Regulamin Klubu Sony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Klubu Sony"

Transkrypt

1 Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony (w tym zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych) określa obowiązujące zasady uczestnictwa w programie Klub Sony i jest załączony do niniejszego formularza. Korzystanie z karty członkowskiej i/lub numeru karty oznacza akceptację Regulaminu oraz wszelkich jego zmian. Wyrażam zgodę na to, by każdy Członek, który w jakikolwiek sposób korzysta z mojego konta w Klubie Sony, był zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wybranych przeze mnie danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zadbam, by Dodatkowi Członkowie zapoznali się z niniejszym Regulaminem i go przestrzegali Wyrażam zgodę na komunikowanie się ze mną za pomocą elektronicznych środków przekazu w celach określonych w niniejszym Regulaminie Poniższe terminy i wyrażenia mają następujące znaczenia w niniejszym Regulaminie: Konto oznacza konto Członka Klubu Sony prowadzone w ramach elektronicznego systemu programu lojalnościowego; Członek oznacza osobę pełnoletnią, obywatela polskiego lub osobę mającą stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, która została zaproszona do udziału w programie lojalnościowym Klub Sony i po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu Programu uzyskała statut Członka Klubu Sony; Dodatkowy Członek oznacza osobę pełnoletnią, spokrewnioną lub indywidualnie wskazaną przez Członka, uprawnioną do korzystania z Przywilejów przewidzianych dla Członków. Przywileje oznaczają wszelkie korzyści i przywileje przyznane Członkowi, które zostały udostępnione wraz z utworzeniem przez Członka Konta; Sony oznacza filię Sony Corporation działającą na terytorium Polski - Sony Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce; Klub Sony oznacza program lojalnościowy prowadzony przez Sony Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce wyłącznie dla klientów sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej Regulamin oznacza niniejszy Regulamin oraz zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych Członków; Voucher oznacza voucher w formie papierowej wydany w zamian za korzystanie z konkretnego przywileju. Taki Voucher uprawnia Członka do wyszczególnionej na nim usługi, rabatu lub produktu.

2 Organizator/Administrator oznacza Sony Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Ogrodowa 58, Warszawa, podmiot odpowiedzialny za organizację Programu i decydujący o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Członków (Administrator). 1 Członkostwo 1. Niniejszy Regulamin określa zasady członkostwa w Klubie Sony oraz relacje między Organizatorem a Członkiem. 2. Członkostwo w Klubie można uzyskać poprzez dokonanie zakupów o wartości co najmniej 50 zł w sklepach detalicznych oferujących produkty Sony i partycypujących w programie Klub Sony oraz dobrowolne przyjęcie zaproszenia skierowanego przez pracownika salonu do przystąpienia do Klubu Sony. W przypadku przyjęcia takiego zaproszenia do Klubu Sony, należy przekazać swoje dane osobowe oraz zaakceptować niniejszy Regulamin podpisując formularz rejestracyjny. Pracownik salonu przeprowadza cały proces rejestracyjny. 3. Wszyscy Członkowie oraz Dodatkowi Członkowie powinni niezwłocznie informować Klub Sony o zmianach adresów zamieszkania oraz adresów elektronicznych pod rygorem możliwości utraty uprawnień przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 4. W sposób jednoznaczny Organizator informuje, iż nie ma żadnych podstaw prawnych do roszczenia sobie jakichkolwiek praw do członkostwa w Klubie Sony. 5. Zaproszenie do Klubu zależy wyłącznie od pracowników i/lub współpracowników Sony lub sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej 2 Przywileje 1. Członkostwo w Klubie Sony upoważnia Członka do otrzymywania i gromadzenia Przywilejów. Klub Sony prowadzi rejestr Przywilejów; niektóre Przywileje są przyznawane w chwili uzyskania Członkostwa, a dalsze Przywileje mogą być przyznawane według uznania Sony przez cały okres członkostwa w Klubie Sony. Przywileje mają określony termin ważności. 2. Raz wykorzystane Przywileje nie mogą być wykorzystane ponownie. 3. Przywileje są związane z danym Kontem i nie mogą być przenoszone. 4. Przywileje mogą być przyznane, posiadane lub zrealizowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek inne zrealizowanie, przyznanie, sprzedaż, wymiana lub przeniesienie Przywilejów lub próba powyższego stanowi poważne naruszenie niniejszego Regulaminu. 5. Wszelkie Przywileje, które zostały zdobyte i znalazły się w posiadaniu Członka niezgodnie z niniejszym Regulaminem, są nieważne i nie mogą podlegać realizacji. Nie można łączyć Przywilejów z więcej niż jednego konta. Przywileje nie mają wartości pieniężnej i nie można żądać wydania ekwiwalentu pieniężnego za zdobyte, nabyte lub przeniesione Przywileje. 6. Każdy, komu wydano kartę członkowską Klubu Sony, może zrealizować Przywileje z danego konta tak długo, jak długo są one dostępne. Członek jest odpowiedzialny za

3 wszystkie przypadki wykorzystania Przywilejów przez Dodatkowych Członków, a w szczególności za decyzję, czy Przywileje może zrealizować jakakolwiek osoba niepełnoletnia. Jeżeli Członek chce anulować realizację Przywileju przez Dodatkowego Członka, powinien jak najszybciej zwrócić się do Organizatora z taką wyraźną pisemną ( ) prośbą. Organizator uwzględni taką prośbę, gdy będzie to stosownie uzasadnione okolicznościami danego przypadku. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, w czasie realizowania Przywileju lub wystawiania Vouchera mogą być zadawane pytania kontrolne. Wszystkie realizowane z Konta nagrody, które są wysyłane pocztą, zostaną przesłane na ostatni znany Sony adres Członka. 7. Przywileje można wykorzystywać w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej 8. Organizator zastrzega i jednocześnie informuje, iż dla każdego Przywileju może zostać przewidziana inna metoda wykorzystania, a każdorazowo szczegóły odnośnie wykorzystania Przywilejów będą przekazywane Członkom po przyznaniu Przywileju. 3 Ogólne 1. Karty Klubu Sony stanowią własność Sony i na żądanie Sony muszą być zwrócone lub zniszczone. Członek jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich kart Klubu Sony wystawionych na Konto Członka oraz wszystkich Przywilejów przypisanych do danego indywidualnego Konta. Jeżeli karta Klubu Sony zostanie zgubiona lub jej posiadacz nabierze podejrzeń, iż w posiadanie kodu bezpieczeństwa, hasła lub numeru konta weszła osoba nieupoważniona, należy bezzwłocznie skontaktować się z Organizatorem lub pracownikami sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej Zgłoszeń do Organizatora należy dokonywać drogą elektroniczną pod adresem lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie 2. Vouchery winny być traktowane jak gotówka i w przypadku zagubienia lub kradzieży nie będą wydawane ponownie. Sony nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie Przywilejów ani za zgubione bądź skradzione Vouchery. 3. Konto, na którym nie zarejestrowano żadnej aktywności przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy, może zostać zamknięte przez Organizatora. 4. Sony może również bezzwłocznie zawiesić lub anulować prawa każdego Członka lub Dodatkowego Członka i/lub zamknąć dane Konto, powiadamiając o tym fakcie Członka, jeżeli Członek lub Dodatkowy Członek naruszają Regulamin; 5. Jeżeli osoby wymienione powyżej w punkcie 4 skorzystały z Przywilejów w sposób niedopuszczalny przez niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące warunki, jeżeli ma miejsce kradzież lub wykroczenie w stosunku do Sony lub innego dostawcy, jeżeli powyższe osoby przedstawiły fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub jeżeli powyższe osoby zachowują się w sposób niewłaściwy lub obraźliwy wobec dowolnego członka personelu Sony lub sklepu detalicznego oferującego produkty marki Sony i partycypującego w programie Sony Organizator może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 4 powyżej.

4 6. Członek może zamknąć Konto w dowolnym momencie, zawiadamiając Sony o powyższym na piśmie lub stosownym em na Zamknięcie Konta Klubu Sony z dowolnej przyczyny powoduje utratę wszelkich praw do wykorzystania Przywilejów z danego Konta. 7. Sony może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie internetowej oraz poprzez stosowną wywieszkę lub informację/ogłoszenie zamieszczoną w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony. Sony może zawiesić lub zamknąć Klub Sony, o czym zobowiązuje się Poinformować Członków poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie internetowej oraz poprzez stosowną wywieszkę lub informację/ogłoszenie zamieszczoną w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony. 8. W przypadku zamknięcia Klubu Sony wszystkie Konta Klubu Sony zostaną zawieszone lub zamknięte. Jeżeli Sony sprzeda Klub Sony innej firmie lub przeniesie Klub Sony do innej firmy, Sony może przenieść wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu bez uzyskiwania jakiejkolwiek innej zgody i może ujawnić lub przenieść wszystkie posiadane przez siebie informacje o Członkach i Dodatkowych Członkach do potencjalnego lub faktycznego nowego właściciela. Takie ujawnienie lub przeniesienie nie zmieni praw Członków lub Dodatkowych Członków dotyczących wykorzystania powyższych informacji przez taką inną firmę. 9. Obowiązki Sony odnośnie Klubu Sony są wyszczególnione w niniejszym Regulaminie, podlegającym prawu polskiemu i zgodnie z nim interpretowanym. Sony będzie odpowiedzialne wyłącznie wobec Członka, który poniósł stratę w wyniku naruszenia przez Sony niniejszego Regulaminu i, jeżeli powyższe miało miejsce, odpowiedzialność Sony będzie się ograniczać do przyznania na stosowne Konto Klubu Sony wszystkich Przywilejów, które w sposób niewłaściwy zostały odjęte lub nie zostały przyznane; Wykluczona jest jednak wszelka inna odpowiedzialność Organizatora w szczególności odpowiedzialność za utracone korzyści lub działania osób trzecich za które odpowiedzialności Organizator nie ponosi. 10. W razie konfliktu lub niezgodności z innymi informacjami, włącznie z zawartymi w reklamach czy materiałach promocyjnych, decydujące znaczenie będą miały zapisy niniejszego Regulaminu. 4 Ochrona danych 1. Administratorem danych osobowych Członków Klubu Sony jest Sony Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Ogrodowa 58, Warszawa, 2. Gromadzone przez Administratora dane osobowe Członków będą przetwarzane i wykorzystywane w celu przesyłania Członkom ofert zgodnych z potrzebami i preferencjami Członków, proponowania porady w sprawie produktów i współpracy urządzeń, uproszczenia wsparcia technicznego, zapewnienia informacji o ofertach specjalnych i okresowych, uproszczenia obsługi klienta, a także dostarczania Członkom spersonalizowanych informacji, zaproszeń i przywilejów. 3. Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać w oddzielnej informacji, dostępnej na stronie Sony.

5 4. Informacja o ochronie danych osobowych zawiera również szczegóły dotyczące zgody i prawa do sprzeciwu. 5. Nasze zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych (stanowiące część niniejszego Regulaminu) określają gromadzone przez nas informacje dotyczące Członków: w jaki sposób Członek korzysta ze swojej karty Klubu Sony, w jaki sposób informacje te będą wykorzystane oraz przez kogo mogą być współużytkowane. Zasady te znajdują się na każdym formularzu przystąpienia, w niektórych publikowanych przez nas materiałach, na stronach internetowych Sony oraz w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej Dane gromadzone o Członkach obejmują między innymi dane o transakcjach (typ produktu, data, wartość itp.), dane o nastawieniu (preferencje, postępowanie, satysfakcja) i inne dane takie jak interakcje ze sklepami detalicznymi oferującymi produkty marki Sony i partycypującymi w programie Klub Sony. Gromadzenie danych będzie odbywać się w sposób automatyczny zarówno przez systemy sprzedaży detalicznej, jak i w wyniku interakcji Członka z personelem sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, pracownikami Sony lub za pośrednictwem centrum obsługi klienta. 6. Za prawnie uzasadnione uznaje się przekazanie tylko i wyłącznie informacji służących w celu zrealizowania normalnych transakcji (sprzedaż, zwrot, naprawa itp.). Wszelkie informacje przekazane w ramach udziału w Programie mogą być wykorzystane w sposób wyjaśniony w niniejszym Regulaminie, w celu zapewnienia Członkowi lepszej obsługi. 7. Sony będzie przestrzegać oświadczenia w sprawie polityki ochrony prywatności każdy Członek powinien je dokładnie przeczytać. W każdej chwili Członek może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych oraz kontaktów w celach promocyjnych poprzez wyraźne przekazanie takiej rezygnacji w formie pisemnej ( ) Sony. Jeżeli z jakichkolwiek względów Sony będzie w jakimś konkretnym celu zmuszone przekazać dane osobowe poza granice Unii Europejskiej, takie informacje będą chronione i traktowane zgodnie z europejskimi standardami. 8. Na mocy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych Członek ma prawo dostępu do będących w posiadaniu Sony jego danych osobowych, do ich poprawiania i usuwania. 9. W celu dostępu do danych osobowych, zmiany lub aktualizacji wpisów, które znajdują się w rejestrze programu należy skontaktować się z Klubem Sony: Klub Sony Szczegóły na:

6 Klub Sony dostępny jest w salonach: Sony Centre Elbląg ul. 1-go maja 58F, Elbląg Sony Centre Warszawa, CH Klif ul. Okopowa 58/72, Warszawa Sony Centre Katowice Silesia City Center ul. Chorzowska Katowice Sony Centre Kraków Bonarka City Centre ul. Kamieńskiego Kraków Sony Centre Poznań Galeria Plaza ul. Drużbickiego Poznań Sony Centre Poznań Galeria Malta ul. Abpa. A. Baraniaka Poznań Sony Centre Poznań Galeria Stary Browar ul. Półwiejska Poznań Sony Centre Łódź Manufaktura ul. Jana Karskiego Łódź Sony Centre Łódź C.H. Pasaż Łódzki Al. Jana Pawła II Łódź Sony Centre Łódź Port Łódź ul. Pabianicka Łódź Sony Centre Częstochowa Galeria Jurajska al. Wojska Polskiego Częstochowa Sony Centre Gdańsk Matarnia Park Handlowy ul. Złota Karczma Gdańsk Sony Centre Radom Galeria Słoneczna ul. Chrobrego Radom Sony Centre Kielce Galeria Echo ul. Świętokrzyska Kielce Sony Centre Lublin C.H. Lublin Plaza II Piętro ul. Lipowa Lublin Sony Centre Warszawa Park Handlowy Targówek ul. Malborska Warszawa Sony Centre CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego Gdynia Sony Centre Warszawa, C.H. Wola Park ul. Górczewska Warszawa Sony Centre Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6F, Tarnów Sony Centre, Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20, Rzeszów Sony Centre, Park Handlowy Bielany Wrocławskie ul. Czekoladowa 20, Wrocław Sony Centre Wrocław Pasaż Grunwaldzki Plac Grunwaldzki 22, Wrocław Sony Centre, C.H. Karolinka ul. Wrocławska 152, Opole dane kontaktowe:

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu oszczędnościowego Skarbonka, zwanego dalej Programem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo