Profilaktyczne badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profilaktyczne badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Profilaktyczne badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 r. 1

2 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) 2

3 Rodzaje badań profilaktycznych Wstępne Końcowe Badania profilaktyczne Okresowe Kontrolne 3

4 Rodzaje badań profilaktycznych c.d. Badania wstępne przed rozpoczęciem pracy lub przy zmianie stanowiska pracy Badania okresowe w terminach określonych przez lekarza medycyny pracy 4

5 Rodzaje badań profilaktycznych c.d. Badania kontrolne po nieobecności spowodowanej chorobą przekraczającą 30 dni Badania końcowe 1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami i/lub czynnikami o działaniu rakotwórczym lub pyłami zwłókniającymi 2) po rozwiązaniu stosunku pracy z ww. czynnikami, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami 5

6 Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1184) Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (pracodawcę) z podstawową jednostką służby medycyny pracy. 6

7 Zmiany po 1 kwietnia 2015 r. 7

8 Kiedy pracownik nie podlega wstępnym badaniom lekarskim? Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą; 2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, a także pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, Uwaga! Nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 8

9 Kiedy pracownik nie podlega wstępnym badaniom lekarskim? c.d. Zmiany nie mają zastosowania wobec orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. 9

10 Zasady kierowania na badania art a Kodeksu pracy Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. 10

11 Zasady kierowania na badania c.d. Skierowanie powinno być wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. 11

12 Jakie informacje powinny znaleźć się w skierowaniu na badania profilaktyczne? Skierowanie powinno zawierać: 1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, 2) określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, 3) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 12

13 Wzór skierowania (załącznik nr 3a do r.b.l.p.) 13

14 14

15 15

16 Najczęstsze wątpliwości Czy można modyfikować skierowania na badania profilaktyczne (dostosowywać je do specyfiki firmy)? 16

17 Przykładowa modyfikacja skierowania 17

18 Przykładowa modyfikacja skierowania c.d. 18

19 Przykładowa modyfikacja skierowania c.d. 19

20 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy wymienić czynności wynikające z zakresu obowiązków? (sposób i czas wykonywania czynności) 20

21 Najczęstsze wątpliwości c.d. W jaki sposób ustalić narażenia występujące na danym stanowisku pracy u pracownika, który jako serwisant maszyn produkcyjnych świadczy pracę na terenie różnych zakładów pracy, gdzie występują różne zagrożenia? 21

22 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy w skierowaniu na badania należy podawać krotność NDN / NDS (np. hałas - krotność NDS poniżej 0,6) czy konkretne wyniki pomiarów (np. hałas: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzin - 65,6 db, maksymalny poziom dźwięku A - 74,6 db, szczytowy poziom dźwięku C - 95,9 db)? 22

23 Najczęstsze wątpliwości c.d. Kto powinien wystawiać skierowania na badania profilaktyczne? 23

24 Najczęstsze wątpliwości c.d. Kiedy wystawiać skierowanie na badania wstępne przed czy po podpisaniu umowy o pracę? 24

25 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy trzeba wystawiać skierowanie na badania wstępne w przypadku zmiany stanowiska pracy, ale bez zmiany warunków pracy i narażenia zawodowego? 25

26 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy sporządzając skierowanie na badania profilaktyczne należy określić czas wykonywania podstawowych czynności przez pracownika? 26

27 Najczęstsze wątpliwości c.d. Jak w skierowaniu na badania profilaktyczne zaznaczyć konieczność przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych? 27

28 Najczęstsze wątpliwości c.d. Jeśli pracownik sporadycznie korzysta z samochodu do celów służbowych, czy należy to uwzględnić w skierowaniu? 28

29 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy należy kierować na badania psychologiczne pracownika, który wykorzystuje pojazd prywatny do celów służbowych? 29

30 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy wpisywać do skierowania na badania lekarskie informację o niepełnosprawności pracownika? 30

31 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy można kierować pracownika na badania do placówki, z którą pracodawca nie ma zawartej umowy? 31

32 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy lekarz medycyny pracy może wydać orzeczenie dopuszczające pracownika do pracy, ale wprowadzić na nim ograniczenia? 32

33 Wzór orzeczenia lekarskiego 33

34 Najczęstsze wątpliwości c.d. Po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych pracodawca otrzymał od lekarza medycyny pracy orzeczenie lekarskie na innym formularzu, niż ten wynikający z przepisów. Czy pomimo kilku różnic zawarte na orzeczeniu lekarskim sformułowanie zdolny do pracy na stanowisku. jest ważne, czy pracodawca powinien podjąć jakieś działania? 34

35 Najczęstsze wątpliwości c.d. Gdzie przechowywać orzeczenia lekarskie? Czy trzeba przechowywać kopię skierowania? 35

36 Najczęstsze wątpliwości c.d. Pracownica w związku z chorobą przybywała na zwolnieniu lekarskim 21 dni. Następnie przedłużyła zwolnienie lekarskie na 14 dni w związku z chorobą dziecka. Czy w takim przypadku (ciągłość zwolnienia lekarskiego jest zachowana i wynosi 35 dni) pracodawca musi skierować pracownicę na badania kontrolne? 36

37 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego trzeba skierować na badania kontrolne pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, czy można to zrobić po zakończeniu urlopu? 37

38 Najczęstsze wątpliwości c.d. Czy pracownica zatrudniona na umowę o pracę wracająca z urlopu macierzyńskiego musi uzyskać od lekarza zdolność do wykonywania pracy? Czy do czasu badań może pozostawać na urlopie wypoczynkowym? 38

39 Najczęstsze wątpliwości c.d. Kogo kierować na badania profilaktyczne? pracownik = zleceniobiorca? 39

40 Dobre praktyki związane z badaniami lekarskimi 40

41 Dobre praktyki Narażenia, czyli jak wesprzeć Dział Kadr Jak przygotować narażenia dla poszczególnych stanowisk pracy i dlaczego warto to zrobić? 41

42 Najczęstsze nieprawidłowości związane z badaniami profilaktycznymi 42

43 Najczęstsze nieprawidłowości związane z badaniami profilaktycznymi: brak badań, zlecanie badań wstępnych na koszt pracownika, kierowanie pracowników na badania do lekarza nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, niezawieranie umów z placówką medycyny pracy, nieprawidłowe sporządzenie skierowania na badania, kierowanie pracowników bezpośrednio na badania specjalistyczne, nieprzestrzeganie zaleceń wydanych przez lekarza podczas badań profilaktycznych, 43

44 Najczęstsze nieprawidłowości związane z badaniami profilaktycznymi: żądanie, aby pracownik wykonał badania kontrolne w trakcie zwolnienia lekarskiego, niewypłacanie wynagrodzenia pracownikowi za czas wykonywania badań i/lub dojazdu na te badania, niewpisywanie w skierowaniu informacji o użytkowanym przez pracownika pojeździe do celów służbowych. 44

45 Dziękuję za uwagę 45

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU? Medycyna Pracy 2008;59(5):395 408 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Radosław Zajdel 1 Justyna Zajdel 2 CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku Warszawa, czerwiec 2014 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego

Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 8 października 2013 r. Rok XVIII CENA 29,00 zł (w tym 5% VAT) 41 (933) Bogusław Nowakowski Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego praktyczne zagadnienia

Bardziej szczegółowo