Z poważaniem Michał Huber

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z poważaniem Michał Huber"

Transkrypt

1 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michał Huber Limanowa ul. Spacerowa 7C/4 W związku z nowelizacją ustawy o Medycynie Pracy z grudnia 2008 r, która w Art. 12 nakłada obowiązek na Pracodawcę zawarcia pisemnej umowy na badania profilaktyczne dla Pracowników, z wybraną jednostką medycyny pracy, proponujemy nasze usługi. Podpisanie umowy nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi, a jedynie zgodnie z prawem pozwala nam przyjąć pracownika na badania. W razie kontroli u Pracodawcy PIP może uznać badania za nieważne w razie stwierdzenia braku takiej umowy w dokumentacji firmy. Chcąc uniknąć przypadków, w których musimy odesłać pracownika z naszego gabinetu, proponujemy podpisanie umowy na jeden z poniższych sposóbów. Umowę znajdującą się na stronie internetowej lub dołączoną poniżej, należy uzupełnić i podpisać w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowę można przesłać na powyższy adres lub pocztą elektroniczną na lub dołączyć do skierowania pracownika przy pierwszej wizycie. Z poważaniem Michał Huber

2 Umowa o sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą, a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Michał Huber ul. Spacerowa 7C/4, Limanowa zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą. 1. W związku z postanowieniami art. 229 Kodeksu pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące świadczenia zdrowotne dla pracowników skierowanych przez Zleceniodawcę : 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania okresowe poza ustalonymi terminami i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 2. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. 3. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka w tym: młodocianych, niepełnosprawnych, osób wykonujących pracę w przekroczeniach normatywów higienicznych i kobiet w ciąży. 4. Gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną. 5. I inne wynikające z art.6.1 ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. 2 Lekarz przeprowadza badania profilaktyczne według wskazówek metodycznych, jednakże może poszerzyć ich zakres o specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu wydania osobie przyjmowanej do pracy lub pracownikowi orzeczenia lekarskiego. 3 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań lekarskich z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem sprzętu medycznego spełniającego obowiązujące w Polsce normy. Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania zadań służby medycyny pracy. 4 Badania profilaktyczne prowadzone będą na podstawie skierowania wydanego przez Zleceniodawcę pracownikowi, zawierającego niezbędne informacje, zgodnie z 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Wzór skierowania stanowi załącznik do niniejszej umowy. 5 Do obowiązków Zakładu pracy należy: 1. Przekazywanie informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. 2. Zapewnienie udziału w posiedzeniach komisji bhp. 3. Zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy. 4. Udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części dotyczącej ochrony zdrowia. 6 Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu według wzoru wydawane są w dwóch egzemplarzach. 7 Odpłatność za wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w 1. umowy ponosi Zleceniodawca. Zleceniodawca wypłaca należność Zleceniobiorcy za świadczone usługi medyczne związane z opieką profilaktyczną nad pracownikami Zleceniodawcy zgodnie z cennikiem usług medycznych określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy do 14 dni od wykonania świadczenia. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo naliczania odsetek ustawowych. Dopuszcza się możliwość renegocjacji stawki w przypadku zmiany uwarunkowań w formie pisemnego aneksu do umowy.

3 8 Strony dopuszczają możliwość zlecania uprawnionym osobom trzecim niektórych świadczeń (w szczególności badan diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji lekarskich). 9 Zleceniodawcy przysługuje prawo dokonywania okresowych kontroli wykonywania postanowień umowy przez Zleceniobiorcę. 10 W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów na tle stosowania niniejszej umowy strony oświadczają, że przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, dołożą wszelkich starań w celu ugodowego jej rozwiązania. 11 Zakres opieki zdrowotnej sprawowany przez Zleceniobiorcę nad pracownikami może obejmować dodatkowe rodzaje świadczeń, określone w załącznikach podpisanych przez obie strony. 12 Badania profilaktyczne będzie prowadził lekarz uprawniony do ich wykonywania w gabinecie lekarskim w godzinach przyjęć: ul. Spacerowa 7C/4, Limanowa, rejestracja pod numerem tel W razie zapewnienia niezbędnych warunków przez Zleceniodawcę, zaakceptowanych przez Zleceniobiorcę, istnieje możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy we wskazanym miejscu ich pracy Umowa zostaje zawarta na czas określony do i wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Mocą niniejszego postanowienia, po upływie każdego roku jej obowiązywania, umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres dwunastu miesięcy kalendarzowych, o ile żadna ze stron, najpóźniej na 14 dni przed dniem, w którym upływa każdy pełny roczny czas jej obowiązywania, nie złoży oświadczenia o tym, iż nie życzy sobie przedłużenia umowy. 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zwłoki w uiszczaniu należności za świadczenia zdrowotne powyżej 2-ch miesięcy oraz niedopełnienia obowiązków pracodawcy z 5, strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4.Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia: a) z woli każdej ze stron; b) z powodu niezawinionej przez Zleceniobiorcę utraty zdolności do realizacji niniejszej umowy. 5.Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy przed terminem na zasadzie porozumienia stron w każdym czasie. 14 Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w formie aneksu. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332). 16 Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej ze stron. Zleceniobiorca Zleceniodawca

4

5 .... ( pieczątka zakładu pracy ) ( data ) Załącznik nr 2 Skierowanie na badania profilaktyczne Poradnia Medycyny Pracy Limanowa ul. Spacerowa 7C/4 Rejestracja : Tel Pan(i).. Pesel... Adres Kieruje na badania w celu określenia przydatności do pracy na stanowisku:... Rodzaj badania: - badania wstępne - badania do celów sanitarno-epidemiologicznych - badania okresowe - badania kontrolne Czynniki szkodliwe i uciążliwe warunki występujące na stanowisku pracy: - obsługa monitora ekranowego ( praca z komputerem ) - wysiłek głosowy - praca zmianowa - praca nocna - praca stojąca - dźwiganie ciężarów - wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal mężczyźni,1000 kcal kobiety /8 godz. - oświetlenie niedostateczne - oświetlenie nadmierne - wymuszona pozycja - ruchy monotypowe - monotonia pracy - promieniowanie elektromagnetyczne - promieniowanie nadfioletowe - promieniowanie podczerwone - promieniowanie laserowe - ultradźwięki - promieniowanie jonizujące - praca z czynnikami biologicznymi : - narażanie życia - stanowisko decyzyjne - mikroklimat zimny - mikroklimat gorący - praca na otwartej przestrzeni w zmiennych warunkach klimatycznych - pełna sprawność psychoruchowa - kierowanie samochodem : - kierowanie wózkiem widłowym - praca na wysokości do 3m - praca na wysokości powyżej 3m - hałas - wynik pomiarów :... - wibracje miejscowe wynik pomiarów :.. - wibracje ogólne - pyły jakie :.. - czynniki toksyczne - jakie, NDS :. - inne (jakie : praca bez czynników ryzyka ( podpis i pieczątka osoby kierującej)

6 Załącznik nr 1 Tytułem wynagrodzenia za czynności określone w 1 niniejszej umowy strony ustalają stawkę w wysokości: 1. profilaktyczne badanie lekarskie 50-zł 2. badaniem do celów sanitarno-epidemiologicznych 30- zł 3. badanie EKG 20-zł 4. pozostałe badania, wymagane konsultacje z ustawy, według cennika wykonujących placówek

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy Strona 1 UMOWA NR: zawarta w dniu.., pomiędzy: Narodowym em Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www zawarta w Toruniu w dniu 10.10.2010 roku (dalej zwana jako Umowa ) pomiędzy: www.artdelarte.pl Wykonawca: Art Delarte Rafał Bonselewski Zlecający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo