Kod CPV (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod CPV 45331200-8 (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)"

Transkrypt

1 Administracja Nieruchomoci Łód Polesie RADWASKA" Łód, ul. Radwaska 31 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Kod CPV (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) Kod CPV (Instalowanie wentylacji) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Autor opracowania: mgr in. Paweł Kawka Łód stycze 2012

2 SPIS TRECI!" #$%&'#(#) # (* '& ''#$%&'#(#) # (* * '&+, -(.$#) #$%&'#(/#) # /* 0 &12 '! ' * 3, 2 $" '3' '! $# /#+,! 4 4 4* 40 3, 2 ''! $! +- +, 5! +, ".! $'#$( $4! +, #) # $#.1# $4! +, #) # $&6# $4 " " # $% $" Str.2/10

3 1. WSTP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót instalacyjnych zwizanych z budow instalacji wentylacji dla adaptacji pomieszczenia wzła cieplnego budynku mieszczcego si przy ulicy Wólczaskiej 151 w Łodzi. 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w punkcie wyej. 1.3 Zakres robót ujtych specyfikacj techniczn. robót: Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce Dostawa i monta kanałów wentylacyjnych, Dostawa i monta kratek i anemostatów nawiewnych i wywiewnych, Izolacja kanałów wentylacyjnych, Regulacja instalacji. 1.4 Okrelenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czci majca na celu usunicie powietrza zuytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewntrznego. Rozprowadzenia powietrza przeniesienie strumienia powietrza okrelonej objtoci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. Rozdział powietrza w pomieszczeniu rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków intensywnoci wymiany powietrza, cinienia, czystoci, temperatury, wilgotnoci wzgldnej, prdkoci ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. Krotno wymiany powietrza liczbowa warto intensywnoci wentylacji pomieszczenia, liczba okrelajca ile razy w cigu godziny przepływa przez pomieszczenie strumie powietrza o objtoci równej objtoci pomieszczenia. Powietrze zewntrzne powietrze atmosferyczne czerpane na zewntrz obiektu. Powietrze wewntrzne powietrze znajdujce si wewntrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni. Powietrze nawiewane powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. Powietrze wywiewane powietrze wewntrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. Str.3/10

4 Powietrze wyrzutowe cało lub cz powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. Indukcja powietrza zasysanie czci powietrza wewntrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia powietrza pierwotnego. Cyrkulacja powietrza naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. Zanieczyszczenie powietrza zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie wystpuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. Wentylacja naturalna wentylacja zachodzca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. Wentylacja grawitacyjna wentylacja naturalna spowodowana przez rónic gstoci powietrza na zewntrz i wewntrz pomieszczenia. Aeracja wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagajcych i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. Infiltracja powietrza napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnoci w przegrodach. Eksfiltracja powietrza wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnoci w przegrodach. Wentylacja mechaniczna wentylacja bdca wynikiem działania urzdze mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajcych powietrze w ruch. Wentylacja poarowa wentylacja majca na celu zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem i umoliwienie ewakuacji. Wentylacja ogólna wentylacja polegajca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. Wentylacja miejscowa wentylacja polegajca na wymianie powietrza w okrelonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrbie stanowiska pracy lub urzdzenia technologicznego. Wentylacja nawiewna wentylacja polegajca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja wywiewna wentylacja polegajca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. Instalacja wentylacji zestaw urzdze, zespołów i elementów wentylacyjnych słucych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. System wentylacji centralny system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie objtoci powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszcze s do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezalenie od wystpujcych w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotnoci i innych zanieczyszcze powietrza. System wentylacji indywidualny system wentylacji umoliwiajcy utrzymanie regulowanego lub regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dziki zastosowaniu indywidualnego urzdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub ssiednim pomieszczeniu. Przewód wentylacyjny element o zamknitym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowicy obudow przestrzeni, przez która przepływa powietrze. Nawiewnik element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. Wywiewnik element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. Str.4/10

5 1.5 Ogólne wymagania dotyczce robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodno z dokumentacj projektow, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji winno by zlecone przedsibiorstwu majcemu właciwe dowiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujcemu właciw jako wykonania. Przed przystpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomi sie z całoci dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnoci w sprawach dokumentacji, naley wyjani z autorami opracowania przed przystpieniem do robót. Odstpstwa od projektu mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zblionych charakterystykach i trwałoci. Wszelkie zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog powodowa obnienia wartoci funkcjonalnych i uytkowych instalacji i nie mog powodowa zmniejszenia trwałoci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz obowizujcymi normami i instrukcjami producentów. 2. MATERIAŁY Wszystkie materiały winny pochodzi od renomowanych producentów gwarantujcych najwysz jako wykonania. Materiały musz by fabrycznie nowe lecz nie powinny by prototypami. Materiały musz spełnia wymagania okrelone w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz oraz z 2004 r. Nr 6). Kady materiał musi posiada atest Wytwórcy, stwierdzajcy zgodno jego wykonania z odpowiednimi normami. Materiały uyte do budowy powinny spełnia odpowiednie normy przedmiotowe, a w przypadku ich braku powinny mie aprobaty techniczne i odpowiada warunkom technicznym producentów. Wszystkie materiały i urzdzenia naley dostarczy na budow za wiadectwami jakoci i kartami gwarancyjnymi. Materiały dostarczone na miejsce budowy naley sprawdzi pod ktem kompletnoci zgodnoci z danymi technicznymi producentów. Wszystkie materiały przechowywane na terenie budowy naley składowa w zamknitych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami producentów. Str.5/10

6 3. SPRZT Wykonawca zapewni nastpujcy sprzt montaowy (uzaleniony od potrzeb i przyjtej technologii robót) : samochód dostawczy do 0,9 t, sprzt do montau przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, narzdzia podstawowe. Sprzt przeznaczony do prac montaowych i rodki transportu musz by w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikajcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzt winien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 4. TRANSPORT Transport urzdze i materiałów uytych do budowy powinien odbywa si zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producentów. Transport samochodami dostawczymi i ciarowymi. Materiały w czasie transportu powinny by ułoone w odpowiednich pojemnikach i zabezpieczone prze zniszczeniem. Rury powinny by wyposaone w zalepki. Kanały wentylacyjne zabezpieczone przed zgiciem oraz porysowaniem od podłoa. Urzdzenia zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i zawilgoceniem. 5. WYKONANIE ROBÓT Monta i uruchomienie urzdze w instalacji wentylacji wykona zgodnie z dokumentacj techniczno ruchow wydan przez producenta danego urzdzenia. Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny by podwieszone do prtów stalowych uprzedni zamocowanych do stropów. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do obsadzania w nich urzdze, lub przeprowadzania przez nie kanałów wentylacyjnych i ich uzbrojenia powinny by wiksze od wymiarów montowanych urzdze i kanałów tak aby umoliwi ich prawidłowy monta. Wszystkie kanały wentylacyjne naley wykona z ocynkowanej blachy stalowej, w klasie szczelnoci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Przewody wentylacyjne okrgłe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zwinitej spiralnie. Gruboci blach na kanały naley przyjmowa tak, aby przewody poddane działaniu rónicy załoonych cinie roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształce płaszcza ani widocznych ugi przewodów midzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by zapewnione poprzez przetłoczenia na ciankach i profile wzmacniajce wspawane z boku. Przewody i kształtki musz mie powierzchni gładk, bez wgniece i uszkodze powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczy rodkami antykorozyjnymi. Kanały wentylacyjne i urzdzenia podwiesza w sposób trwały i pewny oraz eliminujcy moliwo przenoszenia drga z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywa przez elementy profilowane, przechodzce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łczników, z przekładk dwikochłonn filcow lub gumow). Kanały naley podwiesza przy pomocy prtów gwintowanych mocowanych do stropu. Jako izolacj termiczn, akustyczn i przeciwkondensacyjn kanałów wentylacyjnych naley zastosowa maty z wełny mineralnej o gruboci 30 mm lub pianki poliuretanowej o Str.6/10

7 gruboci 20 mm. Kanały prowadzone na zewntrz izolowa wełn mineraln o gruboci 50 mm i dodatkowo zabezpiecza płaszczem z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie. Czyszczenie wewntrzne instalacji powinno by umoliwione przez zastosowanie specjalnych otworów rewizyjnych w kanałach. Wykonanie otworów rewizyjnych powinno umoliwia czyszczenie kanałów z wykorzystaniem dostpnej lokalnie technologii i nie powinno obnia szczelnoci przewodów, własnoci cieplnych, akustycznych i przeciwpoarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny sie łatwo otwiera. W czasie wykonywania prac naley przestrzega wymogów zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych". 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT Kontrola jakoci robót obejmuje: Sprawdzenia jakoci materiałów i urzdze uytych do budowy instalacji, Sprawdzenia jakoci wybranych robót i ich zgodnoci z warunkami technicznymi. Kontrol szczelnoci instalacji, Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej złoonej przez wykonawc robót i jej zgodnoci z wykonaniem instalacji, Sprawdzenie usunicia wszystkich wad o ile zostały stwierdzone, Sprawdzenie działania i regulacja instalacji wentylacji. 7. OBMIAR ROBÓT Po zakoczeniu robót instalacyjnych naley dokona obmiaru powykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji. Obmiar ten powinien zosta wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjtymi w kosztorysowaniu. Przy sprawdzaniu obmiaru przewodów wentylacyjnych oblicza si zewntrzne powierzchnie kształtek i prostek w celu ustalenia procentowego udziału powierzchni kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. Za długo przewodów przyjmuje si odległoci midzy punktami przeci osi przewodów głównych z osiami przewodów odgałnych. Powierzchnie prostek oblicza si jako iloczyn obwodów przekroju poprzecznego i ich długoci. Przy prostkach zbienych przyjmuje si do oblicze obwód redniego przekroju. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Odbiór robót dzielimy na: midzyoperacyjny techniczny czciowy techniczny kocowy Roboty mona uzna za wykonane prawidłowo jeeli zgodne s z dokumentacj, niniejsz specyfikacj techniczn, wykonane zostały zgodnie z wymogami Inspektora Nadzoru i jeeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary s dodatnie. Str.7/10

8 8.2. Odbiór midzyoperacyjny Odbiory midzyoperacyjne s elementem kontroli jakoci wykonania robót poprzedzajcych. Naley je przeprowadza w stosunku do nastpujcych robót: wykonania przej przewodów przez ciany i stropy umiejscowienie i wymiary otworu; wykonania podstaw i cokołów pod urzdzenia wchodzce w skład instalacji Odbiór techniczny - czciowy Odbiór techniczny - czciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementów lub czci instalacji, do których zanika dostp w wyniku postpu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnie przej w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie bdzie niemoliwe lub utrudnione w fazie odbioru kocowego (technicznego). Odbiór czciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru kocowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowoci pracy instalacji. W ramach odbioru czciowego naley: sprawdzi, czy odbierany element instalacji lub jej cz jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczcymi zmian w tym projekcie, sprawdzi zgodno wykonania odbieranej czci instalacji z wymaganiami okrelonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstpstw, sprawdzi uzasadnienie koniecznoci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy, przeprowadzi niezbdne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czciowego naley sporzdzi protokół potwierdzajcy prawidłowe wykonanie robót, zgodno wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbdnych bada odbiorczych. W protokóle naley jednoznacznie zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj odcinków instalacji, które były objte odbiorem czciowym. Do protokółu naley załczy protokóły niezbdnych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czciowego, w protokóle naley okreli zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniajcych. Po wykonaniu tych prac naley ponownie dokona odbioru czciowego Odbiór techniczny - kocowy Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego - kocowego po spełnieniu nastpujcych warunków: zakoczono wszystkie roboty montaowe przy instalacji, dokonano bada odbiorczych, z których wszystkie zakoczyły si wynikiem pozytywnym. Przy odbiorze kocowym instalacji naley przedstawi nastpujce dokumenty: atesty, certyfikaty i zawiadczenia, obmiary powykonawcze, W ramach odbioru kocowego naley: sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okrelonymi w odpowiednich punktach WTWiO, Str.8/10

9 sprawdzi protokóły odbiorów technicznych czciowych; sprawdzi protokóły zawierajce wyniki bada odbiorczych, uruchomi instalacj, sprawdzi osiganie zakładanych parametrów. Odbiór techniczny - kocowy koczy si protokolarnym przejciem instalacji do uytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru technicznego - kocowego nie powinien zawiera postanowie warunkowych. W przypadku zakoczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uytkowania, po usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia naley przeprowadzi ponowny odbiór instalacji. 9. PODSTAWA PŁATNOCI Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmowa: oznakowanie robót, dostaw materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie podłoa, monta przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, monta urzdze. 10. OBOWIZUJCE PRZEPISY PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju prostoktnym Wymiary PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju kołowym Wymiary PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania. PN-B-76002:1976 Wentylacja Połczenia urzdze, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków Siec przewodów Wymagania dotyczce czci składowych sieci przewodów ułatwiajce konserwacje sieci przewodów. Pr PN-EN Wentylacja budynków Procedury badan i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pr EN Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania wytrzymałociowe. PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie PN-89/B Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania Str.9/10

10 PN-68/B Wentylacja. Urzdzenia i elementy urzdze wentylacyjnych. Podział, nazwy i okrelenia PN-67/B Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewntrznego PN- 78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewntrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. Wymagania PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania PN-67/B Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne PN-87/B Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania PN-78/B Wentylacja mechaniczna. Urzdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno. Wymagania i badania PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połczenia urzdze, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Wymagania ogólne i rodki techniczne ochrony przed hałasem PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach Inne dokumenty: Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z póniejszymi zmianami) Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia r. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoc pokry malarskich - KOR-3A. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych, tom I budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Wymagania techniczne COBRTI Instal. Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia r.), Str.10/10

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

trakcyjnych w zakresie prostownikowej podstacji trakcyjnej Porąbka wraz z układem zasilania po stronie SN oraz prądu stałego.

trakcyjnych w zakresie prostownikowej podstacji trakcyjnej Porąbka wraz z układem zasilania po stronie SN oraz prądu stałego. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (12) 269-82-50, fax. (12) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 tel. (42) 307-00-84 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Inwestor:

Bardziej szczegółowo

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) STI - 04.00 CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp... 2

Spis treści. 1. Wstęp... 2 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji Specyfikacje techniczne ST 03.00 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE ST 03.01 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie Spis treści : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI ZADANIE:Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANYM WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST-SAN/03. Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE WENTYLACJI KOD CPV 45331210-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmie cie 15/17 00-071 Warszawa

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmie cie 15/17 00-071 Warszawa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót strona: 1/6 Kod według Wspólnego Słownika Zamówie (CPV) Kod CPV Opis 45331220-4 Instalowanie urzdze klimatyzacyjnych OBIEKT : KAMIENICA LANCIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

.: ;< < =>*+8 !"#$%&'(")' * +*,+-. /0 1(" 234*,45 ? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? ; / <.? 9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6

.: ;< < =>*+8 !#$%&'()' * +*,+-. /0 1( 234*,45 ? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? ; / <.? 9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6 1!"#$%&'(")' * +*,+-. /0 1(" 234*,45 6 7 75+8*-+59-9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6.: ;< < =>*+8? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? : ; /

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE BO-012201 Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul Polnej 26 w Połczynie Zdroju Specyfikacja Techniczna Przewody wentylacyjne Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI CPV 45331200-8 Budowa domu pogrzebowego w Złotowie Inwestor: GMINA MIASTO ZŁOTÓW Al. Piastów 1 77-400 Złotów Branża: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH POLEGAJCYCH NA WYMIANIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJCEJ W ŁOBKU NR 1 W AUGUSTOWIE, UL. KILISKIEGO 6 D.M.00.00.01

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT INSTALACJI WENTYLACJI W KUCHNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT INSTALACJI WENTYLACJI W KUCHNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT INSTALACJI WENTYLACJI W KUCHNI Zawartość dokumentacji: 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT obiekt MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV 45000000-0- Roboty budowlane Obiekt: Inwestor: Treść: PRZEDSZKOLE NR 16 PRZY UL. BIELSKIEJ W CIESZYNIE GMINA CIESZYN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych SSTWiOR 02.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II PIĘTRZE W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OBIEKT : WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI W SP 3 NA OS. 700 LECIA ŻOR ADRES : 44-240 Żory, os. 700 lecia Żor INWESTOR : Urząd Miasta Żory 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM WIWARIUM USYTUOWANYM NA PARTERZE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : KLIMATYZACJA SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY Zamawiający : URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01) INSTAL PROJEKT mgr inż. MAREK JATKOWSKI 11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2 TEL. 606 474 064, e-mail : jatkowski@hot.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01) Branża sanitarna - wentylacja Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy 1.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA ROZUDOWA 2. Przepisy prawne i normy 2.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA dr inż. Kazimierz Stefanowski 85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33 tel/fax +48-52-346-97-40 PeKaO-S.A. II Oddział Bydgoszcz tel. kom. 0-502-537714 nr 39124034931111000043059269

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.22.01 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.22.01 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE BO-012201 Specyfikacja Techniczna Przewody wentylacyjne Wymagania ogólne 26 B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA HYDRANTOWA ------------------------------------------------ I KLAPA P.PO.NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SIEMIANOWICKIM CENTRUM KULTURY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Symbol opracowania ST-S-1 Kody CPV zaprojektowanych robót: wentylacja: klimatyzacja

Symbol opracowania ST-S-1 Kody CPV zaprojektowanych robót: wentylacja: klimatyzacja TEMAT: Wentylacja mechaniczna i chłodzenie (klimatyzacja) sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A-3 ADRES: Zakład Parazytologii budynek A-3 ul. C.K. Norwida 31 Wrocław ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna

1. Wstęp. S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W KRASNYMSTAWIE UL. M. SOBIESKIEGO 4B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treci 1. CZ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objtych ST 1.3.1. Roboty demontaowe 1.3.2. Roboty inwestycyjne 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Szpitala w Krotoszynie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przy wykonywaniu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza. Część 3. Specyfikacje techniczne 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza. Spis treści 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Instalacje wewntrzne wentylacji

Instalacje wewntrzne wentylacji Tom 3 Specyfikacje Techniczne S 03.02 Instalacje wewntrzne wentylacji 89 Spis treci 1. WSTP...91 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej...91 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...91 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

ST-07 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWKONDENSACYJNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ST-07 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWKONDENSACYJNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST-07 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWKONDENSACYJNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1C SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-S.01

ROZDZIAŁ 1C SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-S.01 ROZDZIAŁ 1C SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-S.01 WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZENIA WC 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 4 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA... 4 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA WENTYLACJI Nazwa zamówienia...

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA WENTYLACJI Nazwa zamówienia... SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI...2 1. INSTALACJA WENTYLACJI...2 1.1 Nazwa zamówienia...2 1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 39 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 41 1.1. Przedmiot ST... 41 1.2. Zakres stosowania ST... 411 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo