Program Ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej dotyczy budynku przy ul. Kościuszki 95) Minimalny zakres ubezpieczenia: poŝar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, topnienie zalegającego śniegu i lodu, powódź, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodno-kanalizacyjne, uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, przewrócenie się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji, dym, przepięcia elektryczne Dodatkowo ubezpieczenie powinno zawierać związane ze szkodą koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku oraz serwisu urządzeń i instalacji z łącznym limitem PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dopuszczalne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności: udział własny maks. 500 zł. Franszyza integralna brak. 2) Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i wandalizmu System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (ubezpieczenie w wartości księgowej brutto) Zakres ubezpieczenia: kradzieŝ z włamaniem, rabunek, koszty naprawy zabezpieczeń, Dopuszczalne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności: udział własny maks. 500 zł. Franszyza integralna brak. 3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego a) stacjonarnego System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej brutto) Minimalny zakres ubezpieczenia: błędy obsługi, dewastacja, wandalizm, sabotaŝ, kradzieŝ z włamaniem z zamkniętych pomieszczeń, rabunek, poŝar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wiatr, deszcz nawalny, grad, śnieg, topnienie zalegającego śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, przewrócenie się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji, dym, przepięcia elektryczne bez względu na przyczynę, woda (zalanie z urządzeń wod.-kan., powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, mróz, wilgoć, para wodna), wady produkcyjne, przyczyny technologiczne, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji. Dodatkowo ubezpieczenie powinno zawierać związane ze szkodą koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku oraz serwisu urządzeń i instalacji z łącznym limitem PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. b) przenośnego System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej brutto) Zakres ubezpieczenia: toŝsamy do pkt 3a) z rozszerzeniem o kradzieŝ z pojazdu (całodobowo, bez względu na miejsce zaparkowania, pod warunkiem umieszczenia sprzętu w niewidocznym, zamkniętym miejscu w pojeździe <bagaŝnik, schowek> i zamknięciu pojazdu) Dodatkowo ubezpieczenie powinno zawierać związane ze szkodą koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku oraz serwisu urządzeń i instalacji z łącznym limitem dla a) i b) PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dopuszczalne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności: franszyza integralna maks. 500 zł. Udział własny maks. 10%

2 2 4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku wykonywaną działalnością lub posiadanym mieniem b) OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieŝne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i uŝytkowaniem pojazdów wolnobieŝnych, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC c) z tytułu organizowania imprez nie mających charakteru imprez masowych Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim jak i równieŝ szkody rzeczowe wyrządzone właścicielom obiektów, w których organizowane imprezy będą się odbywać. d) OC najemcy Zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone w nieruchomościach, z których ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy; e) OC pracodawcy Zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone pracownikom Zamawiającego, powstałe w następstwie wypadków przy pracy oraz w związku z wykonywaną pracą Wymagany trigger: zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia, przy czym jako wypadek ubezpieczeniowy rozumie się szkodę rzeczową lub osobową (loss occurrence). Limity odpowiedzialności określone w pkt. 4 a-e) są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limity odpowiedzialności określone w pkt. 4 b-e) są podlimitami w odniesieniu do limitu określonego w pkt 4a) Dopuszczalne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia OC : udział własny maks. 500 zł., franszyza integralna brak 5) Ubezpieczenie środków transportu z wyłączeniem taboru kolejowego: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) b) ubezpieczenie autocasco (wg załącznika nr 6) Minimalny zakres ubezpieczenia: AC - uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem w wyniku nagłego działania siły mechanicznej (zetknięcie z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami) lub działania osób trzecich; uszkodzenie lub utrata w wyniku poŝaru, pioruna, wybuchu, powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego; kradzieŝ pojazdu, jego części lub wyposaŝenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zaboru kradzieŝy, kradzieŝy wyposaŝenia lub próby kradzieŝy, uszkodzenia pojazdu w związku z potrzebą udzielenia pomocy medycznej; Warunek bezwzględny: zniesiona amortyzacja części. Informacja dodatkowa: Pługi odśnieŝne poruszają się wyłącznie na terenie posesji, okazjonalnie w okresie intensywnych opadów śniegu. Nie przemieszczają się po drogach publicznych, ani pomiędzy lokalizacjami.

3 3 Dopuszczalne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności: Franszyza integralna maks. 500 zł, udział własny - brak. c) ubezpieczenie NNW minimalna suma PLN Zakres ubezpieczenia NNW: nieszczęśliwe wypadki związane z ruchem pojazdu mechanicznego, w następstwie których ubezpieczony kierowca lub pasaŝer pojazdu doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, d) ubezpieczenie Assistance Zakres ubezpieczenia: holowanie, zakwaterowanie, transport w przypadku zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia auto casco oraz w wyniku awarii pojazdu e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w ruchu zagranicznym Zielona Karta; System ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia: zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym. Klauzule: W ubezpieczeniach obowiązują następujące klauzule: 1) klauzula automatycznego objęcia ochroną majątku nowonabytego Nowonabyte budynki, majątek trwały oraz taki, którego wartość wzrosła zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą wpisania do ewidencji środków trwałych lub przejęcia w uŝytkowanie. Ochroną objęty jest majątek o wartości nieprzekraczającej 20% wartości sumy ubezpieczenia, max. 15 mln zł, z uwzględnieniem doubezpieczeń z poprzednich okresów. Rozliczenia składki za doubezpieczenie dokonywane będą w systemie kwartalnym. Zamawiający dostarczy wykaz środków trwałych objętych ochroną z tytułu niniejszej klauzuli do końca pierwszego miesiąca następnego kwartału. Składka za doubezpieczenie zostanie opłacona w ciągu 21 dni od chwili wystawienia dokumentu potwierdzającego doubezpieczenie. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 3, 2) klauzula automatycznego objęcia ochroną majątku w nowych lokalizacjach limit 5 mln PLN Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie znajdujące się we wszystkich przybyłych lokalizacjach uŝytkowanych i administrowanych przez ubezpieczającego z dniem rozpoczęcia uŝytkowania lokalizacji. Zamawiający dostarczy wykazy nowych lokalizacji objętych ochroną z tytułu niniejszej klauzuli w ciągu 30 dni od daty przyjęcia lokalizacji w uŝytkowanie. klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 3 3) klauzula braku sprzeciwu wobec niedoubezpieczenia majątku Zakład ubezpieczeń nie zastosuje zasady proporcjonalności przy wypłacie odszkodowania, jeŝeli wartość składników majątku w momencie szkody nie przekracza 130% sumy podanej do ubezpieczenia dla tych składników z uwzględnieniem sum doubezpieczeń Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 3, 4) klauzula przemieszczania mienia Ubezpieczone mienie moŝe być przemieszczane w ramach poszczególnych miejsc ubezpieczenia Zamawiającego bez obowiązku informowania ubezpieczyciela. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 2, 3, 5) klauzula braku redukcji sumy ubezpieczenia Ustala się, Ŝe suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kaŝde wypłacone odszkodowanie.

4 Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 5b 4 6) klauzula reprezentantów Zakład ubezpieczeń wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Reprezentantami ubezpieczonego w rozumieniu niniejszej klauzuli są osoby i organy wieloosobowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem (z włączeniem ustanowionych przez podmiot prokurentów). Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 2,3, 7) klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem. 8) klauzula warunków i taryf W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŝszania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki), obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 2,3, 5, 9) klauzula rozliczania składek Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem. 10) klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych i przeciwpoŝarowych Ubezpieczyciel przyjmuje, Ŝe we wszystkich obiektach, w których jest ochrona czynna (portierzy) lub elektroniczna (monitoring) wystarczającym zabezpieczeniem we wszystkich drzwiach wewnętrznych obiektów jest jeden zamek wielozastawkowy. Ubezpieczyciel moŝe przeprowadzić inspekcję w ubezpieczonych lokalizacjach. JeŜeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Zamawiającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niŝ 30 dni. JeŜeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel moŝe uchylić się od odpowiedzialności, jeŝeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 2, 3 11) klauzula wandalizmu/dewastacji z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek dewastacji/ wandalizmu, za które uwaŝa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Limit odpowiedzialności: zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (np. graffiti). Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1, 2 12) klauzula prac remontowo-budowlanych Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a. prac ziemnych; b. robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/ budowli lub konstrukcji dachu; Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a. mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5 b. w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie ) klauzula katastrofy budowlanej Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezaleŝnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w OWU i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru; - uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula obowiązuje w odniesieniu do ubezpieczeń i przedmiotów ujętych w punkcie 1 WYKAZ BUDYNKÓW WRAZ Z OPISEM ICH KONSTRUKCJI 1) Poznań ul. Taczaka 8 - budynek murowany; konstrukcja niepalna; Budynek kamienicy pięciokondygnacyjny wraz z dwiema oficynami. Wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegieł pełnych. Jedna klatka schodowa zabezpieczona kratą metalową. Ochrona - dokonywanie patroli przez firmę ochroniarską. Pow. uŝytkowa 2352,29 m 2. W budynkach znajdują się cztery lokale mieszkalne uŝytkowane na podstawie umów najmu, Dodatkowo, na parterze jednej z oficyn, stacjonuje 24 h/dobę Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 2) Poznań ul. Taczaka 9a - budynek murowany; konstrukcja niepalna; Budynek wzniesiony metodą tradycyjną w 1976r. Stan techniczny dobry. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegieł pełnych. Ochrona - dokonywanie patroli przez firmę ochroniarską. Pow. uŝytkowa194,3 m 2. W budynku działa przychodnia lekarska, uŝytkowana na podstawie umowy najmu. 3) Poznań, ul. Gąsiorowskich7/Małeckiego 37 - budynek szpitalny, wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej - kamienica mieszkalna, wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej Na części tych budynków znajduje się poddasze o konstrukcji drewnianej, pokryte dachówka ceramiczną. Na pozostałej części dach płaski pokryty papą termozgrzewalną. Budynek poszpitalny wiek ok. 30 lat. Kamienica wiek ok. 100 lat. Budynki objęte są całodobową ochroną, w byłej portierni budynku szpitalnego przez 24 h/dobę wartę pełni pracownik ochrony. Dodatkowo, na części poszpitalnej zamontowano kamery, z których obraz monitorowany jest przez pracowników ochrony. W kamienicy znajduje się 10 lokali mieszkalnych, wszystkie uŝytkowane na podstawie umów najmu. 4) Poznań, ul. Kościuszki 95 ściany zewnętrzne murowane ściany wewnętrzne nośne murowane, działowe w części murowane lub z płyt gipsowokartonowych na ruszcie stropy parteru, I i II piętra typu Ackermana, III piętra drewniane dach: konstrukcja drewniana z ociepleniem z wełny mineralnej pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki 5) Poznań, Nowowiejskiego 37 budynek garaŝowy 1 budynek murowany, dach stalowy budynek garaŝowy 2 konstrukcja stalowa, dach pokryty papą budynek administracyjno-socjalny murowany, dach pokryty papą 6) Kościan, pl. Paderewskiego 1, działka nr 1894/4 Były budynek internatu, kubatura m 3, pow. uŝytkowa 2.102,32 m 2. Budynek murowany, czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W budynku znajduje się kotłownia gazowa. Budynek na chwilę obecną jest nieuŝytkowany. Jest zawarta umowa z licencjonowanym zarządcą na administrowanie tym budynkiem

6 6 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH I PRZECIWKRADZIEśOWYCH Budynki, w których prowadzona jest działalność i znajduje się majątek Województwa Wielkopolskiego objęty ubezpieczeniem w niniejszym postępowaniu, posiadają zabezpieczenie przeciwpoŝarowe zgodne z obowiązującymi przepisami (dot. budynków w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18, ul. Kościuszki 95, pl. Wolności 18, ul. Piekary 17, ul. Piekary 19, ul. Przemysłowa 49, ul. Szyperska 14, ul. Nowowiejskiego 37, ul. Gąsiorowskich7/Małeckiego 37, ul. Hawelańskiej 10, ul. św. Michała 60). Budynki przy Al. Niepodległości 16/18, Piekary 17, Piekary 19, pl. Wolności 18, ul. Szyperskiej 14, ul. Nowowiejskiego 37, ul. Gąsiorowskich7/Małeckiego 37 są dozorowane całodobowo (słuŝby ochrony w budynku). Budynki przy ul. Kościuszki 95, ul. Przemysłowej 46 są dozorowane w godz , natomiast w godzinach nocnych są uruchamiane alarmy przeciwwłamaniowe lub dozór poprzez kamery monitoringu. Wszystkie budynki wymienione w zał. nr 5 do SIWZ posiadają sprawne zamki w drzwiach i kłódki. INFORMACJE DODATKOWE: 1. PML PLN (budynek przy ul. Kościuszki 95, Poznań) 2. Liczba pracowników 861 osób 3. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęta będzie działalność określona w dziale 84 schematu klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. - Dz. U. 2007r, Nr 251, poz. 1885). SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI: Składka ubezpieczeniowa płatna w dwóch równych ratach na konto i w terminie wskazanych w polisie/polisach ubezpieczenia. Termin płatności I raty składki wskazany w polisie/polisach nie moŝe być krótszy niŝ 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej polisy / polis ubezpieczenia. Termin płatności II raty nastąpi po 6 miesiącach od terminu płatności I raty. OKRES UBEZPIECZENIA: 6 lutego lutego 2015 SPOSÓB WYSTAWIENIA POLIS: Wykonawca zobowiązuje się na potrzeby poszczególnych departamentów UMWW do wystawienia odpowiedniej ilości polis wymaganych przez te departamenty. MoŜe to oznaczać, Ŝe poszczególne departamenty otrzymają odrębne polisy w zakresie wszystkich ubezpieczeń, odpowiadające ich majątkom. OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA: Zamawiający, na podstawie umowy brokerskiej nr DA/57/07, wyznacza brokera ubezpieczeniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego KJF Broker Sp. z o.o., tel./fax , jako podmiot upowaŝniony do prowadzenia spraw związanych z przedmiotem zamówienia w trakcie i po zakończeniu postępowania.

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III SIWZ po zmianach z dnia 27.08.2014r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo