PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE"

Transkrypt

1 Nr 7, jesień/autumn 2010 NOWOŚĆ / NEWS! AA PRESTIGE PRO DNA CODE AA THERAPY SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA OCEANIC WYJĄTKOWA FILOZOFIA OCEANIC UNIQUE PHILOSOPHY PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

2 KOSMETYKI PRZEBADANE DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIE Autoryzowane SPA AA PRESTIGE INSTITUTE:

3 NOWOŚĆ PRO-DNA CODE NATYCHMIASTOWA REGENERACJA SKÓRY ZMĘCZONEJ Inspirowane odkryciami noblistów Laboratoria OCEANIC prezentują pierwszą polską linię kosmetyków wykorzystujących odkrycia naukowe uhonorowane dwiema Nagrodami Nobla. AA Prestige Pro-DNA Code to 3 produkty (krem na dzień, krem na noc, serum naprawcze) zawierające rewolucyjny kompleks DNAqua Solution, który: Skutecznie przedłuża młodość komórek, stymulując je do odtwarzania telomerów (zakończeń DNA) i chroniąc przed uszkodzeniami Zapewnia optymalne nawilżenie skóry w poszczególnych jej warstwach, poprzez pobudzanie syntezy akwaporyn mikrokanalików ułatwiających transport wody między komórkami skóry. Efekt przeciwzmarszczkowy wzmacniają aktywowane w skórze sirtuiny peptydy młodości. Trzy formy kwasu hialuronowego zapobiegają powstawaniu zmarszczek, zapewniając zmęczonej skórze kompleksowe działanie odmładzające.

4 intro Szanowni Państwo / Dear All Mi nę ły dwa la ta od uka za nia się pierw sze go nu me ru na sze go fir mo we go ma ga zy nu Pu re Pre sti ge. I cóż czas na zmia ny. Za pra - szam Pań stwa do od świe żo ne go wy da nia, z no wym lay outem, w wer sji pol sko -an giel skiej. Na ta ką de cy zję wpły nął roz wój ryn ków eks por to wych. Tek sty an giel skie po zwo lą za gra nicz nym part ne rom ob ser wo wać dzia ła nia i roz wój Oce anic SA. Po raz pierw szy w tym wy da niu przed sta wia my ob szer ny ma te - riał o na szej fir mie jej hi sto rię, fi lo zo fię, osią gnię cia i przede wszyst kim lu dzi, któ rzy na jej suk ces od wie lu lat pra cu ją. Je sień to tak że dla nas czas wie lu pre mier ko sme tycz nych. Już w paź dzier ni ku dwie no we li nie se lek tyw ne do pie lę gna cji twa rzy: AA Pre sti ge Pro -DNA Co de do ce ry zmę czo nej, in spi ro wa na od kry - cia mi no bli stów, oraz AA Pre sti ge Pro -Ca pil la ry do ce ry na czyn ko - wej, obie z no wym wi ze run kiem Kay ah. Po ja wią się rów nież no we pro duk ty mas smar ke to we, w któ rych ja ko pierw si na pol skim ryn - ku w tym seg men cie opra co wa li śmy re cep tu ry bez pa ra be nów, bez kom po zy cji za pa cho wych i bez barw ni ków czy li 100% bez pie czeń - stwa. Nie za brak nie tak że no wo ści der mo ko sme tycz nych. Po le ca - my wy jąt ko wą ga mę pre pa ra tów spe cja li stycz nych dla osób prze wle kle cho rych i po te ra piach on ko lo gicz nych. Na ko niec wi śnia na tor cie ocze ki wa ny i bu dzą cy wie le emo cji no wy za pach dla ko biet La dy Mil lion Pa co Ra ban ne. Ma my na dzie ję, że po wtó rzy suk ces za pa chu mę skie go 1 Mil lion, któ ry od dwóch lat jest be st sel - le rem w per fu me riach na świe cie. Za pra szam do lek tu ry. It is two years since the first issue of Pure Prestige, our company magazine, was released. It is time to change. We are offering you a refreshed Polish-English issue with a new layout. This decision has been influenced by the development of export markets. The English texts will give our foreign partners the opportunity to follow the activities and development of Oceanic SA. This issue features an extensive description of our company for the first time, with its history, philosophy, achievements and, first and foremost, the people who have been contributing to the company success for many years. Autumn is also the time of many new product launches. In October we are bringing out two selective face product lines: AA Prestige Pro-DNA Code for fatigued skin, inspired by the discoveries of the Nobel Prize winners, and AA Prestige Pro-Capillary for dilated capillaries, both supported with a brand new Kayah's image. Also, some new mass-market products will be launched. In that sector of the Polish market we are the first to develop paraben free, colour additives free and fragrance free formulas which means 100% safe products. We will also offer some new dermocosmetics. We recommend an exceptional range of specialist products for our clients suffering from chronic diseases and after oncological treatment. Last but not least, the cherry on the cake the long-awaited fragrance for women Lady Million by Paco Rabanne. We hope it will match the success of 1 Million fragrance for men, which has been a best-seller in the perfumeries all over the world for the last two years. Enjoy your magazine. Właścicielka firm / Owner of Oceanic / Euro Fragrance AA PRESTIGE PRO-DNA CODE OCHRONIĆ KOD Stres oksy da cyj ny i de gra da cja DNA to naj więk sze za gro że nie dla skó ry. Sku tecz ną obro nę za pew nia 21 skład ni ków ak - tyw nych Se rum na praw cze go do skó ry zmę czo nej. Klu czo wą ro lę peł ni kom pleks DNA qua So ur ce, któ ry po bu dza jąc skó - rę do na pra wy DNA i od twa - rza nia te lo me rów in ten syw nie re ge ne ru je i opóź nia pro ce sy sta rze nia. In spi ro wa ny od kry - cia mi no bli stów An ti -age Cell Sys tem ujędr nia i wy gła dza skó rę, a Stop Oxi da tion Sys - tem roz ja śnia prze bar wie nia i neu tra li zu je dzia ła nie wol - nych rod ni ków. PROTECT THE CODE The oxi da tion stress and DNA de gra da tion are the gre atest thre ats to the skin. Ef fec ti ve pro - tec tion is gu aran te ed by 21 ac - ti ve in gre dients en cap su la ted in the re pa ir se rum for fa ti gu ed skin. DNA qua So ur ce com plex plays the key ro le, sti mu la ting the skin to re pa ir DNA and re - con struct te lo me res, thus in ten - si ve ly re ge ne ra ting the skin. The An ti -age Cell sys tem, in spi red by the di sco ve ries of the No bel Pri ze win ners, firms the skin whi le the Stop Oxi da tion Sys tem re mo ves di sco lo ura tion and neu tra li zes free ra di cal ac ti vi ty. AA CERA NACZYNKOWA NOCNA REGENERACJA Gdy w no cy śpisz, Two ja skó ra pra cu je. To naj lep szy czas na peł ną re ge ne ra cję. Krem re ge ne ru ją cy na noc do ce ry z roz sze rzo ny mi na czyn ka mi ob kur cza na czy nia wło so wa te, wzmac nia i uszczel nia ich ścian ki, zmniej sza prze krwie nie skó ry. Jędr ność i gład kość za - pew nia ją olej awo ka do, skwa - len z oli wek i wi ta mi na E, a uko je nie po draż nień przy - noszą alan to ina, D -pan te nol i eks trakt z Bo swel lia ser ra ta. No wa wer sja kre mu po zba wio - na jest pa ra be nów, sub stan cji za pa cho wych i barw ni ków. Pre - pa rat hi po aler gicz ny ide al ny dla wraż li wej ce ry na czyn ko wej. AA CAPILLARIES NIGHT-TIME REGENERATION When you sle ep at ni ght, your skin is bu sy. It is the best ti me for re ge ne ra tion. The ni ght cre am for di la ted ca pil la ries con stricts and streng thens the ca pil la ries, ti gh tens the ir walls and re du ces skin red ness. The new ver sion of the cre am do es not con ta in pa ra bens, fra gran - ces or co lo ur ad di ti ves. VALMONT MŁODOŚĆ I ENERGIA Sta rze ją ca się skó ra cier pi na brak bla sku i jędr no ści. Co mo - że ją od mło dzić i do dać wi go ru? Kok tajl skład ni ków od żyw czych za war tych w kre mie Pri me Re - ge ne ra I Val mont. Kom pleks ko mór ko wy na ba zie po trój ne go DNA i wy cią gów bio lo gicz nych spo wal nia pro ces sta rze nia się skó ry. RNA (kwas ry bo nu kle ino - wy) po bu dza od no wę ko mó rek, olej z ogó recz ni ka za po bie ga prze su sze niu skó ry, a pep ty dy od bu do wu ją struk tu rę na skór - ka. Preparat moż na sto so wać ja ko dzien ny krem ochron ny lub noc ny krem re ge ne ru ją cy. YOUTH AND ENERGY What can ma ke skin youn ger and re invi go ra ted? The an swer is the cock ta il of no uri shing in gre dients of Pri me Re ge ne ra I Val mont cre am. A cell com plex ba sed on tri ple DNA and bio lo gi cal extracts slows down the skin age ing pro - cess. RNA sti mu la tes cell re ge ne ra - tion, bo ra ge oil pre vents exces si ve skin dry ing and the pep ti des re con - struct epi der mis struc tu re. AA INTENSIVE THERAPY PO PIERWSZE NAWILŻAJ Im le piej na wil żo na skó ra, tym wol niej się sta rze je. Do bre, dłu go trwa łe na wod - nie nie w naj głęb szych war - stwach na skór ka po pra wia jędr ność i ela stycz ność ce ry. Tak dzia ła AA In ten si ve The ra py In ten syw ny kom - pres na wil ża ją cy z wy cią giem z brat ka trój barw ne go i kom - plek sem Aqu axyl TM. Por cja wil go ci przy no si skó rze od - świe że nie, natychmiast usu wa ozna ki zmę cze nia oraz zmniej - sza uczu cie na pię cia, po draż - nie nia i dys kom for tu. FIRST MOISTURISE The bet ter your skin is mo istu - ri sed, the slo wer it is age ing. Go od, long -la sting mo istu ri sa - tion in the de epest lay ers of epi der mis im pro ves skin firm - ness and ela sti ci ty. This is how AA In ten si ve The ra py In ten si ve Mo istu ri sing Com press with Vio la tri co lor extract and Aqu - axyl TM com plex works. OCEANIC SA, ul. Kłobucka 25, Warszawa, tel , re dak anic.com.pl 4

5 beauty news AA THE RA PY SPE CJA LI STYCZ NA PIE LĘ GNA CJA Re ge ne ru ją ca emul sja do cia ła Skó ra osób prze wle kle i ob łoż nie cho rych oraz pa cjen tów po che mio- i ra dio te ra - pii wy ma ga spe cja li stycz nej pie lę gna cji. Re ge ne ru ją ca emul sja do cia ła z no wej li nii prze zna czo nej do skó ry szcze gól nie wraż li wej i osła bio nej te ra pią on ko lo gicz - ną chro ni prze su szo ny naskórek, wspo - ma ga re ge ne ra cję DNA w ko mór kach i po bu dza pro duk cję ko la ge nu w skó rze. Olej ca no la i olej sło necz ni ko wy wspo - ma ga ją na tłusz cze nie, a ß-glu kan chro ni przed in fek cja mi bak te ryj ny mi i grzy - biczy mi. Emul sja nie za wie ra kom po - zy cji za pa cho wej i barw ni ków. AA THERAPY SPECIALIST CARE REGENERATING BODY EMULSION The skin of pe ople suf fe ring from chro nic di se ases, as well as pa tients after che mo the ra py and ra dio the ra py, re qu ires spe cia list ca re. The Re ge ne - ra ting Bo dy Emul sion from the new li ne de di ca ted to par ti cu lar ly sen si ti ve skin and skin after on co lo gi cal the ra py, pro tects the dry skin, sup ports DNA re ge ne ra tion in skin cells and sti mu la - tes col la gen pro duc tion in the skin. The emul sion do es not con ta in fra - gran ces or co lo ur ad di ti ves. PAY OT DE SIGN LIFT Masecz ka li ftin gu ją ca Z bie giem lat or ga nizm co raz go rzej przy - swa ja wapń. To osła bia też skó rę. Im go mniej, tym szyb ciej się sta rze je, sta je się prze su szo na, cień sza i mniej od por na na czyn ni ki ze wnętrz ne. Moż na ją jed nak wspo móc. Nie tyl ko pi ciem mle ka. Ma - ska li ftin gu ją ca Pay ot ujędr nia ce rę, mo de lu je kon tur twa rzy i spły ca zmarszcz - ki. Obec ność ła two wchła nial ne go przez ko mór ki skó ry wap nia po bu dza ich na tu - ral ne me cha ni zmy od bu do wy, zmniej sza utra tę wil go ci i po ma ga za cho wać mło - dzień czy blask. PAYOT DESIGN LIFT LIFTING MASK As time passes by, our organisms find it more and more difficult to assimilate calcium. That also weakens the skin. The less calcium, the faster the skin ages. It becomes drier, thinner and less resistant to external factors. Payot lifting mask firms the skin, shapes face contours and reduces wrinkles. AA THE RA PY An ty bak te ryj ny żel do my cia rąk Drob no ustro je ży ją z na mi na co dzień. W po wie trzu, wo dzie, żyw no ści. Tak że w na szym cie le i na na szej skó rze. Naj - lep sza obro na przed ni mi to czę ste my cie rąk. Zwłasz cza przed przy go to wy wa niem po sił ków, po wyj ściu z to a le ty, po kon - tak cie z prze zię bio ną oso bą czy ze zwie - rzę ta mi. Sprzy mie rzeń cem w usu wa niu za nie czysz czeń jest An ty bak te ryj ny żel do my cia rąk AA The ra py. Ła god ny pre - pa rat do sko na le oczysz cza, nie wy su sza - jąc na skór ka. Pro dukt jest bez piecz ny dla aler gi ków nie za wie ra kom po zy cji za pa cho wej, barw ni ków ani al ko ho lu. AA THERAPY ANTIBACTERIAL HAND-WASH GEL Bacteria are our everyday companions. They are in the air, water, food. Also inside our body and on the skin. Our ally in removing impurities is the AA Therapy Antibacterial Hand-Wash Gel. This gentle formula cleanses perfectly, without drying the epidermis. The product is suitable for people with allergies, as it does not contain fragrances, colour additives or alcohol. AA PRE STI GE PRO -CA PIL LA RY Re ge ne ru ją cy krem wzmac nia ją cy na czyn ka na noc Wraż li wa ce ra z roz sze rzo ny mi na czyn ka mi przy spa rza nie la da kło po tu. Trud ne wy zwa nie co dzien nej pie lę gna cji po dejmu je in no wa cyj na li nia ko sme ty ków AA Pre sti ge Pro -Ca pil la ry. Krem na noc ni we lu je pro blem pę ka ją cych na czy nek oraz in ten syw nie od ży wia i re ge ne ru je skó rę pod czas noc ne go od po czyn ku. Po pierw sze wzmac nia i uela stycz nia naczy nia za po mo cą kom plek su me ty lo - chal ko nu he spe ry dy ny i wy cią gu z kasz ta - now ca. Po dru gie prze ciw dzia ła sta rze niu się skó ry, do star cza jąc jej skład ni ków od żyw czych, na wil ża ją cych i przy spie sza - ją cych od no wę ko mór ko wą. AA PRESTIGE PRO-CAPILLARY REGENERATING NIGHT CREAM FOR DILATED CAPILLARIES Sensitive skin with dilated capillaries poses a real problem. This AA Prestige Pro-Capillary night cream reduces the problem of dilating capillaries, providing intense nourishing and regenerating the skin during the night-time rest. AA CERA WRAŻLIWA Kojące mleczko do demakijażu Co dzien ny de ma ki jaż to nie tyl ko obo - wią zek, ale tak że praw dzi we uko je nie dla wraż li wej ce ry. Mlecz ko w po sta ci lek kiej emul sji sku tecz nie usu wa ma ki jaż i in ne za nie czysz cze nia skó ry. Dzię ki za war to - ści wi ta min A, E, ła go dzą ce go ru mian ku i alan to iny pre pa rat wy gła dza, zmięk cza i uela stycz nia skó rę, wzmac nia jąc jej na tu ral ną war stwę ochron ną. W efek cie ce ra za cho wu je opty mal ne na wil że nie. Mlecz ko na da je się rów nież do zmy wa - nia ma ki ja żu oczu. AA SENSITIVE SKIN SOOTHING CLEANSING MILK Everyday face cleansing is not only a must, but it also soothes sensitive skin. The light milk removes make-up and other skin impurities. Thanks to vitamin A and E, the soothing camomile and allantoin, the product smoothes and softens the skin, making it more elastic and strengthening the natural skin protective layer. The cleansing milk is also excellent for removing eye make-up. 5

6 brand history Unikatowa filozofia, konsekwencja w działaniu i przemyślana strategia wdrażania nowych produktów, a dodatkowo najwyższe standardy jakości to czynniki, które zadecydowały o międzynarodowym sukcesie marki AA. Firma Oceanic, w której laboratoriach powstają te wyjątkowe kosmetyki, jest obecna na polskim rynku już 28 lat. NOWOCZESNOŚĆ DOROTA I WOJCIECH SOSZYŃSCY Właściciele i założyciele firmy OCEANIC SA Owners and founders of OCEANIC SA BEZPIECZEŃSTWO SKUTECZNOŚĆ Laboratorium naukowo-badawcze Oceanic w Trąbkach Małych Oceanic Scientific and Research Laboratory in Trąbki Małe Fabryka Oceanic w Trąbkach Małych Oceanic Plant in Trąbki Małe Fir ma Oce anic, wła sność Do ro ty i Woj cie cha So szyń skich, zo sta ła za ło żo na w 1982 ro ku. Na po cząt ku lat 90. XX wie ku po wstał słyn ny krem pół tłu sty z po ma rań czo wej li nii dla aler - gi ków, do dziś z no stal gią wspo mi na ny przez Po lki. Od te go cza su fir ma dy na micz nie się roz wi ja, a źró dłem suk ce sów jest kon se kwent nie re ali zo wa na stra te gia two rze nia ko sme ty ków dla osób o skó rze wraż li wej i skłon nej do aler gii. W 2004 ro ku miał miej sce krok mi lo wy w hi sto rii przed się bior stwa po wsta ła no wa, speł nia ją ca naj wyż sze stan dar dy bez pie czeń stwa fa bry ka w Trąb kach Ma łych pod Gdań skiem. Za kład, łącz nie z la bo ra to rium i ma ga zy nem pro duk tów, zaj mu je 12 tys. m 2 na te re nie o łącz nej po wierzch ni 4 ha i znaj du je się w eko lo gicz nie czy stym oto cze niu. Jest to je dy na pol ska fa bry ka ko sme ty ków, w któ rej zo sta ły wdro żo ne far ma ceu tycz ne stan dar dy GMP (Go od Ma nu fac tu ring Prac ti ce Do bra Prak ty ka Wy twa rza nia), po twier dzo ne cer ty fi ka tem, gwa ran tu ją ce naj wyż szą ja kość, któ ra sta no wi prio ry tet fir my. La bo ra to rium i dwie ha le, gdzie po wsta ją pre pa ra ty far ma ceu tycz ne i kosmetyczne, speł nia ją naj wyż sze wy mo gi hi gie ny i bez - pie czeń stwa. Wy po sa żo ne są w naj no wo cze śniej sze urzą dze nia, mię dzy in ny mi mie szal ni ki do emul sji mar ki Va ku mix. Pro duk cja jest zauto ma ty zo wa na, a wszel kie dzia ła nia nad zo ro wa - ne przez naj wyż szej kla sy spe cja li stów. Każ dy pro ces jest od no to wy wa ny, co eli mi nu je ry zy ko błę du i po zwa la na peł ną kon tro lę pro duk cji. W sys te mie GMP obo wią zu je za sa da, że to, co nie zo sta ło za pi sa ne, ni gdy nie zo sta ło wy ko - na ne, a to, co nie jest za pi sa ne, nie ist nie je tłu ma czy Agniesz ka Zy glar ska, kie row nik fa bry ki. Na uwa gę za słu gu ją nor my, ja kie speł nia La bo ra to rium naukowo-badawcze. Gwa ran tu ją one peł ne bez pie czeń stwo pro duk tów AA. W la bo ra to rium pra cu je 30 wy bit nej kla sy der ma to - lo gów, far ma ceu tów, bio tech no lo gów, mi kro bio lo gów, che mi ków i ko sme to lo gów. Na sze ko sme ty ki po wsta ją z oczysz czo nych ze związ ków aler gi zu ją cych i draż nią cych su row ców far ma ceu tycz nych, opa trzo nych od po wied ni mi cer ty fi ka ta mi. Ogrom ny na cisk kła - dzie my na ba da nia, no we tech no lo gie i in we sty cje. La bo ra to rium na uko wo -ba daw cze jest do sko na le wy po sa żo ne w spe cja li stycz ną apa ra tu rę. W ubie głym ro ku zo sta ło po sze rzo ne o pra cow nię ana li tycz ną mó wi Ka ta rzy na Gru żew ska, kie row nik La bo ra to rium na uko wo - -badaw cze go Oce anic SA. Dla po twier dze nia bez pie czeń stwa pro duk tów AA każ da li nia ko sme tycz na i der mo ko sme - tycz na po wsta ją ca w naj no wo cze śniej szym w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej La bo ra to rium na uko wo -ba daw czym Oce anic prze cho dzi pro ces szcze gó ło wych ba dań aler go lo gicz nych me to dą prób płat ko wych w Pra cow ni Aler go lo gicz nej Kli ni ki Der ma to lo gicz nej Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Fir ma Oce anic mo że rów nież po chwa lić się wdro że niem SAP, zin te gro wa ne go sys te mu in for ma tycz ne go do za rzą dza nia przed się bior stwem. Zo stał on uru cho mio ny w ob sza rach sprze da ży, lo gi sty ki, za rzą dza nia ja ko ścią, pla no wa nia pro duk cji, fi nan sów, kon tro lin gu i HR. War to pod kre ślić, że Oce anic jest jed ną z nie licz nych pol skich firm, któ re za im ple men to wa ły w swo im sys te mie mo duł do za rzą dza nia ja ko ścią. 6

7 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Oceanic SA KRYSTYNA SZAWŁOWSKA Jestem związana z firmą od początku jej powstania. Nasz sukces budujemy konsekwentnie krok po kroku od 28 lat. Cieszy mnie silna pozycja kosmetyków i dermokosmetyków AA na polskim rynku i fakt, że jako jedyna polska firma kosmetyczna i farmaceutyczna wypracowaliśmy własną, unikatową filozofię (kosmetyki antyalergiczne i do skóry wrażliwej, najwyższej jakości, bezpieczne i skuteczne). Realizujemy tę filozofię dzięki dokonanym przez nas inwestycjom: fabryce wybudowanej według farmaceutycznych standardów GMP, najnowocześniejszemu Laboratorium naukowo-badawczemu w Europie Środkowo-Wschodniej, certyfikatowi ISO i SAP. To składa się na bardzo solidne podstawy firmy i możliwości ekspansji eksportowej marki AA na rynki zagraniczne. Wierzę, że w niedługim czasie firma Oceanic stanie się przedsiębiorstwem o globalnym zasięgu. Krystyna Szawłowska, Oceanic SA Supervisory Board Deputy Chairman I have been part of the company since its creation. Our success has consistently been built step by step for 28 years. I am happy with the strong position of AA cosmetics and dermocosmetics on the Polish market, and also with the fact that we are the only Polish cosmetic and pharmaceutical company to have developed its own unique philosophy (anti-allergic cosmetics and cosmetics for sensitive skin, of highest quality, safe and effective). I am convinced that Oceanic is bound to become a company with a global reach soon. Prezes Zarządu Oceanic SA LESZEK KŁOSIŃSKI Kiedy podejmowałem wyzwanie pracy w firmie Oceanic, myślałem o wieloletnim zaangażowaniu i o tym, że miło byłoby kiedyś tą firmą zarzą dzać. Szczęśliwie udało mi się to zrealizować. Mam ogromną motywację, by każdego ranka wstać i pracować z energią i entuzjazmem. Widzimy pozytywne efekty naszych działań wśród klientów i pacjentów, co daje nam ogromną satysfakcję. Branża jest niezwykle interesująca i rozwijająca się bardzo dynamicznie. A marka AA ze swoją filozofią produktów antyalergicznych, jakością, wizerunkiem i pozycjonowaniem cenowym jest wyjątkowa. Leszek Kłosiński, Oceanic SA Management Board President When I took the challenge of working for Oceanic company, I thought about long-term commitment and the fact that some day it would be nice to manage this company. Luckily I was able to accomplish this. I have great motivation to get up every morning and work with energy and enthusiasm. We see the positive effects of our actions in feedback from our clients and patients, which gives us great satisfaction. Kierownik fabryki Oceanic SA AGNIESZKA ZYGLARSKA Przy wdrażaniu GMP wyeliminowaliśmy wszelkie sy tu acje gro żą ce za nie czysz - czeniem pro duk tu ob cy mi substancjami chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą mikroflorą. Prowa - dzenie pełnej dokumentacji pozwala uniknąć błędów, które mogłyby zdarzyć się przy ustnym przekazywaniu informacji, oraz odtworzyć historię wytwarzania każdej partii produkcyjnej. Agnieszka Zyglarska, Oceanic SA Plant Manager By implementing GMP we eliminated all the situations threatening with product contamination with external chemical and physical substances, as well as with dangerous micro-flora. Thanks to keeping a thorough documentation, we are able to avoid mistakes which could happen while passing information verbally, and to trace the history of producing each manufacturing batch. Hala produkcyjna w fabryce Oceanic w Trąbkach Małych Oceanic manufacturing hall in Trąbki Małe Vakumix w hali produkcyjnej w fabryce Oceanic w Trąbkach Małych Vakumix in Oceanic manufacturing hall in Trąbki Małe Rów nież w tym za kre sie speł nia my stan dar dy far ma ceu tycz ne. Sys tem SAP opty ma li zu je pro ce sy biz ne so we i do star cza ogrom nej licz by da nych, któ re po ma ga ją uspraw nić pro ces pro duk cji. Po zwa la śle dzić pro duk cję ko sme ty ku, od mo men tu po zy ska nia su row ca po dys - trybu cję. Na szą ostat nią in we sty cją i du mą jest Cen trum lo gi stycz no -dys try bu cyj ne o po - wierzchni 4 tys. m 2 do da je Le szek Kło siń ski, pre zes Oce anic SA. Oce anic ma tak że cer ty fi kat ISO, któ ry nie tyl ko umoc nił po zy cję fir my na pol skim ryn ku, lecz tak że, po przez do sto so wa nie pro duk cji do norm unij nych, ko rzyst nie wpły nął na eks port, któ ry fir ma kon se kwent nie roz wi ja. Osią ga ne suk ce sy sta no wią efekt prze my śla nej stra te gii, za kła da ją cej sta ły roz wój przed - się bior stwa i pla no wa nie z du żym wy prze dze niem konkretnych dzia łań biz ne so wych. Po szcze - gól ne li nie pro duk tów wpro wa dza ne są na ry nek w pre cy zyj nie za pla no wa nej ko lej no ści: od ko sme ty ków pie lę gna cyj nych z sek to ra mas smar ke to we go, po przez ko sme ty ki luk su so we AA Pre sti ge i AA Pre sti ge In sti tu te, po der mo ko sme ty ki, w tym od no szą cy spek ta ku lar ne suk ce sy Oil lan, pre pa ra ty dla osób prze wle kle cho rych oraz pre pa ra ty lecz ni cze do stęp ne na re cep tę. Po szcze gól ne pro duk ty two rzo ne są we współ pra cy z Kli ni ką Der ma to lo gicz ną Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Kon se kwent nie re ali zo wa ną stra te gią fir my jest sprze daż wszyst kich pre pa ra tów pod wspól - nym pa ra so lem AA. Klient ma pew ność, że po szcze gól ne ku po wa ne przez nie go li nie na le żą do jed nej mar ki, któ rą da rzy za ufa niem zwra ca uwa gę Woj ciech So szyń ski, właściciel Oce anic SA. Prze my śla na stra te gia roz wo ju skut ku je rów nież suk ce sa mi fir my na ryn ku mię dzy na ro do wym. Oce anic obec ny jest w 27 kra jach, szcze gól nie sil ną po zy cję ma na Sło wa cji, Bia ło ru si, Li twie, a tak że w Ko rei Po łu dnio wej. Pla nu je roz wój na ryn kach Eu ro py Za chod niej oraz po zy ski wa nie ko lej nych, moc nych kon tra hen tów na Wscho dzie. Dziś eks port sta no wi 15 pro cent pro duk cji Oce anic, w cią gu naj bliż szych 3 lat fir ma za mie rza zwięk szyć ten udział do 40 pro cent. Za swo je in no wa cyj ne pro duk ty i kon se kwen cję w dzia ła niu fir ma Oce anic otrzy ma ła kil ka dzie siąt naj róż niej szych wy róż nień, w tym wie lo krot nie pre sti żo wą Na gro dę Za ufa nia Zło ty OTIS, przy zna wa - ną przez sa mych pacjentów, Laur Kon su men ta, Do sko na łość Ro ku mie sięcz ni ka Twój Styl, re ko men - da cję Pol skie go Sto wa rzy sze nia Dia be ty ków czy też pre sti żo wy ty tuł Su per brand. Zna cze nie mar ki AA pod kre śla ją rów nież licz ne li sty z po dzię ko wa nia mi od klien tów, ja kie spły wa ją do sie dzi by Oceanic w So po cie. Fir ma an ga żu je się tak że w dzia łal ność cha ry ta tyw ną. Wspie ra fun da cje do bro czyn ne, współ pra cu je z do ma mi spo koj nej sta ro ści, do ma mi dziec ka, jest me ce na sem Fil har mo nii Bał tyc kiej. Wspo ma ga rów nież oso by miesz ka ją ce na te re nie Trą bek Ma łych, gdzie mie ści się fa bry ka. Po moc in nym to wa ru nek nie tyl ko od po wie dzial ne go biz ne su, to rów nież naj waż niej szy wy znacz nik czło wie czeń stwa mó wi Do ro ta So szyń ska, właścicielka Oce anic SA. W 2012 ro ku fir ma bę dzie ob cho dzić 30-le cie ist nie nia. Z tej oka zji ży czy ła bym so bie, aby pra wie po ło wa pro duk cji mar ki AA tra fia ła na ryn ki eks por to we, a na sze pro duk ty cie szy ły się za gra ni cą rów nie wiel kim za ufa niem jak w kra ju dodaje Do ro ta So szyń ska. 7

8 brand history Dyrektor Farmacji Oceanic SA DR EWA CHROMNIAK- -PRZYBYŁA Pomysłodawcami wielu preparatów są nasi pacjenci. Tak było w przypadku linii AA Therapy Dla Diabetyków. Po wprowadzeniu jej na rynek klienci zasugerowali, że chcieliby mieć również szampon. Na jednej z konferencji z udziałem cukrzyków powiedzieli nam, że myją głowę płynem do higieny intymnej, ma on bowiem obniżony poziom ph, co zapobiega swędzeniu i innym niedogodnościom tak charakterystycznym dla cukrzycy. Na bazie tego samego pomysłu na produkt o obniżonym ph oraz właściwościach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych stworzyliśmy szampon dla osób chorych na cukrzycę. Tak się rodzą pomysły. Dr Ewa Chromniak-Przybyła, Oceanic SA Pharmaceutical Director Our patients inspire us to create new products. After the launch of AA Therapy for Diabetics line, the customers suggested they would also like to have a shampoo. During one conference attended by diabetics, we were told that they washed their hair with intimate wash-lotions since it had a lower ph level, which prevented itching and other discomfort characteristic of diabetes. Basing on the same idea of a product with a lower ph, anti-fungal and anti-bacterial properties, we created a shampoo for diabetics. This is how ideas are born. Mgr inż. biotechnolog-kosmetolog, kierownik Laboratorium naukowo- -badawczego Oceanic SA KATARZYNA GRUŻEWSKA Na uwagę w naszym laboratorium zasługuje mieszalnik homogenizujący firmy Vakumix. Urządzenie jest laboratoryjną wersją maszyn technologicznych stosowanych w przemysłowej produkcji kosmetyków. Dzięki niemu personel badawczy może przygotować próbę laboratoryjną tak, jakby tworzył ją w hali fabrycznej, błyskawicznie i precyzyjnie dobierając parametry technologiczne prototypu kosmetyku, a tym samym skracając czas potrzebny do wdrożenia preparatu do produkcji. Katarzyna Grużewska, Expert in Biotechnology and Cosmetology, Manager of Oceanic SA Scientific and Research Laboratory One of the devices that merit attention in our laboratory is the homogenizing mixer supplied by Vakumix. It is a laboratory version of technological machines used in large-scale cosmetic production. Thanks to it, the research personnel can prepare a laboratory test as if they were doing it in the factory hall, quickly and precisely selecting appropriate technological parameters for the cosmetic prototype, and thus reducing time required to start the manufacturing process of a product. Od lewej: Laboratorium naukowo-badawcze Oceanic w Trąbkach Małych, mieszalnik homogenizujący firmy Vakumix w laboratorium Oceanic Oceanic Scientific and Research Laboratory in Trąbki Małe / Homogenizing mixer supplied by Vakumix (Oceanic Laboratory in Trąbki Małe) MODERNITY, SAFETY, EFFECTIVENESS THE UNIQUE PHILOSOPHY, CONSISTENT DECISIONS AND THE RELEVANT STRATEGY OF MARKETING NEW PRODUCTS, ACCOMPANIED WITH HIGH QUALITY STANDARDS CONTRIBUTE TO THE INTERNATIONAL SUCCESS OF AA BRAND. OCEANIC, IN THE LABORATORIES OF WHICH THESE EXCEPTIONAL COSMETICS ARE DEVELOPED, HAS BEEN PRESENT ON THE POLISH MARKET FOR 28 YEARS. Oceanic, owned by Dorota and Wojciech Soszyńscy, was founded in In the early 90s of the 20 th century the famous semi-rich cream from the orange line for people suffering from allergies was created, which the Polish women still recollect with nostalgia. Since then, the company has been developing dynamically, and the source of its success is the consistently executed strategy of creating cosmetics for people with sensitive skin and skin prone to allergic reactions. Year 2004 was a quantum leap in the company history a new plant in Trąbki Małe near Gdańsk was built in compliance with the highest safety standards. The plant, with the laboratory and product warehouse, covers the area of 12 thousand metres square on the plot of land of 4 ha altogether, and is located in the ecologically clean environment. This is the only cosmetic factory in Poland where the certified pharmaceutical GMP (Good Manufacturing Practice) standards have been implemented, assuring the highest quality, which is the company's priority. The laboratory and two production 8 halls where the pharmaceutical and cosmetic preparations are manufactured meet the highest standards of hygiene and safety. There is a GMP principle saying that what has not been written down, has never been performed, and what has not been written down, does not exist, explains Agnieszka Zyglarska, plant manager. The standards met by the laboratory merit a closer look. They guarantee a complex safety of AA products. The laboratory employs 30 highly competent dermatologists, pharmacists, biotechnologists, microbiologists, chemists and cosmetologists. Our cosmetics are based on the certified refined pharmaceutical raw materials, free from allergizing agents and irritants. Special stress is put on research, new technologies and investment. The laboratory is equipped with specialised devices. Last year it was expanded with an analytical lab, says Katarzyna Grużewska, manager of Oceanic Scientific and Research Laboratory. To confirm the AA products' safety, each cosmetic and dermocosmetic line, developed in the most modern scientific and research Oceanic laboratory in Central Europe, is subject to a series of detailed allergology patch tests in the Allergology Laboratory of the Dermatology Clinic of Medical University of Gdańsk. Oceanic can also pride itself on SAP implementation, an integrated IT system for the company management. It was implemented in sales, logistics, quality management, production planning,

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo