PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną dotychczasowych akcji serii E, ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym dotychczasowych akcji serii A,B,C,D,E,F,G oraz od 1 do akcji serii H, a także od 1 do zbywalnych Praw do Akcji serii H. Podmiot oferujący akcje TF SKOK S.A. : Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27 Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego... 1 kwietnia 2008

2

3 ZASTRZEŻENIE Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą akcji TF SKOK S.A. na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z ofertą. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. Spółka i Oferujący oświadczają, że nie zamierzają podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed Publiczną Ofertą, w trakcie jej trwania oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu Emisyjnego bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziału w Publicznej Ofercie akcji TF SKOK S.A. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronach internetowych: - Emitenta pod adresem - Oferującego Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. pod adresem także dodatkowo Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie: w siedzibie Emitenta w Gdańsku, ul. Arkońska 11; w siedzibie Oferującego BDM S.A. w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27; w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1; w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4; w Punktach Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Ponadto w trakcie trwania Oferty w siedzibie Spółki zostaną udostępnione do wglądu sprawozdania fi nansowe za lata obrotowe , także kopie raportów z ich badania oraz śródroczne informacje fi nansowe za I półrocze 2007 r. i I półrocze 2006 r. wraz z raportami z ich badania. 3

4

5 SPIS TREŚCI ZASTRZEŻENIE... 3 CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE A. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ O DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH, PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA Wybrane dane fi nansowe Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta E. INFORMACJE O DYREKTORACH, OSOBACH WYŻSZEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH Dyrektorzy i wyższy szczebel kierownictwa Pracownicy F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Sprzedający akcjonariusze Rozwodnienie Umowa zakazu sprzedaży akcji typu Lock-up Koszty emisji H. INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy (akcyjny) Dokumenty do wglądu CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA LUB JEGO BRANŻY CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA AKCJI OFEROWANYCH CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emitent Wprowadzający: Podmioty sporządzające Prospekt Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Jedliński Rodziewicz Zwara i Partnerzy Doradca Prawny Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna Oferujący O.M. Finance Doradca Finansowy

6 2. BIEGLI REWIDENCI Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych WYBRANE DANE FINANSOWE CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba) Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Inwestycje Opis (łącznie z kwotą) głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami fi nansowymi aż do daty Prospektu Emisyjnego Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta, włącznie z podziałem geografi cznym tych inwestycji (kraj i zagranica) oraz sposobami fi nansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne) Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Działalność podstawowa Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami fi nansowymi Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a także w zakresie, w jakim informacje na temat opracowywania nowych produktów zostały upublicznione, podanie stanu prac nad tymi projektami Główne rynki zbytu Czynniki nadzwyczajne Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub fi nansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Uzależnienie od patentów lub licencji Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub fi nansowych Uzależnienie od nowych procesów Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis grupy kapitałowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja fi nansowa Emitenta

7 9.2. Wynik operacyjny Informacje dotyczące istotnych czynników, mających wpływ na wyniki działalności operacyjnej Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fi skalnej, monetarnej i politycznej oraz inne czynniki wpływające na działalność operacyjną Emitenta ZASOBY KAPITAŁOWE Źródła kapitału Emitenta Źródła i kwoty oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura fi nansowania Emitenta Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2. i BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty i licencje INFORMACJE O TENDENCJACH Istotne tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenia wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Raport sporządzony przez biegłych rewidentów dotyczący przedstawionych prognoz wyników i szacunku wyników Raport niezależnego biegłego rewidenta o prognozie wyników na lata i szacunku wyników na 2007 rok dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. w Gdańsku Wyniki szacunkowe i prognozy wyników sporządzone na zasadach porównywalności z historycznymi danymi fi nansowymi Oświadczenie na temat aktualności innych opublikowanych prognoz wyników ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Informacje o członkach organów zarządzających Informacje o członkach organów nadzorczych Osoby zarządzające wyższego szczebla Informacje na temat konfl iktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Konfl ikt interesów Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta Informacje o posiadanych akcjach/udziałach w okresie ostatnich 5 lat przez członków organów zarządzających, nadzorczych Emitenta oraz osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom organów zarządzających, nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla za ostatni pełny rok obrotowy Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia

8 16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje Zarząd Rada Nadzorcza Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami fi nansowymi Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Informacja o zawartych w Prospekcie historycznych informacjach fi nansowych oraz opinie biegłego rewidenta za ostatnie trzy lata obrotowe Historyczne informacje fi nansowe obejmujące lata Opinie niezależnych biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań fi nansowych za lata Informacje fi nansowe pro forma Sprawozdania fi nansowe za lata Badanie historycznych rocznych sprawozdań fi nansowych Oświadczenie dotyczące badania historycznych sprawozdań fi nansowych Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów Data najnowszych informacji fi nansowych Śródroczne informacje fi nansowe za okres od r. do r Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fi nansowego Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. za okres od r. do r Sprawozdanie fi nansowe Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. na dzień 30 czerwca 2007 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 30 czerwca 2006 r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską Opis polityki Emitenta dotyczący wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie

9 20.8. Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji fi nansowej i ekonomicznej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Akcje, które nie reprezentują kapitału Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami Informacje dotyczące kapitału docelowego Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami fi nansowymi Informacje dotyczące Statutu Emitenta Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie Spółki, w którym są one określone Podsumowanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad określających sposób zwoływania Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, jeżeli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałożonych zapisami Statutu Spółki, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa ISTOTNE UMOWY Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub członek jego grupy kapitałowej za okres 2 lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu Emisyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, których stroną jest członek grupy kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie Prospektu Emisyjnego INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJE O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Część IV Dokument Ofertowy OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych

10 2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fi zycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Podstawowe dane dotyczące papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Informacje na temat rodzaju i formy papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa prawna emisji Przewidywana data emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia Procedury przymusowego wykupu Procedury przymusowej sprzedaży Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu Opodatkowanie dochodów z dywidendy Odpowiedzialność płatnika INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram Oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Informacje wstępne Warunki Oferty Wielkość ogółem Oferty Terminy obowiązywania Oferty i opis procedury składania zapisów Terminy Oferty Zasady i procedura składania zapisów na Akcje Oferowane Wycofanie lub zawieszenie Oferty Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu Termin, w którym możliwe jest uchylenie się od skutków prawnych zapisu

11 Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji Zasady dokonywania wpłat Opis sposobu podania wyników Oferty do publicznej wiadomości Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji akcji oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji akcji, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Rodzaje inwestorów, którym oferowane są akcje Zamiary znaczących akcjonariuszy i członków zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta co do uczestnictwa w Publicznej Ofercie Informacje podawane przed przydziałem Podział Oferty na transze Zmiana wielkości transz Przydział w Transzy Indywidualnej Przydział w Transzy Instytucjonalnej wraz z opisem preferencji w przydziale Sposób traktowania przy przydziale akcji Minimalna wielkość pojedynczego przydziału w Transzy Indywidualnej Termin zakończenia Publicznej Oferty Wielokrotne zapisy Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu green shoe Cena Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w Ofercie Podstawa ceny emisji w przypadku ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć Planowanie i gwarantowanie Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem Oferty Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji i plasowania Oferty, a także data sfi nalizowania umowy o gwarantowanie emisji DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzanej do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania

12 6.5. Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z Ofertą INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej Oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone; źródła tych informacji ZAŁĄCZNIK NR 1 STATUT EMITENTA ZAŁĄCZNIK NR 2 UCHWAŁA WZA W SPRAWIE EMISJI AKCJI SERII H ZAŁĄCZNIK NR 3 OPINIA ZARZĄDU EMITENTA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU ZAŁĄCZNIK NR 4 UCHWAŁA WZA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ O DEMATERIALIZACJI AKCJI ZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE ZAŁĄCZNIK NR 6 Lista biur maklerskich uczestniczących w Ofercie ZAŁĄCZNIK NR 7 Defi nicje i objaśnienia skrótów

13 CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Podsumowanie będące częścią niniejszego Prospektu Emisyjnego: (a) jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego, (b) decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego, (c) inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem, (d) osoby sporządzające Podsumowanie będące częścią niniejszego Prospektu Emisyjnego, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego. A. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ O DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH Zarząd Emitenta: Adam Meller Ewa Bereśniewicz Kozłowska Prezes Zarządu, Członek Zarządu. Kierownictwo wyższego szczebla Emitenta: Elżbieta Fenska Główna Księgowa. Rada Nadzorcza Emitenta: Adam Franciszek Jedliński Rafał Sławomir Matusiak Katarzyna Leokadia Bieranowska Elżbieta Maria Ostrowska Andrzej Paweł Szumański Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. Doradcy: Doradcą Finansowym Emitenta jest O.M. Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, ul. Migowska 22, w imieniu którego działa: Zbigniew Markowski Prezes Zarządu. Doradcą Prawnym Emitenta jest Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Jedliński Rodziewicz Zwara i Partnerzy z siedzibą w Sopocie, w imieniu której działają: Tomasz Kozłowski Jacek Jerzemowski radca prawny, radca prawny. Biegli rewidenci: Badanie śródrocznego sprawozdania fi nansowego sporządzonego według MSR/MSSF za okres od roku do roku zostało przeprowadzone przez REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 101. Badanie w zakresie porównywalności danych fi nansowych Emitenta przekształconych zgodnie z MSR/MSSF za rok obrotowy od roku do roku, od roku do roku oraz od roku do roku zostało przeprowadzone przez REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem

14 Badanie historycznych informacji fi nansowych Emitenta za rok obrotowy od roku do roku, sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, zostało przeprowadzone przez REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 101. Badanie historycznych informacji fi nansowych Emitenta za rok obrotowy od roku do roku i od roku do roku oraz od roku do roku, sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, zostało przeprowadzone przez Zespół Ekspertów Finansowych AUDITOR Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 914. Oferujący: Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27, w imieniu którego działają : Janusz Smoleński Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu, Prokurent. 14

15 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Na podstawie niniejszego Prospektu jest oferowanych: akcji serii H oferowanych przez Zarząd w ramach subskrypcji oraz akcji serii E oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzającego (Akcje Sprzedawane). Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest łącznie akcji serii A, B, C, D, E, F, G o wartości nominalnej 1 zł każda oraz: od 1 do akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda. Do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest także od 1 do Praw do akcji serii H. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych, Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 14 kwietnia 2008 r. początek book buildingu, 15 kwietnia 2008 r., godz koniec book buildingu, 16 kwietnia 2008 r. rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej, 21 kwietnia 2008 r., godz zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej, 22 kwietnia 2008 r., godz zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej, 28 kwietnia 2008 r. przydział Akcji Oferowanych, 28 kwietnia 2008 r. ostateczny termin zamknięcia Publicznej Oferty. C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH, PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA 1. Wybrane dane finansowe Wybrane historyczne dane fi nansowe Emitenta (dane w tys. zł) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję (w zł) -0,0096 0,0149 0,0306 0,0358 0,0471 Źródło: Emitent 2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Obecnie Emitent nie jest w stanie określić dokładnie wpływów z emisji akcji serii H, gdyż nie jest znana cena emisyjna tychże akcji. Emitent zakłada, że wpływy netto z emisji wyniosą maksymalnie do 28,5 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcje serii H zostaną objęte i opłacone. Decyzję o przeprowadzeniu publicznej emisji akcji Emitent podjął w związku z zamiarem pozyskania dodatkowych środków fi nansowych na realizację strategii rozwoju mającej na celu utworzenie Centrum Obsługi Kart i Terminali dla systemu SKOK. Pozyskane z emisji środki fi nansowe Emitent zamierza wydatkować w latach na zakup i instalację 380 bankomatów. W przypadku pozyskania mniejszych wpływów z tytułu emisji, Emitent przewiduje sfi nansowanie celów emisji środkami pochodzącymi z kredytów bankowych. 15

16 3. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego branżą: ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną, ryzyko związane ze zmianą kursu walut, ryzyko związane z przyszłymi regulacjami prawnymi, ryzyko konkurencji, ryzyko związane z zahamowaniem rozwoju systemu SKOK, ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami konsorcjalnymi, ryzyko utraty zaufania do branży, ryzyko związane z dostawcami, ryzyko obniżenia opłat z tytułu usług fi nansowych, ryzyko związane z dystrybucją kart płatniczych, ryzyko związane z kadrą menedżerską oraz kadrą specjalistów, ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów obsługujących COKiT, ryzyko wpływu znaczącego akcjonariusza na decyzje organów Spółki, ryzyko niezrealizowania prognozy wyników fi nansowych. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych: ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku, ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii H, ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, ryzyko dotyczące możliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie 31 Regulaminu Giełdy, ryzyko dotyczące możliwości zawieszenia notowań akcji Emitenta na podstawie 30 Regulaminu Giełdy. D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 1. Historia i rozwój Emitenta Grudzień, 1998 rok powstanie Spółki pod fi rmą Eureka Sp. z o.o. Czerwiec, 2003 rok zmiana nazwy na Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Sp. z o.o. Październik, 2003 rok podpisanie ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową pierwszej umowy w zakresie wspólnego udzielania pożyczek członkom SKOK. Lipiec, 2004 rok przekształcenie w spółkę akcyjną. Wrzesień, 2004 rok nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Turystycznego SKOK Family Tours Sp. z o.o. 16

17 Grudzień, 2004 rok podpisanie umowy z Western Union Network Limited w zakresie oferowania Usług Przekazów Pieniężnych oraz pierwszej umowy podprzedstawicielstwa ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową o świadczeniu tych usług. Luty, 2005 rok uruchomienie sprzedaży Usług Przekazu Środków Pieniężnych. Czerwiec, 2006 sprzedaż udziałów Przedsiębiorstwa Turystycznego SKOK Family Tours Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie prac nad opracowaniem i wdrożeniem strategii rozwoju opartej o Centrum Obsługi Kart i Bankomatów oraz budowę sieci bankomatów. Styczeń, 2007 rok rozpoczęcie budowy centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego i podpisanie ze spółdzielczą kasą oszczędnościowokredytową pierwszej umowy cesji należności w zakresie udzielonych pożyczek konsorcjalnych. Czerwiec, 2007 rok podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o emisji nowych akcji i przeprowadzeniu Oferty Publicznej, rozpoczęcie procesu negocjacji na wybór dostawców sprzętu i oprogramowania do COKiT i bankomatów. Lipiec, 2007 rok podpisanie umowy z Krajową Spółdzielczą kasą Oszczędnościowo-Kredytową o współpracy na wydawanie i obsługę kart płatniczych dla członków SKOK. Wrzesień, 2007 rok zawarcie ze SKOK im. F. Stefczyka umowy uczestnictwa w sieci bankomatów, umowa na wdrożenie systemu Prime and Online i umowa licencyjna z TSYS Card Tech Ltd., UK. Grudzień, 2007 rok zawarcie z Fundacją na rzecz Polskich Związków Kredytowych umowy nabycia budynku przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku, przetestowanie i produkcyjne uruchomienie systemu autoryzacji i wydawania kart oraz obsługi bankomatów. 2. Ogólny zarys działalności Emitenta Do końca 2006 roku podstawowa działalność Emitenta obejmowała współpracę ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi w zakresie udzielania pożyczek konsorcjalnych na cele mieszkaniowe dla członków SKOK. SKOK-i udzielały pożyczek na okres nie dłuższy niż 5 lat, natomiast Emitent udzielał pożyczek na okres od 5 do 15 lat. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zaprzestaniu z końcem 2006 roku udzielania nowych pożyczek konsorcjalnych oraz o podjęciu działań mających na celu wycofanie kapitału zaangażowanego w tę działalność. W tym celu Zarząd Spółki złożył propozycję wykupienia zaangażowanego kapitału Zarządom poszczególnych SKOK-ów. Na tę decyzję wpływ miały następujące czynniki: potrzeby kapitałowe Emitenta związane z realizacją przedsięwzięcia COKiT, nowelizacja Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, znosząca ograniczenia czasowe w udzielaniu przez SKOK-i kredytów i pożyczek na cele mieszkaniowe dla swoich członków. Drugim istotnym obszarem działalności Emitenta, który będzie nadal rozwijany, jest usługa przekazów środków pieniężnych realizowana przy współpracy ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Spółka jest przedstawicielem Western Union Limited w zakresie usługi przekazów pieniężnych. Western Union Limited to międzynarodowy lider w dziedzinie przekazów pieniężnych, a zarazem jedna z najstarszych i najbardziej znanych fi rm, zajmujących się usługami fi nansowymi. Przychody Emitenta ze względu na prowadzoną działalność (w tys. zł) Wyszczególnienie Przychody z tytułu udzielonych pożyczek Usługi przekazów pieniężnych Pozostałe przychody Razem przychody z działalności Źródło : Emitent Strategia Emitenta oparta jest przede wszystkim na wdrożeniu i rozwoju specjalistycznych usług fi nansowych dla członków systemu SKOK. Podstawowy profi l działalności Emitenta będzie oparty o budowane w ramach systemu SKOK własne Centrum Obsługi Kart i Terminali, w tym: utworzenie i zarządzanie własną siecią bankomatów, produkcja i personalizacja kart płatniczych, autoryzacja i rozliczanie transakcji płatniczych. Emitent planuje utworzenie do końca 2010 roku sieci złożonej z 600 bankomatów oraz wydanie do końca 2011 roku członkom SKOK kart płatniczych. Tworzona przez Emitenta sieć bankomatów będzie dostępna również dla klientów spoza systemu SKOK. 17

18 Wyniki szacunkowe za 2007 rok i prognoza wyników fi nansowych na lata (w mln zł) Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży 4,33 11,67 32,56 52,06 62,20 EBITDA -1,39-2,81 7,90 17,46 22,40 Amortyzacja 0,18 2,22 5,01 7,14 8,10 EBIT -1,56-5,02 2,89 10,32 14,30 Wynik netto -1,54-5,02 2,89 9,59 12,72 Źródło: Emitent Możliwość obsługi stabilnego i systematycznie rozwijającego się systemu SKOK na zasadzie wyłączności oraz potencjał wzrostowy krajowego rynku kart i bankomatów, stwarzają Emitentowi silną pozycję konkurencyjną. E. INFORMACJE O DYREKTORACH, OSOBACH WYŻSZEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH 1. Dyrektorzy i wyższy szczebel kierownictwa Adam Meller Ewa Bereśniewicz Kozłowska Elżbieta Fenska Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Główna Księgowa. 2. Pracownicy Na dzień zatwierdzenia Prospektu, na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 42 osoby, natomiast 93 osoby współpracowały na umowę-zlecenie. F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego znaczącym akcjonariuszem, który nie jest członkiem Zarządu lub członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, ani też osobą zarządzającą wyższego szczebla, który posiada większy niż 5% udział w kapitale zakładowym Emitenta, jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, z siedzibą w Sopocie. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa posiada akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 98,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 98,35% w kapitale zakładowym. G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 1. Oferta i dopuszczenie do obrotu Na podstawie niniejszego Prospektu jest oferowanych: akcji serii H oferowanych przez Zarząd w ramach subskrypcji oraz akcji serii E oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzającego (Akcje Sprzedawane). Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest: akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 18

19 Do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest także od 1 do Praw do Akcji serii H. Akcje serii E i akcje serii H oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji, inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą być przydzielone zarówno akcje serii E, jak i akcje serii H. 2. Plan dystrybucji Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych będzie Akcji Oferowanych, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych będzie Akcji Oferowanych. Zapisy w Transzy Indywidualnej oraz Transzy Instytucjonalnej oraz działania marketingowe, tzw. book building proces tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, odbywają się za pośrednictwem POK Oferującego. Oferujący utworzył konsorcjum domów maklerskich (Konsorcjum Dystrybucyjne), które będzie przyjmowało zapisy na Akcje Oferowane. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej oraz działania marketingowe, tzw. book building proces tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, odbywają się za pośrednictwem POK Copernicus Securities S.A. Zapisy w Transzy Indywidualnej odbywają się za pośrednictwem POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Informacja o ewentualnym poszerzeniu Konsorcjum Dystrybucyjnego zostanie przekazana w formie Aneksu do niniejszego Prospektu. Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy Transzą Indywidualną a Transzą Instytucjonalną po zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje, w trakcie dokonywania przydziału akcji. W takim przypadku przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy. Informacja o przesunięciu akcji pomiędzy transzami zostanie podana w trybie raportu bieżącego, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący oraz członek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt części IV niniejszego Prospektu, przeprowadzą działania marketingowe, tzw. book building proces tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy Przed rozpoczęciem procesu tworzenia księgi popytu Emitent opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej, o której mowa w punkcie części IV niniejszego Prospektu. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. Emitent może podjąć decyzję o zmianie ogłoszonego przedziału cenowego. W takiej sytuacji Emitent: ogłosi nowy przedział cenowy, anuluje wszystkie złożone Deklaracje, ogłosi nowe terminy Publicznej Oferty. W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący oraz członek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt części IV niniejszego Prospektu, kierować będą do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w tworzeniu księgi popytu w ramach Transzy Instytucjonalnej. Forma oraz tryb, w jakim składane będą propozycje udziału w tworzeniu księgi popytu, zostaną określone przez Oferującego zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu. Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w tworzeniu księgi popytu powinni skontaktować się (w okresie tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie) z Oferującym lub członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt części IV niniejszego Prospektu, w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa, o której mowa powyżej. W wyniku tych działań powstanie tzw. księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej, ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani oraz ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będzie warunkiem koniecznym do umieszczenia inwestora na Liście Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. 19

20 Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii H, a Wprowadzający o wysokości ostatecznej ceny sprzedaży akcji serii E, przy czym ostateczna cena sprzedaży akcji serii E musi być równa ostatecznej cenie emisyjnej akcji serii H. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii H oraz ostatecznej cenie sprzedaży akcji serii E zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż akcji. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Przydział w Transzy Indywidualnej Przydział akcji nastąpi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zapisów w Transzy Indywidualnej. Przydział w Transzy Instytucjonalnej Przydział akcji nastąpi nie później niż 6 dni od dnia zakończenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej. 3. Sprzedający akcjonariusze Podmiotem oferującym akcje do sprzedaży (Wprowadzającym) jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Sopocie, Sopot, ul. Władysława IV 22, posiadająca na dzień zatwierdzenia Prospektu 98,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu, oferująca akcji Serii E. 4. Rozwodnienie Po przeprowadzeniu oferty akcji serii H i w przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji serii H, akcje dotychczasowe (łącznie serie od A do G) stanowić będą 81,06% wszystkich akcji Emitenta. Po przeprowadzeniu oferty akcji serii E i H oraz w przypadku objęcia wszystkich akcji serii H i sprzedaży wszystkich akcji serii E, udział w głosach dotychczasowych akcjonariuszy wyniesie 71,59%. Struktura akcjonariuszy Emitenta po przeprowadzeniu Publicznej Oferty Wyszczególnienie Liczba akcji* Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Dotychczasowi akcjonariusze ,59% ,59% Nowi akcjonariusze ,41% ,41% Razem ,00% ,00% Źródło : Emitent * Przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich akcji serii H oraz sprzedaży nowym akcjonariuszom wszystkich akcji serii E. 5. Umowa zakazu sprzedaży akcji typu Lock-up W dniu 3 stycznia 2008 roku zawarta została umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock-up pomiędzy Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową oraz Beskidzkim Domem Maklerskim S.A., posiadającymi łącznie 99,52% akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G Emitenta. Na mocy umowy Akcjonariusze postanowili, iż Krajowa Kasa w ramach oferty ma prawo do zaoferowania łącznie do sprzedaży nie więcej niż akcji serii E. Ponadto, Akcjonariusze wzajemnie się zobowiązali, że w okresie 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji serii A, B, C, D, E, F, G na GPW nie dokonają sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji serii A, B, C, D, E, F, G niezaoferowanych lub niesprzedanych zgodnie z powyżej opisanym postanowieniem, ani nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia tych akcji w przyszłości. Akcjonariusze ponadto wzajemnie się zobowiązali, że w okresie kolejnych 6 miesięcy (tj. od 4 do 9 miesiąca od daty pierwszego notowania na GPW) nie dokonają sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, z zastrzeżeniem powyżej opisanej Oferty Sprzedaży, ani nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji serii A, B, C, D, E, F, G w przyszłości bez uprzedniej pisemnej zgody drugiego Akcjonariusza. 6. Koszty emisji Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu wartości emisji akcji serii H na maksymalnym poziomie 30,0 mln PLN, całkowite koszty związane z emisją mogą wynieść ponad 1,54 mln PLN i obejmują: 20

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi finansowe

Nowoczesne usługi finansowe Nowoczesne usługi finansowe I. Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. Partnerzy: 2 Zakres działalności Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. autoryzacja i rozliczanie transakcji płatniczych wydawanie i obsługa kart

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE...11

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE...11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE...11 1 ZARZĄD, KIEROWNICTWO WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ DORADCY I BIEGLI REWIDENCI EMITENTA... 11 1.1 ZARZĄD EMITENTA ORAZ KIEROWNICTWO WYŻSZEGO SZCZEBLA... 11 1.2 RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ TELE-POLSKA HOLDING S.A. 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok 68 1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień 1 stycznia 2011 roku kapitał zakładowy Towarzystwa Finansowego S.A. wynosił 44.687.754,00 PLN i dzielił się na 44.687.754

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ProsPe k t emisyj ny Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu www.famed.com.pl Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 5.250.000 Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 02/06/11. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki:

Uchwała nr 02/06/11. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki: Uchwała nr 01/06/11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo