Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce rodziny i swoich urodzin; społeczeństwa swoje odmienność i zainteresowania; niepowtarzalno z pomocą ść każdego nauczyciela człowieka dwa różnorodne przykłady praw potrzeby dziecka. każdego człowieka i sposoby ich zaspakajania prawa dziecka we współczesnym świecie rodzina i ród oraz więzi ją łączące prawa i obowiązki członków rodziny genealogia nauką badającą związki pokrewieństwa pamiątki i tradycja rodzinna i poprawnie posługuje się pojęciem rodzina ; swych przodków do pradziadków włącznie; samodzielnie podaje przykłady obowiązków dziecka w rodzinie; przykłady pamiątek rodzinnych. Ocena dostateczna, dlaczego przyjście na świat dziecka jest ważnym wydarzeniem w życiu rodziny i społeczeństwa; różne potrzeby człowieka; potrzeby, których zaspokojenie jest niezbędne do życia. i poprawnie posługuje się pojęciem ród ; nazywa na przykładzie swojej rodziny stopnie pokrewieństwa; z pomocą nauczyciela przykłady więzi łączących członków rodziny. Ocena dobra, różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspakajania; omawia wybrane prawa dziecka; nazwę organizacji działających na rzecz dzieci. przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; więzi łączące rodzinę; tradycji obowiązujących w jego rodzinie; rysuje schemat drzewa genealogicznego swojej rodziny. Ocena bardzo dobra w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka; omawia wybrane prawa dziecka i podaje, gdzie można się zwrócić, gdy są one łamane;, czym zajmuje się UNICEF. definiuje pojęcia: genealogia, drzewo genealogiczne ; znaczenie rodziny w życiu człowieka; znaczenie pamiątek rodzinnych jako źródeł informacji o przeszłości rodziny; wyraża opinię na temat potrzeby kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych. Ocena celująca, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka, podaje przykłady; wyraża opinię na temat przestrzegania praw dziecka we współczesnym świecie i roli międzynarodowyc h organizacji, które pomagają w ich obronie wyszukuje na ten temat informacje z różnych źródeł. na podstawie informacji zawartych w tekście rysuje drzewo genealogiczne. W mojej szkole społeczność szkolna, jej prawa i obowiązki samorząd szkolny elementy łączące zespół klasowy (np. wiek, wspólne lekcje, wychowawca); działań samorządu szkolnego; na podanych przykładach, kto tworzy społeczność szkolną; zasady społeczność szkolną z uwzględnieniem swoich praw i na podstawie samodzielnej analizy statutu szkoły

2 Jestem częścią społeczeństwa Moja mała ojczyzna Samorząd lokalny historia i tradycja szkoły uprzejmość, sprawiedliwość i tolerancja jako przejawy zachowań pozytywnych poszanowanie godności i odmienności kolegów konflikty międzyludzkie i sposoby ich rozwiązywania społeczeństwo jako forma zbiorowości grupy społeczne i zasady przynależności do nich praca i jej rola w życiu człowieka formy upamiętniania przeszłości małej ojczyzny elementy tradycji własnej szkoły; uprzejmość i koleżeńskość jako zachowania konieczne dla dobrego zespołu klasowego. swoje zainteresowania; podaje przykład grupy społecznej, do której należy; określa na podanych przykładach pozytywne i negatywne zachowania. zachowania świadczące o poszanowaniu godności i odmienności innych; przestrzegania zasad koleżeństwa i przyjaźni. społeczeństwo ; podaje dziedzinę wiedzy lub umiejętności, które rozwijają się pod wpływem własnych zainteresowań; określa swoją przynależność do grup społecznych. mała ojczyzna społeczność nazywa i pokazuje naopisuje położenie historia i mapie region i geograficzne swojej kultura województwo, w miejscowości; którym mieszka; przykłady zabytków architektury i przyrody swojego regionu. w kilku zdaniach prezentuje atrakcje turystyczne małej ojczyzny; nazwy miejscowości w najbliższej okolicy. samorządu szkolnego; działań samorządu w swojej szkole; konfliktów między ludźmi i proponuje spo-soby ich rozwiązywania. grupa społeczna ; przestrzegania przyję-tych norm współżycia w najbliższym otoczeniu; opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społe-czeństwie; znaczenie pracy w życiu człowieka. prezentuje swoją małą ojczyznę, uwzględniając tradycję historyczno-- kulturową; zbiera i prezentuje informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości małej ojczyzny. obowiązków;, odwołując się do przykładów, na czym polega postępowanie sprawiedliwe ;, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja. zainteresowania jako płaszczyznę kontaktów i wymiany doświadczeń z rówieśnikami. elementy kultury regionalnej stanowiące o jej odrębności, np. strój, gwara, potrawy;, na czym polega wkład kultury regionalnej w rozwój kultury polskiej; problemy społecznogospodarcze małej ojczyzny. władze lokalne zakres działań i na planie i nazywa zakres sposób ich miejscowości władza lokalna ; władze lokalne, działań władz powoływania siedzibę władz używając pojęć: lokalnych. zasady samorządu w swojej szkole., przytaczając odpowiednie argumenty, osiągnięcia współczesnej cywilizacji jako efekt pracy minionych pokoleń. na podstawie wiadomości z różnych źródeł dokonania postaci z regionu, które przyczyniły się do jego rozwoju., dlaczego istnienie samorządu

3 lokalnych; nazwisko wójta (burmistrza lub prezydenta); podaje jeden przykład działań władz lokalnych. przedstawicieli władzy lokalnej; zasady powoływania władz lokalnych; podaje przykład działań podejmowanych przez władzę lokalną w swojej miejscowości. rada miasta lub gminy, wójt ( burmistrz lub prezydent ); omawia przykłady działań samorządu lokalnego z własnego terenu. terytorialnego jest ważne dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego. Moja ojczyzna Polska Polska położenie, obszar, granice, kraje sąsiednie Moje państwo Rzeczpospolita Polska symbole, święta narodowe Polski, miejsca pamięci narodowej ludność Polski mniejszości narodowe i etniczne, miejsca największych skupisk Polaków na świecie zróżnicowanie regionalne Polski Polska krajem demokratyczny m najwyższe organy władzy w Polsce konstytucja dokumentem określającym Europy Polskę; nazywa główne rzeki Polski (Wisłę, Odrę, Wartę) i pokazuje je na mapie; Morze Bałtyckie i góry (Tatry); pełną nazwę państwa polskiego; i nazywa polskie symbole; recytuje słowa hymnu państwowego; święta narodowe (3 maja, 11 listopada). imię i nazwisko urzędującego premiera i prezydenta RP; konstytucję jako najważniejszy dokument w symbole narodowe ; pochodzenie nazwy Polska, nawiązując do legendarnych początków państwa; i na mapie Europy państwa sąsiadujące z Polską; omawia położenie geograficzne Polski; mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce; przykłady miejsc pamięci narodowej (np. Grób Nieznanego Żołnierza). demokracja ; organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: parlament, prezydent, rząd, sądy. naród ; symbolikę polskich barw narodowych; i opisuje główne regiony Polski; nazywa i pokazuje na mapie krainy geograficznohistoryczne Polski; nazywa wydarzenia historyczne, które upamiętniają polskie święta narodowe. konstytucja ; zasady wyborów władz w Polsce., na czym polega zróżnicowanie regionalne Polski; miejsca największych skupisk Polaków na świecie; mniejszości narodowe i etniczne; więzi łączące naród; poszanowania symboli narodowych; rolę, jaką symbole narodowe pełnią w życiu narodów; miejsce pamięci w swojej okolicy i opowiada o wydarzeniach, które ono upamiętnia. praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; samodzielnie dokonuje interpretacji okoliczności powstania hymnu państwowego; postacie historyczne wzmiankowane w hymnie i wydarzenia z jakimi są one związane; prezentację miejsc pamięci narodowej z własnego regionu i ją w klasie lub tworzy portfolio. zakres obowiązków najwyższych organów władzy w Polsce.

4 Legendy o początkach państwa polskiego Unia Europejska prawa i obowiązki obywateli pochodzenie nazwy Polska, jej herbu i barw narodowych Legenda formą popularyzacji wiedzy o przeszłości państwie. Unia Europejska organizacją państw Europy państwa członkowskie Unii Europejskiej symbolika Unii Europejskiej Polska krajem członkowskim Unii Europejskiej. z pomocą nauczyciela opowiada legendę O Lechu, Czechu i Rusie. z pomocą nauczyciela opowiada legendę O Popielu i Piaście oraczu. rozpoznaje symbole Unii Europejskiej: flagę i hymn; na podstawie mapy państwa członkowskie Unii Europejskiej. legenda ; pochodzenie nazwy Gniezno; dawną nazwę określającą Polaków (Lechici). miejscowości wymienione w legendach Unia Europejska, euro ; cel powstania Unii Europejskiej. samodzielnie opowiada legendy O Lechu, Czechu i Rusie i O Popielu i Piaście oraczu; rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy; współczesnych sąsiadów Polski. określa daty: powstania UE (1993 r.) i przyjęcia Polski do UE (2004 r.). fragmentu tekstu Konstytucji RP. związek legendy z symbolami państwa polskiego. w oparciu o legendę pochodzenie nazwy pierwszej polskiej dynastii. instytucje UE i ich zadania. samodzielnie prezentację o historii godła polskiego lub samodzielnie prezentację o legendarnych początkach państwa polskiego. opowiada na podstawie wiadomości z różnych źródeł o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej i prezentuje przykłady konkretnych działań wyrażając na ten temat własną opinię. Problemy ludzkości w XXI wieku problemy ludzkości w XXI wieku skutki działalności człowieka działania pomocowe podejmowane przez państwa i organizacje pozarządowe przykłady problemów ludzkości w XXI wieku; przykłady działań pomocowych, które są podejmowane przez państwa lub organizacje pozarządowe. organizacje działające na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (np. Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, fundacje) i cel ich działalności; opowiada o przejawach nędzy na świecie. na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie; potrzebę wspólnych międzynarodowych działań. formułuje własną opinię o działaniach pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe; niesienia pomocy potrzebującym, rozpoczynając działania od najbliższego środowiska. definiuje pojęcia: organizacja humanitarna, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, terroryzm ; rozumie wagę i znaczenie istnienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ; potrafi zinterpretować na podstawie tekstu źródłowego ( Powszechnej Deklaracji Praw

5 Człowieka ) prawa człowieka zawarte w tym dokumencie. Czym zajmuje się historia? historia nauką o przeszłości historia nauką badającą przyczyny i skutki ważnych wydarzeń elementy kształtujące historię praca historyka definiuje pojęcia: historia, historycy ;, czym zajmuje się historia., kto tworzy historię. elementy kształtujące historię: ważne wydarzenia, działalność wybitnych jednostek, praca przeszłych pokoleń; zadania historyków. korzyści, jakie daje dobra znajomość historii; zbadania przyczyn i skutków wydarzeń historycznych dla zrozumienia przeszłości. osiągnięcia współczesnej cywilizacji (podaje konkretne przykłady)jako efekt pracy minionych pokoleń. Źródła historyczne i ich rodzaje źródła historyczne i ich podział przykłady źródeł historycznych archeologia nauką wspomagającą badania historyczne źródła historyczne ; przykłady źródeł historycznych. archeologia ; podział źródeł historycznych; źródeł materialnych i pisanych. znaczenie źródeł historycznych dla poznania przeszłości. dotarcia do wszelkich możliwych źródeł w celu dobrego i obiektywnego poznania przeszłości; znaczenie badań archeologicznych dla poznania przeszłości. podobieństwa i różnice między zakresem badań historyków i archeologów. Chronimy ślady przeszłości zabytki i ich rodzaje zadania muzeów zabytek, różnorodne muzeum ; formy ochrony muzeum zabytków jako podstawową formę ochrony zabytków; : biblioteka ; instytucje ochrony zabytków (muzeum, biblioteka); zadania muzealnictwa (gromadzenie, przechowywanie, konserwacja zabytków, organizacja wystaw); definiuje pojęcia: skansen, archiwum ; różnorodne formy ochrony zabytków. sporządza własną listę najpiękniejszych polskich zabytków.

6 Jak zmierzyć czas? sposoby mierzenia czasu dawniej i współcześnie jednostki pomiaru czasu dawne i współczesne przyrządy służące do mierzenia czasu zasady zachowania się w muzeum (1 2 właściwego przykłady). zachowania się w muzeum; zasady poprawnego zachowania się w instytucjach chroniących zegar, kalendarz ; jednostki pomiaru czasu zegarowego i kalendarzowego; na ilustracji dawne i współczesne przyrządy służące do mierzenia czasu. zabytki. sposoby mierzenia czasu dawniej i współcześnie; nazywa i na ilustracji dawne i współczesne przyrządy służące do mierzenia czasu. ochrony zabytków. potrzebę mierzenia czasu; czyta ze zrozumieniem tekst źródłowy i odpowiada na związane z nim pytania. i związek między obserwacją przyrody a powstaniem zegarów i kalendarzy; sposoby określania czasu minionych wydarzeń w dalekiej przeszłości (przed wynalezieniem kalendarza i zegarów). wyszukuje z różnych źródeł informacje o dawnych kalendarzach (np. egipskim) i prezentuje je w wybranej przez siebie formie. Ery, tysiąclecia i wieki, czyli czas w historii zasady określania czasu minionych wydarzeń (czasy przed naszą erą, czasy naszej ery) według kalendarza chrześcijańskie go; era, epoka wiek, tysiąclecie pojęcia i ich zakres obliczanie upływu czasu wydarzeń chronologiczne porządkowanie wydarzeń wiek, tysiąclecie ; znaczenie skrótów: p.n.e. i n.e.; określa wiek podanego wydarzenia; zapisuje określony wiek cyfrą rzymską. era, taśma chronologiczna, oś czasu ; narodziny Chrystusa jako wydarzenie określające podział czasu na czasy p.n.e. i n.e.; chronologicznej podane wydarzenia. wydarzenie starsze i młodsze; oblicza upływ czasu między podanymi wydarzeniami w zakresie naszej ery lub czasów przed naszą erą. chronologia ; porządkuje podane wydarzenia według chronologii; fakt, że podział czasu jest podziałem umownym. oblicza upływ czasu między wydarzeniem sprzed naszej ery a wydarzeniem, które miało miejsce w czasach naszej ery (wie, że w historii nie ma roku 0). Początki ludzkości czas i miejsce pojawienia się pierwszych ludzi warunki życia najstarszych Afrykę Środkową jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi; koczowniczy i osiadły tryb życia; warunki życia prehistoria ; narzędzia używane przez pierwszych ludzi; wpływ osiągnięć pierwszych ludzi na zmiany w warunkach ich wyszukuje i prezentuje informacje na temat osad prehistorycznych.

7 Pierwsze cywilizacje Wynalezienie pisma. Zaczyna się historia W Egipcie faraonów przodków człowieka dokonania pierwszych ludzi koczowniczy i osiadły tryb życia nazywa sposoby zdobywania pożywienia przez pierwszych ludzi (zbieractwo, myślistwo); podaje 1 2 przykłady mieszkań najstarszych przodków człowieka. powstanie pierwszych cywilizacji rola wielkich rzek w życiu najstarszych cywilizacji społeczny podział pracy wynalezienie pisma i jego znaczenie rodzaje pisma materiał pisarski znaczenie umiejętności czytania i pisania warunki życia w starożytnym Egipcie; władca Egiptu i zakres jego władzy ludność Egiptu, jej zajęcia i warunki życia pierwszych ludzi;, w jaki sposób pierwsi ludzie wzniecali ogień; wpływ umiejętności wzniecania ognia na warunki życia pierwszych ludzi; przejście do osiadłego trybu życia jako osiągnięcie pierwszych ludzi. najstarsze cywilizacje (podaje przykład np. Egipt); miejsca powstania pierwszych cywilizacji posługując się wyrażeniem wielkie rzeki ; rzekę Nil jako jedną z rzek, nad którą powstały pierwsze cywilizacje. pismo ; określa czas wynalezienia pisma; nazywa materiał, na którym pisano, podaje przynajmniej jeden przykład. starożytny Egipt i rzekę Nil; faraon. położenie geograficzne Mezopotamii i chronologicznej czas powstania najstarszych cywilizacji (3500 r. p.n.e.);, dlaczego pierwsze państwa powstały nad wielkimi rzekami (podaje jeden argument np. wylewy wielkich rzek). rodzaje pisma (klinowe, obrazkowe i alfabetyczne); zaznacza rok 3500 r. p.n.e. na taśmie chronologicznej; nazywa materiał, na którym pisano. piramida ; chronologicznej czas powstania Egiptu (3000 r. p.n.e.); znaczenie Nilu dla osiągnięcia pierwszych ludzi życia (tkactwo, garncarstwo, uprawa roli); odczytuje informacje zawarte w materiale ilustracyjnym. państwo ; nazywa i na mapie rzeki, nad którymi leżały Egipt i Mezopotamia; rolę wielkich rzek w funkcjonowaniu pierwszych państw; grupy społeczne państw. nazwa i opisuje poznany materiał pisarski. czas powstania warunki naturalne grupy społeczne życia; wagę przejścia z koczowniczego do osiadłego trybu życia dla warunków życia ludzi. cywilizacje ; sposób systemów nawadniających; zajęcia grup społecznych w państwach ;, na czym polegał społeczny podział pracy. i znaczenie pracy w życiu najstarszych społeczeństw. poznane rodzaje prezentację na pisma; temat: znaczenie Wynalezienie pisma dla poznania pisma czyli kiedy przeszłości i kończy się komunikowania się prehistoria a ludzi. zaczyna historia. zajęcia grup społecznych opowiada o warunkach życia poszczególnych grup społecznych wyszukuje i prezentuje informacje o słynnych władcach Egiptu.

8 państwa egipskiego. Egiptu. omawia pozycję faraona w społeczeństwie egipskim. Droga Egipcjanina do wieczności wierzenia Egipcjan bóstwa i wyobrażenia o nich piramidy grobowce faraonów wielobóstwo ; krótko wierzenia Egipcjan. opisuje sposoby oddawania czci bogom; bóstwa egipskie. opowiada, w jaki sposób Egipcjanie li bogów; sposób budowy piramid; (na podstawie ilustracji) narzędzia używane do budowy piramid. mumifikacja, mumia, sfinks ; przyczyny mumifikowania zwłok. przygotuje krótką informację o słynnych grobowcach lub piramidach egipskich. W Atenach Peryklesa położenie i warunki naturalne starożytnej Grecji wygląd Aten w starożytności władza w Atenach demokracja ; starożytną Grecję i Ateny; opowiada o warunkach naturalnych starożytnej Grecji. polis ; opisuje wygląd Aten w czasach Peryklesa; zajęcia mieszkańców Aten. zasługi Peryklesa dla rozwoju Aten; czynniki jednoczące Greków w starożytności. omawia zasady demokracji ateńskiej. wykorzystując informacje z różnych źródeł przewodnik po Atenach w czasach Peryklesa i go we wskazanej formie. W kręgu greckich wierzeń i filozofii Od osady do imperium świątynie greckie miejscem kultu religijnego; narodziny teatru greckiego i filozofii; igrzyska sportowe i ich rola w życiu Greków położenie Rzymu i zajęcia mieszkańców przyczyny sposoby oddawania czci bogom (świątynie, igrzyska, teatr); Olimpię jako miejsce rozegrania pierwszych igrzysk ; sposoby nagradzania zwycięzców; Olimpię i Ateny; imperium ; igrzyska olimpijskie ; dyscypliny sportowe rozgrywane podczas igrzysk; opowiada o wyglądzie i sposobie prezentacji sztuk w teatrze greckim. określa datę pierwszych igrzysk olimpijskich i zaznacza ją na taśmie chronologicznej;, czym zajmowali się filozofowie. legion ; omawia zajęcia poszczególnych grup społecznych; podobieństwa i różnice pomiędzy igrzyskami w starożytności i dzisiaj (np. ubiór, dyscypliny, nagrody). łuk triumfalny ; dokonania Greków w różnych dziedzinach; prezentację na temat wierzeń Greków; dzieła sztuki nawiązujące do tematyki mitologicznej; opisuje, jak wierzenia wpływały na życie Greków. postacie wybitnych

9 rozwoju Rzymu Rzym, Morze chronologicznej Śródziemne; datę legendarnego założenia Rzymu zasięg podbojów (753 r. p.n.e.); rzymskich; przyczyny Półwysep sukcesów armii Apeniński, Tyber; rzymskiej (podaje grupy przynajmniej jeden społeczne argument). Rzymu; źródła sukcesów armii rzymskiej. technikę wojenną Rzymian (posługując się nazwami machin). przyczyny powstania imperium rzymskiego; słuszność twierdzenia, że Morze Śródziemne było wewnętrznym morzem Rzymian;, jak w Rzymie wykształciła się arystokracja. wodzów rzymskich np. Juliusza Cezara. Dokonania starożyt nych Rzymian dokonania Rzymian ułatwiające funkcjonowanie państwa i życie mieszkańców; Rzymianie twórcami prawa; łacina językiem Rzymian dokonania Rzymian, które ułatwiły funkcjonowanie państwa i życie mieszkańców (prawo, drogi, mosty, akwedukty). prawo, akwedukty ; dokonania Rzymian, które ułatwiły funkcjonowanie państwa i życie mieszkańców. opowiada o edukacji Rzymian przygotowującej do kariery urzędniczej; łacinę jako język Rzymian. przydatność znaczenie dokonań Rzymian dla państwa i życia mieszkańców; opowiada (posługując się ilustracją) o etapach budowy dróg w starożytnym Rzymie. osiągnięć prawniczych Rzymian dla prawa współczesnego; podaje zapisy prawa rzymskiego wykorzystywane współcześnie. Narodziny Izraelici, chrześcijaństw a odmienność ich wiary w świecie chrześcijaństwo, starożytnym Biblia ; najważniej-sze osobę i zasady nauki Jezusa z judaizmu Nazaretu; Jezus z Nazaretu opisuje okoliczności i jego nauki narodzin narodziny nowej chrześcijaństwa. religii i położenie jej wyznawców rozprzestrzeniani e się chrześcijaństwa apostoł Dekalog ; chronologicznej wiek narodzin chrześcijaństwa; Palestynę i miasta związane z życiem i działalnością Jezusa z Nazaretu. Jahwe, judaizm, Mesjasz, Stary Testament, Nowy Testament ;, na czym polegała odmienność nauk Jezusa wobec religii Żydów; opowiada o sytuacji chrześcijan w I IV wieku. zasady judaizmu;, dlaczego chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. czynniki łączące chrześcijaństwo i judaizm.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Kim jestem? waga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), dla klasy IV (PSO) - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017 Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. ROZZIŁ I: Ja i moje otoczenie LN WYNIKOWY HISTORI I SOŁEZEŃSTWO KLS IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Treści nauczania: adane czynności ucznia: Kategoria 1.1.wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Temat lekcji Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h klasa IV 2 h Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego człowieka i sposoby ich zaspakajania prawa dziecka

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa klasa IV

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa klasa IV Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa klasa IV 1. Zasady ogólne: 1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: W kręgu mojej rodziny Cele

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Joanna Wieczorek

Opracowała: Joanna Wieczorek I. Starożytny Egipt odczytuje informacje ze źródła kartograficznego (zaznacza na mapie Egipt Góry, Egipt Dolny, Morze Śródziemne, Morze Czerwone, Pustynię Libijską i deltę Nilu) analizuje źródło kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie IV Aby uzyskać ocenę: Dopuszczającą uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MEN z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE. Ja i moja rodzina podręcznik, s. 8 niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka potrzeby ludzkie: naturalne,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NA I PÓŁROCZE roku szkolnego 2016/2017 DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ wyd. Nowa Era Ucząca Agnieszka

Bardziej szczegółowo

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej.

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

KLASA IV. Wymagania na poszczególne oceny

KLASA IV. Wymagania na poszczególne oceny KLASA IV Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina dopuszczająca określa datę i miejsce swoich urodzin; wymienia swoje zainteresowania; z pomocą nauczyciela wymienia dwa

Bardziej szczegółowo

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Ja i moje otoczenie K P R D

Bardziej szczegółowo