Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 796 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Rachunkowości Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności 1. Wprowadzenie Ważnymi grupami aktywów każdej jednostki gospodarczej są należności. Pojęcie należności w rachunkowości odpowiada w prawie cywilnym wierzytelnościom wynikającym z realizacji umowy, czy też innego stosunku prawnego. W ramach stosunku prawnego u jednej ze stron powstają wierzytelności, a u drugiej równoważne zobowiązania. Wierzytelności mogą także wynikać z wielostronnych stosunków prawnych, gdzie stronami są więcej niż dwa podmioty. Ponadto należności mogą być następstwem stosunków publiczno-prawnych, gdzie stroną zobowiązaną są organy administracji publicznej. Należności i zobowiązania są pojęciami przeciwstawnymi. Cechą charakterystyczną należności w rachunkowości jest wyrażenie każdej z nich w jednostkach pieniężnych, co nie jest warunkiem koniecznym w wypadku wierzytelności w stosunkach prawnych. Jeśli stosunek prawny określa wierzytelności w postaci działania lub jego zaniechania przez drugą stronę na korzyść wierzyciela to, aby takie wierzytelności mogły być przedmiotem ewidencji rachunkowej, muszą być wycenione w jednostkach pieniężnych. Drugą cechą charakterystyczną należności jest określenie terminu ich wymagalności, czyli terminu zapłaty. Ten aspekt należności ma istotne znaczenie dla ich wyceny i klasyfikacji w sprawozdaniach finansowych. Występowanie należności w gospodarce rynkowej jest wynikiem stosowania rozliczeń bezgotówkowych lub odroczenia terminów płatności za sprzedane składniki majątkowe, towary, wyroby gotowe lub świadczone usługi. Ponadto należności dotyczyć mogą udzielonych pożyczek, umów leasingowych i innych operacji finansowych, w których jednostka udostępniająca składniki majątkowe innej jednostce wykazuje w swoich aktywach należności z tego tytułu. W miejsce przekazanych

2 178 lub sprzedanych, do czasu zapłaty, składników majątkowych jednostka wprowadza do swoich aktywów należności. Z kolei jednostka otrzymująca składniki majątkowe wprowadza do swoich pasywów zobowiązania odpowiadające ich wartości. Spośród ogółu należności można wyróżnić pewne ich szczególne rodzaje, wymagające zastosowania specjalnych technik wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych. Do tych należności, których wycena i ewidencja jest przedmiotem niniejszego opracowania, niewątpliwie zaliczyć należy należności z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów i usług z odroczonym terminem płatności oraz faktoring. 2. Ogólne zasady wyceny należności Problematyka wyceny aktywów i pasywów obejmuje dwa zagadnienia, a mianowicie [Gmytrasiewicz, Karmańska, Olechnowicz 1996, s. 354]: wycenę bieżącą, która ma zastosowanie do ewidencji składników majątkowych i pasywów w księgach rachunkowych, wycenę bilansową (na koniec okresu sprawozdawczego), która jest stosowana do prezentacji wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych. Jeśli chodzi o uregulowania prawne wyceny bieżącej, to zgodnie z art. 28 pkt 11 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) należności na dzień ich nabycia lub powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Przez cały okres występowania należności, tzn. do dnia spłaty lub likwidacji w innej formie, są one ewidencjonowane w księgach rachunkowych na odpowiednim koncie rozrachunkowym według wartości nominalnej. Jednocześnie należy prowadzić bieżącą ocenę ryzyka niewywiązania się dłużników z ciążących na nich zobowiązaniach. Aby wycena należności była wiarygodna, oszacowane musi być ryzyko i ustalone, w wielkościach pieniężnych, skutki tego ryzyka. W ten sposób można zapewnić przestrzeganie zasady ostrożnej wyceny należności. Realizacją zasady ostrożnej wyceny należności są procedury aktualizacji wyceny należności określone w art. 35b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowiące, że wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, należności od dłużników w wypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należ-

3 Szczególne przypadki wyceny ności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Aktualizację wyceny należności należy przeprowadzić najpóźniej na koniec okresu sprawozdawczego, w którym wystąpiły przyczyny uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego należności. Odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się na odrębnym koncie księgowym, o tej samej nazwie, w korespondencji z kontem pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Równocześnie na odpowiednim koncie rozrachunkowym przez cały czas, pomimo dokonywania odpisów aktualizacyjnych, wykazuje się należności w wartości nominalnej. Wycena bilansowa należności i udzielonych pożyczek uregulowana została przepisami art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości, które stanowią, że wycenia się je na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. W sprawozdaniach finansowych należności wykazuje się w wartości netto, tzn. w wartości nominalnej pomniejszonej o wartość dokonanych odpisów aktualizacyjnych, co oznacza różnicę sald kont ewidencjonujących należności w wartości nominalnej i konta odpisów aktualizujących należności. Odpisy aktualizujące należności są elementem wyceny bieżącej i bilansowej należności, ale są one ewidencjonowane na odrębnym koncie księgowym obok konta ewidencjonującego należności w wartości nominalnej. 3. Wycena i ewidencja należności o odroczonym terminie płatności Zaprezentowane przepisy prawne o wycenie bilansowej należności wyrażają tylko ogólną zasadę mogą być trudne w interpretacji, gdy dotyczą należności z odroczonym terminem płatności, które wiąże się z naliczaniem odsetek z tytułu odroczenia płatności. Odsetki z tytułu odroczenia są realnym kosztem i powinny być ustalone nawet w sytuacji, gdy nie są podane w dokumentacji rozliczenia transakcji w sposób jawny. Niektóre umowy handlowe na dostawę wyrobów, towarów, czy też świadczenie usług z długim terminem odroczenia płatności wprost podają wysokość odsetek z tytułu odroczenia, natomiast inne umowy, odsetki z tytułu odroczenia mają zawarte w cenie towaru, wyrobu lub usługi. W tym

4 180 drugim wypadku porównując bieżącą wartość towaru, wyrobu lub usługi z ich wartością umowną, należy ustalić efektywną stopę zwrotu, która będzie podstawą ustalenia kwoty odsetek z tytułu odroczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych. W literaturze przedmiotu występuje pogląd o konieczności dyskontowania płatności z tytułu przyszłych płatności, jednak w praktyce nie jest on stosowany [Gmytrasiewicz, Karmańska 2002, s. 385]. W związku z wyceną należności z odroczonym terminem płatności powstaje pytanie: czy wycena należności na dzień bilansowy obejmuje odsetki za cały okres odroczenia, czyli wartość nominalną należności podaną w umowie w terminie płatności, czy też wycena należności dotyczy tylko tych niezapłaconych odsetek z tytułu odroczenia terminu płatności za okres do dnia wyceny. Z ogólnych zasad rachunkowości, m.in. współmierności przychodów i kosztów, można wyprowadzić regułę wyceny przyszłych płatności ustalającą, że o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, do wyceny należności i innych przyszłych płatności stanowiących aktywa finansowe zalicza się odsetki należne proporcjonalnie do upływu czasu trwania odroczenia spłaty bez względu na przyjęty w umowie termin ich płatności. Przykładem stosowania powyższej reguły wyceny jest skorygowana cena nabycia inwestycji finansowych, ustalana z wykorzystaniem algorytmu ustalania wewnętrznej stopy zwrotu do obliczania przychodów okresowych z tytułu inwestycji. Odsetki z tytułu odroczenia płatności mogą stanowić zwiększenie wartości należności (kapitalizację aktywów finansowych) lub stanowić bezpośredni przychód płatny na koniec okresu, za który obliczane są odsetki. Przyjęty sposób rozliczenia zależy od postanowień umownych i wynika z ustalonych okresów płatności odsetek. Prezentowana wyżej reguła wyceny należności i innych przyszłych płatności stosowana jest w praktyce w ograniczonym zakresie, chociaż należałoby nią objąć wszystkie należności i aktywa finansowe o odroczonym terminie płatności w wypadku wystąpienia istotnych przychodów odsetkowych z tytułu odroczenia. Wycena bilansowa według wartości nominalnej (obejmującej odsetki za cały okres odroczenia) z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizacyjnych niewątpliwie zmniejsza pracochłonność wyceny, ale może być stosowana tylko wtedy, gdy nie jest naruszona zasada istotności. Typowym przykładem należności z odroczonym terminem płatności jest kredyt kupiecki. W wypadku sprzedaży towarów, wyrobów lub usług z odroczonym terminem płatności wynagrodzenie sprzedającego obejmuje wartość sprzedanego towaru, usługi lub świadczonej usługi oraz odsetki z tytułu odroczenia płatności, w niektórych umowach zawarte odsetki są w cenie towaru, wyrobu, usługi. Jeśli chodzi o wycenę bieżącą należności z odroczonym terminem płatności, to niewątpliwie powinny być uwzględnione konsekwencje przepisu art. 28 ust. 11 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w myśl którego należności

5 Szczególne przypadki wyceny i zobowiązania wprowadza się do ksiąg rachunkowych według wartości nominalnej. Ewidencja księgowa należności z odroczonym terminem płatności jednakże powinna stwarzać możliwość ujęcia w księgach rachunkowych wyceny bilansowej tych należności. Powyższe zależności zilustrowane zostały w przykładzie 1 ukazującym ewidencję i wycenę należności z odroczonym terminem płatności. Przykład 1 Założenia: Jednostka sprzedała w ostatnim dniu 200X r. kontrahentowi wyroby gotowe za zł. Ustalono odroczenie terminu płatności o dwa lata. Sprzedane wyroby według cen bieżącej płatności są warte zł. Do ustalenia ceny w odroczonym terminie płatności zastosowano oprocentowanie w wysokości 10% w skali roku. Wystawiono fakturę VAT za sprzedane wyroby zł zł VAT = zł. Podatek VAT został zapłacony w całości po dostarczeniu wyrobów gotowych i przekazaniu faktury. Na koniec 200(X + 1) roku dokonano wyceny bilansowej należności: zł % zł = zł. Na koniec 200(X + 2) roku wycena bilansowa wynosi zł 10% zł = zł i odpowiada wartości umownej. Na schemacie księgowym 1 przedstawiono operacje związane z ewidencją i wyceną bilansową należności, o której mowa w powyższym przykładzie. Rachunek bankowy (2) (9) Przychody ze sprzedaży Rozrachunki z tytułu dostaw i usług (1) (2) (9) Rozrachunki z tytułu VAT Odpisy aktualizujące należności (4 ) (7) (1) (1) (3) (5) (6) (8) Przychody finansowe (5) (8) (3) (6) Rozliczenia międzyokresowe przychodów (1) (4) (7) Opis do schematu: 1) wystawiono fakturę VAT odbiorcy wyrobów gotowych w ostatnim dniu roku, 2) nabywca wyrobów zapłacił należny podatek VAT zł,

6 182 3) zaksięgowano skutki wyceny bilansowej na koniec 200X r. Wartość bilansowa należności w tym wypadku odpowiada wartości wyrobów gotowych w cenach bieżących zł, 4) na początku następnego roku wyksięgowano skutki wyceny bilansowej, 5) na koniec 2000(X +1) roku zaksięgowano odsetki z tytułu odroczonej płatności zł, 6) zaksięgowano wycenę bilansową należności na koniec 2000(X + 1) roku, która wprowadza zmniejszenie wartości nominalnej należności o 1100 zł, 7) na początku 2000(X+2) roku wyksięgowano skutki wyceny bilansowej roku poprzedniego, 8) zaksięgowano na koniec 200(X+2) roku przychody finansowe związane z odroczeniem terminu płatności przypadające na roku 200(X + 2) 1100 zł, 9) kontrahent zapłacił należność zł. Zaprezentowany w przykładzie 1 sposób wyceny bilansowej należności o odroczonym terminie płatności i ewidencji księgowej, stanowi konsekwentne stosowanie zasady współmierności przychodów i kosztów oraz odzwierciedla przedstawioną przez autora interpretację przepisu art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości o wycenie bilansowej należności w kwocie wymagającej zapłaty. Według tej metody wyceny, rozliczenia międzyokresowe przychodów w wycenie bilansowej nie występują, co odpowiada stanowi faktycznemu, natomiast konto o tej samej nazwie służy do rozliczenia w czasie wynagrodzenia z tytułu odroczonej płatności. W opisanej metodzie wyceny zapewniono ewidencję należności w księgach rachunkowych według wartości nominalnej oraz wycenę bilansową tych należności bez potrzeby wykazywania w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów, które w dniu bilansowym faktycznie nie występują. Powyższą metodę wyceny należy stosować do kontraktów o istotnych kwotach wynikających z odroczonych terminów płatności. Jednocześnie księgowanie operacji wyceny bilansowej należności z odroczonym terminem płatności na koncie Odpisy aktualizujące należności mają charakter zapisu technicznego związanego z wyceną bilansową i nie oznaczają aktualizacji wynikającej z trwałej utraty wartości należności o odroczonym terminie płatności. Jeśli odsetki z tytułu odroczenia terminu płatności nie są objęte nominalną wartością należności, a są wymagalne w terminie realizacji należności, to przychody w kolejnych okresach powinny być zaewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów (czynne) na koncie o tej samej nazwie. W dniu wymagalności, gdy takie rozliczenia międzyokresowe przychodów czynne zostaną potwierdzone fakturą, przeksięgowuje się je na konto ewidencjonujące należności. Ten przypadek ewidencji należności i równolegle powstających w kolejnych okresach rozliczeń międzyokresowych przychodów czynnych byłby ewidencjonowany tak jak na schemacie księgowym 1 z pominięciem operacji 1,3 4,6,7.

7 Szczególne przypadki wyceny Międzyokresowe rozliczenia przychodów czynne są rzadko identyfikowaną kategorią rachunkowości, która nie została wprost zdefiniowana w ustawie o rachunkowości, a zalicza się do niej m.in. uznane przez jednostkę przychody z realizacji kontraktów długoterminowych, niepotwierdzone jeszcze wystawionymi fakturami. Międzyokresowe rozliczenia przychodów czynne są składnikiem aktywów. Wszystkie przychody podwyższające należności, jak np.: odsetki z tytułu odroczenia płatności, do czasu wystawienia kontrahentowi odpowiedniego dokumentu potwierdzającego obciążenie z tego tytułu, mogą być traktowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów. W uproszczonej wersji takie naliczone przez jednostkę przychody traktuje się jako zwiększenie należności, jednak większa precyzja ewidencji wymagałaby wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy rozliczeniami międzyokresowymi przychodów czynnymi a należnościami. Te drugie dotyczyć miałyby tylko zarachowanych przychodów na podstawie dokumentu potwierdzającego obciążenie kontrahenta. Przy takim podejściu zarachowane i niepotwierdzone w danym okresie przychody księguje się na odpowiednich kontach przychodów w korespondencji z kontem Międzyokresowe rozliczenie przychodów, następnie po wystawieniu dokumentu potwierdzającego przychody i obciążeniu nim kontrahenta przeksięgowuje się kwotę objętą rozliczeniem przychodów na odpowiednie konto ewidencjonujące należności. W świetle przedstawionych wyżej przepisów 35b ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wyjaśnienia wymaga kwestia ewidencji odsetek od nieterminowej zapłaty należności w sytuacji, gdy w stosunku do należności podstawowej zastosowano odpisy aktualizacyjne. Według wcześniej obowiązujących uregulowań odsetki z tytułu zalegania z płatnością od należności objętej aktualizacją wyceny należałoby ewidencjonować jako przychody przyszłych okresów. Nie można jednakże takiego rozwiązania ewidencyjnego stosować, gdyż wymowa przytoczonego wcześniej przepisu ustawy jest jednoznaczna, tzn. zarachowaniu należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie stanowiącej przychód finansowy towarzyszyć musi równoległy zapis polegający na odpisie aktualizacyjnym dotyczącym tej kwoty odsetek, dzięki czemu w ewidencji księgowej wykazuje się całą kwotę podwyższającą należność z tytułu odsetek i jednocześnie prezentuje się ich faktyczną wartość bilansową. 4. Wycena i ewidencja faktoringu Specyficznym rodzajem należności są należności odkupione od innych jednostek. Występują w obrocie gospodarczym dwa rodzaje przeniesienia wierzytelności między jednostkami gospodarczymi. Pierwszy polega na sprzedaży należności, gdzie podmiot sprzedający te należności ponosi odpowiedzialność i ryzyko za skuteczność egzekucji sprzedanych wierzytelności, jeśli egzekucja ich będzie

8 184 niemożliwa od dłużnika, to podmiot sprzedający należności jest zobowiązany w zastępstwie za dłużnika wywiązać się z jego zobowiązań wobec podmiotu, który nabył wierzytelności. Drugi rodzaj sprzedaży wierzytelności polega na przeniesieniu na kupującego także ryzyka związanego z egzekucją należności od dłużnika. W wyniku tej transakcji sprzedawca wierzytelności nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji należności przez nabywcę tych wierzytelności. Ten drugi rodzaj sprzedaży wierzytelności nazywany jest faktoringiem i jest coraz bardziej powszechny w obrocie gospodarczym. Celem nabycia wierzytelności może być kompensata wzajemnych zobowiązań z dłużnikiem, jakie ma nabywca wierzytelności, zamiar przejęcia przedsiębiorstwa dłużnika lub nabycie w nim udziałów w zamian za skupione wierzytelności. Dla firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami celem ich zakupu jest odsprzedaż innym jednostkom, które chcą realizować powyższe cele. Z reguły opłata za sprzedane wierzytelności jest mniejsza od ich nominalnej wartości. Wycena nabytych należności zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości powinna być przeprowadzona według wartości nominalnej nabytej należności i w takiej wysokości należy te zakupione należności wykazać w księgach rachunkowych nabywcy. Nie można stosować rozwiązania ewidencyjnego, że różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia należności powinna być odniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów. W świetle przedstawionych w tym opracowaniu przepisów ustawy o rachunkowości o wycenie należności ten pogląd należy potraktować za zbyt daleko idące uproszczenie. W związku z tym ewidencję zakupionych należności w księgach rachunkowych prowadzić należy w wartościach nominalnych, natomiast różnica pomiędzy wartością nominalną a niższą ceną nabycia powinna być odniesiona na przychody finansowe. Jednocześnie należy do wyceny zakupionych należności zastosować odpis aktualizujący ich wartość, ale wysokość odpisu nie musi być równa różnicy pomiędzy wartością nominalną należności a ich ceną nabycia. Taki sposób ewidencji podyktowany jest różnorodnością przyczyn i celów, dla jakich prowadzony jest factoring, np.: kompensata wzajemnych należności i zobowiązań nie musi pociągać za sobą utraty wartości zakupionych należności. Wielkość odpisu powinna wynikać z oceny stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Rozdzielenie przychodów finansowych wynikających z różnicy wartości nominalnej i ceny nabycia należności od wartości odpisu aktualizującego należności dobrze odzwierciedla stan faktyczny operacji i wycenę zakupionych należności. Przychody i koszty wynikające z operacji faktoringu zaliczono do przychodów i kosztów finansowych, traktując factoring jako operacje finansowe. Na schemacie księgowym przedstawiono operacje związane z nabyciem należności, ich wyceną i spłatą.

9 Szczególne przypadki wyceny Rachunek bankowy (6) (1) (4) Przychody finansowe (1) (4) Pozostałe należności (1) (4) (3) (6) (7) (8) Koszty finansowe (5) (8) Odpisy aktualizujące należności (7) (5) Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (3) X sp. Opis do schematu: 1) nabyto za cenę zł od innej jednostki należność od podmiotu A o wartości nominalnej zł; 2) przeprowadzono wycenę należności od podmiotu A, ustalając jego wartość nominalną jako podstawę wyceny, co oznacza, że odpis aktualizujący nie wystąpi. Ten sposób wyceny wynika z potwierdzonego przez podmiot A zamiaru kompensaty wzajemnych należności z tym podmiotem (ta operacja nie podlega księgowaniu); 3) zaksięgowano kompensatę wzajemnych należności z podmiotem A na kwotę zł; 4) nabyto należności od innej jednostki należności od podmiotu Z o wartości nominalnej zł. Za tę należność zapłacono zł; 5) przeprowadzono wycenę nabytej należności, ustalając jej realną wartość na kwotę zł. Wprowadzono do ksiąg rachunkowych odpis aktualizujący na kwotę zł; 6) podmiot Z zapłacił tylko zł za należność; 7) umorzono pozostałą część należności od podmiotu Z. Wyksięgowano należność umorzoną do wysokości odpisu aktualizującego zł; 8) wyksięgowano część należności umorzonej, na którą nie było pokrycia w odpisie aktualizującym 8000 zł. 5. Podsumowanie Przedstawione w opracowaniu dwa różne przykłady wyceny i ewidencji należności wskazują na potrzebę indywidualnego podejścia do szczególnych przypadków wyceny i ewidencji należności. Analizy wymaga cały zespół uwarunkowań związanych z występowaniem należności, a w celu osiągnięcia prawidłowego rozwiązania ewidencyjnego i ustalenia metody wyceny należności konsekwentnie

10 186 należy stosować przepisy prawne o rachunkowości, z jednoczesnym odwołaniem się do ogólnych zasad rachunkowości. Istotne znaczenie przy wycenie szczególnych przypadków należności ma treść ekonomiczna stosunków prawnych, w wyniku których one powstają. Ewidencję rachunkową szczególnych przypadków należności, w ujęciu systematycznym, dostosowano do wymogów wyceny bieżącej i bilansowej należności. Metody ewidencji dla tych szczególnych przypadków należności oparto na powszechnie stosowanych kontach księgi głównej występujących w rachunkowości jednostek gospodarczych, bez potrzeby tworzenia nowych specyficznych kont księgowych. Wycena należności pociąga za sobą powstanie przychodów lub kosztów z nią związanych, tym samym poprawna wycena należności jest warunkiem prawidłowego obliczenia wyniku finansowego w jednostce gospodarczej, zwłaszcza w podmiocie udzielającym kredytów kupieckich lub prowadzącym działalność w zakresie faktoringu. Literatura Dębska-Rup A.[2006], Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo KSW, Kraków. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olechnowicz I. [1996], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa. Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa. Particular Cases of Valuing and Reporting Liabilities The subject of this article is the valuation and accounting of particular cases of company liabilities, including deferred liabilities (trade credit) and factoring. The author presents the general legal characteristics of these particular cases of liabilities as well as their economic content, which determines the way commercial transactions are reflected in the accounts. In reference to the rules for valuing current and balance-sheet liabilities, as laid down in the provisions of the Accounting Act and in general accounting principles, the author presents the method for valuing deferred liabilities as well as liabilities that result from the purchase of liabilities from other economic entities, i.e., factoring. The author systematically adjusts the accounting of particular cases of liabilities to the requirements of valuing current and balance-sheet liabilities. The reporting methods for these particular cases of liabilities are based on the principal bookkeeping accounts commonly used by companies, without the need to create new and specific bookkeeping accounts.

Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie

Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie W 2003 r. skierowaliśmy do sądu sprawę o zapłatę należności (z tytułu sprzedaży towarów osobie fizycznej w 2002 r.) w kwocie brutto

Bardziej szczegółowo

Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż takiej wierzytelności i jak ją wykazać w deklaracji podatkowej?

Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż takiej wierzytelności i jak ją wykazać w deklaracji podatkowej? Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż takiej wierzytelności i jak ją wykazać w deklaracji podatkowej? Pytanie Posiadaliśmy wierzytelność w postępowaniu sądowym, na którą był utworzony odpis aktualizacyjny.

Bardziej szczegółowo

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI. Tomasz Lach

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI. Tomasz Lach ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Tomasz Lach Wyciąg z ustawy o rachunkowości: Art. 46. 1. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. 2. Wykazana

Bardziej szczegółowo

Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe

Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 18.11.2015 Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług wykazuje się w bilansie jako pozycje krótkoterminowe, bez

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności. ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Ustawa o rachunkowości w jsfp Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts JSFP prowadzą rachunkowość według przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych. UoR w jsfp JSFP

Bardziej szczegółowo

Odpisy aktualizujące należności

Odpisy aktualizujące należności 25 stycznia 2010 Odpisy aktualizujące należności dr Katarzyna Trzpioła Należności Wynikające z przeszłych zdarzeo prawo otrzymania świadczeo o wiarygodnie określonej wartości oraz w określonym terminie,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Pojęcie i wycena

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Pojęcie i wycena Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Pojęcie i wycena TEMAT: KLASYFIKACJA I EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW 1. Podział i charakterystyka rozrachunków według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. 2. Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Zysk zyskowi nierówny czyli jak rozumieć sprawozdanie finansowe

Zysk zyskowi nierówny czyli jak rozumieć sprawozdanie finansowe Zysk zyskowi nierówny czyli jak rozumieć sprawozdanie finansowe Konferencja prawie WSZYSTKO O FINANSACH vol. 2 Katowice. 27 listopada 2012, godz. 12.50-13.20 Prowadzenie: Piotr Rybicki biegły rewident

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu?

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Kilka lat trwała dyskusja wśród praktyków nt. zasad ewidencji operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31grudnia każdego roku.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31grudnia każdego roku. Załącznik do Zarządzenia Nr 275/07/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 23 lipca 2015 r. 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Schemat nr 1. Ewidencja operacji gospodarczych związanych ze skierowaniem należności do dochodzenia na drodze postępowania sądowego.

Schemat nr 1. Ewidencja operacji gospodarczych związanych ze skierowaniem należności do dochodzenia na drodze postępowania sądowego. Ewidencja roszczeń spornych Odroczony termin płatności, główna przyczyna powstawania należności, stosowany jest z reguły w celu osiągania większych przychodów. Jednak dla sprzedającego pociąga on za sobą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółka SELVITA Spółka Akcyjna [ Spółka ] powstała w skutek przekształcenia Selvita Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną W dniu 06-10-2012 roku

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK ul. Kasztanowa 4 A 88-100 INOWROCŁAW 2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne FUNDACJA ALABASTER Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne Sprawozdanie finansowe za okres 09-09- 2010 do 31-12- 2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) Spółka działa pod firmą Assetus Spółka Akcyjna b) siedziba Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. c)

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Rachunkowość Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Plan zajęć 1. Klasyfikacja rozrachunków 2. Ewidencja VAT 3. Rozrachunki publicznoprawne 4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Wycena składników bilansu

Rachunkowość. Wycena składników bilansu Rachunkowość Wycena składników bilansu dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Wycena księgowa aktywów i pasywów 1. Wycena

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Funduszu Rezerwy Demograficznej WARSZAWA 2009 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Funduszu Rezerwy Demograficznej Stan na dzień 1 maja

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. I Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 Opis zasad (polityki) rachunkowości

Zał. nr 4 Opis zasad (polityki) rachunkowości Zał. nr 4 Opis zasad (polityki) rachunkowości Ewidencja księgowa operacji gospodarczych dla jednostek oświatowych wymienionych w załączniku do ZPK prowadzona jest w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo