Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 796 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Rachunkowości Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności 1. Wprowadzenie Ważnymi grupami aktywów każdej jednostki gospodarczej są należności. Pojęcie należności w rachunkowości odpowiada w prawie cywilnym wierzytelnościom wynikającym z realizacji umowy, czy też innego stosunku prawnego. W ramach stosunku prawnego u jednej ze stron powstają wierzytelności, a u drugiej równoważne zobowiązania. Wierzytelności mogą także wynikać z wielostronnych stosunków prawnych, gdzie stronami są więcej niż dwa podmioty. Ponadto należności mogą być następstwem stosunków publiczno-prawnych, gdzie stroną zobowiązaną są organy administracji publicznej. Należności i zobowiązania są pojęciami przeciwstawnymi. Cechą charakterystyczną należności w rachunkowości jest wyrażenie każdej z nich w jednostkach pieniężnych, co nie jest warunkiem koniecznym w wypadku wierzytelności w stosunkach prawnych. Jeśli stosunek prawny określa wierzytelności w postaci działania lub jego zaniechania przez drugą stronę na korzyść wierzyciela to, aby takie wierzytelności mogły być przedmiotem ewidencji rachunkowej, muszą być wycenione w jednostkach pieniężnych. Drugą cechą charakterystyczną należności jest określenie terminu ich wymagalności, czyli terminu zapłaty. Ten aspekt należności ma istotne znaczenie dla ich wyceny i klasyfikacji w sprawozdaniach finansowych. Występowanie należności w gospodarce rynkowej jest wynikiem stosowania rozliczeń bezgotówkowych lub odroczenia terminów płatności za sprzedane składniki majątkowe, towary, wyroby gotowe lub świadczone usługi. Ponadto należności dotyczyć mogą udzielonych pożyczek, umów leasingowych i innych operacji finansowych, w których jednostka udostępniająca składniki majątkowe innej jednostce wykazuje w swoich aktywach należności z tego tytułu. W miejsce przekazanych

2 178 lub sprzedanych, do czasu zapłaty, składników majątkowych jednostka wprowadza do swoich aktywów należności. Z kolei jednostka otrzymująca składniki majątkowe wprowadza do swoich pasywów zobowiązania odpowiadające ich wartości. Spośród ogółu należności można wyróżnić pewne ich szczególne rodzaje, wymagające zastosowania specjalnych technik wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych. Do tych należności, których wycena i ewidencja jest przedmiotem niniejszego opracowania, niewątpliwie zaliczyć należy należności z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów i usług z odroczonym terminem płatności oraz faktoring. 2. Ogólne zasady wyceny należności Problematyka wyceny aktywów i pasywów obejmuje dwa zagadnienia, a mianowicie [Gmytrasiewicz, Karmańska, Olechnowicz 1996, s. 354]: wycenę bieżącą, która ma zastosowanie do ewidencji składników majątkowych i pasywów w księgach rachunkowych, wycenę bilansową (na koniec okresu sprawozdawczego), która jest stosowana do prezentacji wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych. Jeśli chodzi o uregulowania prawne wyceny bieżącej, to zgodnie z art. 28 pkt 11 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) należności na dzień ich nabycia lub powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Przez cały okres występowania należności, tzn. do dnia spłaty lub likwidacji w innej formie, są one ewidencjonowane w księgach rachunkowych na odpowiednim koncie rozrachunkowym według wartości nominalnej. Jednocześnie należy prowadzić bieżącą ocenę ryzyka niewywiązania się dłużników z ciążących na nich zobowiązaniach. Aby wycena należności była wiarygodna, oszacowane musi być ryzyko i ustalone, w wielkościach pieniężnych, skutki tego ryzyka. W ten sposób można zapewnić przestrzeganie zasady ostrożnej wyceny należności. Realizacją zasady ostrożnej wyceny należności są procedury aktualizacji wyceny należności określone w art. 35b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowiące, że wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, należności od dłużników w wypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należ-

3 Szczególne przypadki wyceny ności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Aktualizację wyceny należności należy przeprowadzić najpóźniej na koniec okresu sprawozdawczego, w którym wystąpiły przyczyny uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego należności. Odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się na odrębnym koncie księgowym, o tej samej nazwie, w korespondencji z kontem pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Równocześnie na odpowiednim koncie rozrachunkowym przez cały czas, pomimo dokonywania odpisów aktualizacyjnych, wykazuje się należności w wartości nominalnej. Wycena bilansowa należności i udzielonych pożyczek uregulowana została przepisami art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości, które stanowią, że wycenia się je na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. W sprawozdaniach finansowych należności wykazuje się w wartości netto, tzn. w wartości nominalnej pomniejszonej o wartość dokonanych odpisów aktualizacyjnych, co oznacza różnicę sald kont ewidencjonujących należności w wartości nominalnej i konta odpisów aktualizujących należności. Odpisy aktualizujące należności są elementem wyceny bieżącej i bilansowej należności, ale są one ewidencjonowane na odrębnym koncie księgowym obok konta ewidencjonującego należności w wartości nominalnej. 3. Wycena i ewidencja należności o odroczonym terminie płatności Zaprezentowane przepisy prawne o wycenie bilansowej należności wyrażają tylko ogólną zasadę mogą być trudne w interpretacji, gdy dotyczą należności z odroczonym terminem płatności, które wiąże się z naliczaniem odsetek z tytułu odroczenia płatności. Odsetki z tytułu odroczenia są realnym kosztem i powinny być ustalone nawet w sytuacji, gdy nie są podane w dokumentacji rozliczenia transakcji w sposób jawny. Niektóre umowy handlowe na dostawę wyrobów, towarów, czy też świadczenie usług z długim terminem odroczenia płatności wprost podają wysokość odsetek z tytułu odroczenia, natomiast inne umowy, odsetki z tytułu odroczenia mają zawarte w cenie towaru, wyrobu lub usługi. W tym

4 180 drugim wypadku porównując bieżącą wartość towaru, wyrobu lub usługi z ich wartością umowną, należy ustalić efektywną stopę zwrotu, która będzie podstawą ustalenia kwoty odsetek z tytułu odroczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych. W literaturze przedmiotu występuje pogląd o konieczności dyskontowania płatności z tytułu przyszłych płatności, jednak w praktyce nie jest on stosowany [Gmytrasiewicz, Karmańska 2002, s. 385]. W związku z wyceną należności z odroczonym terminem płatności powstaje pytanie: czy wycena należności na dzień bilansowy obejmuje odsetki za cały okres odroczenia, czyli wartość nominalną należności podaną w umowie w terminie płatności, czy też wycena należności dotyczy tylko tych niezapłaconych odsetek z tytułu odroczenia terminu płatności za okres do dnia wyceny. Z ogólnych zasad rachunkowości, m.in. współmierności przychodów i kosztów, można wyprowadzić regułę wyceny przyszłych płatności ustalającą, że o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, do wyceny należności i innych przyszłych płatności stanowiących aktywa finansowe zalicza się odsetki należne proporcjonalnie do upływu czasu trwania odroczenia spłaty bez względu na przyjęty w umowie termin ich płatności. Przykładem stosowania powyższej reguły wyceny jest skorygowana cena nabycia inwestycji finansowych, ustalana z wykorzystaniem algorytmu ustalania wewnętrznej stopy zwrotu do obliczania przychodów okresowych z tytułu inwestycji. Odsetki z tytułu odroczenia płatności mogą stanowić zwiększenie wartości należności (kapitalizację aktywów finansowych) lub stanowić bezpośredni przychód płatny na koniec okresu, za który obliczane są odsetki. Przyjęty sposób rozliczenia zależy od postanowień umownych i wynika z ustalonych okresów płatności odsetek. Prezentowana wyżej reguła wyceny należności i innych przyszłych płatności stosowana jest w praktyce w ograniczonym zakresie, chociaż należałoby nią objąć wszystkie należności i aktywa finansowe o odroczonym terminie płatności w wypadku wystąpienia istotnych przychodów odsetkowych z tytułu odroczenia. Wycena bilansowa według wartości nominalnej (obejmującej odsetki za cały okres odroczenia) z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizacyjnych niewątpliwie zmniejsza pracochłonność wyceny, ale może być stosowana tylko wtedy, gdy nie jest naruszona zasada istotności. Typowym przykładem należności z odroczonym terminem płatności jest kredyt kupiecki. W wypadku sprzedaży towarów, wyrobów lub usług z odroczonym terminem płatności wynagrodzenie sprzedającego obejmuje wartość sprzedanego towaru, usługi lub świadczonej usługi oraz odsetki z tytułu odroczenia płatności, w niektórych umowach zawarte odsetki są w cenie towaru, wyrobu, usługi. Jeśli chodzi o wycenę bieżącą należności z odroczonym terminem płatności, to niewątpliwie powinny być uwzględnione konsekwencje przepisu art. 28 ust. 11 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w myśl którego należności

5 Szczególne przypadki wyceny i zobowiązania wprowadza się do ksiąg rachunkowych według wartości nominalnej. Ewidencja księgowa należności z odroczonym terminem płatności jednakże powinna stwarzać możliwość ujęcia w księgach rachunkowych wyceny bilansowej tych należności. Powyższe zależności zilustrowane zostały w przykładzie 1 ukazującym ewidencję i wycenę należności z odroczonym terminem płatności. Przykład 1 Założenia: Jednostka sprzedała w ostatnim dniu 200X r. kontrahentowi wyroby gotowe za zł. Ustalono odroczenie terminu płatności o dwa lata. Sprzedane wyroby według cen bieżącej płatności są warte zł. Do ustalenia ceny w odroczonym terminie płatności zastosowano oprocentowanie w wysokości 10% w skali roku. Wystawiono fakturę VAT za sprzedane wyroby zł zł VAT = zł. Podatek VAT został zapłacony w całości po dostarczeniu wyrobów gotowych i przekazaniu faktury. Na koniec 200(X + 1) roku dokonano wyceny bilansowej należności: zł % zł = zł. Na koniec 200(X + 2) roku wycena bilansowa wynosi zł 10% zł = zł i odpowiada wartości umownej. Na schemacie księgowym 1 przedstawiono operacje związane z ewidencją i wyceną bilansową należności, o której mowa w powyższym przykładzie. Rachunek bankowy (2) (9) Przychody ze sprzedaży Rozrachunki z tytułu dostaw i usług (1) (2) (9) Rozrachunki z tytułu VAT Odpisy aktualizujące należności (4 ) (7) (1) (1) (3) (5) (6) (8) Przychody finansowe (5) (8) (3) (6) Rozliczenia międzyokresowe przychodów (1) (4) (7) Opis do schematu: 1) wystawiono fakturę VAT odbiorcy wyrobów gotowych w ostatnim dniu roku, 2) nabywca wyrobów zapłacił należny podatek VAT zł,

6 182 3) zaksięgowano skutki wyceny bilansowej na koniec 200X r. Wartość bilansowa należności w tym wypadku odpowiada wartości wyrobów gotowych w cenach bieżących zł, 4) na początku następnego roku wyksięgowano skutki wyceny bilansowej, 5) na koniec 2000(X +1) roku zaksięgowano odsetki z tytułu odroczonej płatności zł, 6) zaksięgowano wycenę bilansową należności na koniec 2000(X + 1) roku, która wprowadza zmniejszenie wartości nominalnej należności o 1100 zł, 7) na początku 2000(X+2) roku wyksięgowano skutki wyceny bilansowej roku poprzedniego, 8) zaksięgowano na koniec 200(X+2) roku przychody finansowe związane z odroczeniem terminu płatności przypadające na roku 200(X + 2) 1100 zł, 9) kontrahent zapłacił należność zł. Zaprezentowany w przykładzie 1 sposób wyceny bilansowej należności o odroczonym terminie płatności i ewidencji księgowej, stanowi konsekwentne stosowanie zasady współmierności przychodów i kosztów oraz odzwierciedla przedstawioną przez autora interpretację przepisu art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości o wycenie bilansowej należności w kwocie wymagającej zapłaty. Według tej metody wyceny, rozliczenia międzyokresowe przychodów w wycenie bilansowej nie występują, co odpowiada stanowi faktycznemu, natomiast konto o tej samej nazwie służy do rozliczenia w czasie wynagrodzenia z tytułu odroczonej płatności. W opisanej metodzie wyceny zapewniono ewidencję należności w księgach rachunkowych według wartości nominalnej oraz wycenę bilansową tych należności bez potrzeby wykazywania w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów, które w dniu bilansowym faktycznie nie występują. Powyższą metodę wyceny należy stosować do kontraktów o istotnych kwotach wynikających z odroczonych terminów płatności. Jednocześnie księgowanie operacji wyceny bilansowej należności z odroczonym terminem płatności na koncie Odpisy aktualizujące należności mają charakter zapisu technicznego związanego z wyceną bilansową i nie oznaczają aktualizacji wynikającej z trwałej utraty wartości należności o odroczonym terminie płatności. Jeśli odsetki z tytułu odroczenia terminu płatności nie są objęte nominalną wartością należności, a są wymagalne w terminie realizacji należności, to przychody w kolejnych okresach powinny być zaewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów (czynne) na koncie o tej samej nazwie. W dniu wymagalności, gdy takie rozliczenia międzyokresowe przychodów czynne zostaną potwierdzone fakturą, przeksięgowuje się je na konto ewidencjonujące należności. Ten przypadek ewidencji należności i równolegle powstających w kolejnych okresach rozliczeń międzyokresowych przychodów czynnych byłby ewidencjonowany tak jak na schemacie księgowym 1 z pominięciem operacji 1,3 4,6,7.

7 Szczególne przypadki wyceny Międzyokresowe rozliczenia przychodów czynne są rzadko identyfikowaną kategorią rachunkowości, która nie została wprost zdefiniowana w ustawie o rachunkowości, a zalicza się do niej m.in. uznane przez jednostkę przychody z realizacji kontraktów długoterminowych, niepotwierdzone jeszcze wystawionymi fakturami. Międzyokresowe rozliczenia przychodów czynne są składnikiem aktywów. Wszystkie przychody podwyższające należności, jak np.: odsetki z tytułu odroczenia płatności, do czasu wystawienia kontrahentowi odpowiedniego dokumentu potwierdzającego obciążenie z tego tytułu, mogą być traktowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów. W uproszczonej wersji takie naliczone przez jednostkę przychody traktuje się jako zwiększenie należności, jednak większa precyzja ewidencji wymagałaby wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy rozliczeniami międzyokresowymi przychodów czynnymi a należnościami. Te drugie dotyczyć miałyby tylko zarachowanych przychodów na podstawie dokumentu potwierdzającego obciążenie kontrahenta. Przy takim podejściu zarachowane i niepotwierdzone w danym okresie przychody księguje się na odpowiednich kontach przychodów w korespondencji z kontem Międzyokresowe rozliczenie przychodów, następnie po wystawieniu dokumentu potwierdzającego przychody i obciążeniu nim kontrahenta przeksięgowuje się kwotę objętą rozliczeniem przychodów na odpowiednie konto ewidencjonujące należności. W świetle przedstawionych wyżej przepisów 35b ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wyjaśnienia wymaga kwestia ewidencji odsetek od nieterminowej zapłaty należności w sytuacji, gdy w stosunku do należności podstawowej zastosowano odpisy aktualizacyjne. Według wcześniej obowiązujących uregulowań odsetki z tytułu zalegania z płatnością od należności objętej aktualizacją wyceny należałoby ewidencjonować jako przychody przyszłych okresów. Nie można jednakże takiego rozwiązania ewidencyjnego stosować, gdyż wymowa przytoczonego wcześniej przepisu ustawy jest jednoznaczna, tzn. zarachowaniu należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie stanowiącej przychód finansowy towarzyszyć musi równoległy zapis polegający na odpisie aktualizacyjnym dotyczącym tej kwoty odsetek, dzięki czemu w ewidencji księgowej wykazuje się całą kwotę podwyższającą należność z tytułu odsetek i jednocześnie prezentuje się ich faktyczną wartość bilansową. 4. Wycena i ewidencja faktoringu Specyficznym rodzajem należności są należności odkupione od innych jednostek. Występują w obrocie gospodarczym dwa rodzaje przeniesienia wierzytelności między jednostkami gospodarczymi. Pierwszy polega na sprzedaży należności, gdzie podmiot sprzedający te należności ponosi odpowiedzialność i ryzyko za skuteczność egzekucji sprzedanych wierzytelności, jeśli egzekucja ich będzie

8 184 niemożliwa od dłużnika, to podmiot sprzedający należności jest zobowiązany w zastępstwie za dłużnika wywiązać się z jego zobowiązań wobec podmiotu, który nabył wierzytelności. Drugi rodzaj sprzedaży wierzytelności polega na przeniesieniu na kupującego także ryzyka związanego z egzekucją należności od dłużnika. W wyniku tej transakcji sprzedawca wierzytelności nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji należności przez nabywcę tych wierzytelności. Ten drugi rodzaj sprzedaży wierzytelności nazywany jest faktoringiem i jest coraz bardziej powszechny w obrocie gospodarczym. Celem nabycia wierzytelności może być kompensata wzajemnych zobowiązań z dłużnikiem, jakie ma nabywca wierzytelności, zamiar przejęcia przedsiębiorstwa dłużnika lub nabycie w nim udziałów w zamian za skupione wierzytelności. Dla firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami celem ich zakupu jest odsprzedaż innym jednostkom, które chcą realizować powyższe cele. Z reguły opłata za sprzedane wierzytelności jest mniejsza od ich nominalnej wartości. Wycena nabytych należności zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości powinna być przeprowadzona według wartości nominalnej nabytej należności i w takiej wysokości należy te zakupione należności wykazać w księgach rachunkowych nabywcy. Nie można stosować rozwiązania ewidencyjnego, że różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia należności powinna być odniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów. W świetle przedstawionych w tym opracowaniu przepisów ustawy o rachunkowości o wycenie należności ten pogląd należy potraktować za zbyt daleko idące uproszczenie. W związku z tym ewidencję zakupionych należności w księgach rachunkowych prowadzić należy w wartościach nominalnych, natomiast różnica pomiędzy wartością nominalną a niższą ceną nabycia powinna być odniesiona na przychody finansowe. Jednocześnie należy do wyceny zakupionych należności zastosować odpis aktualizujący ich wartość, ale wysokość odpisu nie musi być równa różnicy pomiędzy wartością nominalną należności a ich ceną nabycia. Taki sposób ewidencji podyktowany jest różnorodnością przyczyn i celów, dla jakich prowadzony jest factoring, np.: kompensata wzajemnych należności i zobowiązań nie musi pociągać za sobą utraty wartości zakupionych należności. Wielkość odpisu powinna wynikać z oceny stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Rozdzielenie przychodów finansowych wynikających z różnicy wartości nominalnej i ceny nabycia należności od wartości odpisu aktualizującego należności dobrze odzwierciedla stan faktyczny operacji i wycenę zakupionych należności. Przychody i koszty wynikające z operacji faktoringu zaliczono do przychodów i kosztów finansowych, traktując factoring jako operacje finansowe. Na schemacie księgowym przedstawiono operacje związane z nabyciem należności, ich wyceną i spłatą.

9 Szczególne przypadki wyceny Rachunek bankowy (6) (1) (4) Przychody finansowe (1) (4) Pozostałe należności (1) (4) (3) (6) (7) (8) Koszty finansowe (5) (8) Odpisy aktualizujące należności (7) (5) Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (3) X sp. Opis do schematu: 1) nabyto za cenę zł od innej jednostki należność od podmiotu A o wartości nominalnej zł; 2) przeprowadzono wycenę należności od podmiotu A, ustalając jego wartość nominalną jako podstawę wyceny, co oznacza, że odpis aktualizujący nie wystąpi. Ten sposób wyceny wynika z potwierdzonego przez podmiot A zamiaru kompensaty wzajemnych należności z tym podmiotem (ta operacja nie podlega księgowaniu); 3) zaksięgowano kompensatę wzajemnych należności z podmiotem A na kwotę zł; 4) nabyto należności od innej jednostki należności od podmiotu Z o wartości nominalnej zł. Za tę należność zapłacono zł; 5) przeprowadzono wycenę nabytej należności, ustalając jej realną wartość na kwotę zł. Wprowadzono do ksiąg rachunkowych odpis aktualizujący na kwotę zł; 6) podmiot Z zapłacił tylko zł za należność; 7) umorzono pozostałą część należności od podmiotu Z. Wyksięgowano należność umorzoną do wysokości odpisu aktualizującego zł; 8) wyksięgowano część należności umorzonej, na którą nie było pokrycia w odpisie aktualizującym 8000 zł. 5. Podsumowanie Przedstawione w opracowaniu dwa różne przykłady wyceny i ewidencji należności wskazują na potrzebę indywidualnego podejścia do szczególnych przypadków wyceny i ewidencji należności. Analizy wymaga cały zespół uwarunkowań związanych z występowaniem należności, a w celu osiągnięcia prawidłowego rozwiązania ewidencyjnego i ustalenia metody wyceny należności konsekwentnie

10 186 należy stosować przepisy prawne o rachunkowości, z jednoczesnym odwołaniem się do ogólnych zasad rachunkowości. Istotne znaczenie przy wycenie szczególnych przypadków należności ma treść ekonomiczna stosunków prawnych, w wyniku których one powstają. Ewidencję rachunkową szczególnych przypadków należności, w ujęciu systematycznym, dostosowano do wymogów wyceny bieżącej i bilansowej należności. Metody ewidencji dla tych szczególnych przypadków należności oparto na powszechnie stosowanych kontach księgi głównej występujących w rachunkowości jednostek gospodarczych, bez potrzeby tworzenia nowych specyficznych kont księgowych. Wycena należności pociąga za sobą powstanie przychodów lub kosztów z nią związanych, tym samym poprawna wycena należności jest warunkiem prawidłowego obliczenia wyniku finansowego w jednostce gospodarczej, zwłaszcza w podmiocie udzielającym kredytów kupieckich lub prowadzącym działalność w zakresie faktoringu. Literatura Dębska-Rup A.[2006], Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo KSW, Kraków. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olechnowicz I. [1996], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa. Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa. Particular Cases of Valuing and Reporting Liabilities The subject of this article is the valuation and accounting of particular cases of company liabilities, including deferred liabilities (trade credit) and factoring. The author presents the general legal characteristics of these particular cases of liabilities as well as their economic content, which determines the way commercial transactions are reflected in the accounts. In reference to the rules for valuing current and balance-sheet liabilities, as laid down in the provisions of the Accounting Act and in general accounting principles, the author presents the method for valuing deferred liabilities as well as liabilities that result from the purchase of liabilities from other economic entities, i.e., factoring. The author systematically adjusts the accounting of particular cases of liabilities to the requirements of valuing current and balance-sheet liabilities. The reporting methods for these particular cases of liabilities are based on the principal bookkeeping accounts commonly used by companies, without the need to create new and specific bookkeeping accounts.

Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie

Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie W 2003 r. skierowaliśmy do sądu sprawę o zapłatę należności (z tytułu sprzedaży towarów osobie fizycznej w 2002 r.) w kwocie brutto

Bardziej szczegółowo

Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż takiej wierzytelności i jak ją wykazać w deklaracji podatkowej?

Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż takiej wierzytelności i jak ją wykazać w deklaracji podatkowej? Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż takiej wierzytelności i jak ją wykazać w deklaracji podatkowej? Pytanie Posiadaliśmy wierzytelność w postępowaniu sądowym, na którą był utworzony odpis aktualizacyjny.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odpisy aktualizujące należności

Odpisy aktualizujące należności 25 stycznia 2010 Odpisy aktualizujące należności dr Katarzyna Trzpioła Należności Wynikające z przeszłych zdarzeo prawo otrzymania świadczeo o wiarygodnie określonej wartości oraz w określonym terminie,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Pojęcie i wycena

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Pojęcie i wycena Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Pojęcie i wycena TEMAT: KLASYFIKACJA I EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW 1. Podział i charakterystyka rozrachunków według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. 2. Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31grudnia każdego roku.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31grudnia każdego roku. Załącznik do Zarządzenia Nr 275/07/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 23 lipca 2015 r. 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Schemat nr 1. Ewidencja operacji gospodarczych związanych ze skierowaniem należności do dochodzenia na drodze postępowania sądowego.

Schemat nr 1. Ewidencja operacji gospodarczych związanych ze skierowaniem należności do dochodzenia na drodze postępowania sądowego. Ewidencja roszczeń spornych Odroczony termin płatności, główna przyczyna powstawania należności, stosowany jest z reguły w celu osiągania większych przychodów. Jednak dla sprzedającego pociąga on za sobą

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółka SELVITA Spółka Akcyjna [ Spółka ] powstała w skutek przekształcenia Selvita Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną W dniu 06-10-2012 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne FUNDACJA ALABASTER Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne Sprawozdanie finansowe za okres 09-09- 2010 do 31-12- 2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) Spółka działa pod firmą Assetus Spółka Akcyjna b) siedziba Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. c)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Rachunkowość Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Plan zajęć 1. Klasyfikacja rozrachunków 2. Ewidencja VAT 3. Rozrachunki publicznoprawne 4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 Opis zasad (polityki) rachunkowości

Zał. nr 4 Opis zasad (polityki) rachunkowości Zał. nr 4 Opis zasad (polityki) rachunkowości Ewidencja księgowa operacji gospodarczych dla jednostek oświatowych wymienionych w załączniku do ZPK prowadzona jest w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK ul. Kasztanowa 4 A 88-100 INOWROCŁAW 2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. I Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Funduszu Rezerwy Demograficznej WARSZAWA 2009 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Funduszu Rezerwy Demograficznej Stan na dzień 1 maja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Odsetki stanowią wynagrodzenie wierzyciela za okres oczekiwania na spłatę należności oraz zapewniają pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. INTERSPORT Polska S.A. 32-060 Liszki, Cholerzyn 382 NIP 676-001-65-53 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. 1. Podstawowe dane o jednostce: - Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

22 marzec 2010 r. Odwracanie odpisów aktualizujących

22 marzec 2010 r. Odwracanie odpisów aktualizujących 22 marzec 2010 r. Odwracanie odpisów aktualizujących Dr Katarzyna Trzpioła Odwracanie odpisów aktualizujących W skutek ustania przyczyn uzasadniających dokonanie odpisu należy dokonad jego odwrócenia Sp

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 r.

Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 r. Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Informacja o zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Bielsko-Biała, 27.04.2015 Eko Export Spółka Akcyjna Strona 1 Informacja o Spółce EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku Białej ul. Strażacka 81 powstał dnia 10.02.1999r.

Bardziej szczegółowo