BMM Sp. z o.o. Rzeszów Ul. Przemysłowa 4a Rzeszów RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMM Sp. z o.o. Rzeszów 28.06.2013 Ul. Przemysłowa 4a 35-105 Rzeszów RAPORT"

Transkrypt

1 BMM Sp. z o.o. Rzeszów Ul. Przemysłowa 4a Rzeszów RAPORT Dotyczy: badania przeprowadzonego w ramach projektu Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego (Kod zamówienia /1/4/65/a - Ocena społecznych i ekonomicznych efektów realizacji produktu po opracowaniu wstępnej wersji produktu). 1 s trona

2 1. WSTĘP Niniejszy dokument stanowi raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem prowadzonego badania było poznanie opinii na temat zagrożenia jakim jest likwidacja szkół oraz na temat możliwości zmiany organu prowadzącego szkołę na organizację pozarządową. Badanie zostało zrealizowane w r. na obszarze województwa małopolskiego przy zastosowaniu dwóch komplementarnych metod badawczych: ilościowej, tj. ankiety (PAPI) oraz jakościowej: tj. indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Celem realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych było uzyskanie szczegółowych opinii na tematy będące przedmiotem badania, co nie jest możliwe w ramach wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety. Badanie ankietowe zostało zrealizowane wśród mieszkańców gmin objętych projektem. Wśród respondentów dominowały kobiety, stanowiąc niemal ¾ wszystkich uczestników badania ankietowego. Niemal 85% ankietowanych zadeklarowało wykształcenie na poziomie wyższym, a pozostali na poziomie średnim. Ponad połowa uczestników badania ankietowego to osoby młode poniżej 35 roku życia. Wśród objętych badaniem ankietowym mieszkańców znaleźli się także pracownicy szkół (15,8%) oraz pracownicy jednostek samorządu gminnego (10,5%), a więc osoby szczególnie związane z poruszaną problematyką. Badanie jakościowe, tj. wywiady indywidualne przeprowadzono wśród dwóch kategorii respondentów - istotnych z punktu widzenia podejmowanej problematyki, a mianowicie: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO). W badaniu postawiono następujące pytania badawcze: 1) Czy członkowie społeczności lokalnej, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych znają założenia realizowanego projektu oraz jakie są źródła wiedzy o tym projekcie? 2 s trona

3 2) Jakie postawy prezentują członkowie społeczności lokalnych, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych wobec perspektywy przejęcia szkoły przez organizację pozarządową? 3) Czy w opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej, organizacja pozarządowa poradzi sobie z zarządzaniem placówką edukacyjną? 4) Jak członkowie społeczności lokalnych oceniają wpływ projektu na sytuację ekonomiczną przekazywanej szkoły oraz całej gminy? 5) Jak członkowie społeczności lokalnych oceniają szanse uratowania zagrożonych likwidacją szkół dzięki realizacji projektu? 6) Jak członkowie społeczności lokalnych oceniają jakość kształcenia w szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe? 7) Jakie mocne i słabe strony realizowanego projektu dostrzegają przedstawiciele JST oraz NGO? Co należałoby zmienić aby usprawnić działania w ramach projektu? 8) Czy projekt jest możliwy do realizacji z punktu widzenia wymogów postawionych jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym? Dla łatwiejszego odbioru, wyniki badania metodą ilościową oraz jakościową zostały ze sobą zestawione i zaprezentowane w niniejszym raporcie łącznie dla poszczególnych pytań badawczych. Wszystkie dane uzyskane dzięki realizacji ankiety, prezentowane są w postaci opisowej i graficznej, natomiast analiza informacji uzyskanych podczas wywiadów pogłębionych wzbogacona jest cytatami wypowiedzi, przy których każdorazowo podawany jest symbol pozwalający rozróżnić kategorię rozmówcy (JST lub NGO). 3 s trona

4 2. WYNIKI BADANIA Uczestników badania ankietowego zapytano czy na terenie gminy, którą zamieszkują znajdują się szkoły zagrożone likwidacją z powodów ekonomicznych. Odpowiedzi twierdzące i przeczące wystąpiły z dokładnie tą samą częstotliwością i stanowiły po 42,1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. Co szósty uczestnik badania stwierdził, iż nie posiada wiedzy umożliwiającej udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Wykres 1 Czy szkoły znajdujące się na terenie gminy, którą Pan/Pani zamieszkuje, są zagrożone likwidacją z powodów ekonomicznych? 42,1% 15,8% 42,1% tak nie nie wiem Wszyscy uczestnicy badania ankietowego zadeklarowali, że słyszeli, iż na terenie zamieszkiwanej przez nich gminy realizowany jest projekt Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej, którego celem jest przeciwdziałanie likwidacji szkół. Wszyscy deklarowali również, iż są zorientowani w kwestii tematyki projektu. Większy problem ankietowani mieli natomiast z określeniem tego, jaką szkołę objął wspomniany projekt, gdyż aż 77,8% z nich przyznało, iż takiej wiedzy nie posiada. Wykres 2 Czy wie Pan/Pani, którą szkołę objął projekt? 4 s trona

5 22,2% tak 77,8% nie Uczestnicy indywidualnych wywiadów pogłębionych mieli okazję wypowiedzieć się na temat słabych i mocnych stron wspomnianego projektu. Okazuje się, iż najważniejszą mocną stroną jest dla rozmówców sam efekt projektu czyli uniknięcie likwidacji szkół w małych miejscowościach: Projekt pozwoli funkcjonować szkole w małej miejscowości, dzieci będą wśród swoich przyjaciół w swojej szkole, w swojej miejscowości, nie będą musiały dojeżdżać do innej szkoły. [NGO_11] [Projekt] pokazuje nam, iż nie zawsze należy likwidować szkoły, że są różne opcje. [JST_5] Dostrzeżono także inne pozytywne konsekwencje projektu, a mianowicie jego wpływ na aktywizację i integrację środowiska lokalnego oraz utrzymanie miejsc pracy dla nauczycieli. Zapobiegamy likwidacji nierentownych szkół. Społeczność może wziąć sprawy w swoje ręce. [JST_2] Osoby, które tworzą organizację pozarządową współpracują ze sobą, rozwiązują różne sytuacje - jest integracja społeczna. [NGO_13] Najważniejsze jest to, że szkoły będą mogły funkcjonować dla dzieci oraz dla nauczycieli, którzy nie stracą pracy. Nastąpi integracja społeczności lokalnej. [NGO_7] Wśród słabych stron projektu - wymienianych przez uczestników wywiadów indywidualnych - najczęściej pojawiały się dwie kategorie zjawisk. Po pierwsze za słabą stronę uznawana jest zmiana formy zatrudnienia nauczycieli z regulowanej przez Kartę Nauczyciela na regulowaną przez Kodeks Pracy. Kwestię tę poruszali w rozmowie zarówno przedstawiciele samorządu terytorialnego jak i organizacji pozarządowych. Podkreślić należy, iż rozmówcy postrzegają rezygnację z Karty Nauczyciela raczej jako pozytywny fakt - niezbędny dla obniżenia kosztów funkcjonowania placówki - widzą jednak, iż jest to problem dla samych nauczycieli. 5 s trona

6 [Słabą stroną jest] na pewno likwidacja Karty Nauczyciela czyli zmiana formy zatrudnienia nauczycieli. [NGO_16] ZNP [Związek Nauczycielstwa Polskiego] protestuje przeciwko przekazywaniu szkół ( ). Problemem jest zatrudnianie nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy, co oznacza inny wymiar godzin. [NGO_13] Drugą słabą stroną projektu, często wymienianą przez rozmówców, jest konieczność przekonania społeczności lokalnej do założeń projektu, co nie jest łatwe ze względu na niewiedzę, silne przywiązanie do dotychczasowych rozwiązań oraz trudność w dotarciu do zainteresowanych. Problemy te dostrzegali częściej przedstawiciele sektora non-profit niż przedstawiciele samorządu lokalnego: Projekt wymaga dużo pracy, szczególnie związanej z konsultacjami społecznymi. [NGO_7] Duże nakłady są potrzebne na szkolenia, aby przekonać ludzi do tego projektu, pokazać im, że to wszystko jest robione dla nich. [NGO_8] Czynnik ludzki nie każde lokalne środowisko rozumie czego dotyczą założenia projektu. [NGO_15] Pojawiają się konflikty interesów: mieszkańcy, nauczyciele, urząd gminy. [NGO_9] Uczestników wywiadów indywidualnych poproszono o ocenę przygotowania projektu przez instytucję wdrażającą, czyli Fundację Tarcza. Opinie w tej kwestii były bardzo pochlebne. Podkreślano przede wszystkim fachowość projektu, dobrą wymianę informacji między uczestnikami a instytucją wdrażającą oraz duże praktyczne znaczenie opracowywanego modelu działań prowadzących do utworzenia organizacji i przejęcia zarządzania szkołą. Warto przytoczyć kilka ocen wraz z uzasadnieniami: Jest to robione z dużym rozmachem. Projekt jest przygotowany konkretnie, solidnie [NGO_18] [Oceniam] bardzo wysoko pod względem merytorycznym i organizacyjnym. [NGO_10] Projekt jest dobrze przygotowany, kładzie się nacisk na rozwiązanie problemów. [NGO_14] Wypracowanie modelu i zbadanie wszystkich sytuacji zostało dobrze przygotowane, dlatego teraz wdrażanie nie jest problematyczne. [NGO_13] Dobrze. Informacje są przekazywane na bieżąco, prowadzone są konsultacje społeczne, pomoc prawna itp. [JST_3] Choć wszystkie opinie na temat projektu wypowiadane podczas wywiadów indywidualnych były pozytywne, to udało się uchwycić także kwestię, którą w opinii rozmówców warto 6 s trona

7 byłoby usprawnić, a mianowicie lepiej rozpropagować informacje o projekcie wśród społeczności lokalnych. Zdaniem osób uczestniczących w wywiadach pomogłoby to przełamywać niechęć mieszkańców wobec perspektywy zmiany podmiotu zarządzającego szkołą. Jak postulowali uczestnicy wywiadów: Większą kampanię informacyjną [przygotować] - społeczeństwo będzie bardziej doinformowane, a to pozwoli na zmniejszenie oporów związanych z oddaniem szkoły. [JST_4] Powinna być większa kampania reklamowa. [NGO_15] Ze względu na wspomnianą potrzebę promocji projektu, istotną informacją jest to, skąd ankietowani uzyskali wiedzę na temat projektu. Okazuje się, iż zdecydowanie najważniejszą rolę w upowszechnianiu wiedzy na temat projektu odgrywają nieformalne kanały informacyjne, w postaci kontaktów między znajomymi. Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców pokazały, iż ponad 52% z nich dowiedziało się o projekcie od znajomych z tej samej gminy, a kolejne 15,8% od znajomych z innych gmin. W spotkaniu informacyjnym poświęconym projektowi Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej uczestniczył co piąty ankietowany. Marginalna okazała się rola telewizji jako środka przekazu informacji o projekcie, gdyż wskazało na nią zaledwie 5,3% ankietowanych - tyle samo wskazało na bezpośredni kontakt z przedstawicielem instytucji wdrażającej projekt. Wykres 3 Z jakiego źródła dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o projekcie? 5,3% 5,3% telewizja 21,1% 15,8% znajomi mieszkający w innych gminach znajomi z gminy, w której mieszkam 52,5% spotkanie informacyjne przedstawiciel Fundacji Tarcza Uczestnicy deklarowali, iż wymogi stawiane w ramach projektu osobom zakładającym organizacje pozarządowe oraz przedstawicielom samorządu gminnego są realne do realizacji. 7 s trona

8 Zwracano jednak uwagę na trudności związane z bardzo rozbudowaną dokumentacją oraz dużą liczbą przepisów. Kwestie finansowe, księgowe, warunki zatrudnienia osób, są bardzo trudne do ogarnięcia trzeba znać przepisy. Potrzebna jest wiedza u osób, które będą zajmować się zarządzaniem w szkole. [JST_2] Tak. [Wymogi] Będą możliwe do spełnienia, problematyczne są dokumentacje biurokracja. [JST_5] Czynników tych nie traktowano jednak jako bariery w drodze do osiągnięcia celu. Podkreślano, iż wymogi zostaną zrealizowane bez trudności, jeśli w działania włączą się aktywnie wszystkie strony zainteresowane sprawą szkoły, a więc: urząd gminy, sektor pozarządowy i mieszkańcy, a szczególnie rodzice dzieci. Tak [wymagania są realne], pod warunkiem, że obie strony są zaangażowane. [JST_4] Myślę, że tak. Zawsze zależy to od trzech grup zaangażowanych w realizację: urzędników, organizacji pozarządowej, która jest tworzona i lokalnej społeczności. [NGO_17] [Wymogi] Będą możliwe do realizacji o ile samorządy wyrażą chęć współpracy. [NGO_15] Mieszkańców gmin objętych projektem zapytano podczas badania metodą ankietową o opinie na temat konsekwencji potencjalnego przejęcia zarządzania placówką edukacyjną przez organizację pozarządową. Na pytanie czy organizacja pozarządowa należycie wypełniać będzie zadania wynikające z obowiązku zarządzania szkołą co piąty ankietowany nie potrafił sformułować jednoznacznej oceny. Pozostali wybierali wyłącznie odpowiedzi twierdzące: 73,6% - raczej tak, a 5,3% - zdecydowanie tak. Wykres 4 Czy organizacja pozarządowa przejmująca zarządzanie szkołą należycie spełni swoje zadania? 5,3% 21,1% 73,6% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć 8 s trona

9 Pozytywne opinie na temat możliwości sprawnego zarządzania szkołami przez organizacje z sektora non profit wyrażali także uczestnicy wywiadów pogłębionych: Myślę, że stowarzyszenie będzie realizować wszystkie zadania na równi dobrze jak urząd. Będą chcieli wypełniać te zadania dobrze, by szkoła mogła funkcjonować. [JST_1] Większość z nich podkreślała, iż sukces uzależniony jest od właściwego doboru osób kierujących organizacją, a więc ogromna jest w tym przypadku rola decyzji personalnych. Wszystko będzie zależało od osób, które będą zarządzały - ich przygotowania i zaangażowania. [JST_2] Jeżeli zostanie prawidłowo dobrana kadra, to na pewno jeżeli osoby znają przepisy, wiedzą co mają robić i jak to robić. [JST_4] Jeżeli osoby tworzące NGO będą zaangażowane to na pewno sobie poradzą. Wszystko zależy czy zdobędą też dodatkowe fundusze na szkołę. [JST_6] Co piąty ankietowany nie sprecyzował swojej opinii w kwestii wpływu zmiany podmiotu prowadzącego na sytuację ekonomiczną placówki. Pozostali deklarowali, iż wpływ ten będzie pozytywny, przy czym 10,5% respondentów uznało, iż sytuacja ekonomiczna szkoły zdecydowanie ulegnie poprawie, a 68,4%, iż raczej ulegnie poprawie. Wykres 5 Czy dzięki przejęciu szkoły przez organizację pozarządową poprawi sie sytuacja ekonomiczna tej szkoły? 21,1% 10,5% 68,4% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć Niemal 2/3 ankietowanych przewiduje, iż na skutek przekazania szkoły pod zarząd organizacji typu non profit poprawie ulegnie poziom nauczania w tej szkole. Pogląd przeciwny wyraziło zaledwie 5,3% respondentów, przy czym co czwarty z respondentów wstrzymał się od jednoznacznej oceny tej kwestii. 9 s trona

10 Wykres 6 Czy dzięki przejęciu szkoły przez organizację pozarządową poprawi się poziom nauczania w tej szkole? 5,3% 26,3% 21,1% 47,3% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie Wszyscy mieszkańcy gminy, zapytani w ramach ankiety czy wprowadzony projekt pozwoli utrzymać zagrożoną szkołę, udzielili odpowiedzi raczej tak. Zapytani o to, czy projekt poprawi sytuację wszystkich małopolskich szkół zagrożonych likwidacją, wyrażali poglądy bardziej sceptycznie. Należy zaznaczyć, iż częściej niż co trzeci ankietowany nie wyraził jednoznacznej opinii w tym zakresie. Dominowały odpowiedzi raczej tak, jednak prawie 16% ankietowanych wybrało odpowiedź raczej nie. Osoby o zdecydowanym przekonaniu, iż projekt uratuje przed likwidacją wszystkie zagrożone szkoły z terenu Małopolski stanowiły zaledwie 5,3% respondentów. Wykres 7 Czy projekt ma szansę poprawić sytuację wszystkich zagrożonych zamknięciem szkół w województwie małopolskim? 5,3% 15,8% zdecydowanie tak 36,8% 42,1% raczej tak trudno powiedzieć raczej nie Pozytywnie oceniano wpływ przekazania zarządzania szkołą organizacji pozarządowej na sytuację ekonomiczną gminy. Prawie 90% ankietowanych uznało, iż przejęcie szkoły przez organizację pozarządową odciąży budżet gminy, przy czym dominowały opinie umiarkowanie pozytywne (78,9%) nad zdecydowanie pozytywnymi (10,5%). Przekonanie o braku poprawy 10 s trona

11 sytuacji finansowej gminy wyraziło 5,3% ankietowanych i warto podkreślić, iż nie byli to przedstawiciele samorządu gminnego. Wykres 8 Czy dzięki przejęciu szkoły przez organizację pozarządową poprawi się sytuacja budżetu gminy? 5,3% 5,3% 10,5% 78,9% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie Także podczas jednego z wywiadów indywidualnych padła jednoznaczna wypowiedź przedstawiciela samorządu lokalnego, iż Po naszej stronie, są oszczędności dla gmin. [JST_2] Podsumowując opinie zebrane dzięki poszczególnym pytaniom zawartym w kwestionariuszu ankiety, zapytano uczestników badania o ich osobisty stosunek do rozwiązania jakim jest przekazywanie nierentownych szkół pod zarząd organizacji pozarządowych. Wszyscy ankietowani wyrazili swoje poparcie dla tej idei, z czego 39% w sposób zdecydowany, a 61% w sposób umiarkowany. Wykres 9 Czy popiera Pan/Pani przekazywanie przez gminę zarządzania szkołami na rzecz organizacji pozarządowych? 61,1% 38,9% zdecydowanie tak raczej tak 11 s trona

12 Przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych uczestniczący w wywiadach indywidualnych również wyrażali swoje przekonanie o potrzebie przekazywania szkół organizacjom pozarządowym. Charakter tych wypowiedzi nie świadczy jednak o pełnym przekonaniu, iż rozwiązanie to jest dobre i na pewno się sprawdzi, lecz traktowane jest raczej jako ostatnia deska ratunku dla szkół przynoszących straty budżetom gmin. Rozmówcy podkreślali więc przede wszystkim potrzebę utrzymania szkoły, ze względu na dobro dzieci oraz jej ogromną rolę w integrowaniu społeczności lokalnej: Tak. Społeczeństwo obawia się, że zamknięcie szkoły w małej miejscowości spowoduje brak współpracy, brak integracji mieszkańców. Szkoła powinna być w każdej miejscowości, jest centrum kulturalnym, łączy dzieci, mieszkańców. [JST_4] Szkoła w małych miejscowościach, szczególnie tych na uboczu jest niezbędna zarówno dla dzieci jak i dla mieszkańców. Lepiej przekazać szkołę organizacji pozarządowej niż ją zlikwidować. [NGO_16] Jeżeli szkoły są niedofinansowane ( ) to należy podejmować działania celem utrzymania szkoły. Szkoła to serce wsi. [NGO_18] Koszty funkcjonowania szkoły są bardzo wysokie, powodują, że aby utrzymać szkołę gmina musi dokładać pieniążki z budżetu. Jedynym rozwiązaniem jest przekazanie szkół organizacji pozarządowej. [NGO_17] Tylko jeden z rozmówców wyraził negatywną opinię na temat pomysłu przejmowania nierentownych szkół przez organizacje pozarządowe, uzasadniając to nie tylko obawami o brak skuteczności działań organizacji, ale przede wszystkim przekonaniem, iż edukacja jest dziedziną, za którą odpowiadać powinno państwo: Nie [należy przekazywać szkół]. Zadaniem państwa jest zapewnienie dostępu do nauki. Może obniżyć się poziom nauczania. Nie wiem czy NGO sobie poradzą. [JST_2] 12 s trona

13 3. PODSUMOWANIE Wszyscy uczestnicy badań społecznych realizowanych metodą ankiety oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych, deklarują, iż słyszeli w swojej gminie o projekcie Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej i znają jego tematykę. Głównym źródłem wiedzy o projekcie okazały się kontakty ze znajomymi mieszkającymi w tej samej gminie lub innej gminie województwa małopolskiego, a więc nieformalne kanały komunikacyjne. Żaden z uczestników wywiadów nie ocenił przygotowania projektu w sposób negatywny. Chwalono profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny wdrażanego projektu, podkreślając jednak potrzebę zwiększenia działań promujących projekt wśród członków społeczności lokalnych. Wśród mocnych stron projektu wymieniano przede wszystkim fakt, iż daje on szansę na uchronienie szkoły (postrzeganej jako centrum edukacyjne i kulturalne) przed zamknięciem. Dostrzegano także pozytywny wpływ projektu na aktywizację i integrację lokalnych społeczności, które muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły w ich miejscowości. Wśród słabych stron projektu wymieniano najczęściej pogorszenie warunków pracy nauczycieli, spowodowane wprowadzeniem zapisów Kodeksu Pracy w miejsce zapisów Karty Nauczyciela. Zmiana ta była jednak akceptowana jako kluczowy warunek poprawy sytuacji finansowej szkół. Wszyscy ankietowani i niemal wszyscy uczestnicy wywiadów wyrazili swoje poparcie wobec pomysłu przekazywania nierentownych szkół organizacjom pozarządowym, jednak traktowali to rozwiązanie raczej w kategoriach działania niezbędnego niż pożądanego. Uczestnicy badania z optymizmem podchodzili do możliwości sprawnego i efektywnego zarządzania placówką edukacyjną przez organizację pozarządową, podkreślając jednak potrzebę starannego doboru kadry zarządzającej. O pozytywnym nastawieniu wobec zakładanej w projekcie zmiany podmiotu prowadzącego szkołę świadczy także fakt, iż w opinii niemal 80% uczestników przekazanie szkoły organizacji pozarządowej poprawi sytuację ekonomiczną tej placówki, a niemal 90% - iż odciąży budżet gminy. 13 s trona

14 Przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowej, będący uczestnikami badania jakościowego deklarują, iż wymogi określone w ramach projektu są realne do spełnienia pod warunkiem dużego zaangażowania przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego jak i samorządowego. 14 s trona

15 SPIS WYKRESÓW Wykres 1 Czy szkoły znajdujące się na terenie gminy, którą Pan/Pani zamieszkuje, są zagrożone likwidacją z powodów ekonomicznych?... 4 Wykres 2 Czy wie Pan/Pani, którą szkołę objął projekt?... 4 Wykres 3 Z jakiego źródła dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o projekcie?... 7 Wykres 4 Czy organizacja pozarządowa przejmująca zarządzanie szkołą należycie spełni swoje zadania?... 8 Wykres 6 Czy dzięki przejęciu szkoły przez organizację pozarządową poprawi sie sytuacja ekonomiczna tej szkoły?... 9 Wykres 7 Czy dzięki przejęciu szkoły przez organizację pozarządową poprawi się poziom nauczania w tej szkole? Wykres 8 Czy projekt ma szansę poprawić sytuację wszystkich zagrożonych zamknięciem szkół w województwie małopolskim? Wykres 5 Czy dzięki przejęciu szkoły przez organizację pozarządową poprawi się sytuacja budżetu gminy? Wykres 9 Czy popiera Pan/Pani przekazywanie przez gminę zarządzania szkołami na rzecz organizacji pozarządowych? s trona

BMM Sp. z o.o. Rzeszów, 15.07.2014 r. ul. Przemysłowa 4a 35-105 Rzeszów RAPORT

BMM Sp. z o.o. Rzeszów, 15.07.2014 r. ul. Przemysłowa 4a 35-105 Rzeszów RAPORT BMM Sp. z o.o. Rzeszów, 15.07.2014 r. ul. Przemysłowa 4a 35-105 Rzeszów RAPORT Dotyczy: badania przeprowadzonego w ramach projektu Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu kontraktowania przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej Priorytet V. Dobre rządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl ANALIZA POZIOMU WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TEMAT STANU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Miłosz Mielcarek Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej (dyrektorami/kierownikami powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r.

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r. Dotyczy projektu nr. WND-POKL.7.3.-12-23/,,Festiwal Otwarte Zagrody- kluczem do integracji Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień r. W ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w ramach uczestnictwa w akcji Masz Głos Masz Wybór. Anna Kaźmierczak

Badanie przeprowadzono w ramach uczestnictwa w akcji Masz Głos Masz Wybór. Anna Kaźmierczak Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców Torunia oraz organizacji pozarządowych z województwa kujawskopomorskiego dotyczącego zaangażowania oraz opinii na temat konsultacji społecznych. Badanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY NKIET DOTYZĄ OENY KSIĄŻEZKI- INFORMTOR UDŻETOWY- SKĄD MMY PIENIĄDZE I N O JE WYDJEMY W ramach realizacji programu Przejrzysta Polska został utworzony w formie książeczki - Informator udżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Czego chcą mieszkańcy?

Czego chcą mieszkańcy? Czego chcą mieszkańcy? Przedstawiamy wyniki badań ankietowych W październiku 2009 r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy zostały przeprowadzane badania opinii mieszkańców gminy Swarzędz. Samorząd gminy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 Zapytanie ofertowe nr /05 na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 06-0 dla Stowarzyszenia Blisko Krakowa I. Zamawiający: Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury -050 Skawina II. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Fundacja Wspomagania Wsi Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Wyniki badania ankietowego Opracował: Karol Kaczorowski Warszawa, październik 2011 1 S t r o n a Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW Analiza ankiet z III Kongresu Polskiej Edukacji Nasza Edukacja Razem Zmieniamy Szkołę zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 29-30 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020 nazwa gminy/powiatu Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dokładny adres

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRACY SZKÓŁ. Przemysław Wantuch

MONITOROWANIE PRACY SZKÓŁ. Przemysław Wantuch MONITOROWANIE PRACY SZKÓŁ Przemysław Wantuch Przedmiot badań: wykorzystanie przez szkołę godzin wynikających z ramowych planów nauczania, wykorzystywanie przez szkoły dodatkowych godzin przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Współpracujemy profesjonalnie! nowa jakość współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi w gminach: Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska Projekt Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

MIŁOSZ UKLEJA, KAROLINA PUCEK. Bychawa konsultuje. fundacja civis polonus

MIŁOSZ UKLEJA, KAROLINA PUCEK. Bychawa konsultuje. fundacja civis polonus MIŁOSZ UKLEJA, KAROLINA PUCEK Bychawa konsultuje fundacja civis polonus SPIS TREŚCI 1 O projekcie 4 2 Wstęp 7 3 Czym jest partycypacja obywatelska? 7 4 Cztery rodzaje dialogu administracji z obywatelami

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM opracował: Michał Weseliński Warszawa, sierpień 2013r. 1 Spis treści 1. Kontekst badań... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metody i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ Bielsko-Biała, 24.10.2013 r. Organizatorzy Dawid Zieliński Badane zagadnienia Formy komunikacji na linii władze mieszkańcy Bariery w komunikacji Możliwości usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU 2 RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. WZMOCNIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH I UZGADNIANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA EX POST PROJEKTU DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ASPEKCIE FUNKCJONOWANIA NA NIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA EX POST PROJEKTU DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ASPEKCIE FUNKCJONOWANIA NA NIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAPORT KOŃCOWY Instytucja: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Tytuł projektu: Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Koordynator/koordynatorka projektu

1. Koordynator/koordynatorka projektu Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

I. Rekomendacje do ankiet z przedstawicielami JST i NGO

I. Rekomendacje do ankiet z przedstawicielami JST i NGO Streszczenie badania Przedmiotem badania, prowadzonego od listopada 2013 do lipca 2014 roku, była ewaluacja produktu finalnego - Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Zadaniem ewaluacji była weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy I. BADANIE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo