Sprzęgła wysokoelastyczne rozbieralne typu DUAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzęgła wysokoelastyczne rozbieralne typu DUAL"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Sprzęgła wysokoelastyczne rozbieralne typu DUAL Nr 1798 Wydanie 2012 I M2 c KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. ul. Tokarska 6, Katowice Tel.: , Fax.:

2 2

3 3

4 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne 5 2 Zastosowanie 5 3 Normy związane 5 4 Identyfikacja zagrożeń 6 5 Instrukcja bezpiecznego stosowania 7 6 Warunki dostawy i składowania 13 Aneks nr

5 1.Informacje ogólne Element elastyczny odkształcając się podczas pracy sprzęgła pod wpływem obciążenia, tłumi drgania, łagodzi dynamiczne zmiany momentu, oraz kompensuje niedokładności wzajemnego ustawienia współpracujących urządzeń. Sprzęgła tego typu należy stosować wszędzie tam gdzie ich wymiana jest bardzo uciążliwa i pracochłonna. Tutaj wymiana elementu elastycznego nie wymaga demontażu sprzęgła, a pracochłonność tej operacji to ok. 0,5 h. Firma MOJ S.A. wykonuje sprzęgła dla indywidualnych potrzeb klienta. Sprzęgła te mogą być wyposażone w tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe jak również mogą posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed przeciążeniem (bezpiecznik zrywalny) ustawione na żądany moment obrotowy. Wielkość sprzęgła określana jest w zależności od przenoszonego momentu obrotowego, zmienności tego momentu w czasie, prędkości obrotowej, rodzaju zastosowanego silnika (elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny), temperatury pracy sprzęgła oraz wielkości przewidywanych odchyłek montażowych. 2.Zastosowanie Sprzęgła wysokoelastyczne rozbieralne typu DUAL to specjalna konstrukcja sprzęgieł a zastosowana technologia przy ich wytwarzaniu pozwala na ich stosowanie w podziemiach kopalń w strefach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. Sprzęgła te posiadają odpowiedni certyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną Nr KOMAG/ATEX/ST/126. Przeznaczone są do przeniesienia napędu z silnika elektrycznego na przekładnię zębatą napędów maszyn i urządzeń takich jak: pompy, wentylatory, mieszalniki, wirówki, przenośniki taśmowe, rolkowe, suwnice, itp. 3. Normy związane: PN-EN ISO :2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady Projektowania.Część2: Zasady techniczne. PN-EN 292-2:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Zasady i wymagania techniczne. PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. PN-ISO 965-2:2001 Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia Tolerancje- Część2: Wymiary graniczne gwintów zewnętrznych i wewnętrznych ogólnego przeznaczenia- Klasa średnio dokładna. PN-ISO 965-3:2001 Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia Tolerancje- Część3: Odchyłki gwintów maszynowych. PN-N-01359:1993 Drgania mechaniczne. Wyważanie wirników sztywnych. Wyznaczanie dopuszczalnego niewyważenia resztkowego. PN-M-85250:1971 Sprzęgła do łączenia wałów. Nazwy, określenia i podział. 5

6 4. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Wszystkie czynności związane z montażem czy demontażem sprzęgła należy wykonywać zgodnie z ogólnymi wewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa przy prowadzeniu tego typu prac identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy. Upewnić się czy układ napędowy został odłączony od zasilania i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem dopiero wtedy przystępować do prac związanych z montażem lub demontażem sprzęgła. Sprzęgło typu DUAL może być użytkowane jedynie zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w zakresie zgodnym z danymi technicznymi podanymi w TABELI 1 Parametry techniczne i warunki montażowe sprzęgieł typu DUAL. Wszelkie zmiany mające istotny wpływ na konstrukcję oraz stosowanie niezgodne z jego parametrami pracy jest niedopuszczalne. W takich przypadkach producent MOJ S.A. nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji w konstrukcji sprzęgła Stan techniczny sprzęgła odpowiada chwili drukowania niniejszej instrukcji. Przed montażem sprzęgła do napędu sprawdzić kompletność dostawy. Przed montażem sprawdź wymiary otworów w piastach oraz szerokości rowków pod wpusty. Sprawdzić należy również średnice wałków i szerokości wpustów. Nałożyć piasty na wałki od strony napędzającej i napędzanej. Ustawić napęd spełniając warunki montażowe podane w TABELI 1. Zabezpieczyć przed możliwością zmiany ustawienia obu elementów napędu. Do montażu sprzęgła DUAL o wielkościach powyżej 60 w maszynie używać wciągnika oraz zawiesia linowego lub pasowego o udźwigu co najmniej 200kg. Do pobijania piast używać gumowego młotka ślusarskiego lub uderzać młotkiem poprzez twarde drewno czy pręt miedziany. Podczas montażu zwrócić szczególną uwagę na spełnienie warunków montażowych podanych w tabeli1. Niespełnienie tego warunku może doprowadzić do szybkiego zużywania się elementu elastycznego, a nawet w skrajnych przypadkach zniszczenia sprzęgła. Sprzęgła DUAL jako elementy wirujące w maszynie muszą być osłonięte osłonami zapewniającymi bezpieczeństwo osób mogących się zbliżyć do tych elementów. Zaleca się stosować osłony zamknięte. Przynajmniej raz w tygodniu sprawdzić stopień nagromadzenia pyłu węglowego na powierzchni sprzęgła. W przypadkach pojawiania się warstwy pyłu usuwać ją. Sprzęgło DUAL po zabudowaniu w maszynie nie wymaga obsługi. Wszelkie prace związane z wymianą wkładki podatnej lub montażem czy demontażem sprzęgła jest możliwe tylko wtedy, gdy napęd zostanie wyłączony i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. Do mocowania wkładki stalowo elastycznej z piastami stosuje się specjalne śruby dostarczane wraz z sprzęgłem. Na gwintach śrub naniesiony jest specjalny klej zabezpieczający przed samo odkręcaniem się śrub, dlatego po demontażu sprzęgła, należy przed ich ponownym wkręceniem nanieść na zwoje klej typu RDREI BOND 5352 lub LOCTITE

7 5. Instrukcja Bezpiecznego Stosowania SPRZĘGŁO TYPU DUAL jest sprzęgłem elastycznie skrętnym. Umożliwia kompensację położenia wałów wynikających z niedokładności ich wyosiowania, jak również rozszerzalności cieplnej itp. Ogólne warunki stosowania Przed zamontowaniem sprzęgła należy koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją ze szczególnym uwzględnieniem na zasady bezpiecznego montażu i użytkowania. Niniejsza instrukcja jest elementem wyrobu i należy ją przechowywać przez cały czas eksploatacji sprzęgła. Sprzęgło tego typu może być stosowane w napędach przenośników, podajników, elewatorów, pomp hydraulicznych wentylatorów, kruszarek, kompresorów, młynów, suszarni itp. Praca sprzęgła może odbywać się w temperaturze od C do C MOJ S.A. zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej instrukcji. Stosowane oznaczenia STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie wypadkiem Uszkodzenie ciała utrata zdrowia! OSTRZEŻENIE Zagrożenie uszkodzenia napędu UWAGA UWAGA Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo stosowania STOP Przed przystąpieniem do montażu sprzęgła lub jakichkolwiek prac przy napędzie należy bezwzględnie upewnić się czy urządzenie zostało wyłączone z zasilania i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Niezabezpieczone wirujące części sprzęgła (nieosłonięte) stanowią poważne zagrożenie uszkodzenia ciała. Przed przystąpieniem do prac zapoznaj się z instrukcją. Wszystkie czynności związane z montażem czy demontażem sprzęgła należy wykonywać zgodnie z ogólnymi wewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa przy prowadzeniu tego typu prac identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy. Upewnić się czy układ napędowy został odłączony od zasilania i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem dopiero wtedy przystępować do prac związanych z montażem lub demontażem sprzęgła. Sprzęgło po zamontowaniu w układzie napędowym należy osłonić, zabezpieczyć przed przypadkowym dotknięciem. Osłona sprzęgła musi być tak zamocowana, aby spełniała ten warunek. Nie wolno dotykać sprzęgła podczas pracy układu napędowego. 7

8 Użytkowanie sprzęgła Sprzęgło wysokoelastyczne rozbieralne typu DUAL może być użytkowane jedynie zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w zakresie zgodnym z danymi technicznymi podanymi w TABELI 1. Wszelkie zmiany mające istotny wpływ na konstrukcję oraz stosowanie niezgodne z jego parametrami pracy jest niedopuszczalne. W takich przypadkach producent MOJ S.A. nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji w konstrukcji sprzęgła. Stan techniczny sprzęgła odpowiada chwili drukowania niniejszej instrukcji. Sprzęgło dostarczane jest w elementach lub zespołach W sprzęgłach wyposażonych w bezpieczniki zrywalne, dotyczy to sprzęgieł typu B, BK, BJ klient określa wartość dopuszczalnego przeciążenia (współczynnik k ). Standardowo współczynnik bezpieczeństwa dla zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem wynosi k = 2 2,5. Dla indywidualnych rozwiązań współczynnik ten jest podawany na rysunku zestawieniowym, który otrzymuje klient. Elementy sprzęgła typ DUAL S wielkość H 2 Pozycja Nazwa Ilość szt. 1 Piasta 1 2 Piasta 1 3 Element elastyczny 1 O d O A1 L1 L L2 O A2 O d O D Elementy sprzęgła typ DUAL S Wielkość H Pozycja Nazwa Ilość szt. 1 Piasta 1 2 Piasta 1 3 Element elastyczny 1 4 Tarcza 2 5 Śruby 6 Śruby Uwaga Piasta poz. 1, 2 dostarczana jest z zamontowaną tarczą poz. 4 d O A1 L1 L L2 O A2 d O D 8

9 Elementy sprzęgła typ DUAL L wielkość Sprzęgła z wkładką elastyczną DUAL typu L o wydłużonej wkładce elastycznej należy stosować tam gdzie rozstaw wału silnika i urządzenia napędzanego jest większy. Patrz tabela 1 pozycja L. Pozycja Nazwa Ilość szt. 1 Piasta 1 2 Piasta 1 3 Element elastyczny 1 4 Śruby 5 Śruby 6 Pierścień 2 Uwaga Pierścienie poz.6 dostarczane są do wielkości sprzęgła DUAL L 010 O A1 1 L H L 4 6 L2 5 2 O A2 O D Elementy sprzęgła typ DUAL B Sprzęgła z wkładką DUAL BK wersja z bezpiecznikami zrywalnymi i łożyskiem chroni układ napędowy przed nadmiernym wzrostem momentu obrotowego. Bezpieczniki oblicza się na zadany moment obrotowy po przekroczeniu, którego następuje zerwanie bezpiecznika i tym samym rozłączenie sprzęgła. Te sprzęgła należy stosować w układach gwarantujących natychmiastowe wyłączenie silnika przy zerwaniu bezpieczników. Pozycja Nazwa Ilość szt. 1 Piasta 1 2 Piasta 1 3 Element elastyczny 1 4 Tarcza 1 5 Pierścień zewnętrzny 1 6 Pierścień wew. 1 7 Tulejka I 8 Tulejka II Ilość zależna od ilości zastosowanych bezpieczników Ilość zależna od ilości zastosowanych bezpieczników 9 Bezpiecznik Śruby 11 Śruby bezpiecznik O D O d O A1 10 L1 H L L O A2 O d 9

10 Elementy sprzęgła typ DUAL BK Sprzęgła z wkładką DUAL BK wersja z bezpiecznikami zrywalnymi i łożyskiem chroni układ napędowy przed nadmiernym wzrostem momentu obrotowego. Bezpieczniki oblicza się na zadany moment obrotowy po przekroczeniu, którego następuje zerwanie bezpieczników i tym samym rozłączenie sprzęgła. Te sprzęgła należy stosować w układach gdzie nie ma gwarancji natychmiastowego wyłączenia silnika przy zerwaniu bezpieczników. Pozycja Nazwa Ilość szt. 1 Piasta 1 2 Piasta 1 3 Element elastyczny 1 4 Tarcza 1 5 Pierścień wew. 1 6 Pierścień zewn. 1 7 Tulejka I 8 Tulejka II Ilość zależna od ilości zastosowanych bezpieczników Ilość zależna od ilości zastosowanych bezpieczników 9 Bezpiecznik Śruby 11 Śruby 12 Łożysko kulkowe Elementy sprzęgła typ DUAL BJ Pozycja Nazwa Ilość szt. 1 Piasta 1 2 Piasta 1 3 Element elastyczny 1 4 Tarcza 1 5 Pierścień wew. 1 6 Pierścień zewn. 1 7 Tulejka I 8 Tulejka II Ilość zależna od ilości zastosowanych bezpieczników Ilość zależna od ilości zastosowanych bezpieczników 9 Bezpiecznik Śruby 11 Śruby Sprzęgło jednokierunkowe III 10

11 UWAGA P Przed montażem sprzęgła do napędu sprawdzić kompletność dostawy. Montaż sprzęgła w napędzie UWAGA UWAGA Przed montażem sprawdź wymiary otworów w piastach oraz szerokości rowków pod wpusty. Sprawdzić należy również średnice wałków i szerokości wpustów. Piasty sprzęgieł transportować do miejsca zabudowy na palecie drewnianej wózkiem widłowym lub innym środkiem transportu wewnętrznego. Montaż piast sprzęgieł do wielkości 60 ręcznie, powyżej wielkości 60 za pomocą wciągnika i przy użyciu zawiesi pasowych. Nałożyć piasty na wałki od strony napędzającej i napędzanej. Ustawić napęd spełniając warunki montażowe podane w TABELI 1, 1a. Zabezpieczyć przed możliwością zmiany ustawienia obu elementów napędu. Podczas montażu piast na wałki urządzenia napędzającego i napędzanego, dopuszcza się ich podgrzanie do temperatury max C STOP W przypadku podgrzania piast do montażu zachować szczególną ostrożność grozi poparzeniem! Do tego rodzaju prac zaleca się stosować odpowiednie rękawice ochronne! UWAGA Podczas montażu zwrócić szczególną uwagę na spełnienie warunków montażowych podanych w tabeli 1, 1a. Niespełnienie tego warunku może doprowadzić do szybkiego zużywania się elementu elastycznego a nawet w skrajnych przypadkach zniszczenia sprzęgła. 11

12 Tabela 1 PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI MONTAŻOWE SPRZĘGIEŁ TYPU DUAL Wielkoć T KN T Kmax ϕ N ϕ max n max K r K a K w φd φamax L S wkładki DUAL [Nm] [Nm] [.] [ 0.] -1 [min ] [mm] [mm] [ 0 ] [mm] [ mm] [mm] [mm] ,6 4, ,6 4, ,6 4, ,6 6, ,6 6, ,4 6, ,4 6, ,4 6, ,4 6, ,2 9, ,2 9, ,2 9, ,8 15 1, ,8 15 1, ,8 15 1, Opis: T KN T Kmax ϕ N ϕ max n max K r K a K w φd φamax L Moment nominalny moment, który może przenosić sprzęgło podczas pracy ciągłej w dopuszczalnym zakresie obrotów. Moment ten powinien przewyższać moment znamionowy napędzanego urządzenia o wartość zależną od charakteru pracy, obrotów, temperatury, przewidywanych odchyłek geometrycznych. Moment maksymalny największa wartość, do której może krótkotrwale wzrastać moment obciążający sprzęgło. kąt względnego obrotu połówek sprzęgła obciążonego momentem nominalnym. kąt względnego obrotu połówek sprzęgła obciążonego momentem maksymalnym. maksymalna prędkość obrotowa. dopuszczalna nie współosiowość połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej. dopuszczalne rozciągnięcie lub ściśnięcie wkładki elastomerowej podczas pracy ciągłej. dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej. zewnętrzna średnica wkładki elastomerowej. największa średnica otworu w piaście. długość wkładki elastomerowej (dwa warianty wg oznaczeń L i S). 12

13 Wielkość wkładki H Moment dokręcania śrub [Nm] [mm] Tabela 1a 6. Warunki dostawy i składowania Dostawa obejmuje sprzęgło w komplecie, bez opakowania. Przy większej partii, sprzęgła dostarczane są w opakowaniu na paletach drewnianych lub tylko w opakowaniu kartonowym. Zapewniamy oprócz nowych sprzęgieł, możliwość zakupu części zamiennych i serwis fabryczny. W sprawach zakupów i serwisu należy kontaktować się z producentem: MOJ S.A K atowice, ul. Tokarska 6 tel.: , fax. : Sprzęgła należy przechowywać w pomieszczeniach suchych na paletach lub regałach magazynowych. 13

14 Anek s nr1 do instrukcji nr1798 Dotyczy wykonania specjalnego L = 935 mm wykaz ) Sprzęgło DUAL100 w wykonaniu specjalnym składa się z następujących części: Tabela 2 poz nazwa części il. szt. nr rys. 1 Piasta 1 l= Piasta 2 l= Tarcza Wkładka DUAL Wałek Tarcza kłowa Tarcza kłowa Łożysko wachliwe x90x23 1 PN 9 Piasta Tarcza hamulcowa fi 630x Śruby wkładki elastycznej M20x Śruby M16x Śruby M12x Śruby M12x Śruby M16x Wpust 28x16x135 2 Sprzęgło zostało wykonane wg rys 4945-DUAL TH. W arunki montażowe: Kr - 2 mm K a - 1 mm K w - 1 o P arametry techniczne TKN T Kmax Nm Nm ϕ n - 10 o ϕ max - 20 o n max obr/min Oznaczenia zachowano jak w INSTRUKCJI opis do tabeli 1 14

15 MOJ S.A. Katowice DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nr

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ z ramieniem blokującym Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. 40-859, ul. Tokarska 6 Tel.: 32 604 09 00, Fax : 32 604 09 01 e-mail: marketing@moj.com.pl ; www.moj.com.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL G1000 STAŁA PRĘDKOŚĆ DRIVESYSTEMS Reduktory walcowe... C 1...... D 1... E 1 www.nord.com I ... F 1.......G 1 Wykaz części zamiennych... H 1 II www.nord.com

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDL TMS PL Motoreduktory do bram sekcyjnych Instrukcja i wskazówki na temat instalacji i eksploatacji Polski 1 PL INDEKS WSKAZÓWKI OGÓLNE...3 NORMY BEZPIECZEŃSTWA...3 ZASADY INSTALACJI...3

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

NACZYNIA TRANSPORTOWE

NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Do czego służy rozdział Projektowanie?

Do czego służy rozdział Projektowanie? Przegląd ProJEktowanie Do czego służy rozdział? Rozdział pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniego elektrobębna i w doborze komponentów. Tutaj znajdą Państwo: Informacje o zastosowaniach, branżach i warunkach

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo