Łódzka Akademia PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzka Akademia PO KL"

Transkrypt

1 Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski

2 Program prezentacji Komunikacja społeczna Podstawa prawna oznakowania PO Kapitał Ludzki Cele identyfikacji wizualnej PO Kapitał Ludzki Nośniki identyfikacji Elementy identyfikacji projektów PO KL Oznakowanie materiałów Najczęściej popełniane błędy Przygotowanie materiałów Media plan Archiwizacja Sukces komunikacyjny 2

3 Komunikacja społeczna Głównym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie przez nadawcę wyczerpującej i zrozumiałej informacji oraz uzyskanie akceptacji oraz aktywnej reakcji odbiorców. Zadaniem komunikacji społecznej jest przekazywanie informacji o firmie, produktach i usługach w sposób perswazyjny, mający na celu przekonanie odbiorców do nadawcy i jego oferty oraz kształtowanie percepcji jego marki. Komunikacja społeczna zachodzi w określonym kontekście społecznym, jest procesem kreatywnym, ma charakter dynamiczny i ciągły, jest interakcyjna, jest procesem świadomy i celowym, sterowanym przez motywy uczestników. 3

4 Rodzaje komunikacji Komunikowanie informacyjne Celem jest wzajemne porozumienie poprzez prezentację danych, faktów, wiedzy i opinii w sposób rzeczowy i obiektywny. Polega na dzieleniu się informacjami i wiedzą, na wyjaśnianiu i instruowaniu za pomocą opisów, demonstracji, definicji. Komunikacja perswazyjna Celem jest przekonanie, nakłonienie, pobudzenie odbiorców do pożądanych przez nadawcę działań. Polega na stosowaniu sugestii, haseł, skrótów myślowych, obietnic, kłamstw, manipulacji informacjami, itp. 4

5 Komunikacja społeczna cd. Dane to wiadomości o istnieniu i cechach obiektów. Informacja subiektywnie jest tym, co umysł jest w stanie przetworzyć iwykorzystać do własnych celów. Wiedza to ogół informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania. 5

6 Komunikacja społeczna cd. Przekazywanie informacji wymaga koordynacji sześciu elementów: nadawcy komunikatu, komunikatu informacja sformułowana słownie i wizualnie przez nadawcę, przekazująca pojęcia, idee i uczucia za pomocą symboli, tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy, gesty, dotyk. kanału komunikacji medium rozpowszechniania komunikatu, odbiorcy komunikatu, procesu kodowania i dekodowania opracowanie komunikatu w odpowiedniej formie pasującej do danego medium, umożliwiające zrozumienie komunikatu przez odbiorcę zgodnie z intencjami nadawcy. Podstawowymi narzędziami komunikacji społecznej są: komunikat, czyli informacja w formie tekstu lub obrazu (filmu) rozpowszechniana przez nadawcę i odbierana przez odbiorców oraz kanał komunikacji, jako połączenie pomiędzy uczestnikami wymieniającymi się informacjami. 6

7 Sukces w komunikacji społecznej 7

8 Czym nie jest promocja Propaganda to celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej. Reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów lub usług. Dezinformacja to narzędzie wojny informacyjnej, mające na celu sparaliżowanie ośrodków decyzyjnych wroga. 8

9 Czym jest promocja Promocja to oddziaływanie na odbiorców, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów, usług oraz samej firmy, w celu wykreowania jej uprzywilejowanej pozycji na rynku. 9

10 Treść komunikatów Treści racjonalne komunikatu -wyrażone werbalnie, odnoszące się do konkretnych cech oferty, wskazujące korzyści i sposób ich uzyskania Treści emocjonalne komunikatu wyrażone dźwiękiem, obrazem, zapachem, ruchem - odnoszące się do korzyści emocjonalnych odbiorcy, budują jego pozytywny obraz w relacji do przedmiotu oferty, wzmacniają samoocenę, kreują przynależność do grupy (lojalność) Język komunikatów - obraz i tekst ikony obrazy przedstawiające pojęcia - język wizualny indeksy obrazy skojarzeniowe - język wizualny symbole obrazy o znaczeniu umownym - język werbalny 10

11 Trzeci język: obraz + tekst, komunikacja werbalno-wizualna Emocje najszybciej docierają do mózgu, najczęściej za pomocą elementów wizualnych, kształtów i kolorów. Przemawiają bezpośrednio, wspomagając zrozumienie komunikatu. Myśli uruchomione przez emocje prowokują do dokonania oceny komunikatu, jego wiarygodności, korzyści jakie oferuje za pomocą tekstu lub komunikacji werbalnej. Dają odbiorcy wiedzę na temat oferty. Działanie to cel komunikacji. Suma emocji i myśli wpływa na odbiorcę i prowokuje go do działania. Same obrazy to za mało, lecz same teksty to także za mało, gdyż słowom brakuje możliwości wizualizacji, którą posiadają obrazy. Obrazy wymagają interpretacji - tekst podsuwa pierwszą ścieżkę poprzez objaśnienie. Obrazy pomagają widzieć, słowa pomagają zrozumieć 11

12 Podział funkcjonalny komunikatów Instrumentalne - podają instrukcję jak rozwiązać problem, wskazują unikalne korzyści oferty (praktyczne, finansowe, innowacyjne) USP Unique Selling Point Relacyjne odnoszą się do wartości emocjonalnych, pozytywnych przeżyć, poczucia dostatku i szczęścia, przynależności do pożądanej grupy społecznej lub społeczności, poczucie kontaktu, partnerstwa EPS - Emotional Selling Point Zaświadczające wypowiadane przez osoby, którym ufamy, lub z którymi się identyfikujmy ETSP - Ethical Selling Point Porównawcze porównujące nasza ofertę z innymi i wskazujące korzyści naszej 12

13 Perswazja w komunikacji społecznej Argumenty to powody, stwierdzenia oraz schematy myślowe wykorzystywane do przekonania innych osób. Sukces w perswazji zapewnia: oddzielenie elementów istotnych od pominiętych wyważenia faktów i opinii wyważenie ilości informacji określenie charakteru emocji Argumenty główne definiują problem i proponują rozwiązanie. Argumenty wspierające rozszerzają argumentację główną o dodatkowe racje. Jeden ważny argument wystarczy, jeśli potrzeba ich więcej, to zacząć od najmocniejszego, drugi w kolejności siły przenieść na koniec, a najsłabsze pozostawić w środku. 13

14 Perswazja w komunikacji społecznej cd. 14

15 Trójkąt dramatyczny 15

16 Mikrocele komunikatów AIDA Attention Uwaga element komunikatu, który powoduje zwrócenie uwagi potencjalnego odbiorcy (czytelnika/widza/klienta) - tekst (hasło/tytuł/nagłówek), obraz, znak graficzny, muzyka, animacja komputerowa Interest Zainteresowanie element komunikatu, który buduje zaufanie do nadawcy i podtrzymuje jego uwagę i umożliwia przedstawienie podstawowych faktów, Desire Pożądanie element komunikatu, który kreuje potrzebę skorzystania z oferty, podkreśla korzyści z odwołaniem do potrzeb odbiorcy Action Działanie element komunikatu, który ma sprowokować odbiorcę do wykonania czynności związanych ze skorzystaniem z oferty 16

17 Idealny komunikat Idealny komunikat Nie można nic odjąć, gdyż byłby niezrozumiały Nie można nic dodać, gdyż stanie się niezrozumiały 17

18 Komunikacja społeczna cd. Komunikaty mają najczęściej formę ogłoszenia i artykułu prasowego, strony internetowej, publikacji multimedialnej, audycji i spotów telewizyjnych i radiowych, gadżetów, bannerów, billboardów, tablic informacyjnych, druków własnych ulotki foldery, raporty, itp. Kanały komunikacji sieci radiowe i telewizyjne, wydawnictwa prasowe, sieć internetowa, spotkania informacyjne, punkty informacyjne, konferencje prasowe, eventy, informacja zewnętrza i wewnętrzna. 18

19 Podstawa prawna działań informacyjnych PO Kapitał Ludzki Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 1 lipca 2006 r. Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Komitet Monitorujący w dniu 4 lutego 2009 r. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO Kapitał Ludzki załącznik do Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 Obowiązek informacyjny beneficjentów Głównym obowiązkiem beneficjentów jest informowanie o otrzymanej pomocy zuniieuropejskiejześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczy to wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych. Wymóg ten obowiązuje beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie oraz dotyczy również beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu powinny spełniać wymogi dot. oznaczania projektów, tak by później wydatki dotyczące tych działań uwzględnione we wniosku o płatność mogły zostać uznane za kwalifikowalne. 20

21 Komunikaty PO Kapitał Ludzki Podstawowe komunikaty: Europejski Fundusz Społeczny to szansa dla nas wszystkich na wzrost zatrudnienia, lepszą edukację, silniejszą integrację społeczną, rozwój potencjału pracowników i przedsiębiorstw, sprawną iskuteczną administrację publiczną, Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyczynia się do wzrostu zatrudnienia ispójności społecznej, Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Polska staje się atrakcyjnym miejsca do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki to wsparcie dla Polski w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału pracowników i przedsiębiorstw, budowania sprawnej i skutecznej administracji publicznej. 21

22 Cele działań informacyjnych i promocyjnych PO KL Głównym celem długofalowym działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów zawartych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele ogólne: podniesienie świadomości społecznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie funkcji jakie spełnia Europejski Fundusz Społeczny, upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych, apośrednio z integracji z Unią Europejską, wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez profesjonalną informację, motywację, doradztwo i wsparcie, stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL. 22

23 Cele działań informacyjnych i promocyjnych PO KL Cele szczegółowe: stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego skuteczną, jednolitą ispójną komunikację zotoczeniem, uproszczenie języka komunikatów i ujednolicenie ich formy, zapewnienie obecności informacji o roli UE w zakresie udzielania pomocy w ramach projektów PO KL zidentyfikowanie kanałów przekazu informacji i dotarcie ze szczegółową i dobraną do specyficznych potrzeb informacją o środkach dostępnych w ramach EFS, do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów, zapewnienie, by beneficjenci ostateczni byli poinformowani, że korzystają z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zwiększenie przejrzystości działań Unii Europejskiej i instytucji uczestniczących w realizacji PO KL, zapewnienie beneficjentom właściwej informacji o produktach w ramach poszczególnych priorytetów PO KL w celu umożliwienia im skutecznego aplikowania o środki. 23

24 Grupy docelowe Opinia publiczna, Instytucje uczestniczące w realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu i Podkomitetów Monitorujących, Beneficjenci (projektodawcy) i potencjalni beneficjenci, w tym m.in.: instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie, przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, inni, Uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów, w tym m.in. bezrobotni, osoby pracujące, osoby dyskryminowane na rynku pracy, w tym osoby niepełnosprawne, młodzież (w szczególności uczniowie i studenci), kadra naukowa i akademicka, przedsiębiorcy, inni, Media, Decydenci oraz inni multiplikatorzy informacji, w tym lokalni i regionalni liderzy. W każdej grupie mogą dodatkowo wystąpić zróżnicowania wewnątrz kategorii. Narzędzia i metody działań informacyjnych promocyjnych muszą być precyzyjnie dobrane do potrzeb i charakterystyki danej grupy/kategorii wewnątrz grupy docelowej. 24

25 Potrzeby informacyjne grup docelowych Potrzeby informacyjne dziennikarzy bieżące informowanie ze strony beneficjenta, rzetelna i aktualna informacja dla gazet, radia i tv; istnienie kanału komunikacji z mediami (mediarelations), dostarczanie informacji zredagowanych, w terminie uwzględniającym cykl wydawniczy; zapraszania i kontaktów z przedstawicielami beneficjenta, poszanowania prawa prasowego i obowiązku udzielania informacji, unikania nacisków na sposób przedstawienia projektu w mediach. Potrzeby informacyjne uczestników rzetelne i aktualne informacje nt. projektu; informacje o statusie beneficjenta i jego wiarygodności, reputacji i uznania społecznego; aktywnego kształtowania pozytywnego wizerunku beneficjenta i projektu. Potrzeby informacyjne ogółu społeczeństwa informacje potwierdzające społeczne znaczenie projektu i jego pozytywnych skutków dla uczestników i społeczności lokalnej; dobre reprezentowanie społeczności na zewnątrz. 25

26 Kontakt z grupą docelową Touchpoints punkty kontaktu nadawcy komunikatu z grupą docelową Są tam, gdzie jest odbiorca naszego komunikatu w mieście, w pracy, w urzędach, w miejscach zakupów i rozrywki Czym są? Miejscami, w których widać nasze komunikaty słupy ogłoszeniowe, strony gazet, ekrany TV, LCD i komputerów (internet), tablice w obiektach, plansze na ścianach, folie na samochodach, wnętrza obiektów, lady i stoliki, a także ludzie, którzy rozdają ulotki Każdy produkt, każda usługa, każda marka mają właściwe sobie punkty kontaktu z klientem i w nich powinna być przekazywana informacja o ofercie Właściwe zarządzanie punktami kontaktu z grupą docelową obniża koszty i zwiększa skuteczność kampanii informacyjnej i promocyjnej 26

27 Zasady komunikacji PO KL Podstawowe zasady dotyczące działań promocyjnych i informacyjnych wzakresiejęzyka i przygotowywania materiałów i publikacji: Informacje o Europejskim Funduszu Społecznym powinny cechować: wiarygodność, obiektywizm, praktyczność, łatwość identyfikacji oraz dostępność, Dostosowanie języka oraz narzędzi komunikacji do potrzeb konkretnych grup odbiorców, Upraszczanie języka, Formułowanie krótkich i prostych informacji, Szukanie powiązań ipodkreślanie znaczenia, Oryginalne pomysły kluczem do sukcesu. 27

28 Główne narzędzia komunikacji w ramach PO KL Strony www i inne elektroniczne formy komunikacji Konferencje, seminaria i imprezy masowe Szkolenia i spotkania informacyjne Publikacje drukowane i multimedialne Infolinia i punkty informacyjne Kampanie ATL z wykorzystaniem mediów, OOH, ambient Kampanie BTL promocja bezpośrednia, w tym gadżety promocyjne Inne działania promocyjne i informacyjne 28

29 Linia życia kampanii promocyjnej Początek (świadomość istnienia projektu, przewidywane pozytywne skutki) Środek (pokazywanie możliwości oraz osiągniętych postępów i sukcesów) Koniec (analiza, podsumowanie oraz przegląd działań i osiągnięć) 29

30 30

31 Corporate Identity tożsamość firmy Marka to zjawisko kulturowe, pozwalające na realizację wartości i znaczeń określających tożsamość jednostki, grupy i całych zbiorowości. Tożsamość firmy (Corporate Identity) to zestaw cech, pozwalający wyróżnić ją z otoczenia, uczynić łatwą do rozpoznania i jedyną w swoim rodzaju. Budowana w oparciu o jednolite zasady postępowania i komunikacji. Corporate Design - znaki firmowe, logotypy, druki firmowe, ubiór, itd. Corporate Communication - public relations, media relations, reklama, itd. Corporate Behaviour - normy i zachowania firmy i jej pracowników 31

32 Identyfikacja wizualna System Identyfikacji Wizualnej zapewnia jednolity wygląd wszelkich komunikatów i jednoznaczną identyfikację nadawcy. Księgi znaków zawierają szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem loga, logotypu i tekstów wymaganych w identyfikacji nadawcy i jego projektów, w tym wzory stron www, druków, gadżetów, itp. Najczęściej prezentują opis budowy logo lub logotypu, opis ich kolorystyki, przedstawiają pole ochronne wokół logo, warianty logotypu, wersje mono i kolorowe o różnej wielkości, zestawy znaków firmowego kroju pisma i zalecane jego odmiany i wielkości oraz przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo. 32

33 Key visual Key visual wiodący motyw graficzny oznakowania firmy lub prowadzonych przez nią działań PR i kampanii reklamowych lub promocyjnych. Key visual powinien być elastyczny w użyciu, tak, aby można było gowykorzystać na wszystkich nośnikach wykorzystywanych podczas kampanii promocyjnych, działań PR (Public Relation), MR (Media Relation), CRM (Client Relationship Management). Podobnie szczegółowo jak System Identyfikacji Wizualnej firmy, dla każdej marki i kampanii powinny zostać zdefiniowane barwy wraz z kodami kolorów, doborem czcionek, lay-outami materiałów promocyjnych, wyborem zdjęć wszystkich elementów definiujących graficzny wizerunek firmy i jej produktów lub usług. 33

34 Cele oznakowania PO KL Oznakowanie projektów PO Kapitał Ludzki ma na celu wyodrębnienie ich spośród innych projektów realizowanych w ramach pozostałych programów oraz promocję założeń programu. Promocja marki: Celem działań identyfikacyjnych jest promocja PO Kapitał Ludzki oraz realizowanych w jego ramach projektów, które przyczyniają się do rozwiązania problemów społecznych mieszkańców województwa. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektów PO KL powinny mieć pełną świadomość, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Promocja województwa: W realizację PO Kapitał Ludzki w województwie zaangażowany jest samorząd województwa. Komponent regionalny PO KL realizuje Urząd Marszałkowski - Instytucja Pośrednicząca PO KL. Lokalne identyfikowanie programu ma więc duże znaczenie dla promocji interesów mieszkańców i tożsamości regionalnej. 34

35 Podstawowe oznaczenia System wizualizacji Programu Kapitał Ludzki opiera się na wykorzystywaniu dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i emblematu Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją owspółfinansowaniu (stosowanie jej uzależnione jest od wielkości i rodzaju materiału informacyjno-promocyjnego). Wszystkie działania informacyjno-promocyjne w PO KL prowadzone przez beneficjentów Programu czy instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL muszą zawierać co najmniej: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblemat Unii Europejskiej (dwanaście złotych pięcioramiennych gwiazd na błękitnym tle) odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym dwóm znakom mogą towarzyszyć inne np. herby województw, logotypy instytucji, beneficjentów, partnerów oraz hasło promocyjne zarezerwowane dla Programu Kapitał Ludzki Człowiek najlepsza inwestycja. 35

36 Elementy identyfikacji projektów PO KL Kolor: Trzy odcienie koloru pomarańczowego Loga i logotypy: Unii Europejskiej Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego Innych instytucji w tym beneficjentów Napisy: Hasło Człowiek najlepsza inwestycja Informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja bezpłatna 36

37 Kolorystyka Programów Operacyjnych 37

38 Kolory PO KL Wiodące kolory PO KL, dopuszczalne jako wypełnienia większych powierzchni tła, również jako kolory stałych elementów strony. 38

39 Emblemat Unii Europejskiej 39

40 Emblemat Unii Europejskiej cd. Wyłącznie w druku jednobarwnym niebieskim W druku na kolorowym tle należy dodać biały kontur o grubości 1/25 wysokości znaku 40

41 Znaki NSS Kapitał Ludzki 41

42 Znaki Województwa Łódzkiego 42

43 Pola ochronne znaków Szerokość pola ochronnego równa się jednej czwartej wysokości znaku Szerokość pola ochronnego równa się jednej trzeciej wysokości i szerokości znaku Szerokość pola ochronnego równa się jednej trzeciej wysokości znaku 43

44 Kompozycja znaków W zestawieniach z innymi logotypami, logo PO KL znajduje się zawsze z lewej strony (zaczyna ciąg znaków), znak Unii Europejskiej zawsze z prawej strony (kończy ciąg znaków),wprzestrzenipomiędzy tymi znakami umieszcza się inne znaki np. logotypy regionów,beneficjentów. Moduł konstrukcyjny x to kwadrat o boku równym 1/5 wysokości emblematu UE (=1/5 odległości pomiędzy punktami skrajnymi gwiazdek zawartych w znaku marki). Odległości wskazane między znakami są odległościami minimalnymi. W zależności od sytuacji, w której następuje zestawienie znaków, odległości mogą ulegać zwiększeniu. Można stosować zarówno ciąg znaków w układzie poziomym jak również pionowym, choć wariantem podstawowym jest ciąg znakówpoziomy. 44

45 Równanie znaków w wierszu 45

46 Hasło programu Człowiek najlepsza inwestycja Oznakowanie niezbędne w przypadku materiałów informacyjnych o dużej powierzchni zadruku. Najczęściej tablice informacyjne, billboardy, plakaty, namioty, stoiska wystawowe. Hasło PO KL może być umieszczone w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków. 46

47 Informacja o współfinansowaniu Za informację o współfinansowaniu rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprawnie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepoprawnie Przykład 1 Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS Przykład 2 Projekt Wszyscy jesteśmy piękni i mądrzy realizowany w ramach polityki wyrównywania szans i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 13, Działanie przez Stowarzyszenie Uroda Bez Granic we współpracy z naszą Ulubioną Szkołą Podstawową w naszej cudownej Gminie pod patronatem naszego ukochanego Pana Wójta Informacja o współfinansowaniu może być umieszczona w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczona poza ciągiem znaków. 47

48 Informacja o egzemplarzu bezpłatnym Publikacja Bezpłatna Oznakowanie niezbędne w przypadku materiałów dystrybuowanych podczas realizacji projektów. Dotyczy wszystkich publikacji drukowanych i elektronicznych. 48

49 Nośniki oznakowania Nośnikami identyfikacji PO Kapitał Ludzki są wszelkie powierzchnie drukowane, grawerowane, strony i ekrany powielane elektronicznie, analogowo i cyfrowo, komunikaty wizualne i dźwiękowe, w tym: nośniki elektroniczne plansze (billboardy) TV, kadry spotów video, spoty radiowe, prezentacje elektroniczne typu Flash i PowerPoint, elementy stron internetowych i poczty , powierzchnie nadruków gadżetów laserowe grawerowanie, tłoczenie, laminowanie, haftowanie, folie, nośniki drukarskie papier, folie, tkaniny o zróżnicowanych formatach od standardowych pism urzędowych od druków wielkoformatowych. 49

50 Wariant podstawowy dla dużych materiałów, materiałach multimedialnych i wybranych materiałów drukowanych Co najmniej: Emblemat UE z odwołaniem słownym Logo PO KL z odwołaniem słownym Hasło promocyjne programu Człowiek najlepsza inwestycja (obowiązkowe jedynie dla dużych tablic, billboardów i plakatów) Informacja o współfinansowaniu Dotyczy: Tablic informacyjnych, reklamowych, pamiątkowych, billboardów, plakatów, bannerów, standów, roll-upów, ścianek, namiotów, stoisk. Dokumentów, broszur, ulotek, certyfikatów, notatników dyplomów, certyfikatów, informacji prasowych, reklam i ogłoszeń prasowych, reklam i ogłoszeń internetowych, teczek firmowych, kalendarzy. Stron internetowych, baz danych, filmów, prezentacji ppt, naklejek na sprzęt i wyposażenie. 50

51 Wariant podstawowy dla małych materiałów Co najmniej: Emblemat UE z odwołaniem słownym Logo PO KL Dotyczy: Gadżetów i nadruków na płytach CD/DVD Papierów firmowych, wizytówek, kart grzecznościowych, kopert. 51

52 Oznaczanie materiałów wielkoformatowych Plakaty, tablice informacyjne, billboardy, Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Hasło promocyjne dla PO KL Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa 52

53 Oznaczanie materiałów wielkoformatowych cd. Bannery, standy, roll-up y, ścianki Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 53

54 Oznaczanie materiałów drukowanych Publikacje - dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny, itp., notatniki, dyplomy, certyfikaty, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, teczki firmowe i kalendarze Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL Publikacja Bezpłatna (ulotki, itp.) 54

55 Oznaczanie materiałów drukowanych cd Publikacje - dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny, itp., notatniki, dyplomy, certyfikaty, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, teczki firmowe i kalendarze Obowiązkowe oznaczenia powinny znaleźć się co najmniej na stronie redakcyjnej. Logotypy mogą być wykorzystywane jako elementy graficzne na okładkach i innych elementach publikacji. W przypadku publikacji bez okładek (ulotki, broszury do 4 stron) informacja o współfinansowaniu wraz z logotypami powinna znaleźć się na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji. 55

56 Oznaczanie materiałów drukowanych małych Papier firmowy, wizytówki, karty grzecznościowe i świąteczne, koperty Oznaczenia wymagalne: Logo NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej Oznaczenia opcjonalne: Odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 56

57 Oznaczanie materiałów małych Gadżety, nadruki na płytach CD/DVD Oznaczenia wymagalne: Logo NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej Oznaczenia opcjonalne: Odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL Publikacja Bezpłatna 57

58 Oznaczanie materiałów multimedialnych Prezentacje PowerPoint lub Flash, spoty TV i radiowe Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 58

59 Oznaczanie materiałów multimedialnych cd. Prezentacje PowerPoint lub Flash, spoty TV i radiowe W prezentacjach PowerPoint oznaczenia powinny znaleźć się na pierwszym i ostatnim ekranie. W spotach TV oznaczenia powinny znaleźć się na pierwszym lub na ostatnim ekranie, który ukazuje się podczas odtwarzania, i zajmować minimum 15% jego powierzchni. Informacja powinna być widoczna przez min 3 sekundy. W spotach radiowych informacja słowna powinna pojawić się na początku lub na końcu materiału. W przypadku płyt CD z okładkami, oznaczenia powinny znaleźć się także na okładce. Dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie animowanych wersji elementów wizualizacji. 59

60 Oznaczanie stron internetowych Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL 60

61 Oznaczanie stron internetowych cd. Oznaczenia powinny znaleźć się na stronie głównej strony www i jeśli to możliwe, na pozostałych stronach witryny w nagłówkach lub stopkach. Strona powinna posiadać link do strony głównej PO KL 61

62 Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Biura projektów, sale wykładowe, itp. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL Oznaczanie pomieszczeń W przypadku umieszczenia informacji o współfinansowaniu razem z innymi informacjami, informacja o współfinansowaniu powinna zajmować co najmniej 15% powierzchni plakatu lub tablicy. 62

63 Oznaczanie sprzętu i wyposażenia Komputery, meble, aparaty fotograficzne, dyktafony, projektory, drukarki Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Nie można dodawać innych logotypów! 63

64 Stanowiska pracy: Opis/zakres obowiązków: Oznaczanie umów i stanowisk Umowy o pracę, opis stanowiska pracy, Informacja o współfinansowaniu projektu Tabliczki: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Opcjonalnie: Logo instytucji lub województwa Umowy: Informacja o współfinansowaniu projektu W przypadku, gdy jest to możliwe w umowie powinno znaleźć się pełne oznakowanie łącznie z logotypami. W przypadku umów cywilno-prawnych informacja owspółfinansowaniu powinna znaleźć się wtreści umowy. 64

65 Oznaczanie drobnego sprzętu biurowego i dokumentów księgowych Drobny sprzęt biurowy, faktury, rachunki i pozostałe dokumenty księgowe, druki samokopiujące, gotowe formularze Nie muszą być oznaczane logotypami 65

66 Oznaczenia podczas konferencji, targów i imprez promocyjnych Oznaczenia wymagalne: Logotyp NSS PO KL Emblemat Unii Europejskiej Odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu Oznaczenia opcjonalne: Logo instytucji lub województwa Hasło promocyjne dla PO KL (stoisko) Oznaczenia powinny znaleźć się na zaproszeniach, plakatach, ogłoszeniach, na stoisku, jako element wystroju sali lub stoiska, na materiałach przekazywanych uczestnikom. Informacja o współfinansowaniu powinna być przekazana uczestnikom słownie na początku lub na zakończenie spotkania. 66

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Gdańsk 06.03.2008 r. Informacja i Promocja. KTO? Obowiązek informowania o współfinansowaniu środków

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR 2 KOMUNIKACJA WIZUALNA 1. Uszczegółowienie podrozdziału 8.2 Komunikacja wizualna

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców Każdy beneficjent korzystający ze środków PO KL ma obowiązek promowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego materiał pomocniczy do Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności 2007-2013 1. Idea wspólnego znaku Opracowanie i stosowanie wspólnego znaku graficznego dla wszystkich programów pomocowych współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawowy dokument dotyczący

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Spis treści ZASADY OGÓLNE...2 Logotyp Projektu...2 Logotypy Unijne...2 Informacja o współfinansowaniu...3 Rozmieszczenie logotypów...3

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku 1 Księga 2 Księga \ Wstęp Księga Grupy BPS określa zasady posługiwania się logotypem Grupy BPS na wszystkich polach eksploatacji. Pokazuje i wyjaśnia sposób jego budowy, dokładnie opisuje kolory i składowe.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271 LOGO / KSIĘGA ZNAKU kreacja logo / systemów identyfikacji wizualnej projektowanie i druk materiałów reklamowych upominki reklamowe reklama zewnętrzna systemy wystawiennicze strony internetowe Zadzwoń do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wstępny projekt Departament Informacji i Promocji Warszawa, 12.12.2014 r. Księga

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, kwiecień 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3 000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, służącego promocji Projektu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w działalności Bibliotek

Prawo autorskie w działalności Bibliotek Prawo autorskie w działalności Bibliotek Marlena Jankowska adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A B I B L I O T E

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Oddział 1 Autorskie prawa osobiste Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie Projekt, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Toruń,

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1, materiały drukowane

Zadanie nr 1, materiały drukowane Załącznik nr 1 do SIWZ - charakterystyka, Zadanie nr 1, materiały drukowane 1. TECZKA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI/ SZKOLEŃ format: na dokumenty A4 bigowana na pół grzbiet 3 mm wykrojnik producenta kieszonka/zakładka

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa druku wydawnictw: broszur i podręcznika dla wnioskodawców oraz innych materiałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93 / 1658

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r.

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Mirosława Wojtyńska Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

DniOtwarte.eu / księga znaku

DniOtwarte.eu / księga znaku DniOtwarte.eu / księga znaku 1 DniOtwarte.eu / księga znaku / znak wersja podstawowa Znak podstawowy składa się z godła i logotypu. Jest dedykowany oficjalnej prezentacji w reklamie, w identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny.

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny. Wzór wizualizacji 1 Załącznik nr 5 Zgodnie z 2 ust. 1 i 3 umowy każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r.

Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, styczeń 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na:

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na: Zapytanie ofertowe dotyczy przedstawienia oferty na: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Częstochowa, dnia 12.07.2011 Zapytanie ofertowe nr 1/2011 Dotyczące wykonania materiałów promocyjnych Projektu Popatrz w przyszłość, zainwestuj w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI Projektowanie graficzne Księga identyfikacji wizualnej CI Identyfikacja wizualna CI corporate identity Wizerunek jest jednym z najważniejszych elementów składających się na tożsamość każdej firmy. Profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27.10.2015 r.

Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Tel.: + 48 91 486 15 56 Faks: + 48 91 486 15 57 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOA.III.272.1.59.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie identyfikacji wizualnej oraz wykonanie materiałów informacyjno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Katalog identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Katalog identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały nr 186 /2011 Zarządu PFRON z dnia 8 września 2011 r. Katalog identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wstęp Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja 5-6.02.2013, Lublin, Polska PLAN PREZENTACJI 4 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część I Definicja Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania:

Bardziej szczegółowo