzywilejowanego. RU105S# configure terminal RU105S(config)# interface fastethernet 0/0 RU105S(config-if)# ip address Przejście w tryb konfiguracji ogólnej. Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. RU105S(config-if)# no shutdown RU105S(config-if)# exit Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 48

49 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. RU105S(config)# interface serial 0/0 RU105S(config-if)# ip address RU105S(config-if)# clock rate Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Określenie szybkości taktowania zegara dla interfesju szeregowego (interfejs z kablem typu Dec). RU105S(config-if)#no shutdown RU105S(config-if)#exit Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. RU105S(config-if)# interface serial 0/1 RU105S(config-if)# ip address Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. RU105S(config-if)# clock rate Określenie szybkości taktowania zegara dla interfesju szeregowego (interfejs z kablem typu Dec). RU105S(config-if)# no shutdown RU105S(config-if)# exit Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 49

50 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. Konfigurowanie OSPF na routerze RU105S. RU105S(config)#router ospf 1 Włączenie procesu ospf 1. RU105S(config-router)# network area 0 Interfejsy x.x będą umieszczane w obszarze 0. RU105S(config-router)#crtl+z Polecenie opcjonalne. RU105S# copy running-config startup-config Zapisanie konfiguracji do NVRAM. 50

51 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. Konfigurowanie interfesjów routera RU105D. RU105D>enable Przejście do trybu uprzywilejowanego. RU105D#configure terminal RU105D(config)#interface fastethernet 0/0 RU105D(config-if)# ip address RU105D(config-if)#no shutdown RU105D(config-if)#exit Przejście w tryb konfiguracji ogólnej. Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. RU105D(config)#interface serial 0/1 RU105D(config-if)# ip address RU105D(config-if)#clock rate RU105D(config-if)#no shutdown RU105D(config-if)#exit Wejście w tryb konfiguracji interfejsu. Przypisanie adresu IP i maski do interfejsu. Określenie szybkości taktowania zegara dla interfesju szeregowego (interfejs z kablem typu Dec). Włączenie interfejsu. Powórt do trybu konfiguracji ogólnej. 51

52 Ćwiczenie. Konfigurowanie routingu OSPF. Konfigurowanie OSPF routera RU105S. RU105D(config)#router ospf 1 Włączenie procesu ospf 1. RU105D(config-router)# network area 0 Interfejsy będzie umieszczony w obszarze 0. RU105D(config-router)# network area 0 Interfejsy będzie umieszczony w obszarze 0. RU105D(config-router)#crtl+z Wejście w tryb uprzywilejowany. Polecenie opcjonalne. RU105D#copy running-config startup-config Zapisanie konfiguracji do NVRAM. 52

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24 4.0.0.0/24 5.0.0.0/24 R1.2.3.4

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny konfiguracja CISCO

Routing dynamiczny konfiguracja CISCO Routing dynamiczny konfiguracja CISCO Spis treści Podstawowa konfiguracja RIP... 2 Włączenie OSPF... 3 Konfiguracja parametrów interfejsu OSPF... 3 Diagnostyka OSPF... 4 1 Podstawowa konfiguracja RIP enable

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci komputerowe Podstawy routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Routing Routing jest procesem wyznaczania najlepszej trasy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF...

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... 4 Metryka OSPF... 5 Vyatta i OSPF... 5 Komendy... 5 Wyłączenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Protokoły routingu

Sieci komputerowe Protokoły routingu Sieci komputerowe Protokoły routingu 212-5-24 Sieci komputerowe Protokoły routingu dr inż. Maciej Piechowiak 1 Protokoły routingu 2 Protokoły routingu Wykorzystywane do wymiany informacji o routingu między

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera

Podstawowa konfiguracja routera Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu Routing dynamiczny 1 Routing dynamiczny 5 Routing statyczny vs. dynamiczny Routing dynamiczny tablice routingu konfigurowane przez administratora (-ów), przewidywalny trasa po której pakiet jest przesyłany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0 RIPv1 RIPv1jest pierwszym protokołem ustanowionym

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty...

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... 5 EIGRP metryka... 6 EIGRP tablice... 6 EIGRP trasy...

Bardziej szczegółowo

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Wektor odległości (distnace vector) (algorytm Bellmana-Forda): Określa kierunek i odległość do danej sieci. Stan łącza (link state): Metoda najkrótszej

Bardziej szczegółowo

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6.1. Routing stanu łącza a routing wektora odległości Zasada działania protokołów routingu według stanu łącza jest inna niż w przypadku protokołów działających

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco. (Uwaga ze względu na brak polskich

Bardziej szczegółowo

Cisco IOS Routing statyczny i dynamiczny

Cisco IOS Routing statyczny i dynamiczny Cisco IOS Routing statyczny i dynamiczny 1. Obsługa routera Cisco Konsola zarządzania routera firmy Cisco pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego IOS może pracować w trybie zwykłym lub uprzywilejowanym,

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza Protokoły wektora odległości Protokoły stanu łącza 1 Protokoły klasowe 0-127 128-191 192-223 Dla protokołów klasowych stosowane są następujące zasady ogłaszania sieci lub podsieci: Jeżeli podsieć oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

Ruting dynamiczny EIGRP

Ruting dynamiczny EIGRP UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki Celem ćwiczenia jest zapoznanie z protokołem rutingu EIGRP stosowanym w małych i średnich sieciach komputerowych.

Bardziej szczegółowo

Routing Protocols and Concepts

Routing Protocols and Concepts Routing Protocols and Concepts Module 1. Introduction to Routing and Packet Forwarding. Router to komputer, odpowiadający za przekazywanie pakietów z sieci do sieci, od pierwotnego źródła do ostatecznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Ćwiczenie 2.3.6 Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Cele Opanowanie umiejętności konfigurowania schematu adresowania IP dla obszaru routingu OSPF. Opanowanie umiejętności konfigurowania i sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji.

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji. ROUTER a. Połącz się z ruterem konsolowo i przejdź do trybu uprzywilejowanego. Router> enable Router# b. Ustaw właściwy czas na ruterze. Router# clock set 10:40:30 6 February 2013 Router# c. Przejdź do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium sieci komputerowych opracowanie: mgr inż. Wojciech Rząsa Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej Wstęp Opracowanie zawiera ćwiczenia przygotowane do przeprowadzenia podczas

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy routingu IP

1. Podstawy routingu IP 1. Podstawy routingu IP 1.1. Routing i adresowanie Mianem routingu określa się wyznaczanie trasy dla pakietu danych, w taki sposób aby pakiet ten w możliwie optymalny sposób dotarł do celu. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Systemy bezpieczeństwa sieciowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Instytut Teleinformatyki i Automatyki Przedmiot: Systemy bezpieczeństwa sieciowego Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego. TEMAT: Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA Sposób obsługi routowania przez warstwę IP nazywa się mechanizmem routowania. Określenie to dotyczy przeglądania przez jądro tablicy routowania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe Sieci komputerowe Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Urządzenia sieciowe:

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 3:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP 5. EIGRP 5.1. Cechy i możliwości EIGRP Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) został wprowadzony przez firmę Cisco w 1994 r. jako skalowalna i ulepszona wersja jej własnego protokołu

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO)

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Rafał Wojciechowski rwojcie@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Cisco Systems Polska ul. Domaniewska 39B 02-672, Warszawa http://www.cisco.com/pl Tel: (22) 5722700 Fax: (22) 5722701 Wstęp do ćwiczeń Ćwiczenia do

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM.

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM. 1 Jakie są niektóre z powodów zmiany ustawień rejestru konfiguracji? (Wybierz dwie odpowiedzi). Zmuszenie systemu do ignorowania pliku konfiguracyjnego przechowywanego w pamięci NVRAM. Monitorowanie zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

Badanie protokołów routingu

Badanie protokołów routingu lp wykonawca nr w dzienniku (dz) 1. Grzegorz Pol 2. Michał Grzybowski 3. Artur Mazur grupa (g) 3 Topologia: zadanie Protokół routingu wybór 1. RIPng 2. OSPFv3 x 3. EIGRP Tabela 1. Plan adresacji: dane

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Tutorial 9 Koncepcje routingu

Tutorial 9 Koncepcje routingu 1 Tutorial 9 Koncepcje routingu 1. Routery a sieć 1.1. Topologia Na rysunku przedstawiono topologię używaną w tym tutorialu. Topologia ta składa się z trzech routerów - R1, R2 i R3. Routery R1 i R2 połączone

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Switching, VLAN & Trunking 2

Switching, VLAN & Trunking 2 Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda taki kabel

Tak wygląda taki kabel 1. Połączenie komputera z routerem/switchem Domyślnie wszystkie porty sieciowe są wyłączone. Aby się połączyć z urządzeniem należy wybrać kabel konsolowy i podłączyć do wejścia oznaczonego console na switchu

Bardziej szczegółowo

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne 52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne Trasowanie (Routing) to mechanizm wyznaczania trasy i przesyłania pakietów danych w intersieci, od stacji nadawczej do stacji odbiorczej.

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS

Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS STRESZCZENIE : 2 Tematem projektu jest konfiguracja przykładowej sieci, w której

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco, znajomość pakietu Zebra. Internet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika Topologia Cele Część 1: Sprawdzenie domyślnej konfiguracji przełącznika. Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika. Część 3: Konfiguracja wiadomości MOTD. Część 4: Zapisanie plików konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne Temat: Routing 1.Informacje ogólne Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo