Regulamin Klubu Sony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Klubu Sony"

Transkrypt

1 Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony (w tym zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych) określa obowiązujące zasady uczestnictwa w programie Klub Sony i jest załączony do niniejszego formularza. Korzystanie z karty członkowskiej i/lub numeru karty oznacza akceptację Regulaminu oraz wszelkich jego zmian. Wyrażam zgodę na to, by każdy Członek, który w jakikolwiek sposób korzysta z mojego konta w Klubie Sony, był zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wybranych przeze mnie danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zadbam, by Dodatkowi Członkowie zapoznali się z niniejszym Regulaminem i go przestrzegali Wyrażam zgodę na komunikowanie się ze mną za pomocą elektronicznych środków przekazu w celach określonych w niniejszym Regulaminie Podpis Data Poniższe terminy i wyrażenia mają następujące znaczenia w niniejszym Regulaminie: Konto oznacza konto członka Klubu Sony; Członek oznacza Pana/Panią, Członka Klubu Sony; Przywileje oznaczają wszelkie korzyści i przywileje przyznane Członkowi, które zostały udostępnione wraz z utworzeniem przez Członka Konta; Sony oznacza filię Sony Corporation działającą na terytorium Polski; Klub Sony oznacza program członkowski prowadzony przez Sony Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce wyłącznie dla klientów sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej Regulamin oznacza niniejszy Regulamin oraz zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych; Voucher oznacza voucher w formie papierowej wydany w zamian za wykorzystanie konkretnego przywileju. Taki voucher uprawnia członka do wyszczególnionej na nim usługi, rabatu lub produktu. Członkostwo 1. Niniejszy Regulamin określa zasady członkostwa w Klubie Sony oraz relacje między Sony Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce a Członkiem. 2. W przypadku przyjęcia zaproszenia pracownika salonu do przystąpienia do Klubu Sony, należy przekazać dane osobowe oraz zaakceptować niniejszy Regulamin, podpisując formularz rejestracyjny. Pracownik salonu przeprowadza cały proces rejestracji.

2 3. Każdy przyjęty do Klubu Sony otrzyma kartę członkowską Kartę Klubu Sony. Członkostwo rozpoczyna się od momentu wydania takiej karty i wówczas zakładane jest Konto członkowskie, na którym będą rejestrowane transakcje oraz wzajemne relacje z Sony. Możliwe jest otwarcie tylko jednego Konta na osobę. Członek może wyrazić zgodę, aby inne osoby ( Dodatkowi Członkowie ) nabyły prawa (zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu) gromadzenia Przywilejów na jego Koncie i korzystania z nich, przy czym Członek odpowiada za działania takich Dodatkowych Członków. Występując o kartę Klubu Sony, Członek otrzymuje własną kartę. Wydanie każdej dodatkowej karty może się wiązać z niewielkimi opłatami. 4. Wszyscy Członkowie oraz Dodatkowi Członkowie muszą mieć ukończone 18 lat i mieszkać na stałe w Polsce. Należy informować Klub Sony o zmianach adresów zamieszkania oraz adresów elektronicznych. W sposób jednoznaczny informuje się, iż nie ma żadnych podstaw prawnych do roszczenia sobie jakichkolwiek praw do członkostwa w Klubie Sony. Zaproszenie do Klubu zależy wyłącznie od pracowników i/lub współpracowników Sony lub sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej Przywileje 5. Członkostwo w Klubie Sony upoważnia Członka do otrzymywania i gromadzenia Przywilejów. Klub Sony prowadzi rejestr Przywilejów; niektóre Przywileje są przyznawane w chwili uzyskania Członkostwa, a dalsze Przywileje mogą być przyznawane według uznania Sony przez cały okres członkostwa w Klubie Sony. Przywileje mają określony termin ważności. 6. Raz wykorzystane Przywileje nie mogą być wykorzystane ponownie. 7. Przywileje są związane z danym Kontem i nie mogą być przenoszone. 8. Przywileje mogą być przyznane, posiadane lub zrealizowane wyłącznie zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek inne zrealizowanie, przyznanie, sprzedaż, wymiana lub przeniesienie Przywilejów lub próba powyższego stanowi poważne naruszenie niniejszego Regulaminu. Wszelkie Przywileje, które zostały zdobyte i znalazły się w posiadaniu Członka niezgodnie z niniejszym Regulaminem, są nieważne i nie mogą być zrealizowane. Nie można łączyć Przywilejów z więcej niż jednego konta. Przywileje nie mają wartości pieniężnej i nie można żądać wydania ekwiwalentu pieniężnego za Przywileje. 9. Każdy, komu wydano kartę członkowską Klubu Sony, może zrealizować Przywileje z danego konta tak długo, jak długo są one dostępne. Członek jest odpowiedzialny za wszystkie przypadki wykorzystania Przywilejów przez Dodatkowych Członków, a w szczególności za decyzję, czy Przywileje może zrealizować jakakolwiek osoba niepełnoletnia. Jeżeli Członek chce anulować realizację Przywileju przez Dodatkowego Członka, powinien jak najszybciej zwrócić się do Sony/Klubu Sony z taką prośbą, a Sony/Klub Sony uwzględni taką prośbę, gdy będzie to stosownie uzasadnione okolicznościami danego przypadku. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, w czasie realizowania Przywileju lub wystawiania Vouchera mogą być zadawane pytania kontrolne. Wszystkie realizowane z Konta nagrody,

3 które są wysyłane pocztą, zostaną przesłane na ostatni znany Sony adres Członka. 10. Przywileje można wykorzystywać w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej drogą elektroniczną lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie Dla każdego Przywileju może zostać przewidziana inna metoda wykorzystania, każdorazowo szczegóły odnośnie wykorzystania będą przekazywane Członkom po przyznaniu Przywileju. Ogólne 12. Karty Klubu Sony stanowią własność Sony i na żądanie Sony muszą być zwrócone lub zniszczone. Członek jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich kart Klubu Sony wystawionych na Konto Członka oraz wszystkich Przywilejów przypisanych do danego Konta. Jeżeli karta Klubu Sony zostanie zgubiona lub jej posiadacz sądzi, że w posiadanie kodu bezpieczeństwa, hasła lub numeru konta weszła osoba nieupoważniona, należy bezzwłocznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta lub pracownikami sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej Vouchery winny być traktowane jak gotówka i nie będą wydawane ponownie. Sony nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie Przywilejów ani za zgubione bądź skradzione Vouchery. 13. Konto, na którym nie zarejestrowano żadnej aktywności przez ciągły okres co najmniej 24 miesięcy, może zostać zamknięte. Sony może również bezzwłocznie zawiesić lub anulować prawa każdego Członka lub Dodatkowego Członka i/lub zamknąć dane Konto, powiadamiając o tym fakcie Członka, jeżeli Członek lub Dodatkowy Członek naruszają Regulamin; jeżeli osoby wymienione powyżej korzystały z Przywilejów w sposób niedopuszczalny przez niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące warunki, jeżeli ma miejsce kradzież lub wykroczenie w stosunku do Sony lub innego dostawcy, jeżeli powyższe osoby przedstawiły fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub jeżeli powyższe osoby zachowują się w sposób niewłaściwy lub obraźliwy wobec dowolnego członka personelu Sony lub sklepu detalicznego oferującego produkty marki Sony i partycypującego w programie Sony. Członek może zamknąć Konto w dowolnym momencie, zawiadamiając Sony o powyższym na piśmie. Zamknięcie Konta Klubu Sony z dowolnej przyczyny powoduje utratę wszelkich praw do wykorzystania Przywilejów z danego Konta. 14. Sony może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie internetowej oraz poprzez stosowną wywieszkę lub informację/ogłoszenie zamieszczoną w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony. Sony może zawiesić lub zamknąć Klub Sony, o czym zobowiązuje się Poinformować Członków poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie internetowej oraz poprzez stosowną wywieszkę lub informację/ogłoszenie zamieszczoną w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony. W przypadku zamknięcia Klubu Sony wszystkie Konta Klubu Sony zostaną zawieszone lub zamknięte. Jeżeli

4 Sony sprzeda Klub Sony innej firmie lub przeniesie Klub Sony do innej firmy, Sony może przenieść wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu bez uzyskiwania jakiejkolwiek innej zgody i może ujawnić lub przenieść wszystkie posiadane przez siebie informacje o Członkach i Dodatkowych Członkach do potencjalnego lub faktycznego nowego właściciela. Takie ujawnienie lub przeniesienie nie zmieni praw Członków lub Dodatkowych Członków dotyczących wykorzystania powyższych informacji przez taką inną firmę. 15. Obowiązki Sony odnośnie Klubu Sony są wyszczególnione w niniejszym Regulaminie, podlegającym prawu polskiemu. Sony będzie odpowiedzialne wyłącznie wobec Członka, który poniósł stratę w wyniku naruszenia przez Sony niniejszego Regulaminu i, jeżeli powyższe miało miejsce, odpowiedzialność Sony będzie się ograniczać do przyznania na stosowne Konto Klubu Sony wszystkich Przywilejów, które w sposób niewłaściwy zostały odjęte lub nie zostały przyznane; Wykluczona jest jednak wszelka inna odpowiedzialność w maksymalnym przewidzianym przez prawo zakresie. W razie konfliktu lub niezgodności z innymi informacjami, włącznie z zawartymi w reklamach czy materiałach promocyjnych, decydujący będzie niniejszy Regulamin. W najpełniejszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sony wyklucza w stosunku do Klubu Sony oraz wszelkich Przywilejów wszystkie gwarancje i oświadczenia wyraźne lub domniemane, z domniemanymi gwarancjami satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu, bezpieczeństwa, precyzji, nienaruszenia lub zgodności ze sprzętem komputerowym lub innym sprzętem, systemem operacyjnym czy oprogramowaniem włącznie. Ochrona danych 16. Sony Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce gromadzi dane w imieniu ich administratora firmy Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT 13 0XW (Wielka Brytania), która jest europejską spółką Sony odpowiedzialną za usługi internetowe, e-commerce oraz zarządzanie relacjami z klientem. Sony Europe Limited będzie współużytkować dane z innymi spółkami Sony w Europie. Wynika to jedynie z faktu, że funkcje Sony w Europie, włącznie ze wsparciem technicznym, obsługą klienta, relacjami z klientem, komunikacją z klientem itp. wykonywane są w wielu krajach Europy. Gromadzone przez nas dane osobowe Członków będą przetwarzane i wykorzystywane w celu przesyłania Członkom ofert zgodnych z potrzebami i preferencjami Członków, proponowania porady w sprawie produktów i współpracy urządzeń, uproszczenia wsparcia technicznego, zapewnienia informacji o ofertach specjalnych i okresowych, uproszczenia obsługi klienta, a także dostarczania Członkom spersonalizowanych informacji, zaproszeń i przywilejów. Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać w oddzielnej informacji, dostępnej na stronie Sony. Informacja o ochronie danych osobowych zawiera również szczegóły dotyczące zgody i prawa do sprzeciwu. 17. Nasze zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych (stanowiące część niniejszego Regulaminu) określają gromadzone przez nas informacje dotyczące Członków: w jaki sposób Członek korzysta ze swojej karty Klubu Sony, w jaki sposób informacje te będą wykorzystane oraz przez kogo mogą być współużytkowane. Zasady te znajdują się na każdym formularzu przystąpienia, w

5 niektórych publikowanych przez nas materiałach, na stronach internetowych Sony oraz w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej Dane gromadzone o Członkach obejmują między innymi dane o transakcjach (typ produktu, data, wartość itp.), dane o nastawieniu (preferencje, postępowanie, satysfakcja) i inne dane takie jak interakcje ze sklepami detalicznymi oferującymi produkty marki Sony i partycypującymi w programie Klub Sony. Gromadzenie takich danych będzie odbywać się w sposób automatyczny zarówno przez systemy sprzedaży detalicznej, jak i w wyniku interakcji Członka z personelem sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, pracownikami Sony lub za pośrednictwem centrum obsługi klienta. Za prawnie uzasadnione uznaje się przekazanie tylko i wyłącznie informacji służących w celu zrealizowania normalnych transakcji (sprzedaż, zwrot, naprawa itp.). Wszelkie informacje przekazane w ramach udziału w Programie mogą być wykorzystane w sposób wyjaśniony w punkcie 17, w celu zapewnienia Członkowi lepszej obsługi. 18. Sony będzie przestrzegać oświadczenia w sprawie polityki ochrony prywatności każdy Członek powinien je dokładnie przeczytać. W każdej chwili Członek może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych oraz kontaktów w celach promocyjnych poprzez wyraźne przekazanie takiej rezygnacji Sony. Jeżeli z jakichkolwiek względów Sony będzie w jakimś konkretnym celu zmuszone przekazać dane osobowe poza granice Unii Europejskiej, takie informacje będą chronione i traktowane zgodnie z europejskimi standardami. Na mocy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych Członek ma prawo dostępu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Sony. W celu dostępu do danych osobowych, zmiany lub aktualizacji wpisów, które znajdują się w rejestrze programu należy skontaktować się z Klubem Sony: Klub Sony Szczegóły na: Klub Sony dostępny jest w salonach: Sony Store Al. Jana Pawła II 82 (C.H. Arkadia) Warszawa Sony Centre Al. Jana Pawła II 29 (Atrium Plaza) Warszawa dane kontaktowe: telefon:

6

Regulamin Klubu Sony

Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony (w tym zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych) określa obowiązujące zasady uczestnictwa w programie Klub Sony i jest załączony do niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sosimply.pl z 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sosimply.pl z 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sosimply.pl z 25.12.2014r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL)

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) 1 Przedmiot Umowy i zawarcie Umowy 1.1 Przedmiot Umowy Przedmiot Umowy Członkowskiej Trusted Shops (Umowa) został zdefiniowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Członkostwa

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo