Error! Marcador no definido.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Error! Marcador no definido."

Transkrypt

1 Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1

2 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PROFIL KOMPETENCJI WIEDZA ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OBSZAR DZIAŁANIA ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR ZARZĄDZANIA PERSONELEM ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR ZARZĄDZANIA WIEDZĄ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR ZBIOROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. OBSZAR NOWYCH TECHNOLOGII ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. UMIEJĘTNOŚCI ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. POSTAWY ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ELEMENTY KOMPETENCJI OGÓLNE ELEMENTY KOMPETENCJI: 18 ELEMENTY KOMPETENCJI: 18 ELEMENTY KOMPETENCJI 1: 19 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 2

3 Kluczowa wiedza Element kompetencji 2: 23 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza Element kompetencji 3: 28 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza Element kompetencji 4: 37 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza 40 Element kompetencji 5: 40 Metody pracy Procesy, metody i procedury Rezultaty pracy 43 Kluczowe umiejętności Kluczowa wiedza ŚRODOWISKO ZAWODOWE OBSZARY ZAWODOWE ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. SEKTORY PRODUKTYWNE ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. WŁAŚCIWE I POKREWNE ZAWODY I PRACE ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 3

4 PROFIL AGENTA INNOWACJI TŁO Innowacja, w szerszym tego słowa znaczeniu, może być rozumiana jako czynnik w którym strategia przedsiębiortwa zależy od zmieniających się trendów rynkowych. Pozwala na lepsze wykorzystanie rezultatów płynących z rozwoju oraz pozwala zachować stabilność w czasach recesji. Dlatego należy stworzyć nowy profil zawodowy agenta innowacji, poprzez system doradczy, które odkryje specjalistom i menedżerów potrzebę stworzenia "kultury innowacji "w organizacji. Zalecane będzie, aby przedsiębiorstwa stosowały zarządzanie innowacją, jako strategiczny element promujący kształcenie ustawiczne, wspólną innowację oraz stopniowy rozwój każdego specjalisty będącego częścią organizacji. Niewątpliwie, należy dążyć do stworzenia profilu, który będzie w stanie analizować aspekty materialne i niematerialne w przedsiębiorstwie, odkrywając możliwości rozwoju, powstałe w celu wypracowania optymalnej strategi do generowania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie. Agent innowacji będzie pełnił funkcje przewodnika dobrych praktyk i proponowanych działań (rozwój produktu, poprawa procesów, implementacja ICT, itd.),ale przede wszystkim w dziedzinie innowacji zasobów ludzkich, w celu osiągnięcia większej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Poradnik będzie charakteryzował się wszechstronnością, odzwierciedlającą szeroką wiedzę Agenta oraz stosowane przez niego techniki. Idealny profil to osoba, o wrażliwości na ludzkie zachowania, o głębokiej wiedzy na temat różnych kwestii, które wpływają na poziom produkcji w organizacji. Stanie się tak dlatego, że kwestie, które muszą zostać przeanalizowane i zmienione, RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 4

5 obejmują aspekty tak różne, jak cele biznesowe, relacje z innymi ludźmi, struktury organizacji, zasady zarządzania, itp. Analiza aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania innowacjami wskazuje na to, że nie ma jeszcze porozumienia w sprawie kompetencji zawodowych i standardów, jakie powinny być wymagane. Jednak agent innowacji powinien być, wszestronnym profesjonalistą, znakomicie przygotowanym w sferze nowych systemów zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i organizacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i organizacji przedsiębiorstw, odpowiedzialności społecznej i zarządzania wiedzą, jak również w sferze nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. MISJA AGENTA INNOWACJI Powinien on rozwijać w ramach przedsiębiorstwa "kulturę innowacji " we wszystkich swoich działaniach, które zakładają: Samoorganizację do innowacji Innowacje są rezultatem wielodyscyplinarnej, zespołowej pracy. To prowadzi do wewnętrznej reorganizacji przedsiębiorstwa i współpracy z agentami zewnętrznymi na narodowym lub międzynarodowym poziomie (systemem państwowym, dostawcami, klientami, konkurentami) którzy uzupełniają własne możliwości organizacji. Dostosowanie zasobów ludzkich do nowych wyzwań konkurencyjnych Wielodyscyplinarność, praca w zespołach, dopasowywanie ludzi do właściwych zadań, określenie odpowiedzialności której wymagają szkolenia zasobów ludzkich. Uwzględnienie technologii w swoich strategicznych działaniach poszukiwania konkurencyjności RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 5

6 ZADANIA DO REALIZACJI Co najmniej poniższe funkcje powinne być realizowane w obszarze działań agenta: - zarządzanie zmianami w organizacji - ulepszanie procesów przedsiębiorstwa - zarządzanie wiedzą oraz kapitałem intelektualnym - współpraca w zakresie planowania strategicznego - odpowiedzialność za nadzór technologiczny - poszukiwanie najlepszych praktyk (benchmarking) - identyfikacja nowych technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) oraz ich rozwoju w organizacji - zarządzanie nowopowstającymi projektami innowacji - wspomaganie transferu technologii - udział w rozwoju innowacji zasobów ludzkich - współpraca w tworzeniu planu szkoleń dla pracowników - budowa rocznego planu innowacji 1.PROFIL KOMPETENCJI Można znaleźć kilka różnych opracowań na temat wiedzy, umiejętności i zachowań (podejść), które powinien posiadać agent innowacji przystępując do działań w środowisku ludzkim. Agent Innowacji w sferze zasobów ludzkich odgrywa kluczową rolę. Co warto wiedzieć ", aby móc to zrobić oraz poradzić z różnymi sytuacjami oraz zmianami "Jak to zrobić" procedury, które są ustalone. Jak być i pozostać", uczestniczyć i zachowywać się profesjonalnie. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 6

7 1.1 WIEDZA Uważa się, że Agent Innowacji powinien posiadać wiedzę o przedsiębiorstwie w co najmniej niżej wymienionych obszarach: - wnikliwa wiedza na temat organizacji przedsiębiorstwa - wiedza ogólna na temat różnych technologii - zarządzania zmianami - nadzoru technologicznego i konkurencyjnej inteligencji - zarządzania wiedzą - technologi informacji i komunikacji - zarządzania kapitałem ludzkim - rozwóju nowych produktów - zarządzania handlem i ryzykiem Profil wiedzy, którą agent innowacji ma posiadać, należy rozwijać za pomocą następujących obszarów szkoleniowych: Obszar ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORAZ ORGANIZACJI Organizacja przedsiębiorstwa Zarządzanie strategiczne Organizacja jako system, Obszary funkcjonalności Kultura organizacyjna Innowacyjne organizacje (przykłady praktyczne) Obszar Zarządzania Kapitałem Ludzkim Koncepcja zespołu oraz etapy jego rozwoju Characterystyka skuteczności pracy zespołu RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 7

8 Zarządzanie zespołem Czynniki wpływające na skuteczność zespołu Poziomy funkcjonowania Zespół wiedzy. Aspekty podlegające obserwacji Rozwój klimatu wsparcia intelektualnego Przywództwo vs. Zarządzanie Obowiązki lidera Rozwój podstawowych umiejętności Style przywództwa Skutecznośc stylów Adekwatność stylu do różnych sytuacji Polityka szkoleniowa oraz plany Koncentracja na szkoleniach technicznych Stawianie diagnoz Etapy w rozwoju planu szkoleniowego Wytyczne do umiejętności wykrywania potrzeb Koncepcja i rozwój potrzeb Obszar ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Zarządzanie informacją Zarządzanie zasobami informacji Techniki związane z organizacją informacji Psychologia użytkownika informacji Międzynarodowe zasoby informacji w internetowej bazie danych Metody badawcze w procesie pozyskiwania informacji Przetwarzanie informacji RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 8

9 Ocena jakości informacji Polityka informacyjna Mechanizmy promocji informacji w komunikacji Dokonanie konsolidacji innowacji Informacja o sytuacji gospodarczej Czytelność i odpowiednia struktura zarządzania planem biznesowym Formy prawne. Możliwości dywersyfikacji Materiał i telematyczne zasoby Dostęp do źródeł finansowania Integralny Panel Sterowania Definicja oraz ograniczenia Ocena i badania IPS w różnych organizacjach. Badania perspektyw IPS Projekt wskaźników Analiza wniosków. Diagnoza sytuacji Graficzny obraz IPS Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym Definicja i ograniczenia kapitału Intelektualnego Wprowadzenie do analizy pracy. Projekt systemu do oceny wyników Charakterystyka i konstrukcja kompetencji Aplikacja zarządzania kompetencjami w polityce kadrowej Metody oceny kapitału intelektualnego RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 9

10 Zarządzanie komunikacją Zewnętrzne: Szkolenia i funkcje w komunikacji - Komunikacja zewnętrzna Komunikacja strategiczna. Obraz, kultura i tożsamość Marketing w komunikacji Metody komunikacji w społeczeństwie wiedzy Wewnętrzne: - Komunikacja wewnętrzna Wartość i znaczenie komunikacji wewnętrznej Rodzaje komunikacji Bariery oraz wpływ braku komunikacji Poziomy komunikacji: formalne (malejące, wzrastające, poziome) oraz nieformalne Rozwój planu komunikacji wewnętrznej Organiacje naukowe Wprowadzenie Podejście do nauczania i innowacji w przedsiębiorstwie Inwestycje w ludzi Inteligencja emocjonalna Inteligencja emocjonalna Znaczenie emocjonalne kapitału w świecie przedsiębiorstw Miary inteligencji emocjonalnej Kompetencje emocjonalne Rodzaje przywództwa w inteligencji emocjonalnej Rozwój inteligencji emocjonalnej Zmiana: potrzeba i wyzwanie organizacji RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 10

11 Zarządzanie zmianą Gdzie wprowadzić zmiany Rola organizacji, zarządzania, ludzi Model zmiany organizacyjnej Przyczyny negatywnego nastawienia do zmian Rodzaje zmian Teorie związane z pojęciem zmiany Etapy w procesie wdrażania zmiany Marketing wewnętrzny Jakość zarządzania i marketing organizacjach przedsiębiorstwa Marketing: pochodzenie i ewolucja Marketing wewnętrzny Marketing wewnętrzy i totalna jakość obszar ZBIOROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Odpowiedzialność społeczna Zewnętrzna: Model EFQM - Zewnętrzna Analiza system punktowego Wyniki w różnych obszarach Zbiorowa: - Zbiorowa Konceptualne ramy OZOS Czynniki zachęcające Koncepcja zrównoważonego przedsiębiorstwa Narzędzia OZOS RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 11

12 Raporty trwałości (GRI) Kody zachowania lub SA 8000 Zarząd korporacji CSR. Inicjatywy administracyjne. Audyty technologiczne Etyka i systemy zarządzania ISO 9000 Zarządzanie Jakością Zarządzanie środowiskowe (ISO 14000, EMAS) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (OHSAS) Zarządzanie procesem Zarządzanie R+D+I Systemy zarządzania według sektorów odniesienia Integracja systemów Techniki rozwoju zarządzania systemami kontroli Obszar NOWYCH TECHNOLOGII Wprowadzenie ICT Pojęcie Rodzaje aplikacji i zastosowań Korzyści z ich używania w przedsiębiorstwie Internet oraz jego zastosowanie w przedsiębiorstwie Historia oraz charakterystyka Rodzaje połączeń i taryf Podstawowe usługi (www, , news, ftp, p2p, etc.) RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 12

13 Zaawansowane usługi w oparciu o internet (strony internetowe, portale, intranet, extranet, fora, wirtualne społeczności, blogi, e-learning, e-commerce, itd.) Systemy operacyjne Automatyzacja biura ICT w przedsiębiorstwie MS Word (Prezentacja dokumentów i modelowanie) MS Excel (Rozwój arkusza kalkulacyjnego i grafiki) MS Access (Baza danych, formularze, tabele itp.) Narzędzia departamentowe (CAD/CAM, CRM, ERP, etc.) Korzyści zastosowania ICT w przedsiębiorstwie. Od danych do wiedzy w przedsiębiorstwie Dane informacja wiedza. Dane/informacja opanowania technik i narzędzi (wywiady, ankiety, obserwacje ). Narzędzia do przetwarzania danych. Handel elektroniczny Wprowadzenie do e-commerce oraz stron internetowych Internet jako narzędzie marketingowe Finansowanie projektu. 1.2 UMIEJĘTNOŚCI RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 13

14 Umiejętności słuchania i empatii Umiejętności przekazu informacji Udzielać oraz otrzymywać opinię Umiejętność negocjacji Umiejętność krytykowania oraz przyjmowania krytyki Komunikacja Umiejętność przekonywania Umiejętność mówienia nie, umiejętność żądania oraz chwalenia Umiejętność publicznego przemawiania Prawidłowe wykorzystywanie komunikacji pisemnej Prowadzenie spotkań Praca w grupie Umiejętności analizowania problemów Analiza i rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Ocena problemu Podejmowanie decyzji Orientacja na osiąganie rezultatów RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 14

15 Czas jako zasób Zarządzanie czasem Kontrola i planowanie czasu Wartościowanie zadań Programowanie Wytyczne skuteczności i efektywności Zarządzanie projektem Przewodzenie Wyznaczanie jednoznacznych kierunków Motywowanie Przywództwo Zachęcanie Stworzenie właściwego środowiska pracy Przejrzystość Wiarygodność Komunikacja i dialog Elastyczność RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 15

16 Ludźmi Zasobami Zmianą Analityczne Zarządzanie Przedsiębiorcze Autonomiczne Dostosowane do zmian Świadomośc organizacyjna Praca w grupach Spotkania robocze Stałe szkolenia Nadzór rynku i konkurencji Kreatywność Elastyczność Innowacja Otwartość na doświadczenie Wiedza Porównywanie z najlepszymi Współpraca z otoczeniem RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 16

17 1.3 POSTAWY Praca zdyscyplinowana i metodyczna - stałe egzekwowanie rozwiązywania problemów - stała kontrola rezultatów Uczestnictwo w określonym podejściu do pracy Uczestnictwo i współdziałanie w pracy zespołowej - wymiana idei, opinii i doświadczeń Otwarcie na środowisko zawodowe i jego ewolucję Adaptacja do nowych sytuacji w zakresie kompetencji zawodowych - przedsiębiorcze myślenie w działaniu - pewność siebie Szacunek dla zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w pracy RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 17

18 ELEMENTY KOMPETENCJI OGÓLNY ELEMENT KOMPETENCJI: Rozwój "kultury innowacji " we wszystkich działaniach, opracowany przez przedsiębiorstwo w celu zwiększenia jego konkurencyjności. Ta nowa kultura zakłada wprowadzenie usprawnień technologicznych, lepszej organizacji skuteczności i adekwatności zasobów ludzkich. ELEMENTY KOMPETENCJI: 1. Konfiguracja nowych ram organizacyjnych w przedsiębiorstwach, które ułatwiają przyjęcie innowacyjnych polityk. 2. Dostosowanie zasobów ludzkich do nowego sposobu rozumienia rzeczywistości przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje i zmiany. 3. Zarządzanie wiedzą w sposób przynoszący korzyści zatrudnionym, według zrównoważonej przewagi konkurencyjnej. 4. Wprowadzenie systemów zarządzania w przedsiębiorstwie w oparciu o tworzenie wartości, etyki i wzajemnej odpowiedzialności. 5. Zastosowanie nowych technologii we wszystkich aspektach przedsiębiorstwa (rozwój produktów, procesów poprawy efektywności organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, komercjalizacji...). RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 18

19 1. Element kompetencji 1: Konfiguracja nowych ram organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które ułatwią wprowadzenie innowacyjnej polityki. 1.1 Profesjonalne realizacja oraz kryteria realizacji Zrozumienie przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, którego skuteczność będzie zależeć od relacji, która rozwija się wśród jego elementów składowych (dostawców, klientów, konkurentów, administracji) Elementy organizacyjne oraz zasady istniejące w organizacji przedsiębiorstwa, pozwalają osiągnąć większą skutecznośc w działaniu. Zakres czynników rynkowych mających wpływ na skuteczność przedsiębiorstwa jest analizowany i oceniany Główne czynniki, które gwarantują skuteczność i przetrwanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku, są identyfikowane w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Określenie znaczenia posiadania zdefiniowanej strategii jako ważnego elementu do podejmowania decyzji Analizuje się różne strategie przedsiębiorstwa, następnie wybierana jest najlepsza. Zgodnie z ustaloną strategią, także analizowana jest i wcielana w życie nowa struktura organizacyjna W celu zapewnienia konkurencyjności w przedsiębiorstwie, opracowywana jest i wdrażana nowa kultura organizacyjna. Podkręśla się i uświadamia rolę innowacji w przedsiębiorstwie, zapewniających jego przyszłość RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 19

20 Opracowanie systemu zarządzania opartego na procesach przedsiębiorstwa, które ułatwiają koordynację między departamentami Przyszła misja organizacji, kompetecje oraz struktura organizacyjna, wymaga wytyczenia celów do osiągnięcia. Projektowanie zadań i analizy procesów w celu uniknięcia nieefektywnych działań i zasobów Poziom aktywności i zmiennych w organizacji są brane pod uwagę przy postulowaniu aspektów poprawy, które przynoszą w rezultacie wzrost wydajności przedsiębiorstwa. Wzór przedstawiający sposób w jaki należy wykonywać implementację oraz jak poprawić procesy zarządzania z gwarancją sukcesu jest zidentyfikowany. Rozwijanie skutecznego formułowania procesów, za pomocą koordynacji odpowiedzialności poszczególnych obszarów w przedsiębiorstwie, w celu ominięcia przedziałów wodoszczelnych Określenie wskaźników, w celu zapewnienia właściwego monitorowania działalności i przyjęcia środków naprawczych, które będą wymagane w przypadku stwierdzonych odchyleń, należy określić wskaźniki, które pozwolą na kontrolę stopnia osiąganych, złożonych celów Podejmowanie skutecznych decyzji w celu zarządzania istniejącą wiedzą i technologią w przedsiębiorstwie oraz rozwój innowacyjnych projektów w dziedzinach bądź działaniach, które tego wymagają. Właściwie zarządzać dostępną technologią oraz istniejącą wiedzą, zgodnie z ideą zarządzania przedsiębiorstwami RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 20

21 Stworzenie warunków do przeprowadzenia diagnostyki w celu ustalenia potrzeb w zakresie zmian i innowacji, które występują w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie wiedzy o rynku, konkurencji i istniejących tendencjach technologicznych, do nabycia w sposób najbardziej korzystny technologii do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem, zmianami i innowacją projektów Odpowiednie, wyprzedzające planowanie projekt, w celu uniknięcia problemów które mogą się pojawić w trakcie jego realizacji Promowanie aktywnego udziału partnerów w zmianach i innowacji projektów, zatwierdzonych w celu osiągnięcia motywacji niezbędnej do rozwoju przewidzianych zadań i działań. Począwszy od oceny dostępnych informacji, wybierane są odpowiednie strategie motywacji, określające sposób stosowania (czasu, przestrzeni, zasobów, wyboru informacji do przekazania...) i kryteria oceny skuteczności działań. Całość elementów projektu, przeznaczona do adaptacji, jest dostosowywana do motywacji danej osoby, aby zagwarantować jej/jemu aktywny udział. Określa się wskaźniki motywujące, które zakładają adaptację działań interwencyjnych, bądź wzmacniająco- motywujących, i okresowo porównywane, poprzez obserwację werbalnych i niewerbalnych wypowiedzi oraz zachowania ogólne. Przekazywana informacja jest jasna i precyzyjna, gwarantując pełne zrozumienie przekazywanej wiedzy RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 21

22 Menedżerowie są wspomagani w procesie wprowadzania zmiany, co do sposobu zarządzania oporem oraz dostosowywania działań wprowadzających nowe pożądane zachowania 1.2. Specyfika obszru zatrudnienia Sposoby, środki pracy Lokalne sieci, komputerów, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, przeglądarki, , aplikacje ogólne zastosowania, urządzenia komunikacyjne, bazy danych, schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, procesy map, procedury pracy, ksero, fax, materiały biurowe oraz meble Procesy, metody i procedury Struktura organizacyjna Mapy procesowe Schematy procesu produkcji Diagramy przepływu Procedury pracy i specyfikacje Dokumentacja dotycząca systemu zapewnienia jakości Rezultaty pracy Wyższa skuteczność przedsiębiorczości. Lepszy kontakt i relacje z głównymi aktorami przedsiębiorstwa. Lepsza koordynacja działań Lepsze zastosowanie know how. Bycie na bieżąco ze wszelkimi nowinkami rynkowymi na poziomie zarządzania Kluczowe umiejętności i wiedza RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 22

23 1.2.5.Kluczowe umiejętności Zapewnienie płynnych i pozytywnych relacji z głównymi aktorami przedsiębiorstwa: dostawcami, klientami, konkurentami, administracją publiczną itp. Identyfikacja obszarów lub działań podlegających poprawie rozwoju, zmianie, bądź wymagających wprowadzenia innowacyjnych projektów Stanie się liderem, wprowadzając zmianę oraz innowację w przedsiębiorstwie Podejmowania decyzji zgodnie z otrzymanymi sprawozdaniami i, w razie potrzeby, rozwiązywanie problemów Kluczowa wiedza Organizacyjna skuteczność Zarządzanie strategiczne Koordynacja obszarów funkcjonalnych Zarządzanie procesem. Obecna sytuacja stanu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwie Rola innowacji w strategii przedsiębiorstwa Ocena i reperkusje innowacji lub zmiany projektów 2. Element kompetencji 2: Dostosowanie Zasobów Ludzkich do nowego sposobu rozumienia rzeczywistości przedsiębiorstwa, opartego o zmianę i innowację 2.1.Profesjonalna realizacja oraz kryteria realizacji RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 23

24 Rozwój innowacji w kluczowych obszarach funkcjonalnych zarządzania zasobami ludzkimi. Procesy optymalizujące Zasoby Ludzkie, jako kluczowy element dla osiągnięcia celów organizazcji są zdefiniowane Praktyczne wskazówki dotyczące programów związanych z zasobami ludzkimi są tworzone i wcielane w życie Organizacja pracy umożliwiająca decentralizację podejmowanych decyzji. Obowiązki przypisane są w sposób otwarty. Wiedza jest stale aktualizowana i pozostaje wewnątrz organizacji. Udział osób jest ułatwiony, zarówno poprzez skrzynkę sugestii i poprzez rozwój zespołów postępu. Projekt zmian został zaprojektowany w sposób partycypacyjny, ustanawiając wymagane przepływy. Formuły są określone, aby dostarczyć wiedzy i możliwości dla zasobów ludzkich, w celu rozwijania ducha inicjatywy, kreatywności, odpowiedzialności, samodzielności i integracji Zarządzanie zespołami projektowymi skutecznie i efektywnie, w sposób pozwalający na osiągnięcie wyznaczonych celów. Funkcje zarządzania wymagane do prowadzenia innowacyjnych projektów w organizacji są właściwie rozwinięte. Kompetencje wymagane do osiągnięcia pozycji lidera skuteczności są rozwinięte. Siła oraz bazy wpływów, używane w celu uzyskania największej wydajność ludzi są znane i stosowane w sposób właściwy. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 24

25 Różne style przywództwa, istniejące w systemach zachowań są odpowiednio stosowane, zgodnie z różnymi sytuacjami, które mogą się pojawić. Integracja pracowników w zespołach jest popierana, w celu promowania udziału pracowników w projektach innowacyjnych. Cechy które sprawiają, że skuteczność pracy zespołowej, jest dostrzegana i w związku z tym wykonuje się działania w celu ich rozwoju. Wyniki pracy zespołowej w dużej mierze zależą od motywacji. W związku z tym, rozwijane są strategie wzmacniające ducha zespołu oraz wszystkich jego części składowych Opracowanie planu szkoleń, które kwalifikują się zasoby ludzkie, do uzyskania odpowiedniego poziomu kompetencji na potrzeby powstałe w organizacji. Szkolenia i rozwój zapewniają odpowiednią mieszankę różnych umiejętności i wiedzy w celu utrzymania i rozwoju kwalifikacji pracowników. Diagnoza potrzeb szkoleniowych została przeprowadzona w organizacji. Cele szkoleniowe zostały opisane dla opracowania planu szkoleń i określenia programów i beneficjentów. Programy szkoleniowe i jego działań, jak również kursy lub działania szkoleniowe są wybierane stosownie do potrzeb firmy. Struktura kursu odzwierciedla w sposób zintegrowany jego element składowe: cele, beneficjenci, liczba godzin, modułowe programowania, metody szkolenia, działania, odniesienie treści oraz związek materiałów, metody oceny i budżet. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 25

26 Budżet planu szkoleń obejmuje wszystkie koszty pochodzące z każdego z działań szkoleniowych. Systemy oceny są programowane pod kontem: zadowolenia, wykonania, transferu, rentowności, wpływu społecznego. Odpowiedzialność za szkolenia jest dzielona pomiędzy odpowiedzialne osoby na wszystkich szczeblach organizacji oraz osoby związane z organizacją Dostępne zasoby gospodarcze są identyfikowane, pod kontem możliwych dotacji sektora prywatnego bądź publicznego 2.2. Specyfika obszaru zatrudnienia Sposoby, środki pracy Lokalne sieci, komputery, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne, firewall, oprogramowanie antywirusowe, przeglądarki, poczta elektroniczna i inne kanały komunikacji, ogólne zastosowanie, aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi, ksero, fax, materiały biurowe oraz meble. Zapewnienie szkoleń medialnych w zależności od rodzaju kształcenia Procesy, metody i procedury Narzędzia i techniki badawcze (obserwacja, ankieta, wywiad, grupy dyskusyjne, dokumentacja), Narzędzia funkcji zasobów ludzkich (inwentarz pracy, wademecum zadań, schemat pracy, system oceny wyników. Rozwój systemów uczestnictwa System diagnozy potrzeb szkoleniowych. Plan szkoleniowy. System oceny szkoleń. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 26

27 ISO 9000 i/lub certyfikacja, która może wpływać na relacje międzyludzkie Rezultaty pracy Osoby zintegrowane w organizacji mają za zadanie zrealizować określony plan strategiczny w możliwie najbardziej korzystny sposób Optymalizacja procesów pracy. Plan zarządzania personelem. Localizacja potrzeb treningowych Zarządzanie szkoleniami, recycling, promocja pracowników Podniesienie poziomu zaangażowania pracowników w organizacji Ludzie adekwatni do pracy oraz praca do człowieka Tworzenie kanałów udziału: skrzynki sugestii, zespoły innowacji i poprawy itp Kluczowe umiejętności oraz wiedza Kluczowe umiejętności Planowanie zasobów ludzkich zgodnie z ze strategią i wyznaczonymi celami w przedsiębiorstwie. Ustanowienie procedur, które umożliwią spójność rozwoju każdego człowieka i rozwoju przedsiębiorstwa. Ulepszenie rozwoju potrzeb wymaganych do optymalizacji pracy. Opracowania mechanizmów i kanałów wymaganych w celu wspierania udziału pracowników. Zastosowanie procedur związanych z kształceniem zasobów ludzkich, za pomocą najodpowiedniejszych metod i systemów Kluczowa wiedza Ulepszanie technik mających na celu podniesienie aktywnego udziału personelu. RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 27

28 Znajomość procesów pozwalających na optymalizację zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie jako kluczowy element dla osiągnięcia celów organizacji. Zarządzanie I kierowanie zespołami projektowymi Planowanie szkolenia, jego process, techniki oraz rodzaj oceny. 3. Element kompetencji 3: Zarządzanie wiedzą w sposób przynoszący korzyści organizacji oraz generujący trwałą przewagę konkurencyjną Profesjonalna realizacja oraz kryteria realizacji Organizowanie i zarządzanie skutecznością informacji i dokumentacji wykorzystywanej przez organizację. Źródła informacji niezbędne do rozwoju działalności w organizacji (potrzeby informacyjne oraz źródła dokumentacyjne) są określone. W związku z potrzebą planowania systemów informacyjnych zarządzania, najbardziej odpowiednie podsystemy są wybierane dla przedsiębiorstwa. Odpowiedni plan systemu zarządzania, jest rozwijany w ramach systemu informacyjnego organizacji Dostępne narzędzia komputerowe stosowane w organizacji, zarządzanie oraz system odzyskiwania informacji i dokumentacji jest znany i używany Dokumentacja oraz techniki jej wypełniania są znane i używane RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 28

29 Rozpoznanie i analiza wykonalności projektu innowacyjnego, według kryteriów możliwości dostępnych na rynku. Umiejętność tworzenia planu biznesowego jest znana w momencie rozpoczęcia prac nad działaniami w nowym projekcie Znajomośc rynku pozwala na zdobycie aktualnych danych na temat ewentualnych nisz rynkowych oraz podejrzenia wykorzystania ich w procesie rozwoju projektu. Dokumenty wymagane do analizy wykonalności projektu są znane jako możliwości biznesowe. Środki niezbędne do rozwoju przedsiębiorczych działań, jak również istniejących form prawnych są znane Zarządzanie dostępną wiedzą w organizacji, w celu maksymalizacji skuteczności i organizacyjnej efektywności procesów Wiedza organizacji jest określona, rozproszona oraz posortowana w sposób pozwalający na sprawdzenie jej użyteczności oraz prędkości w procesie pozyskiwania jej strategicznych elementów Raport odzwierciedla sytuację w której przechowywana jest wiedza, jak również stosowne zalecenia, które mogą być w przyszłości restrukturyzowane, dla osiągnięcia stanu stopniowej poprawy. Strategiczna wiedza jest udokumentowana, aby mogła stać się częścią aktywów organizacji, oraz aby mogła być rozpowrzechniana Zawartość jest dobrana, zgodnie z polityką organizacji która już została określona RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 29

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo