zał.2 S-6 S-2 S-4 S-5 III S-3 III S-1 Mapa dokumentacyjna Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Skala 1 : 500 miejsca wykonanych sondowań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zał.2 S-6 S-2 S-4 S-5 III S-3 III S-1 Mapa dokumentacyjna Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Skala 1 : 500 miejsca wykonanych sondowań"

Transkrypt

1 S-6 Mapa dokumentacyjna Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Skala 1 : 500 zał.2 miejsca wykonanych sondowań S-1 małośrednicowym próbnikiem Wykonawca: przelotowym Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra linie przekroju geotechnicznego Data: lipiec 2012r. S-2 S-4 S-1 S-5 S-

2 Mapa sytuacyjna Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. zał.1 - teren przeprowadzonego badania geotechnicznego podłoża gruntowego Skala 1 : Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra Data: lipiec 2012r.

3 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Badania podłoża gruntowego w związku z budową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z magazynem przeciwpowodziowym wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną w m. Dąbrowa Tarnowska, przy ul. Żabieńskiej 20. Miejscowość: Powiat : Województwo: Dąbrowa Tarnowska dąbrowski małopolskie Autorzy: mgr Bogusław Kaczor upr. geolog. kat. V mgr Joanna Rymanowska... inż. Barbara Michalska... Zbylitowska Góra, lipiec 2012r.

4 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska Spis treści: 1. Wstęp Charakterystyka przedmiotowego terenu Lokalizacja Morfologia.... Warunki geologiczne Warunki hydrogeologiczne Warunki geotechniczne Sondowania dynamiczne...9 Spis załączników: zał.1 Mapa sytuacyjna, skala 1 : zał.2 Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500 zał..1.6 Karty małośrednicowych sondowań S-1 S-6 zał Przekroje geotechniczne - zał.5 Objaśnienia do przekrojów Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

5 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska 1. Wstęp Opracowanie niniejsze wykonane zostało w celu określenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pod obiekt budowlany w m. Dąbrowa Tarnowska, przy ul. Żabieńskiej 20, na dz. nr 170/7, 170/1, 170/15, 170/16. Wykonano 6 małośrednicowych sondowań przelotowych, wszystkie do głębokości m ppt oraz 2 sondowania sondą dynamiczną DPL do głębokości 6,0 i 4,0 m ppt. Przeprowadzono profilowanie litologiczne, pobrano próbki do badań makroskopowych w celu określenia stanu i rodzaju gruntów, pomierzono poziom wód gruntowych. Dokumentację niniejszą wykonano w oparciu o analizę materiałów archiwalnych i badania terenowe bez wykonywania robót geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji państwowej. W celu wykonania niniejszej ekspertyzy bazowano na materiałach archiwalnych: H. Jurkiewicz i J. Woiński Mapa geologiczna Polski A - Mapa utworów powierzchniowych, arkusz Tarnów, skala 1: , WG 1977r. H. Jurkiewicz i J. Woiński Mapa geologiczna Polski B - Mapa bez utworów czwartorzędowych, arkusz Tarnów, skala 1: , WG 1977r. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 81 poz.46). 2. Charakterystyka przedmiotowego terenu 2.1 Lokalizacja Teren, na którym prowadzono badania znajduje się w miejscowości Dąbrowa Tarnowska (zał.1). Badania przeprowadzono w zachodniej części miejscowości, przy ulicy Żabińskiej 20 (zał.2). Wykonano 6 małośrednicowych sondowań przelotowych na terenie projektowanej inwestycji. Lokalizację prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: załącznik 1, a dokładną lokalizację sondowań przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1:500 - załącznik Morfologia Miejscowość Dąbrowa Tarnowska położona jest w obrębie Kotliny Sandomierskiej na granicy Płaskowyżu Tarnowskiego i Niziny Nadwiślańskiej, tzw. Powiśle Dąbrowskie. Jest to obszar o krajobrazie równinnym. Teren badań jest lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Rzędne terenu dla poszczególnych sondowań podano na kartach dokumentacyjnych (zał..1.6) rzędne ustalono na podstawie mapy w skali 1:10 000: S-1 ~206,50m npm, S-2 ~206,50m npm, S- ~206,80m npm, S-4 ~207,00m npm, S-5 ~207,50m npm, S-6 ~207,50m npm. Przedmiotowy obszar znajduje się około 600 m na południowy-zachód od rzeki Breń, która stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

6 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska. Warunki geologiczne Omawiany obszar leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, tj. rowu przedgórskiego powstałego na przedpolu nasuwających się od południa Karpat. Zapadlisko Przedkarpackie wypełnione jest morskimi osadami miocenu i przykryte przez utwory młodsze - czwartorzędowe. Utwory czwartorzędowe to osady akumulacji lodowcowej. Na przedmiotowym terenie do końcowej głębokości wykonanych sondowań z zakresu niniejszego opracowania stwierdzono utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe, w części przypowierzchniowej warstwy utworów antropogenicznych (S-1 S-6). Utwory antropogeniczne Stwierdzone utwory antropogeniczne występują jako: nasyp, beton, asfalt, trylinka lub podbudowa (tłuczeń wapienny). Występujące w utworach antropogenicznych nasypy stwierdzono we wszystkich sondowaniach odpowiednio do głębokości: S-1 0,50m, S-2 0,5m, S- 1,20m, S-4 0,5m, S-5 0,50m, S-6 0,90m. Są to nasypy głównie piaszczyste oraz piaszczysto-gliniaste, niekiedy z domieszką cegły lub żwiru. Czwartorzęd Poniżej utworów antropogenicznych występuje Czwartorzęd wykształcony w postaci: utworów spoistych glin, glin pylastych, glin pylastych zwięzłych oraz piasku gliniastego, fragmentami przewarstwionych piaskiem drobnym, piaskiem pylastym lub pyłem piaszczystym grunty te występują w stanie astycznym /warstwa geotechniczna /, utworów niespoistych /sypkich/ - są to piaski drobne oraz piaski pylaste fragmentami zaglinione niekiedy z domieszką żwiru w stanie luźnym /warstwa geotechniczna a/ oraz piaski drobne fragmentami zaglinione niekiedy z domieszką żwiru w stanie średniozagęszczonym /warstwa geotechniczna b/, iły w stanie astycznym /warstwa geotechniczna c/. Trzeciorzęd: Trzeciorzęd reprezentowany jest przez komeksy mioceńskich osadów morskich, wykształconych w postaci tzw. iłów. Utwory te należą do warstw krakowieckich poziomu wołyńskiego warstwy przeworskie i tarnobrzeskie, wieku Miocen - Sarmat. Grunty te występują w stanie półzwartym, twardoastycznym oraz astycznym /warstwa geotechniczna a, b oraz c/. Strop utworów trzeciorzędowych występuje na głębokości 2,20m,70m ppt. Dokładne profile sondowań przedstawiono na zał Warunki hydrogeologiczne W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono występowanie wód gruntowych o charakterze napiętym, swobodnym oraz w postaci sączeń lub nacieków odpowiednio na głębokości: Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

7 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska S-1 poziom zwierciadła na głębokości 1,50 m ppt, S-2 poziom nawiercony na głębokości 2,0m ppt, poziom ustabilizowany na głębokości 1,50m ppt oraz nacieki i sączenia na głębokości 1,20m ppt, S- nacieki i sączenia na głębokości 2,70m ppt, S-4 nacieki i sączenia na głębokości 1,70m ppt, S-5 poziom zwierciadła na głębokości 1,85m ppt, S-6 poziom nawiercony na głębokości 2,00m ppt, poziom ustabilizowany na głębokości 1,80m ppt. W rejonie wykonywanej inwestycji występuje czwartorzędowy poziom wodonośny, zależy on od stanów rzeki Breń oraz od opadów atmosferycznych. Jego wahania mogą dochodzić do 1,0 m. W miejscach, gdzie występowały sączenia w okresach mokrych może występować normalny poziom wód gruntowych i duży dopływ. Należy zaznaczyć, że podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem projektowanej inwestycji możliwe będzie występowanie wód gruntowych w postaci sączeń lub nacieków na różnych głębokościach. Podczas stanów powodziowych rzeki Breń lub po obfitych opadach atmosferycznych migrujące wody gruntowe mogą uastyczniać lub rozluźniać grunty zalegające w podłożu. 5. Warunki geotechniczne Badania geotechniczne przeprowadzono w lipcu 2012r. Wykonano 6 sondowań małośrednicowym próbnikiem przelotowym, każdy do głębokości 6,0m ppt. Charakterystyki gruntów dokonano zgodnie z normami: PN-EN oraz PN-EN Podziału na warstwy geotechniczne dokonano ze względu na stan i rodzaj, jak również określono w oparciu o terenowe badania sondą DPL, penetrometrem tłoczkowym oraz ścinarką obrotową. Parametry geotechniczne zostały określone w terenie przez korelacje, a także porównywalne doświadczenia. Podział warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: grunty spoiste warstwa stan astyczny grunty niespoiste (sypkie) warstwa a piasek drobny, piasek pylasty stan luźny D 0,25 warstwa b piasek drobny stan średniozagęszczony D 0,45 grunty spoiste iły warstwa a stan półzwarty warstwa b stan twardoastyczny warstwa c stan astyczny GRUNTY SPOSTE MNERALNE Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, tj. grunty, w których zawartość części organicznych jest równa lub mniejsza 2 %. Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

8 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska Warstwa geotechniczna Do warstwy tej zaliczono gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe oraz piaski gliniaste, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym, piaskiem pylastym lub pyłem piaszczystym oraz fragmentami zawierające wkładki piasku drobnego, piasku gliniastego, gliny bądź gliny piaszczystej. Grunty te występują w stanie astycznym. Stwierdzono je w sondowaniach S-2 S-6 odpowiednio na głębokości: - S-2 1,0 2,0 m ppt, - S- 1,20 2,50 m ppt, - S-4 1,70 2,60 m ppt, - S-5 0,50 1,85 m ppt, - S-6 1,10 2,00 m ppt oraz 2,40 2,60 m ppt. Uogólnione parametry geotechniczne: gęstość objętościowa: ρ = 2,04 t/m wilgotność naturalna: w n = 20,8 % stopień astyczności: L = 0,50 kąt tarcia wewnętrznego: ϕ = 10 o spójność: c = 8 kpa edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej): M o = 15 MPa moduł pierwotnego odkształcenia : E o = 11 MPa wskaźnik wytrzymałości C u =,1 9,2 kg/cm 2 wytrzymałość na ścinanie τ max = 1,8 8,5 kg/cm 2 GRUNTY NESPOSTE Warstwa geotechniczna a Do warstwy tej zaliczono piaski drobne oraz piaski pylaste niekiedy zaglinione lub na pograniczu piasku średniego, występujące również z domieszką żwiru oraz fragmentami zawierające wkładki pyłu. Grunty te występują w stanie luźnym, o stopniu zagęszczenia D =0,25 0,0. Warstwę tę stwierdzono w sondowaniach na głębokości: - S-1 0,50 1,50 m ppt, - S-2 0,5 1,0 m ppt, - S-4 0,5 1,70 m ppt, - S-6 0,90 1,10 m ppt. Uogólnione parametry geotechniczne: gęstość objętościowa: ρ = 1,70 t/m wilgotność naturalna: w n = 19% stopień zagęszczenia: D = 0,25 kąt tarcia wewnętrznego: ϕ u = 29,1 o edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej): M o = 40 MPa moduł pierwotnego odkształcenia : E o = 29 MPa Warstwa geotechniczna b Do warstwy tej zaliczono piaski drobne niekiedy zaglinione, zawierające domieszkę żwiru lub wkładki gliny w stanie średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia D 0,45 0,51. Warstwę tę stwierdzono w sondowaniach na głębokości: Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

9 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska - S-1 1,50 2,20 m ppt, - S-2 2,0 2,80 m ppt, - S-5 1,85,70 m ppt, - S-6 2,00 2,40 m ppt oraz 2,60 m ppt.. Uogólnione parametry geotechniczne: gęstość objętościowa: ρ = 1,90 t/m wilgotność naturalna: w n = nawodniony stopień zagęszczenia: D = 0,45 kąt tarcia wewnętrznego: ϕ u = 0,2 o edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej): M o = 59 MPa moduł pierwotnego odkształcenia : E o = 4 MPa GRUNTY SPOSTE - ŁY Warstwa geotechniczna a Do warstwy tej zaliczono iły w stanie półzwartym. Warstwę tę stwierdzono w sondowaniach odpowiednio na głębokości: - S-1,40 m ppt, - S-2 4,20 m ppt, - S-,70 m ppt, - S-4,40 m ppt, - S-5 5,00 m ppt. Uogólnione parametry geotechniczne: gęstość objętościowa: ρ = 2,15 t/m wilgotność naturalna: w n = 19 % stopień astyczności: L = 0 kąt tarcia wewnętrznego: ϕ = 1 o spójność: c = 60 kpa edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej): M o = 40 MPa moduł pierwotnego odkształcenia : E o = 22 MPa wskaźnik wytrzymałości C u = 12, kg/cm 2 wytrzymałość na ścinanie τ max = 8,0 9,5 kg/cm 2 Warstwa geotechniczna b Do warstwy tej zaliczono iły niekiedy z wkładkami iłu pylastego w stanie twardoastycznym. Warstwę tę stwierdzono w sondowaniach odpowiednio na głębokości: - S-1 2,60,40 m ppt, - S-2,60 4,20 m ppt, - S-,10,70 m ppt, - S-4 2,80,40 m ppt, - S-5 4,10 5,00 m ppt. Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

10 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska Uogólnione parametry geotechniczne: gęstość objętościowa: ρ = 2,00 t/m wilgotność naturalna: w n = 27 % stopień astyczności: L = 0,25 kąt tarcia wewnętrznego: ϕ = 9,5 o spójność: c = 47 kpa edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej): M o = 22 MPa moduł pierwotnego odkształcenia : E o = 12 MPa wskaźnik wytrzymałości C u = 18,4 21,5 kg/cm 2 wytrzymałość na ścinanie τ max = 17,5 kg/cm 2 Warstwa geotechniczna c Do warstwy tej zaliczono iły w stanie astycznym. Warstwę tę stwierdzono w sondowaniach odpowiednio na głębokości: - S-1 2,20 2,60 m ppt, - S-2 2,80,60 m ppt, - S- 2,50,10 m ppt, - S-4 2,60 2,80 m ppt, - S-5,70 4,10 m ppt. Uogólnione parametry geotechniczne: gęstość objętościowa: ρ = 1,85 t/m wilgotność naturalna: w n = 4 % stopień astyczności: L = 0,50 kąt tarcia wewnętrznego: ϕ = 6,5 o spójność: c = 5 kpa edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej): M o = 12,5 MPa moduł pierwotnego odkształcenia : E o = 7 MPa wskaźnik wytrzymałości C u = 22,5 kg/cm 2 wytrzymałość na ścinanie τ max = 27,7 kg/cm 2 Objaśnienia: ρ ο - gęstość objętościowa, w - wilgotność naturalna, n L - stopień astyczności, D - stopień zagęszczenia, Φ - kąt tarcia wewnętrznego, c - spójność, M - edometryczny moduł ściśliwości, o E o - moduł odkształcenia pierwotnego, C u wskaźnik wytrzymałości τ max wytrzymałość na ścinanie Stany gruntów: zw zwarty pzw półzwarty t twardoastyczny astyczny ln luźny szg - średniozagęszczony nw - nawodniony Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

11 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych i parametrów geotechnicznych gruntów numer warstwy geotechnicznej oraz stan w n [% L D ρ ο [t/m Φ [ ο c [kpa M o E o C u τ max 20,8 0,50 2, ,1-9,2 1,8-8,5 a ln 19-nw 0,25-0,0 0,25 1,70-1,85 29, b szg nw 0,45-0,51 0,45 1,90 0, a pzw , , 8,0-9,5 b t 27 0,25 2,00 9, ,4-21,5 17,5 c 4 0,50 1,85 6,5 5 12,5 7 27,7 22,5 Szczegółowy profil geologiczny wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi zamieszczono na kartach sondowań - zał Warunki geotechniczne przedstawiono w sposób graficzny na przekroju geotechnicznym zał Sondowania dynamiczne W celu określenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych (sypkich) wykonano sondowania sondą dynamiczną lekką typu DPL: SL-1 w przedziale głębokości od 0,00 do m ppt, SL-2 w przedziale głębokości od 0,00 do 4,00 m ppt. Przeprowadzono sondowania dynamiczne, ustalono uogólniony stopień zagęszczenia dla warstw geotechnicznych: piaski drobne, piaski pylaste stan luźny D =0,25 0,0 piaski drobne stan średniozagęszczony D =0,45 0,51 Uwagi dodatkowe Warunki geotechniczne w zależności od głębokości i sposobu posadowienia określić można się jako proste lub złożone. Obiekt zakwalifikowano do kategorii. Wahania poziomu wód gruntowych mogą dochodzić do 1,0 m. W miejscach, gdzie występowały sączenia w okresach mokrych może występować normalny poziom wód gruntowych i duży dopływ. Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

12 Dokumentacja badań podłoża gruntowego...dąbrowa Tarnowska Należy zwrócić uwagę na warstwy geotechniczne i a. W zależności od sposobu posadowienia mogą mieć charakter słabonośny, szczególnie jeżeli w trakcie prac ziemnych ciężkim sprzętem budowlanym wystąpią wibracje. Może to prowadzić do rozluźnienia lub uastycznienia gruntów. Zaleca się prowadzić prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne prowadzenie prac ciężkim sprzętem zmechanizowanym, a także na możliwość obsypywania się ścian wykopu, ze względu na występujące nasypy i grunty niespoiste. Grunty spoiste występujące na badanym terenie to gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste. Są to grunty wrażliwe na zmiany wilgotności. Parametry tych gruntów, np. ich stan, gęstość objętościowa, kąt tarcia wewnętrznego, spójność i inne, pod wpływem wilgoci i wody /intensywne opady, wiosenne roztopy/ mogą ulec zmianie na słabsze i gorsze. Pod wpływem wody grunty te mogą ulegać uastycznieniu. Zbylitowska Góra, lipiec 2012r. Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, -11 Zbylitowska Góra; tel.14/674 71,

13 Trzeciorzęd Czwartorzęd stratygrafia miejscowość: Dąbrowa Tarnowska rzędna terenu: ~ 206,50 m npm rodzaj badania: sondowanie geotechniczne Skala 1 : 50 KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANA GEOTECHNCZNEGO S-1 Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR, ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra k/tarnowa Dozór: mgr Bogusław Kaczor Temat: Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Opracowanie: mgr Joanna Rymanowska, inż. Barbara Michalska zał..1 [m zwierciadło wody [m ppt utwory antropo -geniczne profil litologiczny głębokość [m ppt 0,12 0,50 symbol NN beton nasyp piaszczysty + fragmenty cegły opis warstw litologicznych warstwa geotechniczna wilgotność stan liczba wałeczkowań w n [% PARAMETRY GEOTECHNCZNE [t/m L D [ o C [kpa Mo E o 1 Pd / Ps(+Ż) piasek drobny brązowo-popielato-rdzawy z domieszką żwiru, fragmentami zagliniony na pograniczu piasku średniego a w ln 19 1,70 0,25-0,0 0,25 29, ,50 1,50 Pd(+Ż) 2,20 2,0 2,60 piasek drobny rdzawo-popielaty z domieszką żwiru fragmentami zagliniony ił brązowo-szary 0,45-0,51 b nw szg nw 1,90 0,45 0, c w 4/5 4 1,85 0,50 6,5 5 12,5 7 9,5 12, ił ciemnoszary fragmentami wkładki iłu pylastego b w t 2/1 27 2,00 0,25 9, ,518,4,40 4 ił ciemnoszary a w pzw 0/- 19 2, stan gruntów spoistych: zw - zwarty pzw - półzwarty t - twardoastyczny - astyczny m - miękkoastyczny pł - płynny stan gruntów sypkich: ln - luźny szg - średniozagęszczony zg - zagęszczony wilgotność : su - suchy mw - małowilgotny w - wilgotny nw - nawodniony zwierciadło wody: - poziom nawiercony - poziom ustabilizowany ~4,20 - nacieki i sączenia - gęstość objętościowa wn- wilgotność naturalna L - stopień astyczności u- kąt tarcia wewnętrznego cu- spójność Mo- edometryczny moduł ściśliwości Eo- moduł pierwotnego odkształcenia D - stopień zagęszczenia - wytrzymałość na ścinanie

14 Trzeciorzęd Czwartorzęd stratygrafia miejscowość: Dąbrowa Tarnowska rzędna terenu: ~ 206,50 m npm rodzaj badania: sondowanie geotechniczne Skala 1 : 50 KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANA GEOTECHNCZNEGO S-2 Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR, ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra k/tarnowa Dozór: mgr Bogusław Kaczor Temat: Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Opracowanie: mgr Joanna Rymanowska, inż. Barbara Michalska zał..2 [m zwierciadło wody [m ppt utwory antropo profil litologiczny głębokość [m ppt 0,25 symbol asfalt + beton -geniczne 0,5 NN nasyp piaszczysty opis warstw litologicznych warstwa geotechniczna wilgotność stan liczba wałeczkowań w n [% PARAMETRY GEOTECHNCZNE [t/m L D [ o C [kpa Mo E o 1 ~1,20 1,50 1,0 Pd+Ż piasek drobny beżowo-jasnobrązowo-rdzawy ze żwirem, zagliniony 0,25-0,0 a w ln 19 1,70 0,25 29, ,0 2,0 2,80 Pg / P Pd(+Ż) piasek gliniasty jasnobrązowo-popielato-rdzawy na pograniczu piasku pylastego fragmentami z wkładkami gliny piasek drobny jasnobrązowo-rdzawy z domieszką żwiru w 0/1 20,8 2,04 0, b nw szg nw 1,90 0,45 0, c 0,45-0,51 w 4/5 4 1,85 0,50 6,5 5 12,5 7,60 4 4,20 b w t 1/2 27 2,00 0,25 9, a w pzw 0/- 19 2, stan gruntów spoistych: zw - zwarty pzw - półzwarty t - twardoastyczny - astyczny m - miękkoastyczny pł - płynny stan gruntów sypkich: ln - luźny szg - średniozagęszczony zg - zagęszczony wilgotność : su - suchy mw - małowilgotny w - wilgotny nw - nawodniony zwierciadło wody: - poziom nawiercony - poziom ustabilizowany ~4,20 - nacieki i sączenia - gęstość objętościowa wn- wilgotność naturalna L - stopień astyczności u- kąt tarcia wewnętrznego cu- spójność Mo- edometryczny moduł ściśliwości Eo- moduł pierwotnego odkształcenia D - stopień zagęszczenia - wytrzymałość na ścinanie

15 Trzeciorzęd Czwartorzęd stratygrafia miejscowość: Dąbrowa Tarnowska rzędna terenu: ~ 206,80 m npm rodzaj badania: sondowanie geotechniczne Skala 1 : 50 KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANA GEOTECHNCZNEGO S- Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR, ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra k/tarnowa Dozór: mgr Bogusław Kaczor Temat: Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Opracowanie: mgr Joanna Rymanowska, inż. Barbara Michalska zał.. [m zwierciadło wody [m ppt profil litologiczny głębokość [m ppt symbol opis warstw litologicznych warstwa geotechniczna wilgotność stan liczba wałeczkowań w n [% PARAMETRY GEOTECHNCZNE [t/m L D [ o C [kpa Mo E o 1 utwory antropo -geniczne 0,50 1,20 trylinka NN(+Ż) trylinka z domieszką podsypki piaskowej nasyp piaszczysty z domieszką żwiru ln/szg 2 ~2,70 2,00 2,50,10 Pg//p Gz piasek gliniasty beżowo-brązowo-rdzawy przewarstwiony pyłem piaszczystym glina pylasta zwięzła jasnobrązowo-beżowo-rdzawa z wkładkami piasku gliniastego ił brązowo-beżowy c 0/1 w 20,8 2,04 0, /2 w /4 4 1,85 0,50 6,5 5 12,5 7 1,9 4,6 8,5 7,7 8,0 12,,70 b w t 1/2 27 2,00 0,25 9, ,521,5 4 5 ił ciemnoszary a w pzw 0/- 19 2, ,527,7 6 stan gruntów spoistych: zw - zwarty pzw - półzwarty t - twardoastyczny - astyczny m - miękkoastyczny pł - płynny stan gruntów sypkich: ln - luźny szg - średniozagęszczony zg - zagęszczony wilgotność : su - suchy mw - małowilgotny w - wilgotny nw - nawodniony zwierciadło wody: - poziom nawiercony - poziom ustabilizowany ~4,20 - nacieki i sączenia - gęstość objętościowa wn- wilgotność naturalna L - stopień astyczności u- kąt tarcia wewnętrznego cu- spójność Mo- edometryczny moduł ściśliwości Eo- moduł pierwotnego odkształcenia D - stopień zagęszczenia - wytrzymałość na ścinanie

16 Trzeciorzęd Czwartorzęd stratygrafia miejscowość: Dąbrowa Tarnowska rzędna terenu: ~ 207,00 m npm rodzaj badania: sondowanie geotechniczne Skala 1 : 50 KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANA GEOTECHNCZNEGO S-4 Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR, ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra k/tarnowa Dozór: mgr Bogusław Kaczor Temat: Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Opracowanie: mgr Joanna Rymanowska, inż. Barbara Michalska zał..4 [m zwierciadło wody [m ppt utwory antropo -geniczne profil litologiczny głębokość [m ppt symbol 0,1 trylinka trylinka 0,5 opis warstw litologicznych podsypka piaskowa warstwa geotechniczna wilgotność stan liczba wałeczkowań w n [% PARAMETRY GEOTECHNCZNE [t/m L D [ o C [kpa Mo E o 1 2 ~1,70 1,20 1,70 2,0 2,60 2,80,40 Pd P G G piasek drobny beżowo-jasnobrązowo-popielato-rdzawy fragmentami zagliniony piasek pylasty beżowo-rdzawy z wkładkami pyłu glina pylasta popielato-brązowo-rdzawa z wkładkami piasku drobnego glina pylasta popielato-brązowa a w ln 19 1,70 0,25 29, c 0,25-0,0 w 2/ 20,8 2,04 0, /4 w /4 4 1,85 0,50 6,5 5 12,5 7 b w t 1/2 27 2,00 0,25 9, ,0 1,8 9,2,1 4 a w pzw 0/- 19 2, stan gruntów spoistych: zw - zwarty pzw - półzwarty t - twardoastyczny - astyczny m - miękkoastyczny pł - płynny stan gruntów sypkich: ln - luźny szg - średniozagęszczony zg - zagęszczony wilgotność : su - suchy mw - małowilgotny w - wilgotny nw - nawodniony zwierciadło wody: - poziom nawiercony - poziom ustabilizowany ~4,20 - nacieki i sączenia - gęstość objętościowa wn- wilgotność naturalna L - stopień astyczności u- kąt tarcia wewnętrznego cu- spójność Mo- edometryczny moduł ściśliwości Eo- moduł pierwotnego odkształcenia D - stopień zagęszczenia - wytrzymałość na ścinanie

17 Trzeciorzęd Czwartorzęd stratygrafia miejscowość: Dąbrowa Tarnowska rzędna terenu: ~ 207,50 m npm rodzaj badania: sondowanie geotechniczne Skala 1 : 50 KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANA GEOTECHNCZNEGO S-5 Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR, ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra k/tarnowa Dozór: mgr Bogusław Kaczor Temat: Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Opracowanie: mgr Joanna Rymanowska, inż. Barbara Michalska zał..5 [m zwierciadło wody [m ppt profil litologiczny głębokość [m ppt symbol opis warstw litologicznych warstwa geotechniczna wilgotność stan liczba wałeczkowań w n [% PARAMETRY GEOTECHNCZNE [t/m L D [ o C [kpa Mo E o utwory antropo -geniczne 0,50 NN nasyp piaszczysto-gliniasty 1 2 1,85 1,20 1,85 Pg G piasek gliniasty brązowo-popielaty z wkładkami piasku drobnego glina pylasta popielato-rdzawa 0/1 w 20,8 2,04 0, / Pd piasek drobny popielato-brązowo-rdzawy 0,45-0,51 b nw szg nw 1,90 0,45 0, ,70 4,10 c w 4/5 4 1,85 0,50 6,5 5 12,5 7 b w t 0/1 27 2,00 0,25 9, ,00 a w pzw 0/- 19 2, stan gruntów spoistych: zw - zwarty pzw - półzwarty t - twardoastyczny - astyczny m - miękkoastyczny pł - płynny stan gruntów sypkich: ln - luźny szg - średniozagęszczony zg - zagęszczony wilgotność : su - suchy mw - małowilgotny w - wilgotny nw - nawodniony zwierciadło wody: - poziom nawiercony - poziom ustabilizowany ~4,20 - nacieki i sączenia - gęstość objętościowa wn- wilgotność naturalna L - stopień astyczności u- kąt tarcia wewnętrznego cu- spójność Mo- edometryczny moduł ściśliwości Eo- moduł pierwotnego odkształcenia D - stopień zagęszczenia - wytrzymałość na ścinanie

18 Czwartorzęd stratygrafia miejscowość: Dąbrowa Tarnowska rzędna terenu: ~ 207,50 m npm rodzaj badania: sondowanie geotechniczne Skala 1 : 50 KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANA GEOTECHNCZNEGO S-6 Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR, ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra k/tarnowa Dozór: mgr Bogusław Kaczor Temat: Badania podłoża gruntowego w m. Dąbrowa Tarnowska. Opracowanie: mgr Joanna Rymanowska, inż. Barbara Michalska zał..6 [m zwierciadło wody [m ppt profil litologiczny głębokość [m ppt symbol opis warstw litologicznych warstwa geotechniczna wilgotność stan liczba wałeczkowań w n [% PARAMETRY GEOTECHNCZNE [t/m L D [ o C [kpa Mo E 1 utwory antropo -geniczne 0,70 0,90 1,10 podbudowa NN Pd(+Ż) podbudowa (tłuczeń wapienny) nasyp piaszczysty piasek drobny brązowo-beżowy zagliniony z domieszką żwiru zg 0,25-0,0 a w ln 19 1,70 0,25 29, ,80 2,00 2,00 2,40 2,60,00 G+Pd Pd(+Ż) G // Pg Pd glina popielato-jasnobrązowa z piaskiem drobnym oraz z wkładkami gliny piaszczystej piasek drobny brązowo-beżowo-rdzawy zagliniony z domieszką żwiru glina beżowo-rdzawa przewarstwiona piaskiem gliniastym piasek drobny rdzawo-beżowy z wkładkami gliny w 1/2 20,8 2,04 0, ,45-0,51 b nw szg nw 1,90 0,45 0, w 2/ 20,8 2,04 0, ,45-0,51 b nw szg nw 1,90 0,45 0, Pd piasek drobny jasnobrązowo-rdzawy 5 6 stan gruntów spoistych: zw - zwarty pzw - półzwarty t - twardoastyczny - astyczny m - miękkoastyczny pł - płynny stan gruntów sypkich: ln - luźny szg - średniozagęszczony zg - zagęszczony wilgotność : su - suchy mw - małowilgotny w - wilgotny nw - nawodniony zwierciadło wody: - poziom nawiercony - poziom ustabilizowany ~4,20 - nacieki i sączenia - gęstość objętościowa wn- wilgotność naturalna L - stopień astyczności u- kąt tarcia wewnętrznego cu- spójność Mo- edometryczny moduł ściśliwości Eo- moduł pierwotnego odkształcenia D - stopień zagęszczenia - wytrzymałość na ścinanie

19 W [m npm S ~ NN ,50 Przekrój geotechniczny skala 1 : S- ~ E [m npm zał ,20 1,85,70 4,10 Pg G Pd szg t 1,85 b b c ~2,70 trylinka NN(+Ż) ln/szg Pg//p G z t 0,50 1,20 2,00 2,50,10, , pzw a pzw Przekrój geotechniczny Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra Opracowała: mgr Joanna Rymanowska inż. Barbara Michalska Skala pozioma 1 : 500 Skala pionowa 1 : 50 Data: lipiec 2012r.

20 W [m npm Przekrój geotechniczny skala 1 : S-4 S-1 ~ ~ E [m npm zał ,1 trylinka 0,5 Pd ln 1,20 1,70 2,0 2,60 2,80,40 P ln G G t ~1,70 a b c b NN Pd / Ps(+Ż) ln 1,50 Pd(+Ż) szg t 0,12 0,50 1,50 2,20 2,0 2,60, pzw a pzw Przekrój geotechniczny Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra Opracowała: mgr Joanna Rymanowska inż. Barbara Michalska Skala pozioma 1 : 500 Skala pionowa 1 : 50 Data: lipiec 2012r.

21 W S-6 [m npm ~ ,70 0,90 1,10 2,00 2,40 2,60,00 podbudowa NN zg Pd(+Ż) ln G+Pd Pd(+Ż) szg G // Pg Pd szg 1,80 2,00 Przekrój geotechniczny skala 1 : a ~1,20 1,50 NN Pd+Ż ln Pg / P S-2 ~ ,25 0,5 1,0 E [m npm zał ,0 Pd(+Ż) szg 2,0 2, Pd szg b c, b t 4, a pzw Przekrój geotechniczny Wykonawca: Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich Zbylitowska Góra Opracowała: mgr Joanna Rymanowska inż. Barbara Michalska Skala pozioma 1 : 500 Skala pionowa 1 : 50 Data: lipiec 2012r.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA:

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego budowa budynku Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej w m. Tarnów

Dokumentacja badań podłoża gruntowego budowa budynku Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej w m. Tarnów SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 4. OPIS TERENU. 5. BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel. 605965767 OPINIA GEOTECHNICZNA dla budowy boiska wielofunkcyjnego, przebudowy istniejących trybun i

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia . Wstęp. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo- wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Mapa dokumentacyjna - Zał. Przekroje geotechniczne - Zał..-.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ul. Szerokiej w Warszawie, dzielnicy Wesoła Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel ,

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel , GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna nt:

Opinia geotechniczna nt: PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 08 9 37, 1 019 0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA remont i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Skawinie przy ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 6 tel: 606 227 260, 660 053 662 eail: olczak4@wp.pl www.olczakgeol.pl OLCZAK GEOL Jest członkie Polskiego Koitetu Geotechniki OPINIA GEOTECHNICZNA usługi w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i budową przepompowni w Wadowicach ul. Gotowizna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i budową przepompowni w Wadowicach ul. Gotowizna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i budową przepompowni w Wadowicach ul. Gotowizna A. Opinia Geotechniczna Zakres opracowania: określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa ustalenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-554 Warszawa al. Niepodległości 162 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź Tel.: (0-42) 674-14-02;

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź ul. Wojska Polskiego 55/6 Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" tel./fax. 042 655-67-72 e-mail : biuro@geotechnikalodz.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNCZNA z badań podłoża gruntowego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE do projektu przebudowy i rozbudowy budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie. I N W E S T O R : MIASTO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH wykonanych na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gózd, pow. radomski, woj. małopolskie. Opracował: Sprawdził:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. V-1727 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU IM. WALENTEGO MAZURKA W KRACZKOWEJ Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Kraczkowa Łańcut łańcucki podkarpackie Zleceniodawca: AB CONSULTING

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy rowów B-13.3 i B-38 we Wrocławiu Zleceniodawca: RWK Inżynierowie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kazachska 1 lok. 58, 02-999 Warszawa Badania i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA z badań warunków gruntowo wodnych podłoża pod budowę kompleksu ekspozycyjnego fauny Odra ODRARIUM w ZOO Wrocław

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA z badań warunków gruntowo wodnych podłoża pod budowę kompleksu ekspozycyjnego fauny Odra ODRARIUM w ZOO Wrocław GEOSTART Spółka ywilna Usługi Geologiczno - Projektowe Włodzimierz Kabała Radosław Kabała 53-342 Wrocław ul. Komandorska 53H/11 tel. 071 78 08 900 fax 071 79 45 138 tel. 0601 71 22 27 www.geostart.pl biuro@geostart.pl

Bardziej szczegółowo

Zaklad Uslug Geologicznych

Zaklad Uslug Geologicznych Zaklad Uslug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 49 tel./fax. 04 63 03 5 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A Temat: DRZEWICA Regionalne Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.2.48.2013.ul. Maleczyńskich HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem Sięgacz

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy wiaty na działce nr 2652/3 w obrębie Pustyni Błędowskiej Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Chechło Klucze olkuski małopolskie Opracował:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Zagospodarowanie terenu dla zorganizowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działkach 155/2, 155/7 w Dobroszycach powiat oleśnicki dla budowy przedszkola bez podpiwniczenia. SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Fizjo - Geo Opinia geotechniczna dla potrzeb zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 109 (Wrocław, ulica Inżynierska 54) Zawartość dokumentacji I Tekst L.p. Str. 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Gmina Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska Zrębice Pierwsze, ul. Łąkowa 5, 42-256 Olsztyn tel. kom. 695 531 011, fax. 34 34 35 830 e-mail: biuro@keske.pl OPINIA

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" ul. Wojska Polskiego 55/6 tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPNA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek ZLECENIODAWCA:

Małgorzata Filipek ZLECENIODAWCA: Małgorzata Filipek Usługi geologiczne GEOPORTA Małgorzata Filipek ul. Godebskiego 21/1 51-691 Wrocław ul. Poświęcka 17D/53 51-128 Wrocław Tel. 531-44-64-61 kontakt@geoporta.pl GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a Olsztyn

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a Olsztyn Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn Obiekt budowlany: Przebudowa drogi wewnętrznej w lesie miejskim łączącej ul. J. Fałata z Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Krosno obręb Mosina, dz. nr 2713/3 Tabela nr 2 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Nr warstwy geotechnicznej Rodzaj gruntu Symbol (wg pkt.1.4.6) Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18.

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r. OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy

Bardziej szczegółowo