Łódzka Akademia PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzka Akademia PO KL"

Transkrypt

1 Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski

2 Program prezentacji Komunikacja społeczna Podstawa prawna oznakowania PO Kapitał Ludzki Cele identyfikacji wizualnej PO Kapitał Ludzki Nośniki identyfikacji Elementy identyfikacji projektów PO KL Oznakowanie materiałów Najczęściej popełniane błędy Przygotowanie materiałów Media plan Archiwizacja Sukces komunikacyjny 2

3 Komunikacja społeczna Głównym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie przez nadawcę wyczerpującej i zrozumiałej informacji oraz uzyskanie akceptacji oraz aktywnej reakcji odbiorców. Zadaniem komunikacji społecznej jest przekazywanie informacji o firmie, produktach i usługach w sposób perswazyjny, mający na celu przekonanie odbiorców do nadawcy i jego oferty oraz kształtowanie percepcji jego marki. Komunikacja społeczna zachodzi w określonym kontekście społecznym, jest procesem kreatywnym, ma charakter dynamiczny i ciągły, jest interakcyjna, jest procesem świadomy i celowym, sterowanym przez motywy uczestników. 3

4 Rodzaje komunikacji Komunikowanie informacyjne Celem jest wzajemne porozumienie poprzez prezentację danych, faktów, wiedzy i opinii w sposób rzeczowy i obiektywny. Polega na dzieleniu się informacjami i wiedzą, na wyjaśnianiu i instruowaniu za pomocą opisów, demonstracji, definicji. Komunikacja perswazyjna Celem jest przekonanie, nakłonienie, pobudzenie odbiorców do pożądanych przez nadawcę działań. Polega na stosowaniu sugestii, haseł, skrótów myślowych, obietnic, kłamstw, manipulacji informacjami, itp. 4

5 Komunikacja społeczna cd. Dane to wiadomości o istnieniu i cechach obiektów. Informacja subiektywnie jest tym, co umysł jest w stanie przetworzyć iwykorzystać do własnych celów. Wiedza to ogół informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania. 5

6 Komunikacja społeczna cd. Przekazywanie informacji wymaga koordynacji sześciu elementów: nadawcy komunikatu, komunikatu informacja sformułowana słownie i wizualnie przez nadawcę, przekazująca pojęcia, idee i uczucia za pomocą symboli, tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy, gesty, dotyk. kanału komunikacji medium rozpowszechniania komunikatu, odbiorcy komunikatu, procesu kodowania i dekodowania opracowanie komunikatu w odpowiedniej formie pasującej do danego medium, umożliwiające zrozumienie komunikatu przez odbiorcę zgodnie z intencjami nadawcy. Podstawowymi narzędziami komunikacji społecznej są: komunikat, czyli informacja w formie tekstu lub obrazu (filmu) rozpowszechniana przez nadawcę i odbierana przez odbiorców oraz kanał komunikacji, jako połączenie pomiędzy uczestnikami wymieniającymi się informacjami. 6

7 Sukces w komunikacji społecznej 7

8 Czym nie jest promocja Propaganda to celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej. Reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów lub usług. Dezinformacja to narzędzie wojny informacyjnej, mające na celu sparaliżowanie ośrodków decyzyjnych wroga. 8

9 Czym jest promocja Promocja to oddziaływanie na odbiorców, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów, usług oraz samej firmy, w celu wykreowania jej uprzywilejowanej pozycji na rynku. 9

10 Treść komunikatów Treści racjonalne komunikatu -wyrażone werbalnie, odnoszące się do konkretnych cech oferty, wskazujące korzyści i sposób ich uzyskania Treści emocjonalne komunikatu wyrażone dźwiękiem, obrazem, zapachem, ruchem - odnoszące się do korzyści emocjonalnych odbiorcy, budują jego pozytywny obraz w relacji do przedmiotu oferty, wzmacniają samoocenę, kreują przynależność do grupy (lojalność) Język komunikatów - obraz i tekst ikony obrazy przedstawiające pojęcia - język wizualny indeksy obrazy skojarzeniowe - język wizualny symbole obrazy o znaczeniu umownym - język werbalny 10

11 Trzeci język: obraz + tekst, komunikacja werbalno-wizualna Emocje najszybciej docierają do mózgu, najczęściej za pomocą elementów wizualnych, kształtów i kolorów. Przemawiają bezpośrednio, wspomagając zrozumienie komunikatu. Myśli uruchomione przez emocje prowokują do dokonania oceny komunikatu, jego wiarygodności, korzyści jakie oferuje za pomocą tekstu lub komunikacji werbalnej. Dają odbiorcy wiedzę na temat oferty. Działanie to cel komunikacji. Suma emocji i myśli wpływa na odbiorcę i prowokuje go do działania. Same obrazy to za mało, lecz same teksty to także za mało, gdyż słowom brakuje możliwości wizualizacji, którą posiadają obrazy. Obrazy wymagają interpretacji - tekst podsuwa pierwszą ścieżkę poprzez objaśnienie. Obrazy pomagają widzieć, słowa pomagają zrozumieć 11

12 Podział funkcjonalny komunikatów Instrumentalne - podają instrukcję jak rozwiązać problem, wskazują unikalne korzyści oferty (praktyczne, finansowe, innowacyjne) USP Unique Selling Point Relacyjne odnoszą się do wartości emocjonalnych, pozytywnych przeżyć, poczucia dostatku i szczęścia, przynależności do pożądanej grupy społecznej lub społeczności, poczucie kontaktu, partnerstwa EPS - Emotional Selling Point Zaświadczające wypowiadane przez osoby, którym ufamy, lub z którymi się identyfikujmy ETSP - Ethical Selling Point Porównawcze porównujące nasza ofertę z innymi i wskazujące korzyści naszej 12

13 Perswazja w komunikacji społecznej Argumenty to powody, stwierdzenia oraz schematy myślowe wykorzystywane do przekonania innych osób. Sukces w perswazji zapewnia: oddzielenie elementów istotnych od pominiętych wyważenia faktów i opinii wyważenie ilości informacji określenie charakteru emocji Argumenty główne definiują problem i proponują rozwiązanie. Argumenty wspierające rozszerzają argumentację główną o dodatkowe racje. Jeden ważny argument wystarczy, jeśli potrzeba ich więcej, to zacząć od najmocniejszego, drugi w kolejności siły przenieść na koniec, a najsłabsze pozostawić w środku. 13

14 Perswazja w komunikacji społecznej cd. 14

15 Trójkąt dramatyczny 15

16 Mikrocele komunikatów AIDA Attention Uwaga element komunikatu, który powoduje zwrócenie uwagi potencjalnego odbiorcy (czytelnika/widza/klienta) - tekst (hasło/tytuł/nagłówek), obraz, znak graficzny, muzyka, animacja komputerowa Interest Zainteresowanie element komunikatu, który buduje zaufanie do nadawcy i podtrzymuje jego uwagę i umożliwia przedstawienie podstawowych faktów, Desire Pożądanie element komunikatu, który kreuje potrzebę skorzystania z oferty, podkreśla korzyści z odwołaniem do potrzeb odbiorcy Action Działanie element komunikatu, który ma sprowokować odbiorcę do wykonania czynności związanych ze skorzystaniem z oferty 16

17 Idealny komunikat Idealny komunikat Nie można nic odjąć, gdyż byłby niezrozumiały Nie można nic dodać, gdyż stanie się niezrozumiały 17

18 Komunikacja społeczna cd. Komunikaty mają najczęściej formę ogłoszenia i artykułu prasowego, strony internetowej, publikacji multimedialnej, audycji i spotów telewizyjnych i radiowych, gadżetów, bannerów, billboardów, tablic informacyjnych, druków własnych ulotki foldery, raporty, itp. Kanały komunikacji sieci radiowe i telewizyjne, wydawnictwa prasowe, sieć internetowa, spotkania informacyjne, punkty informacyjne, konferencje prasowe, eventy, informacja zewnętrza i wewnętrzna. 18

19 Podstawa prawna działań informacyjnych PO Kapitał Ludzki Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 1 lipca 2006 r. Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Komitet Monitorujący w dniu 4 lutego 2009 r. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO Kapitał Ludzki załącznik do Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 Obowiązek informacyjny beneficjentów Głównym obowiązkiem beneficjentów jest informowanie o otrzymanej pomocy zuniieuropejskiejześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczy to wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych. Wymóg ten obowiązuje beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie oraz dotyczy również beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu powinny spełniać wymogi dot. oznaczania projektów, tak by później wydatki dotyczące tych działań uwzględnione we wniosku o płatność mogły zostać uznane za kwalifikowalne. 20

21 Komunikaty PO Kapitał Ludzki Podstawowe komunikaty: Europejski Fundusz Społeczny to szansa dla nas wszystkich na wzrost zatrudnienia, lepszą edukację, silniejszą integrację społeczną, rozwój potencjału pracowników i przedsiębiorstw, sprawną iskuteczną administrację publiczną, Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyczynia się do wzrostu zatrudnienia ispójności społecznej, Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Polska staje się atrakcyjnym miejsca do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki to wsparcie dla Polski w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału pracowników i przedsiębiorstw, budowania sprawnej i skutecznej administracji publicznej. 21

22 Cele działań informacyjnych i promocyjnych PO KL Głównym celem długofalowym działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów zawartych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele ogólne: podniesienie świadomości społecznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie funkcji jakie spełnia Europejski Fundusz Społeczny, upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych, apośrednio z integracji z Unią Europejską, wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez profesjonalną informację, motywację, doradztwo i wsparcie, stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL. 22

23 Cele działań informacyjnych i promocyjnych PO KL Cele szczegółowe: stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego skuteczną, jednolitą ispójną komunikację zotoczeniem, uproszczenie języka komunikatów i ujednolicenie ich formy, zapewnienie obecności informacji o roli UE w zakresie udzielania pomocy w ramach projektów PO KL zidentyfikowanie kanałów przekazu informacji i dotarcie ze szczegółową i dobraną do specyficznych potrzeb informacją o środkach dostępnych w ramach EFS, do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów, zapewnienie, by beneficjenci ostateczni byli poinformowani, że korzystają z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zwiększenie przejrzystości działań Unii Europejskiej i instytucji uczestniczących w realizacji PO KL, zapewnienie beneficjentom właściwej informacji o produktach w ramach poszczególnych priorytetów PO KL w celu umożliwienia im skutecznego aplikowania o środki. 23

24 Grupy docelowe Opinia publiczna, Instytucje uczestniczące w realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu i Podkomitetów Monitorujących, Beneficjenci (projektodawcy) i potencjalni beneficjenci, w tym m.in.: instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie, przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, inni, Uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów, w tym m.in. bezrobotni, osoby pracujące, osoby dyskryminowane na rynku pracy, w tym osoby niepełnosprawne, młodzież (w szczególności uczniowie i studenci), kadra naukowa i akademicka, przedsiębiorcy, inni, Media, Decydenci oraz inni multiplikatorzy informacji, w tym lokalni i regionalni liderzy. W każdej grupie mogą dodatkowo wystąpić zróżnicowania wewnątrz kategorii. Narzędzia i metody działań informacyjnych promocyjnych muszą być precyzyjnie dobrane do potrzeb i charakterystyki danej grupy/kategorii wewnątrz grupy docelowej. 24

25 Potrzeby informacyjne grup docelowych Potrzeby informacyjne dziennikarzy bieżące informowanie ze strony beneficjenta, rzetelna i aktualna informacja dla gazet, radia i tv; istnienie kanału komunikacji z mediami (mediarelations), dostarczanie informacji zredagowanych, w terminie uwzględniającym cykl wydawniczy; zapraszania i kontaktów z przedstawicielami beneficjenta, poszanowania prawa prasowego i obowiązku udzielania informacji, unikania nacisków na sposób przedstawienia projektu w mediach. Potrzeby informacyjne uczestników rzetelne i aktualne informacje nt. projektu; informacje o statusie beneficjenta i jego wiarygodności, reputacji i uznania społecznego; aktywnego kształtowania pozytywnego wizerunku beneficjenta i projektu. Potrzeby informacyjne ogółu społeczeństwa informacje potwierdzające społeczne znaczenie projektu i jego pozytywnych skutków dla uczestników i społeczności lokalnej; dobre reprezentowanie społeczności na zewnątrz. 25

26 Kontakt z grupą docelową Touchpoints punkty kontaktu nadawcy komunikatu z grupą docelową Są tam, gdzie jest odbiorca naszego komunikatu w mieście, w pracy, w urzędach, w miejscach zakupów i rozrywki Czym są? Miejscami, w których widać nasze komunikaty słupy ogłoszeniowe, strony gazet, ekrany TV, LCD i komputerów (internet), tablice w obiektach, plansze na ścianach, folie na samochodach, wnętrza obiektów, lady i stoliki, a także ludzie, którzy rozdają ulotki Każdy produkt, każda usługa, każda marka mają właściwe sobie punkty kontaktu z klientem i w nich powinna być przekazywana informacja o ofercie Właściwe zarządzanie punktami kontaktu z grupą docelową obniża koszty i zwiększa skuteczność kampanii informacyjnej i promocyjnej 26

27 Zasady komunikacji PO KL Podstawowe zasady dotyczące działań promocyjnych i informacyjnych wzakresiejęzyka i przygotowywania materiałów i publikacji: Informacje o Europejskim Funduszu Społecznym powinny cechować: wiarygodność, obiektywizm, praktyczność, łatwość identyfikacji oraz dostępność, Dostosowanie języka oraz narzędzi komunikacji do potrzeb konkretnych grup odbiorców, Upraszczanie języka, Formułowanie krótkich i prostych informacji, Szukanie powiązań ipodkreślanie znaczenia, Oryginalne pomysły kluczem do sukcesu. 27

28 Główne narzędzia komunikacji w ramach PO KL Strony www i inne elektroniczne formy komunikacji Konferencje, seminaria i imprezy masowe Szkolenia i spotkania informacyjne Publikacje drukowane i multimedialne Infolinia i punkty informacyjne Kampanie ATL z wykorzystaniem mediów, OOH, ambient Kampanie BTL promocja bezpośrednia, w tym gadżety promocyjne Inne działania promocyjne i informacyjne 28

29 Linia życia kampanii promocyjnej Początek (świadomość istnienia projektu, przewidywane pozytywne skutki) Środek (pokazywanie możliwości oraz osiągniętych postępów i sukcesów) Koniec (analiza, podsumowanie oraz przegląd działań i osiągnięć) 29

30 30

31 Corporate Identity tożsamość firmy Marka to zjawisko kulturowe, pozwalające na realizację wartości i znaczeń określających tożsamość jednostki, grupy i całych zbiorowości. Tożsamość firmy (Corporate Identity) to zestaw cech, pozwalający wyróżnić ją z otoczenia, uczynić łatwą do rozpoznania i jedyną w swoim rodzaju. Budowana w oparciu o jednolite zasady postępowania i komunikacji. Corporate Design - znaki firmowe, logotypy, druki firmowe, ubiór, itd. Corporate Communication - public relations, media relations, reklama, itd. Corporate Behaviour - normy i zachowania firmy i jej pracowników 31

32 Identyfikacja wizualna System Identyfikacji Wizualnej zapewnia jednolity wygląd wszelkich komunikatów i jednoznaczną identyfikację nadawcy. Księgi znaków zawierają szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem loga, logotypu i tekstów wymaganych w identyfikacji nadawcy i jego projektów, w tym wzory stron www, druków, gadżetów, itp. Najczęściej prezentują opis budowy logo lub logotypu, opis ich kolorystyki, przedstawiają pole ochronne wokół logo, warianty logotypu, wersje mono i kolorowe o różnej wielkości, zestawy znaków firmowego kroju pisma i zalecane jego odmiany i wielkości oraz przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo. 32

33 Key visual Key visual wiodący motyw graficzny oznakowania firmy lub prowadzonych przez nią działań PR i kampanii reklamowych lub promocyjnych. Key visual powinien być elastyczny w użyciu, tak, aby można było gowykorzystać na wszystkich nośnikach wykorzystywanych podczas kampanii promocyjnych, działań PR (Public Relation), MR (Media Relation), CRM (Client Relationship Management). Podobnie szczegółowo jak System Identyfikacji Wizualnej firmy, dla każdej marki i kampanii powinny zostać zdefiniowane barwy wraz z kodami kolorów, doborem czcionek, lay-outami materiałów promocyjnych, wyborem zdjęć wszystkich elementów definiujących graficzny wizerunek firmy i jej produktów lub usług. 33

34 Cele oznakowania PO KL Oznakowanie projektów PO Kapitał Ludzki ma na celu wyodrębnienie ich spośród innych projektów realizowanych w ramach pozostałych programów oraz promocję założeń programu. Promocja marki: Celem działań identyfikacyjnych jest promocja PO Kapitał Ludzki oraz realizowanych w jego ramach projektów, które przyczyniają się do rozwiązania problemów społecznych mieszkańców województwa. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektów PO KL powinny mieć pełną świadomość, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Promocja województwa: W realizację PO Kapitał Ludzki w województwie zaangażowany jest samorząd województwa. Komponent regionalny PO KL realizuje Urząd Marszałkowski - Instytucja Pośrednicząca PO KL. Lokalne identyfikowanie programu ma więc duże znaczenie dla promocji interesów mieszkańców i tożsamości regionalnej. 34

35 Podstawowe oznaczenia System wizualizacji Programu Kapitał Ludzki opiera się na wykorzystywaniu dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i emblematu Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją owspółfinansowaniu (stosowanie jej uzależnione jest od wielkości i rodzaju materiału informacyjno-promocyjnego). Wszystkie działania informacyjno-promocyjne w PO KL prowadzone przez beneficjentów Programu czy instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL muszą zawierać co najmniej: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblemat Unii Europejskiej (dwanaście złotych pięcioramiennych gwiazd na błękitnym tle) odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym dwóm znakom mogą towarzyszyć inne np. herby województw, logotypy instytucji, beneficjentów, partnerów oraz hasło promocyjne zarezerwowane dla Programu Kapitał Ludzki Człowiek najlepsza inwestycja. 35

36 Elementy identyfikacji projektów PO KL Kolor: Trzy odcienie koloru pomarańczowego Loga i logotypy: Unii Europejskiej Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego Innych instytucji w tym beneficjentów Napisy: Hasło Człowiek najlepsza inwestycja Informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja bezpłatna 36

37 Kolorystyka Programów Operacyjnych 37

38 Kolory PO KL Wiodące kolory PO KL, dopuszczalne jako wypełnienia większych powierzchni tła, również jako kolory stałych elementów strony. 38

39 Emblemat Unii Europejskiej 39

40 Emblemat Unii Europejskiej cd. Wyłącznie w druku jednobarwnym niebieskim W druku na kolorowym tle należy dodać biały kontur o grubości 1/25 wysokości znaku 40

41 Znaki NSS Kapitał Ludzki 41

42 Znaki Województwa Łódzkiego 42

43 Pola ochronne znaków Szerokość pola ochronnego równa się jednej czwartej wysokości znaku Szerokość pola ochronnego równa się jednej trzeciej wysokości i szerokości znaku Szerokość pola ochronnego równa się jednej trzeciej wysokości znaku 43

44 Kompozycja znaków W zestawieniach z innymi logotypami, logo PO KL znajduje się zawsze z lewej strony (zaczyna ciąg znaków), znak Unii Europejskiej zawsze z prawej strony (kończy ciąg znaków),wprzestrzenipomiędzy tymi znakami umieszcza się inne znaki np. logotypy regionów,beneficjentów. Moduł konstrukcyjny x to kwadrat o boku równym 1/5 wysokości emblematu UE (=1/5 odległości pomiędzy punktami skrajnymi gwiazdek zawartych w znaku marki). Odległości wskazane między znakami są odległościami minimalnymi. W zależności od sytuacji, w której następuje zestawienie znaków, odległości mogą ulegać zwiększeniu. Można stosować zarówno ciąg znaków w układzie poziomym jak również pionowym, choć wariantem podstawowym jest ciąg znakówpoziomy. 44

45 Równanie znaków w wierszu 45

46 Hasło programu Człowiek najlepsza inwestycja Oznakowanie niezbędne w przypadku materiałów informacyjnych o dużej powierzchni zadruku. Najczęściej tablice informacyjne, billboardy, plakaty, namioty, stoiska wystawowe. Hasło PO KL może być umieszczone w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków. 46

47 Informacja o współfinansowaniu Za informację o współfinansowaniu rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprawnie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepoprawnie Przykład 1 Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS Przykład 2 Projekt Wszyscy jesteśmy piękni i mądrzy realizowany w ramach polityki wyrównywania szans i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 13, Działanie przez Stowarzyszenie Uroda Bez Granic we współpracy z naszą Ulubioną Szkołą Podstawową w naszej cudownej Gminie pod patronatem naszego ukochanego Pana Wójta Informacja o współfinansowaniu może być umieszczona w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczona poza ciągiem znaków. 47

48 Informacja o egzemplarzu bezpłatnym Publikacja Bezpłatna Oznakowanie niezbędne w przypadku materiałów dystrybuowanych podczas realizacji projektów. Dotyczy wszystkich publikacji drukowanych i elektronicznych. 48

49 Nośniki oznakowania Nośnikami identyfikacji PO Kapitał Ludzki są wszelkie powierzchnie drukowane, grawerowane, strony i ekrany powielane elektronicznie, analogowo i cyfrowo, komunikaty wizualne i dźwiękowe, w tym: nośniki elektroniczne plansze (billboardy) TV, kadry spotów video, spoty radiowe, prezentacje elektroniczne typu Flash i PowerPoint, elementy stron internetowych i poczty , powierzchnie nadruków gadżetów laserowe grawerowanie, tłoczenie, laminowanie, haftowanie, folie, nośniki drukarskie papier, folie, tkaniny o zróżnicowanych formatach od standardowych pism urzędowych od druków wielkoformatowych. 49

50 Wariant podstawowy dla dużych materiałów, materiałach multimedialnych i wybranych materiałów drukowanych Co najmniej: Emblemat UE z odwołaniem słownym Logo PO KL z odwołaniem słownym Hasło promocyjne programu Człowiek najlepsza inwestycja (obowiązkowe jedynie dla dużych tablic, billboardów i plakatów) Informacja o współfinansowaniu Dotyczy: Tablic informacyjnych, reklamowych, pamiątkowych, billboardów, plakatów, bannerów, standów, roll-upów, ścianek, namiotów, stoisk. Dokumentów, broszur, ulotek, certyfikatów, notatników dyplomów, certyfikatów, informacji prasowych, reklam i ogłoszeń prasowych, reklam i ogłoszeń internetowych, teczek firmowych, kalendarzy. Stron internetowych, baz danych, filmów, prezentacji ppt, naklejek na sprzęt i wyposażenie. 50

51 Wariant podstawowy dla małych materiałów Co najmniej: Emblemat UE z odwołaniem słownym Logo PO KL Dotyczy: Gadżetów i nadruków na płytach CD/DVD Papierów firmowych, wizytówek, kart grzecznościowych, kopert. 51

52 Oznaczanie materiałów wielkoformatowych Plakaty, tablice informacyjne, billboardy, Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Hasło promocyjne dla PO KL Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa 52

53 Oznaczanie materiałów wielkoformatowych cd. Bannery, standy, roll-up y, ścianki Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 53

54 Oznaczanie materiałów drukowanych Publikacje - dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny, itp., notatniki, dyplomy, certyfikaty, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, teczki firmowe i kalendarze Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL Publikacja Bezpłatna (ulotki, itp.) 54

55 Oznaczanie materiałów drukowanych cd Publikacje - dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny, itp., notatniki, dyplomy, certyfikaty, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, teczki firmowe i kalendarze Obowiązkowe oznaczenia powinny znaleźć się co najmniej na stronie redakcyjnej. Logotypy mogą być wykorzystywane jako elementy graficzne na okładkach i innych elementach publikacji. W przypadku publikacji bez okładek (ulotki, broszury do 4 stron) informacja o współfinansowaniu wraz z logotypami powinna znaleźć się na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji. 55

56 Oznaczanie materiałów drukowanych małych Papier firmowy, wizytówki, karty grzecznościowe i świąteczne, koperty Oznaczenia wymagalne: Logo NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej Oznaczenia opcjonalne: Odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 56

57 Oznaczanie materiałów małych Gadżety, nadruki na płytach CD/DVD Oznaczenia wymagalne: Logo NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej Oznaczenia opcjonalne: Odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL Publikacja Bezpłatna 57

58 Oznaczanie materiałów multimedialnych Prezentacje PowerPoint lub Flash, spoty TV i radiowe Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 58

59 Oznaczanie materiałów multimedialnych cd. Prezentacje PowerPoint lub Flash, spoty TV i radiowe W prezentacjach PowerPoint oznaczenia powinny znaleźć się na pierwszym i ostatnim ekranie. W spotach TV oznaczenia powinny znaleźć się na pierwszym lub na ostatnim ekranie, który ukazuje się podczas odtwarzania, i zajmować minimum 15% jego powierzchni. Informacja powinna być widoczna przez min 3 sekundy. W spotach radiowych informacja słowna powinna pojawić się na początku lub na końcu materiału. W przypadku płyt CD z okładkami, oznaczenia powinny znaleźć się także na okładce. Dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie animowanych wersji elementów wizualizacji. 59

60 Oznaczanie stron internetowych Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 60

61 Oznaczanie stron internetowych cd. Oznaczenia powinny znaleźć się na stronie głównej strony www i jeśli to możliwe, na pozostałych stronach witryny w nagłówkach lub stopkach. Strona powinna posiadać link do strony głównej PO KL 61

62 Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Biura projektów, sale wykładowe, itp. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL Oznaczanie pomieszczeń W przypadku umieszczenia informacji o współfinansowaniu razem z innymi informacjami, informacja o współfinansowaniu powinna zajmować co najmniej 15% powierzchni plakatu lub tablicy. 62

63 Oznaczanie sprzętu i wyposażenia Komputery, meble, aparaty fotograficzne, dyktafony, projektory, drukarki Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Nie można dodawać innych logotypów! 63

64 Stanowiska pracy: Opis/zakres obowiązków: Oznaczanie umów i stanowisk Umowy o pracę, opis stanowiska pracy, Informacja o współfinansowaniu projektu Tabliczki: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Opcjonalnie: Logo instytucji lub województwa Umowy: Informacja o współfinansowaniu projektu W przypadku, gdy jest to możliwe w umowie powinno znaleźć się pełne oznakowanie łącznie z logotypami. W przypadku umów cywilno-prawnych informacja owspółfinansowaniu powinna znaleźć się wtreści umowy. 64

65 Oznaczanie drobnego sprzętu biurowego i dokumentów księgowych Drobny sprzęt biurowy, faktury, rachunki i pozostałe dokumenty księgowe, druki samokopiujące, gotowe formularze Nie muszą być oznaczane logotypami 65

66 Oznaczenia podczas konferencji, targów i imprez promocyjnych Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL (stoisko) Oznaczenia powinny znaleźć się na zaproszeniach, plakatach, ogłoszeniach, na stoisku, jako element wystroju sali lub stoiska, na materiałach przekazywanych uczestnikom. Informacja o współfinansowaniu powinna być przekazana uczestnikom słownie na początku lub na zakończenie spotkania. 66

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE Autor: Małgorzata Sudoł Redakcja: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo