KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA

2 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III Wizja szkoły Rozdział IV Plan działań szkoły Rozdział V - Ewaluacja koncepcji 2

3 WSTĘP Niniejszy dokument stanowi plan rozwoju szkoły na lata W założeniu nie jest to forma kompletna i zamknięta. Uświadamia jednak szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów możliwe jest tworzenie naszej wspólnej przyszłości. Planowane zmiany nie mogą wynikać z przypadku, lecz winny stanowić efekt skutecznego planowania i świadomych zamierzeń. W związku z tym powinny być oparte na szerokiej pracy diagnostycznej i współdziałaniu wszystkich podmiotów, którymi są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Przedstawiona koncepcja niewątpliwie wymagać będzie uzupełnienia, monitorowania i weryfikacji. Opracowanie koncepcji pracy szkoły to wiele wspólnych działań, takich jak: spotkanie panelowe przedstawicieli społeczności szkoły i przyjęcie misji szkoły, prace w zespołach nauczycieli, spotkania dyrektora z Radą Rodziców i Szkolną Radą Uczniowską oraz opracowanie projektu przez grupę nauczycieli i przyjęcie przez Radę Pedagogiczną. 3

4 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr. 168, poz. 1324). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560). 5. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) 6. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 7. Statut Szkoły Podstawowej w Tanowie Szkoły Filialnej w Pilchowie. 8. Program wychowawczy szkoły. 9. Program profilaktyki szkoły. 4

5 Rozdział Aktualna sytuacja szkoły I 1. Informacje o szkole. 1) Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie, ul. Szczecińska 1A, Pilchowo; tel ; 2) Warunki lokalowe: Szkoła składa się z dwóch odrębnych budynków. W 2014 r. zagospodarowano teren zielony tworząc ścieżki edukacyjne. Plac zabaw umiejscowiono tuż obok części zielonej. W szkole znajduje się 10 sal. Są to: 1 pracownia informatyczna z 15 stanowiskami komputerowymi, 1 gabinet do zajęć indywidualnych, gabinet pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna, biblioteka szkolna z czytelnią, w której pracuje również pedagog szkolny, świetlica szkolna w sali lekcyjnej, stołówka szkolna na holu, kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami i zaleceniami Sanepidu, gabinet i magazynek sportowy, przebieralnia na lekcje w-f, pokój nauczycielski, szatnia, toalety dla dziewcząt i chłopców głównym budynku i przy sali gimnastycznej, plac zabaw dla dzieci. Teren wokół placówki jest ogrodzony. 3) Pracownicy: kadra pedagogiczna składa się z 15 nauczycieli, w tym: nauczyciele dyplomowani 7, nauczyciele mianowani 5, nauczyciele kontraktowi 3; w skład grona pedagogicznego poza nauczycielami poszczególnych przedmiotów wchodzą: wychowawca świetlicy, logopeda, bibliotekarka /w jednej osobie/, pedagog. Szkoła zatrudnia 4 pracowników obsługi i 1 pracownika administracji dostępnego w sekretariacie szkoły raz w tygodniu. 4) Uczniowie: w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza do szkoły 95 uczniów (klasy I-VI) oraz do oddziału przedszkolnego 11 uczniów. 5) Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz i trwają po 45 minut; 6) Świetlica pracuje od 7.00 do godz ; zajęcia pozalekcyjne odbywają się w ciągu tygodnia. 7) Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym. Kilkunastu uczniów jest spoza obwodu szkoły. 5

6 2. Mocne i słabe strony szkoły. Mocne strony: stała kadra nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach i w większości aktywnie uczestniczących w doskonaleniu zawodowym; wysokie wyniki w teście kompetencji klas VI; mała liczba uczniów; estetyczne korytarze, zadbane i wyremontowane sale lekcyjne; zajęcia od 8.00 do 15.25; osiągnięcia uczniów w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim; bogata i atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych ze środków budżetowych szkoły; właściwy klimat i atmosfera pracy nauczycieli i uczniów; wypracowana tradycja szkoły, związana z obchodami rocznic narodowych i organizacją stałych imprez wynikających z kalendarza, m.in.: Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów I klas, zabawa karnawałowa, zabawa andrzejkowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty; Szkolny Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Światowy Dzień Zwierząt, WOŚP, Święto Niepodległości, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Noc Literacka, zaangażowanie nauczycieli w działania dydaktyczne i wychowawcze - dobrze funkcjonujący system działań dydaktycznych dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów zdolnych i uczniów z dysfunkcjami; szeroki zakres działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; funkcjonowanie własnego systemu oceniania, programu wychowawczego i programu profilaktycznego; spójne zasady oceniania; estetyczne, zadbane sale lekcyjne, korytarze szkoły; nowy plac zabaw dla dzieci; bogaty program i wysoki poziom imprez i uroczystości szkolnych; liczne sukcesy sportowe. Słabe strony: niesystematyczne prowadzenie wstępnej diagnozy uczniów i wykorzystanie jej do planowania dalszej pracy; prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły i wyciąganie wniosków do planowania pracy; przestarzałe komputery w pracowni komputerowej, oraz odtwarzacze audiowizualne, niewielka liczba programów edukacyjnych - programów komputerowych, niewielka liczba tablic interaktywnych; trudności we współpracy z częścią rodziców; sala gimnastyczna niepełnowymiarowa; małe sale lekcyjne; łączenie stołówki z holem szkolnym; łączenie świetlicy z salą lekcyjną; wielu uczniów o niskiej motywacji do nauki; 6

7 niska kultura osobista niektórych uczniów; brak boiska; braki techniczne w szkole wymagająca naprawy podłoga w holu; przestarzałe toalety; brak psychologa w szkole; brak osobnych pomieszczeń na gabinet lekarski, zajęcia indywidualne, świetlicę; niewielka biblioteka; prowadzenie diagnoz wewnątrzszkolnych i ich wykorzystanie do planowania dalszej pracy; niezadawalająca współpraca ze środowiskiem lokalnym. 3. Szanse rozwoju i zagrożenia. Możliwości i szanse szkoły: 1) wspieranie inicjatyw szkoły przez Radę Rodziców, Urząd Gminy w Policach 2) dobry kontakt z wieloma instytucjami, z którymi współpracuje szkoła w sferze wychowawczej i opiekuńczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 3) dobra współpraca z TOEE w Zalesiu, co daje możliwości udziału we wspólnych projektach edukacyjnych; 4) zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli; 5) dodatkowe środki finansowe na realizację programów profilaktycznych w szkole, w tym na zorganizowanie zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych; 6) środki finansowe w budżecie na uzupełnienie wyposażenia bazy szkoły; 7) realizacja projektu budowy boiska, 8) opracowanie projektu adaptacji poddasza w celu utworzenia nowoczesnego pomieszczenia dla świetlicy szkolnej; Zagrożenia: 1) duży ruch uliczny i problemy z wjazdem do szkoły od strony ulicy; 2) postępujący brak nadzoru rodziców nad dziećmi i brak zaangażowania w wychowanie dzieci. 7

8 Rozdział II Misja szkoły 1. Motto i założenia misji szkoły. Misja Szkoły Podstawowej w Tanowie Szkoły Filialnej w Pilchowie jest oparta na słowach; Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej. Janusz Korczak Ponadczasowa myśl Janusza Korczaka została wspólnie przyjęta przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców jako motto działania w naszej szkole. W czasie spotkania przedstawicieli Szkolnej Rady Uczniowskiej, Rady Pedagogicznej Rady Rodziców i pracowników administracji i obsługi przeanalizowaliśmy, co robimy i możemy zrobić, aby słowa Janusza Korczaka realizować w codziennym życiu szkoły. To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem łatwiej: dobrze współpracujemy w gronie uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników; nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem pedagogicznym z rozpoczynającymi pracę; pomagamy sobie nawzajem: pracownicy nauczycielom, nauczyciele uczniom, uczniowie osobom dorosłym; nauczyciele rodzicom, rodzice uczniom, itp.; stosujemy szkolne procedury, w tym dotyczące zachowania w szatni, na lekcji, itp.; wprowadzamy nowe technologie informacyjne i pomoce dydaktyczne. To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem radośniej: stosujemy zabawy edukacyjne w czasie lekcji i innych zajęć; uśmiechamy się do siebie i jesteśmy życzliwi; organizujemy imprezy integrujące uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły; dbamy o wygląd szkoły i otoczenia poprzez radosne kolory i czystość; sadzimy i uprawiamy rośliny kwiatowe; utrzymujemy ozdobione gazetki klasowe i na korytarzach. 8

9 To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem mądrzej: uczymy się pilnie w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych; kształcimy się i doskonalimy zawodowo; organizujemy konkursy szkolne i pozaszkolne oraz bierzemy udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych; przestrzegamy wzajemnie praw ucznia, nauczyciela, pracowników; stosujemy zróżnicowane metody i techniki pracy; rozwiązujemy konflikty w sposób sprawiedliwy i spokojny. To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem bezpieczniej: zachowujemy się zgodnie z zasadami i normami społecznymi; przestrzegamy Statutu Szkoły i procedur wewnątrzszkolnych; rozmawiamy o zasadach bezpiecznego zachowania w szkole i w drodze do szkoły; współpracujemy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkołę i rodzinę; szkolimy się w zakresie udzielania pierwszej pomocy; poprawiamy warunki bezpieczeństwa w szkole poprzez remonty sal lekcyjnych i korytarzy i dbanie o otoczenie szkoły. 9

10 Rozdział III Wizja szkoły 1. Cele do zrealizowania w kolejnych latach: 1) dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki; 2) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia; 3) rozwój bazy dydaktycznej; 4) poprawa warunków pracy i nauki; 5) rozwój stosowania technologii komputerowej i informacyjnej; 6) doposażenie biblioteki szkolnej i rozwój czytelnictwa; 7) promowanie szkoły i wartości edukacji w środowisku lokalnym; 8) propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych; 9) doskonalenie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego; 10) rozwój samorządności uczniów; 11) rozwijanie zainteresowań uczniów; 12) włączanie rodziców do życia szkoły; 13) współpraca szkoły z instytucjami w Policach i Szczecinie oraz innych miastach w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa; 14) rozwijanie świadomości i postaw ekologicznych; 15) promowanie zdrowego stylu życia. Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym. 2. Model absolwenta szkoły. Absolwent Szkoły Podstawowej w Tanowie Szkoły Filialnej w Pilchowie: zna i świadomie stosuje zasady życia społecznego; potrafi się uczyć; dostrzega w nauce swoje szanse życiowe; posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów; jest otwarty, komunikatywny i kreatywny; rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur; jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka; cechuje go wysoka kultura osobista; pamięta o przeszłości kraju i narodu; dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia; jest przygotowany do nauki na dalszym etapie; potrafi korzystać z technologii komputerowej. 10

11 Rozdział IV Plan działań szkoły 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Zakładane cele: systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów; analiza wyników zewnętrznych; promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych; wzmocnienie aktywności uczniów; umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych; eliminowanie przejawów agresji, przemocy; przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; promowanie zdrowego stylu życia; kształtowanie postaw prospołecznych. Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności; w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów; uczniowie prezentują właściwe zachowania; uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów; uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysokie lokaty; uczniowie prowadzą zdrowy styl życia. Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników; monitorowanie realizacji podstawy programowej; formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów; wskazywanie metod i sposobów uczenia się; wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować; organizowanie próbnych sprawdzianów; rozwijanie inicjatyw w kierunku: zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych; poszukiwania skutecznych form i metod pracy; mobilizowania uczniów do udziału w konkursach ; ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu wychowawczego klasy; klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły; organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie np. Dzień Życzliwości; organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia Zdrowe, słodkie środy ; stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania; aktywna działalność zespołów: opiekuńczo wychowawczego, 11

12 współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły, kuratorem sądowym i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły; rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim; organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami. 2. Procesy zachodzące w szkole. Zakładane cele: analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy; wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów; stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych; monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych; doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej; angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych; wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej biorą udział w jej realizacji; uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu; dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy; współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny; każdy uczący się ma równe szanse rozwoju Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: aktualizowanie koncepcji pracy; rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej; nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; opracowanie planu doskonalenia nauczycieli; udział szkoły w akcjach charytatywnych np.: Góra Grosza, WOŚP, zbieranie nakrętek; udział w programach np. Szklanka mleka; Owoce w szkole stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania; przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach; wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli; stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego; zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce 12

13 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Zakładane cele: wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju; wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania; promowanie w środowisku potrzeby uczenia się; rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się; widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie dzielnicy, miasta; w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacja osiągnięć uczniów; zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły rodzice są partnerami szkoły. Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie; czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska; ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym; organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców; czynna współpraca z rodzicami współudział w podejmowaniu decyzji zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp. przygotowywanie imprez środowiskowych utworzenie strony internetowej szkoły i aktualizowanie gazetek sukcesy, wydarzenia szkolne; wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami; publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej. 4. Zarządzanie szkołą. Zakładane cele: wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną; prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli; podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły; prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki; opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego; sprawne zarządzanie szkołą. 13

14 Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń; szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne; wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły; szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy-baza i wyposażenie; szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji; szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji; szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników - posiada jasno określone procedury i regulaminy Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: aktualizacja bazy dydaktycznej; spis zapotrzebowania; w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe; sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego; w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.; na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły; w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi; w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje 14

15 Rozdział V Ewaluacja koncepcji Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez: prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej; obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli; kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela; sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa; analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole. Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach. 15

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo