Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012 Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych planuje przeprowadzenie w latach ogólnopolskiej kampanii promocyjnej idei przedsiębiorczości społecznej. Kampania jest częścią projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany od lipca 2009 r. do grudnia 2013 r. Cele kampanii Główny cel kampanii Celem kampanii jest wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez upowszechnienie jej pozytywnego wizerunku i zachęcenie do biernego lub czynnego wspierania ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstw społecznych. Szczegółowe zadania kampanii 1. Zbudowanie wśród grup docelowych możliwie powszechnej świadomości idei i zjawiska ekonomii społecznej oraz świadomości istnienia przedsiębiorstw społecznych, które urzeczywistniają ideę ekonomii społecznej w działaniu. Wiem, że istnieją przedsiębiorstwa społeczne, które działają na innych zasadach, niż typowe firmy. 2. Wskazanie obszarów życia społecznego, gdzie ekonomia społeczna może mieć zastosowanie i które może w istotny sposób zmienić. Wiem, jakie problemy można rozwiązać dzięki przedsiębiorczości społecznej, do jakich sfer życia społecznego ma ona zastosowanie. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 5/2 T: , F:

2 3. Zbudowanie przekonania, że pojęcie przedsiębiorczości społecznej jest powszechnie znane w grupie docelowej (Wiem i wiem, że inni wiedzą). Wiem, że przedsiębiorczość społeczna to znany temat, jest to wiedza, którą każdy przedsiębiorca powinien posiadać. Kampanię będzie można uznać za udaną, jeśli powiedzie się wprowadzenie do języka i myślenia nowej idei, a z nią nowego sposobu podchodzenia do problemów i poszukiwania rozwiązań w grupie docelowej. W efekcie kampanii wśród grup docelowych ma pojawić się zainteresowanie współpracą z przedsiębiorstwami społecznymi mierzone poprzez liczbę zapytań na stronie www. Kontekst kampanii świadomość i postawy wobec ekonomii społecznej Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna to wciąż idee nowe i słabo rozumiane przez ogół społeczeństwa. Świadczą o tym następujące zjawiska: > Ekonomia społeczna nie jest pojęciem obecnym w mediach, szczególnie w mediach informacyjnych. Nie pojawia się ani jako temat główny, ani jako jedna z możliwości rozwiązania problemów, o których informują media. > Skłonność Polaków do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów jest ciągle niewielka, dominują postawy roszczeniowe i wspieranie interesów własnej grupy społecznej kosztem innych. Ponad połowa Polaków uważa, że długotrwale bezrobotni lub młodzież to grupy, które powinny otrzymywać szczególne wsparcie na rynku pracy, jednocześnie odmawiając takiego wsparcia emigrantom czy chorym psychicznie. > Wolontariat jest zjawiskiem rzadkim, bierze w nim udział zaledwie 12% Polaków, przy czym większość w formie przynależności do ochotniczych organizacji ratunkowych (OSP, GOPR, WOPR) lub wspólnot mieszkaniowych czy komitetów rodzicielskich. Średnia europejska zaangażowania w wolontariat wynosi 23% (EU25, wg Study On Volunteering in the EU Directorate General for Education and Culture of the European Commission). > Nawet działania filantropijne, na minimalnym poziomie jednego razu w ciągu roku podejmuje nie więcej niż 50% Polaków, mimo że takie akcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) czy przedświąteczne zbiórki żywności redukują do minimum zarówno konieczny wysiłek, jak i koszt. > Wśród dużych przedsiębiorstw zdaje się powstawać podatny grunt na współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi. Korporacje coraz chętniej angażują się w działania z zakresu CSR rozumiejąc swoją odpowiedzialność w biznesie. Jednak i w tej grupie świadomość ekonomii społecznej jest znikoma. W świetle tych obserwacji trzeba uznać, że ani pomaganie innym, ani dążenie do samodzielnego wychodzenia z trudności nie są zjawiskami dość powszechnymi, aby móc oprzeć na nich atrakcyjność takiej idei, jak ekonomia społeczna. W zasadzie jedyne, co jest dla ogółu Polaków niekwestionowaną wartością to oni sami, oraz grupa społeczna, z którą się najczęściej identyfikują, czyli zwykli ludzie. Wskazuje to, że punktem oparcia dla budowania pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej nie powinny być odległe wyższe wartości, ale po prostu człowiek. strona 2 / 9

3 Wartości przedsiębiorczości społecznej Wspólną cechą przedsiębiorstw społecznych jest prowadzenie działalności nie dla zysku finansowego, ale w celu: 1. Przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego, czyli sytuacjom, gdy ludzie nie z własnej winy, ale z powodu obiektywnych narzuconych im ograniczeń nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb czy aspiracji i w efekcie przestają wnosić wartość do życia społecznego. 2. Pobudzenia ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez pracę zarobkową lub wolontariat. Realizacja tych celów jest określana jako ZYSK SPOŁECZNY. Niestety jest to kolejne pojęcie, które nie funkcjonuje w potocznym myśleniu. Przez słowo zysk cały zwrot wskazuje raczej na różne formy zarabiania, a nie na niematerialny pożytek dla społeczeństwa osiągany poprzez ekonomiczne narzędzia działania. Konieczne jest zatem wyrażenie zysku społecznego w inny sposób, poprzez odwołanie do prostych pojęć, budzących powszechnie pozytywne reakcje. Przedsiębiorstwa społeczne, nastawione są na zyski społeczne a nie ekonomiczne i dlatego: 1. są tworzone tam, gdzie nikt znający się na rachunku finansowym nie chce rozpoczynać działalności > ODWAGA 2. są tworzone dla tych, o których wszyscy zapomnieli > SZLACHETNOŚĆ 3. są tworzone przez tych, którzy wartość i jakość stawiają znacznie wyżej niż zysk i ilość > BEZINTERESOWNOŚĆ To wskazuje na fakt, że w sytuacjach, gdy pojawia się konflikt pomiędzy interesem ekonomicznym a społecznym, czyli pomiędzy pieniądzem a człowiekiem, przedsiębiorstwa społeczne ZAWSZE STAJĄ PO STRONIE CZŁOWIEKA. Obecność przedsiębiorstw społecznych w rzeczywistości społeczno-gospodarczej równoważy działania nastawione na zysk ekonomiczny z tymi, które służą przede wszystkim człowiekowi i rozwiązywaniu jego problemów. Obecne wsparcie ekonomii społecznej w Polsce Ekonomia społeczna jest jednym z kluczowych zagadnień objętych programami pomocowymi Unii Europejskiej. Została ona wpisana jako priorytet we wszystkich strategiach rozwojowych dla Polski oraz UE. System wsparcia ekonomii społecznej stanowią przede wszystkim: 1. Portal który gromadzi informacje na temat założeń i zasad ekonomii społecznej, przekazuje aktualne informacje, prezentuje inicjatywy ekonomii społecznej; strona 3 / 9

4 2. SKES Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, zrzeszająca przedstawicieli różnych organizacji w sektorze ekonomii społecznej; 3. Zespół doradczy Rady Ministrów ma na celu opracowanie i wdrożenie ram prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (podmiotów ekonomii społecznej) w Polsce; 4. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które oferują szkolenia i doradztwo. Ich zadaniem jest głównie działanie operacyjne wspierają inicjatywy osób i organizacji, które się do nich zgłoszą. Niektóre OWES-y prowadzą także działania promocyjne, jednak na małą skalę i nie systematycznie; 5. Partnerstwa rozpoczyna się współpraca pomiędzy sektorem biznesowym i społecznym dla wzmocnienia potencjału obu z nich; 6. Pakt na rzecz ekonomii społecznej trwają prace nad przygotowaniem dokumentu. Planowany termin jego ogłoszenia to październik Pakt ma być wyrażeniem wspólnego stanowiska wypracowanego przez bardzo zróżnicowane środowisko związane z ekonomią społeczną na temat zadań i kierunków rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 7. Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej organizowane co roku w październiku (w 2012 w Krakowie). To coroczny kongres sektora ekonomii społecznej, w czasie którego spotykają się przedstawiciele środowiska (administracji publicznej, organizacji wspierających rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz samych przedsiębiorstw społecznych). W trakcie 2 dni dyskutowane są najważniejsze kwestie związane z rozwojem sektora (konsultowany kształt ustaw, strategie rozwoju). Jest to również okazja do promowania przedsiębiorstw społecznych. Wszystkie te działania są stałą bazą dla promocji przedsiębiorczości społecznej i powodują stopniowe upowszechnianie wiedzy na jej temat. Ich słabością jest jednak niewielkie dotarcie do szerokiej opinii publicznej, a nawet podmiotów, które mogą być najbardziej zainteresowane tą ideą. Obecnie odbywa się Konkurs na przedsiębiorstwo społeczne roku organizowany przez FISE. Laureatami będą przedsiębiorstwa modelowe, których skala i sposób działania mogą być przykładem i inspiracją dla innych organizacji. Zarówno laureaci, jak pozytywnie zweryfikowani uczestnicy, zdobędą oprócz nagród prawo do posługiwania się znakiem [es], zgodnym z identyfikacją wizualną projektu ZSWES. Zaplanowano 3 edycje Konkursu, które wyłonią w sumie co najmniej 15 laureatów. Konkurs będzie miał swoje zwieńczenie16 listopada 2012 roku, kiedy zostaną wręczone nagrody. Ze względu na duży potencjał medialny wydarzenia istotne jest uwzględnienie go w harmonogramie działań promocyjnych. FISE prowadzi także następujące działania, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o przedsiębiorstwie społecznym wśród przedsiębiorców i administracji publicznej, a także zaangażowanie ich we współpracę: 1. mapa.ekonomiaspoleczna.pl, baza wiarygodnych dostawców towarów i usług (aktualnie licząca 650 podmiotów, głównie dostawców usług); 2. Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, atlas.ekonomiaspoleczna.pl, zawierający opisy przykładowych przedsiębiorstw społecznych w formie case study; strona 4 / 9

5 3. Baza kontaktów z administracją publiczną, NGO; 4. Branżowe kanały komunikacji: bezrobocie.org.pl, ekonomiaspoleczna.pl; 5. Znak [es] wraz z systemem identyfikacji graficznej; 6. Planowane jest przygotowanie i wydanie Poradnika dla biznesu o ekonomii społecznej. Główny przekaz kampanii promocyjnej Podstawową przesłanką do konstruowania przekazu kampanii jest obserwacja, że siłą przedsiębiorstw społecznych jest ich pozycja w konflikcie pomiędzy zyskiem finansowym a społecznym. To prowadzi do następującego komunikatu: Przedsiębiorstwa społeczne PRZYWRACAJĄ RÓWNOWAGĘ Przedsiębiorstwa społeczne powodują, że powstają miejsca pracy, produkty i usługi, których nie byłoby, gdyby rządził tylko zysk ekonomiczny. Zyskiem przedsiębiorstw społecznych jest CZŁOWIEK. Równowaga, którą wprowadza przedsiębiorczość społeczna, jest pojęciem uniwersalnym i obejmuje wiele sfer: 1. RÓWNOWAGA między pieniądzem a człowiekiem wypracowanie zysku, ale w sposób zbieżny z życiowymi potrzebami i celami pracowników. 2. RÓWNOWAGA między zyskiem a społeczną wartością stałe uwzględnianie społecznych konsekwencji działania przedsiębiorstwa. 3. RÓWNOWAGA między własnym sukcesem a działaniem dla innych liderzy przedsiębiorstw społecznych odnoszą osobisty sukces, ale jednocześnie dają dużo innym, nie mają wątpliwości co do społecznej wartości swojego działania. 4. RÓWNOWAGA między chęcią działania a możliwościami założyciele i pracownicy przedsiębiorstw społecznych zyskują dzięki nim znacznie większe możliwości działania i realizacji swoich celów. 5. RÓWNOWAGA między wysiłkiem a wsparciem przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy nie są klientami administracji i pomocy społecznej, ale wkładają duży wysiłek w zaspokojenie swoich potrzeb, a potrzebują jedynie niewielkiego wsparcia. 6. RÓWNOWAGA między potrzebami a możliwościami dzięki przedsiębiorczości społecznej organizacje i ludzie zyskują skuteczne narzędzie samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb. Grupy docelowe kampanii promocyjnej W perspektywie długookresowej znajomość celów i zasad przedsiębiorczości społecznej powinna być powszechna, jednak bieżąca kampania będzie skoncentrowana na następujących grupach docelowych: A. Grupy, do których przekaz kampanii MUSI dotrzeć Rejony sukcesu: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice, Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie strona 5 / 9

6 1. Przedsiębiorcy: przedstawiciele biznesu, korporacji międzynarodowych działających na terenie aglomeracji lub miast powyżej 500 tys. mieszkańców, korzystający w swojej działalności z usług firm zewnętrznych (outsourcing) lub współpracujący z lokalnymi producentami, otwarci na zmiany, poszukujący nowych partnerów w biznesie, aktywnie rozwijający swoją firmę poprzez wprowadzanie nowych usług, produktów, poszukiwanie klientów. Gotowi zapłacić nieco więcej za zamawiane usługi/produkty, w zamian za pewność, że środki te przyczyniają się do rozwiązania problemu społecznego. Prowadzą działania w ramach przyjętej polityki CSR, przyczyniając się np. do rozwoju lokalnej społeczności lub wspierania wybranej grupy. Przedsiębiorstwa, do których będzie łatwiej dotrzeć to te, które prowadzą już lub chcą zainicjować politykę CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). 2. Istniejące już i działające przedsiębiorstwa społeczne. Rejony potencjału: Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Lubelskie 1. Prowadzący małe i średnie firmy, działający na terenie aglomeracji lub miast powyżej 50 tys. mieszkańców, korzystający w swojej działalności z usług firm zewnętrznych (outsourcing) lub współpracujący z lokalnymi producentami, otwarci na zmiany, poszukujący nowych partnerów w biznesie, aktywnie rozwijający swoją firmę poprzez wprowadzanie nowych usług, produktów, poszukiwanie nowych klientów. 2. Istniejące już i działające przedsiębiorstwa społeczne. B. Grupy, do których przekaz kampanii POWINIEN dotrzeć Rejony sukcesu: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice, Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie Rejony potencjału: Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Lubelskie 1. Administracja, koła polityczne: Urzędnicy to grupa bardzo istotna z punktu widzenia eliminacji barier formalno-prawnych. Ich wiedza o przedsiębiorstwach społecznych jest niewielka, nie wiedzą też jak ją wykorzystać do realizacji własnych celów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym. Myślą w sposób sformalizowany i racjonalny, ważna jest dla nich relacja kosztów do zysków. Istotni są dla nas zarówno urzędnicy zajmujący się polityką społeczną, jak i pracujący w działach promocji i inwestycji, działach zamówień publicznych i zakupów. 2. Politycy lokalni, działacze samorządowi: wiedzą niewiele o przedsiębiorstwach społecznych, jednak ich celem jest przede wszystkim budowanie poparcia dla swojej opcji politycznej przedsiębiorczość społeczna może być dla nich atrakcyjna, jako idea, którą mogą promować i wdrażać. 3. Liderzy ES: osoby zaangażowane w działalność społeczną, aktywne, wrażliwe społecznie, przedsiębiorcze, raczej nieufne wobec administracyjnych narzędzi działania; otwarte na kontakt i możliwość współpracy z innymi organizacjami. strona 6 / 9

7 Obecni grupa kluczowa dla uruchomienia systemu nadawania znaku [es] muszą mieć przekonanie, że kampania jest zgodna z ich rozumieniem pojęcia przedsiębiorstwa społecznego i wyraża oraz promuje ich system wartości. Potencjalni bardzo istotna grupa, gdyż ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla pojawiania się kolejnych przedsiębiorstw społecznych. Są to działacze społeczni, samorządowi, przedsiębiorcy, którzy starając się rozwiązywać problemy społeczne w swoim otoczeniu, a nie brali dotychczas pod uwagę narzędzi ekonomii społecznej. C. Grupy, do których przekaz kampanii MOŻE dotrzeć Rejony sukcesu: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice, Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie Rejony potencjału: Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Lubelskie Rejony potrzeb: Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubuskie, Podlaskie 1. Konsumenci i wyborcy: mieszkańcy aglomeracji oraz miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pracujący lub pracujący i uczący się, zainteresowani życiem lokalnych społeczności (czytają płatną lub darmową prasę lokalną, biorą udział w wyborach samorządowych), przy podejmowaniu decyzji zakupowych biorą pod uwagę względy etyczne (bezpieczeństwo dla środowiska, fair trade, właściwy sposób testowania), w wieku od 20 do 45 lat. 2. Beneficjenci ES: Osoby, które doświadczają jakiejś formy wykluczenia, ale nie biorą pod uwagę narzędzi ekonomii społecznej jako sposobu wyjścia z sytuacji, nie wierzą w swoje możliwości, nie znajdują liderów, na których mogliby się oprzeć. Niepewni swoich możliwości, bez własnego planu na rozwiązanie swoich problemów. Zadania agencji W ramach zgłoszenia konkursowego oczekujemy przygotowania kompleksowej oferty kampanii promocyjnej przedsiębiorstw społecznych obejmującej narzędzia komunikacji 360, składającej się z następujących elementów: 1. Propozycja strategiczna obejmująca: a) Strategię komunikacji kampanii promocyjnej. b) Charakterystykę psychograficzną grupy docelowej, jako bazy dla idei kreatywnej. c) Efektywny dobór kanałów i narzędzi komunikacyjnych, poza obowiązkowymi wskazanymi w Briefie konkursowym (propozycja kreatywna), wykorzystanie w strategii komunikacji aktualnie prowadzonych działań i narzędzi, ze szczególnym naciskiem na Galę Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. d) Założenia intensywności wykorzystania w/w narzędzi w kampanii. strona 7 / 9

8 e) Metodologię monitorowania efektów kampanii wskazanie narzędzi i wskaźników oraz określenie ich w czasie. 2. Propozycja kreatywna obejmująca: a) Ideę kreatywną kampanii promocyjnej. b) Hasło promocyjne. c) Key Visual kampanii do wykorzystania w prasie oraz Internecie. d) Stworzenie mikrowitryny promocyjnej, silnie połączonej z wykorzystującej tam zgromadzony content i prezentującej idee przedsiębiorczości społecznej dla grupy docelowej. Stworzenie księgi marki [es], opisującej i ilustrującej sposób komunikacji marki, uwzględniającej istniejącą księgę identyfikacji graficznej znaku [es]. 3. Propozycja mediowa obejmująca: a) Dobór mediów, które przy zakładanym budżecie kampanii zapewnią najlepsze dotarcie do wskazanych grup docelowych. b) Optymalny media mix, także z uwzględnieniem unikalnych/niestandardowych autorskich pomysłów mediowych. c) Kompleksowy plan kampanii z wykorzystaniem wszystkich planowanych nośników i form. 4. Harmonogram działań. 5. Budżet kampanii promocyjnej wraz z kosztem zakupu mediów. Od agencji oczekujemy także rekomendacji dotyczącej możliwości kontynuacji działań w przyszłym roku. Rekomendacja nie musi uwzględniać kreacji a jedynie wskazania strategiczne. Wykluczone jest składanie ofert cząstkowych. Termin realizacji zadania Działania powinny zostać zaplanowane na okres od lipca do grudnia 2012 r. Budżet i wynagrodzenie agencji Budżet na kreację i produkcję, łącznie z zakupem mediów i wynagrodzeniem agencji, wynosi złotych brutto. Ocena projektów Ocenie podlegać będą część strategiczna, mediowa (strategia komunikacji, zrozumienie grup docelowych, dobór kanałów i narzędzi, rozplanowane działań w czasie) kreatywna (siła idei kreatywnej) oraz założenia budżetowe w proporcji strategia 40 / kreacja 40 / budżet 20. strona 8 / 9

9 Czas Prosimy o podjęcie decyzji o udziale w konkursie ofert, do którego przeprowadzenia jesteśmy zobligowani unijną zasadą konkurencyjności, do dnia 11 maja 2012 roku. Po 11 maja 2012 r. zorganizowane zostaną spotkania z potencjalnymi oferentami w celu uszczegółowienia oferty i udzielenia dodatkowych odpowiedzi. Termin nadsyłania ofert mija 11 czerwca 2012 r. o godzinie 17:00. strona 9 / 9

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - Zrealizowała ponad 100 projektów, przeszkoliła 7 tys. osób, w tym pracowników instytucji

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Cel projektu. Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. oraz

Cel projektu. Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. oraz Cel projektu Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz promocja przedsiębiorczości społecznej wśród kadr instytucji rynku pracy w województwie małopolskim Termin realizacji projektu Projekt

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B Violetta Pluta PLAN PREZENTACJI 1. B2B w kontekście działania 8.2 PO IG 2. Jak dobrze przygotować dokumentację aplikacyjną? 3. Nowości w naborach w 2009 r. 4.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przełamujemy bariery

REGULAMIN KONKURSU Przełamujemy bariery REGULAMIN KONKURSU Przełamujemy bariery Konkurs Przełamujemy bariery organizowany jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne w Łodzi, przy współudziale Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Komisji Oceny Ofert na projekt i realizację kampanii promocyjnej ekonomii społecznej

Regulamin prac Komisji Oceny Ofert na projekt i realizację kampanii promocyjnej ekonomii społecznej Regulamin prac Komisji Oceny Ofert na projekt i realizację kampanii promocyjnej ekonomii społecznej Konkurs ofert 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) organizuje Konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Centra Ekonomii Społecznej Warszawa (FISE) - województwa: mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 1 Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 Strategia MWM Polska 2015-2020 CEL 20.000 MENTORÓW ( mężczyzn i kobiet ) Liderzy projektu MWM - USA będą doradcami MWM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu

Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Okres realizacji: listopad 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM Działalność statutowa organizacji pozarządowych koncentrujących się wokół określonego problemu, potrzeby czy sprawy jest zwykle działalnością pożytku publicznego, tj.

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Informacje o projekcie Czas trwania projektu: 03.01.2011 r. 31.12.2013 r. Cele projektu: Rozwinięcie przez minimum 800 przedsiębiorstw w województwie łódzkim, w okresie 2011 2013 r., potencjału w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole.

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka WYNIKI BADAŃ Opracowanie Katarzyna Kwapińska Rodzice w szkole ziemia niczyja administracja oświatowa administracja samorządowa

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ FIRMA DOBRZE WIDZIANA Edycja II (2010 roku) i Edycja III (2011 rok) I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana jest Business Centre Club jako Partner

Bardziej szczegółowo

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 1. Geneza projektu 2. Cele projektu krótkoterminowe długoterminowe 3. Grupa docelowa projektu 4. Przebieg realizacji projektu 5. Korzyści z udziału w konkursie GENEZA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo