Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02"

Transkrypt

1 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki metodycznej i treści programowe Rozdział I: Pierwsi ludzie Omówienie pierwszych ludzi oraz ich najważniejszyc h osiągnięć 1. Od jaskini do pierwszych domów - Czas i miejsce pojawienia się pierwszych ludzi - Warunki człowieka pierwotnego - Najważniejsze osiągnięcia pierwotnych ludzi Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Wymagania podstawowe konieczne (K) i podstawowe (P) Uczeń: - definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb - wskazuje Afrykę Środkową jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi - charakteryzuje warunki najdawniejszych ludzi - wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali ogień - wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Rozdział II: Na Bliskim Wschodzie najstarszych cywilizacji i koniecznych do ich naturalnych występujących w starożytnym Egipcie oraz zajęć poszczególnych grup społecznych 1. Nad wielkimi rzekami - Państwo formą organizacji społeczeństwa - Warunki konieczne i sprzyjające powstawaniu państw - Najważniejsze i największe cywilizacje starożytnego Wschodu 2. Wśród Egipcjan - Położenie starożytnego Egiptu - Znaczenie Nilu dla państwa - Społeczeństwo starożytnego Egiptu - definiuje pojęcie: system nawadniający - wyjaśnia, na czym polega rola wielkich rzek w życiu najstarszych społeczeństw - wyjaśnia, dlaczego pierwsze państwa powstały nad wielkimi rzekami - wskazuje na mapie wybrane cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu i Dalekiego Wschodu Egipt, Mezopotamię, Indie i Chiny - definiuje pojęcie: faraon - wyjaśnia, dlaczego Egipt nazwano darem Nilu - wskazuje na mapie Afrykę, Egipt, Nil - charakteryzuje warunki naturalne starożytnego Egiptu - wskazuje znaczenie wylewów Nilu dla sytuacji Egiptu oraz państwa - wymienia najważniejsze warstwy społeczne Egiptu (kapłani, urzędnicy, chłopi, niewolnicy)

2 wierzeniami Egipcjan codziennego starożytnego Egiptu warunkami Izraelitów i ich wierzeniami dokonań cywilizacji starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu 3. Droga Egipcjanina do wieczności - Wierzenia starożytnyc h Egipcjan - wyobrażenia o bogach - najważniejsze bóstwa - wiara w życie pozagrobowe - Miejsca kultu religijnego - Piramidy grobowce faraonów 4. Różne domy, różne życie - Mieszkania Egipcjan - Ubiór - Jedzenie i rozrywki - Różnice w położeniu poszczególnych warstw 5. W poszukiwaniu Ziemi Obiecanej - Palestyna i jej mieszkańcy. Warunki - Dzieje Izraelitów - Wierzenia Żydów 6. Dziedzictwo dawnych ludów Bliskiego i Dalekiego Wschodu - Dokonania cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu: - architektura - nauka - pismo - definiuje pojęcia: wielobóstwo, piramida - wymienia najważniejsze bóstwa Egiptu (np. Ra, Amon, Ozyrys) - opowiada o wierzeniach Egipcjan i sposobach przedstawiania bogów - opisuje sposób oddawania czci bogom - wymienia świątynię jako miejsce kultu religijnego - opisuje wygląd domów w starożytnym Egipcie - wymienia materiał stosowany do budowy domów - opowiada o sposobach ubierania się kobiet i mężczyzn w starożytnym Egipcie - wymienia potrawy spożywane przez Egipcjan - opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez Egipcjan (biesiady, tańce, gra) - definiuje pojęcia: Jahwe, Dekalog, Żydzi, Mesjasz, Stary Testament, - charakteryzuje postaci: Salomona, Mojżesza - wymienia przyczyny wędrówek Izraelitów - wskazuje na mapie Palestynę, Jordan, Morze Martwe - opowiada o warunkach i zajęciach Hebrajczyków (koczowniczy tryb, pasterstwo) - opowiada o zasadach religii Izraelitów - wymienia wybrane dokonania cywilizacji w takich dziedzinach, jak: - architektura - nauka - pismo

3 Rozdział III: W Helladzie starożytnej Grecji jako ojczyzny Hellenów i miejsca narodzin demokracji wierzeniami Greków 1. W starożytnej Grecji - Położenie i warunki naturalne starożytnej Grecji - Zajęcia - Przyczyny wykształcenia się polis i przedstawienie form ustrojowych na przykładach Aten i Sparty - elementów jednoczących Hellenów 2. Z wizytą na Olimpie - Wyobrażenia o bogach - Greckie miejsca kultu religijnego i służba bogom - Najważniejsi bogowie greccy - definiuje pojęcia: polis, demokracja, Hellada, Hellenowie - wymienia najważniejsze miastapaństwa Grecji (Ateny, Sparta) - wyjaśnia, w jaki sposób doszło do wykształcenia się polis - wskazuje na mapie starożytną Grecję - opowiedzieć o warunkach naturalnych w starożytnej Grecji - opowiada o zajęciach starożytnej Grecji i określa ich związku z warunkami naturalnymi - wymienia czynniki jednoczące Greków w starożytności - definiuje pojęcia: bogowie olimpijscy, Olimp - wskazuje na mapie Olimp i Delfy - opowiada o tym, jak Grecy wyobrażali sobie bogów (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru) - wymienia sposoby oddawania czci bogom wpływu mitów na różne dziedziny celów i zasad organizowania igrzysk w starożytności. 3. Spotkania z bohaterami mitów - Mity greckie opowieściami o bogach i bohaterach - Odzwierciedlenie mitów we współczesnym języku - Mitologia źródłem inspiracji dla twórców 4. W drodze po laur - Powody rozgrywania igrzysk w starożytnej Grecji - Przebieg igrzysk - Konkurencje sportowe rozgrywane podczas igrzysk - Rola igrzysk w życiu Greków i współcześnie - definiuje pojęcia: mit, mitologia - wskazuje w mitologii źródło pochodzenia wybranych wyrażeń - definiuje pojęcia: igrzyska, laur - wymienia Olimpię jako miejsce rozegrania pierwszych igrzysk - wymienia Ateny jako miejsce rozegrania pierwszych igrzysk nowożytnych - wymienia dyscypliny sportowe rozgrywane podczas igrzysk - wymienia sposoby nagradzania zwycięzców - wskazuje na mapie Olimpię i Ateny

4 Rozdział IV: Rzym codziennego starożytnej Grecji wkładu Greków w rozwój nauki i kultury rozwoju form ustrojowy państwa rzymskiego i źródeł jego potęgi zajęć i sytuacji poszczególnych warstw społecznych w starożytnym Rzymie niewolników w starożytnym Rzymie warunkami codziennego starożytnego Rzymu 5. W greckim domostwie - Domostwa Greków - Ubiór i pożywienie - Sposoby spędzania czasu wolnego w Grecji 6. Co zawdzięczamy starożytnym Grekom? - Architektura i sztuka grecka - Teatr grecki - Demokracja w starożytności i dzisiaj - Dokonania naukowe Greków 1. Rzym imperium świata starożytnego - Położenie i warunki naturalne Rzymu - Początki miastapaństwa i legenda o jego powstaniu - Podboje Rzymian i powstanie imperium - Formy ustrojowe republika, cesarstwo 2. Spotkania z Rzymianami - Warunki naturalne starożytnego Rzymu - Zajęcia ludności - Położenie poszczególnych warstw społecznych 3. Niewolnicy - Źródła pochodzenia niewolników - Sytuacja niewolników - Powstanie Spartakusa 4. Życie codzienne w starożytnym Rzymie - Domostwa Rzymian - Ubiór i pożywienie - Sposoby spędzania czasu wolnego w starożytnym Rzymie - definiuje obyczaje domowników i gości związane z kultem ogniska domowego - omawia zasady rodziny greckiej - wymienia produkty spożywane przez Greków w starożytności - opowiada o wyglądzie i wyposażeniu domu greckiego - opowiada o możliwościach spędzania wolnego czasu przez Greków - opowiada o wyglądzie teatru ateńskiego i sposobie prezentacji sztuk - wymienia dokonania Greków w różnych dziedzinach (polityka, sport, sztuka) - definiuje pojęcia: legion, imperium - określa datę założenia Rzymu (753 rok p.n.e.) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej - wskazuje na mapie Rzym, Półwysep Apeniński, Morze Śródziemne, Tyber - opowiada legendę o założeniu Rzymu - wymienia przyczyny powstania imperium rzymskiego - wymienia źródła sukcesów militarnych Rzymian - wymienia grupy społeczne występujące w starożytnym Rzymie - omawia zajęcia poszczególnych grup społecznych w starożytnym Rzymie - definiuje pojęcia: niewolnik, niewolnictwo, gladiator - charakteryzuje postać Spartakusa - wymienia źródła pochodzenia niewolników - opowiada o walkach gladiatorów - opisuje wygląd domu zamożnego Rzymianina - charakteryzuje warunki niższych warstw społecznych - wymienia produkty spożywane w starożytnym Rzymie - opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego w starożytnym Rzymie

5 wierzeń Rzymian naukami głoszonymi przez Jezusa z Nazaretu oraz przedstawienie podstawowych zasad religii chrześcijańskiej najważni ejszych dokonań starożyt nych Rzymian 5. W kręgu Jowisza, Marsa i innych bogów rzymskich - Rzymskie wyobrażenia o bogach. Wzorce greckie - Miejsca kultu religijnego i służba bogom - Najważniejsi bogowie rzymscy 6. Chrześcijaństwo - Działalność i nauki Jezusa z Nazaretu - Narodziny chrześcijaństwa - Rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa 7. Rzym mój widzę wspaniały - Architektura rzymska - Osiągnięcia techniczne Rzymian - Prawo rzymskie - opowiada o tym, jak Rzymianie wyobrażali sobie bogów - wymienia miejsca kultu religijnego i sposoby oddawania czci bogom (świątynie, ofiary, kapłani, kapłanki) - wymienia najważniejszych bogów rzymskich i dziedziny, którymi się opiekowali - definiuje pojęcia: apostoł, Biblia, chrześcijaństwo, Nowy Testament - charakteryzuje postać Jezusa z Nazaretu - wymienia Palestynę jako kraj, w którym narodziło się chrześcijaństwo - potrafi zaznaczyć na taśmie chronologicznej wiek, w którym narodził się i działał Jezus - opowiada o naukach Jezusa z Nazaretu - potrafi zapisać cyfry (1-40) sposobem rzymskim - wymienia najważniejsze dokonania Rzymian w dziedzinie budownictwa i techniki (akwedukty, termy, drogi, mosty) Rozdział V: Na przełomie epok rozłamu w Kościele chrześcijańskim w XI wieku. charakterystyki islamu oraz roli Arabów w rozwoju cywilizacyjnym 1. Chrześcijaństwo u progu średniowiecza - Chrześcijaństwo religią jednoczącą Europę po upadku cesarstwa zachodniego - Dwa ośrodki chrześcijaństwa: Rzym i Konstantynopol - Kościół prawosławny dzisiaj jego rola i działalność 2. Arabowie pomostem łączącym starożytność ze średniowieczem - Narodziny nowej religii islam - Rola Arabów w zapoznaniu sobie współczesnych z wynalazkami ludów - Kultura arabska i jej rola - Ekspansja islamu - definiuje pojęcia: cerkiew, ikona, pop, papież, patriarcha - wymienia nazwy kościołów: (katolickiego i prawosławnego) powstałych w wyniku podziału chrześcijaństwa - określa czas podziału Kościoła chrześcijańskiego (XI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie chronologicznej - wskazuje na mapie Rzym i Konstantynopol - definiuje pojęcia: Arabowie, islam, Allah - wymienia postać Mahometa jako założyciela islamu - wymienia zajęciach Arabów - określa wiek, w którym powstał islam (VII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie chronologicznej - wskazuje na mapie Półwysep Arabski, Mekkę i Medynę oraz tereny zajęte w średniowieczu przez Arabów

6 VI. Polska pierwszych Piastów państwa Karola Wielkiego jego terytorium, organizacji oraz osiągnięć w dziedzinie kultury podziału plemion słowiańskich, ich wierzeń i organizacji państw okoliczności powstania się państwa polskiego oraz wyjaśnienie przyczyn i skutków przyjęcia chrztu sytuacji Polski za panowania Bolesława Chrobrego 3. Powstaje nowa Europa - Państwo Franków - Monarchia Karola Wielkiego i jej osiągnięcia - Podział państwa Karola Wielkiego 4. Nasi przodkowie Słowianie - i omówienie podziału plemion słowiańskich - położenia pierwszych państw słowiańskich: wielkomorawskiego, czeskiego i ruskiego. Informacje o współczesnych państwach słowiańskich - Omówienie i przedstawienie wierzeń i zwyczajów Słowian, z uwzględnieniem tych, które zachowały się do czasów współczesnych - Funkcjonowanie państwa słowiańskiego 1. Początki państwa polskiego - Plemiona polskie i ich siedziby - Zjednoczenie plemion polskich - Chrzest Mieszka I i jego znaczenie 2. Korona dla Bolesława - Bolesław Chrobry następcą Mieszka I - Misja św. Wojciecha i zjazd gnieźnieński - Rozwój terytorialny państwa Bolesława - Koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 roku - definiuje pojęcia: król, państwo Franków - wymienia reformy przeprowadzone przez Karola Wielkiego - wymienia nowe państwa powstałe w wyniku rozpadu państwa Karola Wielkiego - definiuje pojęcia: wiec, plemię, Słowianie - wymienia sposoby oddawania czci bogom - podaje przykłady zwyczajów ludowych nawiązujących do obrzędów słowiańskich - wskazuje na mapie tereny zajmowane przez plemiona słowiańskie - podaje przykłady bliskości kulturowej Słowian (np. język, zwyczaje) - charakteryzuje postać Mieszka I - wymienia sposoby jednoczenia plemion w X wieku - wyjaśnia pochodzenie nazwy Polska - wymienia ród Piastów jako pierwszą dynastię panującą w Polsce - wskazuje na mapie Gniezno jako pierwszą stolicę państwa polskiego - określa datę przyjęcia chrztu przez Mieszka I (966 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej - określa daty: zjazdu gnieźnieńskiego (1000 rok), koronacji Bolesława Chrobrego (1025 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie chronologicznej - charakteryzuje postaci: Bolesława Chrobrego, Ottona III - wyjaśnia znaczenie przydomka Chrobry - wymienia głównych uczestników zjazdu w Gnieźnie - opowiada o przebiegu zjazdu gnieźnieńskiego - wymienia przyczyny zjazdu gnieźnieńskiego

7 Rozdział VII: Życie i praca w kraju pierwszych Piastów walki Bolesława Krzywoustego o utrzymanie niezależności państwa oraz przedstawienie podziału państwa polskiego na dzielnice funkcjonowanie społeczeństwa polskiego we wczesnym średniowieczu wyglądu i funkcji grodów oraz omówienie ich znaczenia. zajęciami grodu i podgrodzia. Omówienie zasad zakonów w X- XIII wieku cech stylu romańskiego w architekturze oraz ukazanie przykładów zabytków sztuki romańskiej w Polsce 3. Bolesław Krzywousty i jego testament - Walka Bolesława Krzywoustego o władzę i utrzymanie jedności państwa - Zmiany terytorialne w Polsce za czasów Bolesława Krzywoustego - Testament Bolesława Krzywoustego 1. Społeczeństwo polskie za pierwszych Piastów - Władca jego prawa i obowiązki - W kręgu władzy pierwsze urzędy i urzędnicy - Wojsko siła zbrojna państwa - Ludność służebna i jej obowiązki 2. W grodzie i na podgrodziu w X-XIII wieku - Miejsca powstania grodów - Wygląd, funkcja i znaczenie grodów - Zajęcia grodu i podgrodzia - Pierwsze grody na ziemiach polskich 3. Za furtą klasztorną w X-XIII wieku - Powstanie zakonów w Europie - Zakony na ziemiach polskich i ich zadania - Zajęcia zakonników 4. W cieniu romańskich świątyń - Sztuka romańska w Polsce cechy stylu - Zabytki sztuki romańskiej w Polsce - Zabytki pisane: Kronika polska Galla Anonima, żywoty świętych - definiuje pojęcia: statut Krzywoustego, senior - charakteryzuje postać Bolesława Krzywoustego - wyjaśnia przyczyny podziału Polski na dzielnice w XII wieku - określa datę podziału Polski na dzielnice (1138 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej - wskazuje na mapie Głogów, Pomorze - definiuje pojęcia: drużyna, podskarbi - wymienia obowiązki władcy i jego prawa - nazywa insygnia koronacyjne oraz symbole władzy książęcej i królewskiej i wskazuje je na ilustracji - wymienia nazwy pierwszych urzędów państwowych (wojewody, kasztelana) - wymienia obowiązki drużyny wobec księcia - definiuje pojęcia: gród, podgrodzie, fosa - wymienia elementy obronne grodu - wymienia nazwy najważniejszych grodów istniejących w Polsce za pierwszych Piastów - potrafi opowiedzieć o zajęciach każdej z tych grup - wymienia miejsca powstawania grodów - opisuje wygląd grodu i podgrodzia - wskazuje na mapie Polski: Legnicę, Poznań, Gniezno, Kraków - wskazuje na schemacie gród i podgrodzie - definiuje pojęcia: zakon, klasztor, reguła zakonna - wymienia nazwy wspólnot zakonnych powstałych w Europie: benedyktyni, cystersi, dominikanie, franciszkanie - wymienia główne zadania zakonników w X-XIII wieku (szerzenie wiary chrześcijańskiej, przepisywanie ksiąg, służba władcy, szkolnictwo, uprawa roli, opieka nad chorymi) - definiuje pojęcie: styl romański - wskazuje na przykładach cechy charakterystyczne dla architektury romańskiej - z ilustracji przedstawiających zabytki sakralne wybiera te, które zostały zbudowane w stylu romańskim

8 Rozdział VIII: Blaski i cienie rządów Piastów sytuacji ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego przyczyn tendencji zjednoczeniowy ch i znaczenie koronacji Władysława Łokietka na króla Polski 1. Kraj wielu książąt - Statut Bolesława Krzywoustego i jego skutki - Sytuacja polityczna ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego - Gospodarka w okresie rozbicia dzielnicowego 2. Koniec rozbicia dzielnicowego - Tendencje zjednoczeniowe - Walka Władysława Łokietka o zjednoczenie kraju - Koronacja Władysława Łokietka w 1320 roku i jej znaczenie - definiuje pojęcia: Krzyżacy, Mongołowie - wskazuje na mapie Legnicę i ziemię chełmińską, Mazowsze, Pomorze Gdańskie - wymienia przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski - definiuje pojęcie: szczerbiec - charakteryzuje postać Władysława Łokietka - określa datę koronacji Władysława Łokietka (1320 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej - opowiada o dążeniach Władysława Łokietka do zjednoczenie kraju - wskazuje na mapie Wielkopolskę, Małopolskę, Pomorze, Kujawy, Państwo Zakonu Krzyżackiego Rozdział IX: Życie codzienne u schyłku średniowiecz a działań Kazimierza Wielkiego zmierzających do umocnienia Królestwa Polskiego zasad monarchii stanowej w XIV wieku 3. Spadkobierca polityki ojca - Kazimierz Wielki królem Polski - Pokojowa polityka Kazimierza - Dokonania Kazimierza Wielkiego 1. Polska monarchią stanową - Monarchia stanowa - Obowiązki i przywileje poszczególnych stanów: a) duchownego b) rycerskiego c) mieszczańskiego d) kmiecego (chłopskiego) - definiuje pojęcia: Akademia Krakowska, żupy solne - charakteryzuje postać Kazimierza Wielkiego - określa datę założenia Akademii Krakowskiej (1364 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej - wymienia przyczyny prowadzenia przez Kazimierza Wielkiego pokojowej polityki - omawia znaczenie powstania Akademii Krakowskiej - wyjaśnia znaczenie powiedzenia dotyczącego Kazimierza Wielkiego: Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną - wyjaśnia, dlaczego króla Kazimierza Wielkiego nazwano Wielkim - definiuje pojęcia: stan, monarchia stanowa - określa czas powstania monarchii stanowej w Polsce (XIV wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie chronologicznej - wymienia stany, na jakie dzieliło się społeczeństwo polskie w XIV wieku

9 zamków i obyczajów rycerskich w średniowieczu wyglądem wsi średniowiecznej oraz omówienie zajęć i powinności zasad średniowieczne go miasta codziennego średniowieczne go miasta zasad szkolnictwa w średniowieczu 2. W Polsce w rycerskich czasach - Zamki rycerskie, ich funkcje i lokalizacja - Mieszkańcy zamku, ich zajęcia w czasie wojny i pokoju - Rycerze ich obowiązki i obyczaje - Stroje i herby - Turnieje rycerskie wybitni rycerze 3. Życie na wsi w średniowieczu - Charakter zabudowy wiejskiej. Wygląd wsi - Zajęcia i ich obowiązki - Narzędzia i sposoby uprawy - Życie codzienne średniowiecznej wsi 4. Średniowieczne miasto - Lokacja i wygląd miasta średniowiecznego (elementy obronne) - Rynek centrum miejskiego jego wygląd i zabudowa - Słynne polskie miasta 500 lat temu 5. Wśród miasta - Mieszkańcy miasta i ich zajęcia - Zróżnicowanie społeczne miast - Warsztaty rzemieślnicze - Dzień powszedni i świąteczny w średniowiecznym mieście 6. W średniowiecznej szkole - Początki szkolnictwa średniowieczne szkoły - Wspólnota uniwersytecka - Zwyczaje żaków - Średniowieczne tradycje uniwersyteckie - definiuje pojęcia: rycerz, turniej rycerski, herb, paź, giermek - wymienia miejsca, w których wznoszono zamki - na podstawie rysunku lub ilustracji nazywa i wskazuje elementy obronne zamku - wymienia obowiązki rycerza - opowiada o uroczystości pasowania na rycerza - wskazuje Zawiszę Czarnego jako wzór rycerza - wymienia zajęcia wsi w średniowieczu (rolnictwo, hodowla, rybołówstwo) - nazywa narzędzia wykorzystywane w pracy - opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez wsi - definiuje pojęcia: ratusz, lokacja - opisuje wygląd średniowiecznego miasta z uwzględnieniem elementów obronnych - wyjaśnia, na czym polegała rola rynku w średniowiecznym mieście - wymienia miejsca, w których w średniowieczu budowano miasta - definiuje pojęcie: mieszczanie - wymienia grupy społeczne zamieszkujące miasto średniowieczne - wskazuje rzemieślników i kupców jako grupy najsilniejsze ekonomicznie - wymienia zajęcia kupców i rzemieślników - opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu w mieście - definiuje pojęcie: żak - wymienia nazwę najstarszego polskiego uniwersytetu (Akademia Krakowska) - określa datę założenia Akademii Krakowskiej (1364 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej - wskazuje Kazimierza Wielkiego jako założyciela Akademii Krakowskiej - opowiada o życiu krakowskich żaków - wskazuje na mapie Kraków

10 Rozdział X: Pod berłem nowej dynastii Omówienie cech charakterystycz nych architektury gotyckiej. Prezentacja znanych zabytków architektury gotyckiej w Polsce sytuacji w Królestwie Polskim po śmierci Kazimierza Wielkiego oraz ukazanie okoliczności objęcia tronu przez Władysława Jagiełłę przyczyn i skutków wielkiej wojny z Zakonem w latach działaniami zmierzającymi do odzyskania Pomorza Gdańskiego za panowania Kazimierza Jagiellończyka 7. Pod strzelistymi wieżami gotyku - Cechy architektury gotyckiej - Budownictwo sakralne i świeckie - Słynne zabytki architektury gotyckiej w Polsce 1. Jagiellonowie na tronie Polski - Jadwiga Andegaweńska królem Polski - Unia polsko-litewska - Zasługi Jadwigi i Władysława Jagiełły dla rozwoju Królestwa Polskiego 2. W lipcowym słońcu Grunwald 1410 roku - Wielka wojna z zakonem krzyżackim Pokój w Toruniu w 1411 roku - Spór polskokrzyżacki na soborze w Konstancji 3. Pomorze wraca do Polski - Wojna trzynastoletnia II pokój w Toruniu w 1466 roku - Wzrost znaczenia spławu wiślanego - definiuje pojęcie: styl gotycki - charakteryzuje budowlę gotycką nazywając jej charakterystyczne elementy - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu gotyckim - definiuje pojęcie: unia - charakteryzuje postaci Władysława Jagiełły, królowej Jadwigi - wymienia Jagiellonów jako nową dynastię panującą w Polsce - wskazuje na mapie: Krewo, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Państwo Zakonu Krzyżackiego - określa datę unii w Krewie (1385 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej - wymienia przyczyny zawarcia przez Polskę i Litwę unii w Krewie - określa daty: bitwy pod Grunwaldem (1410 rok), pokoju w toruńskiego (1411 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie chronologicznej - wskazuje na mapie Grunwald, Malbork, Toruń - wymienia przyczyny wojny z Krzyżakami w latach charakteryzuje postać Kazimierza Jagiellończyka - wyjaśnia znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego przez Polskę - określa czas trwania wojny trzynastoletniej ( rok) oraz datę pokoju toruńskiego (1466 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie chronologicznej - wskazuje na mapie: Toruń, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne - wymienia przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej - wymienia najważniejsze postanowienia II pokoju w Toruniu

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU Rozdział I: Pierwsi ludzie Rozdział II: Na Bliskim Wschodzie

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie 1. O mieście

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia?

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia? PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I 1.Co to jest era? ( 0-1) 2.Co to jest historia? ( 0-1) 3.Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? ( 0-1).. 4.Podaj trzy przykłady źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. dostateczną. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych.

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia d) Palestyna

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie jest nieprzygotowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE V SZKOŁY POSTWOWEJ Lp. I ZIŁ TEMT LEKJI. Podział dziejów ludzkości. ywilizacja i państwa ILOŚĆ GOZIN PRZEWIYWNE OSIĄGNIĘI UZNI - zna różne sposoby mierzenia czasu - zna

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNOŚĆ. Starożytne cywilizacje 16. Egipt Kult zmarłych. Obrzędy pogrzebowe 28 Wierzenia religijne. Bogowie. Mezopotamia 31.

STAROŻYTNOŚĆ. Starożytne cywilizacje 16. Egipt Kult zmarłych. Obrzędy pogrzebowe 28 Wierzenia religijne. Bogowie. Mezopotamia 31. STAROŻYTNOŚĆ WSTĘP 10 I. NAJDAWNIEJSZE DZIEJE CZŁOWIEKA Starożytne cywilizacje 16 Rewolucja neolityczna 17 Osiadł)7tryb życia 17 Tkactwo i garncarstwo 18 Narzędzia z brązu 18 Cywilizacja 18 Doliny wielkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I Dział programowy konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) Zakres wymagań rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza Sprawdzian nr Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza GRUPA A 6 1. Wpisz datę utworzenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego i zaznacz ją na taśmie chronologicznej. Założenie

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

Turniej klas 5. Semestr 2

Turniej klas 5. Semestr 2 Turniej klas 5 Semestr 2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY! 1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a. Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b. Władysław Jagiełło i Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo)

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) Temat lekcji. Zajęcia organizacyjne. Kryteria oceniania z historii

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Dynastia Piastów - powtórzenie

Dynastia Piastów - powtórzenie Poszukiwacze skarbów Autor: Karolina Żelazowska, Marcin Paks Lekcja 8: Dynastia Piastów - powtórzenie Zajęcia zobrazują kolejne możliwości wykorzystania kodowania z wykorzystaniem robota. Celem tych zajęć

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Kim jestem? waga

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi)

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi) Honorowy Patronat Pan Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Paweł Piwowarczyk

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV 1. Co to jest historia? 2. Czym zajmuje się nauka zwana chronologią? 3. Wymieo epoki historyczne. 4. Jak dzielimy źródła historyczne, podaj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy

Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Kl. V Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena.. P 1 (0-2)

Bardziej szczegółowo

Historia Polski Klasa V SP

Historia Polski Klasa V SP Temat: Bolesław Krzywousty i jego testament. Historia Polski Klasa V SP Bolesław Krzywousty ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138. Był synem Władysława Hermana i Judyty Czeskiej. Książę Śląski,

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ NA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM etap szkolny 2016/2017

ZAKRES WYMAGAŃ NA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM etap szkolny 2016/2017 ZAKRES WYMAGAŃ NA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM etap szkolny 2016/2017 I. Cele edukacyjne II. Podnoszenie poziomu znajomości historii Polski na tle wydarzeń z historii powszechnej.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52 Religie świata Rozdajemy grupom plansze do gry w bingo. Czytamy losowo wybrane definicje haseł, a następnie odkładamy je na bok, by po skończonej rozgrywce móc sprawdzić, które z nich wystąpiły w grze.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT LEKCJI 1. Co to jest historia? 2. Jak poznajemy przeszłość? POZIOM KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Joanna Wieczorek

Opracowała: Joanna Wieczorek I. Starożytny Egipt odczytuje informacje ze źródła kartograficznego (zaznacza na mapie Egipt Góry, Egipt Dolny, Morze Śródziemne, Morze Czerwone, Pustynię Libijską i deltę Nilu) analizuje źródło kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Teleturniej historyczny

Teleturniej historyczny Teleturniej historyczny 1. Co oznacza przydomek Chrobry? a) piękny b) wielki c) wspaniały d) mężny d) lekarski 2. Wskaż poprawną kolejność przedstawionych władców. a) Bolesław Krzywousty, Mieszko I, Bolesław

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a" i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b".

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b. VIII POWIATOWY KONKURS z HISTORII pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych,,POLSKA PIASTÓW OD MIESZKA I DO KAZIMIERZA WIELKIEGO" Etap powiatowy 2014/2015 KOD UCZNIA Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Proponowane zadania do sprawdzianu dla klasy piątej z działu: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza

Proponowane zadania do sprawdzianu dla klasy piątej z działu: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza Proponowane zadania do sprawdzianu dla klasy piątej z działu: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza 1. Szkoły w średniowieczu Szkolnictwo w zachodniej Europie zaczęło się odradzać na przełomie VIII

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 9.59 pkt średnia szkoły: 10.68 pkt średnia ogólnopolska: 11.08 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V 1 h

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V 1 h dla klasy V 1 h Wymagania na poszczególne oceny Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo