Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision"

Transkrypt

1 1 Wrocław, Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision 1 ORGANIZATOR AKCJI Organizatorem akcji jest AVENIR MEDICAL SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Centralna 24, Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: , NIP: , kapitał zakładowy: zł (zwany dalej Organizator ). 2 DEFINICJE 1. Akcja Lato z Monovision zwana dalej Akcją jest zorganizowanym przez Organizatora systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników. Akcja jest skierowana do osób dokonujących zakupów w Salonach Sprzedaży. 2. Salon Sprzedaży: punkt prowadzący sprzedaż okularów i/lub produktów kontaktologicznych w sieci Twoje Soczewki. 3. Regulamin Akcji: niniejszy regulamin. 4. Uczestnik Akcji: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Salonach Sprzedaży, która wzięła udział w Akcji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Akcji Lato z Monovision. 2. Akcja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie. 3. Akcja prowadzona jest we wszystkich punktach sprzedaży Organizatora, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Lista ta może ulec zmianie w trakcie trwania Akcji.

2 2 4. Warunki uczestnictwa w Akcji są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Akcji, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 4 UDZIAŁ W AKCJI 1. Z Akcji Lato z Monovision (zwana dalej "Akcją") skorzystać mogą wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników i osób stale współpracujących z Organizatorem. 2. Uczestnikiem Akcji może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 3. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia. 4. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 5. Warunkami uczestnictwa w Akcji jest zakup produktów objętych Akcją, dostępnych w sprzedaży w Salonie Sprzedaży, zgodnie z zasadami opisanymi w Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne i dobrowolne. 5 CZAS I MIEJSCE AKCJI 1. Akcja jest organizowana i przeprowadzana w terminie od dnia roku do roku, bądź do wyczerpania zapasów frisbee. 2. Akcją objęte są wszystkie salony Twoje Soczewki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji w każdej chwili. 6 ZASADY REALIZACJI AKCJI 1. Akcją objęte są wszystkie produkty marki Monovision, dostępne aktualnie w sprzedaży w danym Salonie Sprzedaży. 2. Każdy Klient, który dokona zakupu dowolnych produktów marki Monovision w salonie Twoje Soczewki w czasie trwania Akcji, otrzymuje gratis 1 sztukę frisbee EyeCare Innovations

3 3 MonoVision. 3. Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki frisbee podczas jednych zakupów, nawet jeśli kwota końcowa paragonu stanowi wielokrotność 50 zł brutto. 4. Inne akcje, promocje i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania wyłącznie z jednej akcji, promocji i obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca. 5. Akcja dotyczy tylko okresu zawartego w 5 niniejszego Regulaminu. 6. Klient może odmówić przyjęcia frisbee ze względu na brak zainteresowania tematyką. 7. Frisbee może zostać niewydane, jeśli aktualne stany magazynowe Salonu Sprzedaży są wyczerpane. 8. Okazanie dowodu zakupu dowolnych produktów marki Monovision na kwotę minimum 50 zł brutto dokonanego w jednym z salonów sieci Twoje Soczewki nie upoważnia do wydania frisbee w innym salonie sieci i innym terminie. Frisbee wydawane jest tylko i wyłącznie przy zakupie. 7 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje mogą być składane jedynie przez Uczestników Akcji. 2. Wszelkie reklamacje ze strony Uczestników Akcji należy składać w formie pisemnej pod adres: AVENIR MEDICAL sp. z o.o. S.K.A. ul. Centralna 24 PL Wrocław z dopiskiem: Akcja Lato z Monovision 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w formie określonej Regulaminem. 4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzje Organizatora rozstrzygające reklamacje są ostateczne i wiążące dla Uczestnika. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres wskazany w reklamacji. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia jednostronnych zmian do Regulaminu Akcji, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu Akcji w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację, strajk pracowników Organizatora lub

4 4 wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Udział Uczestnika w Akcji oznacza jego akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie. 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji. 3. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 5. Niniejszy Regulamin, jak i Akcja Lato z Monovision, podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich. 6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 7. Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2015 roku.

5 5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji z frisbee Lato z Monovision Lista salonów Twoje Soczewki i De Lux Optica, które biorą udział w Akcji Lato z Monovision 1. Salon Twoje Soczewki, Bielsko-Biała, CH SFERA, ul. Mostowa 2 2. Salon Twoje Soczewki, Częstochowa, CH JURAJSKA, al. Wojska Polskiego Salon Twoje Soczewki, Częstochowa, CH SEKA, al. NMP 12D 4. Salon Twoje Soczewki, Gdańsk, ul. Grunwaldzka Salon Twoje Soczewki, Gdańsk, CH FASHION HOUSE, ul. Przywidzka 8 6. Salon Twoje Soczewki, Gdynia, CH KLIF, ul. Zwycięstwa Salon Twoje Soczewki, Gdynia, CH RIVIERA, ul. Kazimierza Górskiego 2 8. Salon Twoje Soczewki, Gorzów Wlkp., GH ASKANA, al. Konstytucji 3 Maja Salon Twoje Soczewki, Katowice, Galeria KATOWICKA, ul. 3-go Maja Salon Twoje Soczewki, Kielce, CH ECHO, ul. Świętokrzyska Salon Twoje Soczewki, Kielce, CH KORONA, ul. Warszawska Salon Twoje Soczewki, Kielce, ul. Sienkiewicza 60B 13. Salon Twoje Soczewki, Kraków, ul. Floriańska Salon Twoje Soczewki, Kraków, ul. Karmelicka Salon Twoje Soczewki, Łódź, CH MANUFAKTURA, ul. Drewnowska Salon Twoje Soczewki, Łódź, ul. Piotrkowska Salon Twoje Soczewki, Lublin, CH FELICITY, al. Wincentego Witosa Salon Twoje Soczewki, Olsztyn, CH WARMIŃSKA, ul. Tuwima Salon Twoje Soczewki, Opole, CH KAROLINKA, ul. Wrocławska 152/ Salon Twoje Soczewki, Opole, ul. Reymonta Salon Twoje Soczewki, Poznań, CH FACTORY OUTLET w Luboniu, ul. Dębiecka Salon Twoje Soczewki, Poznań, CH POZNAŃ CITY CENTER, ul. Stanisława Matyi Salon Twoje Soczewki, Poznań, ul. Św. Marcin Salon Twoje Soczewki, Poznań, ul. Półwiejska Salon Twoje Soczewki, Rybnik, ul. Korfantego Salon Twoje Soczewki, Rzeszów, CH MILLENIUM HALL, ul. Kopisto Salon Twoje Soczewki, Słupsk, CH JANTAR, ul. Szczecińska Salon Twoje Soczewki, Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego Salon Twoje Soczewki, Toruń, CH TORUŃ PLAZA, ul. Broniewskiego Salon Twoje Soczewki, Toruń, ul. Szeroka Salon Twoje Soczewki, Warszawa, al. Jana Pawła II Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH ARKADIA, al. Jana Pawła II Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH BLUE CITY, al. Jerozolimskie Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH DWORZEC CENTRALNY, al. Jerozolimskie 54

6 6 35. Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH FACTORY OUTLET ANNOPOL, ul. Annopol Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH FACTORY OUTLET URSUS, pl. Czerwca 1976 r Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH MOKOTÓW, ul. Wołoska Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH PROMENADA, ul. Ostrobramska 75C 39. Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH TARGÓWEK, ul. Głębocka Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH WILEŃSKA, ul. Targowa Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH WOLA PARK, ul. Górczewska Salon Twoje Soczewki, Warszawa, CH ZŁOTE TARASY, ul. Złota Salon Twoje Soczewki, Warszawa, ul. Chmielna Salon Twoje Soczewki, Wrocław, CH ARENA, ul. Komandorska Salon Twoje Soczewki, Wrocław, CH FACTORY OUTLET, ul. Graniczna Salon Twoje Soczewki, Wrocław, CH MAGNOLIA PARK, ul. Legnicka Salon Twoje Soczewki, Wrocław, CH MARINO, ul. Paprotna Salon Twoje Soczewki, Wrocław, DH RENOMA, ul. Świdnicka Salon Twoje Soczewki, Wrocław, CM VITA, ul. Oławska Salon Twoje Soczewki, Wrocław, ul. Oławska Salon Twoje Soczewki, Zielona Góra, CH GRAFITT, ul. Westerplatte 24

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZIMA NA STOKACH PKL

REGULAMIN PROMOCJI ZIMA NA STOKACH PKL REGULAMIN PROMOCJI ZIMA NA STOKACH PKL 1. Organizatorem akcji jest firma Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibę w Zakopanem (34-500), przy ul. Krupówki 48, NIP: 7361519649, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty podarunkowej

Regulamin użytkowania karty podarunkowej Regulamin użytkowania karty podarunkowej 1 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej karty z danymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK 1. Postanowienia ogólne 1.1. Program jest prowadzony pod nazwą EURO-GROSIK. 1.2. Organizatorem programu jest : 1.2.1. EURO-APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-014)

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Stare na nowe

Regulamin akcji Stare na nowe Regulamin akcji Stare na nowe 1. Organizatorem akcji Stare na nowe zwaną dalej Akcją, jest Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Sony

Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony (w tym zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych) określa obowiązujące zasady uczestnictwa w programie Klub Sony i jest załączony do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo