Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C. Elementy zestawu: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F oraz SP-THD51C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C. Elementy zestawu: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F oraz SP-THD51C"

Transkrypt

1 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-D51 Skládá se z XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F a SP-THD51C Elementy zestawu: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F oraz SP-THD51C Összetevők: XV-THD51, SP-THD51W, SP-THD51F és SP-THD51C Česky Magyar Polski INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Výstrahy, varování a další upozornění / Ostrzeżenia, uwagi i inne informacje / Figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb tudnivalók VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, riziko požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty ani skříň přístroje. 2. Nevystavujte přístroj dešti ani působení vlhkého prostředí. UWAGA! Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem ani wilgocią. VIGYÁZAT! A tűz, az áramütés és egyéb veszélyek kockázatának csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a csavarokat, fedeleket és a készülékházat. 2. Óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől. VAROVÁNÍ tlačítko! Aby bylo napájení zcela vypnuté, odpojte zástrčku ze sítě (indikátor STANDBY zhasne). Při instalaci přístroje se ujistěte, že je zástrčka snadno přístupná. Tlačítko v žádné pozici neodpojuje přístroj zcela od napájení. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, indikátor STANDBY se rozsvítí červeně. Po zapnutí přístroje indikátor STANDBY zhasne. Napájení může být ovládáno dálkově. UWAGA przycisk! Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego (zgaśnie wskaźnik STANDBY). Instalując urządzenie, należy pamiętać o pozostawieniu swobodnego dostępu do wtyczki. Przycisk w żadnym położeniu nie odłącza urządzenia od sieci. Gdy urządzenie pracuje w trybie gotowości, wskaźnik STANDBY świeci na czerwono. Po włączeniu urządzenia wskaźnik STANDBY gaśnie. Zasilanie można włączać i wyłączać zdalnie. VIGYÁZAT gomb! A készüléket a tápkábel csatlakozójának kihúzásával tudja teljesen kikapcsolni (ekkor a STANDBY jelzőfény kialszik). A készülék beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen. A tápellátást a gomb egyetlen pozíciója sem szakítja meg. A készülék készenléti állapotában a STANDBY jelzőfény vörös színnel világít. A készülék bekapcsolásakor a STANDBY jelzőfény kialszik. Az áramellátás távvezérelhető. UPOZORNĚNÍ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. UWAGA: Zbyt duży poziom głośności w słuchawkach lub zestawach słuchawkowych może być przyczyną utraty słuchu. FIGYELMEZTETÉS: A fül- vagy fejhallgatóból érkező túl magas hangnyomás halláskárosodást okozhat. VAROVÁNÍ! Nezakrývejte větrací otvory. (Při zakrytí větracích otvorů novinami nebo textilií se nemůže teplý vzduch odvětrávat z přístroje.) Nevystavujte přístroj působení otevřeného ohně, neumisťujte na něj např. hořící svíčky. Při likvidaci baterií je nutno přihlížet k ochraně životního prostředí a dodržovat místní ustanovení nebo zákony o zacházení s bateriemi. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Nedávejte na něj žádně předměty s kapalinami, např. vázy. UWAGA! Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła). Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. VIGYÁZAT! Ne takarja el a szellőzőnyílásokat és furatokat. (Ha a szellőzőnyílásokat vagy furatokat újságpapír vagy anyag stb. takarja, a hő nem tud távozni.) A készülékre ne helyezzen semmilyen nyílt lángot adó eszközt, például égő gyertyát. Elemcserekor vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat, és feltétlenül tartsa be az elemek megsemmisítését szabályozó helyi törvényeket. Óvja a készüléket esőtől, nedvességtől, rácsöpögő vagy fröccsenő anyagtól. Folyadékkal töltött tárgyat (például vázát) ne helyezzen a készülékre. G-1

3 Vážený zákazníku, Tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů. Evropský zástupce společnosti Victor Company of Japan, Limited je: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Německo Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Tisztelt vásárló! Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos és elektronikus berendezések biztonságról szóló irányelveinek és szabványainak. A Victor Company of Japan, Limited európai képviselője: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Németország DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ 1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte horní kryt nebo skříň. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám. 3. UPOZORNĚNÍ: Pří otevření vydává viditelné popř. neviditelné laserové ozáření třídy 1M. Nedívejte se do otvoru příimo s optickými nástroji. 4. PEPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie wolno otwiewać górnej pokrywy lub obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezprośrednio w przyządy optyczne. 4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS 2. FIGYELEM: Ne nyissa fel a felső burkolatot vagy a készülékdobozt. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bizza az összes karbantartást képzett szakemberre. 3. FIGYELEM: Láthátó és/vagy láthatatlan 1M osztályú sugárzás nyitott állapotban. Ne nézze közvetlenűl optikai műszerekkel. 4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE. G-2

4 Varování: Řádné odvětrávání Aby se vyloučilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození, umístěte přístroj na vodorovný povrch. Minimální rozměry volného prostoru jsou uvedeny níže: Uwaga: Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym lub pożaru i zapobiec uszkodzeniom, urządzenie należy ustawić na płaskiej i równej powierzchni. Poniżej pokazano minimalne odstępy z każdej strony: Figyelem: Megfelelő szellőzés A készüléket a tűz és áramütés elkerülése, valamint a készülék védelme érdekében egyenletes, vízszintes felületre helyezze. Az alábbiakban láthatók a minimálisan szükséges szabad távolságértékek: Pohled zepředu / Widok z przodu / Elölnézet Pohled ze strany / Widok z boku / Oldalnézet Zeď nebo překážky/ Ściana lub inna przeszkoda/ Fal vagy akadályozó tárgyak 15 cm XV-THD51 15 cm 15 cm 15 cm Zeď nebo překážky / Ściana lub inna przeszkoda / Fal vagy akadályozó tárgyak Přední strana/ Przód/ Elöl Žádné překážky/ Brak przeszkód/ Nincs akadályozó tárgy XV-THD51 15 cm Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení [Evropská unie] Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidován správně v souladu s národními předpisy vaší země. Upozornění: Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve vašem místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy. (Firemní uživatelé) Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku kde získáte informace o možnosti vrácení produktu. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení. G-3

5 Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Uwaga: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary. (Użytkownicy biznesowi) Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru. [Kraje poza Unią Europejską] W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznymi i elektronicznymi. Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról [Európai Unió] Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása. Figyelem! Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást. A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki. (Üzleti felhasználók) Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra: ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban. [Az Európai Unión kívüli országok] Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó, egyéb szabályai szerint végezze. G-4

6 Česky Jak číst tuto příručku Snadnější pochopení obsahu této příručky zajišťují následující symboly a ilustrace. Symboly spojené s obsluhou systému Operace prováděné na hlavní jednotce Operace prováděné pomocí dálkového ovladače Funkce lze ovládat pomocí nabídky na obrazovce ( 21). Symboly označující odkazy a poznámky Referenční strana funkce/operace Upozornění týkající se funkce/operace Poznámka týkající se funkce/operace Tip pro funkci/operaci Symboly označující informace o obsluze Funkce je k dispozici během přehrávání. Funkce je k dispozici při pozastavení přehrávání. Funkce je k dispozici při zastavení přehrávání. K provedení cílové operace existuje časový limit. Ilustrace pro použití tlačítek «Přidržte «Přidržte Stiskněte krátce tlačítko. Stiskněte tlačítko opakovaně. Stiskněte a přidržte tlačítko. Stiskněte tlačítko A a poté tlačítko B. Stiskněte a přidržte tlačítko A a poté stiskněte tlačítko B. Obsah Před zahájením provozu systému... 2 Hratelné disky/zařízení/soubory... 3 Hratelné typy disků... 3 Hratelná digitální zařízení... 3 Hratelné typy souborů... 4 Začínáme... 5 Kontrola dodaného příslušenství... 5 Umístění baterií do dálkového ovladače... 5 Připevnění stojánků kpředním reproduktorům... 5 Rozmístění a připojení reproduktorů... 5 Připojení antény AM (MW) a FM... 7 Připojení k televizoru... 7 Připojení vnějších komponent... 8 Připojení napájecího kabelu... 8 Základní a běžné operace... 9 Nastavení zvuku a monitoru Nastavení a seřízení zvuku Nastavení monitoru Nastavení zvuku/obrazu pro externí komponenty Přehrávání z přehrávače ipod Nastavení zvuku a monitoru Základní přehrávání Použití nabídky disku Vyhledání požadované scény nebo skladby Změna režimu přehrávání Rozšířené funkce Zvláštní přehrávání disků DVD Audio Obsluha pomocí televizní obrazovky Osobní nastavení Funkce tuneru Naladění stanice Předvolení stanic Výběr režimu příjmu FM Příjem stanic FM s využitím systému Radio Data System Ovládání externích komponent Nastavení kódu výrobce Ovládání externích komponent Reference Seznam kódů výrobců Hlášení a symboly zobrazované na televizoru Dostupné režimy prostorového zvuku Seznam kódů jazyků Odstraňování problémů Technické údaje

7 Před zahájením provozu systému Bezpečnostní opatření V přístroji se nenacházejí žádné díly, jejichž opravy či údržbu by mohl provádět uživatel. Vzniknou-li při provozu přístroje problémy, odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce. Poznámky k instalaci systému Přístroj umístěte na rovnou a suchou plochu, která není vystavena příliš nízkým či vysokým teplotám. Rozmezí provozních teplot je od 5 C do 35 C. Neinstalujte přístroj na místech vystavených působení vibrací. Na systém nepokládejte těžké předměty. Nevystavujte přístroj vlhkosti, vodě, prachu a vysokým teplotám Neinstalujte systém na vlhkých či prašných místech. Pokud do systému pronikne voda, vypněte přívod elektrické energie, odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické sítě a kontaktujte prodejce. Budete-li pokračovat v provozování systému za tohoto stavu, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte systém přímému slunečnímu světlu aneumisťujte jej v blízkosti vytápěcích zařízení. Pokyny k prevenci vzniku vad či škod na systému Nevkládejte do systému žádné kovové předměty, jako například dráty, sponky do vlasů, mince apod. Neblokujte větrací otvory. Poznámky v napájecímu kabelu Pokud nebudete přístroj delší dobu používat z důvodu nepřítomnosti, odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické sítě. Je-li napájecí kabel připojen k elektrické síti, spotřebovává přístroj neustále malé množství elektrické energie. Při odpojování systému od síťové zásuvky vždy držte zástrčku kabelu a nikoliv samotný kabel. Před zahájením čištění nebo přesunování systému je nutno odpojit napájecí kabel. Na napájecím kabelu neprovádějte žádné úpravy, zamezte jeho zkroucení, netahejte za něj ani na něj nepokládejte žádné předměty. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Informace o autorských právech Při nahrávání z originálních zdrojů dodržujte zákony na ochranu autorských práv platné ve vaší zemi. Zaznamenání materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona na ochranu autorských práv. Informace o systému ochrany proti kopírování Disky jsou chráněny systémem ochrany proti kopírování. Při připojení systému k televizoru prostřednictvím videorekordéru nebo při použití televizoru s vestavěným videorekordérem dojde ke spuštění systému ochrany proti kopírování a může dojít k deformaci obrazu. Poznámky k instalaci a použití reproduktorů Reproduktory a subwoofer umisťujte na rovný povrch. Reproduktory jsou magneticky stíněny, aby bylo zabráněno barevným poruchám na televizoru. V případě negativního ovlivnění barev televizoru proveďte následující postup: Před instalací reproduktorů televizor vypněte hlavním vypínačem nebo jej odpojte od elektrické sítě. Poté před opětovným zapnutím televizoru hlavním vypínačem vyčkejte minimálně 30 minut. Některé televizory mohou výše uvedený problém vykazovat i po provedení tohoto postupu. V takovém případě je nutno reproduktory přesunout dále od televizoru. Subwoofer není magneticky odstíněn. Subwoofer neumisťujte v blízkosti televizoru ani monitoru, aby nedošlo k narušení barev. Při přesunování reproduktorů a subwooferu netahejte za kabely reproduktorů. V opačném případě může dojít kpřevržení reproduktorů a/nebo subwooferu a následně ke škodám či zranění. Při instalaci reproduktorů na zeď dbejte, aby tuto činnost prováděli pouze kvalifikovaní pracovníci. NEINSTALUJTE reproduktory na zeď sami. O reproduktory se neopírejte. Mohlo by dojít k jejich převržení a poškození, případně ke zranění. Zejména dbejte, aby na reproduktory netlačily děti. Informace o nastavení hlasitosti Před zahájením přehrávání libovolného zdroje vždy nastavte hlasitost na minimální úroveň. Je-li nastavena příliš vysoká hlasitost, může náhlý náraz zvuku trvale poškodit vaše sluchové ústrojí a/nebo reproduktory. Čištění systému Při čištění používejte měkkou tkaninu. Dodržujte příslušné pokyny týkající se použití chemicky ošetřených tkanin. Je-li systém velice znečištěn, navlhčete tkaninu malým množstvím vody nebo neutrálního čisticího prostředku apřístroj otřete. Poté povrch otřete suchou tkaninou. Při čištění nepoužívejte benzen, ředidla ani žádná jiná organická rozpouštědla či dezinfekční prostředky. Tyto mohou způsobit deformaci nebo odbarvení přístroje. 2 Česky

8 Česky Hratelné disky/zařízení/soubory 3 Některé disky/soubory mohou vyžadovat použití postupů jiných, než jsou uvedeny v této příručce. Některé disky/zařízení/soubory systém nemusí být schopen z důvodu jejich charakteristik rozpoznat a správně přehrát. Hratelné typy disků Typ formátu DVD Video DVD Audio Super Video CD (SVCD)/Video CD (VCD) Zvukové CD (CD-DA) DVD VR Zvukové/obrazové soubory ( 4) Typ média Běžné disky na trhu DVD-R/-R DL/-RW +R/+RW DualDisc* (pouze strana DVD) Běžné disky na trhu DVD-R/-R DL/-RW +R/+RW Běžné disky na trhu CD-R/-RW Běžné disky na trhu CD Text (Pouze zvuková část) CD-R/-RW DVD-R/-RW DVD-R/-R DL/-RW ve formátu UDF Bridge CD-R/-RW ve formátu ISO 9660 Je možné přehrávat uzavřené disky +R/+RW (pouze formát DVD Video). Při založení disků +R/+RW se na předním panelu na displeji zobrazí DVD. DVD-R/-RW: Tento systém nepodporuje disky Multi-border. CD-R/-RW: Tento systém podporuje disky Multi-session (až 20 oddílů). Tento systém není schopen přehrávat disky Packet Write. Číslo regionu u disků DVD Video Přehrávače disků DVD Video a disky DVD Video pracují s vlastními čísly regionů. Tento systém je schopen přehrávat disky DVD Video, které jsou označeny kódem regionu 2. Např.: Nehratelné disky bez záruky Při přehrávání následujících disků vzniká šum a dochází k poškození reproduktorů. DVD-ROM, DVD-RAM, DualDisc* (strana opačná straně DVD) CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD Neuzavřené disky (s výjimkou DVD VR) Disky nepravidelného tvaru nebo disky s nálepkami, lepicí páskou nebo lepidlem buď na straně popisu nebo přehrávané straně Zkroucené, znečištěné nebo poškrábané disky * Strana disku DualDisc, která není DVD stranou, neodpovídá standardu Compact Disc Digital Audio. Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich JVC. Hratelná digitální zařízení Společnost JVC nepřebírá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat v přehrávačích ipod a velkokapacitních pamět ových zařízeních USB při použití v kombinaci s tímto systémem. ipod Model ipod ZVUK OBRAZ ipod nano 1 GB/2 GB/4 GB ipod nano (2. generace) 2 GB/4 GB/8 GB ipod mini 4 GB/6 GB ipod (4. generace) 20 GB/40 GB ipod photo (4. generace) 20 GB/30 GB/40 GB/60 GB * ipod video (5. generace) 30 GB/60 GB/80 GB * K dispozici jsou pouze statické snímky. Pokud ipod nepřehrává správně, proveďte aktualizaci firmwaru přehrávače ipod na nejnovější verzi. Podrobné informace k aktualizaci firmwaru přehrávače ipod naleznete na webových stránkách společnosti Apple na adrese <http://www.apple.com>. ipod je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Velkokapacitní paměťové zařízení USB K tomuto systému lze prostřednictvím USB připojit pamět ová zařízení USB Flash, pevné disky, multimediální čtečky karet, digitální kamery apod. Tento systém je kompatibilní se standardem USB 2.0 Full Speed. Tento systém není schopen rozpoznat velkokapacitní paměťové zařízení USB s hodnotami překračujícími 5 V/500 ma.

9 Hratelné typy souborů Přehrávat lze následující soubory uložené na disku nebo velkokapacitním paměťovém zařízení USB. Zvukové Typ souboru MP3 WMA WAV Přípona <.mp3> <.wma> <.wav> Snímky JPEG <.jpg>, <.jpeg> Video ASF MPEG-1 MPEG-2 DivX (6.x, 5.x, 4.x a 3.11) <.asf> <.mpg>, <.mpeg> <.mpg>, <.mpeg>, <.mod> <.divx>, <.div>, <.avi> Pokud velkokapacitní paměťové zařízení USB nesplňuje následující požadavky, nemusí být soubory přehrávány správně: Maximální přenosová rychlost dat: 2 Mbps Maximální snímková frekvence: 30 fps u progresivního formátu Maximální velikost souboru: 2 GB Systém rozpoznává až 150 stop (souborů) ve skupině a až 99 skupin na disku/zařízení. Celkový počet stop (souborů), které je systém schopen zjistit, je Informace o podmínkách nahrávání souborů na disk/zařízení Soubory MP3/WMA Systém podporuje soubory MP3/WMA zaznamenané spřenosovou rychlostí 32 kbps 320 kbps a vzorkovací frekvencí 16 khz, 22,05 khz, 24 khz*, 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz. Soubory se doporučuje zaznamenávat se vzorkovací frekvencí 44,1 khz a přenosovou rychlostí 128 (96*) kbps. * Pouze u WMA Soubory WAV Systém podporuje soubory WAV zaznamenané s kvantizační frekvencí 8 bitů nebo 16 bitů a vzorkovací frekvencí 8 khz, 11,025 khz, 12 khz, 16 khz, 22,05 khz, 24 khz, 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz. Soubory se doporučuje zaznamenávat se vzorkovací frekvencí 44,1 khz a kvantizační frekvencí 16 bitů lineární PCM. Soubory JPEG Soubory se doporučuje zaznamenávat s rozlišením 640 x 480. (Pokud byl soubor nahrán s rozlišením větším než 640 x 480, bude jeho zobrazení trvat delší dobu.) Tento systém je schopen zobrazovat pouze soubory JPEG. Soubory ASF Systém podporuje soubory MPEG-4 s následujícími parametry: Formát souboru: ASF Obrazový profil: MPEG-4 SP (Jednoduchý profil) Audio KODEK: G.726 Max. rozlišení obrazu: 352 x 288 (CIF) Max. přenosová rychlost: 384 kbps Soubory MPEG1/MPEG2 Formát proudu musí splňovat požadavky na datový proud systému/programu MPEG. K dosažení nejvyššího rozlišení se doporučuje nastavení 720 x 576 bodů (25 fps)/720 x 480 bodů (30 fps). Tento systém rovněž podporuje rozlišení 352 x 576/ 480 x 576/352 x 288 bodů (25 fps) a 352 x 480/ 480 x 480/352 x 240 bodů (30 fps). Soubor musí být ve formátu (Main Profile at Main (Simple Profile at Main Level)/ (Main Profile at Low Level). Zvukové proudy musí splňovat požadavky formátů MPEG1 Audio Layer-2 nebo MPEG2 Audio Layer-2. Soubory DivX Systém podporuje soubory DivX s rozlišením 720 x 480 bodů nebo menší (30 fps) a 720 x 576 bodů nebo menší (25 fps). Zvukový proud musí odpovídat formátu Dolby Digital (včetně vícekanálového) nebo MPEG1 Audio Layer-3 (MP3). Systém nepodporuje formát GMC (Global Motion Compression). Soubory kódované v režimu prokládaného řádkování se nemusí zobrazovat správně. Česky 4

10 Česky Začínáme Kontrola dodaného příslušenství Pokud v balení cokoliv chybí, kontaktujte okamžitě prodejce. Dálkový ovladač (1 ks) Baterie (2 ks) Anténa FM (1 ks) Smyčková anténa AM (MW) (1 ks) Dokovací stanice pro ipod (1 ks) Patky (8 ks) (Pro přední reproduktory) Stojánky (2 ks) (Pro přední reproduktory) Šrouby: M5 x 12 mm (4 ks) (pro přední reproduktory) Umístění baterií do dálkového ovladače Rozmístění a připojení reproduktorů Středový reproduktor prostorového zvuku může poskytovat zvuk středového kanálu, pravého prostorového kanálu a levého prostorového kanálu. Rozmístění reproduktorů Středový reproduktor prostorového zvuku (CS) Levý přední (L) Pravý přední (R) Subwoofer (SW) Suché baterie typu R03 (UM-4)/AAA (24F) (součást dodávky) Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, například přímému slunečnímu záření, ohni apod. Dojde-li ke zkrácení provozního dosahu dálkového ovladače, vyměňte obě baterie. Připevnění stojánků kpředním reproduktorům Chcete-li přední reproduktory umístit vodorovně, připojte ke každému stojánek. * * Každý přední reproduktor umístěte zakřivenou stranou směrem ven. U tohoto rozmístění zvolte jako režim polohy reproduktorů nastavení S.SPK F. ( 11) Umístění patek Při svislé instalaci předních reproduktorů připojte patky, jak je zobrazeno na obrázku. Odloupněte. Patky (jsou součástí dodávky) Loga JVC lze otočit tak, aby byla zachována jejich čitelnost. Stojánek (je součástí dodávky) Šrouby M5 x 12 mm (jsou součástí dodávky) Přední a středové reproduktory prostorového zvuku můžete instalovat na zed. Při instalaci reproduktorů na zed stojánky nepřipevňujte. 5

11 Připojení reproduktorů Hlavní jednotka Připojení kabelů reproduktorů Připojte kabely reproduktorů kcentrální jednotce. Alternativní rozmístění a připojení reproduktorů Ksystému můžete připojit samostatně zakoupené reproduktory, jako středový reproduktor, pravý reproduktor prostorového zvuku či levý reproduktor prostorového zvuku. Před jejich připojením si projděte oddíly Umístění patek ( 5) a Připojení kabelů reproduktorů v levém sloupci. Rozmístění reproduktorů Levý přední (L) Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Středový (C) Pravý přední (R) Česky Kabel reproduktoru Černé vodiče připojujte ke svorkám r. Šedé vodiče připojujte ke svorkám q. Připojujete-li jiné reproduktory, než byly dodány spolu se systémem, použijte reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER IMPEDANCE), která je uvedena na zadní straně hlavní jednotky. NEPŘIPOJUJTE více než jeden reproduktor ke každé svorce reproduktoru. Od pravého předního reproduktoru (SP-THD51F) Od levého předního reproduktoru (SP-THD51F) Od subwooferu (SP-THD51W) * Levý reproduktor prostorového zvuku (LS) Subwoofer (SW) Pravý reproduktor prostorového zvuku (RS) * Každý přední reproduktor umístěte zakřivenou stranou směrem ven. U tohoto rozmístění zvolte jako režim polohy reproduktorů nastavení S.SPK R. ( 11) Chcete-li dosáhnout nejlepšího možného prostorového zvuku, umístěte všechny reproduktory s výjimkou subwooferu ve stejné vzdálenosti od místa poslechu. Pokud to není možné, upravte nastavení prodlevy v nabídce DELAY. ( 24) Připojení reproduktorů Od pravého předního reproduktoru (SP-THD51F) Od středového reproduktoru (lze zakoupit zvlášt )* Od levého předního reproduktoru (SP-THD51F) Od subwooferu (SP-THD51W) Od středového reproduktoru prostorového zvuku (SP-THD51C) Od pravého reproduktoru prostorového zvuku (lze zakoupit zvlášt ) Od levého reproduktoru prostorového zvuku (lze zakoupit zvlášt ) * Jako středový reproduktor můžete použít dodaný středový reproduktor prostorového zvuku. Když připojujete středový reproduktor prostorového zvuku, připojte ke svorce CENTER reproduktoru na centrální jednotce pouze kabel CENTER reproduktoru. Při připojení dodaného středového reproduktoru prostorového zvuku jako středového reproduktoru, nezapomeňte dodržet následující pokyny ohledně nepoužitých kabelů a zacházejte snimi opatrně. Kabely reproduktoru SURROUND RIGHT a reproduktoru SURROUND LEFT zaizolujte izolační páskou. Nedopust te, aby se nepoužité kabely dotýkaly jakýchkoli materiálů. 6

12 Česky Začínáme Připojení antény AM (MW) a FM Připojení k televizoru Dbejte, aby se vodiče antén nedotýkaly žádných jiných svorek, připojovacích kabelů nebo napájecích kabelů. Kabel smyčkové antény AM zanechte stočen okolo rámu antény, jinak by mohlo dojít ke snížení efektivity a citlivosti smyčkové antény AM. Smyčková anténa AM (MW) (součást dodávky) Anténa FM (součást dodávky) Pro lepší příjem signálu FM Konektor standardního typu (75 Ω koaxiální) (IEC nebo DIN 45325) Otáčejte anténou, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu. Roztáhněte ji ve vodorovném směru. Venkovní anténa FM (není součástí dodávky) Kabel venkovní antény FM (není součástí dodávky) Chcete-li sledovat přehrávaný obraz, připojte televizor kpříslušným výstupním obrazovým konektorům. Po připojení televizoru proveďte následující nastavení: Režim řádkování ( 12) Výstup monitoru ( 13) MONITOR TYPE ( 23) Připojení pomocí svorky HDMI Televizor Od vstupní svorky HDMI Kabel HDMI (není součástí dodávky) Je-li využito připojení HDMI, lze pro televizor provádět následující nastavení: HDMI DVI COLOR ( 23) HDMI OUT ( 23) HDMI AUDIO OUT ( 24) DOWN MIX ( 24)* Používejte certifikovaný kabel HDMI, který je označen logem HDMI. Monitor s konektorem DVI lze použít po zapojení konverzního kabelu DVI-HDMI. Pokud přehráváte zdroj se systémem ochrany digitálního záznamu HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), trvá přenos obrazu a zvuku do reproduktorů a televizoru několik sekund, protože probíhá postup ověření zdroje. U některých televizorů nemusí být při přehrávání zdrojů jako je DVD Audio reprodukován zvuk, přestože je HDMI AUTIO OUT nastaveno na ON ( 24). * Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je režim polohy reproduktorů nastaven na S.SPK F ( 11). 7

13 Připojení pomocí komponentního video kabelu Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Připojení zdroje obrazu Kompozitní video kabel (není součástí dodávky) Česky Televizor Od komponentního video vstupu Zelený Modrý Komponentní video kabel (není Červený součástí dodávky) Pokud váš televizor nepodporuje progresivní obrazový vstup, připojte televizor prostřednictvím konektoru AV (Scart) (viz níže). U připojení BNC použijte adaptér (není součástí dodávky). Připojení pomocí konektoru Scart Videorekordér apod. nebo Kabel S-video (není součástí dodávky) A Od kompozitního video výstupu B Od výstupu S-video Vyrovnejte značky 5. Chcete-li sledovat video z externí komponenty připojené jak bylo popsáno výše: Připojte televizor prostřednictvím konektoru AV (Scart) (viz sloupec vlevo). Vyberte odpovídající nastavení obrazového vstupu podle způsobu připojení. ( 13) Zapojení zvuku Připojení digitální komponenty Televizor Kabel Scart (není součástí dodávky) STB (Set Top Box) apod. Digitální optický kabel (není součástí dodávky) Od digitálního optického výstupu Ke konektoru Scart* * Konektory Scart některých televizorů přenášejí zvukový signál. V takovém případě lze zvuk televizoru reprodukovat pomocí tohoto systému výběrem režimu TV SOUND jako zdroje přehrávání. ( 10), Z konektoru AV (Scart) nevychází žádný zvukový signál. Připojení vnějších komponent Před zahájením přehrávání zvolte jako nastavení vstupu zvuku možnost OPT. ( 13) Připojení analogové komponenty Videorekordér apod. Připojovací kabel RCA (není součástí dodávky) Od zvukového výstupu Před zahájením přehrávání zvolte jako nastavení vstupu zvuku možnost 2CH. ( 13) Připojení napájecího kabelu Jako zdroj pro přehrávání komponenty připojené následujícím způsobem zvolte VIDEO ( 10). Systém připojte k elektrické síti až po provedení všech ostatních připojení. Výstupní obrazové svorky, které jsou k dispozici pro každý zdroj : Je k dispozici : Není k dispozici Zdroj DVD IPod VIDEO Svorka USB HDMI COMPONENT AV (scart) (Pouze kompozitní signál) (Pouze kompozitní signál) 8

14 Česky Základní a běžné operace Použití číselných tlačítek Výběr čísla 3: Stiskněte 3. Výběr čísla 10: Stiskněte 10. Výběr čísla 14: Stiskněte h 10, 1 apoté 4. Výběr čísla 24: Stiskněte h 10, 2 apoté 4. Výběr čísla 40: Stiskněte h 10, 4 apoté 0. Výběr čísla 114: Stiskněte h 10, h 10, 1, 1 a poté 4. Před použitím dálkového ovladače nastavte režim jeho funkce. Kontrolka STANDBY: Zhasíná, jakmile je systém zapnut. Rozsvítí se po vypnutí systému. Ovladač zaměřujte přímo na senzor dálkového ovládání. Displej Změna jasu displeje A Indikátory formátu digitálního zvukového signálu B Indikátory pásma tuneru ( 25) C Rozsvítí se při aktivaci jednoho z režimů prostorového zvuku. ( 12) D Indikátory jednotky frekvence pro FM/AM E Indikátory zdrojového signálu a signálu reproduktorů (levý přední), (středový), (pravý přední), (nízkofrekvenční efektový), (levý prostorový), (pravý prostorový), (monofonní prostorový zvuk): Svítí, pokud do digitálního vstupu přichází signál nebo pokud je systém připraven k příjmu signálu pro analogový vstup. SW (subwoofer): Svítí vždy. _: Svítí při reprodukci zvuku kanálu prostřednictvím odpovídajícího reproduktoru. F Indikátory polohového režimu reproduktorů ( 11) G Rozsvítí se, pokud jsou systém a televizor (při připojení HDMI) připraveny k vzájemné komunikaci. H Indikátory režimu řádkování ( 12) HD: Svítí, je-li vybráno nastavení 720P nebo 1080I. PRGR.: Svítí, pokud je aktivován režim progresivního řádkování. I Indikátory digitálních zařízení J Indikátory typů souborů K Svítí, pokud se zobrazuje číslo kapitoly (CHAP.) nebo číslo stopy (TRK). L Svítí při výběru čísla programu (PG) nebo čísla seznamu pro přehrávání (PL) u disku DVD VR pomocí tlačítka TITLE/GROUP. ( 17) M Indikátory speciálního přehrávání pro disk DVD Audio ( 20) BONUS: Svítí, je-li zvolena skupina bonusového materiálu. B.S.P: Svítí, jsou-li zjištěny zobrazitelné statické snímky. N Indikátory typu programu (u Radio Data System) ( 26) O Indikátory režimu příjmu FM ( 25) MONO: Svítí při příjmu FM stereofonní stanice jako monofonní. ST: Svítí při příjmu FM stereofonní stanice. P Svítí báhem přehrávání programu (PRG) nebo béhem náhodného přehrávání (RND). ( 18) Q Svítí, pokud systém uloží do paměti polohu, ve které došlo k přerušení přehrávání. ( 16) R Indikátory režimu opakování ( 18, 21) 9

15 Zapnutí a vypnutí napájení Nastavení hlasitosti Česky Vypnutí systému pomocí časového spínače vypnutí (vyp) = 10 = 20 = 30 = 60 = 90 = 120 = 150 = 180 = (zpět na začátek) (jednotka: minuty) Chcete-li ověřit zbývající čas, stiskněte jednou tlačítko. Výběr zdroje Činnost Výběr zdroje na základní jednotce Indikace Přehrávání disku DVD 15 Přehrávání souboru na velkokapacitním paměťovém zařízení USB Přehrávání jednotky ipod Poslech rozhlasové stanice FM nebo AM (MW) Přehrávání externí komponenty Poslech zvuku televizoru připojeného konektorem AV (Scart) «Přidržte USB 15 IPod 14 FM nebo AM 25 VIDEO* 29 TV SOUND 8 Okamžité ztišení zvuku Chcete-li hlasitost obnovit, stiskněte tlačítko ještě jednou nebo upravte úroveň hlasitosti. Zabránění vysunutí disku 1 Vypněte systém. 2 Uzamkněte zásuvku disku. «Přidržte Na displeji se zobrazí MUTING. (Na základní jednotce) Na displeji se zobrazí LOCKED. Chcete-li zásuvku disku odblokovat, zopakujte výše uvedený postup. Na displeji se zobrazí UNLOCKED. Poslech sluchátky Před připojením nebo nasazením sluchátek dbejte, aby byla snížena hlasitost. Jsou-li připojena sluchátka, systém automaticky odpojí reproduktory a dočasně zruší režim prostorového zvuku ( 12). Na displeji se zobrazí H.PHONE. * Ujistěte se, že je pro zdroj zvoleno odpovídající nastavení zvukového a obrazového vstupu. Podrobnosti o nastavení viz Nastavení zvukového vstupu a Nastavení obrazového vstupu ( 13). Při přehrávání vícekanálového zdroje jsou signály kanálů smíchány. 10

16 Česky Nastavení zvuku a monitoru Před použitím dálkového ovladače nastavte režim jeho funkce. 1 Nastavení úrovně výkonu reproduktorů a subwooferu Položky, které lze seřizovat, závisí na vybraném režimu polohy reproduktorů (viz sloupec vlevo). Je-li režim polohy reproduktorů nastaven na S.SPK F : CENTER = SURR = SUBWFR = (zpět na začátek) Je-li režim polohy reproduktorů nastaven na S.SPK R : FRNT L = FRNT R = CENTER = SURR L = SURR R = SUBWFR = (zpět na začátek) 2 Nastavte úroveň výkonu. Nastavení a seřízení zvuku Výběr režimu polohy reproduktorů Vpřípadě alternativního rozmístění reproduktorů ( 6), změňte režim polohy reproduktorů. 1 Vypněte systém. ( 10) 2 «Přidržte 3 Vyberte S.SPK R. S.SPK F (Reproduktor prostorového zvuku: přední) S.SPK R (Reproduktor prostorového zvuku: zadní) Výchozí nastavení Na displeji se rozsvítí kontrolka F. Vpřípadě alternativního rozmístění reproduktorů Na displeji se rozsvítí kontrolka R. 1 Pro dvě skupiny zdrojů lze uložit různá nastavení úrovně výkonu FM/AM a ostatní. Je-li režim polohy reproduktorů nastaven na LEVEL ( 24), lze nastavení provádět také pomocí nabídky S.SPK R. Nastavení basů a výšek TRE BASS 2 Nastavte úroveň. Upravuje nastavení výšek Upravuje nastavení basů Dojde-li ke změně režimu polohy reproduktorů, bude rovněž automaticky provedena změna následujících nastavení: Jsou inicializována nastavení úrovní výkonu reproduktorů a subwooferu (viz vpravém sloupci). Režim prostorového zvuku ( 12) je nastaven na AUTO SUR. 11

17 Použití režimu prostorového zvuku Zvolte jeden z dostupných režimů prostorového zvuku. Režimy prostorového zvuku, které jsou vám k dispozici, závisí na zdroji přehrávání a na vybraném režimu polohy reproduktorů ( 11). Podrobnosti o každém z režimů prostorového zvuku viz Dostupné režimy prostorového zvuku ( 31) Při přehrávání s režimem S.SPK F polohy reproduktorů: AUTO SUR = MOVIE = WIDE/2CH = SUPER W = OFF = (zpět na začátek) Je-li zdrojem FM nebo AM, nelze režim prostorového zvuku aktivovat. Při režimu polohy reproduktorů S.SPK R : Při dvoukanálovém přehrávání: AUTO SUR = MOVIE = MUSIC = STADIUM = ALL ST = OFF = (zpět na začátek) Je-li zdrojem FM nebo AM, můžete vybrat pouze ALL ST. Při vícekanálovém přehrávání: AUTO SUR = aktuálně vybraný režim* = OFF = (zpět na začátek) * Je-li zvolena možnost AUTO SUR, systém automaticky vybere vícekanálový režim prostorového zvuku, jako například DOLBY D (Dolby Digital) nebo DTS (DTS Digital Surround). Chcete-li zobrazit aktuálně vybraný režim prostorového zvuku, stiskněte jednou SURROUND. Při přehrávání souborů ASF, MPEG-2 a MPEG-1 jsou nastavení režimu prostorového zvuku neúčinná. Při přehrávání DivX je nastavení režimu prostorového zvuku neúčinné pouze u vícekanálových souborů v případě, že je jako režim polohy reproduktorů vybrána volba S.SPK R. Pokud se u disků DVD Audio zobrazí na displeji LR ONLY, aktivujte režim prostorového zvuku pro vícekanálovou reprodukci. Nastavení monitoru Nastavení režimu řádkování Vyberte režim řádkování pro zdroje DVD a USB podle typu televizoru a metody připojení. 1 Zvolte jako zdroj DVD nebo USB. ( 10) 2 «Přidržte 3 Vyberte odpovídající režim řádkování a výběr potvrďte. Výběr Při připojování televizoru prostřednictvím svorky HDMI MONITOR OUT ( 7) vyberte AUTO, 1080I, 720P, nebo 576P. Při připojování televizoru prostřednictvím konektorů COMPONENT ( 8) vyberte 576P. Při připojování televizoru prostřednictvím konektoru AV (Scart) ( 8) zvolte RGB nebo Y/C. RGB Y/C 1080I 576P 720P AUTO Potvrzení Zvolte pro televizor využívající prokládaný signál RGB/kompozitní video signál. Zvolte pro televizor využívající prokládaný signál S-video. Zobrazení obrazu v prokládaném režimu. Zobrazení obrazu v progresivním režimu. Systém přenáší video signál automaticky tak, aby byla na televizoru zobrazena nejlepší možná kvalita obrazu. Získat lze lepší kvalitu obrazu, a to v následujícím pořadí: 1080I > 720P > 576P RGB >Y/C Je-li k televizoru nebo televizorům současně připojen jak konektor HDMI MONITOR OUT, tak konektor AV (Scart), nelze změnit režim řádkování u konektoru AV (Scart). Pokud režim řádkování neodpovídá režimu řádkování televizoru, nebude se obraz zobrazovat správně. Česky 12

18 Česky Nastavení zvuku a monitoru Nastavení parametru výstupu monitoru Vyberte typ výstupního obrazového konektoru televizoru, který budete používat k přehrávání. ( 7) 1 2 Zvolte MON. (monitor). Nastavení obrazového vstupu Nastavte obrazový vstup externí komponenty pro VIDEO. 1 2 Zvolte VIN. (obrazový vstup). Umístění tlačítek viz strana Vyberte obrazový výstup odpovídající připojení vašeho televizoru. SCART HDMI COMP Položka Aktuální nastavení Připojení ke konektoru AV (scart) Připojení ke svorce HDMI MONITOR OUT Připojení ke konektoru COMPONENT 3 Vyberte odpovídající obrazový vstup podle způsobu připojení. ( 8) S CV Položka Aktuální nastavení Připojení prostřednictvím konektoru S-VIDEO Připojení prostřednictvím konektoru VIDEO (kompozitní) Nastavení zvuku/obrazu pro externí komponenty Nastavení zvukového vstupu Nastavte zvukový vstup externí komponenty pro VIDEO. 1 2 Zvolte AIN. (zvukový vstup). Položka Aktuální nastavení 3 Vyberte odpovídající zvukový vstup podle způsobu připojení. ( 8) 2CH OPT Připojení konektory AUDIO IN Připojení svorkou DIGITAL IN 13

19 Přehrávání z přehrávače ipod Před použitím dálkového ovladače nastavte režim jeho funkce. Přehrávání/pozastavení/hledání/ přeskočení Činnost Česky Zahájení přehrávání Pozastavení Před výběrem obrazového zdroje k přehrávání Proveďte na přehrávači ipod odpovídající nastavení obrazového výstupu. Zahájení přehrávání NEPŘIPOJUJTE ani NEODPOJUJTE přehrávač ipod, je-li systém zapnutý. Před připojením přehrávače ipod nezapomeňte snížit hlasitost systému na minimální úroveň. Hlasitost upravte po zahájení přehrávání. 1 Přehrávač ipod připojujte při vypnutém systému. Dokovací stanice pro ipod (je součástí dodávky) *Před umístěním přehrávače ipod připojte dokovací adaptér (součást dodávky přehrávače ipod nebo samostatně zakoupený). ( 33) Při připojování zástrčky musí šipka směřovat nahoru. 2 Zapněte systém a poté jako zdroj zvolte přehrávač IPod. ( 10) Na displeji se zobrazí CONNECT. Není-li přehrávač ipod připojen správně, zobrazí se NO CONNE. 3 Spusťte přehrávání na přehrávači ipod. * Rychlé vyhledávání před/ zpět v rámci aktuální stopy Přeskok na další/ předchozí položku* * Při přehrávání videa «Přidržte Pokud systém vypnete nebo zvolíte jiný zdroj, přehrávač ipod přejde do režimu spánku. Chcete-li zobrazit statické snímky uložené vpřehrávači ipod, spusťte na přehrávači ipod prezentaci. NEDOTÝKEJTE se vývodů svorky ipod ani vývodů konektoru. Pokud přehrávač ipod není nabíjen prostřednictvím systému, nemusí být možné ipod zapnout pomocí systému. Je-li při přehrávání hlasitých záznamů zvuk zkreslený, doporučujeme vám na přehrávači ipod vypnout ekvalizér. Chcete-li sledovat video nebo statické snímky uložené na přehrávači ipod na televizoru, připojte systém k televizoru pomocí konektoru AV (Scart). ( 8) Systém není schopen do přehrávače ipod odesílat žádná data. Baterie přehrávače ipod se dobíjí pouze v případě, že je IPod zvolen jako zdroj. Pokud je připojen přehrávač ipod, který není uveden vpřehledu Hratelná digitální zařízení ( 3), nemusí být možné přehrávač ipod ovládat pomocí systému. V takovém případě deaktivujte funkci dobíjení baterie přehrávače ipod; nyní lze přehrávač ipod ovládat, ale přehrávač nebude dobíjen ze systému. Vypnutí funkce dobíjení baterie «Přidržte Na displeji se zobrazí P.OFF. «Přidržte Chcete-li funkci dobíjení baterie znovu zapnout, proveďte výše uvedený postup ještě jednou. Na displeji se zobrazí P.ON. Pokud přehrávač ipod nezahájí přehrávání, stiskněte opět tlačítko 3 (tlačítko přehrávání). 14

20 Česky Nastavení zvuku a monitoru Následující symboly označují dostupné typy disků/ souborů pro cílovou funkci: Výchozí nastavení Před zahájením přehrávání disků/souborů proveďte následující nastavení. Režim řádkování ( 12) Výstup monitoru ( 13) MONITOR TYPE ( 23) ON SCREEN LANGUAGE ( 23) Základní přehrávání Přehrávání disku 1 Zvolte jako zdroj DVD. ( 10) 2 (Na základní jednotce) 3 Umístěte disk na zásuvku disku. Potištěnou stranou Při použití disku nahoru oprůměru 8 cm Před použitím dálkového ovladače nastavte režim jeho funkce. Přehrávání disků 4 Spusťte přehrávání. Přehrávání souboru na velkokapacitním paměťovém zařízení USB Použití dotykového panelu Tlačítka ovládání přehrávání na hlavní jednotce lze použít jednoduše dotykem. Jakmile se dotknete jednoho z těchto tlačítek, na krátkou dobu se modře rozsvítí. JPEG: Spustí se prezentace. MP3/WMA/WAV: Na televizoru se otevře obrazovka ovládání souborů. ( 22) Přehrávání souboru na velkokapacitním paměťovém zařízení USB 1 Velkokapacitní paměťové zařízení USB připojujte při vypnutém systému. AUX nebo Digitální audiopřehrávač Pokud je statický snímek zobrazen déle než 5 minut, systém automaticky obrazovku ztmaví (funkce spořiče obrazovky). Funkci spořiče obrazovky lze vypnout. ( 23) Pokud je na disku nebo zařízení uloženo několik typů souborů (hudba, snímky nebo videozáznamy), zvolte typ souboru, který chcete přehrávat. ( 23) Hlášení a symboly zobrazované na displeji viz Hlášení a symboly zobrazované na televizoru ( 31). 2 Zapněte systém a poté jako zdroj zvolte USB. ( 10) Přehrávání je zahájeno automaticky. Pokud přehrávání souboru není zahájeno automaticky, stiskněte tlačítko 3 (tlačítko přehrávání). JPEG: Spustí se prezentace. MP3/WMA/WAV: Na televizoru se otevře obrazovka ovládání souborů. ( 22) 15

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

9 TV 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 广 制 TZ. A5 Operation Manual UK CZ SK PL. Model: LED39B3100H

9 TV 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 广 制 TZ. A5 Operation Manual UK CZ SK PL. Model: LED39B3100H 3 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 签 名 广 制 TZ A5 日 期 Operation Manual Model: LED39B3100H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Jankovcova 1037/49,170 00 Praha 7,Czech

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov LP100 E-EU.qxd 18-06-2001 17:10 Pagina 103 Electronic Labelmaker Instructions for Use Elektroniczna Drukarka Etykiet Instrukcja Obsługi Elektronikus Címkekészítő Használati Utasítás Elektronická Tiskárna

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 555F 555FT 555RT 555FRM Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 PL Instrukcja montażu UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 CZ Návod k montáži UBS-F, řada E pro WGB 15-110 E WGB-K 20 E WBS 14-22 E WBC 22/24 E BBK 22 E BSK 15-20 HU Telepítési utasítás

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK Instrukcja obsługi User manual PL/EN/CZ/SK OV-Solution10 1 Witamy Dziękujemy za zakup naszego tabletu. Aby zapoznać się z produktem we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele Manual de utilizare Stimaţi Clienţi, Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT AKAI Glory G6 Quick User Guide AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT akai-atd.com 1 Thank you for choosing AKAI Glory G6 mobile phone! AKAI Glory G6 is an Android intelligent mobile phone, it has the ultra-thin

Bardziej szczegółowo

Straight. Multi-functional access point GWP-106VE. User Manual. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Introduction. English version 1

Straight. Multi-functional access point GWP-106VE. User Manual. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Introduction. English version 1 Straight Core Introduction Multi-functional access point GWP-106VE IEEE 802.11b/g 54Mbps User Manual English version 1 Introduction Contents Chapter 1 Introduction... 3 1.1 Content of the package... 3

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWůżI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze

Bardziej szczegółowo