SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU"

Transkrypt

1 Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: Regon: mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : Dynów, ul. Ks. Ożoga 15A SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMMNYM Adres: Inwestor: ul. ul. Jesionowa, Wrocław, działka 15/6 AM-2 obręb Tarnogaj OSIEDLE INNOVA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 94, Warszawa. Opracował: mgr inż. Lucjan Gładysz nr uprawnień 322/95 Dynów, wrzesień /30

2 Spis zawartości 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka ogólna obiektu Materiały wykorzystane w opracowaniu Przepisy, normy, wytyczne Odległość od obiektów sąsiadujących; Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; Podział obiektu na strefy pożarowe Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne); Urządzenia przeciwpożarowe i inne uwzględnione w scenariuszu Opis systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Ogólne założenia zabezpieczenia systemem SAP Zakres ochrony Organizacja alarmowania Funkcje automatyki systemu SAP Strategia alarmowania i oddymiania w zależności od strefy detekcji Ogólne założenia do scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Sterowanie systemem wentylacji pożarowej Sterowanie pożarową pracą wind Sterowanie sygnalizacja alarmową /30

3 11.2 Współdziałanie systemu sygnalizacji pożaru z innymi systemami w czasie pożaru Scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru algorytmy sterowań w zależności od miejsca powstania pożaru Scenariusz 1: lokalizacja pożaru: garaż na poziomie 2 pożar w strefie detekcji SO/A1/ Scenariusz 2: lokalizacja pożaru: garaż na poziomie 2 pożar w strefie detekcji SO/B1/ Scenariusz 3: lokalizacja pożaru: garaż na poziomie 1 pożar w strefie detekcji SO/A1/ Scenariusz 4: lokalizacja pożaru: garaż na poziomie 1 pożar w strefie detekcji SO/B1/ Scenariusz 5: lokalizacja pożaru: garaż na poziomie 0 pożar w strefie detekcji SO/A1/ Scenariusz 6: lokalizacja pożaru: garaż na poziomie 0 pożar w strefie detekcji SO/B1/ Scenariusz 7: wykrycie dymu w klatce schodowej K Scenariusz 8: wykrycie dymu w klatce schodowej K Scenariusz 9: wykrycie dymu w klatce schodowej K /30

4 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest ustalenie zasad współdziałania systemów technicznych na wypadek pożaru dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zlokalizowanego przy ul. Jesionowej, Wrocław, działka 15/6 AM-2 obręb Tarnogaj. Inwestorem jest: OSIEDLE INNOVA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, Warszawa. 2. Podstawa opracowania. Opracowanie wykonano na podstawie Zlecenia Projektanta Głównego. 3. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest zaprojektowanie właściwych zasad współdziałania systemów technicznych na wypadek pożaru dla dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zlokalizowanego przy ul. Jesionowej, Wrocław, działka 15/6 AM-2 obręb Tarnogaj. Zakres opracowania obejmuje określenie realizowanych funkcji przez centralę wykrywania i sygnalizacji pożaru w zależności od miejsca powstania potencjalnego pożaru. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu zawiera odpowiednie algorytmy współdziałania systemów technicznych (przeciwpożarowych i bytowych) bezpośrednio uzależnione od możliwych scenariuszy pożarowych, które mogą wystąpić w budynku. Odpowiednia reakcja systemów technicznych na pożar w budynku umożliwia uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Opracowany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie powstania pożaru w ww. obiekcie poza wskazówkami właściwego doboru urządzeń przeciwpożarowych określa zasady i procedury postępowania, podczas zdarzeń noszących znamiona pożaru. Bezpieczeństwo ludzi Na poziom bezpieczeństwa ludzi w środowisku pożaru wpływają: wysokie stężenie gazów toksycznych, narażenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne. System zabezpieczeń przeciwpożarowych jest dobierany tak, aby w przeznaczonym do ewakuacji czasie: a) użytkownicy obiektu nie byli narażeni na inhalację toksycznych gazów pożarowych w dawkach mogących spowodować szkodliwe skutki; 4/30

5 b) gęstość optyczna dymu umożliwiła orientację w budynku, znajdowanie wyjść ewakuacyjnych; c) użytkownicy obiektu nie byli narażeni na oddziaływanie cieplne gazów pożarowych i płomieni w natężeniu mogącym zagrozić życiu i zdrowiu; d) ekipy ratownicze straży pożarnej, prowadzące działania gaśnicze w budynku nie były narażone na zawalenie elementów konstrukcji. Bezpieczeństwo mienia Mienie zagrożone pożarem można podzielić na trzy grupy, tj.: budynek, wyposażenie i otoczenie budynku. System zabezpieczeń przeciwpożarowych został tak dobrany, aby w przypadku pożaru: elementy wyposażenia narażone na bezpośrednie oddziaływanie pożaru znajdowały się nie więcej niż w jednej strefy pożarowej nie zakłada się jednoczesności powstania pożaru w dwu strefach pożarowych; konstrukcja budynku wytrzymała oddziaływanie pożaru przez czas wynikający z klasy odporności pożarowej budynku; uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie budynki i innych stref pożarowych; Zakres niniejszego opracowania obejmuje przedstawienie algorytmów współdziałania systemów technicznych (przeciwpożarowych i bytowych), których stan pracy ma wpływ na poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Wyżej wymienione algorytmy stanowią wytyczne do wprowadzenia programowania automatyki pożarowej i central systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie współdziałania na wypadek pożaru następujących instalacji i systemów: bytowej instalacji wentylacyjnej w strefie pożarowej garażu, wentylacji oddymiającej: klatki schodowe oraz garaż, dźwigów towarowo osobowych, drzwi pożarowych, rozgłaszania sygnałów dźwiękowych (uruchamiania sygnalizatorów optyczno akustycznych) 5/30

6 4. Charakterystyka ogólna obiektu. Lokalizacja Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojącym zlokalizowanym przy ul. Jesionowej, Wrocław, działka 15/6 AM-2 obręb Tarnogaj. Kwalifikacja obiektu W budynku wyróżnia się zasadniczo dwie części: Część A ilość kondygnacji 9 w tym: 6 mieszkalnych (3 kondygnacje: -2,-1 i 0 garaż) zestawienie pum : parter - powierzchnia garażowa brak mieszkań PARTER PIĘTRO 1 483,46 m 2 PIĘTRO 2 483,46 m 2 PIĘTRO 3 483,46 m 2 PIĘTRO 4 483,46 m 2 PIĘTRO 5 483,46 m 2 PIĘTRO 6 483,46 m 2 SUMA 2900,76m 2 ilość mieszkań 60 Część B ilość kondygnacji 20 w tym: 1 kondygnacja usług i 17 mieszkalnych 2 kondygnacje podziemne: -2 i-1 garaż zestawienie pum : PARTER PIĘTRO 1 401,22m 2 PIĘTRO 2 396,38m 2 PIĘTRO 3 400,64m 2 PIĘTRO 4 396,38m 2 PIĘTRO 5 400,99m 2 PIĘTRO 6 400,99m 2 PIĘTRO 7 425,86m 2 PIĘTRO 8 419,77m 2 6/30

7 PIĘTRO 9 419,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 PIĘTRO ,77m 2 SUMA 7020,16m 2 lość mieszkań 146 suma powierzchni użytkowych A+B ,92m 2 suma ilości mieszkań A+B Wysokość budynku, służąca do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi) wynosi: 19,98 m dla części A (odrębna strefa pożarowa) co kwalifikuje tę część budynku do grupy budynków średniowysokich SW) 54,97 m, co kwalifikuje budynek do grupy budynków wysokich (W) 5. Materiały wykorzystane w opracowaniu. 1. Projekt budowlany tom 2 część 1. Projekt architektoniczno budowlany inwestycja: budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - ul. Jesionowa, Wrocław, Polska działki: 15/6 AM-2 obręb Tarnogaj. 2. Projekty wykonawcze instalacji i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. 3. Symulacja komputerowa CFD zadymienia garażu podziemnego dla potrzeb oceny warunków ewakuacji i skuteczności projektowanego systemu oddymiania budynek mieszkalny 7/30

8 wielorodzinny z garażem podziemnym. Adres: ul. ul. Jesionowa, Wrocław, działka 15/6 AM- 2 obręb Tarnogaj. 6. Przepisy, normy, wytyczne 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030). 4. Normy przywołane w projektach wykonawczych instalacji i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. 7. Odległość od obiektów sąsiadujących; Projektowany budynek oddalony jest od istniejącej zabudowy: od północy o 32 m od budynku na działce 4/125 obręb Północ od wschodu brak bezpośredniego sąsiedztwa od południa o 18 metrów od budynku na działce 15/10, o 12 metrów od budynku na działce 3/3, od zachodu o 25 metrów od budynku na działce 3/8 Procentowy udział powierzchni elewacji północnej o odporności ogniowej projektowanego budynku wynosi ponad 65%. Od pozostałych budynków obiekt oddalony jest o ponad 16 m. Pozostałe ściany budynku nie muszą więc spełniać warunku o procentowym udziale powierzchni elewacji o odporności ogniowej. 8. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; Budynek kwalifikuje się do kilku kategorii zagrożenia ludzi: PM do 500 MJ/m 2 kondygnacje -2, -1 (garaż podziemny) oraz część parteru garaż stanowiący odrębną strefę pożarową. ZL III kondygnacja 0 w części budynku B ZLVI kondygnacje od +1 do +6 w części A oraz od +1 do +17 w części budynku B 8/30

9 Ze względu na brak informacji odnośnie funkcji poszczególnych lokali usługowo-handlowych, przewidywaną liczbą osób dla części usługowo-handlowej przyjęto zgodnie z pkt. 2, 3 i 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Liczba osób zatrudnionych w lokalach biurowych zostanie określona przez Najemcę lokalu. Przewidywana liczba ludzi na poszczególnych kondygnacjach w budynku 1 : Kondygnacja -2 garaż o powierzchni 3522 m 2 liczba osób: 120 Kondygnacja -1 garaż o powierzchni 3522 m2 liczba osób: 120 kondygnacja 0 garaż G1 o powierzchni 655 m2 liczba osób: 22, garaż G2 o powierzchni 712 m2 liczba osób: 24, powierzchnia usługowa U1 o powierzchni 80,6 m2 liczba osób do 20 powierzchnia usługowa U1 o powierzchni 68,4 m2 liczba osób do 17 powierzchnia usługowa U1 o powierzchni 68,4 m2 liczba osób do 17 powierzchnia usługowa U1 o powierzchni 135 m2 liczba osób do 35 Zakłada się, że liczba osób na kondygnacji mieszkalnej w części A wynosić będzie do 40 osób Zakłada się, że liczba osób na kondygnacji mieszkalnej w części B wynosić będzie do 30 osób. Z każdej części A i B zapewniono możliwość ewakuacji z jednej kondygnacji wg wskaźników szerokości drogi ewakuacji 0,6 m/100 osób do 200 osób. 9. Podział obiektu na strefy pożarowe. Obiekt został podzielony na strefy pożarowe: 1 wg wskaźników zawartych w warunkach technicznych [2]: Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku, w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich użytkowników, liczbę tę należy przyjmować w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń, dla: 1) sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, świetlic itp. 1 m 2 /osobę, 2) pomieszczeń handlowo-usługowych 4 m 2 /osobę, 3) pomieszczeń administracyjno-biurowych 5 m 2 /osobę, 4) archiwów, bibliotek, itp. 7 m 2 /osobę, 5) magazynów 30 m 2 /osobę. 9/30

10 W projektowanym budynku występować będą następujące główne strefy pożarowe: 1) G część garażowa na kondygnacji -2 o pow ,5 m 2, PM; 2) G część garażowa na kondygnacji -1 o pow ,5 m 2, PM; 3) G część garażowa na kondygnacji 0 o pow m 2, PM; 4) G część garażowa na kondygnacji 0 o pow ,7m 2, PM; 5) U 01 do 04 część usługowa na kondygnacji 00 o pow ,5 m 2, ZLIII 6) Część A - część mieszkalna o pow m 2, ZLIV 7) Część B - część mieszkalna - I strefa o pow ,1 m 2, ZLIV 8) Część B - część mieszkalna - II strefa o pow ,9 m 2, ZLIV 9) Część B - część mieszkalna - III strefa o pow ,0 m 2, ZLIV 10) Część B - część mieszkalna - IV strefa o pow ,4 m 2, ZLIV Odrębnymi strefami pożarowymi są pomieszczenia techniczne w których znajdują się urządzenia/rozdzielnie elektryczne służące do ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi wynosi dla części A 5000m² oraz dla części B 2500m². Dopuszczalna powierzchnia strefy garażu wynosi 5000m 2. Ponadto w projektowanym obiekcie wydziela się w celu spełnienia warunków nieprzekroczenia dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami warunków technicznych [2] dwie ewakuacyjne klatki schodowe w budynku A oraz jedną klatkę schodową w budynku B zgodnie z wymaganiami warunków technicznych [2]. Wszystkie ewakuacyjne klatki schodowe wyposażona zostaną w automatyczny system oddymiania. Strefy pożarowe i budynki oddzielono od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego i pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż 8m. Kondygnacje stanowiące osobne strefy pożarowe oddzielono od siebie elementami oddzielenia przeciwpożarowego i obudowanymi klatkami schodowymi. Połączenia garażu z budynkiem zaprojektowano z zastosowaniem przedsionków przeciwpożarowych. Odległość w pionie między najbliższymi wrotami garażu a oknami budynku wynosi więcej niż 1,1m. Odległość wrót garażu od najbliższej krawędzi okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku jest większa niż 1,5m w rzucie poziomym. 9.1 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne); Do ewakuacji pionowej zaprojektowano 2 klatki schodowe w części średniowysokiej oraz jedną klatkę w części wysokiej. Klatki schodowe posiadać będą biegi o szerokości minimalnej 120 cm, spoczniki o szerokości minimalnej 150 cm (wymiary w świetle). Ewakuacja z kondygnacji -2 i -1 odbywać się będzie trzema klatkami schodowymi K1, K2 i K3. Klatki K1 i K2 wydzielona będą zgodnie z wymaganiami warunków technicznych tj. będą zamykane drzwiami klasy EI 30 oraz wyposażone w automatyczny system oddymiania. Klatka schodowa K3 oddzielona będzie od 10/30

11 poziomych dróg ewakuacji w części B przedsionkami przeciwpożarowymi (obudowa przedsionka klasy nie mniejszej niż EI 60 oraz zamknięcia klasy minimum EI 30) oraz wyposażona będzie w automatyczny system oddymiania. Z poziomu parteru część lokali przeznaczonych na usługi (stanowiące wydzieloną strefę pożarową względem pozostałej części budynku) posiadać będzie wyjścia bezpośrednio na zewnątrz. Część pomieszczeń technicznych oraz ewakuacja z garażu w poziomie parteru będzie miała zapewnioną możliwość ewakuacji poprzez drogi poziome. Ewakuacja kondygnacji nadziemnych realizowana będzie trzema klatkami schodowymi K1, K2 (w części SW) i K3 (w części W). Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz na drodze z każdej klatki schodowej posiadać będą szerokość nie mniejszą niż 120 cm, przy czym szerokość skrzydła zasadniczego będzie nie mniejsza niż 90 cm (w świetle). Na każdej kondygnacji zapewniono wymaganą szerokość dróg ewakuacji zgodnie ze współczynnikiem 0,6 mb/100 osób. Strefy pożarowe garaży wyposażone będą w automatyczny system oddymiania. Ze względu na zainstalowanie w budynku: automatycznej instalacji oddymiającej: a) garaże, dopuszcza się zwiększenie o 50% długości przejść i dojść ewakuacyjnych stref pożarowych garaży wyposażonych w instalację oddymiającą uruchamianą za pomocą systemu wykrywania dymu. Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego w rozpatrywanym budynku wynosi: 60 m dla garaży, 40 m dla pozostałych stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi. W pomieszczeniach dla których nie określa się na tym etapie aranżacji maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza wartości 80% długości dopuszczalnej. W budynku występują następujące klatki schodowe wydzielone pożarowo zgodnie z wymaganiami 256.2: (klatki schodowe obudowane, zamykane drzwiami klasy EI 30 oraz wyposażona w automatyczny system oddymiania) K1 łącząca kondygnacje -2 do +6 w części A szerokość biegów klatki wynosi 1,2 m, szerokość spoczników 1,5 m wyjście z klatki schodowej korytarzem ewakuacyjnym na poziomie parteru. Obudowa korytarza REI 60, zamknięcia do innych pomieszczeń przyległych do korytarza drzwiami klasy EI 30. Długość dojścia od wyjścia z klatki na korytarz do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 20 m (zgodna z wymaganiami warunków technicznych). K2 łącząca kondygnacje -2 do +6 w części A szerokość biegów klatki wynosi 1,2 m, szerokość spoczników 1,5 m wyjście z klatki schodowej korytarzem ewakuacyjnym na 11/30

12 poziomie parteru. Obudowa korytarza REI 60, zamknięcia do innych pomieszczeń przyległych do korytarza drzwiami klasy EI 30. Długość dojścia od wyjścia z klatki na korytarz do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 20 m (zgodna z wymaganiami warunków technicznych). K3 łącząca kondygnacje od -2 do +17 szerokość biegów klatki wynosi 1,2 m, szerokość spoczników 1,5 m wyjście z klatki schodowej korytarzem ewakuacyjnym na poziomie parteru. Obudowa korytarza REI 60, zamknięcia do innych pomieszczeń przyległych do korytarza drzwiami klasy EI 30. Długość dojścia od wyjścia z klatki na korytarz do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 20 m (zgodna z wymaganiami warunków technicznych). Połączenie klatki schodowej z drogami komunikacji ogólnej oraz innymi pomieszczeniami prowadzić będzie poprzez przedsionek przeciwpożarowy. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierać się będą na zewnątrz. Oświetlenie ewakuacyjne W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz oświetlenia awaryjnego stref pożarowych garaży oraz dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym umożliwiające łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 0,5lx. Załączanie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz Urządzenia przeciwpożarowe i inne uwzględnione w scenariuszu. Do ochrony obiektu poszczególnych stref pożarowych przewiduje się instalacje i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej 2. 1 wewnętrzna instalacja hydrantowa w strefach garażów podziemnych PM hydranty 33. Instalację planuje się wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu średniego wg PN-74/H i łączników żeliwnych z żeliwa ciągliwego ocynkowanych wg PN-88/H o połączeniach gwintowanych. Na cele ppoż. przyjęto hydranty DN33 dla garażu podziemnego. Hydranty powinny odpowiadać normom PN-EN oraz PN-EN Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu 2 wszystkie instalacje i urządzenia przeciwpożarowe wykonane zostaną na podstawie projektów wykonawczych uzgodnionych pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych 12/30

13 podłogi. Minimalna wydajność dla hydrantów HP 33 q=1,5dm 3 /s. Minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym 0,2MPa. 2 pion nawodniony Dn 80 z zaworami hydrantowymi DN52 w części wysokiej budynku (przy klatce K3) projektuje się po dwa zawory 52 na pionie na kondygnacjach podziemnych i na kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na pionie na pozostałych kondygnacjach. Minimalna wydajność dla zaworu hydrantowego DN52 q=2,5dm3/s. Zawory odcinające powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym 0,2MPa. Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej będzie zapewniony zapas wody zgromadzony w zbiorniku o łącznej pojemności nie mniejszej niż 6 m 3 (zbiornik zlokalizowany w garażu na kondygnacji -2). Zasilanie zbiornika z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze i przewód zlokalizowany wewnątrz budynku w garażu. Ilość wody dostarczanej z sieci wodociągowej określono na minimum 10dm 3 /s. Bezpośrednio przy zbiorniku w wydzielonym pomieszczeniu będą zlokalizowane zestawy hydroforowe dla potrzeb instalacji hydrantowej. Dobrano zestawy wielopompowe z regulacją prędkości obrotowej pomp. Każdy zestaw posiada jedną pompę rezerwową. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7MPa. Przewiduje się wyprowadzenie w elewacjach budynku, od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych. 3 system sygnalizacji pożaru - ochrona stref pożarowych garaży, Strefy pożarowe garaży przewidziane do oddymiania zostaną objęte systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP). Zastosowanie SSP pozwala na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pożaru oraz podjęcie odpowiedniej akcji w pierwszej kolejności zasygnalizowanie wykrycia oraz oddymianie. SSP umożliwia również nieautomatyczne wywołanie alarmu dzięki ręcznym ostrzegaczom pożarowym (ROP) rozmieszczonym w ciągach komunikacyjnych. System powinien pozwalać rejestrować wszystkie zdarzenia (alarmy pożarowe, uszkodzenia) jakie zaszły na obiekcie. SSP będzie posiadał zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorów pozwalających na co najmniej 72 godzinną pracę w trybie dozorowania i 0,5 godzinną w trybie alarmu pomimo zaniku zasilania podstawowego. Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru jest wczesne wykrycie i zaalarmowanie o zagrożeniach pożarowych, a także odpowiednie wysterowanie urządzeń odpowiedzialnych za ochronę pożarową budynku takich jak: klapy ppoż. w kanałach wentylacyjnych; oddymianie; windy; pozostałe urządzenia wymagające sterowania w czasie pożaru. System będzie pracować w układzie linii dozorowych pętlowych z indywidualnym adresowaniem następujących elementów linii: 13/30

14 czujek automatycznych; ręcznych ostrzegaczy pożarowych; modułów sterujących; modułów monitorujących. SSP w budynku będzie współpracował z systemem ostrzegawczym. Obiekt należy wyposażyć centrale sterowania klapami ppoż. w kanałach wentylacyjnych. SSP dzięki modułom wykonawczym będzie przekazywał do central sterowania informacje o alarmie pożarowym oraz monitorował grupowo właściwe wykonanie zadań lub awarie. Wszystkie elementy w systemie w pętlach dozorowych wyposażone będą w izolatory zwarć dla uzyskania wysokiej odporności systemu na uszkodzenie typu przerwa lub zwarcie w pętli dozorowej. Czujki muszą się charakteryzować wielokryteriową weryfikacją alarmów. W obiekcie planuje się instalację pętli dozorowych z optycznymi czujkami dymu oraz ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. Podstawowym elementem monitorującym będzie optyczna czujka dymu (ewentualnie ciepła) z wbudowanym izolatorem zwarć. W miejscach, w których warunki środowiskowe uniemożliwiają zastosowanie optycznych czujek dymu lub ich zastosowanie nie gwarantuje najszybszego wykrycia dymu, należy zastosować inne rozwiązania. Wszystkie elementy systemu SSP muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności zezwalające na stosowanie w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie. Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi wydanymi przez SITP. 4 systemy oddymiania: K1, K2, K3 ewakuacyjne klatki schodowe wydzielone pożarowo oddymiane będą automatycznie. Minimalna powierzchnia czynna klap oddymiających wynosić będzie 5% rzutu poziomego dla klatek K1 i K2 (jednak nie mniej niż 1 m 2 ) oraz 7,5% rzutu poziomego dla klatki K3 (jednak nie mniej niż 1,5 m 2 ). Powierzchnia dolotowa świeżego powietrza będzie większa o 30% od powierzchni klapy. oddymianie garaży, Dla garażu przewiduje się system oddymiania oparty na wentylatorach strumieniowych oraz klapach pożarowych. Sterowanie systemem w razie zagrożenia pożarowego odbywać się będzie poprzez System Sygnalizacji Pożaru. Detektory pożarowe w postaci czujek dymu zainstalowane zostaną nad stanowiskami postojowymi samochodów, oraz w pomieszczeniach pomocniczych i technicznych. Nad komunikacją zainstalowane zostaną czujki ciepła nadmiarowo-różniczkowe. Dodatkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i na trasie komunikacji zainstalowane zostaną ręczne ostrzegacze pożarowe ROP. Fakt wystąpienia zagrożenia pożarem sygnalizowany będzie osobom przebywającym na parkingu za pośrednictwem odpowiednich sygnalizatorów akustyczno-optycznych. System wentylacji pożarowej - ze względu na znaczenie jakie dla bezpieczeństwa ewakuujących się ludzi w czasie pożaru ma system ochrony przed zadymieniem, projektowane rozwiązania zostaną zweryfikowane przy pomocy symulacji komputerowych (computational fluid dynamics model - CFD model) lub na podstawie wyliczeń empirycznych. System oddymiania opracowany w oparciu o zasady wiedzy technicznej, jak i analiza działania systemu wentylacji pożarowej wykonana z 14/30

15 wykorzystaniem symulacji komputerowych lub wyliczeń empirycznych, będzie stanowić integralną część projektu wykonawczego systemu wentylacji pożarowej. 5 Oświetlenie ewakuacyjne W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz oświetlenia awaryjnego stref pożarowych garaży oraz dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym umożliwiające łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 0,5lx. Załączanie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz. 6 Drzwi przeciwpożarowe klasy EI 60 i EI 30, Drzwi przeciwpożarowe są biernymi zabezpieczeniami stosowanymi na granicach stref pożarowych oraz stanowiące zamknięcia ewakuacyjnych klatek schodowych wydzielonych pożarowo zgodnie z wymaganiami zawartymi w 256 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z późniejszymi zmianami). 7 Przeciwpożarowe klapy montowane na przewodach wentylacji mechanicznej oddymiającej oraz na przewodach wentylacji bytowej Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez przegrody przeciwpożarowe wyposażone będą w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS tych przegród oraz wyposażone będą w słowniki elektryczne i zamykane samoczynnie na sygnał z systemu sygnalizacji pożaru. Przewody wentylacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą również zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (E IS) ścian i stropów tego pomieszczenia. Główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu. Przewiduje się główne wyłączniki pożarowe prądu wykonane jako przyciski w obudowach z przeszkleniem, w przedsionkach, przy wejściach do poszczególnych klatek schodowych oraz wjazdach do garażu. Wyłączniki oznaczyć napisem Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wyłączniki pożarowe będą wyłączać napięcie na całym obiekcie wraz z zasilaniem rezerwowym, poza odbiorami, których praca niezbędna jest w trakcie pożaru tzw. instalacje bezpieczeństwa. Użycie głównego wyłącznika 15/30

16 pożarowego prądu, spowoduje zjechanie wszystkich wind na parter, otwarcie drzwi i uniemożliwienie dalszej pracy. Wejścia kabli do budynku. Wszystkie otwory służące do wprowadzania kabli do budynku należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przenikanie gazu (wody) do wnętrza budynku. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić ogniowo. Wszystkie kable o odporności ogniowej muszą być mocowane za pomocą systemów o odporności ogniowej EI90. Wszystkie instalacje służące ochronie przeciwpożarowej wykonane zostaną wykonane na podstawie projektów wykonawczych uzgodnionych pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych. Szczegóły dotyczące poszczególnych instalacji zawierają dokumentacje techniczne poszczególnych instalacji Opis systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Ogólne założenia zabezpieczenia systemem SAP Projekt obejmuje instalację sygnalizacji pożaru wewnątrz budynku na potrzeby dozoru garażu podziemnego (zgodnie Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719). System będzie współpracował z urządzeniami, które zgodnie z założeniami wymagają odpowiednich działań podczas pożaru i muszą być sterowane lub monitorowane na okoliczność pożaru. Projektuje się ochronę całkowitą garażu podziemnego. Zadaniem projektowanego systemu jest ochrona życia ludzkiego oraz zasobów majątkowych przed ryzykiem związanym z wystąpieniem pożaru w obiekcie. Sygnalizacja o zagrożeniach pożarowych będzie realizowana, poprzez zamontowane sygnalizatory akustyczno-optyczne. Urządzenia systemu SAP muszą posiadać świadectwa dopuszczenia urządzeń do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydanej przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/otwocka ul. Nadwiślańska 213 oraz inne dokumenty (aprobaty, świadectwa) wymagane przepisami prawa. Zgodnie z zapisami dotyczącymi Warunków przeciwpożarowych dla budynku projektuje się urządzenia systemu sygnalizacji pożaru, które mają na celu wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego i zasygnalizowanie tego faktu odpowiednim służbom. Wczesna detekcja pożaru pozwala na przeprowadzenie akcji ewakuacji osób przebywających w obiekcie oraz na umożliwienie rozpoczęcia akcji gaśniczej w pierwszej, możliwej do opanowania fazie pożaru. Zastosowany system SAP będzie 16/30

17 w pełni adresowalny i z dokładnością do jednej czujki wskazywać będzie miejsce sygnalizowania zagrożenia. Z centrali pożarowej wyprowadzone będą pętle dozorowe z czujkami, modułami i przyciskami ROP prowadzone przez poszczególne nadzorowane obszary budynku. System SAP realizować będzie w sposób automatyczny sterowania i monitoring odpowiednimi systemami ochrony p.poż. nadzorowanego obszaru Zakres ochrony Biorąc pod uwagę funkcje obiektu oraz przeznaczenie pomieszczeń przyjęto, iż pożar w obiekcie może być zapoczątkowany głównie przez: porzucanie niedogaszonych niedopałków papierosów, niewłaściwą eksploatację urządzeń elektrycznych, nieprawidłowości w zasilającej obiekt sieci elektrycznej (np. niewłaściwe działające bezpieczniki), wadliwą instalację odgromową, nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zapalenie się samochodu w garażu, świadome podpalenie obiektu. Dla budynku przyjęta została ochrona częściowa, tj. ochronie podlegają: cały garaż. Oprócz punktowych czujek wielosensorowych na obszarze garaży, na ciągach komunikacyjnych będą instalowane ręczne ostrzegacze pożaru (ROP). Dozór klatek schodowych realizowany będzie przez czujki dymu nadzorowane przez centrale oddymiania Organizacja alarmowania Zgodnie z wytycznymi branży wentylacji i symulacją komputerową dotycząca oddymiania garażu firmy INBEPO projektuje się jednostopniową organizację alarmowania tj. użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego lub detekcja dymu przez optyczną czujkę dymu powoduje natychmiastowe przejście systemu w stan alarmu II stopnia, wysterowanie sygnalizacji akustyczno-optycznej w obiekcie oraz wykonanie wszystkich sterowań i uruchomień przewidzianych w scenariuszu pożarowym i wytycznych wentylacji dla budynku Funkcje automatyki systemu SAP Przewiduje się m.in. następujące funkcje sterujące systemu SAP realizowane przez przekaźniki programowalne w centrali i w modułach we/wy w pętlach dozorowych: Sterowanie wentylacją pożarową - oddymiającą garaży (załączanie podczas pożaru), 17/30

18 Sterowanie wentylacją ogólną (wyłączanie podczas pożaru), Sterowanie klapami pożarowymi na kanałach wentylacyjnych, Sterowanie bram i drzwi przeciwpożarowych (zamykanie), Sterowanie załączeniem sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Dla sterowania zamknięciami/otwarciami klap ppoż. na wentylacji bytowej/pożarowej odpowiedzialny będzie moduł przekaźnikowy poprzez który należy przeprowadzić zasilanie 24Vdc z certyfikowanego zasilacza ZSP. Zasilanie linii sygnałowych zrealizować bezpośrednio z wyjść centrali alarmowej. Pozostałe sterowania wykonać należy bezpośrednio do sterowanych urządzeń w oparciu o styki przekaźnikowe bezpotencjałowe. Oprócz funkcji sterujących przewiduje się również m.in. następujące funkcje monitorujące realizowane przez programowalne wejścia przekaźnikowe w centrali i modułach SAP: Monitorowanie położenia klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych, Monitorowanie zasilaczy SAP, Monitorowanie central oddymiania klatek schodowych Strategia alarmowania i oddymiania w zależności od strefy detekcji. W przedmiotowych garażach proponowany jest bezkanałowy strumieniowy system oddymiania. Zalecana wielkość strefy oddymiania zgodnie z BS w przypadku systemu bezkanałowego strumieniowego powinna wynosić nie więcej niż 2000 m 2, co jest zachowane w przedmiotowych garażach. Dla przedmiotowego garażu można wyodrębnić po dwie strefy oddymiania (SO) oraz odpowiadające im strefy detekcji (SD) na poziomach -1 i -2 oraz dwie strefy oddymiania na poziomie 0 (stanowią jednocześnie strefy pożarowe). Powierzchnia oddymiania każdej ze stref 3 wynosi odpowiednio: - Strefa Oddymiania A1/-2 (SO/A1/-2) ,0 m 2 - Strefa Oddymiania B1/-2 (SO/B1/-2) ,0 m 2 - Strefa Oddymiania A1/-1 (SO/A1/-1) ,0 m 2 - Strefa Oddymiania B1/-1 (SO/B1/-1) ,0 m 2 - Strefa Oddymiania A1/ 0 (SO/A1/ 0) - 640,0 m 2 - Strefa Oddymiania B1/ 0 (SO/B1/ 0) - 570,0 m 2 3 Zaznaczono w części rysunkowej raportu: SYMULACJA KOMPUTEROWA CFD ZADYMIENIA GARAŻU PODZIEMNEGO DLA POTRZEB OCENY WARUNKÓW EWAKUACJI I SKUTECZNOŚCI PROJEKTOWANEGO SYSTEMU ODDYMIANIA - GARAŻ POD BUDYNKIEM MIESZKALNYM, UL. JESIONOWA, WROCŁAW oraz na rysunku Nr 1,2 i 3 niniejszego opracowania 18/30

19 Wydajność całkowita systemu oddymiania jest jednakowa dla obydwu stref na poziomach -1/-2 i wynosi m 3 /h. Wydajność całkowita systemu oddymiania na poziomie 0 wynosi m 3 /h dla strefy SO/A1 lub SO/B1. System przewiduje zastosowanie wspólnego zestawu urządzeń obsługującego wszystkie trzy kondygnacje poprzez zastosowanie odpowiednich wysterowań. Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie wyłącznie grawitacyjnie poprzez dedykowane punkty nawiewu grawitacyjnego oraz bramy wjazdowe na poziomie 0. Punkty nawiewne Punkty nawiewne mają za zadanie doprowadzanie powietrza kompensacyjnego dla systemu oddymiania bez nadmiernego zaburzania warstwy gorącej dymu. Prędkość powietrza uzupełniającego w punktach nawiewnych nie przekroczy dozwolonych 5 m/s dla dróg ewakuacyjnych, a przewidywana obliczeniowo prędkość wynosi do 2,5 m/s. W związku z powyższym sumaryczna powierzchnia czynna nawiewów w danej strefie pożarowej garażu nie powinna być mniejsza niż 20,0 m 2 na poziomach -1 lub -2 oraz 20 m 2 na poziomie 0 (uwzględniając przezierność kratek/siatek/rzeczywiste pole przepływu przez klapy itp. oraz licząc w najwęższym przekroju na drodze przepływu od czerpni do wylotu w garażu). Górna krawędź kratek nawiewnych będzie na wysokości do 1,6 m gdy punkt nawiewny znajduje się w strefie oddymianej i jest aktywny. W innym przypadku nie ma ograniczenia wysokości (np. nawiew ze strefy sąsiedniej nie objętej pożarem). Punkty wywiewne Punkty wywiewne mają za zadanie usuwanie dymu oraz ciepła (szczególnie w późniejszym czasie od momentu powstania pożaru) z przestrzeni podsufitowej garażu. Stąd górna ich krawędź znajdować się będzie bezpośrednio pod stropem. Wentylatory strumieniowe W przedmiotowym garażu zaproponowano zastosowanie sumarycznie 18 wentylatorów strumieniowych o wydajności około 1,70 m 3 /s Wentylatory strumieniowe będą wyposażone w kierownice w celu ominięcia przeszkód przez wytworzony strumień powietrza Wentylatory strumieniowe W przedmiotowym garażu zaproponowano zastosowanie sumarycznie 18 wentylatorów strumieniowych o wydajności około 1,70 m3/s Wentylatory strumieniowe będą wyposażone w kierownice w celu ominięcia przeszkód przez wytworzony strumień powietrza Zgodnie z przyjętymi założeniami do analizy CFD rzędne spodu wentylatorów liczone od poziomu podłogi wynoszą: 19/30

20 Poziom -2 Lokalizacja wentylatora Nr wentylatora Poziom spodu wentylatora strumieniowego * SO A1/-2 1, 2, 3 2,40 m SO B1/-2 4, 5, 6 2,40 m 7, 8 2,1 m Poziom -1 Lokalizacja wentylatora Nr wentylatora Poziom spodu wentylatora strumieniowego * SO A1/-1 1, 2, 3 2,40 m 4, 5 2,40 m SO B1/-1 6 2,55 m 7, 8 2,10 m Poziom 0 Lokalizacja wentylatora Nr wentylatora Poziom spodu wentylatora strumieniowego * SO A1/0 1 2,20 m SO B1/0 2 2,10 m * rzędna wentylatorów strumieniowych nie niżej niż 2,0 m, jednakże zaleca się umieszczenie wentylatorów na minimalnej wysokości spodu 2,10 m (lub wyżej zgodnie z wartościami powyżej) tak aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń przez pojazdy Klasa urządzeń oddymiających Przewidywana temperatura dymu wyciąganego z przestrzeni garaży na poziomach -1/-2 nie przekroczy 400oC, stąd przyjęto za uzasadnione zastosowanie wentylatorów wywiewnych klasy F400/120. Na poziomie 0 ze względu na zastosowanie mniejszych wydajności oddymiania przewidywana temperatura dymu wyciąganego z przestrzeni garaży przekracza 400 o C, stąd przyjęto za uzasadnione zastosowanie wentylatorów wywiewnych klasy F6oo/60. W analizie sprawdzono temperatury oddziałujące na wentylatory strumieniowe. Na poziomach -1 i -2 temperatury prognozowane w miejscach zainstalowania wentylatorów strumieniowych są w zdecydowanej większości przypadków znacznie poniżej temperatury granicznej 300 C. Jedynie w przypadku pożaru zlokalizowanego w bezpośredniej bliskości wentylatora strumieniowego możliwe jest wystąpienie (z reguły w późniejszym stadium pożaru) temperatury wyższej niż 300 C. Ponieważ system wentylacji strumieniowej jest systemem rozproszonym, działającym w oparciu o dużą ilość indywidualnych wentylatorów, awaria pojedynczego urządzenia nie ma istotnego znaczenia dla ogólnego funkcjonowania całego systemu. Ponadto w przypadku obszarów garażu podzielonych na kilka (np. dwie) stref oddymiania, decydujący wpływ na poprawne funkcjonowanie systemu oddymiania mają wentylatory strumieniowe usytuowane w strefie oddymiania w której nie wystąpił 20/30

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r.

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC Warszawa, 12.01.2017r. przygotował: Janusz Majcherczyk Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. 1. Wstęp Firma SMAY w roku 2017 wprowadza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH IP SYSTEMY SYSTEMY ODDYMIANIA ODDYMIANIA KLATEK KLATEK SCHODOWYCH -M; ykacze i zadbać zczeniu możliwi pożaru Skuteczne i Skuteczne efektywne i oddymianie efektywne oddymianie klatek schodowych klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek Szkoła Główna Służby Pożarniczej Ekspert CNBOP-PIB Definicja A KS powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, ekspert CNBOP-PIB Warszawa, 12 stycznia 2017 r. Cel prowadzania analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie specyfikacja techniczna PKN- CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Wydaje się, że o wentylacji pożarowej zapomnieli nie tylko twórcy aplikacji komputerowych, ale również

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo