WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program nauczania

2 L.p. Przedmiot Ogólna liczba godzin Semestralny rozkład zajęć semestr I semestr II punkty ECTS punkty ECTS Forma zaliczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia 1. podstawy prawoznawstwa egzamin 2. prawo konstytucyjne egzamin instytucje i źródła prawa UE polityka obronna państwa cz. I bezpieczeństwo i porządek publiczny cz. I zaliczenie zaliczenie zaliczenie 6. podstawy psychologii zaliczenie 7. historia administracji egzamin 8. technologia informacyjna zaliczenie 9. filozofia zaliczenie 10. nauka o administracji egzamin prawo administracyjne cz. I polityka obronna państwa cz. II bezpieczeństwo i porządek publiczny cz. II zaliczenie egzamin egzamin 14. podstawy ekonomii egzamin organizacja ochrony środowiska prawo karne i prawo wykroczeń technologia informacyjna - ćw. otwarte obowiązkowe szkolenie BHP zaliczenie egzamin zaliczenie 19. języki obce zaliczenie razem:

3 Semestralny rozkład zajęć L.p. Przedmiot Ogólna liczba godzin semestr III semestr IV punkty ECTS punkty ECTS wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia 1. prawo administracyjne cz. II egzamin 2. publiczne prawo gospodarcze egzamin finanse publiczne i prawo finansowe postępowanie administracyjne cz. I ustrój samorządu terytorialnego bezpieczeństwo ekologiczne prawo międzynarodowe humanitarne zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie zaliczenie 8. obrona cywilna zaliczenie 9. technologia informacyjna - ćw. otwarte prawo międzynarodowe egzamin 11. prawo cywilne z umowami w administracji egzamin 13. technologia informacyjna zaliczenie postępowanie administracyjne cz. II techniki negocjacji i mediacji w administracji egzamin zaliczenie 16. mikroekonomia zaliczenie 17. języki obce zaliczenie razem:

4 Semestralny rozkład zajęć L. p. Przedmiot Ogólna liczba godzin semestr V semestr VI punkty ECTS punkty ECTS wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia 1. logika prawnicza egzamin 2. prawo pracy i prawo urzędnicze zaliczenie 3. makroekonomia zaliczenie ochrona własności intelektualnej socjologia i metody badań socjologicznych zaliczenie zaliczenie 6. statystyka z demografią zaliczenie 7. technologia informacyjna egzamin organizacja i zarządzanie w administracji technologia informacyjna - ćw. otwarte zaliczenie zarządzanie kryzysowe zaliczenie 11. ratownictwo egzamin 12. zamówienia publiczne zaliczenie 13. bezpieczeństwo informacyjne zaliczenie 15. języki obce egzamin 16. seminarium dyplomowe zaliczenie 17. praktyki studenckie egzamin dyplomowy 8 razem: LEGENDA: TREŚCI PODSTAWOWE TREŚCI KIERUNKOWE INNE WYMAGANIA STANDARDU PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-DO WYBORU

5

6 6 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA dr Piotr Lissoń, Treści podstawowe, obowiązkowy Liczba godzin: 30 Punkty ECTS 6 Cele: Encyklopedia prawa ma wprowadzić studenta w podstawową siatkę pojęciową prawa i prawoznawstwa, zapoznając go z podstawowymi kategoriami języka prawnego i prawniczego. Celem zajęć z tego przedmiotu jest wyposażenie studenta w aparaturę pojęciową, która umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów prawniczych. Opis przedmiotu: Z uwagi na to, że prawo jest wytworem państwa i jest nieodłącznie związane z jego istnieniem, konieczne jest w pierwszym rzędzie zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teorii państwa. W części dotyczącej państwa, przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie państwa, jego elementy, teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy społecznej, pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji suwerenności we współczesnym państwie, pojęcie państwa prawnego i jego elementy, formy państwa, jedność i podział władzy państwowej, terytorialna organizacja państwa, pojęcie i klasyfikacja organów państwowych, podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy organizowania się ludzi i ich relacje z państwem. W części dotyczącej prawa przedmiotem zajęć będą: pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje, wewnętrzna struktura systemu prawnego, pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka, pojęcie mocy prawnej i obowiązującej, pojęcie i elementy normy prawnej, pojęcie i rodzaje przepisów prawnych, kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania, pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje, pojęcie stosunku prawnego jego elementy i rodzaje, wykładnia prawa jej rodzaje i metody, stosowanie i przestrzeganie prawa. Pomoce dydaktyczne: literatura przedmiotu Metody nauczania: Wykład i ćwiczenia. Zadaniem wykładu jest dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej, ćwiczenia prowadzone w formie konwersatoryjnej mają umożliwić studentom praktyczne zweryfikowanie wiedzy pojęciowej na przykładach. Szczególny nacisk na ćwiczeniach kładzie się na część dotyczącą pojęć prawnych. Forma Egzamin pisemny

7 egzaminu: 7 Tematyka wykładu (wymagania egzaminacyjne): 1. Pojęcie państwa, jego elementy. 2. Teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy społecznej. 3. Pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji suwerenności we współczesnym państwie. 4. Pojęcie państwa prawnego i jego elementy. 5. Formy państwa, jedność i podział władzy państwowej. 6. Terytorialna organizacja państwa. 7. Pojęcie i klasyfikacja organów państwowych. 8. Podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy organizowania się ludzi i ich relacje z państwem. 9. Pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje. 10. Wewnętrzna struktura systemu prawnego. 11. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka. 12. Pojęcie mocy prawnej i obowiązującej. 13. Pojęcie i elementy normy prawnej. 14. Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych. 15. Kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania. 16. Pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje. 17. Pojęcie stosunku prawnego jego elementy i rodzaje. 18. Wykładnia prawa jej rodzaje i metody, stosowanie i przestrzeganie prawa. Literatura 1. Jabłoński Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. I i II. 2. Kunstra E., Wstęp do nauki o państwie, wyd. I 3. Langer T., Wstęp do prawoznawstwa, Koszalin Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Poznań, wiele wydań. 5. Wronkowska S. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2002 r.

8 8 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Liczba godzin: Punkty ECTS Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PRAWO KONSTYTUCYJNE prof. WWSHE dr hab. Tadeusz Smoliński; prof. WWSHE dr A. Rost, Treści podstawowe, obowiązkowy 45 (30 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia) 8 (6-wykład; 2-ćwiczenia) Cele: Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami ustrojowymi państwa. Głównym przedmiotem wykładu jest przedstawienie instytucji ustrojowych obowiązujących obecnie w RP, jednak z uwzględnieniem podstawowych koncepcji i pojęć teoretycznych oraz z elementami porównawczymi w ujęciu historycznym i geograficznym. Opis przedmiotu: 1. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego. 2. Zasady ustrojowe. 3. Obywatel a państwo. 4. Prawo wyborcze. 5. Sejm i Senat. 6. Prezydent 7. Rada Ministrów, premier i ministrowie 8. Kontrola państwowa 9. Trybunały: Stanu i Konstytucyjny 10. Wymiar sprawiedliwości i prokuratura 11. Stany nadzwyczajne (wprowadzanie, skutki, ograniczenia, akty prawne). Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu wykład i ćwiczenia egzamin pisemny Tematyka wykładu (zagadnienia egzaminacyjne): 1. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego: zakres prawa konstytucyjnego, miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa i jego znaczenie dla innych gałęzi prawa, pojęcie konstytucji, jego znaczenia, cechy szczególne konstytucji, system źródeł prawa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ustaw i rozporządzeń, systemy

9 9 badania konstytucyjności aktów prawnych. 2. Zasady ustrojowe: podmiot władzy najwyższej, formy wykonywania władzy suwerennej, zasada demokratycznego państwa prawnego i jej główne elementy, zasada jedności i podziału władzy, systemy stosunków pomiędzy naczelnymi organami państwowymi, zasada republikańskiej formy państwa, zasada pluralizmu politycznego, zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy (w tym: konstrukcje mandatu przedstawicielskiego, mandat posła i senatora - ich obowiązki i prawa). formy demokracji bezpośredniej, ich znaczenie ustrojowe we współczesnym świecie, zakres i warunki stosowania, referendum w Polsce (rodzaje, procedura, związanie prawne wynikami), podstawowe zasady i instytucje ustroju gospodarczego państwa. 3. Obywatel a państwo: pojęcie i klasyfikacja praw, wolności i obowiązków obywatelskich, systematyka i katalog podstawowych elementów statusu prawnego jednostki w RP, wybrane prawa i wolności obywatelskie ze szczególnym uwzględnieniem wolności zgromadzeń i zrzeszania się (w tym w partiach politycznych), komunikowania się i wyrażania poglądów, ochrona prawna statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, KRRiTV. 4.Prawo wyborcze: zasady powszechności, równości (formalnej i materialnej), bezpośredniości, tajności głosowania, zasady określają zgłaszanie kandydatów i podział mandatów - pojęcia, metody realizacji, stan prawny w RP w wyborach sejmowych, podstawowe różnice w wyborach innych organów, system wyborczy a system partyjny. 5.Sejm i Senat: kadencja i tryb pracy Sejmu, organy Sejmu ze szczególnym uwzględnieniem komisji, ich rodzajów, funkcji i środków prawnych, zasady obradowania Sejmu, funkcje Sejmu, procedura ustawodawcza ogólna i szczególne, środki nadzoru i kontroli Sejmu wobec innych organów państwowych, rodzaje uchwał sejmowych i ich znaczenie prawne, interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia poselskie, organizacje posłów, Sejm i Senat jako Zgromadzenie Narodowe, funkcje i tryb działania Senatu. 6.Prezydent - zasady wyboru, miejsce w systemie organów państwowych, funkcje ustrojowe, kompetencje,. Odpowiedzialność polityczna, konstytucyjna, karna. 7. Rada Ministrów, premier i ministrowie: pozycja rządu w systemie organów państwowych, tworzenie rządu i zmiany składu podczas kadencji, skład i struktura wewnętrzna, pozycja prezesa Rady Ministrów, zadania rządu, tryb działania, organy wewnętrzne i doradcze, akty prawne i ich publikacja, administracja rządowa i samorządowa. 8.Kontrola państwowa: pojęcia kontroli i nadzoru, NIK- pozycja w systemie organów państwowych, NIKpodmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli (kryteria), organy wewnętrzne i terenowe NIK. 9. Trybunały: Stanu i Konstytucyjny: skład i powoływanie, zakres kompetencji, zakres odpowiedzialności przed TS, sankcje, wszczęcie postępowania przed Trybunałami, podstawowe elementy procedury, prawna skuteczność orzeczeń TK, środki prawne od orzeczeń TK i TS. 10.Wymiar sprawiedliwości i prokuratura: pojęcie wymiaru sprawiedliwości, struktura sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa, podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania sądów, prokuratura w systemie organów państwowych, zadania prokuratury i podstawowe zasady jej działania. 11. Stany nadzwyczajne (wprowadzanie, skutki, ograniczenia, akty prawne). Literatura:

10 10 1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Wrocław Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa Polskie prawo konstytucyjne [red.] W. Skrzydło, Lublin, wydania 2001 i 2002 r. 4. Prawo konstytucyjne [red.] W. Witkowski, Toruń, wydania 2001 i 2002 r. 5. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, C.H. Beck, kolejne lata. 6. Prawo konstytucyjne. Materiały źródłowe dla studentów, Poznań 2002 r.

11 Wydział: Administracji 11 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UE dr M. Mikołajczyk obowiązkowy, treści kierunkowe Liczba godzin: 16 Punkty ECTS 3 Cele: Celem wykładu jest przedstawienie rozwoju oraz podstaw funkcjonowania instytucji UE, specyfiki prawa wspólnotowego oraz relacji między prawem wspólnotowym a prawem krajowym, a także rozpoznawanie zależności między prawem europejskim a prawem międzynarodowym. Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Literatura przedmiotu Wykład Zaliczenie pisemne Tematyka wykładu (zagadnienia egzaminacyjne): 1. Zagadnienia wstępne -procesy integracyjne we współczesnym świecie -formy integracji -integracja a suwerenność 2. Etapy integracji europejskiej -czynniki sprzyjające integracji po II wojnie światowej -koncepcje integracji -utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali -projekt armii europejskiej -Traktaty Rzymskie -rozszerzanie EWG i pogłębienie integracji 3. Traktat o Unii Europejskiej -geneza traktatu -struktura traktatu

12 12 -cele i zadania UE -problem osobowości prawnej UE -zmiany w traktacie o Unii Europejskiej -proponowane zmiany w funkcjonowaniu UE 3. Główne obszary działania Unii Europejskiej -zasady tworzenia budżetu -Wspólna Polityka Rolna -polityka regionalna -unia walutowa -rynek wewnętrzny 4. Polska w Unii Europejskiej -etapy wstępowania Polski do UE -negocjacje -traktat akcesyjny -referendum w sprawie akcesji -bilans polskiego członkostwa 5. Podstawy prawa unijnego -wspólnotowy porządek prawny -zasady ogólne wspólnotowego porządku prawnego -prawo wspólnotowe a prawo międzynarodowe -prawo wspólnotowe a prawo krajowe 6. Zasady funkcjonowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej -klasyfikacja instytucji UE -procedura współdecydowania -podstawy prawne działalności instytucji wspólnotowych 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej -Rada Europejska -Rada Unii Europejskiej -Parlament Europejski -Komisja Europejska -Europejski Trybunał Sprawiedliwości -Europejski Trybunał Obrachunkowy -organy pomocnicze UE: Komitet Ekonomiczny i Społeczny, Europejski Bank Inwestycyjny, Sąd Pierwszej Instancji, Izby Sądowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Bank Centralny

13 13 Literatura 1. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej , Kraków E. Dynia, Integracja europejska. Zarys problematyki, Warszawa R. Duda, Integracja Polski z Unia Europejską. Wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach , Wrocław K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.

14 14 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA dr Krzysztof Dorosz Obligatoryjny, specjalnościowy Liczba godzin: dwusemestralny 30 godz. Punkty ECTS 2 Cele: Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami polskiej polityki bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności dyskusji i wyrażania własnych opinii. Nauczanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym. Treści kształcenia: Doświadczenia obronne Polski Koncepcja przyszłego systemu wspólnego bezpieczeństwa Strategia obronna państwa średniej wielkości. Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Potencjał ekonomiczny i demograficzny państwa, a potrzeby obronne (wybrane zagadnienia). Warunki i wymogi obrony militarnej Polski. Siła obronna Polski. Polska NATO, sojusz polityczno militarny czy system Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu, akty normatywne, pakiet multimedialny Wykład z prezentacją multimedialną i konwersatorium Egzamin pisemny Literatura przedmiotu: 1. Wystarczalność obronna, op. zb. pod red. P. Sienkiewicza, Warszawa Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX i XXI wieku. Warszawa Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 roku) dokument źródłowy. 5. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej dokument źródłowy

15 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Liczba godzin: 15 Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY prof. dr hab. Jerzy Konieczny Obligatoryjny, specjalnościowy dwusemestralny 30 godz. Punkty ECTS: 2 Cele zapoznanie z rodzajem przestępczości w Polsce; przedstawienie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w świetle aktualnych przepisów prawa; kształtowanie umiejętności organizowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Treści kształcenia: Charakterystyka przestępczości w Polsce; Bezpieczeństwo i porządek publiczny przedmiot i zakres badań; przedmioty systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, rola i zadania: Policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Gminnych, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Parku, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Celnej, Organów Kontroli Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej; ochrona informacji niejawnych; zintegrowany system bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu, akty normatywne, pakiet multimedialny Wykład z prezentacją multimedialną i konwersatorium Egzamin pisemny Literatura: 1. W. Pokruszyński, K. Straszewski, T. Terlikowski, System bezpieczeństwa publicznego Polski, Warszawa B. Jakubus, M. Ryszkowski. Ochrona informacji, Warszawa J.W. Wójcik. Przestępstwa komputerowe 4. J.W. Wójcik. Przestępstwa w biznesie. Warszawa M. Flemming, W. Kutzman, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Warszawa H. Bloomfield, R. Cooper, Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie, Warszawa Obrona Cywilna. Pod red. W. Kitlera, Warszawa 2001.

16 16 8. J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w wypadkach i katastrofach, Warszawa Poznań J. Konieczny, A. Wawrzynowicz, E. Patalas, Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa publicznego. Wybór źródeł, Poznań Inowrocław Prawo ochrony środowiska. Najnowsze akty prawne. Bydgoszcz S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów Ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.Nr 122, poz. 851 ze zm.) 13. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 21, poz. 123) 14. Ustawa z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 234, poz.1997 ze zm.) 15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz.667 ze zm.) 16. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 17. Ustawa z 27 sierpnia 1997r.o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z2005r. Nr 10, poz. 909 ze zm.) 18. Ustawa z 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) 19. Ustawa z 24 maja2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( Dz. U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) 20. Ustawa z 9 czerwca 2006r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz.709) 21. Ustawa z 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. Nr 191, poz ze zm.) 22. Ustawa z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590)

17 Wydział: Administracji 17 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PODSTAWY PSYCHOLOGII dr Halina Wawrzynowicz Obowiązkowy; inne wymagania standardu Liczba godzin: 20 Punkty ECTS 3 Cele: Nauczenie studenta rozróżniania grup społecznych i dostrzegania więzi łączących te grupy. Prezentacja roli jednostki w społeczeństwie, zapoznanie z mechanizmami oddziaływań społecznych., rozumienia siebie i świata społecznego. Opis przedmiotu: 1. Poznanie społeczne 2. Spostrzeganie innych 3. Rozumienie siebie 4. Dysonans poznawczy 5. Postawy i zmiana postaw 6. Wpływ społeczny i konformizm 7. Procesy grupowe 8. Atrakcyjność interpersonalna 9. Stereotypy i uprzedzenia 10. Zagadnienia przemocy i agresji 11. Pomaganie ludziom, zachowania altruistyczne 12. Rozwój jednostki, bariery samorealizacji 13. Elementy psychologii politycznej 14. Psychologia społeczna a problemy społeczne Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Literatura przedmiotu wykład Zaliczenie pisemne Tematyka wykładu: I. Psychologia społeczna: definicja przedmiotu i metod badawczych. II.Mechanizm wpływu społecznego 1. Konformizm i jego wpływ na zachowanie definicja pojęcia konformizmu informacyjny wpływ społeczny(konformizm informacyjny - podporządkowanie się i opieranie informacyjnemu wpływowi społecznemu)

18 18 normatywny wpływ społeczny (potrzeba bycia akceptowanym, działanie na zasadzie automatycznego pilota, wpływ mniejszości). 2. Rola stereotypów i uprzedzeń społecznych uprzedzenia jako zjawisko społeczne uprzedzenia (komponent emocjonalny) stereotypy (komponent poznawczy) dyskryminacja (komponent behawioralny) teoria kozła ofiarnego powstawanie uprzedzeń sposoby osłabiania uprzedzeń 3. Postawy i mechanizmy ich kształtowania komponent emocjonalny, poznawczy i behawioralny komunikaty perswazyjne a zmiana postaw (zmiana postaw o różnej sile i różnym pochodzeniu) strategia w zakresie zmiany postaw(wzmacnianie wartości, efekt bumerangowy, teoria reaktancji, efekt naduzasadnienia) -postawy a umiejętność przewidywania zachowania(zachowania spontaniczne, zachowania zamierzone). 4. Mechanizm kształtowania się plotki eksperyment z plotką omówienie schematu: nadawca - przekaz - kanał - odbiorca argumentacja jednostronna i dwustronna bierny i aktywny przekaz treści III. Rozumienie siebie i świata społecznego 1. Dysponans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny. teoria dysonansu poznawczego (zachowanie racjonalne i nieracjonalne, decyzje, uzasadnienie wysiłku, psychologia niewystarczającego uzasadnienia), badania nad podtrzymywaniem samooceny (teoria podtrzymywania i podwyższania poczucia własnej wartości, teoria autoafirmacji, unikania pułapki racjonalizacji). 2. Poznanie społeczne i sposoby myślenia o świecie społecznym schematy i ich oddziaływanie wydawanie sądów posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi w wydawaniu sądów społecznych charakterystyka ludzkiego wnioskowania i jego korygowanie. 3. Spostrzeganie społeczne, rozumienie innych ludzi zachowanie niewerbalne (kanały komunikacji niewerbalnej) atrybucja przyczyn stosowanie skrótów poznawczych podczas dokonywania atrybucji dokładność atrybucji i wyobrażeń.

19 19 4. Rozumienie siebie natura Ja poznawanie siebie przez introspekcję i obserwację własnego zachowania. schematy Ja poznawanie siebie poprzez interakcję społeczną kierowanie wrażeniem IV. Stosunki społeczne 1. Atrakcyjność interpersonalna wzajemna atrakcyjność (efekt częstości kontaktów, wpływ atrakcyjności fizycznej, podobieństwo, dopełnianie) zaufanie interpersonalne lubienie i sympatia 2. Zachowania prospołeczne indywidualne przesłanki zachowań prospołecznych sytuacyjne determinanty zachowania prospołecznego konsekwencje udzielania pomocy (zwiększanie gotowości do udzielania pomocy) 3. Narzędzia wpływu społecznego reguła wzajemności reguła zaangażowania i konsekwencji zasada społecznego dowodu słuszności autorytet jako siła nacisku zasada niedostępności 4. Agresja interpersonalna czym jest agresja sytuacyjne uwarunkowania agresji (ból i niewygoda, sytuacje oglądane w środkach masowego przekazu, przemoc, pornografia). sposoby zmniejszania agresji jak radzić sobie z gniewem społeczne sankcjonowanie zła V. Czynniki indywidualne odpowiedzialne za zachowania społeczne potrzeba kontroli (sprawstwa) i konsekwencje jej niezaspokojenia (koncepcja wyuczonej bezradności, koncepcja alienacji) potrzeba afiliacji potrzeba porównań społecznych potrzeba zgodności poznawczej potrzeba spójności (tożsamość osobista i społeczna) VI. Interakcje społeczne

20 20 koncepcje interakcji spostrzeganie społeczne w warunkach interakcji autoprezentacja zachowania manipulacyjne VII. Procesy grupowe 1. Definicja grupy interakcja w aspekcie spostrzegania społecznego i procesu atrybucyjnego spójność grupowa - jej znaczenie dla atrakcyjności i trwałości grupy grupy niespołeczne: skutki fizycznej obecności innych (facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne). zjawisko polaryzacji a podejmowanie decyzji w grupie 2. Procesy integracyjne w grupie dylemat więźnia skutki komunikowania się, negocjacje i przetarg konflikt i współpraca (konflikt grupowy i wewnątrz /grupowy, kierowanie konfliktem). 3. Kształtowanie się norm grupowych 4. Władza i zwierzchnictwo 5.Tożsamość społeczna i zachowania międzygrupowe. 6. Dynamika małej grupy stereotypy i uprzedzenia facylitacja społeczna przywództwo grupowe syndrom grupowego myślenia VIII. Psychologia tłumu 1. Ogólna charakterystyka i rodzaje tłumów psychologiczne prawo jedności umysłowej 2. Uczucia i moralność tłumu impulsywność tłumu podatność na sugestię nietolerancja, autorytaryzm i konserwatyzm tłumu 3. Syndrom grupowego myślenia idee tłumu rozumowanie i wyobrażania tłumu 4. Czynniki mające pośredni i bezpośredni wpływ na tłum przywództwo w tłumie (metody działania przywódców, prestiż). IX. Asertywność w kontaktach z ludźmi asertywność i asertywne zachowanie

21 21 ustalanie własnych celów i obrona własnych praw umiejętność wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych yrażanie własnych opinii i przyjmowanie opinii innych radzenie sobie z krytyką asertywna obrona przed agresją asertywność w pracy X. Psychologiczne aspekty sytuacji kierowania 1. Społeczne umiejętności kierownika 2. Psychologiczna analiza sytuacji kierowania 3. Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych kierowanie konfliktem sposoby rozwiązywania konfliktów XI. Motywacja w zarządzaniu 1. Pojęcie motywacji w zarządzaniu 2. Integracyjny model motywacji 3. sposoby podwyższania motywacji 4. Teorie motywacji skoncentrowane na potrzebach jednostki 5. Teorie motywacji skoncentrowane na zachowaniu 6. Model SEU jako podstawa procesu decyzyjnego w motywacji XII. Stres w pracy i jego przyczyny 1. Integracyjny model radzenia sobie ze stresem 2. Mechanizmy obronne uruchamiane w stresie XIII. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 1. Charakterystyka sytuacji trudnych w wypadkach i katastrofach 2. Zachowanie się ludzi w sytuacjach ekstremalnych 3. Zasady udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach 4. Zachowanie się tłumu w sytuacjach ekstremalnych 5. Zachowanie etyczne w sytuacjach kryzysowych w wypadkach i katastrofach 6. Mass media - rola i zadania w sytuacjach kryzysowych. Literatura: 1. Aronson E. (1995), Człowiek - istota społeczna. Warszawa, PWN 2. Aronson E., Wilson T., Akert R. Psychologia społeczna. Umysł i serce. Wyd. Zysk i s-ka, Poznań, Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa, Wojciszke B., Teoria schematów społecznych Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym. Ossolineum, Wrocław, Wojciszke B., Procesy oceniania ludzi. Nakom, Poznań, Mądrzycki T. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postw. Wyd. Szk. i Ped. Warszawa, 1977

22 22 7. Mądrzycki T. Deformacja w spostrzeganiu ludzi. PWN, Warszawa, Nawrat R. Manipulacja społeczna - przegląd technik i wybranych wyników badań. W: Przegląd Psychologiczny, 1989, nr 1 9. Newcomb Th. Psychologia społeczna. PWN, Warszawa, Szmatka J. Małe struktury społeczne. PWN, Warszawa, Domachowski W. Syndrom grupowego myślenia. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Mikulska. Z zagadnień psychologii społecznej. PWN, Warszawa Katz, Kahn. Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa, Argyle M. Psychologia stosunków miedzyludzkich, PWN, Warszawa, Carnegie D. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Studio EMKA, Warszawa, Nęcki Z. Wzajemna atrakcyjność. Wiedza Powszechna, Warszawa, Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, Red. X. Gliszczyńska. Psychologiczny model efektywności pracy. PWN, Warszawa, J. Reykowski. Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Książka i Wiedza, Warszawa, 1980

23 Wydział: Administracji 23 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe HISTORIA ADMINISTRACJI prof. WWSHE dr Wiesław Sieciński; dr M. Pietrowski Treści podstawowe, obowiązkowy Liczba godzin: 30 Punkty ECTS 6 Cele: Głównym celem wykładu z historii administracji jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami kształtowania się administracji i prawa administracyjnego, które tworzą bazę do studiowania treści oraz zrozumienie społecznego celu prawa administracyjnego oraz ułatwiają poznanie rozwiązań aktualnych przez ich porównanie z rozwiązaniami, konstrukcjami i przepisami obowiązującymi w przeszłości. Opis przedmiotu: 1. Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy. 2. Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb ( od despotii wschodnich do monarchii stanowej ) 3. Administracja okresu oświecenia 4. Administracja oświeconego absolutyzmu 5. Kameralistyka i policystyka 6. Tworzenie się nowoczesnej administracji we Francji, Anglii, Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych 7. Administracja na ziemiach polskich w okresie zaborów 8. Administracja w Polsce w latach Administracja w Polsce latach wojny i okupacji Administracja w Polsce w latach Administracja post-socjalistyczna w Polsce po 1989 roku Pomoce Literatura przedmiotu, teksty źródłowe dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Wykłady z wykorzystaniem tekstów źródłowych Egzamin pisemny Tematyka wykładu (wymagania egzaminacyjne): 1. Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy 2. Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb ( od despotii wschodnich do monarchii stanowej ) 3. Zasadnicze cechy monarchii absolutnej 4. Podstawowe założenia myśli oświecenia 5. Wpływ idei oświecenia na monarchię absolutną ( absolutyzm oświecony) 6. Kształtowanie się państwa konstytucyjnego 7. Programy działania kameralistów i policystów

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo