Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012 Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych planuje przeprowadzenie w latach ogólnopolskiej kampanii promocyjnej idei przedsiębiorczości społecznej. Kampania jest częścią projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany od lipca 2009 r. do grudnia 2013 r. Cele kampanii Główny cel kampanii Celem kampanii jest wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez upowszechnienie jej pozytywnego wizerunku i zachęcenie do biernego lub czynnego wspierania ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstw społecznych. Szczegółowe zadania kampanii 1. Zbudowanie wśród grup docelowych możliwie powszechnej świadomości idei i zjawiska ekonomii społecznej oraz świadomości istnienia przedsiębiorstw społecznych, które urzeczywistniają ideę ekonomii społecznej w działaniu. Wiem, że istnieją przedsiębiorstwa społeczne, które działają na innych zasadach, niż typowe firmy. 2. Wskazanie obszarów życia społecznego, gdzie ekonomia społeczna może mieć zastosowanie i które może w istotny sposób zmienić. Wiem, jakie problemy można rozwiązać dzięki przedsiębiorczości społecznej, do jakich sfer życia społecznego ma ona zastosowanie. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 5/2 T: , F:

2 3. Zbudowanie przekonania, że pojęcie przedsiębiorczości społecznej jest powszechnie znane w grupie docelowej (Wiem i wiem, że inni wiedzą). Wiem, że przedsiębiorczość społeczna to znany temat, jest to wiedza, którą każdy przedsiębiorca powinien posiadać. Kampanię będzie można uznać za udaną, jeśli powiedzie się wprowadzenie do języka i myślenia nowej idei, a z nią nowego sposobu podchodzenia do problemów i poszukiwania rozwiązań w grupie docelowej. W efekcie kampanii wśród grup docelowych ma pojawić się zainteresowanie współpracą z przedsiębiorstwami społecznymi mierzone poprzez liczbę zapytań na stronie www. Kontekst kampanii świadomość i postawy wobec ekonomii społecznej Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna to wciąż idee nowe i słabo rozumiane przez ogół społeczeństwa. Świadczą o tym następujące zjawiska: > Ekonomia społeczna nie jest pojęciem obecnym w mediach, szczególnie w mediach informacyjnych. Nie pojawia się ani jako temat główny, ani jako jedna z możliwości rozwiązania problemów, o których informują media. > Skłonność Polaków do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów jest ciągle niewielka, dominują postawy roszczeniowe i wspieranie interesów własnej grupy społecznej kosztem innych. Ponad połowa Polaków uważa, że długotrwale bezrobotni lub młodzież to grupy, które powinny otrzymywać szczególne wsparcie na rynku pracy, jednocześnie odmawiając takiego wsparcia emigrantom czy chorym psychicznie. > Wolontariat jest zjawiskiem rzadkim, bierze w nim udział zaledwie 12% Polaków, przy czym większość w formie przynależności do ochotniczych organizacji ratunkowych (OSP, GOPR, WOPR) lub wspólnot mieszkaniowych czy komitetów rodzicielskich. Średnia europejska zaangażowania w wolontariat wynosi 23% (EU25, wg Study On Volunteering in the EU Directorate General for Education and Culture of the European Commission). > Nawet działania filantropijne, na minimalnym poziomie jednego razu w ciągu roku podejmuje nie więcej niż 50% Polaków, mimo że takie akcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) czy przedświąteczne zbiórki żywności redukują do minimum zarówno konieczny wysiłek, jak i koszt. > Wśród dużych przedsiębiorstw zdaje się powstawać podatny grunt na współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi. Korporacje coraz chętniej angażują się w działania z zakresu CSR rozumiejąc swoją odpowiedzialność w biznesie. Jednak i w tej grupie świadomość ekonomii społecznej jest znikoma. W świetle tych obserwacji trzeba uznać, że ani pomaganie innym, ani dążenie do samodzielnego wychodzenia z trudności nie są zjawiskami dość powszechnymi, aby móc oprzeć na nich atrakcyjność takiej idei, jak ekonomia społeczna. W zasadzie jedyne, co jest dla ogółu Polaków niekwestionowaną wartością to oni sami, oraz grupa społeczna, z którą się najczęściej identyfikują, czyli zwykli ludzie. Wskazuje to, że punktem oparcia dla budowania pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej nie powinny być odległe wyższe wartości, ale po prostu człowiek. strona 2 / 9

3 Wartości przedsiębiorczości społecznej Wspólną cechą przedsiębiorstw społecznych jest prowadzenie działalności nie dla zysku finansowego, ale w celu: 1. Przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego, czyli sytuacjom, gdy ludzie nie z własnej winy, ale z powodu obiektywnych narzuconych im ograniczeń nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb czy aspiracji i w efekcie przestają wnosić wartość do życia społecznego. 2. Pobudzenia ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez pracę zarobkową lub wolontariat. Realizacja tych celów jest określana jako ZYSK SPOŁECZNY. Niestety jest to kolejne pojęcie, które nie funkcjonuje w potocznym myśleniu. Przez słowo zysk cały zwrot wskazuje raczej na różne formy zarabiania, a nie na niematerialny pożytek dla społeczeństwa osiągany poprzez ekonomiczne narzędzia działania. Konieczne jest zatem wyrażenie zysku społecznego w inny sposób, poprzez odwołanie do prostych pojęć, budzących powszechnie pozytywne reakcje. Przedsiębiorstwa społeczne, nastawione są na zyski społeczne a nie ekonomiczne i dlatego: 1. są tworzone tam, gdzie nikt znający się na rachunku finansowym nie chce rozpoczynać działalności > ODWAGA 2. są tworzone dla tych, o których wszyscy zapomnieli > SZLACHETNOŚĆ 3. są tworzone przez tych, którzy wartość i jakość stawiają znacznie wyżej niż zysk i ilość > BEZINTERESOWNOŚĆ To wskazuje na fakt, że w sytuacjach, gdy pojawia się konflikt pomiędzy interesem ekonomicznym a społecznym, czyli pomiędzy pieniądzem a człowiekiem, przedsiębiorstwa społeczne ZAWSZE STAJĄ PO STRONIE CZŁOWIEKA. Obecność przedsiębiorstw społecznych w rzeczywistości społeczno-gospodarczej równoważy działania nastawione na zysk ekonomiczny z tymi, które służą przede wszystkim człowiekowi i rozwiązywaniu jego problemów. Obecne wsparcie ekonomii społecznej w Polsce Ekonomia społeczna jest jednym z kluczowych zagadnień objętych programami pomocowymi Unii Europejskiej. Została ona wpisana jako priorytet we wszystkich strategiach rozwojowych dla Polski oraz UE. System wsparcia ekonomii społecznej stanowią przede wszystkim: 1. Portal który gromadzi informacje na temat założeń i zasad ekonomii społecznej, przekazuje aktualne informacje, prezentuje inicjatywy ekonomii społecznej; strona 3 / 9

4 2. SKES Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, zrzeszająca przedstawicieli różnych organizacji w sektorze ekonomii społecznej; 3. Zespół doradczy Rady Ministrów ma na celu opracowanie i wdrożenie ram prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (podmiotów ekonomii społecznej) w Polsce; 4. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które oferują szkolenia i doradztwo. Ich zadaniem jest głównie działanie operacyjne wspierają inicjatywy osób i organizacji, które się do nich zgłoszą. Niektóre OWES-y prowadzą także działania promocyjne, jednak na małą skalę i nie systematycznie; 5. Partnerstwa rozpoczyna się współpraca pomiędzy sektorem biznesowym i społecznym dla wzmocnienia potencjału obu z nich; 6. Pakt na rzecz ekonomii społecznej trwają prace nad przygotowaniem dokumentu. Planowany termin jego ogłoszenia to październik Pakt ma być wyrażeniem wspólnego stanowiska wypracowanego przez bardzo zróżnicowane środowisko związane z ekonomią społeczną na temat zadań i kierunków rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 7. Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej organizowane co roku w październiku (w 2012 w Krakowie). To coroczny kongres sektora ekonomii społecznej, w czasie którego spotykają się przedstawiciele środowiska (administracji publicznej, organizacji wspierających rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz samych przedsiębiorstw społecznych). W trakcie 2 dni dyskutowane są najważniejsze kwestie związane z rozwojem sektora (konsultowany kształt ustaw, strategie rozwoju). Jest to również okazja do promowania przedsiębiorstw społecznych. Wszystkie te działania są stałą bazą dla promocji przedsiębiorczości społecznej i powodują stopniowe upowszechnianie wiedzy na jej temat. Ich słabością jest jednak niewielkie dotarcie do szerokiej opinii publicznej, a nawet podmiotów, które mogą być najbardziej zainteresowane tą ideą. Obecnie odbywa się Konkurs na przedsiębiorstwo społeczne roku organizowany przez FISE. Laureatami będą przedsiębiorstwa modelowe, których skala i sposób działania mogą być przykładem i inspiracją dla innych organizacji. Zarówno laureaci, jak pozytywnie zweryfikowani uczestnicy, zdobędą oprócz nagród prawo do posługiwania się znakiem [es], zgodnym z identyfikacją wizualną projektu ZSWES. Zaplanowano 3 edycje Konkursu, które wyłonią w sumie co najmniej 15 laureatów. Konkurs będzie miał swoje zwieńczenie16 listopada 2012 roku, kiedy zostaną wręczone nagrody. Ze względu na duży potencjał medialny wydarzenia istotne jest uwzględnienie go w harmonogramie działań promocyjnych. FISE prowadzi także następujące działania, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o przedsiębiorstwie społecznym wśród przedsiębiorców i administracji publicznej, a także zaangażowanie ich we współpracę: 1. mapa.ekonomiaspoleczna.pl, baza wiarygodnych dostawców towarów i usług (aktualnie licząca 650 podmiotów, głównie dostawców usług); 2. Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, atlas.ekonomiaspoleczna.pl, zawierający opisy przykładowych przedsiębiorstw społecznych w formie case study; strona 4 / 9

5 3. Baza kontaktów z administracją publiczną, NGO; 4. Branżowe kanały komunikacji: bezrobocie.org.pl, ekonomiaspoleczna.pl; 5. Znak [es] wraz z systemem identyfikacji graficznej; 6. Planowane jest przygotowanie i wydanie Poradnika dla biznesu o ekonomii społecznej. Główny przekaz kampanii promocyjnej Podstawową przesłanką do konstruowania przekazu kampanii jest obserwacja, że siłą przedsiębiorstw społecznych jest ich pozycja w konflikcie pomiędzy zyskiem finansowym a społecznym. To prowadzi do następującego komunikatu: Przedsiębiorstwa społeczne PRZYWRACAJĄ RÓWNOWAGĘ Przedsiębiorstwa społeczne powodują, że powstają miejsca pracy, produkty i usługi, których nie byłoby, gdyby rządził tylko zysk ekonomiczny. Zyskiem przedsiębiorstw społecznych jest CZŁOWIEK. Równowaga, którą wprowadza przedsiębiorczość społeczna, jest pojęciem uniwersalnym i obejmuje wiele sfer: 1. RÓWNOWAGA między pieniądzem a człowiekiem wypracowanie zysku, ale w sposób zbieżny z życiowymi potrzebami i celami pracowników. 2. RÓWNOWAGA między zyskiem a społeczną wartością stałe uwzględnianie społecznych konsekwencji działania przedsiębiorstwa. 3. RÓWNOWAGA między własnym sukcesem a działaniem dla innych liderzy przedsiębiorstw społecznych odnoszą osobisty sukces, ale jednocześnie dają dużo innym, nie mają wątpliwości co do społecznej wartości swojego działania. 4. RÓWNOWAGA między chęcią działania a możliwościami założyciele i pracownicy przedsiębiorstw społecznych zyskują dzięki nim znacznie większe możliwości działania i realizacji swoich celów. 5. RÓWNOWAGA między wysiłkiem a wsparciem przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy nie są klientami administracji i pomocy społecznej, ale wkładają duży wysiłek w zaspokojenie swoich potrzeb, a potrzebują jedynie niewielkiego wsparcia. 6. RÓWNOWAGA między potrzebami a możliwościami dzięki przedsiębiorczości społecznej organizacje i ludzie zyskują skuteczne narzędzie samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb. Grupy docelowe kampanii promocyjnej W perspektywie długookresowej znajomość celów i zasad przedsiębiorczości społecznej powinna być powszechna, jednak bieżąca kampania będzie skoncentrowana na następujących grupach docelowych: A. Grupy, do których przekaz kampanii MUSI dotrzeć Rejony sukcesu: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice, Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie strona 5 / 9

6 1. Przedsiębiorcy: przedstawiciele biznesu, korporacji międzynarodowych działających na terenie aglomeracji lub miast powyżej 500 tys. mieszkańców, korzystający w swojej działalności z usług firm zewnętrznych (outsourcing) lub współpracujący z lokalnymi producentami, otwarci na zmiany, poszukujący nowych partnerów w biznesie, aktywnie rozwijający swoją firmę poprzez wprowadzanie nowych usług, produktów, poszukiwanie klientów. Gotowi zapłacić nieco więcej za zamawiane usługi/produkty, w zamian za pewność, że środki te przyczyniają się do rozwiązania problemu społecznego. Prowadzą działania w ramach przyjętej polityki CSR, przyczyniając się np. do rozwoju lokalnej społeczności lub wspierania wybranej grupy. Przedsiębiorstwa, do których będzie łatwiej dotrzeć to te, które prowadzą już lub chcą zainicjować politykę CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). 2. Istniejące już i działające przedsiębiorstwa społeczne. Rejony potencjału: Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Lubelskie 1. Prowadzący małe i średnie firmy, działający na terenie aglomeracji lub miast powyżej 50 tys. mieszkańców, korzystający w swojej działalności z usług firm zewnętrznych (outsourcing) lub współpracujący z lokalnymi producentami, otwarci na zmiany, poszukujący nowych partnerów w biznesie, aktywnie rozwijający swoją firmę poprzez wprowadzanie nowych usług, produktów, poszukiwanie nowych klientów. 2. Istniejące już i działające przedsiębiorstwa społeczne. B. Grupy, do których przekaz kampanii POWINIEN dotrzeć Rejony sukcesu: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice, Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie Rejony potencjału: Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Lubelskie 1. Administracja, koła polityczne: Urzędnicy to grupa bardzo istotna z punktu widzenia eliminacji barier formalno-prawnych. Ich wiedza o przedsiębiorstwach społecznych jest niewielka, nie wiedzą też jak ją wykorzystać do realizacji własnych celów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym. Myślą w sposób sformalizowany i racjonalny, ważna jest dla nich relacja kosztów do zysków. Istotni są dla nas zarówno urzędnicy zajmujący się polityką społeczną, jak i pracujący w działach promocji i inwestycji, działach zamówień publicznych i zakupów. 2. Politycy lokalni, działacze samorządowi: wiedzą niewiele o przedsiębiorstwach społecznych, jednak ich celem jest przede wszystkim budowanie poparcia dla swojej opcji politycznej przedsiębiorczość społeczna może być dla nich atrakcyjna, jako idea, którą mogą promować i wdrażać. 3. Liderzy ES: osoby zaangażowane w działalność społeczną, aktywne, wrażliwe społecznie, przedsiębiorcze, raczej nieufne wobec administracyjnych narzędzi działania; otwarte na kontakt i możliwość współpracy z innymi organizacjami. strona 6 / 9

7 Obecni grupa kluczowa dla uruchomienia systemu nadawania znaku [es] muszą mieć przekonanie, że kampania jest zgodna z ich rozumieniem pojęcia przedsiębiorstwa społecznego i wyraża oraz promuje ich system wartości. Potencjalni bardzo istotna grupa, gdyż ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla pojawiania się kolejnych przedsiębiorstw społecznych. Są to działacze społeczni, samorządowi, przedsiębiorcy, którzy starając się rozwiązywać problemy społeczne w swoim otoczeniu, a nie brali dotychczas pod uwagę narzędzi ekonomii społecznej. C. Grupy, do których przekaz kampanii MOŻE dotrzeć Rejony sukcesu: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice, Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie Rejony potencjału: Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Lubelskie Rejony potrzeb: Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubuskie, Podlaskie 1. Konsumenci i wyborcy: mieszkańcy aglomeracji oraz miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pracujący lub pracujący i uczący się, zainteresowani życiem lokalnych społeczności (czytają płatną lub darmową prasę lokalną, biorą udział w wyborach samorządowych), przy podejmowaniu decyzji zakupowych biorą pod uwagę względy etyczne (bezpieczeństwo dla środowiska, fair trade, właściwy sposób testowania), w wieku od 20 do 45 lat. 2. Beneficjenci ES: Osoby, które doświadczają jakiejś formy wykluczenia, ale nie biorą pod uwagę narzędzi ekonomii społecznej jako sposobu wyjścia z sytuacji, nie wierzą w swoje możliwości, nie znajdują liderów, na których mogliby się oprzeć. Niepewni swoich możliwości, bez własnego planu na rozwiązanie swoich problemów. Zadania agencji W ramach zgłoszenia konkursowego oczekujemy przygotowania kompleksowej oferty kampanii promocyjnej przedsiębiorstw społecznych obejmującej narzędzia komunikacji 360, składającej się z następujących elementów: 1. Propozycja strategiczna obejmująca: a) Strategię komunikacji kampanii promocyjnej. b) Charakterystykę psychograficzną grupy docelowej, jako bazy dla idei kreatywnej. c) Efektywny dobór kanałów i narzędzi komunikacyjnych, poza obowiązkowymi wskazanymi w Briefie konkursowym (propozycja kreatywna), wykorzystanie w strategii komunikacji aktualnie prowadzonych działań i narzędzi, ze szczególnym naciskiem na Galę Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. d) Założenia intensywności wykorzystania w/w narzędzi w kampanii. strona 7 / 9

8 e) Metodologię monitorowania efektów kampanii wskazanie narzędzi i wskaźników oraz określenie ich w czasie. 2. Propozycja kreatywna obejmująca: a) Ideę kreatywną kampanii promocyjnej. b) Hasło promocyjne. c) Key Visual kampanii do wykorzystania w prasie oraz Internecie. d) Stworzenie mikrowitryny promocyjnej, silnie połączonej z wykorzystującej tam zgromadzony content i prezentującej idee przedsiębiorczości społecznej dla grupy docelowej. Stworzenie księgi marki [es], opisującej i ilustrującej sposób komunikacji marki, uwzględniającej istniejącą księgę identyfikacji graficznej znaku [es]. 3. Propozycja mediowa obejmująca: a) Dobór mediów, które przy zakładanym budżecie kampanii zapewnią najlepsze dotarcie do wskazanych grup docelowych. b) Optymalny media mix, także z uwzględnieniem unikalnych/niestandardowych autorskich pomysłów mediowych. c) Kompleksowy plan kampanii z wykorzystaniem wszystkich planowanych nośników i form. 4. Harmonogram działań. 5. Budżet kampanii promocyjnej wraz z kosztem zakupu mediów. Od agencji oczekujemy także rekomendacji dotyczącej możliwości kontynuacji działań w przyszłym roku. Rekomendacja nie musi uwzględniać kreacji a jedynie wskazania strategiczne. Wykluczone jest składanie ofert cząstkowych. Termin realizacji zadania Działania powinny zostać zaplanowane na okres od lipca do grudnia 2012 r. Budżet i wynagrodzenie agencji Budżet na kreację i produkcję, łącznie z zakupem mediów i wynagrodzeniem agencji, wynosi złotych brutto. Ocena projektów Ocenie podlegać będą część strategiczna, mediowa (strategia komunikacji, zrozumienie grup docelowych, dobór kanałów i narzędzi, rozplanowane działań w czasie) kreatywna (siła idei kreatywnej) oraz założenia budżetowe w proporcji strategia 40 / kreacja 40 / budżet 20. strona 8 / 9

9 Czas Prosimy o podjęcie decyzji o udziale w konkursie ofert, do którego przeprowadzenia jesteśmy zobligowani unijną zasadą konkurencyjności, do dnia 11 maja 2012 roku. Po 11 maja 2012 r. zorganizowane zostaną spotkania z potencjalnymi oferentami w celu uszczegółowienia oferty i udzielenia dodatkowych odpowiedzi. Termin nadsyłania ofert mija 11 czerwca 2012 r. o godzinie 17:00. strona 9 / 9

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo