dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10"

Transkrypt

1 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy oddać i zarejestrować w dziekanacie do 12 kwietnia Jeden promotor moŝe prowadzić najwyŝej 8 prac; powyŝej tej liczby prace nie będą rejestrowane Dr inŝ. Dariusz Caban 1. Zarządzanie siecią lokalną z wykorzystaniem protokołu SNMP W ramach pracy naleŝy przetestować moŝliwości monitorowania i konfigurowania urządzeń sieciowych (przełączników i routerów zarządzalnych) poprzez SNMP. NaleŜy zainstalować i uruchomić oprogramowanie open-source do zarządzania SNMP na platformie Linux. Przeanalizować ograniczenia tego oprogramowania. 2. Analiza wykorzystania zasobów obliczeniowych przez serwery LAMP Oprogramowanie LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) jest bardzo popularnym rozwiązaniem w obsłudze średniej wielkości serwisów internetowych. Celem pracy jest zbadanie odporności tych serwerów na duŝe obciąŝenia. NaleŜy zainstalować oprogramowanie LAMP oraz uruchomić przykładowy serwis internetowy. Następnie naleŝy zbadać jak zmienia się wykorzystanie zasobów serwera (czasu procesora, pamięci fizycznej i wirtualnej) oraz czas odpowiedzi na zapytania w funkcji natęŝenia zapytań do serwisu. Ruch naleŝy generować przy pomocy dostępnego oprogramowania testującego. 3. Zarządzanie lokalnym serwerem nazw domenowych W ramach pracy naleŝy skonfigurować serwer nazw domenowych, działający pod kontrolą Linuxa. Dla adresów spoza domeny lokalnej (dwspit.pl) serwer powinien działać jako serwer buforujący. Dla adresów z domeny lokalnej, powinien tłumaczyć nazwy domenowe na adresy sieci lokalnej. TakŜe odwrotnie, lokalne adresy IP powinien tłumaczyć na nazwy w domenie lokalnej (reverse DNS). NaleŜy równieŝ przygotować skrypty wypełniające tablice DNS zgodnie ze stanem sieci lokalnej (np. poprzez analizę map dhcp). Prof. dr hab. inŝ. Ignacy Dulęba 4. Symulator kodów blokowych. 5. Statystyczna ocena kodowania mieszającego. Dr inŝ. Jan Francyk 6. Opracować komputerową wizualizację działania węzła komutacyjnego

2 7. Komputerowa wizualizacja zespołu przyłączeniowego współczesnej centrali elektronicznej. 8. Komputerowa wizualizacja zamiany elektrycznych sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe. 9. Komputerowa wizualizacja funkcjonowania maszyny szyfrującej typu "Enigma" Dr hab. inŝ. Roman Galar 10. Aktywny przewodnik turystyczny. 11. Aktywna mapa Sudetów. Dr inŝ. Stefan GiŜewski 12. Mikroprocesorowy miernik prędkości wiatru. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika prędkości wiatru w zakresie od 0 do 35m/s, przeznaczonego do oceny wydajności energetycznej wiatru w elektroenergetyce wiatrowej. 13. Kolektory słoneczne jako alternatywne źródła energii cieplnej oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania multimedialnego umoŝliwiającego interaktywne zapoznanie się z zagadnieniami działania i podstaw projektowania instalacji solarnych na potrzeby budownictwa jednorodzinnego. 14. Wielopunktowy system pomiarowy temperatury z zastosowaniem interfejsu USB. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie, wykonanie i uruchomienie systemu pozwalającego rejestrować temperaturę w wielu punktach pomiarowych, wyniki, po przesłaniu przez interfejs USB, podlegają archiwizacji i wizualizacji z zaprogramowanym odstępem czasu. 15. Mikroprocesorowy miernik kierunku wiatru. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika kierunku wiatru, przeznaczonego do oceny wydajności energetycznej wiatru w elektroenergetyce wiatrowej. 16. Oprogramowanie sterujące pracą generatora funkcyjnego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania sterującego nastawami, sterowanego przez interfejs RS-232, generatora sygnałów: sinusoidalnego, trójkątnego, prostokątnego. WaŜnym elementem jest opracowanie przyjaznego interfejsu uŝytkownika umoŝliwiającego korzystanie z generatora osobom mającym małe doświadczenie laboratoryjne. 17. Mikroprocesorowy sterownik kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody uŝytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła.

3 18. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału świetlnego powinna odbywać się losowo w czasie. 19. Badanie wzroku z wykorzystaniem komputera osobistego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania umoŝliwiającego wstępne badanie jakości wzroku poprzez generację na ekranie w sposób losowy znaków alfanumerycznych o odpowiednim kształcie i wymiarach. UmoŜliwi to zastąpienie stosowanych do tej pory w gabinetach okulistycznych tablic. 20. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału akustycznego o wybieranej częstotliwości powinna odbywać się losowo w czasie. 21. Interfejsy szeregowe - oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania multimedialnego umoŝliwiającego poznanie waŝniejszych standardów interfejsów szeregowych stosowanych w systemach pomiarowych i diagnostycznych w przemyśle, motoryzacji i innych dziedzinach. Oprogramowanie, przeznaczone jest dla celów dydaktycznych i powinno umoŝliwić w szczególności poznanie organizacji transmisji sposobów kodowania informacji oraz kontroli poprawności transmisji. 22. Oprogramowanie stanowiska do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych z zastosowaniem przyrządów z interfejsem szeregowym W ramach przedmiotu Elektronika i miernictwo, studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne na których mierzą charakterystyki prądowo-napięciowe róŝnych diod, termistorów, tranzystorów oraz innych elementów elektronicznych. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania dla stanowiska dydaktycznego składającego się z przyrządów uniwersalnych wyposaŝonych w interfejs szeregowy umoŝliwiającego zbieranie danych z tych przyrządów, pozwalającego na wizualizację wyników pomiarów, oraz zapoznającego ze strukturą i właściwościami systemu. Dr inŝ. Jacek Gruber 23. Bezpieczeństwo portali i serwisów internetowych ZagroŜenia portali, serwisów i sieciowych aplikacji korporacyjnych. NaleŜy uwzględnić podatności systemu operacyjnego, oprogramowania serwerów webowych i bazodanowych, podatności mechanizmów i elementów sieci, oraz podatności z procesu programowania i wytwarzania aplikacji webowych. Przegląd i badania praktyczne internetowych skanerów bezpieczeństwa. Wyniki testowania bezpieczeństwa wybranych klas witryn i portali WWW. 24. Bezpieczeństwo baz danych w systemach korporacyjnych i sieciowych Mechanizmy i moŝliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych i systemów DBMS. Analiza i klasyfikacja ataków SQL Injection. Metody i mechanizmy obrony przed atakami. NaleŜy teŝ omówić mechanizmy obrony przed atakami Injection. Badania podatności wybranych klas portali, witryn i aplikacji korporacyjnych na ataki Injection. 25. Odmowa usług DoS i Dos ataki i obrona

4 Idea i waŝniejsze przeprowadzone ataki DoS na serwisy i portale internetowe. Znane scenariusze przeprowadzania ataków DoS oraz ich techniki i ataki składowe. Znane i moŝliwe ataki rozproszone odmowy usług DDoS oraz DRDoS. Narzędzia do zarządzania atakami DDoS. Sposoby obrony przed atakami DoS. Scenariusze praktyczne ataków DoS. 26. Audyt bezpieczeństwa informatycznego unormowania i praktyka realizacyjna Omówienie istoty i pojęcia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Analiza formalnych modeli bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych i analiza ryzyka. Rodzaje i standardy oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zbadanie kilku lub kilkanastu narzędzi i systemów do audytu, wykrywania podatności, wykrywania ataków i intruzów IDS/IPS/IRS, oraz zapobiegania atakom i naruszeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 27. Sieci bezprzewodowe bezpieczeństwo sieci WiFi Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Analizy standardów dla sieci bezprzewodowych duŝego zasięgu. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. ZagroŜenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz moŝliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi. 28. Monitorowanie i podsłuchiwanie sieci Sniffing jako groźny sposób naruszania bezpieczeństwa. Sposoby obrony przed sniffingiem. Sniffing jako technika samodzielna i pomocnicza. Kategorie i analiza technik ataków sniffingowych. Opis scenariuszy i eksperymenty z wykrywaniem sniffingu oraz namierzania maszyn podsłuchujących sieć. 29. Malware zagroŝenia identyfikacja usuwanie Przegląd i klasyfikacja szkodliwego oprogramowania. Opis i badanie oprogramowanie adware. Cechy niebezpieczne. Badanie i opis na przykładach działania i funkcjonalności programów adware. Opis sposobów instalowania się i zagnieŝdŝania w systemie. Opis sposobów i narzędzia do usuwania programów adware. 30. Bezpieczeństwo komunikatorów MoŜliwości funkcjonalne, zastosowane rozwiązania komunikacyjne, oraz mechanizmy bezpieczeństwa i podatności na ataki kilku lub kilkunastu komunikatorów na róŝne internetowe platformy komunikacyjne. W części praktycznej naleŝy zbadać i pokazać podatności i luki bezpieczeństwa komunikatorów są najczęściej eksploatowane oraz wskazać i pokazać praktycznie, jak moŝna się przed nimi zabezpieczać. 31. Bezpieczeństwo sieci i usług małej internetowej firmy handlowo-usługowej Analiza głównych zagroŝeń bezpieczeństwa i podatności na ataki infrastruktury sieciowej, komunikacyjnej i usługowej aplikacji i usług internetowych w niewielkiej firmie handlowo-usługowej działającej poprzez Internet. NaleŜy uwzględnić aspekt sprzętu i oprogramowania sieciowego, topologii sieciowej z hostingiem i routingiem, zapór i filtrów sieciowych, ochrony pasywnej i aktywnej, serwerów i serwisów usługowych, serwerów WWW i serwerów bazodanowych, oraz inne waŝne aspekty bezpieczeństwa infrastruktury internetowej w takiej firmie. W części praktycznej zbadać i ocenić kilka istniejących produkcyjnych rozwiązań praktycznych. Zaproponować i w miarę moŝliwości przetestować własne rozwiązanie.

5 Dr inŝ. Antoni Izworski 32. Programowa realizacja sterowania ruchem ulicznym na sterowniku S7-200 zbudowanie modelu dydaktycznego skrzyŝowania ulicznego, opis języków programowania stosowanych w sterowniku S7-200, opis wykorzystania symulatora sterownika S7-200, projekt elektryczny instalacji sterowania ruchem ulicznym, opis algorytmu sterowania sygnalizatorami (2-3 warianty), 33. Programowa realizacja sterowania ruchem ulicznym na sterowniku EASY zbudowanie modelu dydaktycznego skrzyŝowania ulicznego, opis bloków programowych stosowanych w sterowniku EASY, opis wykorzystania symulatora sterownika EASY, projekt elektryczny instalacji sterowania ruchem ulicznym, opis algorytmu sterowania sygnalizatorami (2-3 warianty), 34. Programowa realizacja sterowania obiektem cieplnym na sterowniku S7-200 zbudowanie modelu dydaktycznego obiektu cieplnego, opis języków programowania stosowanych w sterowniku S7-200, opis wykorzystania symulatora sterownika S7-200, projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem cieplnym, opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), 35. Programowa realizacja sterowania obiektem cieplnym na sterowniku EASY zbudowanie modelu dydaktycznego modelu cieplnego, opis bloków programowych stosowanych w sterowniku EASY, opis wykorzystania symulatora sterownika EASY, projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem cieplnym, opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), 36. Programowa realizacja sterowań na sterowniku S dla obiektów z sygnałami dwustanowymi opis środowiska programistycznego do programowania sterownika, opis procedury instalacji oprogramowania oraz przygotowanie obrazu wirtualnej maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem

6 opis bloków programowych stosowanych w sterowniku S7-1200, opracowanie serii 4 ćwiczeń dydaktycznych do nauczania programowania, projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem z sygnałami cyfrowymi, opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), 37. Programowa realizacja sterowań na sterowniku S dla obiektów z sygnałami analogowymi opis środowiska programistycznego do programowania sterownika, opis procedury instalacji oprogramowania oraz przygotowanie obrazu wirtualnej maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem opis bloków do obsługi sygnałów analogowych, opracowanie serii 4 ćwiczeń dydaktycznych do nauczania przetwarzania sygnałów analogowych, projekt elektryczny instalacji sterowania obiektem z sygnałami analogowymi, opis algorytmu sterowania obiektem (2-3 warianty), 38. Nauka programowania sterowników z rodziny S7-300 opis modułów sprzętowych sterowników z rodziny S7-300, opis środowiska programistycznego do programowania i symulacji sterowników S7-300, opis procedury instalacji oprogramowania uŝytkowego oraz symulatora sterownika, opis języków programowania sterownika, opracowanie 4-5 ćwiczeń z zakresu wykorzystania typowych bloków funkcjonalnych w języku stykowym, opracowanie instrukcji obsługi programatora i symulatora sterownika, opracowanie projektu instalacji sterowania obiektem z sygnałami dwustanowymi, Dr inŝ. Witold Komorowski 39. Asembler języka Kass (architektura 2K+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego (konieczne uzgodnienia z projektantem symulatora!). Napisanie, uruchomienie i testowanie programu, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien generować: (1) plik wynikowy dla symulatora 2KPlus (będącego tematem innej pracy dyplomowej), (2) wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 40. Symulator procesora 2K+. Specyfikacja architektury (rejestry, pamięć, kody), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wykonywalnego (konieczne uzgodnienia z projektantem asemblera!), definicja interfejsu uŝytkownika.

7 Napisanie, uruchomienie i testowanie symulatora, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien umoŝliwiać śledzenie wykonania programów napisanych w asemblerze (będącego tematem innej pracy dyplomowej) praca krokowa, obserwacja rejestrów programowych i wybranego obszaru pamięci, edycja pamięci i rejestrów, deasemblacja kodu z pamięci operacyjnej. Język programowania - dowolny. Dr inŝ. Arkadiusz Liber (szczegóły wykonania pracy do uzgodnienia osobiście lub za pośrednictwem poczty: 41. Internetowy serwis informacyjny o wybranym regionie turystycznym, geograficznym, historycznym. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 42. Internetowy serwis informacyjny firmy Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 43. Internetowy serwis informacyjny o przestępstwach popełnianych przy uŝyciu urządzeń komputerowych Zaprojektowanie i implementacja sytemu informacyjnego. 44. Komputerowa symulacja procesów zachodzących w sieciach komputerowych Wykonanie projektu sieci oraz modelowania i symulacji jej działania. 45. Komputerowy system wspomagania nauczania Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych szkoły. 46. Zapewnianie autentyczności dokumentów przy wykorzystaniu klasycznych i elektronicznych podpisów Praca z zakresu badania cech oraz analizy porównawczej klasycznych i elektronicznych podpisów stosowanych na dokumentach przetwarzanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach. 47. Psychoterapia elektroniczna Praca z zakresu badania moŝliwości terapeutycznych systemów i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii elektronicznej. 48. Multimedialny system o fotografii cyfrowej 49. Internetowy przewodnik po obiektach obronnych Dolnego Śląska Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 50. Multimedialny przewodnik po gminie Polkowice 51. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego 52. Multimedialny system wspomagania nauczania programowania w języku JavaScript 53. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania 54. Metody badania uszkodzeń, usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na nośnikach CD Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. 55. Metody badania uszkodzeń, usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na nośnikach DVD Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. 56. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na dyskach magnetycznych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych.

8 57. Internetowy informator o rzekach w wybranym regionie Polski Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 58. Internetowy informator o uzdrowiskach w Sudetach 59. Metody kryminalistyki informatycznej Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 60. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu i ujawnianiu przestępstw Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. 61. Projekt sieci komputerowej o podwyŝszonym bezpieczeństwie dla wybranej firmy Praca dotyczy wykonania projektu sieci przewodowej, bezprzewodowej lub hybrydowej. Dr hab. Antoni Mituś 62. Modelowanie komputerowe poŝarów lasu za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie i wizualizacja komputerowa poŝaru lasu jako procesu losowego. Krótki opis: Las jest modelowany jako dwuwymiarowa tablica N x N. KaŜdy element tablicy przedstawia drzewo. Podaje się reguły, według których płonące drzewo powoduje zapalenie się drzewa sąsiada. Reguły te mają charakter losowy. Do ich implementacji uŝywa się generatora liczb losowych. Badany jest proces rozprzestrzeniania się poŝaru w czasie oraz obliczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy uŝyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Umiejętność wizualizacji dwuwymiarowej tablicy na ekranie komputera. 63. Modelowanie komputerowe procesu błądzenia przypadkowego za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie komputerowe błądzenia wzdłuŝ linii prostej jako procesu losowego. Krótki opis: Obiekt moŝe poruszać się wzdłuŝ linii prostej. Decyzja o tym, czy w kolejnym kroku pójdzie on w lewo/prawo podejmowana jest za pomocą generatora liczb losowych. RównieŜ długość kroku oraz czas oczekiwania na ten krok mogą być wyznaczane za pomocą generatora liczb losowych. Badane jest zjawisko takiego błądzenia przypadkowego oraz wyznaczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy uŝyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Uwagi: MoŜliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zaleŝności od umiejętności studenta. Dr hab. inŝ. Andrzej Obuchowicz Wszystkie poniŝsze tematy prac inŝynierskich związane są z budową środowiska laboratoryjnego dla przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Zadaniem dyplomantów będzie: implementacja wybranych klas algorytmów w wybranym środowisku programistycznym; zaprojektowanie i implementacja interfejsu wspomagającego wykonanie studentom zadań na zajęciach laboratoryjnych; implementacja procedur przetwarzających otrzymane wyniki ćwiczenia laboratoryjnego do postaci tabel zbiorczych, wykresów itp.; przygotowanie instrukcji wprowadzającej do tematu ćwiczenia laboratoryjnego wraz z instrukcją obsługi utworzonego narzędzia.

9 64. Sortowanie wewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 65. Sortowanie zewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 66. Wyszukiwanie wzorca w tekście: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 67. Minimalne drzewo rozpinające: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 68. Algorytmy teorio-liczbowe: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński 69. Multimedialna wizualizacja przepływu danych na karcie graficznej komputera PC 70. Multimedialna wizualizacja przesyłania informacji w komputerze z wykorzystaniem magistrali PCI Express. 71. Projekt i implementacja systemu ekspertowego wspomagającego biuro nieruchomości. 72. System zarządzania sekretariatem szkoły wyŝszej. 73. Budowa i własności najnowszych sterowników wbudowanych i przemysłowych PLC pakiet dydaktyczny. Dr inŝ. Zdzisław Pólkowski Wszystkie prace wymagają wykonania wykonanie strony, opracowanie projektu, przeprowadzenie badań, konfiguracji i instalacji 74. Inteligentny dom- system alarmowy, system monitoringu, system sterowania (piec CO, rolety, oświetlenie, inne) 75. Audyt bezpieczeństwa sieci- studium przypadku 76. Internetowy sklep komputerowy ( wykorzystanie PHP) 77. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP 78. Bezpieczna komunikacja i wymiana danych przy wykorzystaniu VPN 79. Witryna internetowa struktury sieci laboratoriów WOD (wykorzystanie CMS) 80. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metod zabezpieczeń zasobów cyfrowych WOD (wykorzystanie CMS) 81. Instalacja, konfiguracja zintegrowanego systemu zabezpieczeń UTM F50 Netasqstudium przypadku Dr inŝ. Zbigniew Zajda 82. Wizualizacja stanu procesu w komputerowych systemach sterowania. Przegląd moŝliwych rozwiązań. Opis wybranego narzędzia programowego. Przykładowa wizualizacja stanu wybranego procesu.

10 83. Realizacja układów regulacji na sterownikach PLC. Przegląd moŝliwości oferowanych przez producentów róŝnych sterowników. Realizacja wybranego układu regulacji na sterowniku S7-200 firmy Siemens. 84. Wymiana informacji w przemysłowych sieciach komputerowych. Specyfika przemysłowych sieci komputerowych. Przegląd i opis stosowanych protokołów. Opis konfiguracji wybranej sieci. 85. Sterowanie układem napowietrzania ścieków z wykorzystaniem sterownika PLC. Opis procesu napowietrzania ścieków. Przegląd moŝliwych rozwiązań, Projekt wybranego układu na sterowniku S7-200 lub mikrokontrolerze. 86. Komputerowa symulacja układów cyfrowych. Przegląd programów narzędziowych do symulacji układów cyfrowych. Przykłady symulacji układów z wykorzystaniem wybranego narzędzia. 87. Komputerowa symulacja procesów dynamicznych. Zapoznanie się z metodami symulacji procesów dynamicznych. Implementacja wybranej metody do symulacji ruchu wahadła lub innego procesu dynamicznego. 88. Komunikacja sieciowa między sterownikami Simatic S7200".

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? 1 MOTYWACJA Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo