Przy braku kompetencji pracodawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przy braku kompetencji pracodawcy"

Transkrypt

1 DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Profilaktyczna ochrona zdrowia badania pracowników Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2015 r. nowe regulacje dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Poprzez usankcjonowanie nowego art Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawcy otrzymali kolejną przesłankę zwalniającą z obowiązku kierowania kandydatów na pracowników na badania profilaktyczne. Niewątpliwie cenna dla pracodawców, ze względu na obniżenie kosztów zatrudnienia, regulacja może stwarzać problemy interpretacyjne, a w konsekwencji problemy z prawidłowym stosowaniem przepisów. Przy braku kompetencji pracodawcy do samodzielnej oceny orzeczeń lekarskich i określania, czy warunki pracy w danym zakładzie pracy są identyczne z poprzednimi, dla których dane orzeczenie zostało wydane, wstępne badania profilaktyczne mogą w niektórych przypadkach nie spełniać swojej funkcji związanej z ochroną pracownika jego zdrowia i życia. Badania profi laktyczne W ramach ogólnie pojętej profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten obejmuje nie tylko przestrzeganie ogólnie uznawanych norm w tym zakresie, lecz również indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika (wyrok SN z dnia 12 grudnia 1974 r., II PR 262/74, OSNAPiUS 1975, nr 7-8, poz. 122). Jednym z kluczowych elementów profilaktyki są badania lekarskie. Ich celem jest ustalenie zdolności pracownika do pracy w warunkach występujących na danym stanowisku. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciw- wskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art k.p.). Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne i całkowita odmowa dopuszczenia do pracy bezwzględnie należą do obowiązków pracodawcy (wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r., IPK 131/05). Badania takie wykonywane są przed zawarciem umowy o pracę oraz cyklicznie ponawiane w trakcie jej trwania. W niektórych przypadkach, w celu ustalenia negatywnego wpływu czynników szkodliwych na zdrowie pracownika, może również zachodzić potrzeba wykonania tych badań już po zakończeniu stosunku pracy. Wyróżnia się trzy rodzaje badań lekarskich, którym w określonych warunkach muszą być poddawani wszyscy zatrudnieni pracownicy, tj.: badania wstępne przeprowadzane w momencie przyjęcia pracownika do pracy, badania okresowe wykonywane w trakcie zatrudnienia, w terminach wyznaczonych przez lekarza, badania kontrolne podlega im każdy pracownik po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni. Szczegółowe obowiązki w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników zostały uregulowane w art. 229 k.p. oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Określa ono m.in. zakres profilaktycznych badań lekarskich, tryb i częstotliwość ich przeprowadzania oraz tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich. W związku z wyżej omówionymi obowiązkami istnieje zobowiązanie każdego pracodawcy do podpisania umowy o badania profilaktyczne z jednostką służby medycyny pracy (art. 12 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy; Dz.U. z 2004 r., nr 125, poz z późn. zm.). Niewłaściwe i niezgodne z przepisami prawa jest więc kierowanie pracowników do przypadkowych lekarzy medycyny pracy. Badania wstępne Badania wstępne mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Są one adresowane do osób przyjmowanych do pracy (art. 229, 1 pkt 1 k.p.) oraz do już zatrudnionych pracowników, przy spełnie- 44

2 PRAWO PROMOTOR 5/2015 niu przesłanek wynikających z art. 229, 1 pkt 2 k.p. Generalnie wszystkie osoby przyjmowane do pracy przed dopuszczeniem do pracy powinny zostać skierowane na profilaktyczne badania lekarskie. Należy podkreślić, że z obowiązku skierowania przyszłego pracownika na badania nie zwalnia fakt posiadania aktualnych specjalistycznych badań lekarskich stwierdzających prawo wykonywania zawodu lub czynności (wyrok NSA z dnia 7 listopada 2002 r., SA 3558/01, Pr. Pracy 2003, nr 3, poz. 38). Wobec tego, jeżeli konkretny kandydat na pracownika posiada np. książeczkę badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, to niezależnie od tego przed dopuszczeniem takiego pracownika do pracy pracodawca musi poddać go badaniu wstępnemu przy zachowaniu zasad wynikających z rozporządzenia dotyczącego badań profilaktycznych, a następnie poddawać badaniom okresowym czy kontrolnym. Praktyką jest, że umowę o pracę zawiera się dopiero po przeprowadzeniu wstępnych badań profilaktycznych i uzyskaniu orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przepisy prawa pracy nie określają jednak konkretnego terminu, w jakim kandydat na pracownika powinien zostać zatrudniony po wykonaniu badań, jak również nie określają, do kiedy orzeczenie dopuszczające pracownika do pracy jest aktualne, a kiedy traci swoją aktualność, tj. nie wskazują konkretnej daty ważności takiego orzeczenia. Pomiędzy badaniami wstępnymi a nawiązaniem stosunku pracy powinna jednak istnieć rozsądna więź czasowa. Im więcej czasu upłynie od wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy do momentu nawiązania stosunku pracy i dopuszczenia pracownika do pracy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w tym czasie stan zdrowia kandydata na pracownika ulegnie zmianie, co w konsekwencji będzie skutkowało koniecznością wykonania ponownych badań profilaktycznych. Odstępstwa w zakresie kierowania na badania wstępne Pierwsze odstępstwo zostało przewidziane w art. 229, 1 1, pkt 1, k.p., zgodnie z którym badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy (ponowne zatrudnienie) u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, przy czym chodzi tu o warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, żeby można było skorzystać ze wspomnianej normy prawnej, zatrudnienie musi nastąpić na podstawie kolejnej umowy o pracę (niezależnie od rodzaju tej umowy). Kolejna przesłanka, która musi zostać spełniona łącznie z powyższymi, określa, że umowa musi być zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Należy również zaznaczyć, że możliwość skorzystania ze wspomnianego odstępstwa istnieje jedynie wtedy, gdy orzeczenie lekarskie wydane po wykonaniu badania profilaktycznego w czasie trwania poprzedniej umowy o pracę jest aktualne. Nowe wyjątki dotyczące przeprowadzania wstępnych badań lekarskich zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Od dnia 1 kwietnia 2015 r., w myśl art. 229, 1 1 pkt 2, k.p. oraz 1 2 k.p. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają: osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; osoby, które w momencie przyjmowania do pracy pozostają jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą i przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca przyjmujący do pracy stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Ze zwolnienia ze wstępnych badań lekarskich nie będzie można korzystać w przypadku osób przyjmowanych przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczamy prace stwarzające duże zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, takie jak w szczególności: prace na wysokości, prace w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych (w tym o działaniu rakotwórczym lub mutagennym), roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Wykonywanie takich prac nawet przez krótki czas może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia i wystąpienia przeciwwskazań do zatrudnienia przy określonych pracach. Dlatego w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych bardzo ważna jest kontrola stanu zdrowia wykonywana z odpowiednią częstotliwością. Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy). W celu umożliwienia takiego porównania i zwolnienia z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy wprowadzono odpowiednią zmianę przepisów dotyczących badań profilaktycznych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U., poz. 457). Zgodnie z nowymi uregulowaniami pracodawca, kierując pracownika na badania profilaktyczne, jest zobowiązany wydać pracownikowi skierowanie w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy 45

3 skierowania przekazuje się lekarzowi przeprowadzającemu badania. Drugi otrzymuje i pozostawia dla siebie osoba kierowana ( 4, ust 1a Rozporządzenia dotyczącego badań profilaktycznych). Ten drugi egzemplarz skierowania wraz z orzeczeniem lekarskim będzie mógł być przekazany kolejnemu pracodawcy i tym samym będzie stanowił podstawę do porównania warunków pracy. Zadanie nowego pracodawcy w tym zakresie ma ułatwić fakt, że skierowanie powinno zawierać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. Należy jednak zaznaczyć, że zmiana jest wysoce dyskusyjna, gdy chodzi o jej faktyczną skuteczność w ułatwianiu zatrudniania pracowników, a ponadto nie jest zgodna z zasadami przeprowadzania badań lekarskich. Badania lekarskie pracowników przeprowadza lekarz medycyny pracy sprawujący opiekę nad pracownikami danego zakładu pracy na podstawie odpowiedniej umowy z pracodawcą. Są one przeprowadzane przy uwzględnieniu warunków pracy na danym stanowisku oraz dokonanej przy udziale lekarza medycyny pracy oceny ryzyka występującego na danym stanowisku. Orzeczenie lekarskie wystawione u poprzedniego pracodawcy z powyższych powodów będzie miało tylko ograniczoną skuteczność u nowego pracodawcy. Stąd też wydaje się, że dla jego większej skuteczności powinno się wymagać przynajmniej potwierdzenia przez lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę nad tym pracodawcą. Tego przepisy nie wymagają i ocenę, czy orzeczenie zachowuje aktualność, pozostawiono jedynie nowemu pracodawcy. WAŻNE Ze zwolnienia ze wstępnych badań lekarskich nie będzie można korzystać w przypadku osób przyjmowanych przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Ustawa wprowadzająca zmiany w obszarze badań wstępnych przewiduje także przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisów nowego art. 229, 1 1 pkt k.p. nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. (art. 32 ustawy nowelizującej). Ponadto do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed dniem tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 33 ustawy nowelizującej). Co za tym idzie, zwolnienie z obowiązku kierowania na wstępne badania lekarskie nowo zatrudnionych pracowników będzie odnosiło się do orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy, które zostały wydane najwcześniej 1 kwietnia 2015 r. Badania wstępne pracowników zatrudnionych Badania wstępne nie są zarezerwowane jedynie dla nowo zatrudnianych pracowników. Muszą być im poddawani również pracownicy już zatrudnieni, tj.: pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, choćby nie wiązało się to z czynnikami szkodliwymi lub warunkami uciążliwymi (art. 229, 1, pkt 2 k.p.), inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (art. 229, 1, pkt 2 k.p.). Przy czym należy podkreślić, że chodzi tu o inne czynniki szkodliwe lub uciążliwe warunki niż występujące na dotychczasowym stanowisku. Obowiązek wykonania badania wstępnego w przypadku osób już zatrudnionych, w tym młodocianych, jest niezależny od czasu trwania przeniesienia. W szczególności wykonanie tego badania będzie konieczne w razie polecenia pracownikowi wykonywania innej pracy w trybie art. 42, 4 k.p., jeżeli będzie ona wiązała się z czynnikami szkodliwymi lub warunkami uciążliwymi (innymi od dotychczasowych). Badania okresowe Badaniom okresowym podlega każdy pracownik niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i warunków, w jakich ta praca jest wykonywana (art. 229, 2 k.p.). Częstotliwość badań okresowych ustala lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywanej pracy oraz stan zdrowia pracownika. Wykonuje się je co 2, 3 lub 4 lata w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i warunków jej świadczenia. Przykładowo, osoby pracujące w hałasie powinny być poddawane badaniom co 4 lata, a badaniom specjalistycznym otolaryngologicznym i audiometrycznym poddawane są przez pierwsze 3 lata pracy co rok, następnie co 3 lata. Natomiast osoby pracujące przy monitorach ekranowych powinny mieć wykonywane co 4 lata badania ogólne ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego, okulistyczne, a w razie wskazań także dermatologiczne. Lekarz przeprowadzający badanie może jednak poszerzyć zakres badań lub wyznaczyć krótszy termin jego kolejnego przeprowadzenia, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. Termin badania okresowego powinien zawsze zostać określony przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim wydanym po badaniu wstępnym lub poprzednim badaniu okresowym. Co do zasady, badania przeprowadza się przed utratą ważności zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje również konieczność przeprowadzenia badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych. Skierowanie na przeprowadzenie wspomnianych badań wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy ( 6, pkt 1 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych). Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami obejmuje wykonywanie badań lekarskich poza terminami wyznaczonych badań okresowych w razie: konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykony- 46

4 PRAWO PROMOTOR 5/2015 wanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55, 1 k.p.), stwierdzenia, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy (art. 179, 1, pkt 2 k.p.), stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej (art. 230, 1 k.p.), stwierdzenia u pracownika niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, w sytuacji kiedy uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową i nie został uznany za niezdolnego do pracy w myśl przepisów emerytalno-rentowych (art. 231 k.p.). Ponadto w ramach profilaktycznej opieki w razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej wykonuje się u pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających podobne zagrożenia badania ukierunkowane na wcześniejszą diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych. Monitoruje się również stan zdrowia pracowników wykonujących pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. W związku z powyższym należy przyjąć, że w przypadku wystąpienia powyższych przesłanek przed nadejściem terminu badania okresowego ustalonego przez lekarza pracodawca ma zawsze prawo wystawić pracownikowi skierowanie na badanie profilaktyczne (okresowe). Pracownik ma obowiązek, zgodnie z art. 211, pkt 5 k.p., poddać się takiemu badaniu. Tezę tę potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku dotyczącym badań profilaktycznych, w którym zdefiniował pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego w rozumieniu art. 229 k.p. Aktualnym orzeczeniem lekarskim jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika. Badania kontrolne Kontrolne badania lekarskie, o których mowa w art. 229, 2 k.p., przeprowadzane są w celu ustalenia zdolności pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Badania te są niezbędne do ustalenia, czy długotrwała niezdolność do pracy nie spowodowała ograniczenia wymaganej sprawności organizmu pracownika do wykonywania pracy. Badania kontrolne powinny być wykonywane u wszystkich pracowników, którzy byli niezdolni do pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni. W momencie stawienia się pracownika do pracy po zakończonej chorobie pracodawca obowiązany jest wystawić mu skierowanie na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu, przeprowadzanemu oczywiście na koszt pracodawcy, i przedstawić orzeczenie lekarskie (wyrok SN z dnia 21 września 2001 r., I PKN 639/00, OSNP 2003, nr 17, poz. 415). Podkreślenia wymaga, że niedopuszczalnym jest kierowanie pracownika na badania lekarskie w momencie, gdy przebywa on jeszcze na zwolnieniu lekarskim. Obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego dotyczy pracownika, który po upływie tego okresu stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania. Mimo że niezbędność badań kontrolnych wymagana jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy i wiąże się, z uwagi na bezpieczeństwo, z wykazaniem zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, istnieją przypadki, gdzie mimo zakończenia okresu choroby trwającej ponad 30 dni wykazanie tej zdolności może być odroczone do czasu faktycznego podjęcia pracy. Istnieje bowiem możliwość udzielenia pracownikowi np. urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego czy wychowawczego po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, bez poddawania tego pracownika kontrolnym badaniom lekarskim (wyrok SN z dnia 9 marca 2011 r., II PK 240/10). Należy zaznaczyć jednak, że sytuacja ta dotyczy tylko przypadków zakończonej niezdolności do pracy. Nie może natomiast dotyczyć możliwości udzielania urlopu wypoczynkowego w trakcie trwającej niezdolności do pracy, np. w okresie oczekiwania po upływie okresu zasiłkowego z tytułu choroby na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego albo renty, czy też w okresach między tymi świadczeniami. W takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy pracownik w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy i tym samym z wystąpieniem przeszkody w wykorzystaniu urlopu, o jakiej mowa w art. 165, pkt. 1 w k.p. Zgodnie z tym przepisem do przyczyn, z powodu których nie można rozpocząć korzystania z urlopu, zalicza się niezdolność do pracy spowodowaną chorobą. Skierowanie na badania profi laktyczne Podstawę przeprowadzenia badania profilaktycznego pracownika stanowi skierowanie wydane przez pracodawcę ( 4 Rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych). Skierowanie jest dokumentem, w którym pracodawca przekazuje informację lekarzowi przeprowadzającemu profilaktyczne badania o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy. Niedostateczne informacje zawarte w skierowaniu dotyczące szkodliwości i uciążliwości pracy świadczonej przez pracownika mogą być podstawą do uznania orzeczenia lekarskiego za błędne oraz postawienia pracodawcy zarzutu winy w zaistniałym wypadku przy pracy i dochodzenia od niego uzupełniających świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Skierowanie powinno zawierać: WAŻNE Pracodawca ma obowiązek przechowywać orzeczenie lekarskie w aktach osobowych pracownika. Należy zaznaczyć, że pracodawca otrzymuje jedynie zaświadczenie o braku przeciwwskazań lub też o stwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez daną osobę pracy na określonym stanowisku. Nie ma przepisów uprawniających pracodawcę do pozyskania wyników badań lekarskich pracowników. Wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych zamieszczane są w karcie badania profilaktycznego, stanowiącej dokumentację medyczną, do otrzymania której pracodawca nie jest upoważniony. 47

5 określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane; w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej jego potrzebom; w przypadku pracowników określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony. W skierowaniu na badania można wymienić dwa i więcej stanowisk pracy, na których może pracować pracownik; informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. Na podstawie skierowania lekarz dokonuje oceny zagrożeń i zleca stosowne badania. Badanie profilaktyczne kończy orzeczenie lekarskie, które lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z przepisem 2, ust. 5 Rozporządzenia dotyczącego badań profilaktycznych, po przeprowadzonych badaniach lekarz medycyny pracy ma dwie możliwości: 1) stwierdzić brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, 2) stwierdzić przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek zastosować się do orzeczenia lekarskiego (art. 229, 4; art. 230 i art. 231 k.p.). W konsekwencji wynikają dla niego określone obowiązki dotyczące realizacji stosunku pracy. Jeżeli orzeczenie lekarskie stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, to obowiązek pracodawcy dopuszczenia pracownika do pracy ma charakter względny. Oznacza to, że ma on prawo dopuścić pracownika do pracy, ale może też tego odmówić, kwestionując na przykład treść orzeczenia lekarskiego w trybie 5 rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych. Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy, pomimo pozytywnego orzeczenia lekarskiego, może chronić pracodawcę przed zarzutem, że dopuszczenie pracownika do pracy nastąpiło na podstawie błędnego orzeczenia lekarskiego. Jeżeli natomiast orzeczenie lekarskie stwierdza przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy, to pracodawca ma bezwzględny zakaz dopuszczania pracownika do pracy (art. 229, 4 k.p.). W takiej sytuacji pracodawca ma prawo zdecydowania o kontynuacji tego zatrudnienia. Może przenieść pracownika na inne stanowisko, a w razie braku możliwości przeniesienia pracownika do innej pracy pracodawca może wypowiedzieć mu stosunek pracy (wyrok SN z dnia 16 grudnia 1999 r., I PKN 469/99, OSNP 2001, nr 10, poz. 346). Finansowanie badań profi laktycznych Ciężar finansowy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami obciąża całkowicie pracodawcę. Są to przede wszystkim koszty wszystkich badań profilaktycznych, jak również koszty badań profilaktycznych poszerzonych decyzją lekarza. Ponadto badania okresowe i kontrolne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Dopiero gdy jest to niemożliwe, pracownik będzie miał obowiązek wykonywać je poza godzinami pracy. Zlecanie wykonywania badań profilaktycznych w czasie wolnym od pracy, jeżeli jest możliwe wykonanie ich w godzinach pracy, narusza przepisy prawa pracy. Również niezgodne z prawem będzie zwalnianie pracowników na badania, a następnie zobowiązywanie ich do odpracowania czasu poświęconego na przeprowadzanie badań. W takim przypadku będzie to praca w godzinach nadliczbowych. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych (art. 229, 3 k.p.). Sankcje Naruszenie przez pracodawcę obowiązków w zakresie profilaktycznych badań lekarskich stanowi naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się to z odpowiedzialnością za wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283, 1 k.p.), które jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do zł. Zaniechanie w obszarze profilaktycznych badań może spowodować również odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli w wyniku zaniedbań nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia pracowników. W dziedzinie profilaktycznych badań lekarskich podmiotem obowiązków jest nie tylko pracodawca, ale także pracownik. Zgodnie z art. 211, pkt 5 k.p. pracownik ma obowiązek poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Odmowa poddania się badaniom jest naruszeniem wyżej wymienionego artykułu 211 k.p. (wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r., I PK 131/05). Zatem jeżeli pracownik nie wypełni omawianego obowiązku i nie przedstawi pracodawcy odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, powinien liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami, zarówno finansowymi, jak i porządkowymi. W sytuacji, w której pracownik nie poddaje się badaniom wyłącznie z własnej winy, pracodawca nie może dopuścić go do wykonywania pracy, przy czym za okres ten nie będzie pracownikowi przysługiwało prawo do wynagrodzenia. Na pracownika może zostać nałożona kara porządkowa (art. 108 i 109 k.p.). Ponadto przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczane jest do podstawowych obowiązków pracownika. Zatem niepoddanie się badaniom lekarskim może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie wypowiedzenia. Natomiast gdyby zachowanie pracownika spełniało przesłanki art. 52, 1, pkt 1 k.p., w tym można byłoby mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo, to odmowa poddania się badaniom profilaktycznym może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 10 maja 2000 r., I PKN 642/99). 48

13. Profilaktyczne badania lekarskie

13. Profilaktyczne badania lekarskie 13. Profilaktyczne badania lekarskie 13.1. Informacje ogólne 13.2. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych 13.3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej 13.4. Upoważnienie do badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r.

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Procedury przeprowadzania badań lekarskich pracowników w Zespole Szkole Usługowo Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego. Zmiany Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczne badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 r.

Profilaktyczne badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 r. Profilaktyczne badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 r. 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE LEKARSKIE nr.../(rok) wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie z dnia.

ORZECZENIE LEKARSKIE nr.../(rok) wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie z dnia. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2015 r. (poz..) Załącznik nr 1 Wzór... (oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie) Rodzaj badania lekarskiego wstępne/okresowe/kontrolne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp

Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWIENIE z dnia 13 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWIENIE z dnia 13 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWIENIE z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie badań lekarskich pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie oraz przebiegu procesu badań

Bardziej szczegółowo

BDG/21/2013/PN zał. 1

BDG/21/2013/PN zał. 1 BDG/21/2013/PN zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy obejmujących: 1) badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

BDG/03/2013/PN zał. 1

BDG/03/2013/PN zał. 1 BDG/03/2013/PN zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy obejmujących: 1) badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim nowelizacja: art. 176 Kodeksu pracy w kierunku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie... 1 1. Badania lekarskie pracowników... 3 1.1. Zasady kierowania na badania... 3 1.2. Badania wstępne... 7 1.3. Badania okresowe... 8 1.4. Badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych

USTAWA. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych Projekt z dnia 14 kwietnia 2014 r. USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawi) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie. pomiędzy

UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie. pomiędzy UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY OD 1 KWIETNIA 2015 R.

BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY OD 1 KWIETNIA 2015 R. BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY OD 1 KWIETNIA 2015 R. 1BA23 WSTĘP Od 1 kwietnia 2015 r. zmieniły się zasady kierowania pracowników na badania profilaktyczne. Niezmiennie, niezależnie od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem Michał Huber

Z poważaniem Michał Huber Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michał Huber 34-600 Limanowa ul. Spacerowa 7C/4 www.medycynapracy-limanowa.pl e-mail: michalmonika@onet.eu W związku z nowelizacją ustawy o Medycynie Pracy

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy -PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA ORŁOWO Spółka z o.o.

PRZYCHODNIA ORŁOWO Spółka z o.o. PRZYCHODNIA ORŁOWO Spółka z o.o. PODMIOT LECZNICZY http://www.orlowo.com 81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 54 NIP 586-20-59-413 Regon 192497359 tel./fax (058) 668-01-60 e-mail: orlowo@list.pl UMOWA ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje.

Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje. Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje. Lek. med. Jacek Jakubowski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Informacje ogólne Natychmiastowe rozwiązanie umowy Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia jest szczególnym trybem

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ na treść stosunku pracy składają się dwa podstawowe zobowiązania: - zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju pod

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Polityka kadrowa Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN art. 20 KN ust. 1 Dyrektor szkoły w razie:

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia

Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia 1.Definicje, pojęcia - czas pracy (art. 128 k.p.) - podróż służbowa (art. 77(5) - szkolenia Czas pracy - to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 2. Pracodawca

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *)

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) Pieczęć zakładu pracy Załącznik nr 5 (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) 1. Imię i nazwisko... PESEL. 2. Adres 3. Stanowisko lub stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA KODEKS PRACY stan prawny na dzień 18 stycznia 2009 r. 60 DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki

USTAWA KODEKS PRACY stan prawny na dzień 18 stycznia 2009 r. 60 DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki USTAWA KODEKS PRACY stan prawny na dzień 18 stycznia 2009 r. 60 DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. (174) Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ ZA ROK 2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ ZA ROK 2012 ROCZNE SPRAWOZDANIE SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ ZA ROK 2012 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w. Dział 1. Dane ogólne Nazwa i adres podstawowej jednostki służby medycyny pracy SW (pieczęć

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy dr Grzegorz Łyjak Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Kontrola czy nadzór?

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy Przepisy ogólne dot. służby medycyny pracy KODEKS PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Chod często powtarza się nam, że prowadzenie własnej działalnośd to atrakcyjna forma pracy, to czy umowa o pracę wciąż pozostaje atrakcyjną formą zatrudnienia? Decydowad o tym mogą m.in. regulacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROJEKT

Załącznik nr 3 PROJEKT Załącznik nr 3 PROJEKT Umowa Nr BP 2410./2013 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy zawarta w dniu w Radomiu pomiędzy: 1. Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY ROZDZIAŁ I KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 2. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 3. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ

Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ zawarta w dniu pomiędzy:.. z siedzibą przy ul. reprezentowanym przez zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 98 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) Preambuła (skreślona).

Kodeks pracy. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 98 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) Preambuła (skreślona). Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 98 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) Preambuła (skreślona). DZIAŁ X BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

Dział dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy

Dział dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Kancelaria Sejmu s. 81/122 Dział dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa nr.. o świadczenie usług medycznych

PROJEKT UMOWY. Umowa nr.. o świadczenie usług medycznych Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Umowa nr.. o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Miastem Gorzów Wlkp. - Zespołem Szkół nr 13, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

ALERTY PRAWNE TEZY Z ORZECZNICTWA MARZEC 2014

ALERTY PRAWNE TEZY Z ORZECZNICTWA MARZEC 2014 TEZY Z ORZECZNICTWA Zarówno wkład zgromadzony na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej, jak i premia gwarancyjna należna posiadaczowi książeczki nie podlegają ani waloryzacji sądowej na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie.

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. CZĘŚĆIII SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. Numer postępowania: ZGOK 1/ZO/2016

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona pracy młodocianych

Prawna ochrona pracy młodocianych Prawna ochrona pracy młodocianych Podstawy prawne Dział IX KP Rozporządzenie RM z 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks pracy

o zmianie ustawy Kodeks pracy Warszawa, dn. 30.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014 Grębocice, dnia 04.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Grębocice Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach, ul. Szkolna 2/2-3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH

Załącznik nr 9 do siwz UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH Załącznik nr 9 do siwz zawarta w dniu... 2014 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej Nr 1 w Szczecinie którą reprezentuje: Ryszard Słoka

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2012 r.

Pismo Okólne Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. Pismo Okólne Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Informacje ogólne Świadectwo pracy Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy i dostarcza mu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Krosna

Projekt umowy na wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Krosna Projekt umowy na wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Krosna zawarta w dniu pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 600916 Temat: Prawo pracy w 2016 r. - trudne zagadnienia oraz nowe regulacje - wykład z elementami warsztatów dla zaawansowanych 22 Sierpień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo