, , , , 5, 9, , 16, 23 32, , 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy oddać i zarejestrować w dziekanacie do końca marca Jeden promotor moŝe prowadzić najwyŝej 8 prac; powyŝej tej liczby prace nie będą rejestrowane Tematy dla kierunku Informatyka Tematy dla kierunku Mechatronika , , , , 5, 9, , 16, 23 32, , 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, Dr inŝ. Dariusz Caban 1. Monitorowanie i zarządzanie urządzeń domowych poprzez serwer internetowy Urządzenia automatyki domowej stają się coraz bardziej popularne. Przy ich pomocy moŝna zarządzać instalacją alarmową, urządzeniami grzewczymi, oświetleniem, itd. W ramach pracy naleŝy skonfigurować i oprogramować lokalny serwer internetowy, który będzie udostępniał dane z monitorowania tych urządzeń i pozwalał na ich zdalne zarządzanie w ograniczonym zakresie. Utworzona witryna powinna być zabezpieczone przed podsłuchiwaniem i podszywaniem się. Powinna być przystosowane do przeglądania w urządzeniach klasy smartphone. 2. Techniki badania wydajności serwisów internetowych Badanie wydajności serwisów ma na celu wyznaczenie maksymalnego obciąŝenia serwera, zapewniającego poprawne odpowiedzi systemu na zapytania uŝytkowników. Brana jest pod uwagę liczba równoległych odwiedzin stron serwisu, czas odpowiedzi oraz liczba odrzucanych zapytań. Do badań wykorzystuje się specjalizowane oprogramowanie do generujące ruch i zbierające statystyki odpowiedzi (ab, jmeter, funkload). W pracy naleŝy skonfigurować przykładowy serwis internetowy, realizowany w oparciu o serwer LAMP (Linux- Apache-MySQL-PHP), a następnie przeprowadzić jego badanie wydajnościowe z wykorzystaniem róŝnych dostępnych technik. NaleŜy przeprowadzić analizę wyników: jakie słabe punkty serwisu zostały zidentyfikowane, o czym one świadczą, które narzędzia były najbardziej przydatne. 3. Wizualizacja pracy przedsiębiorstwa spedycyjnego w wykorzystaniem Google Maps W ramach pracy naleŝy opracować aplikację internetową, wykorzystującą API Google Maps, która będzie obrazowała realizację usług transportowych dla potrzeb dyspozytora. Zakłada się, Ŝe przedsiębiorstwo dysponuje taborem samochodowym, poruszającym się zgodnie z harmonogramami. Poszczególne pojazdy raportują okresowo swoje pozycje. Punkty dostawcze/przeładunkowe raportują o wolumenie towaru wyładowywanego i

2 ładowanego do pojazdów. Wizualizacja powinna wskazywać połoŝenia pojazdów, stan ich załadowania, trasy przejechane i pozostające do przejazdu, opóźnienia itp. Wszystko to ma być obrazowane na mapie drogowej przy pomocy narzędzi Google. 4. Zarządzanie dynamicznym serwerem DNS w ramach sieci lokalnej W ramach pracy naleŝy skonfigurować serwer zapewniający usługi DHCP oraz DNS dla sieci lokalnej (korzystającej z prywatnej puli adresów IP). Komputery w sieci lokalnej otrzymują adresy IP z puli dynamicznej serwera DHCP. NaleŜy przygotować skrypty zapewniające, Ŝe po nadaniu adresu IP komputerowi, zostanie on zarejestrowany w serwerze DNS pod przynaleŝną mu nazwą (niezaleŝną od przydzielonego adresu IP). Instalację naleŝy przetestować w sieci rzeczywistej lub wirtualnej. Prof. dr hab. inŝ. Wołodymyr Dragajew 5. Programowa realizacja Internetowej Bazy Danych (np. BIBLIOTEKA ) z wykorzystaniem Serwisu Internetowego KRASNAL 6. Programowa realizacja ruchu robota- mobilnego dla wykonywania operacji technologicznych w zakładach przemysłowych. Prof. dr hab. inŝ. Ignacy Dulęba 7. Automatyczna zamiana niedeterministycznego na deterministyczny automat skończony. 8. Program dydaktyczny ilustrujący wybrane metody sortowania tablic. Dr inŝ. Jan Francyk 9. Model sterownika do automatycznej sekretarki telefonicznej. Projekt i wykonanie. 10. Wizualizacja działania terminala telekomunikacyjnego. 11. Program do jednoczesnego sterowania 2 wind. Projekt i wykonanie. 12. Oprogramowanie systemu zbierania rozproszonych danych pomiarowych za pomocą sieci telekomunikacyjnej. 13. Sterowanie sygnalizacją świetlną skrzyŝowania ulicznego. 14. Wizualizacja procesów telealarmów i telesterowania w terminalu telekomunikacyjnym. 15. Interfejs do badania stanów linii telekomunikacyjnej. Projekt i wykonanie. 16. Oprogramowanie do sterowania systemem ochrony wybranego obiektu (np. węzeł drogowy, obiekt handlowy, szkoła, willa, wagon kolejowy itp.). Projekt i wykonanie. 17. Komputerowa wizualizacja działania węzła komutacyjnego. Projekt i wykonanie. 18. Komputerowa wizualizacja zespołu przyłączeniowego współczesnej centrali elektronicznej. Projekt i wykonanie. 19. Komputerowa wizualizacja zamiany elektrycznych sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe. Projekt i wykonanie. 20. Komputerowa wizualizacja funkcjonowania maszyny szyfrującej typu "Enigma". Projekt i wykonanie.

3 Dr hab. inŝ. Roman Galar 21. Aktywny przewodnik turystyczny. 22. Aktywna mapa Sudetów. Dr inŝ. Stefan GiŜewski 23. Przetworniki analogowo-cyfrowe w systemach pomiarowych multimedialne stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest opracowanie multimedialnego dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego przedstawiającego zasadę przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów, metody działania róŝnych rodzajów przetworników ich podstawowe parametry i sposoby komunikacji w systemach komputerowych Kolektory słoneczne jako alternatywne źródła energii cieplnej oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania multimedialnego umoŝliwiającego interaktywne zapoznanie się z zagadnieniami działania, i podstaw projektowania instalacji solarnych na potrzeby budownictwa jednorodzinnego. 25. Przetworniki cyfrowo-analogowe w systemach pomiarowych multimedialne stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest opracowanie multimedialnego dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego przedstawiającego zasadę przetwarzania cyfrowo-analogowego sygnałów, metody działania róŝnych rodzajów przetworników ich podstawowe parametry i sposoby komunikacji w systemach komputerowych. 26. Oprogramowanie sterujące pracą generatora funkcyjnego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania sterującego nastawami, sterowanego przez interfejs RS-232, generatora sygnałów: sinusoidalnego, trójkątnego, prostokątnego. WaŜnym elementem jest opracowanie przyjaznego interfejsu uŝytkownika umoŝliwiającego korzystanie z generatora osobom mającym małe doświadczenie laboratoryjne. 27. Mikroprocesorowy sterownik kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody uŝytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła. 28. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału świetlnego powinna odbywać się losowo w czasie. 29. Badanie wzroku z wykorzystaniem komputera osobistego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania umoŝliwiającego wstępne badanie jakości wzroku poprzez generację na ekranie w sposób losowy znaków alfanumerycznych o odpowiednim kształcie i wymiarach. UmoŜliwi to zastąpienie stosowanych do tej pory w gabinetach okulistycznych tablic. 30. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału akustycznego o wybieranej częstotliwości powinna odbywać się losowo w czasie.

4 31. Interfejsy szeregowe - oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania multimedialnego umoŝliwiającego poznanie waŝniejszych standardów interfejsów szeregowych stosowanych w systemach pomiarowych i diagnostycznych w przemyśle, motoryzacji i innych dziedzinach. Oprogramowanie, przeznaczone jest dla celów dydaktycznych i powinno umoŝliwić w szczególności poznanie organizacji transmisji sposobów kodowania informacji oraz kontroli poprawności transmisji. 32. Oprogramowanie stanowiska do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych z zastosowaniem przyrządów z interfejsem szeregowym W ramach przedmiotu Elektronika i miernictwo, studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne na których mierzą charakterystyki prądowo-napięciowe róŝnych diod, termistorów, tranzystorów oraz innych elementów elektronicznych. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania dla stanowiska dydaktycznego składającego się z przyrządów uniwersalnych wyposaŝonych w interfejs szeregowy umoŝliwiającego zbieranie danych z tych przyrządów, pozwalającego na wizualizację wyników pomiarów, oraz zapoznającego ze strukturą i właściwościami systemu. Dr inŝ. Jacek Gruber 33. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii Joomla. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii Joomla. 34. Sieci bezprzewodowe WiFi i WiMAX standardy i bezpieczeństwo. Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Analizy standardów dla sieci bezprzewodowych duŝego zasięgu. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. ZagroŜenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz moŝliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi i WiMAX. 35. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku PYTON. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii PYTON. 36. Bezpieczeństwo baz danych w systemach korporacyjnych i sieciowych Mechanizmy i moŝliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych i systemów DBMS. Analiza i klasyfikacja ataków SQL Injection. Metody i mechanizmy obrony przed atakami. NaleŜy teŝ omówić mechanizmy obrony przed atakami Injection. Badania podatności wybranych klas portali, witryn i aplikacji korporacyjnych na ataki Injection. 37. Odmowa usług DoS i Dos ataki i obrona Idea i waŝniejsze przeprowadzone ataki DoS na serwisy i portale internetowe. Znane scenariusze przeprowadzania ataków DoS oraz ich techniki i ataki składowe. Znane i moŝliwe ataki rozproszone odmowy usług DDoS oraz DRDoS. Narzędzia do zarządzania atakami DDoS. Sposoby obrony przed atakami DoS. Scenariusze praktyczne ataków DoS. 38. Audyt bezpieczeństwa informatycznego unormowania i praktyka realizacyjna

5 Omówienie istoty i pojęcia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Analiza formalnych modeli bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych i analiza ryzyka. Rodzaje i standardy oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zbadanie kilku lub kilkanastu narzędzi i systemów do audytu, wykrywania podatności, wykrywania ataków i intruzów IDS/IPS/IRS, oraz zapobiegania atakom i naruszeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 39. Sieci bezprzewodowe bezpieczeństwo sieci WiFi Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. ZagroŜenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz moŝliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi. 40. Monitorowanie i podsłuchiwanie sieci Sniffing jako groźny sposób naruszania bezpieczeństwa. Sposoby obrony przed sniffingiem. Sniffing jako technika samodzielna i pomocnicza. Kategorie i analiza technik ataków sniffingowych. Opis scenariuszy i eksperymenty z wykrywaniem sniffingu oraz namierzania maszyn podsłuchujących sieć. 41. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku WAMP. Na przykładzie elementów projektowania oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiej aplikacji biznesowej lub niewielkiego portalu, witryny lub aplikacji społecznościowej w technologii XAMP. 42. Skanery bezpieczeństwa systemów i sieci Zaprezentowanie róŝnych zagroŝeń a następnie omówienie dostępnych narzędzi do skanowania aplikacji internetowych. Ogólna charakterystyka icj moŝliwości, wykorzystywanych w nich mechanizmów, ich podział ze względu na ich dostępność. Postać Jeremiaha Grossmanajako światowej sławy eksperta, ewangelisty i guru w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji i systemów internetowych. Dr inŝ. Kazimierz Grzywa 43. Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne do prezentowania systemu HMI/SCADA. Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnego przetwornika sygnałów analogowych LonWorks f-my m-tron oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym moŝna ćwiczyć nie wychodząc z domu. 44. System automatyki przemysłowej wspomagany komputerowo (środowisko Windows) Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnych modułów Systemu I/O 750 LonWorks f-my WAGO oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym moŝna ćwiczyć nie wychodząc z domu. 45. Mechatroniczne stanowisko do identyfikacji obiektów przemysłowych (generacja sygnałów testowych, zbieranie danych procesowych, przetworzenie - identyfikacja)

6 Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem modułów Systemu I/O 750 Ethernet f-my WAGO oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym moŝna ćwiczyć nie wychodząc z domu. 46. Opracowanie aplikacji enkodera PK 1020 w systemie HMI/SCADA wybranego procesu przemysłowego Celem pracy jest zaprojektowanie stołu do cięcia profili aluminiowych z układem pozycjonującym sterowanym numerycznie (komputer, środowisko Windows). NaleŜy uŝyć oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development. Dr inŝ. Antoni Izworski 47. Programowanie sterowników i paneli operatorskich serii S Opracowanie pakietu dydaktycznego do nauki programowania sterowników PLC i paneli operatorskich dla serii S Analizator stanu sterowników PLC aplikacja w Visual Studio Opracowanie narzędzia programistycznego do diagnozowania stamów pracy sterowników wybranej firmy (np. Siemens). 49. Badanie członów wykonawczych automatyki -zbudowanie modelu dydaktycznego z falownikiem i silnikiem indukcyjnym, -projekt procedury projektowania członu wykonawczego z falownikiem, -projekt procedury programowania falownika (dla 2-3 wariantów trubów pracy), -projekt 2-3 ćwiczeń dydaktycznych za zakresu badania dynamiki układu napędowego, 50. Współpraca odbiornika GPS z mikroprocesorem Atmega32 projekt pakietu edukacyjnego -zbudowanie modelu dydaktycznego z modułem odbiornika GPS, -opis standardu komunikacji z modułem GPS i monitorowanie strumienia danych (przy pomocy typowych terminali oraz aplikacją napisaną np. w Visual Studio), -wykonanie symulatora strumienia danych z odbiornika GPS, -projekt 2-3 ćwiczeń dydaktycznych za zakresu współpracy procesora Atmega z modułem GPS 51. Współpraca enkodera kwadraturowego z mikroprocesorem Atmega32 projekt pakietu edukacyjnego -zbudowanie modelu dydaktycznego z czujnikiem magnetycznym, -opis standardu sugałów i monitorowanie strumienia danych (przy pomocy modułu z mikroprocesorem Atmega16), -projekt 2-3 ćwiczeń dydaktycznych za zakresu współpracy procesora Atmega z modułem enkodera 52. Programowa realizacja sterowania ruchem ulicznym na sterowniku S zbudowanie modelu dydaktycznego skrzyŝowania ulicznego, -opis języków programowania stosowanych w sterowniku S7-200, -opis wykorzystania symulatora sterownika S7-200,

7 -projekt elektryczny instalacji sterowania ruchem ulicznym -opis algorytmu sterowania sygnalizatorami (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, - redakcja pracy dyplomowej. 53. Programowa realizacja sterowania ruchem ulicznym na sterowniku EASY -zbudowanie modelu dydaktycznego skrzyŝowania ulicznego, -opis bloków programowych stosowanych w sterowniku EASY, -opis wykorzystania symulatora sterownika EASY, -projekt elektryczny instalacji sterowania ruchem ulicznym, -opis algorytmu sterowania sygnalizatorami (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 54. Programowa realizacja sterowania obiektem cieplnym na sterowniku S zbudowanie modelu dydaktycznego obiektu cieplnego, -opis języków programowania stosowanych w sterowniku S7-200, -opis wykorzystania symulatora sterownika S7-200, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem cieplnym, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 55. Programowa realizacja sterowania obiektem cieplnym na sterowniku EASY -zbudowanie modelu dydaktycznego modelu cieplnego, -opis bloków programowych stosowanych w sterowniku EASY, -opis wykorzystania symulatora sterownika EASY, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem cieplnym, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 56. Programowa realizacja sterowań na sterowniku S dla obiektów z sygnałami dwustanowymi -opis środowiska programistycznego do programowania sterownika, -opis procedury instalacji oprogramowania oraz przygotowanie obrazu wirtualnej maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem -opis bloków programowych stosowanych w sterowniku S7-1200, -opracowanie serii 4 ćwiczeń dydaktycznych do nauczania programowania, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem z sygnałami cyfrowymi, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 57. Programowa realizacja sterowań na sterowniku S dla obiektów z sygnałami analogowymi -opis środowiska programistycznego do programowania sterownika, -opis procedury instalacji oprogramowania oraz przygotowanie obrazu wirtualnej maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem

8 -opis bloków do obsługi sygnałów analogowych, -opracowanie serii 4 ćwiczeń dydaktycznych do nauczania przetwarzania sygnałów analogowych, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem z sygnałami analogowymi, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 58. Nauka programowania sterowników z rodziny S opis modułów sprzętowych sterowników z rodziny S7-300, -opis środowiska programistycznego do programowania i symulacji sterowników S7-300, -opis procedury instalacji oprogramowania uŝytkowego oraz symulatora sterownika, -opis języków programowania sterownika, -opracowanie 4-5 ćwiczeń z zakresu wykorzystania typowych bloków funkcjonalnych w języku stykowym, -opracowanie instrukcji obsługi programatora i symulatora sterownika, -opracowanie projektu instalacji sterowania obiektem z sygnałami dwustanowymi, Dr inŝ. Witold Komorowski 59. Asembler języka Kass (architektura 2K+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego (konieczne uzgodnienia z projektantem symulatora!). Napisanie, uruchomienie i testowanie programu, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien generować: (1) plik wynikowy dla symulatora 2KPlus (będącego tematem innej pracy dyplomowej), (2) wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 60. Symulator procesora 2K+. Specyfikacja architektury (rejestry, pamięć, kody), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wykonywalnego (konieczne uzgodnienia z projektantem asemblera!), definicja interfejsu uŝytkownika. Napisanie, uruchomienie i testowanie symulatora, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien umoŝliwiać śledzenie wykonania programów napisanych w asemblerze (będącego tematem innej pracy dyplomowej) praca krokowa, obserwacja rejestrów programowych i wybranego obszaru pamięci, edycja pamięci i rejestrów, deasemblacja kodu z pamięci operacyjnej. Język programowania - dowolny. Dr inŝ. Piotr Kowalewski 61. Mechatroniczna dłoń - projekt zręcznego manipulatora. 62. Projekt kroczącego parapodium dla dzieci. Prace swoim zakresem obejmowałyby opracowanie załoŝeń konstrukcyjnych podstaw sterowania oraz dokumentację techniczną (rysunkową). Dr inŝ. Arkadiusz Liber 63. Internetowy serwis informacyjny o wybranym regionie turystycznym, geograficznym, historycznym. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 64. Internetowy serwis informacyjny o wybranej grupie zwierząt lub roślin Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 65. Internetowy serwis informacyjny o przestępstwach popełnianych przy uŝyciu urządzeń komputerowych Zaprojektowanie i implementacja sytemu informacyjnego.

9 66. Komputerowa symulacja procesów zachodzących w sieciach komputerowych Wykonanie projektu sieci oraz modelowania i symulacji jej działania. 67. Komputerowy system wspomagania nauczania Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych szkoły. 68. Zapewnianie autentyczności dokumentów przy wykorzystaniu klasycznych i elektronicznych podpisów Praca z zakresu badania cech oraz analizy porównawczej klasycznych i elektronicznych podpisów stosowanych na dokumentach przetwarzanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach. 69. Internetowe wspomaganie psychoterapii Praca z zakresu badania moŝliwości terapeutycznych systemów i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii elektronicznej. 70. Multimedialny system o fotografii cyfrowej Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 71. Internetowy przewodnik po obiektach obronnych Dolnego Śląska Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 72. Multimedialny przewodnik po wybranej gminie lub regionie Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 73. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 74. Multimedialny system wspomagania nauczania wybranego języka programowania Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 75. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 76. Metody badania uszkodzeń, usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na kartach pamięci Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. 77. Metody badania uszkodzeń, usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na nośnikach DVD Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. 78. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych.do wyboru jeden z 4 podtematów. 79. Internetowy informator o rzekach w wybranym regionie Polski Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 80. Internetowy informator o uzdrowiskach w Sudetach Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 81. Metody kryminalistyki informatycznej Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 82. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu wykrywania przestępstw Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. 83. Projekt sieci komputerowej o podwyŝszonym bezpieczeństwie dla wybranej firmy Praca dotyczy wykonania projektu sieci przewodowej, bezprzewodowej lub hybrydowej. Dr inŝ. Janusz Lichota 84. Mechatroniczny układ pomiarowy szlakowania w kotle energetycznym - mini robot wędruje po kotle i sprawdza zmianę strumienia ciepła. 85. Roboty w zastosowaniach domowych - odkurzacz z algorytmem ruchu i czujnikami, robot rehabilitacyjny do złamań nóg, robot - stolik przyjeŝdŝający do uŝytkownika Dr hab. Antoni Mituś 86. Algorytmy numeryczne do rozwiązywania jednowymiarowego równania Newtona Cel: Przegląd oraz implementacja podstawowych algorytmów słuŝących do rozwiązywania równania Newtona dla punktu materialnego poruszającego się wzdłuŝ linii prostej

10 Krótki opis: Opanowanie oraz implementacja komputerowa algorytmów Eulera, leap-frog, Verleta oraz prędkościowego Verleta. Porównanie wyników otrzymanych za pomocą róŝnych algorytmów. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania w dowolnym języku (C, Pascal, Fortran). Uwaga: Projekt moŝe być realizowany za pomocą pakietu algebry symbolicznej Maple. 87. Modelowanie komputerowe poŝarów lasu za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie i wizualizacja komputerowa poŝaru lasu jako procesu losowego. Krótki opis: Las jest modelowany jako dwuwymiarowa tablica N x N. KaŜdy element tablicy przedstawia drzewo. Podaje się reguły, według których płonące drzewo powoduje zapalenie się drzewa sąsiada. Reguły te mają charakter losowy. Do ich implementacji uŝywa się generatora liczb losowych. Badany jest proces rozprzestrzeniania się poŝaru w czasie oraz obliczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy uŝyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Umiejętność wizualizacji dwuwymiarowej tablicy na ekranie komputera. Uwagi: MoŜliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zaleŝności od umiejętności studenta. 88. Modelowanie komputerowe procesu błądzenia przypadkowego za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie komputerowe błądzenia wzdłuŝ linii prostej jako procesu losowego. Krótki opis: Obiekt moŝe poruszać się wzdłuŝ linii prostej. Decyzja o tym, czy w kolejnym kroku pójdzie on w lewo/prawo podejmowana jest za pomocą generatora liczb losowych. RównieŜ długość kroku oraz czas oczekiwania na ten krok mogą być wyznaczane za pomocą generatora liczb losowych. Badane jest zjawisko takiego błądzenia przypadkowego oraz wyznaczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy uŝyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Uwagi: MoŜliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zaleŝności od umiejętności studenta. Dr hab. inŝ. Andrzej Obuchowicz Wszystkie poniŝsze tematy prac inŝynierskich związane są z budową środowiska laboratoryjnego dla przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Zadaniem dyplomantów będzie: implementacja wybranych klas algorytmów w wybranym środowisku programistycznym; zaprojektowanie i implementacja interfejsu wspomagającego wykonanie studentom zadań na zajęciach laboratoryjnych; implementacja procedur przetwarzających otrzymane wyniki ćwiczenia laboratoryjnego do postaci tabel zbiorczych, wykresów itp.; przygotowanie instrukcji wprowadzającej do tematu ćwiczenia laboratoryjnego wraz z instrukcją obsługi utworzonego narzędzia. 89. Sortowanie wewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 90. Sortowanie zewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 91. Wyszukiwanie wzorca w tekście: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 92. Minimalne drzewo rozpinające: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 93. Algorytmy teorio-liczbowe: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński 94. Przesyłanie informacji w komputerze z wykorzystaniem magistrali PCI Express - projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka)

11 Celem pracy jest omówienie budowy, zasady działania i parametrów jednej z najnowszych szeregowych magistral komputerów personalnych. Autor w formie multimedialnej powinien przygotować aplikację z moŝliwością uruchamiania w przeglądarkach internetowych ukazującą omawianą tematykę. Aplikacja powinna zawierać róŝne formy ukazania zagadnień, tekst, obraz statyczny i ruchomy oraz animację przepływu informacji z wykorzystaniem omawianej magistrali. 95. Sterownik PLC nowej generacji budowa, zasada działania i programowanie - projekt i implementacja przewodnika. (informatyka, mechatronika) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu dydaktycznego obejmującego tematykę małych sterowników PLC nowej generacji. W ramach realizacji pracy dyplomant powinien omówić budowę sterownika, własności podstawowych podzespołów oraz zasady programowania tego sterownika. Praca powinna być przygotowana w oparciu o sterownik produkcji firmy SIMENS rodziny SIMATIC S Zastosowanie sterownika PLC do regulacji temperatury i wilgotności. (mechatronika, informatyka) Celem pracy jest przygotowanie układu sterownia obiektem dynamicznym o zmiennych ciągłych. W ramach realizacji pracy dyplomant powinien zbudować makietę małej szklarni i wyposaŝyć ja w podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze. W drugim etapie naleŝy zaprojektować i zaimplementować program sterowania. Praca powinna być przygotowana w oparciu o mały sterownik PLC. 97. System sterowania binarnego obiektem przemysłowym z zastosowanie sterownika S7_200. (mechatronika, informatyka) Celem pracy jest zbudowanie makiety obiektu przemysłowego oraz układu sterownia tym obiektem z zastosowaniem sterownika firmy SIMENS typu S Jako obiekt moŝna przyjąć model pralni bębnowej. W ramach pracy, po zbudowaniu makiety, naleŝy zaprojektować, zaimplementować z zastosowaniem języka drabinkowego oraz przetestować układ sterowania tym obiektem. 98. Budowy i zasady działania najnowszych wielordzeniowych procesorów typu CISC-RISC - projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu dydaktycznego obejmującego tematykę budowy i zasady działania najnowszych procesorów na przykładzie procesora firmy Intel lub AMD. W ramach realizacji naleŝy wymienić i krótko scharakteryzować istniejące aktualnie procesory wielordzeniowe. 99. Zasady realizacji algorytmu w systemie pamięć operacyjna procesor projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka) Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja pakietu wyjaśniającego zasadę współpracy modułu pamięci operacyjnej i procesora w trybie maszyny prostej Von Neumana. W ramach realizacji tematu naleŝy przygotować z zastosowaniem języka Asembler prostego algorytmu przetwarzania dwóch liczb i pokazać w formie multimedialnej kolejne kroki wykonywane przez wymienione podzespoły Pamięci z zapisem optycznym, budowa i parametry projekt i implementacja przewodnika. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu wspomagającego proces dydaktyczny w zakresie pamięci optycznych komputera. W ramach realizacji pracy naleŝy omówić budowę, zasadę przechowywania informacji oraz parametry znanych pamięci o zapisie optycznym (CD, DVD, Blue-Ray). Ponadto naleŝy równieŝ opracować informacje o zasadach komunikacyjnych umoŝliwiających współpracę z tymi pamięciami Komunikacja w systemie Universal Serial Bus (USB) projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu wspomagającego proces dydaktyczny w zakresie portów komunikacyjnych opartych na porcie USB. W ramach realizacji pracy naleŝy omówić budowę, zasadę przyłączania i rozłączania oraz przydzielania adresów i przerwań dla urządzeń łączonych za pomocą portu USB. Ponadto naleŝy równieŝ opracować informacje o parametrach istniejących wersji tego portu komunikacyjnego.

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl - 1 - O Nas Rozpoczęliśmy działalność w 1992r. Specjalizujemy się w budowaniu i instalowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Moczarski Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo