ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014"

Transkrypt

1 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / Stare Babice NIP: Regon: tel.: fax: (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw realizowanego w ramach: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG /12 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /12-00 z dnia r. zapraszam do składania ofert na stworzenie i przeprowadzenie kampanii marketingowej niezbędnej do realizacji projektu. ZAMAWIAJĄCY PLAYTIME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pocztowa 1 lok Stare Babice NIP: Regon: tel.: fax: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania jest stworzenie i przeprowadzenie kampanii marketingowej do nowo stworzonego elektronicznego systemu zarządzania kontrolami placów zabaw. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kampania marketingowa będąca przedmiotem zamówienia powinna charakteryzować się wysokim poziomem dotarcia do potencjalnych odbiorców oraz budować dobry wizerunek nowo wdrażanej e-usługi. Głównymi elementami kampanii są: 1) Reklama internetowa - powinna obejmować większość działań, ponieważ jest szczególnie atrakcyjna dzięki swojej multimedialności i ilości środków w niej występujących: tekst, obraz, dźwięk; 1

2 2) Promowanie w internecie powinno opierać się na prawidłowym promowaniu platformy internetowej w popularnych wyszukiwarkach, dbając o możliwie wysokie usytuowanie serwisu w wyszukiwarkach; 3) Przygotowanie materiałów informacyjnych umieszczanych na: banerach reklamowych, portalach branżowych oraz treści ulotek reklamowych i folderów; 4) Opracowanie merytoryczne i graficzne logotypu, identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych dla serwisu m. in. ulotek i folderów. Cała kampania ma na celu zapoznanie przyszłych potencjalnych użytkowników z nowo powstałym systemem do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw i dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców. Ogólny opis kampanii marketingowej: ELEMENTY KAMPANII MARKETINGOWEJ Kampania marketingowa serwisu do elektronicznego systemu zarządzania kontrolami placów zabaw zawiera następujące elementy: Wydruk materiałów promocyjnych (ulotki sztuk, foldery sztuk) Druk materiałow promocyjnych w postaci ulotki oraz folderu wykonanych techniką offsetową. Druk pełnokolorowy co najmnjej 4+4, wykonany na papierze kredowanym formatu minumum A5 dla ulotki oraz zbliżonego do A4 dla folderu. Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych Pozycjonowanie serwisu opierać się będzie na min. 8 słowach kluczowych. Wykonawca przeprowadzi procedurę pozycjonowania serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw w wyszukiwarkach uwzględniając słowa i frazy kluczowe. Reklamy w wyszukiwarkach w znacznym stopniu wpłyną na korzystne utrwalenie zarówno nowego systemu jak i jego funkcjonalności pozwalającej na w pełni elektroniczne prowadzenie książki kontroli placu zabaw. Dodatkowo działania wspierać będą reklamy typu adwords. Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie Marketing szeptany jest jednym z kanałów przekazywania informacji konsumentom, kanałem opierającym się na osobistym poleceniu. Przekazywane informacje będą absorbujące, zwiekszające stopień zapamiętywania informacji. System zakłada integrację z portalami społecznościowymi m.in. Facebook, na którym obecność ma na celu pozyskanie oraz utrzymanie jak największej liczby użytkowników w celu wsparcia kupujących w podjęciu słusznej decyzji nabycia nowego systemu. Portale udostępniają funkcjonalność, która pozwala na zadawanie zapytań zarówno znajomym jak i innym użytkownikom portali dotyczących oferowanego produktu. Działania te będą odpowiadać za budowanie i kreowaniu wizerunku nowego systemu poprzez umieszczanie informacji o jego funkcjonalności. Opracowanie merytoryczne i graficzne logotypu, identyfikacji wizualnej i materiałów reklamowych dla serwisu (ulotek, folderów, itp.) Zadanie to polegać będzie na zaprojektowaniu merytorycznym i graficznym elementów identyfikacji wizualnej takich jak logo, layout strony www oraz materiałów promocyjnych takich jak: ulotki, foldery oraz inne materiały graficzne. Materiały graficzne, zwłaszcza logo oraz strona www, powinny charakteryzować estetyką oraz starannością wykonania, być przejrzyste, stonowane, niezbyt krzykliwe, wzbudzać zaufanie oraz jednozanacznie kojarzyć się instytucjonalnie. Opracowane materiały powinny zawierać informacje o samym serwisie jak i jego funkcjonalności. Mailing bezpośredni do potencjalnie zainteresowanych portalem grup odbiorców 2

3 (bezadresowy oraz targetowany, łącznie adresów) Działania te pozwolą na pozyskanie klientów należących do grup osób potencjalnie najbardziej zainteresowanych oferowanymi produktami. Mailing będzie skierowany na informowanie możliwie jak największej ilości potencjalnych użytkowników o nowo powstałym wielofunkcyjnym serwisie elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw. Kampania reklamowa w internecie (kampania bannerowa, kampania na portalach branżowych) Kolejnym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów będzie również kampania reklamowa w internecie polegająca na wyświetalniu banerów reklamowych informujących o nowej usłudze oraz zachęcających do skorzystania z niej. Banery reklamowe mają być wyświetalne na stronach głównych interenetowych portali branżowych zrzeszających poszczególne grupy potencjalnych odbiorców oraz innych serwisach, których użytkownicy mogą potencjalnie zostać naszymi klientami. W przypadku serwisów o szerokim spektrum odbiorców, np. banery należy umieścić na podstronach o tematyce ściśle związanej z tematyką zarządzania/administrowania obiektami, ich bezpieczeństwem, itp. Banery reklamowe powinny pojawić się m. in. na: W przypadku zarzadców W przypadku szkół i przedszkoli: W przypadku instytucji państwowych, tj. gmin: Reklamy w prasie branżowej i specjalistycznej, zakup powierzchni reklamowej Budowa pozytywnego wizerunku nowo powstałego serwisu poprzez reklamy w czasopismach tradycyjnych w wersji papierowej. Reklamy powinny zostać zamieszczone w następujących tytułach: a) Instytucje edukacyjne: Miesiecznik Dyrektora Szkoły, "Dyrektor Szkoły - Miesięcznik b) Kierowniczej Kadry Oświatowej", Miesięcznik Dyrektora Przedszkola. c) Zarządcy i administratorzy: Murator, Administrator. Minimalny format baneru reklamowego to ¼ strony w tytułach wymienionych w pkt. a) oraz b). Minimalny format baneru reklamowego w tytułach wymienionych w pkt. c) to 1/16 strony. Reklama musi pojawić się min. 1 raz (w czasie edycji numeru). Materiały na targi branżowe Działanie to obejmować będzie projekt oraz wykonanie kompletu materiałów wystawienniczych, w skład których wchodzi: projekt i wykonanie ścianki wystawienniczej wraz z dwoma standami o wymiarach co najmniej 2m x 2m (ścianka) oraz stand typu Roll Up min. 0,75m x 2m (stand druk dwustronny). Całość wykonana w technologii zapewniającej prosty i szybki montaż oraz demontaż, mały gabaryt po złożeniu, ułatwiający transport samochodem osobowym. Wyprodukowana ścianka oraz standy muszą być wysokiej jakości zapewniającej trwałość i możliwość bezawaryjnego wielokrotnego użytkowania. W ramach tego zadania konieczne będzie również wyprodukowanie ulotek reklamowych w formacie min. A5 drukowanych na papierze kredowanym, druk pełnokolorowy, nakład minimum 1500 szt., pełnokolorowych teczek ofertowych formatu A4 z miejscem na wizytówkę min 500 szt., wizytówki kolorowe 3000 szt. WYMAGANIA KAMPANI MARKETINGOWEJ Serwis powinien być promowany w sposób budujący dobry wizerunek nowej e-usługi. System powinien być promowany za pomocą różnych źródeł przekazu jednocześnie, niezależnie od siebie. System powinien być promowany zgodnie ze stosowanymi aktualnie na rynku standardami technicznymi, gwarantującymi Zamawiającemu możliwość dalszej promocji. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3

4 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Do r. Wydruk materiałów promocyjnych (ulotki sztuk, foldery sztuk); Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych; Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie; Opracowanie merytoryczne i graficzne logotypu, identyfikacji wizualnej i materiałów reklamowych dla serwisu (ulotek, folderów, itp.). Do r. Mailing bezposredni do potencjalnie zainteresowanych portalem grup odbiorców (bezadresowy oraz targetowany adresów); Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych; Kampania reklamowa w internecie (kampania bannerowa, kampania na portalach branżowych); Reklamy w prasie branżowej i specjalistycznej, zakup powierzchni reklamowej; Produkcja materiałów wystawienniczych, ścianka wystawiennicza, standy, ulotki, wizytówki, teczki. Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie. Do r. Mailing bezpośredni do potencjalnie zainteresowanych portalem grup odbiorców (bezadresowy oraz targetowany adresów.); Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych; Kampania reklamowa w internecie (kampania bannerowa, kampania na portalach branżowych); Reklamy w prasie branżowej i specjalistycznej, zakup powierzchni reklamowej; Produkcja materiałów wystawienniczych, ulotki, wizytówki, teczki. Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści dokumentacji zamówienia można kierować osobiście w siedzibie Zamawiającego lub adres Zamawiającego podany w pkt. Miejsce i termin składania ofert. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pocztą elektroniczną na adres podany w pkt. Miejsce i termin składania ofert uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy sporządzić na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą, czytelną techniką. 5. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do 4

5 zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 6. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. 7. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę upoważnioną do składania Oferty. 8. Przedłożona oferta musi być ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Po wygaśnięciu oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie ważności oferty o kolejne 30 dni. 9. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej: Nazwę i adres oferenta wraz z pieczątką firmową, numer NIP oraz numer telefonu, Datę sporządzenia, Opis nawiązujący do elementów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym. Cenę jednostkową (netto oraz brutto) każdego wydatku oraz cenę (netto oraz brutto) całego zamówienia w PLN. Cena całego zamówienia musi być podana cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku; całkowita cena ofertowa musi być podana bez podatku VAT oraz z podatkiem VAT naliczonym w stosunku do wartości netto zgodnie z obowiązującymi stawkami; Termin ważności oferty. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty dołączonego na płycie CD do niniejszego zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz poprzez jeden, dogodny dla Zleceniobiorcy sposób: a. mailowo na adres b. za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres ul. Pocztowa 1 lok. 7, Stare Babice. c. osobiście w siedzibie Firmy pod adresem ul. Pocztowa 1 lok. 7, Stare Babice. WARUNKI SKŁADANIA OFERT Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert. WARUNKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Oferowane przedmioty zamówienia muszą być zgodne z minimalnymi parametrami funkcjonalnymi wymienionymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach. Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w PLN. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: cena - waga 100%, Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt. OPIS KRYTERÓW I SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 5

6 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria. 3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów według kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące: Kryterium Opis kryterium Max. ilość punktów Cmin An = x 100 Cr gdzie: Ocenie podlega Cena An ilość punktów przyznana ofercie cena netto Cmin cena netto oferty najtańszej Cr cena netto oferty rozpatrywanej Waga ktyterium: 100% 4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia r. do godz Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi telefonicznie o wyborze Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie firmy, gdzie będzie dostępna przez 7 dni od momentu jej ogłoszenia. OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. DODATKOWE INFORMACJE 1. Dodatkowych informacji udziela P. Agnieszka Sereda pod numerem telefonu oraz adresem 2. Jeżeli, po dokonaniu oceny złożonych ofert okaże się, że wszystkie ważne oferty, nie podlegające odrzuceniu zawierają kwotę większą niż zaplanowany budżet Projektu dla przedmiotu zamówienia w danej pozycji budżetowej, Zamawiający unieważni postępowanie i nie dokona wyboru oferty. 3. Organizator Postępowania wykluczy z postępowania Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności: Uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej; Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 6

7 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Na potwierdzenie braku powiązań kapitałowych Oferent złoży oświadczenie o braku ww. powiązań. 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. Z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia Postępowania, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, obwiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego, w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy. 2. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 3. Podpisanie Umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferent stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie. ZAŁĄCZNIKI załącznik nr 1 - Wzór oferty, na płycie CD załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, na płycie CD... (podpis osoby upoważnionej) 7

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo