KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan działań szkoły Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły Procesy zachodzące w szkole Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Zarządzanie szkołą 7. Ewaluacja realizacji planowanych działań Analiza aktualnej sytuacji szkoły

2 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz z późn. Zmian.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 2. Informacje o szkole Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice ul. Zwycięstwa Ornontowice Ilość oddziałów: 15 (klasy I-VI) Ilość uczniów: 325 Liczba nauczycieli: 30 Dyplomowanych: 26 Mianowanych: 5 Kontraktowych: 3 Stażystów: 1 Budynek szkoły jest 2-piętrowy. Przeprowadzono termomodernizację budynku. W szkole znajdują się: 2 pracownie informatyczne duża sala gimnastyczna mała sala gimnastyczna 10 sal lekcyjnych salka językowa biblioteka szkolna świetlica szkolna gabinet pedagoga szkolnego gabinet i magazyn nauczycieli w-f gabinet logopedyczny gabinet specjalisty ds. sieci komputerowych przebieralnie na lekcje w-f szatnie toalety na każdym piętrze plac przed szkołą rowerownia sklepik szkolny gabinet dyrektora z sekretariatem pokój nauczycielski W szkole działa monitoring: łącznie 10 kamer. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły. Szkoła posiada certyfikat Szkoły bez przemocy. 3. Misja szkoły: Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice to miejsce: poszanowania godności i praw każdego człowieka, uczące demokratycznego rozwiązywania problemów, promujące zdrowie i szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci, otwarte na korzystanie z różnych źródeł informacji, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, promujące piękno naszego regionu i kraju oraz kształtujące poczucie dumy z własnego miejsca zamieszkania, zapewniające dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonej placówce, zapewniające zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci z grup ryzyka społecznego oraz z dysfunkcjami, wspomagające rodziców w procesie wychowania i umożliwiające im czynne uczestnictwo w życiu zespołu, otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz innymi organizacjami i instytucjami.

3 4. Wizja szkoły Działamy po to, aby nasi uczniowie: WIEM, KIM JESTEM, ZNAM SWOJĄ WARTOŚĆ, UMIEM WIELE, JESTEM OTWARTY NA ŚWIAT, ROZUMIEM SŁOWO TOLERANCJA 1. Byli przygotowani do: nauki na wyższym poziomie edukacyjnym, kreowania otaczającego świata, przezwyciężania barier emocjonalnych, zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur i ras, bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie, wykazywania się zaradnością. 2. Umieli: radzić sobie w trudnych sytuacjach, stosować wiedzę w praktyce, odróżniać dobro od zła. 3. Realizowali: swoje marzenia plany, zasady i wartości, swoje możliwości. Rodzice: Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły, wspomagali: naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach, Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci. Nauczyciele: nauczyli uczenia się, sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia, rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia, kształcili obywateli Europy XXI wieku, nauczyli ogólnej kultury, rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem, szczególnie opiekowali się trudnym uczniem, jak najlepiej przygotowali uczniów do dalszej nauki, uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu. 5. Model absolwenta Absolwent Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice: zna i stosuje zasady życia społecznego, potrafi się uczyć, dostrzega w nauce swoje szanse życiowe, posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów, jest otwarty, komunikatywny i kreatywny, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur, jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka, cechuje go wysoka kultura osobista, pamięta o przeszłości, dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia, jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

4 6. Plan działań Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza wyników zewnętrznych, promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, wzmocnienie aktywności uczniów, umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych, eliminowanie objawów agresji i przemocy, promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prospołecznych. Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności, w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów, uczniowie prezentują właściwe zachowania, uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów, uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysokie lokaty, uczniowie prowadza zdrowy styl życia. Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników, monitorowanie realizacji podstawy programowej, formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów, wskazywanie metod i sposobów uczenia się, wskazywanie uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować, organizowanie próbnych sprawdzianów, rozwijanie inicjatyw w kierunki: zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, poszukiwania skutecznych form i metod pracy, mobilizowania uczniów do udziału w konkursach ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu wychowawczego klasy, klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły, organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie (Mister i Miss Życzliwości), organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia, stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania, aktywna działalność zespołów, współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, prowadzenie badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły, rozwijana jest samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, organizowane są wycieczki, imprezy o różnym charakterze związane z bieżącymi potrzebami. Procesy zachodzące w szkole analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy, wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów, stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych, monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych, doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej, angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętnie biorą udział w jej realizacji,

5 uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu, dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy, współpraca między nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjnych każdy uczący się ma równe szanse rozwoju. Zadania do realizacji oraz działania podejmowane w szkole: aktualizowanie koncepcji pracy, rozpoznawanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej, nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych, formach doskonalenia zawodowego, opracowanie planu doskonalenia nauczycieli, udział szkoły w akcjach charytatywnych ( Góra Grosza ), realizacja projektów unijnych, udział w programach: Szklanka mleka, Owoce w szkole, stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania, przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach, wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli, stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów (inicjatywy w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego). Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania, promowanie w środowisku potrzeby uczenia się, rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły. Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: współpraca ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się, widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie gminy, w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacją osiągnięć uczniów, zaangażowanie, współudział rodziców w życiu szkoły rodzice są partnerami szkoły. Zadania do realizacji oraz działania podejmowane w szkole kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie, czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska, ustalenie sposobu gromadzenia informacji o absolwentów wykorzystanie informacji o procesie edukacyjnym, organizacja dni otwartych dla rodziców i uczniów, czynna współpraca z rodzicami współudział w podejmowaniu decyzji zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach, przygotowanie imprez środowiskowych, aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek sukcesy, wydarzenia szkolne, umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej, wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami, aktywne uczestnictwo nauczycieli i uczniów w budowaniu Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice publikacja dokumentacji szkolnej ma stronie internetowej. Zarządzanie szkołą wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną, prowadzenie ewaluacji wewnętrznej prze zespoły nauczycieli,

6 podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły, prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki, opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego. Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń, szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne, wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły, szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy baza i wyposażenie, szkoła prowadzi ewaluacje swojej pracy, dyrektor powołał zespół ds. ewaluacji, szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji, szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników posiada jasno określone procedury i regulaminy. Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: aktualizacja bazy dydaktycznej; spis zapotrzebowania, w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe, sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego, w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble, itp. na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły, w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi, w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje. 7. Ewaluacja realizacji planu działań Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez: prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej, obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli, kontrolowanie godzin z KN, sprawdzanie na bieżąco, czy realizowana jest podstawa programowa, analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole. Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo