ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BĘDZINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE: przeprowadzenia badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. Ignacego Krasickiego 17A, Będzin tel. (32) , faks (32) Adres Strona internetowa: Godziny urzędowania: od 7 00 do Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych badań psychologicznym (zwanych dalej badaniami lekarskimi ) dla osób uprawnionych: pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (zwanych dalej osobami ), kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w ramach środków Funduszu Pracy oraz innych źródeł finansowania, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2) Badaniami lekarskimi Zamawiający zamierza objąć około 750 osób, w tym 50 pracowników Zamawiającego oraz 700 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Osoby te będą kierowane przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od potrzeb, od dnia roku do dnia roku. Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób w ramach poszczególnych kierunków badań oraz zmiany ogólnej liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu. W przypadku zmienionej liczby osób skierowanych na badania Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia zgodnie z cennikiem usług medycznych, które stanowić będzie integralna część umowy. 3) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) Przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz do wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy /Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm./, b) Przeprowadzenia badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych badań psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób 1

2 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm./ mających na celu: stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu, wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, przeprowadzenia innych badań, które zostaną zlecone przez lekarza medycyny pracy. 4) Badania objęte przedmiotem zamówienia przeprowadzane będą na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Zamawiającego i obejmować będą badania wynikające w szczególności z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz z późn. zm.), a także z wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie dla określonego w skierowaniu rodzaju zawodu/prac społecznie użytecznych/szkolenia/stażu, w ramach których osoby będą kierowane, ewentualnych czynników szkodliwych i warunków uciążliwych na danym stanowisku. 5) Każde badanie lekarskie musi zostać zakończone wydaniem stosownego dokumentu (np. zaświadczenia, orzeczenia, opinii), zwanego dalej zaświadczeniem, w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów, w celu: a) stwierdzenia zdolności osoby do wykonywania pracy, prac społecznie użytecznych; b) stwierdzenia zdolności osoby do odbywania stażu; c) stwierdzenia zdolności osoby do uczestnictwa w szkoleniu i wykonywania pracy w danym zawodzie; d) określenia szczególnych predyspozycji psychofizycznych, wymaganych do wykonywania zawodu i umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, jeżeli odpowiednie przepisy takich opinii wymagają. 6) Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań lekarskich, stanowiących przedmiot zamówienia oraz wydanie stosownych zaświadczeń, opinii, orzeczeń i skierowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające kwalifikacje do przeprowadzenia badań i wydania stosownych zaświadczeń. 7) Badania lekarskie należy przeprowadzić na terenie miasta Będzina. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bazę lokalową, gwarantującą pełny zakres usług medycznych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Pomieszczenia przeznaczone i wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymogom pod względem fachowym i sanitarnym, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych badań. 2

3 8) W przypadku zmiany adresu placówki bądź miejsca wykonywania badań Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty zmiany adresu. 9) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru jednostek podstawowych służb medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 10) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę osób zdolnych do wykonywania zamówienia, posiadających niezbędne kwalifikacje do jego wykonania. W tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 lekarzem medycyny pracy. W razie nieobecności lekarza wykonującego badania musi zostać zapewnione zastępstwo. 11) Wykonawca zapewni ciągłość w świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, przez cały czas trwania umowy, co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach od 7:00 do 15:00. 12) O zakresie badań lekarskich decyduje lekarz uprawniony, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Badania diagnostyczne i specjalistyczne, określone odrębnymi przepisami należy przeprowadzić w placówkach, posiadających niezbędne uprawnienia w tym zakresie. 13) W przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje dodatkowe badania lekarskie, diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne, których realizacja jest konieczna z punktu widzenia lekarza medycyny pracy wydającego opinię, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, z tytułu realizacji w/wym. badań, wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, bez doliczenia jakiejkolwiek marży lub innego wynagrodzenia. 14) Wykonawca zobowiązany jest: a) do przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich zakończonych stosownym zaświadczeniem końcowym, o którym mowa w pkt 2.5, osobie badanej w dwóch egzemplarzach, w dniu zgłoszenia się osoby skierowanej przez Zamawiającego, o zdolności bądź przeciwwskazaniu do wykonywania pracy, prac społecznie użytecznych, odbywania stażu, uczestnictwa w szkoleniu, bądź określającego szczególne predyspozycje psychofizyczne, b) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lekarskich, diagnostycznych lub konsultacji specjalistycznych u osoby skierowanej przez Zamawiającego, wydania w tym dniu skierowania na te badania, i przekazania ich wyników niezwłocznie po ich otrzymaniu osobie skierowanej, c) w przypadku braku możliwości zachowania terminu określonego w pkt 1.15 ppkt a) i b) z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów o czas niezbędny do prawidłowej realizacji badania. Za przyczyny obiektywne, nieleżące po stronie Wykonawcy, Zamawiający uzna w szczególności: zgłoszenie się osoby bez wymaganego skierowania lub innego niezbędnego dokumentu, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie uniemożliwiającym przeprowadzenie badań, niezgłoszenie się osoby na wyznaczony przez Wykonawcę termin badań, sytuacje, w których przeprowadzenie badań lekarskich oraz wydanie stosownego zaświadczenia nie jest uzależnione od Wykonawcy, inne zdarzenia losowe, 3

4 których nie można było przewidzieć i za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 14) Należności za świadczone usługi będą regulowane przelewem do 30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku w całości, w układzie miesięcznym za poprzedni miesiąc. Wykonawca wystawi faktury oddzielnie w zależności od źródła finansowania oraz dla każdej grupy kierowanych osób, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 15) Do każdej faktury Wykonawca dołączy wykaz przebadanych osób uprawnionych, zawierający w szczególności: imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz ich koszt (zgodnie z formularzem cenowym). 16) Zamawiający pokryje koszty badań zgodnie z cenami, określonymi w formularzu ofertowym. Kwota wskazana w w/wym. formularzu będzie stanowić maksymalną wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznej liczby skierowanych osób oraz ceny za ich przebadanie, zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy. 2. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia r. do dnia r. 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia). Oferty złożone na innym druku formularza nie będą podlegały ocenie. Oferty Wykonawców, którzy nie złożyli kompletnych ofert, dokumentów, o których mowa w pkt 8, wyjaśnień lub nie uzupełnili ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane. 4. Miejsce i termin składania ofert: Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, kod pocztowy: , przy ul. Ignacego Krasickiego 17A, w sekretariacie - pokój numer 113, w terminie do dnia 19 grudnia 2012 roku do godziny Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7 30 do Jedynym kryterium oceny ofert zastosowanym przez Zamawiającego jest cena. Cena = 100%. Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru: najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie Pc = x 100 x 100 % cena oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 100 pkt. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) do unieważnienia rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji szkolenia objętego rozeznaniem, b) żądania uzupełnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów, jeśli Wykonawca nie dostarczy wszystkich żądanych dokumentów czy informacji, 4

5 c) żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu, d) żądania poprawienia złożonych ofert, o ile oferty zawierają błędy. 7. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego jest : Marcin Flaczyński - tel (wew. 110). 8. Oferta musi zawierać: a) Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Upoważnienie - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy udzielone przez uprawnione osoby, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, d) Wpis do rejestru jednostek podstawowych służb medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz z późn. zm.). e) Cennik usług medycznych Dokumenty wskazane w pkt 8 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Będzin, dn r. Z-CA DYREKTORA Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie do spraw Rynku Pracy mgr Agata Wyderka - Pietrzyk (podpis Zamawiającego) 5

6 Załącznik nr 1 do umowy /pieczęć firmowa Wykonawcy/ Powiatowy Urząd Pracy ul. Ignacego Krasickiego 17A Będzin FORMULARZ OFERTY Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie Nazwa wykonawcy. Adres Telefon/ . NIP.. REGON.. FORMA PRAWNA.. (osoba fizyczna, spółka z.o.o., spółka cywilna itd.) W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 1. Oświadczam/-my, ze akceptujemy w całości wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie z dnia r., 2. Oświadczam/-my, że badania lekarskie, psychologiczne i specjalistyczne badania psychologiczne odbywać się będą w: (dokładny adres) 6

7 Lp. 3. Oświadczam/-my, że świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia zapewnimy od poniedziałku do piątku w godzinach: Oferuję/-emy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z poniższym cennikiem: Kierunek badania Szacunkowa liczba kierowanych osób Cena brutto za jedną osobę (w złotych) Wartość brutto (w złotych) 3 x Badania w celu stwierdzenia zdolności osoby do wykonywania pracy oraz prac społecznie użytecznych, zgodnie z obowiązującymi w stosunku do danego zawodu przepisami Badania w celu stwierdzenia zdolności osoby do odbywania stażu w danym zawodzie, zgodnie z obowiązującymi w stosunku do danego zawodu przepisami: Badania w celu stwierdzenia zdolności osoby do uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowania zawodowego dorosłych w danym zawodzie, zgodnie z obowiązującymi w stosunku do danego zawodu przepisami Badania w celu określenia szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu, wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia Badania lekarskie pracowników, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz do wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy Razem łączna wartość brutto poz dnia 2012 roku czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 7

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo