Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku"

Transkrypt

1 Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Cecha Struktura Konkurencja doskonała Konkurencja monopolistyczna Oligopol Monopol pełny Ilość kupujących Ilość sprzedających Rodzaj produktu Wejście i wyjście z rynku Informacja o rynku Wpływ producenta na cenę Warunek optimum ekonomicznego Zadanie 2 Konkurencja doskonała Na podstawie rysunku: podaj alternatywne oznaczenia krzywych, uzupełnij zdania odpowiedz na poniższe pytania : 1) Produkcja maksymalizująca zysk w krótkim okresie wynosi: 2) Warunek optima ekonomicznego (. =..) spełniony jest dla produkcji równej 3) Warunek optima technicznego (. =..) spełniony jest dla produkcji równej 4) Przedsiębiorstwo znajduje się w stanie równowagi krótkookresowej jeśli cena wynosi., sprzedaje wówczas. szt./dzień. 5) Przedsiębiorstwo znajduje się w stanie równowagi długookresowej jeśli cena wynosi., sprzedaje wówczas. szt./dzień. 6) Przedsiębiorstwo powinno zakończyć produkcję, jeśli cena spadnie do., ponieważ tzw. punkt zamknięcia przedsiębiorstwa jest osiągany gdy cena = 7) Przedsiębiorstwo może produkować w krótkim okresie ze stratą jeśli cena znajduje się w przedziale ponieważ wówczas pokrywa ono koszty.. i część kosztów.. cena 1

2 1. Przedsiębiorstwo znajdzie się w stanie równowagi krótkookresowej wówczas, gdy rozmiary produkcji ustali na poziomie: a) 8 tys. szt. dziennie, b) 12 tys. szt. dziennie, c) 15 tys. szt. dziennie, d) 17 tys. szt. dziennie. 2. W stanie równowagi krótkookresowej przedsiębiorstwo będzie generowało: a)utarg całkowity na poziomie 136 tys. zł, koszt całkowity zaś w wysokości 24 tys. zł, b)utarg całkowity na poziomie 204 tys. zł, koszt całkowity zaś w wysokości 72 tys. zł, c) utarg całkowity na pozioni 255 tys. zł, koszt całkowity zaś w wysokości 165 tys. zł, d) utarg całkowity na poziomie 289 tys. zł, koszt całkowity zaś w wysokości 204 tys. zł. 3. Wyznaczając rozmiary produkcji na poziomie odpowiadającym punktowi optimum ekonomicznego przedsiębiorstwo osiągnie zysk ekonomiczny w wysokości: a) 85 tys. zł b) 124 tys. zł c) 204 tys. zł d) 289 tys. zł 4. Przedsiębiorstwo wstrzyma proces produkcji, jeżeli cena rynkowa wytwarzanego przez nie dobra spadnie poniżej: a) 3zł, b) 6zł, c) 11 zł, d) 17 zł. 5. Gdyby cena rynkowa produktu spadła z 17 zł do 11 zł, a przedsiębiorstwo dostosowałoby rozmiary produkcji do nowego punktu optimum ekonomicznego, to wówczas: a) zmniejszyłby się utarg krańcowy ze sprzedaży produktu, b) wzrósłby jednostkowy koszt wytwarzania produktu, c) przedsiębiorstwo osiągałoby jedynie zysk normalny, d) wielkość produkcji przedsiębiorstwa odpowiadałaby punktowi optimum technicznego. Zadanie 3 Istnieją (cztery/sześć) podstawowych/e struktur/y rynkowych/e. Najszerszy zakres konkurencji istnieje w modelu określanym jako (oligopol /doskonała konkurencja). Strukturę tę charakteryzuje tak (wielka /mała) ilość kupujących i sprzedających, że wszyscy sprzedający i kupujący są (cenobiorcami /cenodawcami). Producenci sprzedają wyroby (homogeniczne /zróżnicowane). Doskonale konkurencyjny rynek, w przeciwieństwie do pozostałych rynków, cechuje także (największa /najmniejsza) swoboda wejścia i opuszczenia rynku. Ponieważ producent, uczestnik rynku doskonałej konkurencji, jest cenobiorcą, firma stoi w obliczu doskonale (elastycznej /nieelastycznej) krzywej popytu przy danej cenie rynkowej (tzn. prostopadłej do osi cen w punkcie ceny rynkowej). Owa (pozioma /pionowa) krzywa popytu stanowi także krzywą (utargu krańcowego /kosztów krańcowych) firmy. Łącząc analizę struktury kosztów firmy z analizą krzywej popytu (utargu krańcowego), (można /nie można) określić wielkość produkcji, zapewniającą maksymalizację zysków (minimalizację strat) oraz rzeczywiście uzyskane przez firmę zyski (poniesione straty). Jakakolwiek firma maksymalizująca w krótkim okresie zyski powinna produkować ilość wyrobów, zapewniających zrównanie się utargu krańcowego z (kosztami krańcowymi /przeciętnymi kosztami całkowitymi). Zważywszy, że przedsiębiorstwo, operujące na doskonale konkurencyjnym rynku, jest w stanie sprzedać całą swoją produkcję po stałej cenie rynkowej, utarg krańcowy jest równy (cenie rynkowej /kosztom krańcowym). Dlatego też przedsiębiorstwo, uczestnik rynku doskonałej konkurencji, rozwija produkcję, aż do zrównania się ceny z (kosztami krańcowymi /przeciętnymi kosztami całkowitymi). Jeżeli cena przekracza przeciętne koszty całkowite, to firma (uzyskuje zyski ekonomiczne/ponosi straty). Jeżeli cena równa się przeciętnym kosztom całkowitym, to firma uzyskuje (zyski ekonomiczne /straty /zerowe zyski ekonomiczne). Jeśli cena spada poniżej punktu 2

3 minimum przeciętnych kosztów całkowitych, wtedy firma (uzyskuje zyski ekonomiczne /ponosi straty). Celem zminimalizowania strat krótkookresowych firma powinna kontynuować produkcję dopóty, dopóki cena kształtuje się (powyżej /poniżej) minimum przeciętnych kosztów zmiennych. W tym przypadku bowiem utarg krańcowy (pokryje / nie pokryje) koszty/ów zmiennych produkcji i pewną część kosztów stałych. Jednakże, gdy cena spadnie poniżej minimum przeciętnych kosztów zmiennych, firma powinna (kontynuować /zakończyć) swoją działalność ekonomiczną, gdyż utarg krańcowy (wystarczy/nie wystarczy) do pokrycia zmiennych kosztów produkcji. Innymi słowy, jeśli cena spada poniżej minimum przeciętnych kosztów zmiennych, straty firmy będą (większe / mniejsze) od jej kosztów stałych. Jeśli firma zakończy swoją działalność i zostanie zamknięta, straty będą równe jedynie jej kosztom (stałym /zmiennym). Zważywszy, że firma kontynuuje produkcję tak długo, dopóki cena kształtuje się powyżej minimum przeciętnych kosztów (zmiennych /całkowitych), krzywa (utargu krańcowego /kosztów krańcowych) firmy powyżej minimum przeciętnych kosztów (zmiennych/całkowitych) stanowi krzywą krótkookresowej podaży firmy. Ponieważ w tym przedziale produkcji koszty krańcowe są rosnące, firma zawsze produkuje w przedziale, w którym (nie pojawia się /pojawia się) efekt działania prawa malejących przychodów krańcowych. Ponadto, skoro krzywa podaży rynkowej stanowi sumę krzywych (utargu krańcowego /kosztu krańcowego) wszystkich firm, krzywa ta jest odchylona (w prawo w górę /w prawo w dół), co wynika także z prawa malejących przychodów krańcowych. W długim okresie jakiekolwiek zyski ekonomiczne czy straty poniesione przez firmę mają tendencję do (powiększania się /zanikania). Dzieje się tak, gdyż firmy cieszą się całkowitą swobodą wejścia i opuszczenia rynku. Wejście lub opuszczenie rynku przez jakąś firmę zmienia (popyt /podaż) na tym rynku, co powoduje zmianę ceny i ilości równowagi. Jeśli na jakimś rynku osiągane są zyski ekonomiczne, to w okresie długim inwestorzy będą (wchodzili na /opuszczali) ten rynek. Spowoduje to (wzrost /spadek) podaży na tym rynku. Cena równowagi (spadnie /podniesie się), a ilość równowagi (wzrośnie /spadnie). Obniżanie się ceny rynkowej spowoduje (wzrost/spadek) ekonomicznych zysków przedsiębiorstw. Proces ten będzie trwał, dopóki nie zostaną uzyskane (zyski ekonomiczne /zerowe zyski ekonomiczne/straty ekonomiczne). Jeśli na jakimś rynku ponoszone są straty ekonomiczne, to w okresie długim inwestorzy będą (wchodzili na/ opuszczali) ten rynek. Spowoduje to (wzrost/spadek) podaży na rynku. Cena równowagi (spadnie/podniesie się), a ilość równowagi (wzrośnie/spadnie). Obniżanie się ceny rynkowej spowoduje (wzrost/spadek) ekonomicznych zysków przedsiębiorstw. Proces ten będzie trwał, dopóki nie zostaną osiągnięte (zyski ekonomiczne /zerowe zyski ekonomiczne /straty ekonomiczne). W okresie długim przedsiębiorstwa, uczestnicy rynku doskonałej konkurencji (koniecznie /nie koniecznie) muszą wykorzystać istniejące korzyści skali. Jeśli firma w okresie długim nie będzie produkować w punkcie minimalnych, długookresowych przeciętnych kosztów całkowitych, to zostanie ona przebita (niższą /wyższą) ofertą cenową innych przedsiębiorstw i zostanie zmuszona do opuszczenia rynku przez przedsiębiorstwa produkujące taniej i na większą skalę. Doskonała konkurencja (jest /nie jest) efektywna. Efektywność wolnej konkurencji polega na tym, że produkcja na tym rynku jest wyznaczana przez zrównanie się ceny z (utargiem krańcowym /kosztami krańcowymi). Oznacza to, że korzyść krańcowa z ostatniej wyprodukowanej jednostki jest równa kosztom krańcowym wytworzenia tej jednostki. Produkcja i konsumpcja towarów aż do tego miejsca stwarza rodzaj (nadwyżki /niedoboru). 3

4 Doskonale konkurencyjny rynek jest efektywny także dlatego, że przedsiębiorstwa są zmuszane do produkowania w punkcie (minimalnych /maksymalnych), długookresowych przeciętnych kosztów całkowitych i wykorzystywania wszelkich (korzyści /dyzekonomii) skali. Podane powyżej fakty, a także to, że zyski ekonomiczne w okresie długim są (dodatnie/zerowe/ujemne) oznaczają, iż konsument otrzymuje produkt o najniższej możliwej cenie. Zadanie 4 Poniższe rysunki przedstawiają cztery różne przypadki przedsiębiorstw działających w konkurencji doskonałej. Przedstawiono na nich m.in. krzywe kosztów całkowitego przeciętnego i zmiennego przeciętnego. Opisz te rysunki, określ jakie sytuacje przedstawiają. Wprowadź na rysunki odpowiednie oznaczenia krzywych kosztów i utargów. Zaznacz poła zysków lub ponoszonych strat

5 Monopol Zadanie 5 Na podstawie rysunku: podaj alternatywne oznaczenia krzywych, uzupełnij zdania odpowiedz na poniższe pytania : 1) Przy cenie monopolowej =.., produkcja maksymalizująca zysk w krótkim okresie wynosi 2) Warunek optima ekonomicznego (. =..) spełniony jest dla produkcji równej 3) Warunek optima technicznego (. =..) spełniony jest dla produkcji równej 1. Przecięcie się jakich krzywych wyznacza graficznie, w przypadku przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach absolutnego monopolu: a) jego punkt równowagi (optimum ekonomiczne)? b) optimum techniczne? 2. Korzystając z rysunku 7.1, wskaż różnicę pomiędzy technicznym a ekonomicznym optimum produkcji w warunkach pełnego monopolu. W tym celu oznacz na tym rysunku: literą A punkt określający techniczne optimum produkcji analizowanego przedsiębiorstwa, a literą B punkt określający jego optimum ekonomiczne. W jakiej relacji względem siebie pozostają w rozpatrywanym przypadku te dwie wielkości ekonomiczne? 3. Dysponując danymi z rysunku 7.1 uzupełnij poniższe zdania. A. Optymalny poziom produkcji zapewniający równowagę monopolu wynosi..tys. szt. B. Utarg całkowity w punkcie optimum ekonomicznego wynosi zł. C. Koszt całkowity odpowiadający optimum ekonomicznemu firmy wynosi zł. D. W stanie równowagi monopol osiąga zysk ekonomiczny w wysokości.. zł. E. Przedsiębiorstwo osiąga optimum techniczne przy rozmiarach produkcji wy noszących.tys. szt. 4. Zakreskuj na analizowanym rysunku obszar reprezentujący zysk monopolowy. Zadanie 6 Poniższe wykresy przedstawiają 3 sytuacje przedsiębiorstwa działającego w monopolu pełnym. Rozstrzygnij, który z rysunków przedstawia sytuację zysku nadzwyczajnego, zysku normalnego, a który straty. Wprowadź na rysunku odpowiednie oznaczenia krzywych kosztów i utargów. Zaznacz na rysunkach odpowiednie obszary zysku, straty lub poziom zysku normalnego

6 Zadanie 7 Uzupełnij tekst Siła monopolowa powoduje (wzrost /spadek) produkcji oraz nakładanie (wyższych /niższych) cen, niżeli miałoby to miejsce w przypadku doskonałej konkurencji. Siła monopolowa wynika z istnienia (barier wejścia /konkurencji). W rzeczywistym świecie gospodarczym siła monopolowa różni się (znacznie /nieznacznie) w poszczególnych branżach i gałęziach. Wielkość siły monopolowej zależy od (natężenia/ilości) barier wejścia. Czysty monopol tworzy (najsilniejsze/najsłabsze) bariery wejścia i dlatego osiąga on (największy /najmniejszy) zakres siły monopolowej. W przypadku braku ingerencji rządu siła monopolowa (jest /nigdy nie jest) całkowita i doskonała. Ludzie mogą nabyć substytuty dóbr oferowanych przez monopolistę, a on sam musi zważać na warunki rynkowe. Ponadto wytworzone przez monopolistę bariery wejścia (są /nie są) możliwe do pokonania w długim okresie. Ze względu na to, że firma monopolistyczna jest jedynym producentem danego towaru, jej krzywa kosztów krańcowych stanowi krzywą (popytu rynkowego /podaży rynkowej). Monopolista stoi w obliczu (poziomej /rynkowej) krzywej popytu na swe wyroby. Firma monopolistyczna (produkuje /nie produkuje) ilość/i towarów wyznaczoną/ej przez punkt przecięcia się rynkowych krzywych popytu i podaży, tak jak ma to miejsce na doskonale konkurencyjnym rynku. Cena nakładana przez firmę monopolistyczną jest (wyższa /równa / niższa) od ceny wyznaczonej przez przecięcie się rynkowych krzywych popytu i podaży. Dlatego też można stwierdzić, że firma monopolistyczna nakłada (wyższą /niższa) cenę na swoje wyroby, niżeli uczyniłaby to, operując na doskonale konkurencyjnym rynku. Poziom produkcji firmy monopolistycznej jest (wyższy od /równy /niższy od) poziomu/owi produkcji, wyznaczonego/mu przez przecięcie się rynkowych krzywych: popytu i podaży. Poziom produkcji firmy monopolistycznej jest więc (wyższy/niższy) niżeli poziom produkcji doskonale konkurencyjnego rynku. Przedsiębiorstwo monopolistyczne nakłada wyższą cenę i obniża poziom produkcji w stosunku do doskonale konkurencyjnego rynku, gdyż firma ta wyznacza swój poziom produkcji oraz cenę poprzez zrównanie (utargu krańcowego / popytu rynkowego) z kosztami krańcowymi. Innymi słowy, monopolista nakłada większą cenę i obniża poziom produkcji, gdyż dzięki temu maksymalizuje swoje zyski. Po prostu firma monopolistyczna wytwarza taką ilość towarów, która pozwała zrównać utarg (krańcowy /całkowity) z kosztem (krańcowym /całkowitym). Firma monopolistyczna, jako jedyny producent, stoi w obliczu rynkowej krzywej popytu na swoje wyroby. Aby zachęcić konsumentów do kupna większej ilości towarów firma ta musi zatem (podnosić /obniżać) cenę. Redukcja cen obejmuje obniżenie ceny (ostatniej /wszystkich) sprzedanej/ych jednostki/ek - przy założeniu nieistnienia doskonałego różnicowania cen. Tak więc utarg krańcowy (rośnie /maleje) dla każdej dodatkowo sprzedanej jednostki i kształtuje się on (powyżej /poniżej) ceny dla każdej (oprócz pierwszej) sprzedanej jednostki. Oznacza to, że krzywa utargu krańcowego, w obliczu której stoi firma monopolistyczna, jest nachylona w prawo (w dół/w górę) i leży (powyżej /poniżej) krzywej popytu rynkowego, w obliczu którego stoi to przedsiębiorstwo. Punkt przecięcia się utargu krańcowego z kosztami krańcowymi oznacza zrównanie się obu tych wielkości i punkt ten wskazuje (cenę /poziom produkcji), którą/y firma winna (nałożyć /osiągnąć). Po wyznaczeniu owego maksymalizującego zyski poziomu produkcji, firma monopolistyczna nakłada (najniższą /najwyższą) możliwą do zaakceptowania przez rynek (popyt) cenę, pozwalającą na sprzedaż owego, maksymalizującego zyski poziomu produkcji. Jest to możliwe na podstawie odczytania krzywej (popytu /utargu krańcowego). 6

7 Firma monopolistyczna (ma /nie ma) zapewnione/ych zyski/ów ekonomiczne/ych. Monopolista (może /nie może) ponosić strat/y w krótkim okresie. Dzieje się tak, jeśli popyt na jego wyroby jest relatywnie (wysoki miski), a jego koszty produkcji są względnie (wysokie /niskie). Podobnie jak pozostali producenci, monopolistyczne przedsiębiorstwo będzie jednak kontynuowało produkcję, dopóki utarg całkowity pozwala na pokrycie całkowitych kosztów (zmiennych /stałych). Inaczej rzecz ujmując, firma monopolistyczna ponosząca straty krótkookresowe, nie zaprzestanie produkcji, dopóki straty te są (mniejsze /większe), niżeli całkowite koszty stałe. Jednakże przedsiębiorstwo monopolistyczne przeważnie osiąga zyski ekonomiczne zarówno w okresie długim, jak i w krótkim, co wynika z istnienia barier utrudniających (uniemożliwiających) potencjalnym konkurentom wejście na zmonopolizowany rynek. Monopolista jest w stanie stosować różnicowanie cen. Różnicowanie cen wymaga istnienia siły monopolowej oraz (możności/niemożności) odsprzedania przez nabywców wcześniej zakupionych towarów. Różnicowanie cen przyczynia się do (wzrostu dobrobytu konsumentów /wzrostu zysków monopolisty). Doskonałe różnicowanie cen jest bardzo (częste /rzadkie). Polega ono na możliwości sprzedaży każdej jednostki danego dobra za (maksymalną /minimalną), możliwą do uzyskania cenę. W przypadku doskonałego różnicowania cen krzywa utargu krańcowego firmy (leży poniżej /pokrywa się z /leży powyżej) krzywej/ą popytu rynkowego na wyroby tej firmy. Zważywszy, że krzywa kosztów krańcowych firmy monopolistycznej jest zarazem krzywą podaży rynkowej tej firmy, a jej krzywa utargu krańcowego jest zarazem krzywą popytu rynkowego, w obliczu którego stoi to przedsiębiorstwo, i zważywszy zarazem, że poziom produkcji tej firmy jest wyznaczony przez zrównanie się MR = MC, można stwierdzić, iż firma monopolistyczna doskonale różnicująca ceny, wytwarza (mniejszą /tę samą) ilość towarów, jaką by wytworzył doskonale konkurencyjny rynek. Oznacza to, że firma monopolistyczna doskonale różnicująca ceny, przyjmując poziom produkcji, dla którego korzyści krańcowe z ostatniej skonsumowanej jednostki są (większe od / równe /mniejsze od) krańcowych/ym kosztów/om produkcji, może być uznana pod tym względem za efektywną. Jednakże nadwyżka konsumenta zostaje przechwycona przez (sprzedawcę /nabywcę) i jest przez niego zawłaszczana w formie (zysków /strat). Niedoskonałe różnicowanie cen polega na nakładaniu (kilku różnych cen /tej samej ceny) dla (różnego /tego samego) poziomu konsumpcji lub różnych segmentów rynku. Dla przykładu: firma monopolistyczna może nałożyć (wyższą /niższą) cenę jednostkową dla nabywców kupujących dużą ilość towarów. Przedsiębiorstwo monopolistyczne może także podzielić rynek swego wyrobu na segmenty charakteryzujące się (różnymi /podobnymi) krzywymi popytu. Wyższą cenę monopolista nałoży w segmencie, w którym popyt rynkowy jest (bardziej /mniej) elastyczny. Przedsiębiorstwo monopolistyczne poprzez przesuwanie sprzedaży między segmentami jest w stanie zwiększać swoje zyski, dopóki utarg krańcowy ze sprzedaży ostatniej jednostki w każdym z segmentów nie będzie (maksymalny /taki sam). Ocena efektywności monopolu przez porównanie z efektami generowanymi przez doskonale konkurencyjny rynek pozwala na stwierdzenie, że firma monopolistyczna nakłada (wyższą /niższą) cenę i produkuje (większą /mniejszą) ilość towarów, niż miałoby to miejsce w przypadku doskonale konkurencyjnego rynku. Wybierana przez monopolistę kombinacja cenowo-ilościowa charakteryzuje się (mniejszą /większą) efektywnością w stosunku do doskonale konkurencyjnego rynku. Rozmiar tej nieefektywności jest mierzony przez jałową stratę. Strata ta jest równa wielkości, o jaką korzyści krańcowe są (większe od /mniejsze od) kosztów krańcowych produkcji tych jednostek towaru, które nie zostały wyprodukowane przez firmę monopolistyczną, a które zostałyby wytworzone doskonale konkurencyjnym rynku. Upraszczając zagadnienie można stwierdzić, że monopolista produkuje zbyt (dużo/mało).powoduje to zbyt (duże /małe) wykorzystanie zasobów w zmonopolizowanych dziedzinach i zbyt (duże/małe) w dziedzinach pozostałych. Monopol powoduje więc (efektywną/nieprawidłowa) alokację zasobów. 7

8 Ponadto (nie istnieją/istnieją) jeszcze inne niedostatki, niedogodności i mankamenty związane z działaniem monopoli. Budowa barier wejścia wymaga zasobów, które są odciągane od wytwarzania innych produktów. Podobnie polityka antymonopolowa, przeciwdziałająca monopolizacji lub likwidująca ją w rażących przypadkach, wymaga sporych zasobów, które mogłyby znaleźć produkcyjne zastosowanie gdzieś indziej. Oznacza to, że przy braku monopolizacji, gospodarka wytwarzałaby (więcej /mniej) produktów. Monopol może wywoływać także (korzystną/niekorzystną) ze społecznego punktu widzenia redystrybucję dochodów. Ta z kolei może zmienić strukturę popytu w danej gospodarce i w ten sposób spowodować (bardziej efektywną /nieprawidłowa) alokację zasobów. A ponadto monopolista nie musi (minimalizować /maksymalizować) swych kosztów. Sytuacja ta może prowadzić do (efektywnego /nieefektywnego) wykorzystania zasobów. Zadanie 8 Które z poniższych krótkookresowych sytuacji dotyczą konkurencji doskonałej, które monopolu pełnego, które obydwu sytuacji, a które nie występują w żadnej z wymienionych struktur: a) Koszt marginalny równy utargowi marginalnemu. b) Cena równa utargowi przeciętnemu, c) Minimum kosztu całkowitego przeciętnego równe kosztowi marginalnemu. d) Krzywa popytu pokrywa się z krzywą utargu marginalnego. e) Cena równa utargowi marginalnemu. f) Zysk całkowity równy kosztowi marginalnemu. g) Cena równa kosztowi marginalnemu. h) Utarg marginalny równy kosztowi całkowitemu przeciętnemu. i) Utarg przeciętny równy utargowi marginalnemu. j) Koszt całkowity równy utargowi marginalnemu. Źródło: opracowanie własne oraz: E. Mossakowska, M. Zajączkowska, A. Zawojska: Testy sprawdzające z mikroekonomii. Warszawa 1998; T. Zalega: Mikroekonomia. Ćwiczenia. Wyd. WSPiZ, Warszawa 1999; Z. Dach, A. Pollok, K. Przybylska: Zbiór zadań z mikroekonomii. Wyd. Naukowe SYNABA, Kraków 1999; H.G. Adamkiewicz: Podręcznik samodzielnej nauki mikroekonomii. Przedsiębiorstwo. Gdańsk. H.G. Adamkiewicz, K. Jędrzejewska: Podręcznik samodzielnej nauki mikroekonomii. Gdańsk 1997; M. Nasiłowski: System rynkowy. Wyd. Key Text, Warszawa 1996; W. Bronowska, R.R. Daigle, M. Pawłowska, M. Zając: Podstawy ekonomii. Ćwiczenia cz. 1 i cz. 2; Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997; E. Jankowska, P. Siemiątkowski: Mikroekonomia. Zadania. Toruń 2006; D.W. Copeland: Ekonomia. Przewodnik studiowania ćwiczenia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

Leasing maszyn 500 500 500 500 500 500 500 500 Nylon 0 400 1150 1700 2450 3200 4650 6300 Energia elektryczna 0 100 150 200 250 300 350 400

Leasing maszyn 500 500 500 500 500 500 500 500 Nylon 0 400 1150 1700 2450 3200 4650 6300 Energia elektryczna 0 100 150 200 250 300 350 400 Ćwiczenia z mikroekonomii Koszty produkcji I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Koszty stałe w przedsiębiorstwie: a. rosną wraz ze wzrostem produkcji b. zależą od wartości środków trwałych w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 17.10.2009r. Mikroekonomia WNE UW 1 Co to jest monopol? Wybór monopolisty Dlaczego nie lubimy monopoli? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Adam Narkiewicz Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający jak i kupujące

Bardziej szczegółowo

Konspekt 5. Analiza kosztów.

Konspekt 5. Analiza kosztów. KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 5. Analiza kosztów. A. Cele zajęć. 1. Wyjaśnienie istoty i rodzajów kosztów produkcji oraz związanych z nimi kategorii.

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się Organizacja Rynku?

Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Jest to dział Ekonomii, który bada zależno ności między strukturą rynku, zachowaniem firm i ich wynikami. To ujęcie (struktura( struktura-zachowanie-wyniki) zapoczątkowano

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin.

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin. MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski 1 STRUKTURY RY KOWE Brak jednoznacznej definicji w literaturze... Struktura rynkowa to pewien układ sił na konkretnym rynku, wynikający

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Zagadnienia Rynki elastyczne i zmonopolizowane. Funkcje popytu i podaży (położenie, przesunięcie). Równowaga rynkowa. Prawo popytu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Ekonomia dobrobytu Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka

Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka I. Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej wykorzystywanymi

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji

Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska email: anna.kowalska@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i działaj ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj dniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływaj

Bardziej szczegółowo

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 Definicje Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 krótki i długi okres stałe i zmienne czynniki produkcyjne produkt krzywa produktu całkowitego produkt krańcowy prawo malejącego produktu krańcowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92.

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92. 34 Podstawowe pojęcia i zagadnienia mikroekonomii 88. zysta stopa procentowa zysta stopa procentowa jest teoretyczną ceną pieniądza, która ukształtowałaby się na rynku pod wpływem oddziaływania popytu

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA EKONOMIA MENEDŻERSKA Koszt całkowity produkcji - Jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. K c = K s + K z Koszty stałe produkcji (K s ) to koszty, które nie zmieniają się

Bardziej szczegółowo

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus.

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus. Metody ustalania cen Ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji y produkcji stanowią bardzo istotny element rachunku ekonomicznego firmy, gdyż informują o wartości zużytych przez firmę

Bardziej szczegółowo

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11 SPIS TREŚCI RYNEK I JEGO ELEMENTY 1. POJĘCIE RYNKU ORAZ JEGO ELEMENTY... 2 2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 4. POJĘCIE KONKURENCJI ORAZ JEJ ELEMENTY...

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa

Dyskryminacja cenowa Dyskryminacja cenowa Ceny liniowe za każdą jednostkę dla każdego nabywcy w każdych warunkach ustala się jednakową cenę - jednolita stawka żądana jest za jednostkę produktu niezależnie od jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

Oligopol wieloproduktowy

Oligopol wieloproduktowy Oligopol wieloproduktowy Do tej pory zakładali adaliśmy, że e produkty sąs identyczne (homogeniczne) W rzeczywistości ci produkty sprzedawane przez firmy nie są doskonałymi substytutami. W większo kszości

Bardziej szczegółowo

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów.

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów. Strategie konkurencji w oligopolu: modele Bertranda, Stackelberga i lidera cenowego. Wojna cenowa. Kartele i inne zachowania strategiczne zadania wraz z rozwiązaniami Zadanie 1 Na rynku działają dwie firmy.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.4 Temat zajęć: Kto ustala ceny, czyli popyt, podaż i równowaga rynkowa 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: popyt, podaż, cena,

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Korzyści i. Niekorzyści skali. produkcji

Korzyści i. Niekorzyści skali. produkcji utarg (przychód) Koszt ekonomiczny utarg (przychód) Zakres tematyczny: Koszty w krótkim i długim okresie 1. Koszty pojęcie 2. Rodzaje kosztów wg różnych kryteriów 3. Krzywe kosztów 4. Zależności pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć abstrakcja rodzaj postępowania badawczego w ekonomii, które polega na upraszczaniu rzeczywistości gospodarczej przez eliminowanie mało

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. 1. OLIGOPOL Oligopol - rynek, na którym działa niewiele przedsiębiorstw (od do 10) Cecha charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO KONKURENCJA zespół działań za pomocą których uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów i osiągania zysków, przedstawiają nabywcom korzystniejsze od innych

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Podstawowe pojęcia: rynek, popyt, krzywa popytu, prawo popytu, efekt snobizmu, efekt Veblena, cena maksymalna i minimalna, zmiana popytu, dobro Griffena, dobra

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

ZRÓB TO SAM! Czy te opinie są prawdziwe, czy fałszywe? Odpowiedź uzasadnij.

ZRÓB TO SAM! Czy te opinie są prawdziwe, czy fałszywe? Odpowiedź uzasadnij. ZRÓB TO SAM! Tak czy nie? Czy te opinie są prawdziwe, czy fałszywe? Odpowiedź uzasadnij. 1. Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne nigdy nie osiąga zysku ekonomicznego. 2. Pozioma linia podaży jest typowa

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Dr Julia Gorzelany - Plesińska

Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo. Teoria kosztów. Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca zasoby produkcyjne, która została utworzona w celu osiągania zysków ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynek Rynek jest to proces,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Teoria popytu Teoria popytu Wielkość popytu zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej jego cenie w określonym

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 2: Popyt, podaż i cena równowagi. Elastyczności popytu

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 2: Popyt, podaż i cena równowagi. Elastyczności popytu Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 2: Popyt, podaż i cena równowagi. Elastyczności popytu wa kluczowe słowa: popyt i podaż Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi kupić zależnie od poziomu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA oraz na kierunku zarządzanie i marketing (jednolite studia magisterskie) 1 EKONOMIA MENEDŻERSKA PROGRAM WYKŁADÓW Wykład 1. Wprowadzenie do ekonomii menedŝerskiej. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Popyt elastyczny Prawo popytu mówi, ze zmiany ceny wywołują

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016 MIKROEKONOMIA semestr zimowy 2015/2016 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej@szczepankiewicz.net Dyżury: Wtorek 12-13.30 nieparzyste 10.15-11.45 parzyste Środa 13.15-14.45

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Handel można wyjaśnić poprzez zróżnicowanie wydajności pracy, jak w modelu

Bardziej szczegółowo

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej 13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej Najpierw, rozważamy model monopolu. Zakładamy że monopol wybiera ile ma produkować w danym okresie. Jednostkowy koszt produkcji wynosi k. Cena wynikająca

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA 2. Kod przedmiotu: 05.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4.

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Krzywa podaży 1.5. Równowaga rynkowa 1.6. Statyka porównawcza 1.7.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 7: Struktury niedoskonale konkurencyjne i ich skutki dla wielkości produkcji i poziomu cen. Konkurencja niedoskonała a oligopol. Teoria gier. Decyzje firmy o wielkości

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

TEORIA KOSZTÓW 2006-01-16. Dr Marek JARZĘBIŃSKI, KOSZTY PRODUKCJI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 1. Pojęcia podstawowe. Pojęcia podstawowe c.d.

TEORIA KOSZTÓW 2006-01-16. Dr Marek JARZĘBIŃSKI, KOSZTY PRODUKCJI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 1. Pojęcia podstawowe. Pojęcia podstawowe c.d. Pojęcia podstawowe TEORIA KOSZTÓW Koszty księgowe (explicite) faktyczne, udokumentowane wydatki pieniężne Zakup surowców, płace, opłaty za energię etc. Amortyzacja odpisy z wartości środków trwałych TEMAT

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 3 Elastyczność popytu i podaży, Wybór konsumenta efekt substytucyjny i dochodowy Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Elastyczność popytu i podaży Wybór konsumenta

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier.

Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. A. Cele zajęć. 1. Porównanie różnych struktur rynku

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 8: Podstawy popytu na czynniki produkcji: pracę i kapitał. Technologia produkcji. Decyzje konsumentów: podaż pracy i kapitału. Współzależność działania rynków

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo