Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Znak sprawy I. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu 2. Rodzaj projektu Inwestycyjny X 3. Typ projektu Dochodowy X 4. Identyfikacja interwencji 4.1. Program Operacyjny Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno- -żywnościowym 4.3. Działanie Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4.4. Dziedzina interwencji 111 funduszy strukturalnych / klasyfikacja wydatków strukturalnych 5. Wpływ projektu na środowisko 5.1. Projekt bezpośrednio dotyczy ochrony środowiska 5.2. Projekt, którego dodatkowym rezultatem będzie pozytywny wpływ na środowisko 5.3. Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko 6. Zgodność projektu z polityką równych szans Projekt neutralny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn X

2 II. Identyfikacja ubiegającego się o dofinansowanie projektu 7. Forma prawna prowadzonej działalności 7.1. Osoba fizyczna 7.2. Osoba prawna 7.3. Wspólnicy spółki cywilnej 8. Dane ubiegającego się o dofinansowanie projektu 8.1. Osoba fizyczna Imię (imiona) Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) Obywatelstwo Seria i numer dokumentu tożsamości Numer ewidencyjny PESEL Numer identyfikacji podatkowej NIP 8.2. Osoba prawna Nazwa Osoby reprezentujące ubiegającego się o dofinansowanie, zgodnie z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym: imię i nazwisko stanowisko numer telefonu numer faksu adres poczty elektronicznej imię i nazwisko stanowisko numer telefonu numer faksu adres poczty elektronicznej imię i nazwisko stanowisko numer telefonu numer faksu adres poczty elektronicznej Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer REGON Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

3 8.3. Wspólnicy spółki cywilnej Nazwa spółki cywilnej Numer identyfikacji podatkowej NIP Miejsce prowadzenia działalności Wspólnik spółki cywilnej - osoba fizyczna Imię (imiona) Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia / / (dzień/miesiąc/rok) Obywatelstwo Seria i numer dokumentu tożsamości Numer ewidencyjny PESEL Numer identyfikacji podatkowej NIP Wspólnik spółki cywilnej - osoba prawna Nazwa Osoby reprezentujące wspólnika spółki cywilnej, zgodnie z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym: imię i nazwisko stanowisko numer telefonu numer faksu adres poczty elektronicznej imię i nazwisko stanowisko numer telefonu numer faksu adres poczty elektronicznej imię i nazwisko stanowisko numer telefonu numer faksu adres poczty elektronicznej Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer REGON Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

4 8.4. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) Adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy/siedziba i adres Adres do korespondencji 8.5. Numer telefonu 8.6. Numer faksu 8.7. Adres poczty elektronicznej 8.8. Adres strony internetowej 9. Pełnomocnik ubiegającego się o dofinansowanie projektu 9.1. Imię i nazwisko 9.2. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) 9.3. Stanowisko 9.4. Numer telefonu 9.5. Numer faksu 9.6. Adres poczty elektronicznej 10. Dane osoby uprawnionej/osób uprawnionych do kontaktu Imię i nazwisko Stanowisko Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej

5 III. Charakterystyka prowadzonej działalności 11. Charakterystyka nieruchomości, na której jest prowadzona działalność rolnicza Nieruchomość stanowi współwłasność lub jest przedmiotem współposiadania Liczba współwłaścicieli lub współposiadaczy (jeżeli w pkt 11.1 zaznaczono kwadrat wyboru) 12. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 13. Główny kierunek produkcji Uprawa zbóż Ogrodnictwo Produkcja sadownicza Inna produkcja roślinna (w tym produkcja mieszana) Bydło mleczne Bydło mięsne Trzoda chlewna Drób Inna produkcja zwierzęca Pozostałe kierunki produkcji (niesklasyfikowane) 14. Charakterystyka gospodarstwa Data rozpoczęcia przez ubiegającego się o dofinansowanie projektu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa (dzień/miesiąc/rok) Gospodarstwo prowadzone przez młodego rolnika Wartość brutto rocznej sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (w zł) Dochód roczny brutto z prowadzonej działalności rolniczej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (w zł) 15. Kryteria dostępu Kwalifikacje zawodowe ubiegającego się o dofinansowanie projektu - posiadającego obywatelstwo polskie (jeżeli wniosek wypełnia osoba fizyczna): wyższe lub średnie wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie lub tytuł kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie albo wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i ukończone studia podyplomowe na kierunku związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie nierolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie Kwalifikacje zawodowe ubiegającego się o dofinansowanie projektu - nieposiadającego obywatelstwa polskiego (jeżeli wniosek wypełnia osoba fizyczna): wykształcenie rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)w państwie, którego obywatelstwo posiada ubiegający się o dofinansowanie projektu

6 15.3. Kwalifikacje zawodowe osoby wchodzącej w skład organu osoby prawnej, do którego zakresu działania należy podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie objętym pomocą lub osoby zatrudnionej do prowadzenia takiego gospodarstwa (jeżeli wniosek wypełnia osoba prawna): wyższe lub średnie wykształcenie rolnicze wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy lub średnie i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem produkcją rolną lub produkcją w dziale specjalnym produkcji rolnej Wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU na dzień składania wniosku Planowana, docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU Minimalne standardy w zakresie higieny w gospodarstwie Minimalne standardy w zakresie ochrony środowiska w gospodarstwie Minimalne standardy w zakresie warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie Wielkość kwot (limitów) produkcji przyznanych ubiegającemu się o dofinansowanie projektu (jeżeli projekt dotyczy wzrostu produkcji w dziedzinie produkcji objętej kwotowaniem (limitowaniem) produkcji) Planowana wielkość produkcji w dziedzinie objętej kwotowaniem (limitowaniem) produkcji nie dotyczy spełnione w zakresie podstawowym spełnione w zakresie pełnym spełnione po zrealizowaniu projektu w zakresie pełnym niespełnione spełnione w zakresie podstawowym spełnione w zakresie pełnym spełnione po zrealizowaniu projektu w zakresie pełnym niespełnione nie dotyczy spełnione w zakresie podstawowym spełnione w zakresie pełnym spełnione po zrealizowaniu projektu w zakresie pełnym niespełnione Rodzaj Jednostka Wielkość Rodzaj Jednostka Wielkość

7 IV. Opis projektu 16. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy Ulica, nr domu, nr lokalu/ nr działki 17. Obszar, na którym projekt będzie realizowany Miejski Wiejski Projekt realizowany na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Rodzaj ONW (jeżeli w pkt 17.3 zaznaczono kwadrat wyboru) obszar górski obszar ze specyficznymi utrudnieniami obszar nizinny (I lub II strefa nizinna) 18. Planowane cele projektu 19. Zakres projektu 20. Zgodność projektu z celami Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wzrost dochodu rolniczego Poprawa konkurencyjności gospodarstwa Redukcja kosztów produkcji rolnej Poprawa organizacji produkcji rolnej Dostosowanie profilu produkcji rolnej w gospodarstwie do wymagań rynku Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych Poprawa jakości produktów rolnych Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, krajobrazu, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego wsi i kultury regionalnej Poprawa warunków sanitarnohigienicznych produkcji Poprawa warunków utrzymania (dobrostanu) zwierząt Cel główny Cele dodatkowe

8 21. Harmonogram realizacji projektu Etap Planowany termin rozpoczęcia etapu (miesiąc/rok) Planowany termin zakończenia etapu (miesiąc/rok) Etap I / / Etap II / / 22. Koszty realizacji projektu Rodzaje kosztów Koszty niekwalifikowalne realizacji projektu Koszt projektu (w zł) Budynki i budowle (budowa lub remont), w tym: obory chlewnie inne budynki inwentarskie szklarnie wraz z wyposażeniem inne budynki gospodarcze Wyposażenie i sprzęt ruchomy Zakup zwierząt Zakładanie plantacji wieloletnich Inwestycje związane z przygotowaniem produktów do sprzedaży i sprzedażą bezpośrednią Inne koszty kwalifikowalne Koszty ogólne Inne koszty niekwalifikowalne Suma pkt w tym nakłady poniesione na podniesienie standardów w zakresie ochrony środowiska w gospodarstwie w tym nakłady poniesione na podniesienie standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie 23. Dofinansowanie uzyskane uprzednio w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych (kwoty dofinansowania wypłacone lub określone w umowie o dofinansowanie projektu) Numer umowy Suma pkt Maksymalny limit dofinansowania ustalony na dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych 25. Kwota do wykorzystania 26. Koszt realizacji projektu Koszty kwalifikowalne realizacji projektu, w tym: koszty kwalifikowalne I etapu koszty kwalifikowalne II etapu Koszty kwalifikowalne projektu (w zł) Kwota (w zł)

9 27. Poziom współfinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania Wnioskowana kwota dofinansowania, w tym: wnioskowana kwota dofinansowania I etapu wnioskowana kwota dofinansowania II etapu 28. Źródła finansowania Środki publiczne, w tym: EFOiGR - Sekcja Orientacji budżetu państwa Wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie projektu

10 V. Zestawienie rzeczowo finansowe projektu Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne projektu (w zł) Wyszczególnienie zakresu Lp. w tym: rzeczowego jednostka ilość ogółem miary (liczba) I etap II etap I Koszty inwestycyjne (Ki): A* 1** 2 Suma A B* 1** 2 Suma B * 1** 2 Suma Suma kosztów inwestycyjnych (Ki) II Koszty ogólne (Ko) Limit Ko dla projektu 1 2 Suma Kosztów ogólnych (Ko) Suma kosztów kwalifikowalnych projektu III (Ki + Ko) * Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach projektu. ** Zadanie lub dostawa/ robota/ usługa realizowana w ramach zadania.

11 VI. Informacja o załącznikach Lp. Nazwa załącznika Liczba załączników

12 VII. Oświadczenia ubiegającego się o dofinansowanie projektu 1. Wnioskuję o udzielenie dofinansowania wysokości zł (słownie: ). 2. Oświadczam, że na wyżej wymieniony projekt nie uzyskałem i nie będę ubiegał się o dofinansowanie lub pomoc finansową z innych środków publicznych. 3. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz w dołączonych do niego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 4. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektu (wizytacji terenowej) i kontroli dokumentów. 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym ich publiczne udostępnianie w lokalu Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz za pośrednictwem strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do celów związanych z realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Oświadczam, że w zakres projektu, którego dotyczy niniejszy wniosek nie wchodzą inwestycje objęte innym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych, złożonym w ramach naboru w dniu 16 kwietnia 2007 r.,. (miejscowość i data) (podpis) 12

13 Informacja na temat załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych Lp. Wyszczególnienie I. Załączniki dotyczące wnioskodawcy I.A. Osoby fizyczne 1. Kopia dokumentu tożsamości - części dotyczącej danych osobowych, parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika 2. Zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych 3. Zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych 4. Zaświadczenia potwierdzające, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do: a) emerytury i renty stałej przyznanej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych wydane przez ZUS; b) emerytury i renty stałej rolniczej, przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ani renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin wydane przez KRUS; c) emerytury i wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa) wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli do wnioskodawcy mają zastosowanie te przepisy; d) emerytury i renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa) wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli do wnioskodawcy mają zastosowanie te przepisy 5. Zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego: a) o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków, b) potwierdzające dzień, od którego wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu na warunkach określonych w działaniu Inwestycje w gospodarstwach rolnych dla młodego rolnika 6. Zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta): a) o wielkości gospodarstwa, b) o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 13

14 nieruchomości, c) potwierdzające dzień, od którego wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego w przypadku wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu na warunkach określonych w działaniu Inwestycje w gospodarstwach rolnych dla młodego rolnika 7. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika 8. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych przy udzielaniu pomocy w zakresie podobnego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelstwo posiada wnioskodawca jeżeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego 9. Wniosek o uwzględnienie okresu wyłączenia - jeżeli wnioskodawca wnioskuje o niezaliczanie tego okresu do okresu prowadzenia gospodarstwa oryginał, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR wraz z dokumentami potwierdzającymi okres wyłączenia 10. Oświadczenie wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, potwierdzone przez szkołę wyższą, w której wnioskodawca ukończył dany kierunek studiów oryginał, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR 11. Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa, że wyraża zgodę na ubieganie się o dofinansowanie projektu jeżeli projekt jest realizowany w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR I.B. Osoby prawne 12. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), parafowana na każdej stronie przez ustanowionego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 13. Odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - oryginał wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku 14. Zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych 15. Zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków 16. Zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o: a) wielkości gospodarstwa, b) braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości 17. Kopia umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego, parafowana na każdej stronie przez ustanowionego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 18. Oświadczenie dotyczące kwalifikacji zawodowych - oryginał, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR 14

15 19. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osobę, której dotyczy Oświadczenie wymienione w pkt 18, parafowana na każdej stronie przez ustanowionego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę I.C. Wspólnicy spółki cywilnej 20. Kopia umowy spółki cywilnej, parafowana na każdej stronie przez wspólników albo ustanowionego pełnomocnika 21. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), parafowana na każdej stronie przez wspólników albo ustanowionego pełnomocnika 22. Zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych, odnoszące się do prowadzonej przez wspólników działalności w ramach umowy spółki 23. Zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków, odnoszące się do prowadzonej przez wspólników działalności w ramach umowy spółki 24. Zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta): a) o wielkości gospodarstwa jeżeli gospodarstwo znajduje się w posiadaniu wspólników spółki cywilnej, b) o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości, odnoszące się do prowadzonej przez wspólników działalności w ramach umowy spółki 25. Kopia uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia w imieniu wspólników wniosku jeżeli taka uchwała została podjęta, parafowana na każdej stronie przez wspólników albo ustanowionego pełnomocnika 26, Dokumenty dotyczące każdego ze wspólników spółki cywilnej będącego osobą fizyczną, określone w: a) pkt 1-4, pkt 5 lit. a i pkt 9, b) pkt 6 lit. a i b jeżeli wspólnik posiada gospodarstwo, c) pkt 7, 8 lub 10 jeżeli prowadzi gospodarstwo objęte realizowanym projektem i dokumentuje spełnienie kryterium kwalifikacji zawodowych, d) pkt 11 jeżeli gospodarstwo objęte realizowanym projektem stanowi przedmiot współposiadania 27. Dokumenty dotyczące każdego ze wspólników spółki cywilnej określonego jako osoba prawna, wymienione w: a) pkt i 17, b) pkt 16 jeżeli wspólnik posiada gospodarstwo, c) pkt 18 i 19 jeżeli prowadzi gospodarstwo objęte realizowanym projektem i dokumentuje spełnienie kwalifikacji zawodowych 28. Zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające dzień, od którego opłacany jest podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, odnoszące się do prowadzonej przez wspólników działalności w ramach umowy spółki lub odnoszące się do wspólnika spółki cywilnej Dokument obowiązkowy w przypadku gdy wspólnicy spółki cywilnej ubiegają się 15

16 o dofinansowanie projektu na warunkach określonych w działaniu Inwestycje w gospodarstwach rolnych dla młodego rolnika. 29. Zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) potwierdzające dzień, od którego opłacany jest podatek rolny, odnoszące się do prowadzonej przez wspólników działalności w ramach umowy spółki lub odnoszące się do wspólnika spółki cywilnej Dokument obowiązkowy w przypadku gdy wspólnicy spółki cywilnej ubiegają się o dofinansowanie projektu na warunkach określonych w działaniu Inwestycje w gospodarstwach rolnych dla młodego rolnika. II. Załączniki dotyczące prowadzonej działalności i projektu 30. Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu - oryginał, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR W przypadku gdy koszt realizacji zadań w ramach projektu przekracza kwotę 50 tys. zł do opisu zadań dołącza się: a) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej pięciu dostawców wraz z potwierdzeniem ich wysłania, b) kopie co najmniej trzech ofert na zakup lub wykonanie zadania, c) uzasadnienie wyboru oferty 31. Wyliczenie żywotności ekonomicznej gospodarstwa na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM) - oryginał, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR 32. Plan projektu (pełny albo uproszczony) - oryginał, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR 33, Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa, w którym będzie realizowany projekt, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej, parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę, jego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 34. Oświadczenie o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie - oryginał, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR wraz z kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych standardów, jeżeli zostały wydane z urzędu, lub przepisy odrębne przewidują możliwość ich wydania na wniosek wnioskodawcy, parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę, jego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 35. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał 36. Plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli, plantacji wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem wewnętrznym (dokumentacja funkcjonalno-przestrzenna) - oryginał 37. Plan sprzedaży lub kopia umowy przedwstępnej na zbyt całości produkcji wytwarzanej w gospodarstwie w dziedzinie, której dotyczy projekt- jeżeli projekt dotyczy wzrostu produkcji - parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę, jego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 38. Kopia umowy na odbiór nadprodukcji nawozów naturalnych - jeżeli w gospodarstwie istnieje nadprodukcja azotu w nawozach naturalnych powyżej 170 kg N/ha użytków rolnych, parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę, jego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 39. Kopia dokumentu potwierdzającego wysokość kwot (limitów) produkcji przyznanych wnioskodawcy na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli projekt dotyczy wzrostu 16

17 produkcji w dziedzinie objętej kwotowaniem (limitowaniem) produkcji, parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę, jego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 40. Oświadczenie właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację projektu - jeżeli w projekcie uwzględniona jest nieruchomość będąca w posiadaniu zależnym wnioskodawcy - oryginał III. Załączniki dotyczące robót budowlanych 41. Kosztorys inwestorski, który zawiera: - tytuł projektu, - nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, - imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy, - imię, nazwisko i adres albo nawę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis, - datę opracowania kosztorysu, - ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, - przedmiar lub obmiar robót budowlanych, - kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną zawierającą ceny jednostkowe, - wartość kosztorysową robót budowlanych, - tabelę wartości elementów scalonych. 42. Kopia pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń, parafowana na każdej stronie przez wnioskodawcę, jego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę 43. Kopia dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzona przez ten organ, wraz z: a) oryginałem oświadczenia wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub b) kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych. Kopie muszą być parafowane na każdej stronie przez wnioskodawcę, jego pełnomocnika albo osobę reprezentującą wnioskodawcę. 17

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia... 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia... 2005 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA "POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH" Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wniosek o dofinansowanie projektu Priorytet: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/325 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć)

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK NA POWIERZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Osoba prawna 3.7. PESEL

2.3. Osoba prawna 3.7. PESEL W-131 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny ARiMR /pieczęć/ Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 31 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

A01i/02/2.6 A. ZALECENIA OGÓLNE

A01i/02/2.6 A. ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem dla wersji wniosku SPO 2.6-02 A01i/02/2.6 A. ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat W-_1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM). Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)

Bardziej szczegółowo

Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania

Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Załącznik do umowy /2015 z dnia 2015 r. Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z działania VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. 2.1 2.2. 4.8. REGON 4.3.

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. 2.1 2.2. 4.8. REGON 4.3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W-1126/N Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik D.16 Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania. B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do formularza wniosku

Wyjaśnienia do formularza wniosku Wyjaśnienia do formularza wniosku Kolorem czerwonym zostały naniesione wyjaśnienia do niektórych punktów formularza wniosku Prosimy nie wypełniać, nie kopiować tekstu wyjaśnień do właściwego formularza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

A01i/02/2.4. SPO 2.4-03 Strona 1 z 24. 1 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

A01i/02/2.4. SPO 2.4-03 Strona 1 z 24. 1 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego A01i/02/2.4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON -

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0 znak sprawy W-_ /pieczęć/ data i godzina przyjęcia oraz podpis I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 2/1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do formularza wniosku

Wyjaśnienia do formularza wniosku Wyjaśnienia do formularza Kolorem czerwonym zostały naniesione wyjaśnienia do niektórych punktów formularza Prosimy nie wypełniać, nie kopiować tekstu wyjaśnień do właściwego formularza przedstawiany materiał

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4./43 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKOWE: OSOBA FIZYCZNA 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

4.2 Pierwsze imię 4.3 Drugie imię 4.8 Seria i nr dokumentu tożsamości. Mężczyzna

4.2 Pierwsze imię 4.3 Drugie imię 4.8 Seria i nr dokumentu tożsamości. Mężczyzna Wniosek o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do formularza wniosku

Wyjaśnienia do formularza wniosku Wyjaśnienia do formularza wniosku Kolorem czerwonym zostały naniesione wyjaśnienia do niektórych punktów formularza wniosku Prosimy nie wypełniać, nie kopiować tekstu wyjaśnień do właściwego formularza

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

Strona wypełniana przez Lokalną Grupę Działania.

Strona wypełniana przez Lokalną Grupę Działania. Strona wypełniana przez Lokalną Grupę Działania. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej. W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU *

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU * Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 384/9140/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Nr ewidencyjny wniosku: Pieczątka Wnioskodawcy Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR Procedura wyboru i oceny grantobiorców Wniosek o przyznanie grantu Nr konkursu (data przyjęcia,

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom 1. Dane osobowe rolnika i jego małżonka: Numer producenta (gospodarstwa) jeśli Wnioskodawca lub jego małżonek już

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów Załącznik do zarządzenia nr/010 r. Prezesa ARiMR z dnia..kwietnia 010 r. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

... Data przyjęcia i podpis

... Data przyjęcia i podpis W-1312 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw... Znak sprawy Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział

Bardziej szczegółowo

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4.

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ * W RAMACH DZIAŁANIA 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi, ale przyczyniają

Bardziej szczegółowo

Koszty bieżące i aktywizacja Wsparcie przygotowawcze na rok. W-1/4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Koszty bieżące i aktywizacja Wsparcie przygotowawcze na rok. W-1/4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE na operacje w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 2020 w zakresie działania:

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złoŝenia

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU. II. RODZAJ PŁATNOŚCI 2.1. płatność końcowa

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU. II. RODZAJ PŁATNOŚCI 2.1. płatność końcowa Załącznik nr 31 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów. Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER W-1_19.1 Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

PROW_413_311/11/01 Strona 1 z 20

PROW_413_311/11/01 Strona 1 z 20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 59/1209/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

II. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY (wypełnia Grantobiorca) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY...

II. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY (wypełnia Grantobiorca) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY... Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego LGD Perła Jury WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU-wzór Potwierdzenie przyjęcia przez LGD /pieczęć/ Liczba załączonych dokumentów (wypełnia LGD)... Data przyjęcia,

Bardziej szczegółowo

UM / znak sprawy (wypełnia Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - dalej UM)

UM / znak sprawy (wypełnia Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - dalej UM) WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY symbol formularza W-1_19.2_P na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

PROW _7.2.1/1/z str. 1

PROW _7.2.1/1/z str. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania dokumentacji z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania dokumentacji z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw do Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania dokumentacji z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Weryfikacja wstępna Konieczność wypełnienia wskazanych w formularzu wniosku wszystkich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 272/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 272/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice / Datownik / Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 272/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III Wniosek złożono w PCPR w Policach w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PCPR Pouczenie: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo