TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ SYSTÉM CYFROWY SYSTEM PRZEKAZU DIGITÁLIS MÉDIARENDSZER INSTRUCTIONS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ SYSTÉM CYFROWY SYSTEM PRZEKAZU DIGITÁLIS MÉDIARENDSZER INSTRUCTIONS"

Transkrypt

1 DIGITAL MEDIA SYSTEM DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ SYSTÉM CYFROWY SYSTEM PRZEKAZU DIGITÁLIS MÉDIARENDSZER TH-L1 Skládá se z AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C a SP-THL1S Elementy zestawu: AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C oraz SP-THL1S Összetevők: AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C és SP-THL1S INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA GVT A [EV]

2 Výstrahy, varování a další upozornění/ostrzeżenia, uwagi i inne informacje/figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb tudnivalók VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, riziko požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty ani skříň přístroje. 2. Nevystavujte přístroj dešti ani působení vlhkého prostředí. UWAGA! Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem ani wilgocią. VIGYÁZAT! A tűz, az áramütés és egyéb veszélyek kockázatának csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a csavarokat, fedeleket és a készülékházat. 2. Óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől. VAROVÁNÍ tlačítko! Aby bylo napájení zcela vypnuté, odpojte zástrčku ze sítě (indikátor STANDBY zhasne). Při instalaci přístroje se ujistěte, že je zástrčka snadno přístupná. Tlačítko v žádné pozici neodpojuje přístroj zcela od napájení. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, indikátor STANDBY se rozsvítí červeně. Po zapnutí přístroje indikátor STANDBY zhasne. Napájení může být ovládáno dálkově. UWAGA przycisk! Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego (zgaśnie wskaźnik STANDBY). Instalując urządzenie, należy pamiętać o pozostawieniu swobodnego dostępu do wtyczki. Przycisk w żadnym położeniu nie odłącza urządzenia od sieci. Gdy urządzenie pracuje w trybie gotowości, wskaźnik STANDBY świeci na czerwono. Po włączeniu urządzenia wskaźnik STANDBY gaśnie. Zasilanie można włączać i wyłączać zdalnie. VIGYÁZAT gomb! A készüléket a tápkábel csatlakozójának kihúzásával tudja teljesen kikapcsolni (ekkor a STANDBY jelzőfény kialszik). A készülék beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen. A tápellátást a gomb egyetlen pozíciója sem szakítja meg. A készülék készenléti állapotában a STANDBY jelzőfény vörös színnel világít. A készülék bekapcsolásakor a STANDBY jelzőfény kialszik. Az áramellátás távvezérelhető. G-1

3 Výstrahy, varování a další upozornění/ostrzeżenia, uwagi i inne informacje/figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb tudnivalók VAROVÁNÍ! Nezakrývejte větrací otvory. (Při zakrytí větracích otvorů novinami nebo textilií se nemůže teplý vzduch odvětrávat z přístroje.) Nevystavujte přístroj působení otevřeného ohně, neumisťujte na něj např. hořící svíčky. Při likvidaci baterií je nutno přihlížet k ochraně životního prostředí a dodržovat místní ustanovení nebo zákony o zacházení s bateriemi. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Nedávejte na něj žádně předměty s kapalinami, např. vázy. UWAGA! Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła). Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. VIGYÁZAT! Ne takarja el a szellőzőnyílásokat és furatokat. (Ha a szellőzőnyílásokat vagy furatokat újságpapír vagy anyag stb. takarja, a hő nem tud távozni.) A készülékre ne helyezzen semmilyen nyílt lángot adó eszközt, például égő gyertyát. Elemcserekor vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat, és feltétlenül tartsa be az elemek megsemmisítését szabályozó helyi törvényeket. Óvja a készüléket esőtől, nedvességtől, rácsöpögő vagy fröccsenő anyagtól. Folyadékkal töltött tárgyat (például vázát) ne helyezzen a készülékre. Vážený zákazníku, Tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů. Evropský zástupce společnosti Victor Company of Japan, Limited je: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Německo Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Tisztelt vásárló! Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos és elektronikus berendezések biztonságról szóló irányelveinek és szabványainak. A Victor Company of Japan, Limited európai képviselője: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Németország UPOZORNĚNÍ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. UWAGA: Zbyt duży poziom głośności w słuchawkach lub zestawach słuchawkowych może być przyczyną utraty słuchu. FIGYELMEZTETÉS: A fül- vagy fejhallgatóból érkező túl magas hangnyomás halláskárosodást okozhat. G-2

4 Výstrahy, varování a další upozornění/ostrzeżenia, uwagi i inne informacje/figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb tudnivalók Varování: Řádné odvětrávání Aby se vyloučilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození, umístěte přístroj na vodorovný povrch. Minimální rozměry volného prostoru jsou uvedeny níže: Uwaga: Odpowiednia wentylacja Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym lub pożaru i zapobiec uszkodzeniom, urządzenie należy ustawić na płaskiej i równej powierzchni. Poniżej pokazano minimalne odstępy z każdej strony: Figyelem: Megfelelő szellőzés A készüléket a tűz és áramütés elkerülése, valamint a készülék védelme érdekében egyenletes, vízszintes felületre helyezze. Az alábbiakban láthatók a minimálisan szükséges szabad távolságértékek: Pohled zepředu/widok z przodu/ Elölnézet Pohled ze strany/widok z boku/ Oldalnézet 15 cm AX-THL1 Zeď nebo překážky/ściana lub inna przeszkoda/fal vagy akadályozó tárgyak AX-THL1 Zeď nebo překážky/ Ściana lub inna przeszkoda/ Fal vagy akadályozó tárgyak 15 cm 15 cm Přední strana/ Przód/ Elöl Žádné překážky/ Brak przeszkód/ Nincs akadályozó tárgy 15 cm 15 cm G-3

5 Výstrahy, varování a další upozornění/ostrzeżenia, uwagi i inne informacje/figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb tudnivalók Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení [Evropská unie] Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidován správně v souladu s národními předpisy vaší země. Upozornění: Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životni prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve vašem místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy. (Firemní uživatelé) Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku kde získáte informace o možnosti vrácení produktu. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Uwaga: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary. (Użytkownicy biznesowi) Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru. [Kraje poza Unią Europejską] W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznymi i elektronicznymi. G-4

6 Výstrahy, varování a další upozornění/ostrzeżenia, uwagi i inne informacje/figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb tudnivalók Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról [Európai Unió] Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket amegfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása. Figyelem! Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást. A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki. (Üzleti felhasználók) Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra: ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban. [Az Európai Unión kívüli országok] Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó, egyéb szabályai szerint végezze. G-5

7 Obsah Úvod...2 Poznámky k manipulaci...2 Dodávané příslušenství...2 O souborech...3 Přehrávatelné typy pro USB MEMORY...3 Názvy součástí a ovládacích prvků...4 Přední panel (hlavní jednotka)...4 Zadní panel (hlavní jednotka)...5 Dálkový ovladač...6 Připojení...7 Připojení reproduktorů a subwooferu...7 Rozmístění reproduktorů...8 Připojení k televizoru...9 Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO Připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB...13 Připojení ipod...13 Připojení napěťového kabelu...13 Ovládání televizoru a DVD přehrávače...14 Ovládání televizoru...14 Ovládání DVD přehrávače...15 Základní funkce Zapnutí/vypnutí systéu Výběr zdroje přehrávání Nastavení hlasitosti [VOLUME] Poslech se sluchátky (není součástí dodávky) Přechodné vypnutí zvuku [MUTING] Nastavení jasu indikátorů [DIMMER] Automatický časovač [SLEEP] Nastavení úrovně výkonu reproduktorů a subwooferu Změna rozkladového režimu Práce s ipod Přehrávání ipod Práca s USB MEMORY Základní činnosti pro USB MEMORY Rozšířené funkce pro USB MEMORY Volba režimu Surround Použití režimu prostorového zvuku Nastavení možností Použití nabídek nastavení Popis nabídky Nastavení koncovky zvuku Odkazy Odstraňování problémů Technické údaje

8 Úvod 7 Důležitá upozornění Instalace systému Přístroj umístěte na rovnou a suchou plochu, která není vystavena příliš nízkým či vysokým teplotám. Rozmezí provozních teplot je od 5 C do 35 C. Mezi přístrojem a televizorem nechte dostatečný prostor. Systém nepoužívejte na místech, kde by mohl být vystavený otřesům. Napájecí kabel S napájecím kabelem nemanipulujte mokrýma rukama. Je-li napájecí kabel připojen k elektrické síti, přístroj neustále vykazuje nepatrnou spotřebu elektrické energie. Při odpájení netahejte za napájecí kabel. Při odpájení kabelu pokaždé tahejte za zástrčku, abyste nepoškodili kabel. Prevence selhání systému V přístroji se nenacházejí žádné díly, jejichž opravy či údržbu by mohl provádět uživatel. Vzniknou-li při provozu přístroje problémy, odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce. Do systému nezasunujte žádné kovové předměty. Poznámka o autorských právech Při nahrávání z originálních zdrojů dodržujte zákony na ochranu autorských práv platné ve vaší zemi. Zaznamenání materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona na ochranu autorských práv. 7 Bezpečnostní opatření Přístroj chraňte před vlhkostí, vodou a prachem Systém neumísťujte do vlhkého či prašného prostředí. Ochrana před vysokými teplotami Systém nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla. V době nepřítomnosti Když jste na cestách, nebo z jiného důvodu mimo domova na delší dobu, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 2 Poznámky k manipulaci Tento výrobek obsahuje technologii podléhající autorskému právu chráněnou americkými patenty a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie podléhající autorskému právu musí být schváleno Macrovision, neschválí-li Macrovision jinak, omezuje se použití pouze na domácí a jiné omezené účely. Zpětné inženýrství či demontáž jsou zákazány. ipod je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ VE FORMÁTU MPEG-4 PRO JINÉ ÚČELY, NEŽ JSOU OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ JE ZAKÁZÁNO. Microsoft a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Neblokujte větrací otvory Blokování ventilů může poškodit systém. Péče o skříň přístroje Skvrny na systému můžete vyčistit měkkou látkou. Když je systém velmi znečištěný, otřete jej dobře vyždímanou látkou namočenou do vody, která je zředěná s neutrálním čistícím prostředkem, poté zařízení otřete suchou látkou. Protože systém může zhoršit kvalitu, poškodit se, anebo se může sloupnout barva, dávejte pozor na následující. Zařízení Neotírejte násilím. Neotírejte jej ředidlem, benzenem ani jinými organickými rozpouštědly, včetně dezinfekčních prostředků. Na zařízení NE nanášejte žádné prchavé látky, jako například insekticidy. NE dovolte, aby se zařízením nezůstala v kontaktu delší dobu guma nebo plasty. Voda v systému Systém vypněte a napájecí kabel odpojte od zásuvky. Poté se obraťte na prodejce, kde jste si přístroj zakoupili. Budete-li pokračovat v provozování systému za tohoto stavu, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Dodávané příslušenství Přesvědčte se, zda bylo dodané všechno příslušenství. Číslo v závorkách udává množství dodaných kusů. Pokud v balení cokoliv chybí, kontaktujte okamžitě prodejce. Dálkový ovládač (1) Baterie (2) Kompozitní video kabel (1) Připojovací kabel pro ipod (1) Stojan pri ipod (1) ZÁKAZNÍCI BY MĚLI MÍT NA PAMĚTI, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VELKÝM ROZLIŠENÍM JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO VÝROBKEM A MOHOU ZPŮSOBIT ZOBRAZENÍ ARTEFAKTŮ NA OBRAZE. VPŘÍPADĚ, ŽE SE VYSKYTNOU PROBLÉMY U PROGRESIVNÍHO SNÍMÁNÍ 525 NEBO 625, DOPORUČUJEME SPOTŘEBITELI, ABY PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP STANDARD DEFINITION. POKUD MÁTE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE KOMPATIBILITY NAŠÍCH TELEVIZORŮ S TÍMTO MODELEM 525p A 625p DVD PŘEHRÁVAČE, SPOJTE SE PROSÍM S VAŠÍM CENTREM SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing LLC. HDCP je zkratkou anglického High-bandwidth Digital Content Protection. Jedná se o vysoce spolehlivou technologii ochrany proti kopírování licencovanou společností Digital Content Protection, LLC.

9 O souborech Přehrávatelné typy pro USB MEMORY Pro všechny přehrávatelné soubory Systém dokáže rozeznávat a prehrávat pouze soubory s jedním z následujících rozšíření, bez ohledu na písmeno vyšší/nižší: MP3: <.MP3>, <.mp3> WMA: <.WMA>, <.wma> WAV: <.WAV>, <.WAVE>, <.wav>, <.wave> JPEG: <.JPG>, <.JPEG>, <.jpg>, <.jpeg> MPEG-1/MPEG-2: <.MPG>, <.MPEG>, <.mpg>, <.mpeg> ASF: <.ASF>, <.asf> Systém rozeznává do 150 stop (souborů) na skupinu, 99 skupin na jedno zařízení a celkové množství stop (souborů), které může systém přehrávat je Některé soubory není možné přehrávat normálně z důvodu jejich charakteristiky nebo podmínek nahraní. Některé soubory vyžadují delší dobu načtení. (Liší se to podle složitosti konfigurace adresáře/souboru.) Jsou-li smíšení různé typy souborů, nastavte nastavení FILE TYPE v nabídce PICTURE na vhodné nastavení pro čtené údaje ( AUDIO, STILL PICTURE nebo VIDEO ). Viz strana 30 Pro soubory MP3/WMA/WAV Systém podporuje soubory typu MP3/WMA nahrané při přenosové rychlosti kbps a vzorkovací frekvence 16 khz, 22,05 khz, 24 khz (pouze pro WMA), 32 khz, 44,1 khz, anebo 48 khz. Když jsou informace stopy (název alba, umělec a titul stopy, atd.) nahrané, zobrazí se na ovládacím displeji souboru na televizní obrazovce. Viz strana 24 Doporučujeme vám, aby jste všechny soubory MP3/ WMA/WAV dělali při následujících podmínkách: MP3/WMA: Při vzorkovací rychlosti 44,1 khz a přenosové rychlosti 128 kbps. WAV: 44,1 khz/16 bit Linear PCM. Pro soubory JPEG Doporučujeme vám, abyste soubor nahráli při rozlišení 640 x 480. (Pokud byl soubor nahrán s rozlišením větším než 640 x 480, bude jeho zobrazení trvat delší dobu.) Tento soubor je schopen zobrazovat pouze soubory JPEG. Pro soubory MPEG-1/MPEG-2 Formát proudu musí splňovat požadavky na datový proud systému/programu MPEG. K dosažení nejvyššího rozlišení se doporučuje nastavení 720 x 576 bodů (25 snímků/s)/720 x 480 bodů (30 snímků/s). Tento systém taky podporuje rozlišení 352 x 576/480 x 576/352 x 288 pixelů (25 snímků/s) a 352 x 480/480 x 480/352 x 240 pixelů (30 snímků/s). Soubor musí být ve formátu (Main Profile at Main (Simple Profile at Main Level)/ (Main Profile at Low Level). Zvukové proudy musí splňovat požadavky formátů MPEG1 Audio Layer-2 nebo MPEG2 Audio Layer-2. Pro soubory ASF Systém podporuje typy pokročilý jednoduchý profil, jako jsou soubory MPEG-4 (MPEG-4 ASF). Systém podporuje soubory MPEG-4 s následujícími parametry: Formát souboru: ASF Obrazový profil: MPEG-4 SP (Jednoduchý profil) Audio CODEC: G.726 Max. rozlišení obrazu: 352 x 288 (CIF) Max. přenosová rychlost: 384 kbps 3

10 Názvy součástí a ovládacích prvků Čísla v obrázcích udávají strany, kde jsou popsány podrobnosti k jednotlivým částem. Přední panel (hlavní jednotka) Displej , 20, 22, 25 20, , 23 Senzor dálkového ovladače:

11 Názvy součástí a ovládacích prvků Zadní panel (hlavní jednotka) 11 9, 10, , 11 9, 10, , 10, 11 5

12 Názvy součástí a ovládacích prvků Dálkový ovladač 7 Vložení baterií do dálkového ovladače Číselná tlačítka: 14, 15, , 15, 18, 24, 25, , 20, 23, 24 16, 20 16, , , , 20, 22, 25 15, , , 18 14, 17 Baterie R6 (SUM-3)/ AA (15F) se suchým článkem (součást dodávky) Dojde-li ke zkrácení provozního dosahu dálkového ovladače, vyměňte obě baterie. UPOZORNĚNÍ Baterie nevystavujte vysokým teplotám a ohni. Ovládání systému z dálkového ovladače Nasměrujte dálkový ovladač přímo na přední panel hlavní jednotky. Pracujete-li s ním v šikmé poloze, pracovní oblast (přibl. 5 m) může být kratší. Senzor dálkového ovladače neblokujte. 6

13 Připojení Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Připojení reproduktorů a subwooferu SP-THL1F Předné reproduktory SP-THL1S Reproduktory prostorového zvuku Kabel reproduktoru Černé kabely připojte k černým ( ) koncovkám. Bílé kabely připojte k červeným (+) koncovkám. SP-THL1W Subwoofer SP-THL1C Středový reproduktor UPOZORNĚNÍ Připojujete-li jiné reproduktory, než byly dodány spolu se systémem, použijte reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER IMPEDANCE), která je uvedena na zadní straně hlavní jednotky. NEPŘIPOJUJTE více než jeden reproduktor ke každé svorce reproduktoru. Při instalování satelitních reproduktorů na stěnu; Ujistěte se, že na stěnu jej instalovala kvalifikovaná osoba. Satelitní reproduktory NEINSTALUJTE na stěnu sami, abyste se vyhnuli neočekávanému poškození z pádu, z důvodu nesprávné instalaci, nebo oslabení konstrukce zdi. Umístění reproduktorů na stěně musíte vybrat pečlivě. Instalace reproduktorů na místě, kde budou překážet denním činnostem může mít za následek poranění osob nebo poškození zařízení. Bezpečnostní opatření pro každodenní používání Při přesunování reproduktorů netahejte za kabely; protože by reproduktory mohli spadnout a způsobit poškození nebo zranění. Zvuk nepouštějte tak hlasitě, aby došlo k jeho zkreslení, protože by se reproduktory mohli poškodit z důvodu vnitřního přehřátí. 7

14 Připojení Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Rozmístění reproduktorů Abyste z tohoto systému získali co nejlepší zvuk, musíte umístit všechny reproduktory kromě subwooferu ve stejné vzdálenosti od místa poslechu. Levý přední reproduktor Středový reproduktor Pravý přední reproduktor Subwoofer Levý reproduktor prostorového zvuku Pravý reproduktor prostorového zvuku Pokud reproduktory nelze umístit ve stejné vzdálenosti od místa poslechu Pro reproduktory můžete nastavit dobu zpoždění. Viz Nabídka Delay (DELAY) na straně 30. POZNÁMKA Satelitní reproduktory umístěte na plochý, vodorovný povrch. Subwoofer, přední a středové reproduktory jsou magneticky stíněny, aby se vyloučilo barevné zkreslení na televizoru. Pokud však nejsou správně nainstalovány, mohou způsobit barevné zkreslení. Proto při instalaci reproduktorů věnujte pozornost následujícím pokynům. Jestliže umisťujete reproduktory blízko televizoru, vypněte před instalací reproduktorů hlavní vypínač televizoru, nebo vytáhněte zástrčku ze sítě. Poté před opětovným zapnutím televizoru hlavním vypínačem vyčkejte minimálně 30 minut. Některé televizory mohou výše uvedený problém vykazovat i po provedení tohoto postupu. V takovém případě je nutno reproduktory přesunout dále od televizoru. Reproduktory prostorového zvuku nejsou magneticky stíněny. Pokud jsou umístěné v blízkosti televizoru nebo monitoru, způsobí pravděpodobně barevné zkreslení na obrazovce. Chcete-li zkreslení zabránit, neumisťujte tyto reproduktory do blízkosti televizoru ani monitoru. 8

15 Připojení Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Připojení k televizoru Lepší kvalitu obrazu získáte v prodaí HDMI > Komponent video > S-video > Kompozit video. Zkreslení obrazu se může vyskytnout při připojení televizoru přes video, nebo k televizoru se zabudovaným videem. Musíte správně nastavit MONITOR TYPE v nabídce PICTURE podle poměru stran vašeho televizoru. Viz strana 29 Podporuje-li váš televizor progresivní vstup videa, můžete si vychutnat vysokokvalitní obraz ze zdroje USB MEMORY nastavením aktivování režimu progressive scan a připojit váš televizor pomocí kabelu component video. Viz strana 18 Pro prohlížení obrazu na televizoru můžete použít níže uvedené koncovky pro každý zdroj. Zdroj VIDEO 1 USB VIDEO 3 ipod Svorka VIDEO 2 MEMORY HDMI COMPONENT VIDEO S-VIDEO VIDEO K vstupu HDMI Hlavní jednotka HDMI kabel (není součástí dodávky) Televizor K výstupu S-video K výstupu kompozitního videa K výstupu komponentního videa Vyrovnejte značky 5. Kabel S-video (není součástí dodávky) nebo Kabel Kompozit video (součást dodávky) Kabel Komponent video (není součástí dodávky) POZNÁMKA Koncovka HDMI MONITOR OUT prochází přes signál ze vstupní koncovky HDMI (VIDEO 1 a VIDEO 2) vybrané jako zdroj. Koncovka COMPONENT MONITOR OUT přechází přes signál ze vstupní koncovky COMPONENT (VIDEO 1 a VIDEO 2) vybrané jako zdroj. Koncovka S-VIDEO MONITOR OUT prochází přes signál ze vstupní koncovky S-VIDEO (VIDEO 1, VIDEO 2 a VIDEO 3) vybrané jako zdroj. Koncovka VIDEO MONITOR OUT přechází přes signál ze vstupní koncovky VIDEO (VIDEO 1, VIDEO 2 a VIDEO 3) vybrané jako zdroj. Použití HDMI kabelu kratšího jako 5 m. Při přehrávání obsahu HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) nemůže být zvuk a obraz několik vteřin od začátku přenášený k reproduktorům a televizoru kvůli procesu potvrzení. Jsou-li vstupní konektory component video vašeho televizoru typu BNC, použijte zástrčkový adapter (není součástí dodávky) pro přeměnění kolíkové zástrčky na zástrčky BNC. 9

16 Připojení Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO 1 7 Pro připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO 1 Lepší kvalitu obrazu získáte v prodaí HDMI > Komponent video > S-video > Kompozit video. Hlavní jednotka HDMI kabel (není součástí dodávky) Digitální optický zvukový kabel (není součástí dodávky) Připojovací kabel RCA (není součástí dodávky) K výstupu digitálního optického zvuku K výstupu analogového zvuku K výstupu HDMI DVD rekordér, DVD přehrávač, satelitní tuner, video anebo herní konsola Vyrovnejte K výstupu značky 5. S-video Kabel S-video (není součástí dodávky) nebo K výstupu kompozitního videa K výstupu komponentního videa Kabel Kompozit video (součást dodávky) Kabel Komponent video (není součástí dodávky) POZNÁMKA Sjednoťte způsob připojení televizoru s video komponenty (například připojte video component přes konektor S-VIDEO, když je televizor připojený přes konektor S-VIDEO). V opačném případě není signál z komponentu přenášený do televizoru. Zvukový signál přes koncovku HDMI VIDEO 1 IN není na tomto systému reprodukovaný. Signál je reprodukovaný do televizoru připojeného s koncovkou HDMI MONITOR OUT. Použití HDMI kabelu kratšího jako 5 m. Při přehrávání obsahu HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) nemůže být zvuk a obraz několik vteřin od začátku přenášený k reproduktorům a televizoru kvůli procesu potvrzení. Jsou-li výstupní konektory komponentního videa vašeho videa typu BNC, použijte zástrčkový adapter (není součástí dodávky), který promění kolikové zástrčky na zástrčku BNC. Při expedování z továrny je zdroj VIDEO 1 nastavený na použití s koncovkou AUDIO VIDEO 1 IN pro zvukové připojení. Když komponenty připojíte pomocí digitálního optického zvukového kabelu, změňte nastavení vstupu zvuku (VIDEO 1) na DIGITAL. Viz strana 31 Před připojením digitálního optického kabelu odpojte ochranní zástrčku z koncovky DIGITAL IN VIDEO 1. Když připojíte zařízení pro zlepšení zvuku, jako je grafický ekvalizér mezi zdrojové komponenty a tento systém, zvuk, který bude z tohoto systému vycházet, může být zkreslený. 10

17 Připojení Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO 2 7 Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO 2 Lepší kvalitu obrazu získáte v prodaí HDMI > Komponent video > S-video > Kompozit video. Digitální koaxiální zvukový kabel (není součástí dodávky) Hlavní jednotka HDMI kabel (není součástí dodávky) K výstupu HDMI K digitálnímu koaxiálnímu zvukovému kabelu Připojovací kabel RCA (není součástí dodávky) K výstupu analogového zvuku DVD rekordér, DVD přehrávač, satelitní tuner, video anebo herní konsola K výstupu kompozitníh o videa Kabel Kompozit video (součást dodávky) Vyrovnejte značky 5. nebo K výstupu S-video Kabel S-video (není součástí dodávky) K výstupu komponentního videa Kabel Komponent video (není součástí dodávky) POZNÁMKA Sjednoťte způsob připojení televizoru s video komponenty (například připojte video component přes konektor S-VIDEO, když je televizor připojený přes konektor S-VIDEO). V opačném případě není signál z komponentu přenášený do televizoru. V tomto systému není reprodukovaný zvukový signál přes koncovku HDMI VIDEO 2 IN. Signál je reprodukovaný do televizoru připojeného s koncovkou HDMI MONITOR OUT. Použití HDMI kabelu kratšího jako 5 m. Při přehrávání obsahu HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) nemůže být zvuk a obraz několik vteřin od začátku přenášený k reproduktorům a televizoru kvůli procesu potvrzení. Jsou-li výstupní konektory komponentního videa vašeho videa typu BNC, použijte zástrčkový adapter (není součástí dodávky), který promění kolikové zástrčky na zástrčku BNC. Při expedování z továrny je zdroj VIDEO 2 nastavený na použití s koncovkou AUDIO VIDEO 2 IN pro zvukové připojení. Když připojíte komponenty s digitálním koaxiálním zvukovým kabelem, změňte nastavení vstupu zvuku (VIDEO 2) na DIGITAL. Viz strana 31 Když připojíte zařízení pro zlepšení zvuku, jako je grafický ekvalizér mezi zdrojové komponenty a tento systém, zvuk, který bude z tohoto systému vycházet, může být zkreslený. 11

18 Připojení Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO 3 7 Připojení komponentů videa pro zdroj VIDEO 3 Můžete získat lepší kvalitu obrazu v pořadí S-video > Kompozit video. Hlavní jednotka Digitální optický zvukový kabel (není součástí dodávky) Vyrovnejte značky 5. Kabel S-video (není součástí dodávky) nebo Kabel Kompozit video (součást dodávky) Připojovací kabel RCA (není součástí dodávky) K výstupu kompozitního videa K výstupu S-video K výstupu analogového zvuku Herní konsola anebo videokamera K výstupu digitálního optického zvuku POZNÁMKA Sjednoťte způsob připojení televizoru s video komponenty (například připojte video component přes konektor S-VIDEO, když je televizor připojený přes konektor S-VIDEO). V opačném případě není signál z komponentu přenášený do televizoru. Při přehrávání z USB zdroje, můžete režim vyhledávání nastavit na lepší kvalitu obrazu. Viz strana 18 Když připojíte zařízení pro zlepšení zvuku, jako je grafický ekvalizér mezi zdrojové komponenty a tento systém, zvuk, který bude z tohoto systému vycházet, může být zkreslený. Při expedování z továrny je zdroj VIDEO 3 nastavený pro použití s koncovkou pro zvuk VIDEO 3 AUDIO L/R pro připojení zvuku. Když připojíte komponenty s digitálním optickým zvukovým kabelem, změňte nastavení vstupu zvuku (VIDEO 3) na DIGITAL. Viz strana 31 12

19 Připojení Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než budou dokončena všechna ostatní zapojení. Připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB K tomuto systému můžete připojit velkokapacitní paměťové zařízení USB, jako je paměť USB flash, pevný disk, čtečka multimediálních karet, digitální fotoaparát, atd. Po připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB k tomuto systému a výběru USB MEMORY jako zdroje se na obrazovce objeví zobrazení ovládání souborů. Viz strana 24 Hlavní jednotka (na předním panelu) Kabel USB (není součástí balení) POZNÁMKA K systému připojujte najednou pouze jedno velkokapacitní paměťové zařízení USB. Nepoužívejte rozbočovač USB. Při přehrávání souboru z velkokapacitního paměťového zařízení USB toto zařízení neodpojujte. Mohlo by to způsobit poruchu systému i tohoto zařízení. Společnost JVC nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv ztráty dat ve velkokapacitním paměťovým zařízení USB při jeho používání s tímto systémem. Při připojování kabelem USB použijte kabel, který je kratší jako 1 m. Tento systém je kompatibilní se standardem USB 2.0 Full Speed. Z velkokapacitního paměťového zařízení USB můžete přehrávat následující typy souborů (maximální přenosová rychlost: 2 Mb/s): Hudba: MP3/WMA/WAV Snímky: JPEG Video: MPEG-1, MPEG-2, ASF Pro prohlížení obrazových/filmových souborů z velkokapacitního paměťového zařízení USB na televizoru, připojte systém k televizoru přes kompozitní, S-video anebo komponentní konektory. Viz strana 9 Nelze přehrávat soubor větší jako 2 GB. Při přehrávání souboru s vysokou přenosovou rychlostí mohou být při přehrávání vynechány snímky nebo zvuky. Tento systém není schopen rozpoznat velkokapacitní paměťové zařízení USB s hodnotami překračujícími 5 V/500 ma. Tento přístroj nemusí přehrávat některá velkokapacitní paměťová zařízení USB a nepodporuje správu digitálních práv DRM (Digital Rights Management). Na tomto systému nemusí být možné přehrát některé soubory, přestože jejich formát je ve výše uvedeném seznamu. Baterie velkokapacitního paměťového zařízení USB se nabíjí, když vyberete USB MEMORY jako zdroj. K (USB MEMORY) konektoru systému nelze připojit počítač. Při připojování velkokapacitního paměťového zařízení USB postupujte rovněž podle této příručky. Přehrávač ipod nepřehrává na výstupu USB MEMORY. Připojení ipod Hlavní jednotka (na předním panelu) Při připojování zástrčky otočte stranu označenou šipkou doleva. Připojovací kabel pro ipod (součást dodávky) UPOZORNĚNÍ Před připojením přehrávače ipod nezapomeňte snížit hlasitost systému na minimální úroveň. Hlasitost upravte po zahájení přehrávání. NEPŘIPOJUJTE ani NEODPOJUJTE přehrávač ipod, je-li systém zapnutý. POZNÁMKA Pro odpojení připojovacího kabelu z ipod, podržte tlačítka na stranách zástrčky a poté ji vytáhněte. Systém není schopen do přehrávače ipod odesílat žádná data. Nepřenášejte přístroj s připojeným přehrávačem ipod. Zařízení by mohlo upadnout nebo by mohlo dojít k poškození části s konektorem. Nedotýkejte se přímo výstupních kolíků přehrávače ipod ani kolíků konektoru a netlučte do nich. Mohlo by dojít k poškození části s konektorem. Během připojení ipod se kontrolka ipod rozsvítí. Pro prohlížení videa/obrazu z ipod na televizoru, připojte systém k televizoru přes kompozitní konektory S-video. Viz strana 9 ipod neodpovídá výstupu component video. Připojení napěťového kabelu Připojte k elektrické síti. Napájecí kabel Stojan pro ipod (součást dodávky) Hlavní jednotka UPOZORNĚNÍ Před zahájením čištění nebo přesunování systému je nutno odpojit napájecí kabel. Při odpájení netahejte za napájecí kabel. Při odpájení kabelu pokaždé tahejte za zástrčku, abyste nepoškodili kabel. POZNÁMKA Když zásuvka neodpovídá televizoru, použijte zásuvku do objímky (není součást dodávky). 13

20 Ovládání televizoru a DVD přehrávače Pomocí dálkového ovladače lze ovládat nejen tento přístroj, ale také televizory JVC a od jiných výrobců a DVD přehrávač. Obraťte se taky na manuál dodávaný s televizorem a DVD přehrávačem. Chcete-li ovládat zařízení, nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovladače na cílovém zařízení. Tlačítka popsaná níže jsou použita na stránkách 14 až 15. Číselná tlačítka POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou bez předchozího upozornění změnit. Ovládání televizoru 7 Nastavení kódu výrobce 1 Stiskněte a podržte TV. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud není krok 3 ukončený. 2 Stiskněte ENTER. 3 Stisknutím číselných tlačítek (1-9, 0) zadejte kód výrobce (2 číslice). Příklady Pro televizor BLAUPANKT: Stiskněte 0, poté 5. Pro televizor FISHER: Stiskněte 1, poté 7. * 01 je výchozí nastavení. JVC 01* NORDMENDE 35, 36, 37, 62, 63, 64 AIWA 77 ORION 38 AKAI 03, 17 PANASONIC 39, 40 BLAUPANKT 05 PHILIPS 29 DAEWOO 29, 67, 68 SABA 35, 36, 37, 62, 63, 64 29, 50, 68, FENNER 11, 67, 68 SAMSUNG 71, 72, 73, 74 FISHER 17 SANYO 17 GRUNDIG 21 SCHNEIDER 03, 17 HITACHI 24, 25 SHARP 54, 75, 76 IRRADIO 03, 17 SONY 55, 56, 57, 58, 59 MAGNAVOX 29 TELEFUNKEN 35, 36, 37, 62, 63, 64 35, 36, 37, MITSUBISHI 31, 32 THOMSON 62, 63, 64, 66 MIVER 05 TOSHIBA 65 NOKIA 33, 34 4 Uvolněte TV. Pokud přehled obsahuje pro odpovídající značku více než jeden kód, zkoušejte jednotlivé kódy, dokud nenaleznete správný. 7 Ovládání televizoru Na televizoru můžete vykonat následující činnosti. TV TV/VIDEO 1-9, 0, anebo +100 během stisknutí SHIFT RETURN během stlačení SHIFT TV CH +/ během stlačení SHIFT TV VOLUME +/ během stlačení SHIFT Zapnout anebo vypnout televizor. Volí režim vstupu (buď TV nebo VIDEO). Volí kanály. Střídavě přepíná mezi předchozím a aktuálním kanálem. Mění kanály. Nastavení hlasitosti. 14 POZNÁMKA Ovládací tlačítka se můžou v závislosti od výrobce lišit.

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

9 TV 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 广 制 TZ. A5 Operation Manual UK CZ SK PL. Model: LED39B3100H

9 TV 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 广 制 TZ. A5 Operation Manual UK CZ SK PL. Model: LED39B3100H 3 设 计 审 核 电 路 会 签 软 件 会 签 工 艺 会 签 结 构 会 签 通 知 编 号 图 号 规 格 封 面 纸 张 内 文 纸 张 机 芯 签 名 广 制 TZ A5 日 期 Operation Manual Model: LED39B3100H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Jankovcova 1037/49,170 00 Praha 7,Czech

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov LP100 E-EU.qxd 18-06-2001 17:10 Pagina 103 Electronic Labelmaker Instructions for Use Elektroniczna Drukarka Etykiet Instrukcja Obsługi Elektronikus Címkekészítő Használati Utasítás Elektronická Tiskárna

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 555F 555FT 555RT 555FRM Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK Instrukcja obsługi User manual PL/EN/CZ/SK OV-Solution10 1 Witamy Dziękujemy za zakup naszego tabletu. Aby zapoznać się z produktem we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 PL Instrukcja montażu UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 CZ Návod k montáži UBS-F, řada E pro WGB 15-110 E WGB-K 20 E WBS 14-22 E WBC 22/24 E BBK 22 E BSK 15-20 HU Telepítési utasítás

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT AKAI Glory G6 Quick User Guide AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT akai-atd.com 1 Thank you for choosing AKAI Glory G6 mobile phone! AKAI Glory G6 is an Android intelligent mobile phone, it has the ultra-thin

Bardziej szczegółowo

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele Manual de utilizare Stimaţi Clienţi, Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea

Bardziej szczegółowo

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

Straight. Multi-functional access point GWP-106VE. User Manual. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Introduction. English version 1

Straight. Multi-functional access point GWP-106VE. User Manual. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Introduction. English version 1 Straight Core Introduction Multi-functional access point GWP-106VE IEEE 802.11b/g 54Mbps User Manual English version 1 Introduction Contents Chapter 1 Introduction... 3 1.1 Content of the package... 3

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo