WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program nauczania

2 L.p. Przedmiot Ogólna liczba godzin Semestralny rozkład zajęć semestr I semestr II punkty ECTS punkty ECTS Forma zaliczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia 1. podstawy prawoznawstwa egzamin 2. prawo konstytucyjne egzamin instytucje i źródła prawa UE polityka obronna państwa cz. I bezpieczeństwo i porządek publiczny cz. I zaliczenie zaliczenie zaliczenie 6. podstawy psychologii zaliczenie 7. historia administracji egzamin 8. technologia informacyjna zaliczenie 9. filozofia zaliczenie 10. nauka o administracji egzamin prawo administracyjne cz. I polityka obronna państwa cz. II bezpieczeństwo i porządek publiczny cz. II zaliczenie egzamin egzamin 14. podstawy ekonomii egzamin organizacja ochrony środowiska prawo karne i prawo wykroczeń technologia informacyjna - ćw. otwarte obowiązkowe szkolenie BHP zaliczenie egzamin zaliczenie 19. języki obce zaliczenie razem:

3 Semestralny rozkład zajęć L.p. Przedmiot Ogólna liczba godzin semestr III semestr IV punkty ECTS punkty ECTS wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia 1. prawo administracyjne cz. II egzamin 2. publiczne prawo gospodarcze egzamin finanse publiczne i prawo finansowe postępowanie administracyjne cz. I ustrój samorządu terytorialnego bezpieczeństwo ekologiczne prawo międzynarodowe humanitarne zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie zaliczenie 8. obrona cywilna zaliczenie 9. technologia informacyjna - ćw. otwarte prawo międzynarodowe egzamin 11. prawo cywilne z umowami w administracji egzamin 13. technologia informacyjna zaliczenie postępowanie administracyjne cz. II techniki negocjacji i mediacji w administracji egzamin zaliczenie 16. mikroekonomia zaliczenie 17. języki obce zaliczenie razem:

4 Semestralny rozkład zajęć L. p. Przedmiot Ogólna liczba godzin semestr V semestr VI punkty ECTS punkty ECTS wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia 1. logika prawnicza egzamin 2. prawo pracy i prawo urzędnicze zaliczenie 3. makroekonomia zaliczenie ochrona własności intelektualnej socjologia i metody badań socjologicznych zaliczenie zaliczenie 6. statystyka z demografią zaliczenie 7. technologia informacyjna egzamin organizacja i zarządzanie w administracji technologia informacyjna - ćw. otwarte zaliczenie zarządzanie kryzysowe zaliczenie 11. ratownictwo egzamin 12. zamówienia publiczne zaliczenie 13. bezpieczeństwo informacyjne zaliczenie 15. języki obce egzamin 16. seminarium dyplomowe zaliczenie 17. praktyki studenckie egzamin dyplomowy 8 razem: LEGENDA: TREŚCI PODSTAWOWE TREŚCI KIERUNKOWE INNE WYMAGANIA STANDARDU PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-DO WYBORU

5

6 6 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA dr Piotr Lissoń, Treści podstawowe, obowiązkowy Liczba godzin: 30 Punkty ECTS 6 Cele: Encyklopedia prawa ma wprowadzić studenta w podstawową siatkę pojęciową prawa i prawoznawstwa, zapoznając go z podstawowymi kategoriami języka prawnego i prawniczego. Celem zajęć z tego przedmiotu jest wyposażenie studenta w aparaturę pojęciową, która umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów prawniczych. Opis przedmiotu: Z uwagi na to, że prawo jest wytworem państwa i jest nieodłącznie związane z jego istnieniem, konieczne jest w pierwszym rzędzie zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teorii państwa. W części dotyczącej państwa, przedstawione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie państwa, jego elementy, teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy społecznej, pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji suwerenności we współczesnym państwie, pojęcie państwa prawnego i jego elementy, formy państwa, jedność i podział władzy państwowej, terytorialna organizacja państwa, pojęcie i klasyfikacja organów państwowych, podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy organizowania się ludzi i ich relacje z państwem. W części dotyczącej prawa przedmiotem zajęć będą: pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje, wewnętrzna struktura systemu prawnego, pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka, pojęcie mocy prawnej i obowiązującej, pojęcie i elementy normy prawnej, pojęcie i rodzaje przepisów prawnych, kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania, pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje, pojęcie stosunku prawnego jego elementy i rodzaje, wykładnia prawa jej rodzaje i metody, stosowanie i przestrzeganie prawa. Pomoce dydaktyczne: literatura przedmiotu Metody nauczania: Wykład i ćwiczenia. Zadaniem wykładu jest dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej, ćwiczenia prowadzone w formie konwersatoryjnej mają umożliwić studentom praktyczne zweryfikowanie wiedzy pojęciowej na przykładach. Szczególny nacisk na ćwiczeniach kładzie się na część dotyczącą pojęć prawnych. Forma Egzamin pisemny

7 egzaminu: 7 Tematyka wykładu (wymagania egzaminacyjne): 1. Pojęcie państwa, jego elementy. 2. Teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy społecznej. 3. Pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji suwerenności we współczesnym państwie. 4. Pojęcie państwa prawnego i jego elementy. 5. Formy państwa, jedność i podział władzy państwowej. 6. Terytorialna organizacja państwa. 7. Pojęcie i klasyfikacja organów państwowych. 8. Podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy organizowania się ludzi i ich relacje z państwem. 9. Pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje. 10. Wewnętrzna struktura systemu prawnego. 11. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka. 12. Pojęcie mocy prawnej i obowiązującej. 13. Pojęcie i elementy normy prawnej. 14. Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych. 15. Kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania. 16. Pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje. 17. Pojęcie stosunku prawnego jego elementy i rodzaje. 18. Wykładnia prawa jej rodzaje i metody, stosowanie i przestrzeganie prawa. Literatura 1. Jabłoński Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. I i II. 2. Kunstra E., Wstęp do nauki o państwie, wyd. I 3. Langer T., Wstęp do prawoznawstwa, Koszalin Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Poznań, wiele wydań. 5. Wronkowska S. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2002 r.

8 8 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Liczba godzin: Punkty ECTS Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PRAWO KONSTYTUCYJNE prof. WWSHE dr hab. Tadeusz Smoliński; prof. WWSHE dr A. Rost, Treści podstawowe, obowiązkowy 45 (30 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia) 8 (6-wykład; 2-ćwiczenia) Cele: Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami ustrojowymi państwa. Głównym przedmiotem wykładu jest przedstawienie instytucji ustrojowych obowiązujących obecnie w RP, jednak z uwzględnieniem podstawowych koncepcji i pojęć teoretycznych oraz z elementami porównawczymi w ujęciu historycznym i geograficznym. Opis przedmiotu: 1. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego. 2. Zasady ustrojowe. 3. Obywatel a państwo. 4. Prawo wyborcze. 5. Sejm i Senat. 6. Prezydent 7. Rada Ministrów, premier i ministrowie 8. Kontrola państwowa 9. Trybunały: Stanu i Konstytucyjny 10. Wymiar sprawiedliwości i prokuratura 11. Stany nadzwyczajne (wprowadzanie, skutki, ograniczenia, akty prawne). Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu wykład i ćwiczenia egzamin pisemny Tematyka wykładu (zagadnienia egzaminacyjne): 1. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego: zakres prawa konstytucyjnego, miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa i jego znaczenie dla innych gałęzi prawa, pojęcie konstytucji, jego znaczenia, cechy szczególne konstytucji, system źródeł prawa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ustaw i rozporządzeń, systemy

9 9 badania konstytucyjności aktów prawnych. 2. Zasady ustrojowe: podmiot władzy najwyższej, formy wykonywania władzy suwerennej, zasada demokratycznego państwa prawnego i jej główne elementy, zasada jedności i podziału władzy, systemy stosunków pomiędzy naczelnymi organami państwowymi, zasada republikańskiej formy państwa, zasada pluralizmu politycznego, zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy (w tym: konstrukcje mandatu przedstawicielskiego, mandat posła i senatora - ich obowiązki i prawa). formy demokracji bezpośredniej, ich znaczenie ustrojowe we współczesnym świecie, zakres i warunki stosowania, referendum w Polsce (rodzaje, procedura, związanie prawne wynikami), podstawowe zasady i instytucje ustroju gospodarczego państwa. 3. Obywatel a państwo: pojęcie i klasyfikacja praw, wolności i obowiązków obywatelskich, systematyka i katalog podstawowych elementów statusu prawnego jednostki w RP, wybrane prawa i wolności obywatelskie ze szczególnym uwzględnieniem wolności zgromadzeń i zrzeszania się (w tym w partiach politycznych), komunikowania się i wyrażania poglądów, ochrona prawna statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, KRRiTV. 4.Prawo wyborcze: zasady powszechności, równości (formalnej i materialnej), bezpośredniości, tajności głosowania, zasady określają zgłaszanie kandydatów i podział mandatów - pojęcia, metody realizacji, stan prawny w RP w wyborach sejmowych, podstawowe różnice w wyborach innych organów, system wyborczy a system partyjny. 5.Sejm i Senat: kadencja i tryb pracy Sejmu, organy Sejmu ze szczególnym uwzględnieniem komisji, ich rodzajów, funkcji i środków prawnych, zasady obradowania Sejmu, funkcje Sejmu, procedura ustawodawcza ogólna i szczególne, środki nadzoru i kontroli Sejmu wobec innych organów państwowych, rodzaje uchwał sejmowych i ich znaczenie prawne, interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia poselskie, organizacje posłów, Sejm i Senat jako Zgromadzenie Narodowe, funkcje i tryb działania Senatu. 6.Prezydent - zasady wyboru, miejsce w systemie organów państwowych, funkcje ustrojowe, kompetencje,. Odpowiedzialność polityczna, konstytucyjna, karna. 7. Rada Ministrów, premier i ministrowie: pozycja rządu w systemie organów państwowych, tworzenie rządu i zmiany składu podczas kadencji, skład i struktura wewnętrzna, pozycja prezesa Rady Ministrów, zadania rządu, tryb działania, organy wewnętrzne i doradcze, akty prawne i ich publikacja, administracja rządowa i samorządowa. 8.Kontrola państwowa: pojęcia kontroli i nadzoru, NIK- pozycja w systemie organów państwowych, NIKpodmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli (kryteria), organy wewnętrzne i terenowe NIK. 9. Trybunały: Stanu i Konstytucyjny: skład i powoływanie, zakres kompetencji, zakres odpowiedzialności przed TS, sankcje, wszczęcie postępowania przed Trybunałami, podstawowe elementy procedury, prawna skuteczność orzeczeń TK, środki prawne od orzeczeń TK i TS. 10.Wymiar sprawiedliwości i prokuratura: pojęcie wymiaru sprawiedliwości, struktura sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa, podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania sądów, prokuratura w systemie organów państwowych, zadania prokuratury i podstawowe zasady jej działania. 11. Stany nadzwyczajne (wprowadzanie, skutki, ograniczenia, akty prawne). Literatura:

10 10 1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Wrocław Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa Polskie prawo konstytucyjne [red.] W. Skrzydło, Lublin, wydania 2001 i 2002 r. 4. Prawo konstytucyjne [red.] W. Witkowski, Toruń, wydania 2001 i 2002 r. 5. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, C.H. Beck, kolejne lata. 6. Prawo konstytucyjne. Materiały źródłowe dla studentów, Poznań 2002 r.

11 Wydział: Administracji 11 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UE dr M. Mikołajczyk obowiązkowy, treści kierunkowe Liczba godzin: 16 Punkty ECTS 3 Cele: Celem wykładu jest przedstawienie rozwoju oraz podstaw funkcjonowania instytucji UE, specyfiki prawa wspólnotowego oraz relacji między prawem wspólnotowym a prawem krajowym, a także rozpoznawanie zależności między prawem europejskim a prawem międzynarodowym. Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Literatura przedmiotu Wykład Zaliczenie pisemne Tematyka wykładu (zagadnienia egzaminacyjne): 1. Zagadnienia wstępne -procesy integracyjne we współczesnym świecie -formy integracji -integracja a suwerenność 2. Etapy integracji europejskiej -czynniki sprzyjające integracji po II wojnie światowej -koncepcje integracji -utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali -projekt armii europejskiej -Traktaty Rzymskie -rozszerzanie EWG i pogłębienie integracji 3. Traktat o Unii Europejskiej -geneza traktatu -struktura traktatu

12 12 -cele i zadania UE -problem osobowości prawnej UE -zmiany w traktacie o Unii Europejskiej -proponowane zmiany w funkcjonowaniu UE 3. Główne obszary działania Unii Europejskiej -zasady tworzenia budżetu -Wspólna Polityka Rolna -polityka regionalna -unia walutowa -rynek wewnętrzny 4. Polska w Unii Europejskiej -etapy wstępowania Polski do UE -negocjacje -traktat akcesyjny -referendum w sprawie akcesji -bilans polskiego członkostwa 5. Podstawy prawa unijnego -wspólnotowy porządek prawny -zasady ogólne wspólnotowego porządku prawnego -prawo wspólnotowe a prawo międzynarodowe -prawo wspólnotowe a prawo krajowe 6. Zasady funkcjonowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej -klasyfikacja instytucji UE -procedura współdecydowania -podstawy prawne działalności instytucji wspólnotowych 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej -Rada Europejska -Rada Unii Europejskiej -Parlament Europejski -Komisja Europejska -Europejski Trybunał Sprawiedliwości -Europejski Trybunał Obrachunkowy -organy pomocnicze UE: Komitet Ekonomiczny i Społeczny, Europejski Bank Inwestycyjny, Sąd Pierwszej Instancji, Izby Sądowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Bank Centralny

13 13 Literatura 1. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej , Kraków E. Dynia, Integracja europejska. Zarys problematyki, Warszawa R. Duda, Integracja Polski z Unia Europejską. Wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach , Wrocław K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.

14 14 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA dr Krzysztof Dorosz Obligatoryjny, specjalnościowy Liczba godzin: dwusemestralny 30 godz. Punkty ECTS 2 Cele: Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami polskiej polityki bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności dyskusji i wyrażania własnych opinii. Nauczanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym. Treści kształcenia: Doświadczenia obronne Polski Koncepcja przyszłego systemu wspólnego bezpieczeństwa Strategia obronna państwa średniej wielkości. Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Potencjał ekonomiczny i demograficzny państwa, a potrzeby obronne (wybrane zagadnienia). Warunki i wymogi obrony militarnej Polski. Siła obronna Polski. Polska NATO, sojusz polityczno militarny czy system Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu, akty normatywne, pakiet multimedialny Wykład z prezentacją multimedialną i konwersatorium Egzamin pisemny Literatura przedmiotu: 1. Wystarczalność obronna, op. zb. pod red. P. Sienkiewicza, Warszawa Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX i XXI wieku. Warszawa Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 roku) dokument źródłowy. 5. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej dokument źródłowy

15 Wydział: Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Liczba godzin: 15 Administracji Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY prof. dr hab. Jerzy Konieczny Obligatoryjny, specjalnościowy dwusemestralny 30 godz. Punkty ECTS: 2 Cele zapoznanie z rodzajem przestępczości w Polsce; przedstawienie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w świetle aktualnych przepisów prawa; kształtowanie umiejętności organizowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Treści kształcenia: Charakterystyka przestępczości w Polsce; Bezpieczeństwo i porządek publiczny przedmiot i zakres badań; przedmioty systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, rola i zadania: Policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Gminnych, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Parku, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Celnej, Organów Kontroli Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej; ochrona informacji niejawnych; zintegrowany system bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: literatura przedmiotu, akty normatywne, pakiet multimedialny Wykład z prezentacją multimedialną i konwersatorium Egzamin pisemny Literatura: 1. W. Pokruszyński, K. Straszewski, T. Terlikowski, System bezpieczeństwa publicznego Polski, Warszawa B. Jakubus, M. Ryszkowski. Ochrona informacji, Warszawa J.W. Wójcik. Przestępstwa komputerowe 4. J.W. Wójcik. Przestępstwa w biznesie. Warszawa M. Flemming, W. Kutzman, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Warszawa H. Bloomfield, R. Cooper, Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie, Warszawa Obrona Cywilna. Pod red. W. Kitlera, Warszawa 2001.

16 16 8. J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w wypadkach i katastrofach, Warszawa Poznań J. Konieczny, A. Wawrzynowicz, E. Patalas, Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa publicznego. Wybór źródeł, Poznań Inowrocław Prawo ochrony środowiska. Najnowsze akty prawne. Bydgoszcz S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów Ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.Nr 122, poz. 851 ze zm.) 13. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 21, poz. 123) 14. Ustawa z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 234, poz.1997 ze zm.) 15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz.667 ze zm.) 16. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 17. Ustawa z 27 sierpnia 1997r.o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z2005r. Nr 10, poz. 909 ze zm.) 18. Ustawa z 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) 19. Ustawa z 24 maja2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( Dz. U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) 20. Ustawa z 9 czerwca 2006r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz.709) 21. Ustawa z 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. Nr 191, poz ze zm.) 22. Ustawa z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590)

17 Wydział: Administracji 17 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe PODSTAWY PSYCHOLOGII dr Halina Wawrzynowicz Obowiązkowy; inne wymagania standardu Liczba godzin: 20 Punkty ECTS 3 Cele: Nauczenie studenta rozróżniania grup społecznych i dostrzegania więzi łączących te grupy. Prezentacja roli jednostki w społeczeństwie, zapoznanie z mechanizmami oddziaływań społecznych., rozumienia siebie i świata społecznego. Opis przedmiotu: 1. Poznanie społeczne 2. Spostrzeganie innych 3. Rozumienie siebie 4. Dysonans poznawczy 5. Postawy i zmiana postaw 6. Wpływ społeczny i konformizm 7. Procesy grupowe 8. Atrakcyjność interpersonalna 9. Stereotypy i uprzedzenia 10. Zagadnienia przemocy i agresji 11. Pomaganie ludziom, zachowania altruistyczne 12. Rozwój jednostki, bariery samorealizacji 13. Elementy psychologii politycznej 14. Psychologia społeczna a problemy społeczne Pomoce dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Literatura przedmiotu wykład Zaliczenie pisemne Tematyka wykładu: I. Psychologia społeczna: definicja przedmiotu i metod badawczych. II.Mechanizm wpływu społecznego 1. Konformizm i jego wpływ na zachowanie definicja pojęcia konformizmu informacyjny wpływ społeczny(konformizm informacyjny - podporządkowanie się i opieranie informacyjnemu wpływowi społecznemu)

18 18 normatywny wpływ społeczny (potrzeba bycia akceptowanym, działanie na zasadzie automatycznego pilota, wpływ mniejszości). 2. Rola stereotypów i uprzedzeń społecznych uprzedzenia jako zjawisko społeczne uprzedzenia (komponent emocjonalny) stereotypy (komponent poznawczy) dyskryminacja (komponent behawioralny) teoria kozła ofiarnego powstawanie uprzedzeń sposoby osłabiania uprzedzeń 3. Postawy i mechanizmy ich kształtowania komponent emocjonalny, poznawczy i behawioralny komunikaty perswazyjne a zmiana postaw (zmiana postaw o różnej sile i różnym pochodzeniu) strategia w zakresie zmiany postaw(wzmacnianie wartości, efekt bumerangowy, teoria reaktancji, efekt naduzasadnienia) -postawy a umiejętność przewidywania zachowania(zachowania spontaniczne, zachowania zamierzone). 4. Mechanizm kształtowania się plotki eksperyment z plotką omówienie schematu: nadawca - przekaz - kanał - odbiorca argumentacja jednostronna i dwustronna bierny i aktywny przekaz treści III. Rozumienie siebie i świata społecznego 1. Dysponans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny. teoria dysonansu poznawczego (zachowanie racjonalne i nieracjonalne, decyzje, uzasadnienie wysiłku, psychologia niewystarczającego uzasadnienia), badania nad podtrzymywaniem samooceny (teoria podtrzymywania i podwyższania poczucia własnej wartości, teoria autoafirmacji, unikania pułapki racjonalizacji). 2. Poznanie społeczne i sposoby myślenia o świecie społecznym schematy i ich oddziaływanie wydawanie sądów posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi w wydawaniu sądów społecznych charakterystyka ludzkiego wnioskowania i jego korygowanie. 3. Spostrzeganie społeczne, rozumienie innych ludzi zachowanie niewerbalne (kanały komunikacji niewerbalnej) atrybucja przyczyn stosowanie skrótów poznawczych podczas dokonywania atrybucji dokładność atrybucji i wyobrażeń.

19 19 4. Rozumienie siebie natura Ja poznawanie siebie przez introspekcję i obserwację własnego zachowania. schematy Ja poznawanie siebie poprzez interakcję społeczną kierowanie wrażeniem IV. Stosunki społeczne 1. Atrakcyjność interpersonalna wzajemna atrakcyjność (efekt częstości kontaktów, wpływ atrakcyjności fizycznej, podobieństwo, dopełnianie) zaufanie interpersonalne lubienie i sympatia 2. Zachowania prospołeczne indywidualne przesłanki zachowań prospołecznych sytuacyjne determinanty zachowania prospołecznego konsekwencje udzielania pomocy (zwiększanie gotowości do udzielania pomocy) 3. Narzędzia wpływu społecznego reguła wzajemności reguła zaangażowania i konsekwencji zasada społecznego dowodu słuszności autorytet jako siła nacisku zasada niedostępności 4. Agresja interpersonalna czym jest agresja sytuacyjne uwarunkowania agresji (ból i niewygoda, sytuacje oglądane w środkach masowego przekazu, przemoc, pornografia). sposoby zmniejszania agresji jak radzić sobie z gniewem społeczne sankcjonowanie zła V. Czynniki indywidualne odpowiedzialne za zachowania społeczne potrzeba kontroli (sprawstwa) i konsekwencje jej niezaspokojenia (koncepcja wyuczonej bezradności, koncepcja alienacji) potrzeba afiliacji potrzeba porównań społecznych potrzeba zgodności poznawczej potrzeba spójności (tożsamość osobista i społeczna) VI. Interakcje społeczne

20 20 koncepcje interakcji spostrzeganie społeczne w warunkach interakcji autoprezentacja zachowania manipulacyjne VII. Procesy grupowe 1. Definicja grupy interakcja w aspekcie spostrzegania społecznego i procesu atrybucyjnego spójność grupowa - jej znaczenie dla atrakcyjności i trwałości grupy grupy niespołeczne: skutki fizycznej obecności innych (facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne). zjawisko polaryzacji a podejmowanie decyzji w grupie 2. Procesy integracyjne w grupie dylemat więźnia skutki komunikowania się, negocjacje i przetarg konflikt i współpraca (konflikt grupowy i wewnątrz /grupowy, kierowanie konfliktem). 3. Kształtowanie się norm grupowych 4. Władza i zwierzchnictwo 5.Tożsamość społeczna i zachowania międzygrupowe. 6. Dynamika małej grupy stereotypy i uprzedzenia facylitacja społeczna przywództwo grupowe syndrom grupowego myślenia VIII. Psychologia tłumu 1. Ogólna charakterystyka i rodzaje tłumów psychologiczne prawo jedności umysłowej 2. Uczucia i moralność tłumu impulsywność tłumu podatność na sugestię nietolerancja, autorytaryzm i konserwatyzm tłumu 3. Syndrom grupowego myślenia idee tłumu rozumowanie i wyobrażania tłumu 4. Czynniki mające pośredni i bezpośredni wpływ na tłum przywództwo w tłumie (metody działania przywódców, prestiż). IX. Asertywność w kontaktach z ludźmi asertywność i asertywne zachowanie

21 21 ustalanie własnych celów i obrona własnych praw umiejętność wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych yrażanie własnych opinii i przyjmowanie opinii innych radzenie sobie z krytyką asertywna obrona przed agresją asertywność w pracy X. Psychologiczne aspekty sytuacji kierowania 1. Społeczne umiejętności kierownika 2. Psychologiczna analiza sytuacji kierowania 3. Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych kierowanie konfliktem sposoby rozwiązywania konfliktów XI. Motywacja w zarządzaniu 1. Pojęcie motywacji w zarządzaniu 2. Integracyjny model motywacji 3. sposoby podwyższania motywacji 4. Teorie motywacji skoncentrowane na potrzebach jednostki 5. Teorie motywacji skoncentrowane na zachowaniu 6. Model SEU jako podstawa procesu decyzyjnego w motywacji XII. Stres w pracy i jego przyczyny 1. Integracyjny model radzenia sobie ze stresem 2. Mechanizmy obronne uruchamiane w stresie XIII. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 1. Charakterystyka sytuacji trudnych w wypadkach i katastrofach 2. Zachowanie się ludzi w sytuacjach ekstremalnych 3. Zasady udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach 4. Zachowanie się tłumu w sytuacjach ekstremalnych 5. Zachowanie etyczne w sytuacjach kryzysowych w wypadkach i katastrofach 6. Mass media - rola i zadania w sytuacjach kryzysowych. Literatura: 1. Aronson E. (1995), Człowiek - istota społeczna. Warszawa, PWN 2. Aronson E., Wilson T., Akert R. Psychologia społeczna. Umysł i serce. Wyd. Zysk i s-ka, Poznań, Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa, Wojciszke B., Teoria schematów społecznych Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym. Ossolineum, Wrocław, Wojciszke B., Procesy oceniania ludzi. Nakom, Poznań, Mądrzycki T. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postw. Wyd. Szk. i Ped. Warszawa, 1977

22 22 7. Mądrzycki T. Deformacja w spostrzeganiu ludzi. PWN, Warszawa, Nawrat R. Manipulacja społeczna - przegląd technik i wybranych wyników badań. W: Przegląd Psychologiczny, 1989, nr 1 9. Newcomb Th. Psychologia społeczna. PWN, Warszawa, Szmatka J. Małe struktury społeczne. PWN, Warszawa, Domachowski W. Syndrom grupowego myślenia. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Mikulska. Z zagadnień psychologii społecznej. PWN, Warszawa Katz, Kahn. Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa, Argyle M. Psychologia stosunków miedzyludzkich, PWN, Warszawa, Carnegie D. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Studio EMKA, Warszawa, Nęcki Z. Wzajemna atrakcyjność. Wiedza Powszechna, Warszawa, Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, Red. X. Gliszczyńska. Psychologiczny model efektywności pracy. PWN, Warszawa, J. Reykowski. Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Książka i Wiedza, Warszawa, 1980

23 Wydział: Administracji 23 Specjalność: Nazwa przedmiotu: Prowadzący: Status przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe HISTORIA ADMINISTRACJI prof. WWSHE dr Wiesław Sieciński; dr M. Pietrowski Treści podstawowe, obowiązkowy Liczba godzin: 30 Punkty ECTS 6 Cele: Głównym celem wykładu z historii administracji jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami kształtowania się administracji i prawa administracyjnego, które tworzą bazę do studiowania treści oraz zrozumienie społecznego celu prawa administracyjnego oraz ułatwiają poznanie rozwiązań aktualnych przez ich porównanie z rozwiązaniami, konstrukcjami i przepisami obowiązującymi w przeszłości. Opis przedmiotu: 1. Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy. 2. Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb ( od despotii wschodnich do monarchii stanowej ) 3. Administracja okresu oświecenia 4. Administracja oświeconego absolutyzmu 5. Kameralistyka i policystyka 6. Tworzenie się nowoczesnej administracji we Francji, Anglii, Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych 7. Administracja na ziemiach polskich w okresie zaborów 8. Administracja w Polsce w latach Administracja w Polsce latach wojny i okupacji Administracja w Polsce w latach Administracja post-socjalistyczna w Polsce po 1989 roku Pomoce Literatura przedmiotu, teksty źródłowe dydaktyczne: Metody nauczania: Forma egzaminu: Wykłady z wykorzystaniem tekstów źródłowych Egzamin pisemny Tematyka wykładu (wymagania egzaminacyjne): 1. Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy 2. Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb ( od despotii wschodnich do monarchii stanowej ) 3. Zasadnicze cechy monarchii absolutnej 4. Podstawowe założenia myśli oświecenia 5. Wpływ idei oświecenia na monarchię absolutną ( absolutyzm oświecony) 6. Kształtowanie się państwa konstytucyjnego 7. Programy działania kameralistów i policystów

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA 1 WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja gospodarcza) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program nauczania 2 Ogólna

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu : PK (10-PK-pj-s,

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Mika Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: E/- Pozostałe zajęcia: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 20 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 Psychologia społeczna 20 20-3 Socjologia 20

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Historia państwa i prawa polskiego 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: obligatoryjny 6. Rok studiów,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia ROK AKADEMICKI 2011/2012

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia ROK AKADEMICKI 2011/2012 ROK AKADEMICKI 2011/2012 L.p. Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar Razem Egz. ECTS 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s godzin w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. sem. Przedmioty kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia społeczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Wydział Inżynierii i Technologii hemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III L.p. Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar Razem Egz. ECTS 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s godzin w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP.

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP. Przedmiot wybieralny 1... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 1... Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne Technologie informacyjne Cele kursu: umożliwienie studentom uaktualnienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności z zakresu technologii informacyjnych; przegląd podstawowych pojęć i problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 PRAO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓ od roku akadem. 2015/2016 Semestr I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Prawoznawstwo 30 15 45 E 4 Terminologia łacińska w prawie - 30 30

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Działocha Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo