WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program nauczania

2 L.p. Przedmiot Ogólna liczba godzin Semestralny rozkład zajęć semestr I semestr II punkty ECTS punkty ECTS Forma zaliczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia 1. podstawy prawoznawstwa egzamin 2. prawo konstytucyjne egzamin instytucje i źródła prawa UE polityka obronna państwa cz. I bezpieczeństwo i porządek publiczny cz. I zaliczenie zaliczenie zaliczenie 6. podstawy psychologii zaliczenie 7. historia administracji egzamin 8. technologia informacyjna zaliczenie 9. filozofia zaliczenie 10. nauka o administracji egzamin prawo administracyjne cz. I polityka obronna państwa cz. II bezpieczeństwo i porządek publiczny cz. II zaliczenie egzamin egzamin 14. podstawy ekonomii egzamin organizacja ochrony środowiska prawo karne i prawo wykroczeń technologia informacyjna - ćw. otwarte obowiązkowe szkolenie BHP zaliczenie egzamin zaliczenie 19. języki obce zaliczenie razem:

3 Semestralny rozkład zajęć L.p. Przedmiot Ogólna liczba godzin semestr III semestr IV punkty ECTS punkty ECTS wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia 1. prawo administracyjne cz. II egzamin 2. publiczne prawo gospodarcze egzamin finanse publiczne i prawo finansowe postępowanie administracyjne cz. I ustrój samorządu terytorialnego bezpieczeństwo ekologiczne prawo międzynarodowe humanitarne zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie zaliczenie 8. obrona cywilna zaliczenie 9. technologia informacyjna - ćw. otwarte prawo międzynarodowe egzamin 11. prawo cywilne z umowami w administracji egzamin 13. technologia informacyjna zaliczenie postępowanie administracyjne cz. II techniki negocjacji i mediacji w administracji egzamin zaliczenie 16. mikroekonomia zaliczenie 17. języki obce zaliczenie razem:

4 Semestralny rozkład zajęć L. p. Przedmiot Ogólna liczba godzin semestr V semestr VI punkty ECTS punkty ECTS wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia 1. logika prawnicza egzamin 2. prawo pracy i prawo urzędnicze zaliczenie 3. makroekonomia zaliczenie ochrona własności intelektualnej socjologia i metody badań socjologicznych zaliczenie zaliczenie 6. statystyka z demografią zaliczenie 7. technologia informacyjna egzamin organizacja i zarządzanie w administracji technologia informacyjna - ćw. otwarte zaliczenie zarządzanie kryzysowe zaliczenie 11. ratownictwo egzamin 12. zamówienia publiczne zaliczenie 13. bezpieczeństwo informacyjne zaliczenie 15. języki obce egzamin 16. seminarium dyplomowe zaliczenie 17. praktyki studenckie egzamin dyplomowy 8 razem: LEGENDA: TREŚCI PODSTAWOWE TREŚCI KIERUNKOWE INNE WYMAGANIA STANDARDU PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-DO WYBORU

5

6 6 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA dr Piotr Lissoń, Treści podstawowe, obowiązkowy Liczba godzin: 30 Punkty ECTS 6 Cele: Encyklopedia prawa ma wprowadzić studenta w podstawową siatkę pojęciową prawa i prawoznawstwa, zapoznając go z podstawowymi kategoriami języka prawnego i prawniczego. Celem zajęć z tego przedmiotu jest wyposażenie studenta w aparaturę pojęciową, która umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów prawniczych. Opis przedmiotu: Z uwagi na to, że prawo jest wytworem państwa i jest nieodłącznie związane z jego istnieniem, konieczne jest w pierwszym rzędzie zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teorii państwa. W części dotyczącej państwa, przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie państwa, jego elementy, teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy społecznej, pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji suwerenności we współczesnym państwie, pojęcie państwa prawnego i jego elementy, formy państwa, jedność i podział władzy państwowej, terytorialna organizacja państwa, pojęcie i klasyfikacja organów państwowych, podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy organizowania się ludzi i ich relacje z państwem. W części dotyczącej prawa przedmiotem zajęć będą: pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje, wewnętrzna struktura systemu prawnego, pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka, pojęcie mocy prawnej i obowiązującej, pojęcie i elementy normy prawnej, pojęcie i rodzaje przepisów prawnych, kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania, pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje, pojęcie stosunku prawnego jego elementy i rodzaje, wykładnia prawa jej rodzaje i metody, stosowanie i przestrzeganie prawa. Pomoce dydaktyczne: literatura przedmiotu Metody nauczania: Wykład i ćwiczenia. Zadaniem wykładu jest dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej, ćwiczenia prowadzone w formie konwersatoryjnej mają umożliwić studentom praktyczne zweryfikowanie wiedzy pojęciowej na przykładach. Szczególny nacisk na ćwiczeniach kładzie się na część dotyczącą pojęć prawnych. Forma Egzamin pisemny

7 egzaminu: 7 Tematyka wykładu (wymagania egzaminacyjne): 1. Pojęcie państwa, jego elementy. 2. Teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy społecznej. 3. Pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji suwerenności we współczesnym państwie. 4. Pojęcie państwa prawnego i jego elementy. 5. Formy państwa, jedność i podział władzy państwowej. 6. Terytorialna organizacja państwa. 7. Pojęcie i klasyfikacja organów państwowych. 8. Podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy organizowania się ludzi i ich relacje z państwem. 9. Pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje. 10. Wewnętrzna struktura systemu prawnego. 11. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka. 12. Pojęcie mocy prawnej i obowiązującej. 13. Pojęcie i elementy normy prawnej. 14. Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych. 15. Kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania. 16. Pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje. 17. Pojęcie stosunku prawnego jego elementy i rodzaje. 18. Wykładnia prawa jej rodzaje i metody, stosowanie i przestrzeganie prawa. Literatura 1. Jabłoński Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. I i II. 2. Kunstra E., Wstęp do nauki o państwie, wyd. I 3. Langer T., Wstęp do prawoznawstwa, Koszalin Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Poznań, wiele wydań. 5. Wronkowska S. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2002 r.

8 8 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Liczba godzin: Punkty ECTS Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PRAWO KONSTYTUCYJNE prof. WWSHE dr hab. Tadeusz Smoliński; prof. WWSHE dr A. Rost, Treści podstawowe, obowiązkowy 45 (30 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia) 8 (6-wykład; 2-ćwiczenia) Cele: Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami ustrojowymi państwa. Głównym przedmiotem wykładu jest przedstawienie instytucji ustrojowych obowiązujących obecnie w RP, jednak z uwzględnieniem podstawowych koncepcji i pojęć teoretycznych oraz z elementami porównawczymi w ujęciu historycznym i geograficznym. Opis przedmiotu: 1. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego. 2. Zasady ustrojowe. 3. Obywatel a państwo. 4. Prawo wyborcze. 5. Sejm i Senat. 6. Prezydent 7. Rada Ministrów, premier i ministrowie 8. Kontrola państwowa 9. Trybunały: Stanu i Konstytucyjny 10. Wymiar sprawiedliwości i prokuratura 11. Stany nadzwyczajne (wprowadzanie, skutki, ograniczenia, akty prawne). Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu wykład i ćwiczenia egzamin pisemny Tematyka wykładu (zagadnienia egzaminacyjne): 1. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego: zakres prawa konstytucyjnego, miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa i jego znaczenie dla innych gałęzi prawa, pojęcie konstytucji, jego znaczenia, cechy szczególne konstytucji, system źródeł prawa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ustaw i rozporządzeń, systemy

9 9 badania konstytucyjności aktów prawnych. 2. Zasady ustrojowe: podmiot władzy najwyższej, formy wykonywania władzy suwerennej, zasada demokratycznego państwa prawnego i jej główne elementy, zasada jedności i podziału władzy, systemy stosunków pomiędzy naczelnymi organami państwowymi, zasada republikańskiej formy państwa, zasada pluralizmu politycznego, zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy (w tym: konstrukcje mandatu przedstawicielskiego, mandat posła i senatora - ich obowiązki i prawa). formy demokracji bezpośredniej, ich znaczenie ustrojowe we współczesnym świecie, zakres i warunki stosowania, referendum w Polsce (rodzaje, procedura, związanie prawne wynikami), podstawowe zasady i instytucje ustroju gospodarczego państwa. 3. Obywatel a państwo: pojęcie i klasyfikacja praw, wolności i obowiązków obywatelskich, systematyka i katalog podstawowych elementów statusu prawnego jednostki w RP, wybrane prawa i wolności obywatelskie ze szczególnym uwzględnieniem wolności zgromadzeń i zrzeszania się (w tym w partiach politycznych), komunikowania się i wyrażania poglądów, ochrona prawna statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, KRRiTV. 4.Prawo wyborcze: zasady powszechności, równości (formalnej i materialnej), bezpośredniości, tajności głosowania, zasady określają zgłaszanie kandydatów i podział mandatów - pojęcia, metody realizacji, stan prawny w RP w wyborach sejmowych, podstawowe różnice w wyborach innych organów, system wyborczy a system partyjny. 5.Sejm i Senat: kadencja i tryb pracy Sejmu, organy Sejmu ze szczególnym uwzględnieniem komisji, ich rodzajów, funkcji i środków prawnych, zasady obradowania Sejmu, funkcje Sejmu, procedura ustawodawcza ogólna i szczególne, środki nadzoru i kontroli Sejmu wobec innych organów państwowych, rodzaje uchwał sejmowych i ich znaczenie prawne, interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia poselskie, organizacje posłów, Sejm i Senat jako Zgromadzenie Narodowe, funkcje i tryb działania Senatu. 6.Prezydent - zasady wyboru, miejsce w systemie organów państwowych, funkcje ustrojowe, kompetencje,. Odpowiedzialność polityczna, konstytucyjna, karna. 7. Rada Ministrów, premier i ministrowie: pozycja rządu w systemie organów państwowych, tworzenie rządu i zmiany składu podczas kadencji, skład i struktura wewnętrzna, pozycja prezesa Rady Ministrów, zadania rządu, tryb działania, organy wewnętrzne i doradcze, akty prawne i ich publikacja, administracja rządowa i samorządowa. 8.Kontrola państwowa: pojęcia kontroli i nadzoru, NIK- pozycja w systemie organów państwowych, NIKpodmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli (kryteria), organy wewnętrzne i terenowe NIK. 9. Trybunały: Stanu i Konstytucyjny: skład i powoływanie, zakres kompetencji, zakres odpowiedzialności przed TS, sankcje, wszczęcie postępowania przed Trybunałami, podstawowe elementy procedury, prawna skuteczność orzeczeń TK, środki prawne od orzeczeń TK i TS. 10.Wymiar sprawiedliwości i prokuratura: pojęcie wymiaru sprawiedliwości, struktura sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa, podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania sądów, prokuratura w systemie organów państwowych, zadania prokuratury i podstawowe zasady jej działania. 11. Stany nadzwyczajne (wprowadzanie, skutki, ograniczenia, akty prawne). Literatura:

10 10 1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Wrocław Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa Polskie prawo konstytucyjne [red.] W. Skrzydło, Lublin, wydania 2001 i 2002 r. 4. Prawo konstytucyjne [red.] W. Witkowski, Toruń, wydania 2001 i 2002 r. 5. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, C.H. Beck, kolejne lata. 6. Prawo konstytucyjne. Materiały źródłowe dla studentów, Poznań 2002 r.

11 Wydział: Administracji 11 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UE dr M. Mikołajczyk obowiązkowy, treści kierunkowe Liczba godzin: 16 Punkty ECTS 3 Cele: Celem wykładu jest przedstawienie rozwoju oraz podstaw funkcjonowania instytucji UE, specyfiki prawa wspólnotowego oraz relacji między prawem wspólnotowym a prawem krajowym, a także rozpoznawanie zależności między prawem europejskim a prawem międzynarodowym. Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Literatura przedmiotu Wykład Zaliczenie pisemne Tematyka wykładu (zagadnienia egzaminacyjne): 1. Zagadnienia wstępne -procesy integracyjne we współczesnym świecie -formy integracji -integracja a suwerenność 2. Etapy integracji europejskiej -czynniki sprzyjające integracji po II wojnie światowej -koncepcje integracji -utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali -projekt armii europejskiej -Traktaty Rzymskie -rozszerzanie EWG i pogłębienie integracji 3. Traktat o Unii Europejskiej -geneza traktatu -struktura traktatu

12 12 -cele i zadania UE -problem osobowości prawnej UE -zmiany w traktacie o Unii Europejskiej -proponowane zmiany w funkcjonowaniu UE 3. Główne obszary działania Unii Europejskiej -zasady tworzenia budżetu -Wspólna Polityka Rolna -polityka regionalna -unia walutowa -rynek wewnętrzny 4. Polska w Unii Europejskiej -etapy wstępowania Polski do UE -negocjacje -traktat akcesyjny -referendum w sprawie akcesji -bilans polskiego członkostwa 5. Podstawy prawa unijnego -wspólnotowy porządek prawny -zasady ogólne wspólnotowego porządku prawnego -prawo wspólnotowe a prawo międzynarodowe -prawo wspólnotowe a prawo krajowe 6. Zasady funkcjonowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej -klasyfikacja instytucji UE -procedura współdecydowania -podstawy prawne działalności instytucji wspólnotowych 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej -Rada Europejska -Rada Unii Europejskiej -Parlament Europejski -Komisja Europejska -Europejski Trybunał Sprawiedliwości -Europejski Trybunał Obrachunkowy -organy pomocnicze UE: Komitet Ekonomiczny i Społeczny, Europejski Bank Inwestycyjny, Sąd Pierwszej Instancji, Izby Sądowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Bank Centralny

13 13 Literatura 1. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej , Kraków E. Dynia, Integracja europejska. Zarys problematyki, Warszawa R. Duda, Integracja Polski z Unia Europejską. Wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach , Wrocław K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.

14 14 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA dr Krzysztof Dorosz Obligatoryjny, specjalnościowy Liczba godzin: dwusemestralny 30 godz. Punkty ECTS 2 Cele: Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami polskiej polityki bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności dyskusji i wyrażania własnych opinii. Nauczanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym. Treści kształcenia: Doświadczenia obronne Polski Koncepcja przyszłego systemu wspólnego bezpieczeństwa Strategia obronna państwa średniej wielkości. Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Potencjał ekonomiczny i demograficzny państwa, a potrzeby obronne (wybrane zagadnienia). Warunki i wymogi obrony militarnej Polski. Siła obronna Polski. Polska NATO, sojusz polityczno militarny czy system Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu, akty normatywne, pakiet multimedialny Wykład z prezentacją multimedialną i konwersatorium Egzamin pisemny Literatura przedmiotu: 1. Wystarczalność obronna, op. zb. pod red. P. Sienkiewicza, Warszawa Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX i XXI wieku. Warszawa Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 roku) dokument źródłowy. 5. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej dokument źródłowy

15 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Liczba godzin: 15 Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY prof. dr hab. Jerzy Konieczny Obligatoryjny, specjalnościowy dwusemestralny 30 godz. Punkty ECTS: 2 Cele zapoznanie z rodzajem przestępczości w Polsce; przedstawienie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w świetle aktualnych przepisów prawa; kształtowanie umiejętności organizowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Treści kształcenia: Charakterystyka przestępczości w Polsce; Bezpieczeństwo i porządek publiczny przedmiot i zakres badań; przedmioty systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, rola i zadania: Policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Gminnych, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Parku, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Celnej, Organów Kontroli Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej; ochrona informacji niejawnych; zintegrowany system bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu, akty normatywne, pakiet multimedialny Wykład z prezentacją multimedialną i konwersatorium Egzamin pisemny Literatura: 1. W. Pokruszyński, K. Straszewski, T. Terlikowski, System bezpieczeństwa publicznego Polski, Warszawa B. Jakubus, M. Ryszkowski. Ochrona informacji, Warszawa J.W. Wójcik. Przestępstwa komputerowe 4. J.W. Wójcik. Przestępstwa w biznesie. Warszawa M. Flemming, W. Kutzman, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Warszawa H. Bloomfield, R. Cooper, Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie, Warszawa Obrona Cywilna. Pod red. W. Kitlera, Warszawa 2001.

16 16 8. J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w wypadkach i katastrofach, Warszawa Poznań J. Konieczny, A. Wawrzynowicz, E. Patalas, Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa publicznego. Wybór źródeł, Poznań Inowrocław Prawo ochrony środowiska. Najnowsze akty prawne. Bydgoszcz S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów Ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.Nr 122, poz. 851 ze zm.) 13. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 21, poz. 123) 14. Ustawa z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 234, poz.1997 ze zm.) 15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz.667 ze zm.) 16. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 17. Ustawa z 27 sierpnia 1997r.o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z2005r. Nr 10, poz. 909 ze zm.) 18. Ustawa z 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) 19. Ustawa z 24 maja2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( Dz. U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) 20. Ustawa z 9 czerwca 2006r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz.709) 21. Ustawa z 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. Nr 191, poz ze zm.) 22. Ustawa z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590)

17 Wydział: Administracji 17 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PODSTAWY PSYCHOLOGII dr Halina Wawrzynowicz Obowiązkowy; inne wymagania standardu Liczba godzin: 20 Punkty ECTS 3 Cele: Nauczenie studenta rozróżniania grup społecznych i dostrzegania więzi łączących te grupy. Prezentacja roli jednostki w społeczeństwie, zapoznanie z mechanizmami oddziaływań społecznych., rozumienia siebie i świata społecznego. Opis przedmiotu: 1. Poznanie społeczne 2. Spostrzeganie innych 3. Rozumienie siebie 4. Dysonans poznawczy 5. Postawy i zmiana postaw 6. Wpływ społeczny i konformizm 7. Procesy grupowe 8. Atrakcyjność interpersonalna 9. Stereotypy i uprzedzenia 10. Zagadnienia przemocy i agresji 11. Pomaganie ludziom, zachowania altruistyczne 12. Rozwój jednostki, bariery samorealizacji 13. Elementy psychologii politycznej 14. Psychologia społeczna a problemy społeczne Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Literatura przedmiotu wykład Zaliczenie pisemne Tematyka wykładu: I. Psychologia społeczna: definicja przedmiotu i metod badawczych. II.Mechanizm wpływu społecznego 1. Konformizm i jego wpływ na zachowanie definicja pojęcia konformizmu informacyjny wpływ społeczny(konformizm informacyjny - podporządkowanie się i opieranie informacyjnemu wpływowi społecznemu)

18 18 normatywny wpływ społeczny (potrzeba bycia akceptowanym, działanie na zasadzie automatycznego pilota, wpływ mniejszości). 2. Rola stereotypów i uprzedzeń społecznych uprzedzenia jako zjawisko społeczne uprzedzenia (komponent emocjonalny) stereotypy (komponent poznawczy) dyskryminacja (komponent behawioralny) teoria kozła ofiarnego powstawanie uprzedzeń sposoby osłabiania uprzedzeń 3. Postawy i mechanizmy ich kształtowania komponent emocjonalny, poznawczy i behawioralny komunikaty perswazyjne a zmiana postaw (zmiana postaw o różnej sile i różnym pochodzeniu) strategia w zakresie zmiany postaw(wzmacnianie wartości, efekt bumerangowy, teoria reaktancji, efekt naduzasadnienia) -postawy a umiejętność przewidywania zachowania(zachowania spontaniczne, zachowania zamierzone). 4. Mechanizm kształtowania się plotki eksperyment z plotką omówienie schematu: nadawca - przekaz - kanał - odbiorca argumentacja jednostronna i dwustronna bierny i aktywny przekaz treści III. Rozumienie siebie i świata społecznego 1. Dysponans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny. teoria dysonansu poznawczego (zachowanie racjonalne i nieracjonalne, decyzje, uzasadnienie wysiłku, psychologia niewystarczającego uzasadnienia), badania nad podtrzymywaniem samooceny (teoria podtrzymywania i podwyższania poczucia własnej wartości, teoria autoafirmacji, unikania pułapki racjonalizacji). 2. Poznanie społeczne i sposoby myślenia o świecie społecznym schematy i ich oddziaływanie wydawanie sądów posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi w wydawaniu sądów społecznych charakterystyka ludzkiego wnioskowania i jego korygowanie. 3. Spostrzeganie społeczne, rozumienie innych ludzi zachowanie niewerbalne (kanały komunikacji niewerbalnej) atrybucja przyczyn stosowanie skrótów poznawczych podczas dokonywania atrybucji dokładność atrybucji i wyobrażeń.

19 19 4. Rozumienie siebie natura Ja poznawanie siebie przez introspekcję i obserwację własnego zachowania. schematy Ja poznawanie siebie poprzez interakcję społeczną kierowanie wrażeniem IV. Stosunki społeczne 1. Atrakcyjność interpersonalna wzajemna atrakcyjność (efekt częstości kontaktów, wpływ atrakcyjności fizycznej, podobieństwo, dopełnianie) zaufanie interpersonalne lubienie i sympatia 2. Zachowania prospołeczne indywidualne przesłanki zachowań prospołecznych sytuacyjne determinanty zachowania prospołecznego konsekwencje udzielania pomocy (zwiększanie gotowości do udzielania pomocy) 3. Narzędzia wpływu społecznego reguła wzajemności reguła zaangażowania i konsekwencji zasada społecznego dowodu słuszności autorytet jako siła nacisku zasada niedostępności 4. Agresja interpersonalna czym jest agresja sytuacyjne uwarunkowania agresji (ból i niewygoda, sytuacje oglądane w środkach masowego przekazu, przemoc, pornografia). sposoby zmniejszania agresji jak radzić sobie z gniewem społeczne sankcjonowanie zła V. Czynniki indywidualne odpowiedzialne za zachowania społeczne potrzeba kontroli (sprawstwa) i konsekwencje jej niezaspokojenia (koncepcja wyuczonej bezradności, koncepcja alienacji) potrzeba afiliacji potrzeba porównań społecznych potrzeba zgodności poznawczej potrzeba spójności (tożsamość osobista i społeczna) VI. Interakcje społeczne

20 20 koncepcje interakcji spostrzeganie społeczne w warunkach interakcji autoprezentacja zachowania manipulacyjne VII. Procesy grupowe 1. Definicja grupy interakcja w aspekcie spostrzegania społecznego i procesu atrybucyjnego spójność grupowa - jej znaczenie dla atrakcyjności i trwałości grupy grupy niespołeczne: skutki fizycznej obecności innych (facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne). zjawisko polaryzacji a podejmowanie decyzji w grupie 2. Procesy integracyjne w grupie dylemat więźnia skutki komunikowania się, negocjacje i przetarg konflikt i współpraca (konflikt grupowy i wewnątrz /grupowy, kierowanie konfliktem). 3. Kształtowanie się norm grupowych 4. Władza i zwierzchnictwo 5.Tożsamość społeczna i zachowania międzygrupowe. 6. Dynamika małej grupy stereotypy i uprzedzenia facylitacja społeczna przywództwo grupowe syndrom grupowego myślenia VIII. Psychologia tłumu 1. Ogólna charakterystyka i rodzaje tłumów psychologiczne prawo jedności umysłowej 2. Uczucia i moralność tłumu impulsywność tłumu podatność na sugestię nietolerancja, autorytaryzm i konserwatyzm tłumu 3. Syndrom grupowego myślenia idee tłumu rozumowanie i wyobrażania tłumu 4. Czynniki mające pośredni i bezpośredni wpływ na tłum przywództwo w tłumie (metody działania przywódców, prestiż). IX. Asertywność w kontaktach z ludźmi asertywność i asertywne zachowanie

21 21 ustalanie własnych celów i obrona własnych praw umiejętność wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych yrażanie własnych opinii i przyjmowanie opinii innych radzenie sobie z krytyką asertywna obrona przed agresją asertywność w pracy X. Psychologiczne aspekty sytuacji kierowania 1. Społeczne umiejętności kierownika 2. Psychologiczna analiza sytuacji kierowania 3. Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych kierowanie konfliktem sposoby rozwiązywania konfliktów XI. Motywacja w zarządzaniu 1. Pojęcie motywacji w zarządzaniu 2. Integracyjny model motywacji 3. sposoby podwyższania motywacji 4. Teorie motywacji skoncentrowane na potrzebach jednostki 5. Teorie motywacji skoncentrowane na zachowaniu 6. Model SEU jako podstawa procesu decyzyjnego w motywacji XII. Stres w pracy i jego przyczyny 1. Integracyjny model radzenia sobie ze stresem 2. Mechanizmy obronne uruchamiane w stresie XIII. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 1. Charakterystyka sytuacji trudnych w wypadkach i katastrofach 2. Zachowanie się ludzi w sytuacjach ekstremalnych 3. Zasady udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach 4. Zachowanie się tłumu w sytuacjach ekstremalnych 5. Zachowanie etyczne w sytuacjach kryzysowych w wypadkach i katastrofach 6. Mass media - rola i zadania w sytuacjach kryzysowych. Literatura: 1. Aronson E. (1995), Człowiek - istota społeczna. Warszawa, PWN 2. Aronson E., Wilson T., Akert R. Psychologia społeczna. Umysł i serce. Wyd. Zysk i s-ka, Poznań, Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa, Wojciszke B., Teoria schematów społecznych Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym. Ossolineum, Wrocław, Wojciszke B., Procesy oceniania ludzi. Nakom, Poznań, Mądrzycki T. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postw. Wyd. Szk. i Ped. Warszawa, 1977

22 22 7. Mądrzycki T. Deformacja w spostrzeganiu ludzi. PWN, Warszawa, Nawrat R. Manipulacja społeczna - przegląd technik i wybranych wyników badań. W: Przegląd Psychologiczny, 1989, nr 1 9. Newcomb Th. Psychologia społeczna. PWN, Warszawa, Szmatka J. Małe struktury społeczne. PWN, Warszawa, Domachowski W. Syndrom grupowego myślenia. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Mikulska. Z zagadnień psychologii społecznej. PWN, Warszawa Katz, Kahn. Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa, Argyle M. Psychologia stosunków miedzyludzkich, PWN, Warszawa, Carnegie D. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Studio EMKA, Warszawa, Nęcki Z. Wzajemna atrakcyjność. Wiedza Powszechna, Warszawa, Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, Red. X. Gliszczyńska. Psychologiczny model efektywności pracy. PWN, Warszawa, J. Reykowski. Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Książka i Wiedza, Warszawa, 1980

23 Wydział: Administracji 23 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe HISTORIA ADMINISTRACJI prof. WWSHE dr Wiesław Sieciński; dr M. Pietrowski Treści podstawowe, obowiązkowy Liczba godzin: 30 Punkty ECTS 6 Cele: Głównym celem wykładu z historii administracji jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami kształtowania się administracji i prawa administracyjnego, które tworzą bazę do studiowania treści oraz zrozumienie społecznego celu prawa administracyjnego oraz ułatwiają poznanie rozwiązań aktualnych przez ich porównanie z rozwiązaniami, konstrukcjami i przepisami obowiązującymi w przeszłości. Opis przedmiotu: 1. Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy. 2. Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb ( od despotii wschodnich do monarchii stanowej ) 3. Administracja okresu oświecenia 4. Administracja oświeconego absolutyzmu 5. Kameralistyka i policystyka 6. Tworzenie się nowoczesnej administracji we Francji, Anglii, Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych 7. Administracja na ziemiach polskich w okresie zaborów 8. Administracja w Polsce w latach Administracja w Polsce latach wojny i okupacji Administracja w Polsce w latach Administracja post-socjalistyczna w Polsce po 1989 roku Pomoce Literatura przedmiotu, teksty źródłowe dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Wykłady z wykorzystaniem tekstów źródłowych Egzamin pisemny Tematyka wykładu (wymagania egzaminacyjne): 1. Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy 2. Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb ( od despotii wschodnich do monarchii stanowej ) 3. Zasadnicze cechy monarchii absolutnej 4. Podstawowe założenia myśli oświecenia 5. Wpływ idei oświecenia na monarchię absolutną ( absolutyzm oświecony) 6. Kształtowanie się państwa konstytucyjnego 7. Programy działania kameralistów i policystów

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA 1 WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja gospodarcza) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program nauczania 2 Ogólna

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Historia państwa i prawa polskiego 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: obligatoryjny 6. Rok studiów,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Wydział Inżynierii i Technologii hemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III L.p. Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar Razem Egz. ECTS 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s godzin w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 PRAO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓ od roku akadem. 2015/2016 Semestr I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Prawoznawstwo 30 15 45 E 4 Terminologia łacińska w prawie - 30 30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA PLAN STUDIÓW I STOPNIA na kierunku Administracja Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2014/2015 I ROK I SEMESTR 1 Podstawy prawoznawstwa 24 1 40 E 2 Historia administracji

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 ROK I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nazwa kursu Prawoznawstwo 20 10 30 E 4 Terminologia łacińska w prawie - - 10 10 Z 2 Prawo konstytucyjne 20 10 30 E 5 Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1.1.1 Technologie informacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: O6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo