charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia"

Transkrypt

1 Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali ogień definiuje pojęcie: system nawadniający wskazuje na mapie wybrane cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu i Dalekiego Wschodu Egipt, Mezopotamię, Indie i Chiny definiuje pojęcie: faraon -wyjaśnia, dlaczego Egipt nazwano darem Nilu wskazuje na mapie Afrykę, Egipt, Nil wymienia najważniejsze warstwy społeczne Egiptu (kapłani, urzędnicy, chłopi, niewolnicy) definiuje pojęcia: wielobóstwo, piramida wymienia najważniejsze bóstwa Egiptu (np. Ra, Amon, Ozyrys) Wymagania PODSTAWOWE (ocena dostateczna) charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia wyjaśnia, dlaczego pierwsze państwa powstały nad wielkimi rzekami Mezopotamię, Indie i Chiny wyjaśnia, na czym polega rola wielkich rzek w życiu najstarszych społeczeństw wskazuje na mapie Afrykę, Egipt, Nil charakteryzuje warunki naturalne starożytnego Egiptu wskazuje znaczenie wylewów Nilu dla sytuacji mieszkańców Egiptu oraz funkcjonowania państwa opowiada o wierzeniach Egipcjan i sposobach przedstawiania bogów opisuje sposób oddawania czci bogom wymienia świątynię jako miejsce kultu religijnego opowiada o sposobach ubierania się kobiet i mężczyzn w starożytnym Egipcie wymienia potrawy spożywane przez starożytnych Egipcjan opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez Egipcjan (biesiady, tańce, gra) Wymagania ROZSZERZONE (ocena dobra) opisuje wygląd pierwszych ludzi wymienia najważniejsze osiągnięcia pierwszych ludzi: oswojenie dzikich zwierząt, uprawa roli jako dokonania niezbędne do przejścia do osiadłego trybu życia inne osiągnięcia, np. wytop metali, tkactwo, garncarstwo definiuje pojęcie: państwo potrafi zaznaczyć na taśmie czas powstania pierwszych państw definiuje pojęcie: monarchia despotyczna charakteryzuje sytuację grup społecznych w starożytnym Egipcie definiuje pojęcia: mumia, mumifikacja, sfinks, sarkofag podaje przyczyny mumifikowania zwłok Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) wyjaśnia przyczyny zmiany trybu życia pierwszych ludzi wskazuje znaczenie wymienionych osiągnięć dla zmiany trybu życia człowieka charakteryzuje warunki niezbędne do ukształtowania się organizacji państwowych (wykształcenie się hierarchii społecznej i aparatu władzy) wyjaśnia, na czym polegało funkcjonowanie systemów nawadniających charakteryzuje sytuację grup społecznych w starożytnym Egipcie wyjaśnia, na czym polegał hierarchiczny podział społeczeństwa egipskiego opowiada o zajęciach poszczególnych warstw społecznych omawia zakres władzy faraona, posługując się pojęciem monarchia despotyczna i charakteryzuje jego pozycję w społeczeństwie wymienia miejsca ostatniego spoczynku Egipcjan w zależności od pochodzenia społecznego opisuje wygląd domów w starożytnym wskazuje różnice w warunkach życia wyjaśnia, dlaczego Żydzi czekali Egipcie codziennego mieszkańców starożytnego na Mesjasza wymienia materiał stosowany do budowy Egiptu wymienia najważniejsze wydarzenia domów z historii narodu żydowskiego wyjaśnia, na czym polegała odmienność judaizmu od religii egipskiej (jedynobóstwo, wyobrażenia o bogu) definiuje pojęcia: Jahwe, Dekalog, Żydzi, wymienia przyczyny wędrówek Izraelitów definiuje pojęcie: tora, synagoga, judaizm wyjaśnia znaczenie pisma dla poznania 1

2 Mesjasz, Stary Testament, wymienia wybrane dokonania cywilizacji starożytnych w takich dziedzinach, jak: - architektura - nauka - pismo definiuje pojęcia: polis, demokracja, Hellada, Hellenowie wymienia najważniejsze miasta-państwa Grecji (Ateny, Sparta) opowiedzieć o warunkach naturalnych w starożytnej Grecji opowiada o zajęciach mieszkańców starożytnej Grecji i określa ich związku z warunkami naturalnymi definiuje pojęcia: bogowie olimpijscy, Olimp wskazuje na mapie Olimp i Delfy definiuje pojęcia: mit, mitologia wskazuje w mitologii źródło pochodzenia wybranych wyrażeń wskazuje na mapie Palestynę, Jordan, Morze Martwe opowiada o warunkach życia i zajęciach Hebrajczyków (koczowniczy tryb życia, pasterstwo) opowiada o zasadach religii Izraelitów wyjaśnia, w jaki sposób doszło do wykształcenia się polis wskazuje na mapie starożytną Grecję wymienia czynniki jednoczące Greków w starożytności wskazuje na mapie Olimp i Delfy opowiada o tym, jak Grecy wyobrażali sobie bogów (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru) wymienia sposoby oddawania czci bogom definiuje pojęcia: mit, mitologia wskazuje w mitologii źródło pochodzenia wybranych wyrażeń wskazuje na mapie Olimpię i Ateny definiuje pojęcia: pismo klinowe, pismo obrazkowe definiuje pojęcie: zgromadzenie ludowe opowiada o wychowaniu spartańskim i postawach Spartan w czasie wojny charakteryzuje położenie starożytnej Grecji, posługując się następującymi nazwami geograficznymi: basen Morza Śródziemnego, Morze Egejskie, południe Europy definiuje pojęcia: wyrocznia, Pytia wskazuje, jak wierzenia wpływały na życie starożytnych Greków dziejów starożytnych cywilizacji wskazuje, co stanowi wkład ludów starożytnych w rozwój cywilizacji współczesnej omawia zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej charakteryzuje olimpijskich bogów z uwzględnieniem ich dziedzin opiekuńczych oraz atrybutów wymienia dzieła sztuki nawiązujące do tematyki mitologicznej definiuje pojęcie: herosi wyjaśnia, na czym polega rola współczesnych igrzysk olimpijskich omawia rolę igrzysk w starożytności i współcześnie omawia rolę igrzysk w życiu starożytnych Greków opowiada o przebiegu igrzysk w Olimpii definiuje pojęcie: pokój boży określa datę pierwszych igrzysk starożytnych (776 r. p.n.e.) oraz nowożytnych (1896 r.) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy igrzyskami w starożytności i dzisiaj (np. ubiór, nagrody, dyscypliny, rola sportu) porównuje demokrację starożytną i współczesną wymienia wybranych przedstawicieli nauki greckiej i ich dokonania 2

3 wymienia główne dokonania starożytnych Greków w różnych dziedzinach (polityka, sport, sztuka) definiuje pojęcia: legion, imperium określa datę założenia Rzymu (753 rok p.n.e.) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie wskazuje na mapie Rzym, Półwysep Apeniński, Morze Śródziemne, Tyber opowiada na podstawie komiksu legendę o założeniu Rzymu - wymienia grupy społeczne występujące w starożytnym Rzymie definiuje pojęcia: niewolnik, niewolnictwo, gladiator opowiada o walkach gladiatorów opowiada o tym, jak Rzymianie wyobrażali sobie bogów wymienia najważniejszych bogów rzymskich i dziedziny, którymi się opiekowali definiuje pojęcia: apostoł, Biblia, chrześcijaństwo, Nowy Testament potrafi zaznaczyć na taśmie wiek, w którym narodził się i działał Jezus opowiada o wyglądzie teatru ateńskiego i sposobie prezentacji sztuk wymienia przyczyny powstania imperium rzymskiego wymienia źródła sukcesów militarnych Rzymian omawia zajęcia poszczególnych grup społecznych w starożytnym Rzymie charakteryzuje postać Spartakusa wymienia źródła pochodzenia niewolników wymienia miejsca kultu religijnego i sposoby oddawania czci bogom (świątynie, ofiary, kapłani, kapłanki) wymienia greckie dzieła sztuki zaliczane do 7 cudów świata starożytnego wymienia najpiękniejsze zabytki architektury i sztuki greckiej definiuje pojęcia: republika, konsul, trybun ludowy, królestwo, cesarstwo, senat rzymskim wyjaśnia przyczynę upadku gospodarstw chłopskich charakteryzuje sytuację niewolników charakteryzuje formy sprawowania władzy w państwie rzymskim w okresie królestwa, republiki i cesarstwa wskazuje na mapie zasięg rzymskich podbojów opowiada o sytuacji poszczególnych warstw społecznych, z uwzględnieniem posiadanych przez nich praw oraz wpływu na rządy wyjaśnia, na czym polegała zależność między pracą wykonywaną przez niewolnika a jego sytuacją życiową wymienia przyczyny upadku powstania Spartakusa oraz jego skutki opowiada o różnicach w poziomie życia poszczególnych warstw społecznych wyjaśnia, jaki wpływ na wierzenia Rzymian miały wierzenia greckie wyjaśnia, w jaki sposób religia wpływała na życie Rzymian wskazuje różnice między naukami Jezusa a powszechnie w Palestynie wyznawaną religią żydowską wskazuje judaizm jako źródło narodzin chrześcijaństwa (korzenie żydowskie) wymienia przyczyny rozprzestrzeniania 3

4 potrafi zapisać cyfry (1-40) sposobem rzymskim wymienia najważniejsze dokonania Rzymian w dziedzinie budownictwa i techniki (akwedukty, termy, drogi, mosty) definiuje pojęcia: cerkiew, pop, papież, wymienia nazwy kościołów: (katolickiego i prawosławnego) powstałych w wyniku podziału chrześcijaństwa określa czas podziału Kościoła chrześcijańskiego (XI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie definiuje pojęcia: Arabowie, islam, Allah wymienia postać Mahometa jako założyciela islamu wymienia zajęciach Arabów definiuje pojęcia: król, charakteryzuje postać Jezusa z Nazaretu opowiada o naukach Jezusa z Nazaretu definiuje pojęcia:, ikona, patriarcha wskazuje na mapie Rzym i Konstantynopol definiuje pojęcia: westalka, triumf określa wiek, w którym religię chrześcijańską uznano za równoprawną z innymi religiami w starożytnym Rzymie (IV wiek n.e.) i potrafi zaznaczyć go na taśmie opowiada o prześladowaniach chrześcijan definiuje pojęcia: Forum Romanum, termy, amfiteatry, łuk triumfalny, akwedukt. Koloseum, Panteon wymienia podobieństwa i różnice między religią prawosławną i katolicką się religii chrześcijańskiej opowiada o prześladowaniach chrześcijan opisuje najpiękniejsze i najbardziej znane budowle starożytnego Rzymu Koloseum, łuk triumfalny, np. Tytusa wyjaśnia, dlaczego Arabów nazywamy pomostem łączącym starożytność i średniowiecze opowiada o roli Arabów w przekazywaniu myśli starożytnej wyjaśnia, na czym polega znaczenie dokonań Karola Wielkiego dla rozwoju kultury w Europie opowiada o dokonaniach i osiągnięciach Karola Wielkiego opowiada o korzyściach wynikających z faktu przyjęcia chrztu definiuje pojęcia: wiec, plemię, Słowianie wyjaśnia pochodzenie nazwy Polska wymienia ród Piastów, jako pierwszą dynastię panującą w Polsce wskazuje na mapie Gniezno, jako pierwszą stolicę państwa polskiego określa datę przyjęcia chrztu przez Mieszka I (966 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie określa daty: zjazdu gnieźnieńskiego (1000 rok), koronacji Bolesława Chrobrego (1025 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia zajęciach Arabów określa wiek, w którym powstał islam (VII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wskazuje na mapie Półwysep Arabski, Mekkę i Medynę oraz tereny zajęte w średniowieczu przez Arabów definiuje pojęcia: państwo Franków - wymienia reformy przeprowadzone przez Karola Wielkiego wymienia nowe państwa powstałe w wyniku rozpadu państwa Karola Wielkiego wymienia sposoby oddawania czci bogom podaje przykłady zwyczajów ludowych nawiązujących do obrzędów słowiańskich definiuje pojęcia: meczet, Koran, muzułmanie opowiada o zasadach, jakimi kierują się wyznawcy islamu wymienia osiągnięcia i wynalazki, które zawdzięczamy Arabom wskazuje na mapie obszar państwa Karola Wielkiego określa datę koronacji Karola Wielkiego (800 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie wymienia najważniejszych bogów słowiańskich i dziedziny, jakimi się opiekowali przedstawia korzyści, jakie wyniknęły dla Polski ze zjazdu gnieźnieńskiego wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji Polski wymienia przyczyny najazdu cesarza Henryka V na Polskę wyjaśnia znaczenie przyłączenia Pomorza do państwa Piastów wyjaśnia, na czym polegała zasada senioratu wymienia obowiązki poszczególnych grup społecznych istniejących w państwie pierwszych Piastów 4

5 wyjaśnia znaczenie przydomka Chrobry definiuje pojęcia: statut Krzywoustego, senior określa datę podziału Polski na dzielnice (1138 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: drużyna, podskarbi wymienia obowiązki władcy i jego prawa nazywa insygnia koronacyjne oraz symbole władzy książęcej i królewskiej i wskazuje je na ilustracji definiuje pojęcia: gród, podgrodzie, fosa wymienia elementy obronne grodu wskazuje na schemacie gród i podgrodzie definiuje pojęcia: zakon, klasztor, reguła zakonna wymienia główne zadania zakonników w X-XIII wieku (szerzenie wiary chrześcijańskiej, przepisywanie ksiąg, służba władcy, szkolnictwo, uprawa roli, opieka nad chorymi) wskazuje na mapie tereny zajmowane przez plemiona słowiańskie charakteryzuje postać Mieszka I wymienia sposoby jednoczenia plemion w X wieku charakteryzuje postaci: Bolesława Chrobrego, Ottona III wymienia głównych uczestników zjazdu w Gnieźnie opowiada o przebiegu zjazdu gnieźnieńskiego wymienia przyczyny zjazdu gnieźnieńskiego charakteryzuje postać Bolesława Krzywoustego wyjaśnia przyczyny podziału Polski na dzielnice w XII wieku wskazuje na mapie Głogów, Pomorze wymienia nazwy pierwszych urzędów państwowych (wojewody, kasztelana) wymienia obowiązki drużyny wobec księcia przedstawia podział plemion słowiańskich na trzy grupy: Słowian Wschodnich, Zachodnich i Południowych oraz przyporządkowuje plemiona polskie do właściwej grupy omawia okoliczności powstania państwa polskiego wymienia przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I wskazuje na mapie obszar zajmowany przez najważniejsze polskie plemiona, np. Polan, Wiślan określa datę: misji św. Wojciecha (997 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie podaje cel misji św. Wojciecha oraz jej skutki wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji Polski na podstawie mapy wymienia ziemie przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego określa datę obrony Głogowa (1109 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie przedstawia zasady podziału Polski na dzielnice na podstawie mapy omawia podział Polski na dzielnice definiuje pojęcia: ludność służebna, wojewoda, kasztelan, kanclerz wymienia grupy społeczne istniejące w państwie pierwszych Piastów przedstawia zasady organizacji państwa za pierwszych Piastów charakteryzuje i porównuje zajęciach mieszkańców grodu i podgrodzia określa wiek powstania zakonów w Europie Zachodniej (VI wiek) oraz na ziemiach polskich (X wiek) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wskazuje na mapie siedziby zakonne w swoim regionie wyjaśnia, jaką funkcję pełniły malowidła i rzeźby w kościołach romańskich charakteryzuje zabytki romańskie znajdujące się w najbliższej okolicy wymienia najcenniejsze zabytki romańskie w Polsce wymienia przykłady polskich zabytków piśmiennictwa średniowiecznego opowiada o rozwoju gospodarki na ziemiach polskich w XII-XIII opowiada o sytuacji politycznej kraju w okresie rozbicia dzielnicowego, wskazując na jego słabość zewnętrzną 5

6 definiuje pojęcie: styl romański z ilustracji przedstawiających zabytki sakralne wybiera te, które zostały zbudowane w stylu romańskim definiuje pojęcia: Krzyżacy, Mongołowie wymienia przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski definiuje pojęcie: szczerbiec określa datę koronacji Władysława Łokietka (1320 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: Akademia Krakowska, żupy solne określa datę założenia Akademii Krakowskiej (1364 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: stan, wymienia stany, na jakie dzieliło się społeczeństwo polskie w XIV wieku definiuje pojęcia: rycerz, turniej rycerski, herb, paź, giermek wymienia miejsca, w których wznoszono zamki na podstawie rysunku lub ilustracji nazywa i wskazuje elementy obronne zamku wymienia nazwy najważniejszych grodów istniejących w Polsce za pierwszych Piastów potrafi opowiedzieć o zajęciach każdej z tych grup wymienia miejsca powstawania grodów opisuje wygląd grodu i podgrodzia wskazuje na mapie Polski: Legnicę, Poznań, Gniezno, Kraków wymienia nazwy wspólnot zakonnych powstałych w Europie: benedyktyni, cystersi, dominikanie, franciszkanie wskazuje na przykładach cechy charakterystyczne dla architektury romańskiej wskazuje na mapie Legnicę i ziemię chełmińską, Mazowsze, Pomorze Gdańskie charakteryzuje postać Władysława Łokietka opowiada o dążeniach Władysława Łokietka do zjednoczenie kraju wskazuje na mapie Wielkopolskę, Małopolskę, Pomorze, Kujawy, Państwo Zakonu Krzyżackiego charakteryzuje postać Kazimierza Wielkiego wymienia przyczyny prowadzenia przez Kazimierza Wielkiego pokojowej polityki omawia znaczenie powstania Akademii Krakowskiej wyjaśnia znaczenie powiedzenia dotyczącego Kazimierza Wielkiego: Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną wyjaśnia, dlaczego króla Kazimierza Wielkiego nazwano Wielkim wyjaśnia, na czym polegała rola grodu jako ośrodka życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego wymienia przedstawicieli grup społecznych zamieszkujących gród i podgrodzia definiuje pojęcia: skryptorium, zakony rycerskie, habit, praca benedyktyńska wyjaśnia zasady funkcjonowania wspólnoty zakonnej definiuje pojęcia: portal, sklepienie wymienia elementy obronne budowli romańskich określa daty: sprowadzenia Krzyżaków na ziemie polskie (1226 rok) oraz bitwy pod Legnicą z Tatarami (1241 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie określa datę utraty Pomorza Gdańskiego (1308 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie wymienia przyczyny dążeń zjednoczeniowych określa datę pokoju w Kaliszu (1343 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie opowiada o okolicznościach utraty Pomorza Gdańskiego wyjaśnia, na czym polegało znaczenie koronacji Władysława Łokietka wymienia przyczyny wojen polskokrzyżackich za Władysława Łokietka wymienia działania Kazimierza Wielkiego, które wpłynęły na umocnienie pozycji Królestwa Polskiego opowiada o sposobie rozwiązania problemu krzyżackiego przez Kazimierza Wielkiego wyjaśnia, jaką rolę odgrywał władca w systemie funkcjonowania monarchii stanowej wskazuje cechy postępowania rycerskiego, które są aktualne do dzisiaj charakteryzuje obowiązki chłopów wobec władcy i właściciela wsi wymienia sposoby uprawy roli w średniowieczu wskazuje na mapie najważniejsze miasta w średniowiecznej Polsce 6

7 wymienia zajęcia mieszkańców wsi w średniowieczu (rolnictwo, hodowla, rybołówstwo) nazywa narzędzia wykorzystywane w pracy definiuje pojęcia: ratusz, opisuje wygląd średniowiecznego miasta z uwzględnieniem elementów obronnych definiuje pojęcie: mieszczanie wymienia zajęcia kupców i rzemieślników definiuje pojęcie: żak wymienia nazwę najstarszego polskiego uniwersytetu (Akademia Krakowska) określa datę założenia Akademii Krakowskiej (1364 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: styl gotycki z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu gotyckim definiuje pojęcie: unia wymienia Jagiellonów jako nową dynastię panującą w Polsce określa datę unii w Krewie (1385 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: monarchia stanowa określa czas powstania monarchii stanowej w Polsce (XIV wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wymienia obowiązki rycerza opowiada o uroczystości pasowania na rycerza wskazuje Zawiszę Czarnego, jako wzór rycerza opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi definiuje pojęcia:, lokacja wyjaśnia, na czym polegała rola rynku w średniowiecznym mieście wymienia miejsca, w których w średniowieczu budowano miasta wymienia grupy społeczne zamieszkujące miasto średniowieczne wskazuje rzemieślników i kupców jako grupy najsilniejsze ekonomicznie opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu w mieście wskazuje Kazimierza Wielkiego, jako założyciela Akademii Krakowskiej opowiada o życiu krakowskich żaków wskazuje na mapie Kraków wyjaśnia zasady funkcjonowania monarchii stanowej charakteryzuje prawa i obowiązki każdego stanu opisuje wygląd zamków rycerskich i omawia ich funkcje na podstawie materiału ilustracyjnego opisuje strój rycerza na podstawie materiału ilustracyjnego opisuje walki turniejowe definiuje pojęcia: trójpolówka, wiatrak, metoda żarowa (wypaleniskowa) opisuje wygląd wsi średniowiecznej definiuje pojęcia: rajca, waga miejska, pręgierz wymienia budowle wznoszone na średniowiecznych rynkach definiuje pojęcia: cech, mistrz cechowy, majstersztyk podaje przykłady specjalności rzemieślniczych wyjaśnia zasady funkcjonowania cechów opowiada o drodze awansu zawodowego rzemieślników od ucznia do mistrza Charakteryzuje zasady funkcjonowania średniowiecznych uniwersytetów wymienia rodzaje szkół średniowiecznych wskazuje ciągłość tradycji uniwersyteckich (ubiór, hymn) wymienia różnice między współczesnymi szkołami a średniowiecznymi uczelniami wymienia miejscowości, w których istniały najstarsze uczelnie w Europie wyjaśnia, na czym polega różnica między stylami gotyckim i romańskim wymienia najcenniejsze zabytki gotyckie w Polsce opowiada o sytuacji Polski przed zawarciem unii w Krewie opowiada o zasługach Jadwigi i Władysława Jagiełły dla rozwoju nauki i kultury polskiej, m.in. znaczeniu odnowienia uniwersytetu w Krakowie charakteryzuje postać Pawła Włodkowica opowiada o wystąpieniu delegacji polskiej na soborze w Konstancji i poglądach Pawła Włodkowica na temat wojen definiuje pojęcia: bursa, otrzęsiny opowiada o działalności Zakonu zmierzającej do rozwoju gospodarczego ziem Pomorza wymienia produkty eksportowane i importowane przez kupców polskich XV/XVI wieku 7

8 określa daty: bitwy pod Grunwaldem (1410 rok), pokoju w toruńskiego (1411 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wskazuje na mapie Grunwald, Malbork, Toruń określa czas trwania wojny trzynastoletniej ( rok) oraz datę pokoju toruńskiego (1466 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wskazuje na mapie: Toruń, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne charakteryzuje budowlę gotycką nazywając jej charakterystyczne elementy charakteryzuje postaci Władysława Jagiełły, królowej Jadwigi wskazuje na mapie: Krewo, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Państwo Zakonu Krzyżackiego wymienia przyczyny zawarcia przez Polskę i Litwę unii w Krewie wymienia przyczyny wojny z Krzyżakami w latach charakteryzuje postać Kazimierza Jagiellończyka wyjaśnia znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego przez Polskę wymienia przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej wymienia najważniejsze postanowienia II pokoju w Toruniu definiuje pojęcie: witraż określa czas narodzin stylu gotyckiego w Polsce definiuje pojęcie: sobór opowiada o przebiegu działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Grunwaldem wymienia skutki bitwy pod Grunwaldem (gospodarcze osłabienie potęgi zakonu krzyżackiego) postanowienia pokoju w Toruniu w 1411 roku definiuje pojęcia: armia zaciężna, szkuta opowiada o sytuacji w Państwie Zakonu Krzyżackiego przed wybuchem wojny trzynastoletniej 8

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki metodycznej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU Rozdział I: Pierwsi ludzie Rozdział II: Na Bliskim Wschodzie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE V SZKOŁY POSTWOWEJ Lp. I ZIŁ TEMT LEKJI. Podział dziejów ludzkości. ywilizacja i państwa ILOŚĆ GOZIN PRZEWIYWNE OSIĄGNIĘI UZNI - zna różne sposoby mierzenia czasu - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie jest nieprzygotowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie 1. O mieście

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. dostateczną. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny ETAP SZKOLNY 2013/2014

VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny ETAP SZKOLNY 2013/2014 KOD UCZNIA Informacja dla ucznia : VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny W starożytnym Egipcie,Grecji i Rzymie. ETAP SZKOLNY 2013/2014 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), dla klasy IV (PSO) - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Kim jestem? waga

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR Na ocenę celujący. Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień bardzo dobry, a - analizuje proste teksty źródłowe, - pisze relacje z jednego dnia

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNOŚĆ. Starożytne cywilizacje 16. Egipt Kult zmarłych. Obrzędy pogrzebowe 28 Wierzenia religijne. Bogowie. Mezopotamia 31.

STAROŻYTNOŚĆ. Starożytne cywilizacje 16. Egipt Kult zmarłych. Obrzędy pogrzebowe 28 Wierzenia religijne. Bogowie. Mezopotamia 31. STAROŻYTNOŚĆ WSTĘP 10 I. NAJDAWNIEJSZE DZIEJE CZŁOWIEKA Starożytne cywilizacje 16 Rewolucja neolityczna 17 Osiadł)7tryb życia 17 Tkactwo i garncarstwo 18 Narzędzia z brązu 18 Cywilizacja 18 Doliny wielkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza Sprawdzian nr Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza GRUPA A 6 1. Wpisz datę utworzenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego i zaznacz ją na taśmie chronologicznej. Założenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT LEKCJI 1. Co to jest historia? 2. Jak poznajemy przeszłość? POZIOM KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52 Religie świata Rozdajemy grupom plansze do gry w bingo. Czytamy losowo wybrane definicje haseł, a następnie odkładamy je na bok, by po skończonej rozgrywce móc sprawdzić, które z nich wystąpiły w grze.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo)

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) Temat lekcji. Zajęcia organizacyjne. Kryteria oceniania z historii

Bardziej szczegółowo

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Temat lekcji Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej

Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej Poziomy wymagań z historii dla klasy pierwszej Konieczny- ocena dopuszczająca Podstawowy- ocena dostateczny PRAHISTORIA Rozszerzony- ocena dobry Dopełniający- ocena b. dobra - narysować linię chronologiczną

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia?

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia? PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I 1.Co to jest era? ( 0-1) 2.Co to jest historia? ( 0-1) 3.Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? ( 0-1).. 4.Podaj trzy przykłady źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV 1. Co to jest historia? 2. Czym zajmuje się nauka zwana chronologią? 3. Wymieo epoki historyczne. 4. Jak dzielimy źródła historyczne, podaj

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych.

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia d) Palestyna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy V szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 Poziomy wymagań K P R W STROŻYTNOŚĆ I. WPROWZENIE W ŚWIT YWILIZJI STROŻYTNYH wie, jakie czynnoœci

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I Dział programowy konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) Zakres wymagań rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Joanna Wieczorek

Opracowała: Joanna Wieczorek I. Starożytny Egipt odczytuje informacje ze źródła kartograficznego (zaznacza na mapie Egipt Góry, Egipt Dolny, Morze Śródziemne, Morze Czerwone, Pustynię Libijską i deltę Nilu) analizuje źródło kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017 Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I TREŚCI NAUCZANIA Dlaczego uczymy się historii? Najdawniejsze dzieje człowieka Cywilizacje Bliskiego Wschodu (Babilonia, Egipt) Starożytny Izrael DOPUSZCZAJĄCA wiek,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h klasa IV 2 h Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego człowieka i sposoby ich zaspakajania prawa dziecka

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo