ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI"

Transkrypt

1 projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (Dz. U. Nr 264, poz. 2640) wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 i 3 otrzymują brzmienie: Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do wniosku: 1) kopię dokumentu tożsamości w części dotyczącej danych osobowych; 2) aktualne zaświadczenia wydane przez: a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo niefigurowaniu w ewidencji płatników, b) naczelnika urzędu skarbowego - o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników i płatników,

2 c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników; d) zaświadczenia potwierdzające, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do emerytury ani: - renty stałej przyznanej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydane przez ZUS, - renty stałej rolniczej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ani renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wydane przez KRUS, - wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno - rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie wymienionych przepisów, - renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno - rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie wymienionych przepisów; 3) kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na dany rok podatkowy; 4) dane współposiadacza gospodarstwa rolnego (imię, nazwisko, seria i nr dokumentu tożsamości, numer identyfikacji podatkowej NIP) wraz z oświadczeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie tych danych do celów związanych z realizacją Programu jeżeli projekt jest realizowany w gospodarstwie rolnym stanowiącym przedmiot współposiadania; 5) oświadczenie współposiadacza gospodarstwa rolnego, że wyraża on zgodę na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu jeżeli projekt jest realizowany w gospodarstwie rolnym stanowiącym przedmiot współposiadania

3 2. W przypadku gdy projekt ma być realizowany wspólnie przez wspólników spółki cywilnej do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczące każdego ze wspólników spółki cywilnej będącego osobą fizyczną Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku: 1) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3) aktualne zaświadczenia wydane przez: a) ZUS - o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, b) naczelnika urzędu skarbowego - o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników i płatników, c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników; 4) kopię złożonej deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy. 2. W przypadku gdy projekt ma być realizowany wspólnie przez wspólników spółki cywilnej do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, dotyczące każdego ze wspólników spółki cywilnej będącego osobą prawną. ; 2) dodaje się 3a w brzmieniu: 3a. Jeżeli o dofinansowanie projektu ubiegają się wspólnie wspólnicy spółki cywilnej, do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w 2 ust. 2 lub w 3 ust. 2, dołącza się: 1) kopię umowy spółki; 2) aktualne zaświadczenia wydane w związku z prowadzoną przez wspólników działalnością w ramach umowy spółki przez: a) ZUS - o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników; b) naczelnika urzędu skarbowego - o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników i płatników, c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników;

4 3) kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na dany rok podatkowy lub kopię złożonej deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy; 4) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika do złożenia w imieniu wspólników spółki cywilnej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli wspólnik został upoważniony do dokonania tej czynności. ; 3) w 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w 2, 3 i 3a, wnioskodawcy dołączają: 1) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone; 2) oświadczenie o prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej oraz że działalność ta nie ogranicza się do: a) hodowli i chowu zwierząt laboratoryjnych lub b) hodowli entomofagów, lub c) hodowli i chowu innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym - jeżeli wnioskodawca prowadzi działy specjalne produkcji rolnej; 3) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym; 4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do gospodarstwa rolnego; 5) oświadczenie, że droga, której dotyczy projekt, jest drogą wewnętrzną w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; 6) oświadczenie, że urządzenia zaopatrzenia w wodę, urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieci i urządzenia zaopatrzenia w energię, których dotyczy projekt, nie są w posiadaniu gminy lub odpowiednio spółki wodnej, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przedsiębiorstwa energetycznego; 7) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowlanych: a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać: tytuł projektu, nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego podpis, imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,

5 datę opracowania kosztorysu, ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, przedmiar lub obmiar robót budowlanych, kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, wartość kosztorysową robót budowlanych, tabelę wartości elementów scalonych, b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń, c) kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzoną przez ten organ, wraz z: oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych. 2. Jeżeli koszt realizacji zadania w ramach projektu przekracza kwotę zł, do opisu zadań, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się: 1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców wraz potwierdzeniem ich wysłania; 2) kopie co najmniej 3 ofert na zakup lub wykonanie zadania; 3) uzasadnienie wyboru oferty. ; 4) 5 otrzymuje brzmienie: 5. Dokument wymieniony w 4 ust. 1 pkt 3 składa się na formularzu udostępnianym przez instytucję wdrażającą. ; 5) 7 otrzymuje brzmienie:

6 7. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu. ; 6) w 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa, w formie pisemnej, wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. ; 7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia Jeżeli do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem złożonego od dnia 12 października 2005 r. a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie zostały dołączone dokumenty wymagane przepisami niniejszego rozporządzenia, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 od dnia otrzymania wezwania, z zastrzeżeniem ust Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioskodawcy będący wspólnikami spółki cywilnej złożyli wniosek, który nie zawierał informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu lub do którego nie były dołączone dokumenty wymagane przepisami niniejszego rozporządzenia, instytucja wdrażająca wzywa tych wnioskodawców do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nich wezwania. 3. W razie nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W porozumieniu: MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTER FINANSÓW

8 UZASADNIENIE Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem jest związana z koniecznością jego dostosowania do zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 207, poz. 2117). Ponadto niezbędna jest również pewna modyfikacja zastosowanych rozwiązań, wynikająca z pierwszych doświadczeń we wdrażaniu działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem. Zmiany określone w 1 projektu polegają na: 1) konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmiany Uzupełnienia poprzez zmianę formuły zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ emerytalno rentowy (zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie pobiera świadczeń emerytalno - rentowych zostało zastąpione zaświadczeniem potwierdzającym, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do tych świadczeń, a lista świadczeń została rozszerzona o świadczenia mundurowe ), 2) uzupełnieniu listy załączników o dane współposiadacza gospodarstwa, konieczne do ustalania stopnia wykorzystania limitów pomocy na gospodarstwo, oraz zgodę na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu; 3) konieczności dostosowania przepisów dotyczących wymaganych załączników do przypadku, w którym o dofinansowanie projektu ubiegają się osoby fizyczne lub prawne - wspólnicy spółki cywilnej; 4) doprecyzowaniu przepisów dotyczących wymogu składania kopii zapytań ofertowych przez dodanie wymogu załączenia potwierdzenia ich wysłania.

9 2. Zmiany w treści załącznika do rozporządzenia polegają na uzupełnieniu formularza wniosku o pola pozwalające na wprowadzenie danych wspólników spółki cywilnej oraz danych spółki oraz dostosowaniu limitu pomocy do zmiany Uzupełnienia Programu (obniżenie z zł do zł). Pozostałe projektowane zmiany mają charakter techniczny albo wynikają ze zmian w Uzupełnieniu SPO. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Jego niezwłoczne wejście w życie jest konieczne ze względu na potrzebę jak najszybszego wdrożenia korzystnych dla wnioskodawców zmian ujętych w rozporządzeniu, w szczególności dostosowania wniosku i wymagań odnośnie załączników do sytuacji, w której o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, jak również ze względu na konieczność dostosowania wniosku do zmienionego Uzupełnienia. Nie stoją temu na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego. Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie są przepisami technicznymi, dlatego też projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

10 Ocena skutków regulacji I. Podmioty objęte treścią proponowanych regulacji Projektowane rozporządzenie dotyczy wnioskodawców i beneficjentów działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem, którymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą jako posiadacze samoistni lub zależni gospodarstw rolnych. Projektowane rozporządzenie dotyczy również instytucji wdrażającej działanie Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. II. Konsultacje społeczne Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt rozporządzenia zostanie również wysłany do: 1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; 2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZ Solidarność ; 3) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność ; 4) Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona ; 5) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 6) Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 7) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników; 8) Federacji Związków Producentów Rolnych; 9) Krajowej Rady Izb Rolniczych; 10) Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego. Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11 III. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego Projektowane rozporządzenie nie pociągnie za sobą skutków budżetowych. Obniżenie limitu pomocy do 300 tys. zł nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu państwa, gdyż pomoc będzie nadal udzielana w ramach dostępnej puli środków, przeznaczonych na realizację tego działania. Obniżenie limitu pomocy umożliwi natomiast otrzymanie dofinansowania realizacji projektu przez większą liczbę beneficjentów. W związku z powyższym nie jest konieczne przygotowanie pogłębionej analizy wpływu regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego. IV. Wpływ regulacji na rynek pracy Projektowane rozporządzenie nie wpływnie na regulację rynku pracy. V. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość Projektowane rozporządzenie będzie neutralne w stosunku do problematyki konkurencyjności gospodarki polskiej i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowania przedsiębiorstw. VI. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów. Opracowano w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Akceptował Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym

12 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. (poz...) Wzór Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Znak sprawy I. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu 2. Rodzaj projektu Inwestycyjny 3. Typ projektu Dochodowy 4. Identyfikacja interwencji 4.1. Program Operacyjny Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 4.3. Działanie Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem 4.4. Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych Wpływ projektu na środowisko Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko 6. Zgodność projektu z polityką równych szans Projekt neutralny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn X X X X SPO

13 II. Identyfikacja ubiegającego się o dofinansowanie projektu 7. Forma prawna prowadzonej działalności 7.1. Osoba fizyczna 7.2. Osoba prawna 7.3. Wspólnicy spółki cywilnej 8. Dane ubiegającego się o dofinansowanie projektu 8.1. Osoba fizyczna Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) Obywatelstwo Seria i numer dokumentu tożsamości Numer ewidencyjny PESEL Numer identyfikacji podatkowej NIP 8.2. Osoba prawna Nazwa ubiegającego się o dofinansowanie projektu Osoby reprezentujące ubiegającego się o dofinansowanie projektu, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Imię i nazwisko Kobieta Mężczyzna SPO

14 Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer REGON Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 8.3. Wspólnicy spółki cywilnej Nazwa spółki cywilnej Numer identyfikacji podatkowej spółki cywilnej NIP Miejsce prowadzenia działalności Wspólnik spółki cywilnej osoba fizyczna Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) Obywatelstwo Seria i numer dokumentu tożsamości Numer ewidencyjny PESEL Numer identyfikacji podatkowej NIP Kobieta Mężczyzna Wspólnik spółki cywilnej osoba prawna Nazwa ubiegającego się o dofinansowanie projektu Osoby reprezentujące wspólnika spółki cywilnej, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu SPO

15 Numer faksu Adres poczty elektronicznej Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer REGON , Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 8.4. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) Miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy/siedziba i adres Adres do korespondencji 8.5. Numer telefonu 8.6. Numer faksu 8.7. Adres poczty elektronicznej 8.8. Adres strony internetowej 9. Pełnomocnik ubiegającego się o dofinansowanie projektu 9.1. Imię i nazwisko 9.2. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) 9.3. Stanowisko 9.4. Numer telefonu 9.5. Numer faksu 9.6. Adres poczty elektronicznej SPO

16 10. Dane osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do kontaktu Imię i nazwisko Stanowisko Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej III. Charakterystyka prowadzonej działalności 11. Charakterystyka nieruchomości, na której jest prowadzona działalność rolnicza Nieruchomość stanowi współwłasność lub jest przedmiotem współposiadania Liczba współwłaścicieli lub współposiadaczy (jeżeli w pkt zaznaczono kwadrat wyboru) 12. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności IV. Opis projektu 13. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy Ulica, nr domu, nr lokalu/ nr działki 14. Obszar, na którym projekt będzie realizowany Miejscowość do 5 tysięcy mieszkańców w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej Miasto Wieś Projekt realizowany na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Rodzaj ONW (jeżeli w pkt zaznaczono kwadrat wyboru) Obszar górski SPO

17 Obszar ze specyficznymi utrudnieniami Obszar nizinny (I lub II strefa nizinna) 15. Klasyfikacja projektu według typu projektu Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię 16. Planowane cele projektu według typu projektu Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię 17. Zakres projektu według typu projektu Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych SPO

18 17.2. Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię 18. Zgodność projektu z celami Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Poprawa lub umożliwienie rolnikom dostępu do infrastruktury technicznej Cel główny Cele dodatkowe Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego Poprawa warunków sanitarno-higienicznych na obszarach wiejskich Wzrost dochodu rolniczego Poprawa organizacji produkcji rolniczej 19. Dofinansowanie uzyskane uprzednio w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (kwoty dofinansowania wypłacone lub określone w umowie o dofinansowanie projektu) Numer umowy Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych Kwota (w zł) SPO

19 19.2. Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię Suma kwot wymienionych w pkt Wysokość pomocy (w zł) Maksymalna wysokość pomocy określona dla działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem , Maksymalna wysokość pomocy określona dla typu projektu Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię Kwota pozostała do wykorzystania według typu projektu Kwota pozostała do wykorzystania w działaniu ogółem , , , , Harmonogram realizacji projektu Etap Planowany termin rozpoczęcia etapu Planowany termin zakończenia etapu SPO

20 Etap I Etap II (miesiąc/rok) (miesiąc/rok) SPO

21 22. Koszty realizacji projektu (w zł) Koszty projektu Koszty Rodzaj kosztów kwalifikowalne projektu Koszty inwestycyjne ogółem, w tym: budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię Koszty ogólne Koszty niekwalifikowalne Suma kosztów wymienionych w pkt Koszty projektu (w zł) Koszty kwalifikowalne realizacji projektu według typu projektu, w tym: koszty kwalifikowalne realizacji I etapu projektu koszty kwalifikowalne realizacji II etapu projektu Koszty niekwalifikowalne realizacji projektu według typu projektu Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię Suma kosztów projektu według typu projektu (pkt i 23.2.) Suma kosztów projektu ( z poz kol.2) SPO

22 23.5. Koszty kwalifikowalne realizacji projektu, w tym: koszty kwalifikowalne realizacji I etapu projektu koszty kwalifikowalne realizacji II etapu projektu Koszty niekwalifikowalne realizacji projektu 24. Poziom dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania Wnioskowana kwota dofinansowania według typu projektu (w zł), w tym: wnioskowana kwota dofinansowania realizacji I etapu projektu wnioskowana kwota dofinansowania realizacji II etapu projektu Wnioskowana kwota dofinansowania realizacji projektu, w tym: wnioskowana kwota dofinansowania realizacji I etapu projektu wnioskowana kwota dofinansowania realizacji II etapu projektu Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę 50% Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię 25. Źródła finansowania (w zł) Środki publiczne, w tym: EFOiGR - Sekcja Orientacji (70 %) budżet państwa (30 %) SPO

23 25.2. Wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie SPO

24 SPO V. Zestawienie rzeczowo finansowe projektu V.1. Zestawienie rzeczowo finansowe dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych Mierniki Wyszczególnienie Koszty kwalifikowalne projektu (w zł) rzeczowe Lp. zakresu jednostka ilość, w tym: rzeczowego ogółem miary liczba I etap II etap I Kwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki): A* 1** 2 Suma A B* 1** 2 Suma B * 1** 2 Suma Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki) * Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach projektu. ** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania. SPO

25 SPO V.2. Zestawienie rzeczowo finansowe projektu dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę Mierniki Wyszczególnienie Koszty kwalifikowalne projektu (w zł) rzeczowe Lp. zakresu jednostka ilość, w tym: rzeczowego ogółem miary liczba I etap II etap I Kwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki): A* 1** 2 Suma A B* 1** 2 Suma B * 1** 2 Suma Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki) SPO

26 SPO V.3. Zestawienie rzeczowo finansowe projektu dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Mierniki Wyszczególnienie Koszty kwalifikowalne projektu (w zł) rzeczowe Lp. zakresu jednostka ilość, w tym: rzeczowego ogółem miary liczba I etap II etap I Kwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki): A* 1** 2 Suma A B* 1** 2 Suma B * 1** 2 Suma Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki) SPO

27 SPO V.4. Zestawienie rzeczowo finansowe projektu dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię Mierniki Wyszczególnienie Koszty kwalifikowalne projektu (zł) rzeczowe Lp. zakresu jednostka ilość, w tym: rzeczowego ogółem miary liczba I etap II etap I Kwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki): A* 1** 2 Suma A B* 1** 2 Suma B * 1** 2 Suma Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki) SPO

28 SPO V.5. Zestawienie rzeczowo finansowe projektu Koszty kwalifikowalne projektu (zł) Wyszczególnienie zakresu Lp. w tym: rzeczowego ogółem I etap II etap Suma kwalifikowalnych kosztów I inwestycyjnych projektu (Ki): Limit kosztów ogólnych (Ko) dla II projektu Kwalifikowalne koszty ogólne III Ko ( ), w tym: 1. budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania 3 ścieków budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię IV Suma kwalifikowalnych kosztów projektu (I+III) SPO

29 SPO VI. Informacja o załącznikach Lp. Nazwa załącznika Liczba załączników SPO

30 SPO VII. Oświadczenia ubiegającego się o dofinansowanie projektu 1. Wnioskuję o udzielenie dofinansowania w wysokości...zł (słownie:......). 2. Oświadczam, że na wyżej wymieniony projekt nie uzyskałem dofinansowania ani pomocy finansowej z innych środków publicznych i nie będę ubiegać się o takie dofinansowanie lub pomoc. 3. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 4. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektu (wizytacji terenowej) i kontroli dokumentów. 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (miejscowość i data) (podpis) SPO

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia... 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia... 2005 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wniosek o dofinansowanie projektu Priorytet: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA "POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH" Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

A01i/02/2.6 A. ZALECENIA OGÓLNE

A01i/02/2.6 A. ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem dla wersji wniosku SPO 2.6-02 A01i/02/2.6 A. ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć)

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK NA POWIERZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Gryflandia ul. Koszarowa 4, Gryfice WNIOSEK. o rozliczenie grantu

Lokalna Grupa Działania Gryflandia ul. Koszarowa 4, Gryfice WNIOSEK. o rozliczenie grantu Załącznik nr 2do Regulaminu Projektu Grantowego Lokalna Grupa Działania Gryflandia ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice WNIOSEK o rozliczenie grantu Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) Znak sprawy (wypełnia LGD)

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-1_321... Znak sprawy (wypełnia UM) Wniosek składany w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r.

Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-06 Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 007-01 Znak sprawy W-_1 Potwierdzenie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Znak sprawy Nr telefonu Adres www. 3.6 Nr lokalu. 4.

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Znak sprawy Nr telefonu Adres www. 3.6 Nr lokalu. 4. WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ w ramach działania 25 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" W-2_25-II

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

na rok. W-1/4.4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Cel złożenia wniosku o dofinansowanie: wybierz z listy

na rok. W-1/4.4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Cel złożenia wniosku o dofinansowanie: wybierz z listy WNIOSEK O DOFINANSOWANIE na operacje w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze w zakresie działania "Koszty bieżące i

Bardziej szczegółowo

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania. B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat W-_1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM). Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

4.2 Pierwsze imię 4.3 Drugie imię 4.8 Seria i nr dokumentu tożsamości. Mężczyzna

4.2 Pierwsze imię 4.3 Drugie imię 4.8 Seria i nr dokumentu tożsamości. Mężczyzna Wniosek o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

... Znak sprawy (wypełnia UM) 3. NIP Nr telefonu Adres www. 6.9 Nr lokalu Adres www

... Znak sprawy (wypełnia UM) 3. NIP Nr telefonu Adres www. 6.9 Nr lokalu Adres www WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 5 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE Załącznik nr 11 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/325 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze

Formularz wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze Znak sprawy: Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD Liczba załączników: Nr naboru.. (wypełnia LGD) data przyjęcia i podpis (wypełnia LGD) Formularz wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze I

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALNJEJ GRUPY DZIAŁANIA (wypełnia LGD) 1.2 Nazwa LGD. 2.1 Województwo 2.2 Powiat 2.3 Gmina

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALNJEJ GRUPY DZIAŁANIA (wypełnia LGD) 1.2 Nazwa LGD. 2.1 Województwo 2.2 Powiat 2.3 Gmina Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Grantowego LGD Perła Jury.. Znak sprawy (wypełnia LGD) WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Potwierdzenie przyjęcia przez LGD /pieczęć/ Liczba załączonych dokumentów (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1

WNIOSEK O WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1 WNIOSEK O WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1 znak sprawy I. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD 1.1 Numer identyfikacyjny 1.2 Rodzaj LGD.. pieczęć, data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PROW _7.2.1/1/z str. 1

PROW _7.2.1/1/z str. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

Bardziej szczegółowo

2.3. Osoba prawna 3.7. PESEL

2.3. Osoba prawna 3.7. PESEL W-131 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny ARiMR /pieczęć/ Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 31 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON -

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0 znak sprawy W-_ /pieczęć/ data i godzina przyjęcia oraz podpis I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ Data sporządzenia wniosku... Data zgłoszenia wniosku... I. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną 1 Nazwisko 2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 3 Pierwsze imię 4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4./43 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w

Bardziej szczegółowo

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA 1. Nazwa Beneficjenta 2. Numer Identyfikacyjny 3. NIP Adres www. 5.5 Powiat Kod pocztowy 5.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA 1. Nazwa Beneficjenta 2. Numer Identyfikacyjny 3. NIP Adres www. 5.5 Powiat Kod pocztowy 5. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI WNIOSEK O PŁATNOŚĆ * 4./4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4./4._

Bardziej szczegółowo

Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania

Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców

Załącznik nr 2 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców Załącznik nr 2 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Koszty bieżące i aktywizacja Wsparcie przygotowawcze na rok. W-1/4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Koszty bieżące i aktywizacja Wsparcie przygotowawcze na rok. W-1/4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE na operacje w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 2020 w zakresie działania:

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do formularza wniosku

Wyjaśnienia do formularza wniosku Wyjaśnienia do formularza wniosku Kolorem czerwonym zostały naniesione wyjaśnienia do niektórych punktów formularza wniosku Prosimy nie wypełniać, nie kopiować tekstu wyjaśnień do właściwego formularza

Bardziej szczegółowo

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie. ... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD) (wypełnia LGD) 1.2. Numer identyfikacyjny LGD

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie. ... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD) (wypełnia LGD) 1.2. Numer identyfikacyjny LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do formularza wniosku

Wyjaśnienia do formularza wniosku Wyjaśnienia do formularza Kolorem czerwonym zostały naniesione wyjaśnienia do niektórych punktów formularza Prosimy nie wypełniać, nie kopiować tekstu wyjaśnień do właściwego formularza przedstawiany materiał

Bardziej szczegółowo

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r.

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-05 Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik D.16 Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Warszawa, 11 października 2016 r. 1 Dokumentacja aplikacyjna 2 Dokumentacja aplikacyjna 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR Procedura wyboru i oceny grantobiorców Wniosek o przyznanie grantu Nr konkursu (data przyjęcia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 lipca 2009 r.

Zarządzenie Nr 87/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 lipca 2009 r. Zarządzenie Nr 87/009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 lipca 009 r. w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka19 tel. (32) 77-16-324/354 Data wpływu: Nr sprawy: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów. Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

PROW _7.2.2/1z str. 1

PROW _7.2.2/1z str. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów W-_41_MP Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

PROW _7.4.2/1z str. 1

PROW _7.4.2/1z str. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie

Bardziej szczegółowo

Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I)

Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I) Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia grudnia 0 r. (poz. 987) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I) Podstawa

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji. (wzór)

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji. (wzór) (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 39/1320/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w

Bardziej szczegółowo

PROW_413_311/11/01 Strona 1 z 20

PROW_413_311/11/01 Strona 1 z 20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU ZIELONE KOLBUDY

W N I O S E K O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU ZIELONE KOLBUDY Załącznik nr 1) do Regulaminu Programu pn. Zielone Kolbudy - zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789 Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 789 RozpoRządzenie MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

A01i/02/2.4. SPO 2.4-03 Strona 1 z 24. 1 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

A01i/02/2.4. SPO 2.4-03 Strona 1 z 24. 1 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego A01i/02/2.4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań

Bardziej szczegółowo

B. Instrukcja wypełniania poszczególnych punktów wniosku. Opis

B. Instrukcja wypełniania poszczególnych punktów wniosku. Opis Instrukcja wypełniania Wniosku o w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie Działania Scalanie

Bardziej szczegółowo