PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi pisemne do których zaliczamy: a) dłuższą samodzielną wypowiedź pisemną na określony temat, b) test wyboru, tzn. zadania zamknięte, c) test z zadaniami otwartymi wymagającymi uzupełnienia, d) krótką wypowiedź pisemną tzw. kartkówkę sprawdzającą zakres materiału z dwóch ostatnich lekcji, prace domowe, samodzielne lub grupowe zbieranie informacji, a następnie dokonywanie ich wyboru i prezentacji, aktywną pracę ucznia na lekcji, udział w konkursach przedmiotowych na terenie szkoły i poza nią.

2 Ocena opanowanej wiedzy, umiejętności oraz postawy ucznia na lekcjach historii celująca 1. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach. 2. Samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko. 3. Stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę ( związki przyczynowo skutkowe ) i podstawowe kategorie historyczne ( czas, przestrzeń ). 4. Posiada wiedzę wykraczającą poza treści wykazane programem nauczania. 5. Wykazuje aktywną postawę podczas lekcji. 6. Uczestniczy w konkursach przedmiotowych na terenie szkoły i poza nią. bardzo dobra 1. Samodzielnie interpretuje fakty. Potrafi uzasadnić swoje stanowisko. 2. Rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo skutkowe i podstawowe kategorie historyczne. 3. Wykazuje aktywną postawę podczas lekcji. 4. Aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. 5. Posiada wiedzę określoną programem nauczania. 6. Potrafi pracować samodzielnie. dobra 1. Opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania. 2. Poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych ( także przy pomocy nauczyciela ). 3. Jest aktywny podczas lekcji. 4. Chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z kolegami.

3 dostateczna 1. Wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela. 2. Posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania. 3. Wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji. dopuszczająca 1. Wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela. 2. Wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela. 3. Ma poważne braki wiedzy określone programem nauczania. niedostateczna 1. Nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania.

4 KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE IV Ocena bardzo dobra - rysuje drzewo genealogiczne swojego rodu, - charakteryzuje wydarzenia historyczne, które miały wpływ na dzieje jego rodziny, - definiuje pojęcie konstytucja i uzasadnia konieczność istnienia konstytucji w państwie, - nazywa i prezentuje na mapie krainy geograficzno historyczne, - wyjaśnia pochodzenie hymnu państwowego, - wskazuje na mapie współczesnych sąsiadów Polski, - charakteryzuje Unię Europejską jako organizację państw europejskich, - charakteryzuje zadania pracowników muzeum: kustosza, przewodnika, konserwatora, - sporządza własną listę najpiękniejszych zabytków, - podaje pojęcie chronologia i porządkuje daty według chronologii Ocena dostateczna - wymienia swoich przodków do pradziadków włącznie, - definiuje pojęcia: pamiątki rodzinne, tradycja rodzinna, - charakteryzuje własny zespół klasowy, - wymienia organizacje działające na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, - recytuje słowa hymnu państwowego, - wymienia i nazywa polskie symbole narodowe, - wskazuje na mapie Europy Polskę, - nazywa i pokazuje na mapie regionu województwo w którym mieszka, - wymienia sąsiadów Polski, - wymienia różnorodne źródła historyczne, - wymienia sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś, - określa wiek na podstawie podanego wydarzenia oraz definiuje pojęcia: era, wiek, tysiąclecie Ocena dobra - definiuje pojęcie: genealogia, drzewo genealogiczne, - wyjaśnia znaczenie pamiątek rodzinnych jako źródeł informacji o przeszłości jego rodziny, - definiuje pojęcie szlachta, patriotyzm, - opowiada krótko historię swojej szkoły, - definiuje pojęcie naród i charakteryzuje więzi łączące naród, - wyjaśnia na czym polega zróżnicowanie regionalne Polski, - nazywa i pokazuje na mapie: główne polskie rzeki ( Wisłę i Odrę ), Morze Bałtyckie, najważniejsze pasma górskie, - nazywa i wskazuje symbole Unii Europejskiej, - wyjaśnia znaczenie źródeł historycznych dla poznania przeszłości, - wymienia różne typy muzeów ( np. archeologiczne, wojskowe ), - oblicz upływ czasu od podanych wydarzeń historycznych Ocena dopuszczająca - określa datę i miejsce swoich urodzin, - definiuje pojęcia: rodzina i ród, - wymienia stopnie pokrewieństwa, - wymienia swoje prawa i obowiązki w szkole i w rodzinie, - wymienia pełną nazwę państwa polskiego oraz symbole narodowe, - wymienia sąsiadów Polski, - wie co to jest historia i czym zajmują się historycy, - definiuje pojęcie: źródło historyczne, - określa wiek podanego wydarzenia, - wie co to jest muzeum i jakie zadania stoją przed muzealnictwem

5 Ocena bardzo dobra - wymienia najważniejsze osiągnięcia pierwszych ludzi oraz wskazuje znaczenie wymienionych osiągnięć dla zmiany trybu życia człowieka, - charakteryzuje warunki niezbędne do ukształtowania się organizacji państwowych ( wykształcenie się hierarchii społecznej i aparatu władzy ), - wyjaśnia na czym polegał hierarchiczny podział społeczeństwa egipskiego, - wskazuje na mapie: Palestynę, Jordan oraz wyjaśnia odmienność judaizmu od religii żydowskiej, - omawia zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej, - definiuje pojęcia: wyrocznia, Pytia, - wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy igrzyskami w starożytności i dziś, - charakteryzuje formy sprawowania władzy w państwie rzymskim w okresie królestwa, republiki i cesarstwa, - wymienia przyczyny rozprzestrzeniania się religii chrześcijańskiej i opowiada o prześladowaniach chrześcijan, - opowiada o zasadach, jakimi kierują się wyznawcy islamu oraz wymienia osiągnięcia i wynalazki, które zawdzięczamy Arabom, - opowiada o korzyściach płynących z przyjęcia chrztu, - wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji Polski, - wymienia i charakteryzuje najcenniejsze zabytki romańskie w Polsce, - opowiada o sytuacji politycznej kraju w okresie rozbicia dzielnicowego, - wyjaśnia na czym polegało znaczenie koronacji Władysława Łokietka, - wyjaśnia rolę władcy w okresie monarchii stanowej, - wskazuje cechy postępowania rycerskiego, które są aktualne do dziś, - wyjaśnia zasady funkcjonowania cechów w średniowieczu i opowiada o drodze awansu zawodowego rzemieślnika od uczniów do mistrza, - wyjaśnia różnice między stylem romańskim i stylem gotyckim oraz wymienia najcenniejsze zabytki gotyckie w Polsce, KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE V Ocena dobra - opisuje wygląd pierwszych ludzi, - wyjaśnia przyczyny zmiany trybu życia pierwszych ludzi, - definiuje pojęcie: państwo, - potrafi zaznaczyć na taśmie chronologicznej czas powstania pierwszych państw, - definiuje pojęcie: monarchia despotyczna, - opowiada o zajęciach poszczególnych warstw społecznych w starożytnym Egipcie, - wymienia najważniejsze wydarzenia z historii narodu żydowskiego, - definiuje pojęcia: tora, synagoga, judaizm, - charakteryzuje położenie starożytnej Grecji, - charakteryzuje olimpijskich bogów z uwzględnieniem ich dziedzin opiekuńczych oraz atrybutów, - wymienia daty pierwszych igrzysk starożytnych ( 776 r. p.n.e. ) oraz nowożytnych ( 1896 r. ), - wskazuje na mapie zasięg rzymskich podbojów, - wie na czym polega różnica religii: chrześcijaństwo i judaizm, - definiuje pojęcia: Koran, muzułmanie, - omawia okoliczności powstania państwa polskiego i wymienia przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I, - podaje cel i datę misji św. Wojciecha, - przedstawia zasady podziału Polski na dzielnice i wyjaśnia funkcjonowanie zasady senioratu, - definiuje pojęcia: portal, sklepienie, - określa daty sprowadzenia Krzyżaków do Polski ( 1226 ) i bitwy pod Legnicą ( 1241 ), - określa datę utraty Pomorza Gdańskiego 1308 i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej, - wyjaśnia zasady funkcjonowania monarchii stanowej oraz charakteryzuje prawa i obowiązki każdego stanu,

6 - opowiada o zasługach Jadwigi i Władysława Jagiełły dla rozwoju kultury i nauki polskiej, m. in. znaczeniu odnowienia Uniwersytetu w Krakowie, - opisuje wygląd zamków rycerskich i omawia ich funkcje, - definiuje pojęcia: trójpolówka, wiatrak, - opisuje wygląd polskiej wsi w średniowieczu oraz obowiązki chłopów wobec władcy, - określa czas narodzin stylu gotyckiego w Polsce, - wymienia postanowienia unii w Krewie i jej skutki dla kraju, - wymienia skutki bitwy pod Grunwaldem i postanowienia pokoju toruńskiego w 1411 roku Ocena dostateczna - definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia, - wskazuje Afrykę Środkową jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi, - definiuje pojęcie: system nawadniający i wyjaśnia dlaczego pierwsze państwa powstały nad wielkimi rzekami, - wymienia najważniejsze warstwy społeczne Egiptu, - opisuje sposoby oddawania czci bogom, - wymienia przyczyny wędrówek Izraelitów, - wymienia najważniejsze polis greckie: Ateny i Spartę i wyjaśnia w jaki sposób doszło do wykształcenia się polis, - wymienia sposoby oddawania czci bogom, - wymienia dyscypliny sportowe rozgrywane podczas igrzysk olimpijskich i sposoby nagradzania zwycięzców, - definiuje pojęcia: legion, imperium i wymienia przyczyny powstania imperium rzymskiego, - wymienia miejsca kultu religijnego i sposoby oddawania czci bogom w Rzymie, - opowiada o naukach Jezusa z Nazaretu, - definiuje pojęcia: Arabowie, islam, Allah, wymienia Mahometa jako założyciela islamu, - określa datę przyjęcia chrztu przez Mieszka 966 r., - charakteryzuje postacie: Bolesława Chrobrego i Ottona III oraz wyjaśnia znaczenie przydomka,, Chrobry '', Ocena dopuszczająca - wyjaśnia, do czego służył ludziom ogień, - definiuje pojęcie: faraon i wyjaśnia, dlaczego Egipt nazywano,, darem Nilu'', - wymienia najważniejsze bóstwa Egiptu, - definiuje pojęcia: piramida, wielobóstwo, - zna pojęcia: Jahwe, Dekalog, Mesjasz, - definiuje pojęcia: polis, demokracja, Hellada, Hellenowie, - wymienia bogów olimpijskich i i opisuje ich wygląd zewnętrzny, - wymienia Olimpię jako miejsce rozegrania pierwszych igrzysk starożytnych, - zna datę założenia Rzymu i opowiada legendę o założeniu Rzymu, - wymienia najważniejszych bogów rzymskich i dziedziny, którymi się opiekowali, - wie jak narodziło się chrześcijaństwo, - wymienia zajęcia Arabów, - definiuje pojęcia: więc, plemię, Słowianie, - charakteryzuje postać Mieszka I i wyjaśnia pochodzenie nazwy,,polska'' - określa daty: zjazdu gnieźnieńskiego ( 1000 ), koronacji Bolesława Chrobrego ( 1025 ) i potrafi zaznaczyć je na taśmie chronologicznej, - definiuje pojęcia: statut Krzywoustego, senior, - charakteryzuje postać Władysława Łokietka i określa datę jego koronacji ( 1320 ), - wyjaśnia dlaczego Kazimierz Wielkiego nazywano,, Wielkim ''

7 - wyjaśnia przyczyny podziału Polski na dzielnice w XII w., - zna datę podziału Polski na dzielnice ( 1138 ), - opowiada o dążeniach Łokietka do zjednoczenia kraju, - opowiada o czasach panowania Kazimierz Wielkiego i jego dokonaniach dla kraju, - wymienia cechy charakterystyczne i daty trwania stylu romańskiego i gotyckiego, - określa datę unii w Krewie (1385 ) i wymienia przyczyny zawarcia unii, - wymienia przyczyny wojen z Krzyżakami w latach definiuje pojęcia: rycerz, turniej rycerski, herb, paź, giermek, - wymienia obowiązki rycerza i opowiada o uroczystości pasowania na rycerza, - wymienia zajęcia mieszkańców wsi w średniowieczu, - opisuje wygląd średniowiecznego miasta, - definiuje pojęcia: styl romański i styl gotycki, - zna postacie: królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły, - określa daty: bitwy pod Grunwaldem ( 1410 ) i pokoju w Toruniu ( 1411 ),

8 KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE VI Ocena bardzo dobra - opisuje w jaki sposób faraon sprawował władzę i jaka była jego rola w państwie, - opisuje podział społeczeństwa w państwie egipskim oraz rolę poszczególnych grup społecznych, - porównuje zwyczaje polityczne w Atenach i Sparcie, - wyjaśnia, dlaczego Maraton, Termopile i Salamina mają znaczenie symboliczne, - omawia podboje i rozwój imperium rzymskiego, - ocenia panowanie Karola Wielkiego, - omawia terytorium i sposób zarządzania państwem przez Mieszka I, - dokonuje oceny sprawowania rządów przez Bolesława Chrobrego, - omawia konsekwencje testamentu Bolesława Krzywoustego, - omawia okoliczności zawarcia unii lubelskiej, - omawia funkcje senatu, rady poselskiej, kompetencje króla i jego pozycję w sejmie, - przedstawia wady i zalety wolnej elekcji, - opisuje zasady organizacji władzy w Stanach Zjednoczonych na podstawie konstytucji, - przedstawia zmiany jakie zaszły w ustroju Francji po wybuchu rewolucji, - przedstawia okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja, - omawia przebieg i skutki insurekcji kościuszkowskiej, - przedstawia dokonania Napoleona, - wypowiada się na temat przyczyn upadku powstań, - wyjaśnia, dlaczego I wojna światowa dawała Polakom szansę na niepodległość, - omawia zadania jakie miały władze odrodzonego państwa polskiego, - porównuje faszyzm ze stalinizmem, - omawia krótko przebieg II wojny światowej, - omawia zmiany społeczne jakie przeprowadzili komuniści po zdobyciu Ocena dobra - przedstawia sposoby funkcjonowania państwa egipskiego, - tłumaczy, na czym polegały zwyczaje polityczne w Sparcie, - podaje przyczyny wojen grecko perskich, - opowiada o dokonaniach Aleksandra Wielkiego, - omawia zasady ustroju republikańskiego, - opisuje organizację państwa Karola Wielkiego, - wyjaśnia, na czym polegał system feudalny, - omawia przyczyny i znaczenie zawarcia chrztu przez Mieszka I, - opowiada o rządach Bolesława Chrobrego, wyjaśnia znaczenie jego koronacji i podaje jej datę, - wyjaśnia, dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego, - omawia rolę Władysława Łokietka w zjednoczeniu ziem polskich, podaje datę jego koronacji, - uzasadnia przydomek Wielki w odniesieniu do króla Kazimierza Wielkiego, - wymienia postanowienia unii lubelskiej, - wymienia przyczyny i skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w., - podaje czas trwania potopu szwedzkiego i rok wybuchu powstania Chmielnickiego, - wymienia przyczyny słabości Rzeczpospolitej w XVII w., omawia konsekwencje zasady liberum veto dla sejmowych obrad, - wymienia Polaków walczących o niepodległość Stanów Zjednoczonych, - wyjaśnia dlaczego targowica stała się symbolem zdrady narodowej, - przedstawia dążenia Napoleona i wyjaśnia jakie znaczenie dla Polaków miały wydarzenia okresu napoleońskiego, - omawia skutki powstań narodowych, - przedstawia podstawowe wydarzenia I wojny światowej, - omawia rolę J. Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości, - wymienia przeprowadzone reformy w odzyskanym państwie polskim,

9 władzy, - przedstawia rolę,, Solidarności w historii Polski, Ocena dostateczna - określa sposób sprawowania władzy przez faraona, - wymienia warstwy społeczne w Egipcie, - omawia postawę Greków wobec zagrożenia, - wymienia miejsca bitew grecko perskich, - opowiada o dokonaniach J. Cezara, - wyjaśnia pojęcia: lenno, wasal, senior, - opowiada o Mieszku I, - wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego i podaje jego datę, - omawia założenia testamentu Bolesława Krzywoustego, - wymienia osiągnięcia króla Kazimierz Wielkiego, - wyjaśnia przyczyny zawarcia unii Polski i Litwy, - opisuje przyczyny konfliktu z Krzyżakami, - przedstawia strukturę sejmu walnego, - wyjaśnia, na czym polegało pospolite ruszenie, - wymienia przyczyny prowadzenia wojen przez Polskę w XVII w., - opowiada o powstaniu kościuszkowskim, - wyjaśnia przyczyny rozbiorów, - omawia rolę Legionów Polskich u boku Napoleona, - wyjaśnia, co to był,, cud nad Wisłą '', - wymienia konstytucje II Rzeczpospolitej, - wymienia główne założenia ustrojowe konstytucji marcowej i kwietniowej, - podaje źródła totalitaryzmu, - przedstawia przyczyny wybuchu II wojny światowej, - wyjaśnia czym był holocaust, - opowiada o,, polskim wrześniu, - tłumaczy kiedy i w jakich okolicznościach komuniści zdobyli władzę w Polsce, - objaśnia, na czym polegał stan wojenny kiedy i dlaczego został ogłoszony?, - wyjaśnia, czym różni się ustrój obecnej Polski od ustroju z czasów PRL. Ocena dopuszczająca - wyjaśnia, na czym polegała władza despotyczna i demokracja ateńska, - podaje kilka przyczyn upadku imperium rzymskiego, - opowiada, kim był Karol Wielki, - wymienia pierwszego historycznego władcę Polski, - podaje datę chrztu Polski, - tłumaczy, na czym polegało rozbicie dzielnicowe, - wyjaśnia, co to jest: unia realna, unia personalna, podaje przykłady, - wyjaśnia znaczenie bitwy pod Grunwaldem i podaje jej datę, - tłumaczy, na czym polegała demokracja szlachecka, - wyjaśnia pojęcie: wolna elekcja, - wymienia państwa z którymi Polska prowadziła wojny w XVII w., - wyjaśnia, co to jest konstytucja, wymienia państwo w którym została uchwalona po raz pierwszy, - podaje datę uchwalenia Konstytucji 3 maja, - omawia rolę T. Kościuszki w powstaniu 1794 r., - omawia okoliczności powstania hymnu państwowego, - wymienia przyczyny wybuchu powstań narodowych, - wyjaśnia pojęcia: branka, wojna partyzancka, - wyjaśnia, dlaczego wojna w latach została nazwana wojną światową,

10 - wymienia przywódców państw totalitarnych, - wymienia przyczyny wybuchu II wojny światowej, - wymienia przyczyny protestów robotniczych w Gdańsku, - wyjaśnia przyczyny powstania Unii Europejskiej i podaje datę przystąpienia Polski do Unii. Europejskiej. - omawia znaczenie daty 11 listopada 1918 r. - wyjaśnia kim był J. Piłsudski, - wyjaśnia, na czym polegał system totalitarny i wymienia państwa w których ustrój ten obowiązywał, - wymienia państwa,,osi '' i aliantów, - wie, czym były obozy koncentracyjne, - opowiada, co wydarzyło się w Katyniu, - wymienia znaczące wydarzenia w Polsce w czasie II wojny światowej, - tłumaczy na czym polegał ustrój komunistyczny, - omawia rolę L. Wałęsy w ruchu,, Solidarność :, - wskazuje na mapie państwa należące do Unii Europejskiej.

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV historia

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV historia Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV historia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) - wymienia źródła historyczne, podaje przykłady - przy pomocy nauczyciela przedstawia na osi czasu wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W KLASIE IV Ocena celująca: KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W KLASIE IV - aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym - samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: W kręgu mojej rodziny Cele

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki metodycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej, - braki w wiadomościach i umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU Rozdział I: Pierwsi ludzie Rozdział II: Na Bliskim Wschodzie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I Ocena celująca: a) wysuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen b) dokonuje integracji wiedzy o przeszłości

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii (na poszczególne oceny) w Zespole Szkół Publicznego Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie

Wymagania edukacyjne z historii (na poszczególne oceny) w Zespole Szkół Publicznego Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie Wymagania edukacyjne z historii (na poszczególne oceny) w Zespole Szkół Publicznego Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie Ogólne wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna Uczeń ma bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 9.59 pkt średnia szkoły: 10.68 pkt średnia ogólnopolska: 11.08 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA IV Ocena celująca posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujące ramy programu dla klasy IV, biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę dla rozwiązywania nowego problemu, aktywnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1. Na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym roku szkolnym zapoznanie uczniów z programem historii w danej klasie, wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 OCENA ŚRÓDROCZNA KLASA IV Wiadomości - 1. Określa obszar

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie z oddziałami gimnazjalnymi Gabriela Rojek Mariola Polańska 1. Z przedmiotu ocenia nauczyciel historii wspólnie z uczniami. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), dla klasy IV (PSO) - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

KLASA IV Rozdział I. Ja i moje otoczenie Rozdział II Z historią na ty Rozdział III Czas i mapa w historii

KLASA IV Rozdział I. Ja i moje otoczenie Rozdział II Z historią na ty Rozdział III Czas i mapa w historii KLASA IV Rozdział I. Ja i moje otoczenie dostrzega niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka; wymienia potrzeby ludzkie naturalne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i szacunku, samorealizacji;

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

VI. Karty pracy i załączniki do scenariuszy

VI. Karty pracy i załączniki do scenariuszy VI. Karty pracy i załączniki do scenariuszy 6. Ateny i Sparta historia polityczna starożytnej Grecji Karta pracy Zadanie 1. Opracuj kalendaria pięciu najważniejszych twoim zdaniem wydarzeń z dziejów politycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Ocena dostateczna

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena opanowanej wiedzy i umiejętności z historii w klasach I-III gimnazjum. Ogólne wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania są przedstawione w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Temat lekcji Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Kim jestem? waga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne uczniów historia klasa IV rok szkolny 2015/2016.

Wymagania edukacyjne uczniów historia klasa IV rok szkolny 2015/2016. Wymagania edukacyjne uczniów historia klasa IV rok szkolny 2015/2016. Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 1 ZASADY OGÓLNE Na lekcje historii i społeczeństwa uczeń przychodzi właściwie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - HISTORIA

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - HISTORIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - HISTORIA I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach historii oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: a) LEKCYJNA swobodne wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA oprac. mgr Marcin Wolny Kryteria oceniania osiągnięć uczniów Aby uzyskać ocenę: dopuszczającą uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h klasa IV 2 h Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego człowieka i sposoby ich zaspakajania prawa dziecka

Bardziej szczegółowo