es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe"

Transkrypt

1 es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na lata Konkurencyjność rynku pracy uzależniona jest od szeregu czynników, które mają odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Krakowa i należy je traktować kompleksowo. Natomiast przedłożony program dotyczy z jednej strony specjalistycznych działań określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a z drugiej strony niekonwencjonalnym działaniom mającym na celu aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Tym założeniom ma służyć proponowane w programie utworzenie 18 punktów szybkiego pośrednictwa pracy z poszerzoną działalnością na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Propozycja utworzenia tak gęstej sieci punktów ukierunkowanych na szeroko rozumianą aktywizację zawodową ma szansę stać się pilotażowym projektem na skalę krajową. W dalszej perspektywie czasu powstałe punkty mogą stanowić zalążek ściślejszej współpracy pomiędzy radami dzielnic, a społecznością lokalną dzięki temu pojawi się szansa na efektywniejsze wspieranie spójności i integracji społecznej oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Jest to jedno z głównych założeń stawianych administracji publicznej w zakresie ekonomii społecznej. Należy oczekiwać, że realizacja Programu rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy, ukierunkowana będzie na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej, jako wspólnego działania ekonomicznej skuteczności i społecznej przedsiębiorczości oraz zwiększy szansę uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i zagrożone bezrobociem [s. 4-5]. IV. Cele główne, cele szczegółowe, przewidziane działania Cel główny: 1. Przeciwdziałanie bezrobociu 1.4. Przybliżenie usług Grodzkiego Urzędu Pracy do bezrobotnych mieszkańców Krakowa Działania: Informacje dla osób zainteresowanych tworzeniem MŚP i ekonomią społeczną 1.5. Dążenie do zapewnienia równości szans na rynku pracy Działania: Wykorzystanie narzędzi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym 2. Upowszechnianie gospodarki społecznej 1 S t r o n a

2 2.1. Kształtowanie wiadomości znaczenia gospodarki społecznej dla rynku pracy Działania: Kształtowanie zrozumienia i wsparcia ze strony administracji publicznej Kształtowanie zrozumienia wśród przedsiębiorców upowszechnianie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu Integrowanie środowiska niekomercyjnych organizacji rynku pracy Promocja spółdzielni socjalnych [s ] Cel główny Upowszechnienie gospodarki społecznej. 2.1 Kształtowanie świadomości znaczenia gospodarki społecznej dla rynku pracy. Gospodarka społeczna, nazywana również ekonomią społeczną jest pojęciem wciąż bardzo nowym, o czym świadczy brak ostatecznej definicji tego zagadnienia. W ogólnym zarysie można jednak przyjąć, że terminem gospodarki społecznej określa się ten sektor gospodarczy, w którym następuje zjawisko połączenia działalności gospodarczej z celami społecznymi, zmierzającymi do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz aktywizacji i integracji społecznej. Dotyka wielu sfer życia społecznego, jednak kluczową zasadą jest prymat działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. Ta nowa forma jest jedną z najskuteczniejszych instrumentów zwalczania bezrobocia oraz tworzenia nowych, dobrej jakości miejsc pracy, której podmioty działają na rzecz osiągnięcia celów społecznych a nie dla zysku. Podstawowym narzędziem gospodarki społecznej jest spółdzielnia socjalna (w przygotowaniu jest opracowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej projekt Ustawy o spółdzielniach socjalnych). Rozwój spółdzielczości socjalnej należy do jednego z głównych celów polityki rządu polskiego w zakresie walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, zawartym w Narodowej Strategii Integracji Społecznej oraz Krajowym Planie Działania na rzecz Integracji Społecznej, przyjętym przez Radę Ministrów7 21 września 2004 roku. CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.1. Kształtowanie świadomości znaczenia gospodarki społecznej dla rynku pracy Działanie Kształtowanie zrozumienia i wsparcia ze strony administracji publicznej Kształtowanie zrozumienia wśród przedsiębiorców - upowszechnienie postaw społecznej odpowiedzialności Opis działania Organizowanie cyklicznych konferencji z zakresu ekonomii społecznej. Upowszechnianie wśród przedsiębiorców zrozumienia dla idei ekonomii społecznej, jej wymiaru społecznego w aspekcie służenia wspólnocie lub specyficznej grupie osób. Instytucja odpowiedzialna partner Urząd Miasta Krakowa Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Źródło finansowania Budżet UMK Budżet UMK 2 S t r o n a

3 biznesu. - opracowanie raportu o problemach bezrobocia i stanie usług dla rynku pracy Integrowanie środowiska niekomercyjnych organizacji rynku pracy - diagnozowanie konkurencyjności organizacji niekomercyjnych świadczących usługi na rynku pracy Wydział Spraw Społecznych. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Budżet UMK, Budżet GUP, Fundusz Pracy Promocja spółdzielni socjalnych. [s. 41] - zorganizowanie stabilnego przedstawicielstwa organizacji rynku pracy Promowanie wśród osób uprawnionych do skorzystania z tej formy wsparcia zalet i możliwości wynikających z członkostwa czy założenia spółdzielni socjalnej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Budżet GUP, Fundusz Pracy 2.2 Wypracowanie narzędzi gospodarki społecznej na rynku pracy Rosnąca wiedza i uznanie dla ekonomii społecznej w Europie, ale również zwiększające się zainteresowanie dynamiką form przedsiębiorczości wykraczających poza klasyczne schematy i podejmujących wyzwania współczesności spowodował pojawienie się nowej koncepcji na rynku pracy, koncepcji ekonomii społecznej. Idea ekonomii społecznej jest w Polsce jednocześnie stara i nowa. Jest nowa w tym sensie, że zarówno zasięg i liczba przedsięwzięć, które identyfikują się z nim jest stosunkowo niewielka. Stara - ponieważ Polska ma bogate tradycje w tej dziedzinie sięgające okresu międzywojennego. W obecnej chwili istniejące komponenty gospodarki społecznej funkcjonują często odseparowane od siebie - nieświadome nawet wspólnego mianownika swych działań. Konieczne jest ukierunkowanie współpracy, utworzenie swobodnego przepływu informacji wszystkich instytucji działających na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zwalczaniu wykluczenia społecznego. Należy zidentyfikować adresatów działań, poznać zakres obowiązków instytucji i ich kompetencji w celu podjęcia dalszej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. [s. 43] Roczny Program Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 Współpraca pozafinansowa polega na: a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności poprzez: 3 S t r o n a

4 - współdziałanie w zakresie tworzenia strategii rozwoju i innych programów dotyczących wspólnoty lokalnej mających na celu dążenie do wypracowania wspólnych płaszczyzn aktywności oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Roczny program współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Rozdział I Cel główny programu 10. Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i ich aktywizacja. Cele szczegółowe programu 12. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym promocja spółdzielczości socjalnej. Rozdział V Priorytetowe zadania publiczne Gminy Żmigród 1. Uznaje się, że do zadań priorytetowych, które w 2012 roku będą realizowane przez Gminę i podmioty Programu należą: w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej - integracji społecznej: - wspomaganie działalności spółdzielni socjalnych Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku II. Współpraca pozafinansowa Współpraca pozafinansowa realizowana będzie w szczególności w postaci: 5. innych form współpracy, które będą realizowane poprzez: - promowanie działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania ubóstwu i włączania społecznego osób wykluczonych Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne Poszczególne Departamenty Urzędu w ramach współdziałania z podmiotami Programu prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wdrażać będą w roku 2012 następujące priorytetowe zadania województwa: 4 S t r o n a

5 10. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zlecanie: działań priorytetowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata , a w szczególności: profilaktykę uzależnienia od alkoholu oraz edukację zdrowotną, która będzie obejmować: - promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz wolontariatu w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu 11. działań wynikających ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata dotyczących wspierania rozwoju ekonomii społecznej Wieloletni program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata Rozdział 1 Cele główne 1. Wieloletni Program Współpracy określa długoterminowe zasady kooperacji gdyńskiego samorządu z sektorem pozarządowym. Celem głównym tej współpracy jest: 7. kreowanie i wykorzystanie możliwości jakie niesie ze sobą rozwój ekonomii społecznej Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok Cele szczegółowe 1. Program określa zakres i zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Realizacja tych zasad ma prowadzić do osiągnięcia celów głównych określonych w Rozdziale 1 Programu Wieloletniego, do których należą: 7) kreowanie i wykorzystywanie możliwości jakie niesie za sobą rozwój ekonomii społecznej 2. Wymienione w ust. 1 cele osiągane są poprzez współpracę i realizację zadań w następujących obszarach: 12) wspieranie aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych i wolontariatu, 13) wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, 3 Zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku są: 5 S t r o n a

6 12. w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych i wolontariatu: 1) integracja społeczności lokalnych, 2) integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy, 3) promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu, 4) organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych, w zakresie regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych oraz współpracy organizacji z administracją publiczną, 13. w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej: 1) promowanie ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2) tworzenie rozwiązań, włączających podmioty ekonomii społecznej w realizację zadań publicznych na szczeblu lokalnym, 3) inkubacja nowych podmiotów ekonomii społecznej i wspieranie ich rozwoju, Gdyński Powiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata Priorytet 2.2 Zwiększenie liczby działań animujących inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej oraz kompleksowe wsparcie osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną. Uzasadnienie realizacji priorytetu Niska stopa aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymusza poszukiwanie form zatrudnienia uwzględniających zasoby i specyficzne ograniczenia tych osób. Takie formy odnaleźć można w obszarze ekonomii społecznej, która w wysokim stopniu dowartościowuje wymiar społecznych i osobowych korzyści płynących z samozatrudnienia i często stawia je przed wartością ekonomicznego zysku i rentowności. Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa daje możliwość społecznej i zawodowej integracji jego członków oraz pomaga w osiąganiu pozytywnych zmian mentalnych osób zatrudnionych. Kierunki działań: 1. Opracowanie i wdrożenie dedykowanych działań o charakterze wsparcia psychologicznego, doradztwa i społecznej asysty uwzględniające potrzeby osób podejmujących inicjatywy i zatrudnienie w obszarze ekonomii społecznej. 2. Działania ułatwiające odpowiednią rekrutację pracowników przedsiębiorstw w obszarze ekonomii społecznej oraz działania wspierające osoby zatrudnione w tych przedsiębiorstwach; 3. Działania prowadzące do wsparcia osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną lub inny rodzaj przedsiębiorstwa społecznego. Przykłady działań Poradnictwo zawodowe, w tym: o warsztaty umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia spółdzielni socjalnej bądź innej formy przedsiębiorstwa społecznego, Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej; Przyznanie jednorazowych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub innego rodzaju przedsiębiorstwa społecznego; 6 S t r o n a

7 4. Upowszechnienie informacji o instrumentach i usługach świadczonych przez urząd pracy i inne instytucje w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Przykłady działań Promocja form ekonomii społecznej poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Wskaźniki realizacji priorytetu Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w postaci środków na założenie spółdzielni socjalnej; Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw w obszarze ekonomii społecznej; Liczba osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych i innych formach przedsiębiorstw społecznych; Liczba opracowanych i opublikowanych informacji na temat przedsiębiorczości; Liczba konferencji, seminariów oraz inicjatyw o charakterze edukacyjnym zorganizowanych na rzecz promocji ekonomii społecznej. [s ] Program współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok Rozdział 4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY Województwo Lubelskie współdziałać będzie z organizacjami w zakresie: 14) promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk w regionie Rozdział 6 PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE Urząd i jednostki organizacyjne w ramach współdziałania z organizacjami wdrażać będą w roku 2011 następujące zadania i programy: 1. W zakresie pomocy społecznej: 2) wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: d) wspieranie rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez: popularyzację idei przedsiębiorczości społecznej, organizację szkoleń merytorycznych, budowanie współpracy międzysektorowej oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie; 6. W zakresie promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych: 7 S t r o n a

8 8) współdziałanie z organizacjami prowadzącymi Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej i innymi podmiotami stanowiącymi infrastrukturę ekonomii społecznej w regionie na rzecz rozwijania aktywnych form integracji społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej, 9) współpraca w realizacji działań w ramach projektów realizowanych z działania PO KL Wsparcie ekonomii społecznej w zakresie rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, 10) podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności organizacjami działającymi na rzecz wzmocnienia inicjatyw oddolnych i współpracy międzysektorowej w ramach budowania i rozwijania partnerstw lokalnych, 11) promowanie dobrych praktyk i osiągnięć organizacji pozarządowych prowadzących działalność społeczną, inicjujących partnerstwa lokalne oraz działania z zakresu ekonomii społecznej, 12) inicjowanie współpracy międzysektorowej w zakresie popularyzacji idei przedsiębiorczości społecznej, 13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej w regionie. Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Priorytetowe zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji w roku 2013 we współpracy z organizacjami pozarządowymi określa 6 Programu współpracy Promocja i rozwój ekonomii społecznej: 1) wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, 2) wsparcie i promocja rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej, 3) promocja budowania partnerstw publiczno-społecznych, 4) realizacja projektów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej". Barbara Godlewska-Bujok, Cezary Miżejewski, Ustawa o spółdzielniach socjalnych. KOMENTARZ, Warszawa marzec Istotnym elementem działania w sferze pożytku publicznego jest możliwość udziału w konsultacjach rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Program ten zawiera m.in. zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczanych na realizację programu. Tym samym udział w tworzeniu lub konsultowaniu tego programu ma istotne znaczenie dla współpracy spółdzielni socjalnych z administracją publiczną w sferze pożytku publicznego na kolejny rok 8 S t r o n a

9 budżetowy. Szczegółowy sposób konsultowania powinien zostać określony w drodze uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 24. Konsultacje programu oraz wszelkie inne elementy dialogu z organizacjami pozarządowymi oraz spółdzielniami socjalnymi mogą zostać scedowane na gminną lub powiatową radę działalności pożytku publicznego, jeżeli taka zostanie powołana. [s ] 9 S t r o n a

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo