, , , , 5, 9, , 16, 23 32, , 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy oddać i zarejestrować w dziekanacie do końca marca Jeden promotor moŝe prowadzić najwyŝej 8 prac; powyŝej tej liczby prace nie będą rejestrowane Tematy dla kierunku Informatyka Tematy dla kierunku Mechatronika , , , , 5, 9, , 16, 23 32, , 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, Dr inŝ. Dariusz Caban 1. Monitorowanie i zarządzanie urządzeń domowych poprzez serwer internetowy Urządzenia automatyki domowej stają się coraz bardziej popularne. Przy ich pomocy moŝna zarządzać instalacją alarmową, urządzeniami grzewczymi, oświetleniem, itd. W ramach pracy naleŝy skonfigurować i oprogramować lokalny serwer internetowy, który będzie udostępniał dane z monitorowania tych urządzeń i pozwalał na ich zdalne zarządzanie w ograniczonym zakresie. Utworzona witryna powinna być zabezpieczone przed podsłuchiwaniem i podszywaniem się. Powinna być przystosowane do przeglądania w urządzeniach klasy smartphone. 2. Techniki badania wydajności serwisów internetowych Badanie wydajności serwisów ma na celu wyznaczenie maksymalnego obciąŝenia serwera, zapewniającego poprawne odpowiedzi systemu na zapytania uŝytkowników. Brana jest pod uwagę liczba równoległych odwiedzin stron serwisu, czas odpowiedzi oraz liczba odrzucanych zapytań. Do badań wykorzystuje się specjalizowane oprogramowanie do generujące ruch i zbierające statystyki odpowiedzi (ab, jmeter, funkload). W pracy naleŝy skonfigurować przykładowy serwis internetowy, realizowany w oparciu o serwer LAMP (Linux- Apache-MySQL-PHP), a następnie przeprowadzić jego badanie wydajnościowe z wykorzystaniem róŝnych dostępnych technik. NaleŜy przeprowadzić analizę wyników: jakie słabe punkty serwisu zostały zidentyfikowane, o czym one świadczą, które narzędzia były najbardziej przydatne. 3. Wizualizacja pracy przedsiębiorstwa spedycyjnego w wykorzystaniem Google Maps W ramach pracy naleŝy opracować aplikację internetową, wykorzystującą API Google Maps, która będzie obrazowała realizację usług transportowych dla potrzeb dyspozytora. Zakłada się, Ŝe przedsiębiorstwo dysponuje taborem samochodowym, poruszającym się zgodnie z harmonogramami. Poszczególne pojazdy raportują okresowo swoje pozycje. Punkty dostawcze/przeładunkowe raportują o wolumenie towaru wyładowywanego i

2 ładowanego do pojazdów. Wizualizacja powinna wskazywać połoŝenia pojazdów, stan ich załadowania, trasy przejechane i pozostające do przejazdu, opóźnienia itp. Wszystko to ma być obrazowane na mapie drogowej przy pomocy narzędzi Google. 4. Zarządzanie dynamicznym serwerem DNS w ramach sieci lokalnej W ramach pracy naleŝy skonfigurować serwer zapewniający usługi DHCP oraz DNS dla sieci lokalnej (korzystającej z prywatnej puli adresów IP). Komputery w sieci lokalnej otrzymują adresy IP z puli dynamicznej serwera DHCP. NaleŜy przygotować skrypty zapewniające, Ŝe po nadaniu adresu IP komputerowi, zostanie on zarejestrowany w serwerze DNS pod przynaleŝną mu nazwą (niezaleŝną od przydzielonego adresu IP). Instalację naleŝy przetestować w sieci rzeczywistej lub wirtualnej. Prof. dr hab. inŝ. Wołodymyr Dragajew 5. Programowa realizacja Internetowej Bazy Danych (np. BIBLIOTEKA ) z wykorzystaniem Serwisu Internetowego KRASNAL 6. Programowa realizacja ruchu robota- mobilnego dla wykonywania operacji technologicznych w zakładach przemysłowych. Prof. dr hab. inŝ. Ignacy Dulęba 7. Automatyczna zamiana niedeterministycznego na deterministyczny automat skończony. 8. Program dydaktyczny ilustrujący wybrane metody sortowania tablic. Dr inŝ. Jan Francyk 9. Model sterownika do automatycznej sekretarki telefonicznej. Projekt i wykonanie. 10. Wizualizacja działania terminala telekomunikacyjnego. 11. Program do jednoczesnego sterowania 2 wind. Projekt i wykonanie. 12. Oprogramowanie systemu zbierania rozproszonych danych pomiarowych za pomocą sieci telekomunikacyjnej. 13. Sterowanie sygnalizacją świetlną skrzyŝowania ulicznego. 14. Wizualizacja procesów telealarmów i telesterowania w terminalu telekomunikacyjnym. 15. Interfejs do badania stanów linii telekomunikacyjnej. Projekt i wykonanie. 16. Oprogramowanie do sterowania systemem ochrony wybranego obiektu (np. węzeł drogowy, obiekt handlowy, szkoła, willa, wagon kolejowy itp.). Projekt i wykonanie. 17. Komputerowa wizualizacja działania węzła komutacyjnego. Projekt i wykonanie. 18. Komputerowa wizualizacja zespołu przyłączeniowego współczesnej centrali elektronicznej. Projekt i wykonanie. 19. Komputerowa wizualizacja zamiany elektrycznych sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe. Projekt i wykonanie. 20. Komputerowa wizualizacja funkcjonowania maszyny szyfrującej typu "Enigma". Projekt i wykonanie.

3 Dr hab. inŝ. Roman Galar 21. Aktywny przewodnik turystyczny. 22. Aktywna mapa Sudetów. Dr inŝ. Stefan GiŜewski 23. Przetworniki analogowo-cyfrowe w systemach pomiarowych multimedialne stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest opracowanie multimedialnego dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego przedstawiającego zasadę przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów, metody działania róŝnych rodzajów przetworników ich podstawowe parametry i sposoby komunikacji w systemach komputerowych Kolektory słoneczne jako alternatywne źródła energii cieplnej oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania multimedialnego umoŝliwiającego interaktywne zapoznanie się z zagadnieniami działania, i podstaw projektowania instalacji solarnych na potrzeby budownictwa jednorodzinnego. 25. Przetworniki cyfrowo-analogowe w systemach pomiarowych multimedialne stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest opracowanie multimedialnego dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego przedstawiającego zasadę przetwarzania cyfrowo-analogowego sygnałów, metody działania róŝnych rodzajów przetworników ich podstawowe parametry i sposoby komunikacji w systemach komputerowych. 26. Oprogramowanie sterujące pracą generatora funkcyjnego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania sterującego nastawami, sterowanego przez interfejs RS-232, generatora sygnałów: sinusoidalnego, trójkątnego, prostokątnego. WaŜnym elementem jest opracowanie przyjaznego interfejsu uŝytkownika umoŝliwiającego korzystanie z generatora osobom mającym małe doświadczenie laboratoryjne. 27. Mikroprocesorowy sterownik kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody uŝytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła. 28. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału świetlnego powinna odbywać się losowo w czasie. 29. Badanie wzroku z wykorzystaniem komputera osobistego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania umoŝliwiającego wstępne badanie jakości wzroku poprzez generację na ekranie w sposób losowy znaków alfanumerycznych o odpowiednim kształcie i wymiarach. UmoŜliwi to zastąpienie stosowanych do tej pory w gabinetach okulistycznych tablic. 30. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału akustycznego o wybieranej częstotliwości powinna odbywać się losowo w czasie.

4 31. Interfejsy szeregowe - oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania multimedialnego umoŝliwiającego poznanie waŝniejszych standardów interfejsów szeregowych stosowanych w systemach pomiarowych i diagnostycznych w przemyśle, motoryzacji i innych dziedzinach. Oprogramowanie, przeznaczone jest dla celów dydaktycznych i powinno umoŝliwić w szczególności poznanie organizacji transmisji sposobów kodowania informacji oraz kontroli poprawności transmisji. 32. Oprogramowanie stanowiska do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych z zastosowaniem przyrządów z interfejsem szeregowym W ramach przedmiotu Elektronika i miernictwo, studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne na których mierzą charakterystyki prądowo-napięciowe róŝnych diod, termistorów, tranzystorów oraz innych elementów elektronicznych. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania dla stanowiska dydaktycznego składającego się z przyrządów uniwersalnych wyposaŝonych w interfejs szeregowy umoŝliwiającego zbieranie danych z tych przyrządów, pozwalającego na wizualizację wyników pomiarów, oraz zapoznającego ze strukturą i właściwościami systemu. Dr inŝ. Jacek Gruber 33. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii Joomla. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii Joomla. 34. Sieci bezprzewodowe WiFi i WiMAX standardy i bezpieczeństwo. Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Analizy standardów dla sieci bezprzewodowych duŝego zasięgu. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. ZagroŜenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz moŝliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi i WiMAX. 35. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku PYTON. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii PYTON. 36. Bezpieczeństwo baz danych w systemach korporacyjnych i sieciowych Mechanizmy i moŝliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych i systemów DBMS. Analiza i klasyfikacja ataków SQL Injection. Metody i mechanizmy obrony przed atakami. NaleŜy teŝ omówić mechanizmy obrony przed atakami Injection. Badania podatności wybranych klas portali, witryn i aplikacji korporacyjnych na ataki Injection. 37. Odmowa usług DoS i Dos ataki i obrona Idea i waŝniejsze przeprowadzone ataki DoS na serwisy i portale internetowe. Znane scenariusze przeprowadzania ataków DoS oraz ich techniki i ataki składowe. Znane i moŝliwe ataki rozproszone odmowy usług DDoS oraz DRDoS. Narzędzia do zarządzania atakami DDoS. Sposoby obrony przed atakami DoS. Scenariusze praktyczne ataków DoS. 38. Audyt bezpieczeństwa informatycznego unormowania i praktyka realizacyjna

5 Omówienie istoty i pojęcia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Analiza formalnych modeli bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych i analiza ryzyka. Rodzaje i standardy oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zbadanie kilku lub kilkanastu narzędzi i systemów do audytu, wykrywania podatności, wykrywania ataków i intruzów IDS/IPS/IRS, oraz zapobiegania atakom i naruszeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 39. Sieci bezprzewodowe bezpieczeństwo sieci WiFi Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. ZagroŜenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz moŝliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi. 40. Monitorowanie i podsłuchiwanie sieci Sniffing jako groźny sposób naruszania bezpieczeństwa. Sposoby obrony przed sniffingiem. Sniffing jako technika samodzielna i pomocnicza. Kategorie i analiza technik ataków sniffingowych. Opis scenariuszy i eksperymenty z wykrywaniem sniffingu oraz namierzania maszyn podsłuchujących sieć. 41. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku WAMP. Na przykładzie elementów projektowania oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiej aplikacji biznesowej lub niewielkiego portalu, witryny lub aplikacji społecznościowej w technologii XAMP. 42. Skanery bezpieczeństwa systemów i sieci Zaprezentowanie róŝnych zagroŝeń a następnie omówienie dostępnych narzędzi do skanowania aplikacji internetowych. Ogólna charakterystyka icj moŝliwości, wykorzystywanych w nich mechanizmów, ich podział ze względu na ich dostępność. Postać Jeremiaha Grossmanajako światowej sławy eksperta, ewangelisty i guru w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji i systemów internetowych. Dr inŝ. Kazimierz Grzywa 43. Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne do prezentowania systemu HMI/SCADA. Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnego przetwornika sygnałów analogowych LonWorks f-my m-tron oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym moŝna ćwiczyć nie wychodząc z domu. 44. System automatyki przemysłowej wspomagany komputerowo (środowisko Windows) Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnych modułów Systemu I/O 750 LonWorks f-my WAGO oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym moŝna ćwiczyć nie wychodząc z domu. 45. Mechatroniczne stanowisko do identyfikacji obiektów przemysłowych (generacja sygnałów testowych, zbieranie danych procesowych, przetworzenie - identyfikacja)

6 Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem modułów Systemu I/O 750 Ethernet f-my WAGO oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym moŝna ćwiczyć nie wychodząc z domu. 46. Opracowanie aplikacji enkodera PK 1020 w systemie HMI/SCADA wybranego procesu przemysłowego Celem pracy jest zaprojektowanie stołu do cięcia profili aluminiowych z układem pozycjonującym sterowanym numerycznie (komputer, środowisko Windows). NaleŜy uŝyć oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development. Dr inŝ. Antoni Izworski 47. Programowanie sterowników i paneli operatorskich serii S Opracowanie pakietu dydaktycznego do nauki programowania sterowników PLC i paneli operatorskich dla serii S Analizator stanu sterowników PLC aplikacja w Visual Studio Opracowanie narzędzia programistycznego do diagnozowania stamów pracy sterowników wybranej firmy (np. Siemens). 49. Badanie członów wykonawczych automatyki -zbudowanie modelu dydaktycznego z falownikiem i silnikiem indukcyjnym, -projekt procedury projektowania członu wykonawczego z falownikiem, -projekt procedury programowania falownika (dla 2-3 wariantów trubów pracy), -projekt 2-3 ćwiczeń dydaktycznych za zakresu badania dynamiki układu napędowego, 50. Współpraca odbiornika GPS z mikroprocesorem Atmega32 projekt pakietu edukacyjnego -zbudowanie modelu dydaktycznego z modułem odbiornika GPS, -opis standardu komunikacji z modułem GPS i monitorowanie strumienia danych (przy pomocy typowych terminali oraz aplikacją napisaną np. w Visual Studio), -wykonanie symulatora strumienia danych z odbiornika GPS, -projekt 2-3 ćwiczeń dydaktycznych za zakresu współpracy procesora Atmega z modułem GPS 51. Współpraca enkodera kwadraturowego z mikroprocesorem Atmega32 projekt pakietu edukacyjnego -zbudowanie modelu dydaktycznego z czujnikiem magnetycznym, -opis standardu sugałów i monitorowanie strumienia danych (przy pomocy modułu z mikroprocesorem Atmega16), -projekt 2-3 ćwiczeń dydaktycznych za zakresu współpracy procesora Atmega z modułem enkodera 52. Programowa realizacja sterowania ruchem ulicznym na sterowniku S zbudowanie modelu dydaktycznego skrzyŝowania ulicznego, -opis języków programowania stosowanych w sterowniku S7-200, -opis wykorzystania symulatora sterownika S7-200,

7 -projekt elektryczny instalacji sterowania ruchem ulicznym -opis algorytmu sterowania sygnalizatorami (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, - redakcja pracy dyplomowej. 53. Programowa realizacja sterowania ruchem ulicznym na sterowniku EASY -zbudowanie modelu dydaktycznego skrzyŝowania ulicznego, -opis bloków programowych stosowanych w sterowniku EASY, -opis wykorzystania symulatora sterownika EASY, -projekt elektryczny instalacji sterowania ruchem ulicznym, -opis algorytmu sterowania sygnalizatorami (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 54. Programowa realizacja sterowania obiektem cieplnym na sterowniku S zbudowanie modelu dydaktycznego obiektu cieplnego, -opis języków programowania stosowanych w sterowniku S7-200, -opis wykorzystania symulatora sterownika S7-200, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem cieplnym, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 55. Programowa realizacja sterowania obiektem cieplnym na sterowniku EASY -zbudowanie modelu dydaktycznego modelu cieplnego, -opis bloków programowych stosowanych w sterowniku EASY, -opis wykorzystania symulatora sterownika EASY, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem cieplnym, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 56. Programowa realizacja sterowań na sterowniku S dla obiektów z sygnałami dwustanowymi -opis środowiska programistycznego do programowania sterownika, -opis procedury instalacji oprogramowania oraz przygotowanie obrazu wirtualnej maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem -opis bloków programowych stosowanych w sterowniku S7-1200, -opracowanie serii 4 ćwiczeń dydaktycznych do nauczania programowania, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem z sygnałami cyfrowymi, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 57. Programowa realizacja sterowań na sterowniku S dla obiektów z sygnałami analogowymi -opis środowiska programistycznego do programowania sterownika, -opis procedury instalacji oprogramowania oraz przygotowanie obrazu wirtualnej maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem

8 -opis bloków do obsługi sygnałów analogowych, -opracowanie serii 4 ćwiczeń dydaktycznych do nauczania przetwarzania sygnałów analogowych, -projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem z sygnałami analogowymi, -opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), -zakodowanie i testowanie algorytmów sterowania w języku stykowym, -opis wytycznych do uruchomienia instalacji, 58. Nauka programowania sterowników z rodziny S opis modułów sprzętowych sterowników z rodziny S7-300, -opis środowiska programistycznego do programowania i symulacji sterowników S7-300, -opis procedury instalacji oprogramowania uŝytkowego oraz symulatora sterownika, -opis języków programowania sterownika, -opracowanie 4-5 ćwiczeń z zakresu wykorzystania typowych bloków funkcjonalnych w języku stykowym, -opracowanie instrukcji obsługi programatora i symulatora sterownika, -opracowanie projektu instalacji sterowania obiektem z sygnałami dwustanowymi, Dr inŝ. Witold Komorowski 59. Asembler języka Kass (architektura 2K+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego (konieczne uzgodnienia z projektantem symulatora!). Napisanie, uruchomienie i testowanie programu, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien generować: (1) plik wynikowy dla symulatora 2KPlus (będącego tematem innej pracy dyplomowej), (2) wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 60. Symulator procesora 2K+. Specyfikacja architektury (rejestry, pamięć, kody), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wykonywalnego (konieczne uzgodnienia z projektantem asemblera!), definicja interfejsu uŝytkownika. Napisanie, uruchomienie i testowanie symulatora, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien umoŝliwiać śledzenie wykonania programów napisanych w asemblerze (będącego tematem innej pracy dyplomowej) praca krokowa, obserwacja rejestrów programowych i wybranego obszaru pamięci, edycja pamięci i rejestrów, deasemblacja kodu z pamięci operacyjnej. Język programowania - dowolny. Dr inŝ. Piotr Kowalewski 61. Mechatroniczna dłoń - projekt zręcznego manipulatora. 62. Projekt kroczącego parapodium dla dzieci. Prace swoim zakresem obejmowałyby opracowanie załoŝeń konstrukcyjnych podstaw sterowania oraz dokumentację techniczną (rysunkową). Dr inŝ. Arkadiusz Liber 63. Internetowy serwis informacyjny o wybranym regionie turystycznym, geograficznym, historycznym. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 64. Internetowy serwis informacyjny o wybranej grupie zwierząt lub roślin Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 65. Internetowy serwis informacyjny o przestępstwach popełnianych przy uŝyciu urządzeń komputerowych Zaprojektowanie i implementacja sytemu informacyjnego.

9 66. Komputerowa symulacja procesów zachodzących w sieciach komputerowych Wykonanie projektu sieci oraz modelowania i symulacji jej działania. 67. Komputerowy system wspomagania nauczania Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych szkoły. 68. Zapewnianie autentyczności dokumentów przy wykorzystaniu klasycznych i elektronicznych podpisów Praca z zakresu badania cech oraz analizy porównawczej klasycznych i elektronicznych podpisów stosowanych na dokumentach przetwarzanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach. 69. Internetowe wspomaganie psychoterapii Praca z zakresu badania moŝliwości terapeutycznych systemów i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii elektronicznej. 70. Multimedialny system o fotografii cyfrowej Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 71. Internetowy przewodnik po obiektach obronnych Dolnego Śląska Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 72. Multimedialny przewodnik po wybranej gminie lub regionie Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 73. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 74. Multimedialny system wspomagania nauczania wybranego języka programowania Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 75. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 76. Metody badania uszkodzeń, usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na kartach pamięci Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. 77. Metody badania uszkodzeń, usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na nośnikach DVD Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. 78. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych.do wyboru jeden z 4 podtematów. 79. Internetowy informator o rzekach w wybranym regionie Polski Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 80. Internetowy informator o uzdrowiskach w Sudetach Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 81. Metody kryminalistyki informatycznej Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 82. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu wykrywania przestępstw Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. 83. Projekt sieci komputerowej o podwyŝszonym bezpieczeństwie dla wybranej firmy Praca dotyczy wykonania projektu sieci przewodowej, bezprzewodowej lub hybrydowej. Dr inŝ. Janusz Lichota 84. Mechatroniczny układ pomiarowy szlakowania w kotle energetycznym - mini robot wędruje po kotle i sprawdza zmianę strumienia ciepła. 85. Roboty w zastosowaniach domowych - odkurzacz z algorytmem ruchu i czujnikami, robot rehabilitacyjny do złamań nóg, robot - stolik przyjeŝdŝający do uŝytkownika Dr hab. Antoni Mituś 86. Algorytmy numeryczne do rozwiązywania jednowymiarowego równania Newtona Cel: Przegląd oraz implementacja podstawowych algorytmów słuŝących do rozwiązywania równania Newtona dla punktu materialnego poruszającego się wzdłuŝ linii prostej

10 Krótki opis: Opanowanie oraz implementacja komputerowa algorytmów Eulera, leap-frog, Verleta oraz prędkościowego Verleta. Porównanie wyników otrzymanych za pomocą róŝnych algorytmów. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania w dowolnym języku (C, Pascal, Fortran). Uwaga: Projekt moŝe być realizowany za pomocą pakietu algebry symbolicznej Maple. 87. Modelowanie komputerowe poŝarów lasu za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie i wizualizacja komputerowa poŝaru lasu jako procesu losowego. Krótki opis: Las jest modelowany jako dwuwymiarowa tablica N x N. KaŜdy element tablicy przedstawia drzewo. Podaje się reguły, według których płonące drzewo powoduje zapalenie się drzewa sąsiada. Reguły te mają charakter losowy. Do ich implementacji uŝywa się generatora liczb losowych. Badany jest proces rozprzestrzeniania się poŝaru w czasie oraz obliczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy uŝyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Umiejętność wizualizacji dwuwymiarowej tablicy na ekranie komputera. Uwagi: MoŜliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zaleŝności od umiejętności studenta. 88. Modelowanie komputerowe procesu błądzenia przypadkowego za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie komputerowe błądzenia wzdłuŝ linii prostej jako procesu losowego. Krótki opis: Obiekt moŝe poruszać się wzdłuŝ linii prostej. Decyzja o tym, czy w kolejnym kroku pójdzie on w lewo/prawo podejmowana jest za pomocą generatora liczb losowych. RównieŜ długość kroku oraz czas oczekiwania na ten krok mogą być wyznaczane za pomocą generatora liczb losowych. Badane jest zjawisko takiego błądzenia przypadkowego oraz wyznaczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy uŝyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Uwagi: MoŜliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zaleŝności od umiejętności studenta. Dr hab. inŝ. Andrzej Obuchowicz Wszystkie poniŝsze tematy prac inŝynierskich związane są z budową środowiska laboratoryjnego dla przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Zadaniem dyplomantów będzie: implementacja wybranych klas algorytmów w wybranym środowisku programistycznym; zaprojektowanie i implementacja interfejsu wspomagającego wykonanie studentom zadań na zajęciach laboratoryjnych; implementacja procedur przetwarzających otrzymane wyniki ćwiczenia laboratoryjnego do postaci tabel zbiorczych, wykresów itp.; przygotowanie instrukcji wprowadzającej do tematu ćwiczenia laboratoryjnego wraz z instrukcją obsługi utworzonego narzędzia. 89. Sortowanie wewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 90. Sortowanie zewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 91. Wyszukiwanie wzorca w tekście: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 92. Minimalne drzewo rozpinające: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 93. Algorytmy teorio-liczbowe: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński 94. Przesyłanie informacji w komputerze z wykorzystaniem magistrali PCI Express - projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka)

11 Celem pracy jest omówienie budowy, zasady działania i parametrów jednej z najnowszych szeregowych magistral komputerów personalnych. Autor w formie multimedialnej powinien przygotować aplikację z moŝliwością uruchamiania w przeglądarkach internetowych ukazującą omawianą tematykę. Aplikacja powinna zawierać róŝne formy ukazania zagadnień, tekst, obraz statyczny i ruchomy oraz animację przepływu informacji z wykorzystaniem omawianej magistrali. 95. Sterownik PLC nowej generacji budowa, zasada działania i programowanie - projekt i implementacja przewodnika. (informatyka, mechatronika) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu dydaktycznego obejmującego tematykę małych sterowników PLC nowej generacji. W ramach realizacji pracy dyplomant powinien omówić budowę sterownika, własności podstawowych podzespołów oraz zasady programowania tego sterownika. Praca powinna być przygotowana w oparciu o sterownik produkcji firmy SIMENS rodziny SIMATIC S Zastosowanie sterownika PLC do regulacji temperatury i wilgotności. (mechatronika, informatyka) Celem pracy jest przygotowanie układu sterownia obiektem dynamicznym o zmiennych ciągłych. W ramach realizacji pracy dyplomant powinien zbudować makietę małej szklarni i wyposaŝyć ja w podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze. W drugim etapie naleŝy zaprojektować i zaimplementować program sterowania. Praca powinna być przygotowana w oparciu o mały sterownik PLC. 97. System sterowania binarnego obiektem przemysłowym z zastosowanie sterownika S7_200. (mechatronika, informatyka) Celem pracy jest zbudowanie makiety obiektu przemysłowego oraz układu sterownia tym obiektem z zastosowaniem sterownika firmy SIMENS typu S Jako obiekt moŝna przyjąć model pralni bębnowej. W ramach pracy, po zbudowaniu makiety, naleŝy zaprojektować, zaimplementować z zastosowaniem języka drabinkowego oraz przetestować układ sterowania tym obiektem. 98. Budowy i zasady działania najnowszych wielordzeniowych procesorów typu CISC-RISC - projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu dydaktycznego obejmującego tematykę budowy i zasady działania najnowszych procesorów na przykładzie procesora firmy Intel lub AMD. W ramach realizacji naleŝy wymienić i krótko scharakteryzować istniejące aktualnie procesory wielordzeniowe. 99. Zasady realizacji algorytmu w systemie pamięć operacyjna procesor projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka) Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja pakietu wyjaśniającego zasadę współpracy modułu pamięci operacyjnej i procesora w trybie maszyny prostej Von Neumana. W ramach realizacji tematu naleŝy przygotować z zastosowaniem języka Asembler prostego algorytmu przetwarzania dwóch liczb i pokazać w formie multimedialnej kolejne kroki wykonywane przez wymienione podzespoły Pamięci z zapisem optycznym, budowa i parametry projekt i implementacja przewodnika. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu wspomagającego proces dydaktyczny w zakresie pamięci optycznych komputera. W ramach realizacji pracy naleŝy omówić budowę, zasadę przechowywania informacji oraz parametry znanych pamięci o zapisie optycznym (CD, DVD, Blue-Ray). Ponadto naleŝy równieŝ opracować informacje o zasadach komunikacyjnych umoŝliwiających współpracę z tymi pamięciami Komunikacja w systemie Universal Serial Bus (USB) projekt i implementacja systemu wizualizacji. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu wspomagającego proces dydaktyczny w zakresie portów komunikacyjnych opartych na porcie USB. W ramach realizacji pracy naleŝy omówić budowę, zasadę przyłączania i rozłączania oraz przydzielania adresów i przerwań dla urządzeń łączonych za pomocą portu USB. Ponadto naleŝy równieŝ opracować informacje o parametrach istniejących wersji tego portu komunikacyjnego.

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2008/9

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2008/9 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2008/9 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2015/2016 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów),

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Proponowana specjalnośd I stopnia (inżynierska) dr inż. Wiesław Madej Pok 325A Informatyka Specjalnośd: Programowanie Systemów Automatyki Programowanie

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i architektura komputerów Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE SYSTEMY AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów nadzoru systemu mechatronicznego (SCADA) Project of Supervisory Control for Mechatronic Systems Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Andrzej GRZYWAK Rozwój mechanizmów i i systemów bezpieczeństwa Szyfry Kryptoanaliza Autentyfikacja Zapory Sieci Ochrona zasobów Bezpieczeństwo przechowywania

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu specjalizacja dla klasy IV mechatroniczna z działu Wstęp do sterowników PLC bardzo WYMAGANIA Uczeń potrafi scharakteryzować sterowniki PLC, budowę sterownika PLC oraz określić rodzaje języków

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl 1 Zadania Grid bezpieczeństwa publicznego Implementacja systemu integracji informacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI PLC W UKŁADACH MECHATRONICZNYCH PLC CONTROLLERS IN MECHATRONIC SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo