Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dobre i złe. Na wszelki wypadek."

Transkrypt

1 Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

2

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI UBEZPIECZENIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ PLUS ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARCIE UMOWY ZAWARCIE UMOWY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY SKŁADKA SKŁADKA REGULARNA AUTOMATYCZNE PRZEKSIĘGOWANIE SKŁADKI REGULARNEJ SKUTKI NIEOPŁACENIA SKŁADKI REGULARNEJ SKŁADKA DODATKOWA SUMA UBEZPIECZENIA OKRES SKŁADKOWY I OKRES UTRZYMANIA UMOWY ZMIANY UMOWY W OKRESIE SKŁADKOWYM ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI REGULARNEJ ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE OKRESU SKŁADKOWEGO ZMIANY W FUNDUSZACH INDEKSACJA SKŁADKI REGULARNEJ OPŁATY KOSZTY ZAWARCIA UMOWY I OPŁATA DYSTRYBUCYJNA WYKUP WSKAZANIE OSÓB UPOSAŻONYCH OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU UMOWY WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO PRAWA I OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA SKARGI I ZAŻALENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI UBEZPIECZENIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ PLUS ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DŁUGOTERMINOWY PROGRAM INWESTYCYJNY ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ (KOD RPFNB OWU_ ) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy ubezpieczenia. 2. Przez Umowę ubezpieczenia Towarzystwo zobowiązuje się spełnić określone w Umowie ubezpieczenia świadczenie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w Umowie ubezpieczenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek. 3. Tabela opłat i limitów - kod RPFNB_TOIL_ (zwana dalej Tabelą ) stanowi załącznik nr 1 do OWU. 4. Wykaz Funduszy - kod RPFNB_WUFK_ stanowi załącznik nr 2 do OWU. 5. Zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - kod RPFNB_ZF_ (zwane dalej Zasadami ) stanowią załącznik nr 3 do OWU. 6. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - kod RPFNB_ADB_ , stanowią załącznik nr 4 do OWU. 7. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Pobytu w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - kod RPFNB_ADCHB_ stanowią załącznik nr 5 do OWU. 8. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - kod RPFNB_AWOP_ stanowią załącznik nr 6 do OWU. 9. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - kod RPFNB_ADiSB7_ stanowią załącznik nr 7 do OWU. 10. Ogólne warunki Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego - kod RPFNB_IKE_ stanowią załącznik nr 8 do OWU. 11. Ogólne warunki Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego - kod RPFNB_IKZE_ stanowią załącznik nr 9 do OWU. Definicje 1. Użyte w Umowie ubezpieczenia, OWU, załącznikach oraz Polisie wymienione poniżej terminy oznaczają: 1) Alokacja określony procentowo przez Ubezpieczającego podział Składki pomiędzy Fundusze oferowane przez Towarzystwo; Przykład: 2 Alokacja Składki 40% 20% 40% Fundusz X Fundusz Y Fundusz Z 2) Cena jednostki wartość Jednostki uczestnictwa, po której jest ona dopisywana do Rachunku i odliczana z Rachunku; 3) Dzień nabycia dzień, w którym Towarzystwo nabywa Jednostki uczestnictwa; 4) Dzień roboczy każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 5) Dzień wyceny każdy Dzień roboczy oraz ostatni dzień kalendarzowy miesiąca; 6) Fundusz zewnętrzny Fundusz, którego aktywa inwestowane są wyłącznie w Jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 nr 157 z późn. zm.) lub jednego funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę za granicą; 7) Grupa funduszy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne w ramach Umowy ubezpieczenia wymienione w załączniku nr 2 do OWU;. 2

5 8) Indeksacja podwyższenie wysokości Składki regularnej o Wskaźnik indeksacji w celu niwelowania wpływu inflacji na wzajemne świadczenia stron; 9) Jednostka uczestnictwa część aktywów Funduszu uzyskana poprzez podzielenie ich na równe części, dająca Ubezpieczającemu prawo do udziału w aktywach Funduszu; 10) Konto Klienta serwis informacyjno-transakcyjny udostępniony przez Towarzystwo Ubezpieczającemu za pośrednictwem Internetu; 11) Miesiąc polisy miesiąc rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy ubezpieczenia (przy czym jeżeli nie ma takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym, w ostatnim dniu takiego miesiąca) i kończący się z upływem dnia poprzedzającego kolejny Miesiąc polisy; 12) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się wylewu krwi do mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle; 13) Okres składkowy okres rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składek regularnych; 14) Okres utrzymania umowy okres rozpoczynający się po zakończeniu skróconego Okresu składkowego, w którym Ubezpieczający ma prawo do opłacania wyłącznie Składek dodatkowych; 15) Opłata dystrybucyjna opłata pobierana w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w Okresie składkowym lub w Okresie utrzymania umowy, w wysokości wskazanej w Tabeli, w skład której wchodzą koszty zawarcia Umowy ubezpieczenia określone w 28; 16) Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia; 17) Portfel modelowy Fundusz, którego aktywa inwestowane są w szczególności w Jednostki uczestnictwa więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 nr 157 z późn. zm.) albo więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę za granicą; 18) Rachunek wyodrębniony dla danej Umowy ubezpieczenia rachunek, na którym ewidencjonowane są Jednostki uczestnictwa; Jednostki uczestnictwa nabyte za Składki regularne i Składki dodatkowe ewidencjonowane są na odrębnych rachunkach: Rachunku Składek regularnych (zwanym dalej Rachunkiem regularnym ) i Rachunku Składek dodatkowych (zwanym dalej Rachunkiem dodatkowym ); 19) Redukcja składki obniżenie wysokości Składki regularnej, która po obniżeniu będzie stanowiła 50% wysokości Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy, ale nie mniej niż minimalna wysokość Składki regularnej wskazana w Tabeli; 20) Regulamin regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, na podstawie którego możliwe jest zawarcie Umowy ubezpieczenia na odległość; 21) Rocznica polisy wskazana w Polisie każda rocznica daty początku ochrony ubezpieczeniowej, przy czym jeżeli Rocznica polisy przypada w dniu 29 lutego, a w danym roku nie ma takiego dnia, za Rocznicę polisy w danym roku uznaje się 28 lutego; 22) Rok polisy okres między kolejnymi Rocznicami polisy; pierwszy Rok polisy rozpoczyna się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, a kończy z upływem dnia poprzedzającego pierwszą Rocznicę polisy; 23) Składka Składka regularna i Składka dodatkowa; 24) Składka dodatkowa składka płatna w dowolnym czasie trwania Umowy ubezpieczenia; 25) Składka regularna składka płatna w Okresie składkowym, której początkowa wysokość i częstotliwość płatności określona jest w Polisie; 26) Składka pierwszoroczna suma Składek regularnych należnych w pierwszym Roku polisy; 27) Suma ubezpieczenia kwota określona w Polisie, wypłacana Uprawnionemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 28) Towarzystwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; 29) Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia; 30) Ubezpieczający podmiot zawierający Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem i zobowiązany do opłacania Składek regularnych; 31) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK) wyodrębniona część aktywów Towarzystwa, podzielona na równe części (zwany dalej Funduszem ); 32) Umowa dodatkowa umowa zawarta na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego, rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej Umowy ubezpieczenia o Umowy dodatkowe; 33) Umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem na podstawie niniejszych OWU (zwana dalej Umową ); 34) Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; 35) Uposażony zastępczy osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, jeżeli wskazanie jedynego Uposażonego stało się bezskuteczne; 36) Uprawniony Uposażony lub Uposażony zastępczy, a w przypadku gdy nie został on wskazany lub został wskazany bezskutecznie, osoba wskazana w 30 ust. 6; 37) Wartość dodatkowa wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku dodatkowym; 38) Wartość polisy wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku regularnym; 39) Wartość wykupu wartość, jaką Towarzystwo wypłaca w związku z rozwiązaniem Umowy; składa się na nią Wartość polisy i Wartość dodatkowa pomniejszone o Opłatę dystrybucyjną i opłatę za całkowity wykup Wartości dodatkowej wskazane w Tabeli; 40) Wiek liczba pełnych lat życia ukończonych w dniu zawarcia Umowy, powiększona o liczbę pełnych lat trwania Umowy, które upłynęły od dnia zawarcia Umowy do daty, kiedy Wiek jest obliczany; 41) Wniosek o zawarcie umowy formularz Towarzystwa, na którym Ubezpieczający składa ofertę zawarcia Umowy (zwany dalej Wnioskiem ); 42) Wskaźnik indeksacji wskaźnik, o jaki Ubezpieczający ma prawo podwyższyć Składkę regularną; ustalany jest przez Towarzystwo na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny; minimalna wysokość Wskaźnika indeksacji określona została przez Towarzystwo w Tabeli. 2. Definicje określone w ust. 1 należy rozumieć także w odpowiednim przypadku i liczbie. 3

6 Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Celem inwestycyjnym Umowy jest długoterminowe inwestowanie przez Ubezpieczającego środków pochodzących ze Składek w Fundusze Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zakres Umowy może zostać rozszerzony o Umowy dodatkowe wskazane we Wniosku na podstawie i warunkach określonych w odrębnych ogólnych warunkach ubezpieczenia Umów dodatkowych. Zawarcie Umowy 5 Przed zawarciem Umowy Towarzystwo doręcza Ubezpieczającemu tekst OWU wraz z załącznikami albo udostępnia go Ubezpieczającemu w taki sposób, aby mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności Umowa zawierana jest na czas nieokreślony na podstawie poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Wniosku. 2. Umowa może zostać zawarta, jeżeli Ubezpieczony w dniu zawarcia Umowy ukończył 1 miesiąc i nie ukończył 66. roku życia. Na podstawie informacji określonych we Wniosku Towarzystwo ma prawo: 1) zawrzeć Umowę na warunkach określonych we Wniosku albo 2) zaproponować zawarcie Umowy na warunkach odmiennych od określonych we Wniosku albo 3) odmówić zawarcia Umowy Umowę uważa się za zawartą z chwilą zaakceptowania przez Towarzystwo Wniosku. Towarzystwo potwierdza zawarcie Umowy Polisą. 2. Jeżeli w odpowiedzi na Wniosek Towarzystwo doręcza Ubezpieczającemu Polisę zawierającą postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści oferty złożonej przez niego we Wniosku, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu Polisy, wyznaczając mu 14-dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu. 3. W przypadku braku sprzeciwu Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią Polisy następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na złożenie sprzeciwu. 4. Jeżeli Towarzystwo odmówi zawarcia Umowy, poinformuje o tym Ubezpieczającego na piśmie, podając przyczyny odmowy, oraz zwróci Ubezpieczającemu opłaconą Składkę w wysokości wpłaconej nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zastosowanie mają zapisy Regulaminu. 2. Regulamin zawiera przepisy szczególne w stosunku do zapisów OWU. 9 Ochrona ubezpieczeniowa Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pod warunkiem: 1) otrzymania przez Towarzystwo poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Wniosku oraz 2) opłacenia pierwszej Składki regularnej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po opłaceniu pierwszej Składki regularnej, a wygasa w dniu rozwiązania Umowy albo otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych, kwotę stanowiącą Wartość polisy i Wartość dodatkową, o ile istnieje, ustaloną według Ceny jednostki obowiązującej w pierwszym Dniu wyceny przypadającym 4

7 po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu, powiększoną o pobraną opłatę manipulacyjną od Składki regularnej, z zastrzeżeniem ust Jeżeli od dnia opłacenia Składki do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Towarzystwo nie nabędzie za Składkę Jednostek uczestnictwa, Towarzystwo zwróci ją w wysokości wpłaconej Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia Umowy Towarzystwo wypłaca Wartość wykupu. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego, 2) śmierci Ubezpieczającego, 3) wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego, 4) nieopłacenia przez Ubezpieczającego Składki regularnej w Okresie składkowym w terminie i na zasadach określonych w 17, 5) gdy Wartość polisy jest niewystarczająca na pokrycie opłat, o których mowa w W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 3-5 Towarzystwo wypłaci Ubezpieczającemu Wartość wykupu ustaloną zgodnie z 29. Składka Minimalna wysokość Składki oraz maksymalna wysokość Składki regularnej określone są przez Towarzystwo w Tabeli. 2. Składki uważa się za opłacone w Dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo we Wniosku. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat składek, o czym poinformuje Ubezpieczającego pisemnie. 3. Pierwsza i każda kolejna Składka regularna wpłacana jest na rachunek bankowy wskazany we Wniosku W dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo otwiera Rachunek regularny, na którym ewidencjonuje Jednostki uczestnictwa zakupione za opłacone Składki regularne. 2. Po opłaceniu Składki regularnej Towarzystwo dopisuje Jednostki uczestnictwa do Rachunku regularnego. Liczba Jednostek uczestnictwa równa jest iloczynowi Alokacji Składki regularnej i wartości tej składki podzielonemu przez Cenę jednostki obowiązującą w Dniu nabycia, przypadającym nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od: 1) dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku pierwszej Składki regularnej; 2) dnia opłacenia Składki regularnej w przypadku drugiej i kolejnych Składek regularnych, jeżeli zostały opłacone po dacie ich wymagalności; 3) dnia wymagalności Składki regularnej w Okresie składkowym, jeżeli została ona opłacona przed datą i w dacie jej wymagalności. 3. W dniu opłacenia pierwszej Składki dodatkowej Towarzystwo otwiera Rachunek dodatkowy, na którym ewidencjonuje Jednostki uczestnictwa zakupione za opłacone Składki dodatkowe. 4. Po opłaceniu Składki dodatkowej Towarzystwo dopisuje Jednostki uczestnictwa do Rachunku dodatkowego. Ich liczba jest równa iloczynowi Alokacji Składki dodatkowej i wartości tej składki, podzielonemu przez Cenę jednostki obowiązującą w Dniu nabycia, przypadającym nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od: 1) dnia opłacenia Składki dodatkowej w przypadku zarejestrowania oświadczenia Ubezpieczającego o stałym podziale Składki dodatkowej; 2) dnia zarejestrowania oświadczenia Ubezpieczającego o jednorazowym podziale Składki dodatkowej; 3) Dnia roboczego następującego po upływie okresu wskazanego w 18 ust. 4, jeżeli nie zarejestrowano oświadczenia Ubezpieczającego o podziale Składki dodatkowej. 5. Procent Składki przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa został określony przez Towarzystwo w Tabeli. Składka regularna Ubezpieczający deklaruje we Wniosku wysokość Składki regularnej oraz częstotliwość jej opłacania. 2. Wysokość Składki regularnej należnej z tytułu Umowy określona jest w Polisie lub innych dokumentach, w których Towarzystwo potwierdza zmianę jej wysokości. 3. Składka regularna może być opłacana z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną i płatna jest przez cały Okres składkowy, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna (data wymagalności Składki regularnej). 4. Za Składkę regularną Towarzystwo nabywa Jednostki uczestnictwa w Funduszach wybranych przez Ubezpieczającego we Wniosku, z zastrzeżeniem 25. Automatyczne przeksięgowanie Składki regularnej W okresie od pierwszej do szóstej Rocznicy polisy nieopłacenie przez Ubezpieczającego Składki regularnej w należnej wysokości jest równoznaczne z wnioskiem Ubezpieczającego o dokonanie wykupu Wartości dodatkowej w części odpowiadającej wymaganej kwocie. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w następnym Dniu roboczym po upływie 30 dni od daty wymagalności Składki regularnej Towarzystwo dokona wykupu Wartości dodatkowej poprzez umorzenie odpowiedniej ilości Jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rachunku dodatkowym po Cenie jednostki z dnia dokonania transakcji, proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości dodatkowej. 5

8 Umorzone Jednostki uczestnictwa zostaną automatycznie przeksięgowane na Rachunek regularny. Za dokonanie częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo nie pobiera opłaty. 3. Po dokonaniu przeksięgowania, o którym mowa w ust. 2, Składkę regularną uznaje się za opłaconą. 4. Towarzystwo nie dokona wykupu Wartości dodatkowej, jeżeli: 1) wartość Rachunku dodatkowego jest mniejsza niż wymagana kwota, 2) Ubezpieczający korzysta z zawieszenia opłacania Składek regularnych, 3) Ubezpieczający nie opłacił wszystkich Składek regularnych należnych w pierwszym Roku polisy. Skutki nieopłacenia Składki regularnej Jeżeli w Okresie składkowym Ubezpieczający nie opłaci Składki regularnej w wymaganym terminie, po upływie 30 dni od daty jej wymagalności, Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o zaległości oraz wezwie go do zapłaty Składki regularnej w dodatkowym 15-dniowym terminie od dnia otrzymania wezwania. Towarzystwo poinformuje również o skutkach nieopłacenia Składki regularnej w tym terminie. 2. Skutkiem nieopłacenia w wymaganym terminie Składki regularnej jest rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust Nieopłacenie Składki regularnej w wymaganym terminie spowoduje zastosowanie przez Towarzystwo, w kolejności wskazanej w poniższych punktach, rozwiązań o których mowa: 1) w 16, 2) w 23 ust. 1 pkt 2, 3) w 24 ust. 1 pkt 2, o ile Umowa spełnia warunki do ich zastosowania. Składka dodatkowa W dowolnym czasie trwania Umowy Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wpłacania Składki dodatkowej. 2. W Okresie składkowym wpłata Składki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia Składki regularnej. Towarzystwo ma prawo zaliczyć Składkę dodatkową wpłaconą w Okresie składkowym, za którą nie zostały zakupione Jednostki uczestnictwa, na poczet zaległych Składek regularnych. 3. Nabycie Jednostek uczestnictwa za Składkę dodatkową następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego określającego jej Alokację. Ubezpieczający ma prawo złożyć w Towarzystwie oświadczenie o stałym lub jednorazowym podziale wpłacanych Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze. 4. Jeżeli w terminie 14 dni od opłacenia Składki dodatkowej do Towarzystwa nie wpłynie oświadczenie Ubezpieczającego o jej podziale, Towarzystwo ma prawo nabyć Jednostki uczestnictwa Funduszy w proporcjach ustalonych przez Ubezpieczającego dla Składki regularnej. 5. Jeżeli Ubezpieczający złoży oświadczenie o stałym podziale Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze, proporcje wskazane w tym oświadczeniu będą obowiązywać dla Składek dodatkowych opłaconych od daty otrzymania oświadczenia przez Towarzystwo do daty wpływu jego odwołania lub zmiany, z zastrzeżeniem ust. 6 i Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty zarejestrowania w Towarzystwie oświadczenia o stałym podziale Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze nie zostanie wpłacona żadna Składka dodatkowa, dyspozycja zawarta w oświadczeniu wygasa. 7. Złożenie w formie pisemnej oświadczenia o jednorazowym podziale Składki dodatkowej jest równoznaczne z odwołaniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, o ile różni się od tego oświadczenia. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wynosi zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) i nie podlega Indeksacji. Okres składkowy i Okres utrzymania umowy Okres składkowy rozpoczyna się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej i w tym dniu jego długość wynosi 10 Lat polisy. 2. Okres składkowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu na zasadach określonych w 22 ust. 2 albo Zakończenie Okresu składkowego po zmianie, o której mowa w ust. 2, wyznacza początek Okresu utrzymania umowy. 4. W Okresie utrzymania umowy i po jego zakończeniu lub po zakończeniu Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił możliwe jest opłacanie wyłącznie Składek dodatkowych. 5. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 4 na Rachunek regularny wpłynie składka, Towarzystwo ma prawo nabyć za nią Jednostki uczestnictwa w proporcjach ustalonych przez Ubezpieczającego dla ostatniej opłaconej Składki regularnej i dopisać je do Rachunku dodatkowego nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od dnia wypływu składki. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o dokonanej transakcji po realizacji pierwszej transakcji. 6. Ubezpieczający ma prawo złożyć odmienną dyspozycję w przypadku, o którym mowa w ust Przejście Umowy w Okres utrzymania umowy jest nieodwracalne. 6

9 Zmiany Umowy w Okresie składkowym W Okresie składkowym od dnia początku ochrony ubezpieczeniowej do trzeciej Rocznicy polisy Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmiany częstotliwości opłacania Składek regularnych. Przykład: Miesiąc polisy Zmiana częstotliwości opłacania Składki regularnej Legenda: 12 - częstotliwość miesięczna 4 - częstotliwość kwartalna 2 - częstotliwość półroczna 4 na 12 ; 12 na 4 4 na 12 ; 12 na 4 4 na 2 ; 2 na 4 12 na 2 ; 2 na 12 4 na 12 ; 12 na 4 Rocznica polisy 2. W Okresie składkowym od trzeciej do szóstej Rocznicy polisy Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmiany określonej w ust. 1, a także prawo do: 1) podwyższenia wysokości Składki regularnej do maksymalnej wysokości wskazanej w Tabeli w każdą Rocznicę polisy; 2) obniżenia wysokości Składki regularnej do wysokości Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy w każdą Rocznicę polisy; 3) Redukcji składki w Rocznicę polisy; 4) zawieszenia opłacania Składek regularnych. 3. W Okresie składkowym od szóstej Rocznicy polisy do końca Okresu składkowego Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmian określonych w ust. 2 pkt 1 i 2, a także prawo do: 1) Redukcji składki w szóstą Rocznicę polisy, pod warunkiem, że Ubezpieczający nie skorzystał z prawa do Redukcji składki i skorzystał z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych w okresie, o którym mowa w ust. 2; 2) zawieszenia opłacania Składek regularnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający nie skorzystał z tego prawa w okresie, o którym mowa w ust. 2; 3) wcześniejszego zakończenia Okresu składkowego, pod warunkiem, że Ubezpieczający w okresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie skorzystał z prawa do Redukcji składki. 4. Towarzystwo odmówi dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-3, o czym poinformuje Ubezpieczającego, jeżeli zmiana ma obowiązywać w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych lub w Okresie utrzymania umowy. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3, są możliwe pod warunkiem opłacenia wszystkich Składek regularnych należnych za okres poprzedzający zmianę. Zmiana wysokości Składki regularnej Podwyższenie wysokości Składki regularnej do maksymalnej wysokości wskazanej w Tabeli oraz obniżenie wysokości Składki regularnej do wysokości Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy nie mają wpływu na długość Okresu składkowego. 2. Redukcja składki wyznacza nową długość Okresu składkowego zgodnie z tabelą nr 1. Zakończenie Okresu składkowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyznacza początek Okresu utrzymania umowy. Długość Okresu utrzymania umowy w każdym przypadku określonym w tabeli nr 1 wynosi sześć lat. tabela nr 1 Nowa długość Okresu składkowego po Redukcji składki obowiązująca od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Redukcja składki w trzecią Rocznicę polisy Redukcja składki w czwartą Rocznicę polisy Redukcja składki w piątą Rocznicę polisy Przykład: 9 lat 8 lat 7 lat Redukcja składki o 50% Rok polisy zł zł zł zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł zł zł zł zł Okres składkowy Okres utrzymania umowy 3. Jeżeli Redukcję składki poprzedzało zawieszenie opłacania Składek regularnych, to długości Okresów składkowych wskazane w tabeli nr 1 dla trzeciej, czwartej i piątej Rocznicy polisy obowiązują odpowiednio dla czwartej, piątej i szóstej Rocznicy polisy, z zastrzeżeniem 23 ust Ubezpieczający ma prawo do jednorazowej Redukcji składki. 7

10 Zawieszenie opłacania Składek regularnych Zawieszenie opłacania Składek regularnych jest możliwe: 1) na wniosek Ubezpieczającego złożony w Towarzystwie najpóźniej o w terminie 30 dni przed dniem wymagalności Składki regularnej albo 2) po upływie dodatkowego terminu na opłacenie Składki regularnej, określonego w 17 ust Ubezpieczający ma prawo do jednorazowego zawieszenia opłacania Składek regularnych. 3. Zawieszenie opłacania Składek regularnych następuje na okres 12 Miesięcy polisy, licząc od dnia wymagalności pierwszej nieopłaconej Składki regularnej i jest możliwe pod warunkiem opłacenia wszystkich Składek regularnych należnych za okres poprzedzający zawieszenie. 4. Wznowienie opłacania Składek regularnych następuje z dniem wymagalności Składki regularnej, przypadającym bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w ust. 3. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego, na co najmniej 30 dni przed upływem okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, o terminie wymagalności kolejnej Składki regularnej. 5. Skorzystanie przez Ubezpieczającego z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych powoduje przesunięcie końca Okresu składkowego o 12 Miesięcy polisy. Przykład: Zawieszenie opłacania Składek regularnych Rok polisy Okres składkowy po wykorzystaniu zawieszenia opłacania Składek regularnych 6. Zawieszenie opłacania Składek regularnych jest możliwe w okresach, o których mowa w 21 ust. 2 i 3. Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego jest możliwe: 1) na wniosek Ubezpieczającego złożony w Towarzystwie najpóźniej w terminie 30 dni przed Rocznicą polisy albo 2) po upływie dodatkowego terminu na opłacenie Składki regularnej, określonego w 17 ust. 1, pod warunkiem uprzedniego skorzystania z zawieszenia opłacania Składek regularnych. 2. Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego wyznacza początek Okresu utrzymania umowy. Długość Okresu utrzymania umowy określona została w tabeli nr 2. tabela nr 2 Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego Okres utrzymania umowy Przykład: Po opłaceniu w sumie 6 Lat polisy Po opłaceniu w sumie 7 Lat polisy Po opłaceniu w sumie 8 Lat polisy Po opłaceniu w sumie 9 Lat polisy Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego Okres składkowy Okres składkowy 9 lat 7 lat 5 lat 3 lata Rok polisy Rok polisy Okres składkowy Okres składkowy Okres utrzymania umowy Okres utrzymania umowy 3. Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego jest możliwe pod warunkiem opłacenia w sumie minimum sześciu Lat polisy, z zastrzeżeniem ust. 4. 8

11 Przykład: lata opłacenia polisy Rocznica polisy 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok = 6 m-cy + 6 m-cy 6 rok Miesiąc polisy Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego po opłaceniu sześciu Lat polisy i skorzystania z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych zawieszenie opłacania Składek regularnych 4. Długość Okresu składkowego w przypadku jego wcześniejszego zakończenia wyznacza liczba w pełni opłaconych Lat polisy. 5. Jeżeli Ubezpieczający skorzystał z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych: 1) do szóstej Rocznicy polisy długość Okresu składkowego, o którym mowa w ust. 4, zostanie wydłużona o okres zawieszenia opłacania Składek regularnych; 2) po szóstej Rocznicy polisy okres zawieszenia opłacania Składek regularnych nie ma wpływu na długość Okresu składkowego, o którym mowa w ust. 4, i długość Okresu utrzymania umowy, o którym mowa w tabeli nr Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego nie jest możliwe, jeżeli Ubezpieczający skorzystał z prawa do Redukcji składki. Zmiany w Funduszach Ubezpieczającemu w dowolnym czasie trwania Umowy przysługuje prawo do: 1) zmiany Alokacji Składki pomiędzy Fundusze; 2) przeniesienia do wybranego Funduszu wszystkich lub części Jednostek uczestnictwa zakupionych za Składki znajdujące się na rachunku wskazanego Funduszu. 2. Towarzystwo dokona przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego w tym względzie, poprzez sprzedaż i nabycie Jednostek uczestnictwa po Cenie jednostki obowiązującej w dniu przeniesienia. 3. W przypadku przeniesienia części Jednostek uczestnictwa minimalna wartość przenoszonych Jednostek uczestnictwa oraz Jednostek uczestnictwa pozostających na rachunku Funduszu, z którego dokonano przeniesienia, określona została w Tabeli. 4. Towarzystwo dokonuje zmian Funduszy po otrzymaniu oświadczenia Ubezpieczającego. Indeksacja Składki regularnej Ubezpieczającemu przysługuje prawo do podwyższenia Składki regularnej o Wskaźnik indeksacji zaproponowany przez Towarzystwo w każdą Rocznicę polisy przypadającą w Okresie składkowym, z zastrzeżeniem ust Najpóźniej na 30 dni przed każdą Rocznicą polisy przypadającą w Okresie składkowym Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o nowej wysokości Składki regularnej. 3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo rezygnacji z Indeksacji. W takim przypadku Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Towarzystwo o rezygnacji z Indeksacji najpóźniej do siódmego dnia przed Rocznicą polisy. Brak pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z Indeksacji traktowany jest jako wyrażenie na nią zgody. 4. Rezygnacja z Indeksacji w danym Roku polisy nie pozbawia Ubezpieczającego prawa do Indeksacji w kolejnych latach trwania Umowy. 5. Prawo do Indeksacji nie przysługuje Ubezpieczającemu: 1) w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych; 2) od daty przejęcia przez Towarzystwo obowiązku opłacania składek na podstawie zawartej Umowy dodatkowej przejęcia opłacania składek na wypadek Niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 6. Podwyższenie Składki regularnej, o którym mowa w 21 ust. 2 pkt 1, jest równoznaczne z rezygnacją z zaproponowanej przez Towarzystwo Indeksacji. Opłaty Towarzystwo z tytułu Umowy pobiera następujące opłaty: 1) opłatę administracyjną, 2) opłatę operacyjną, 3) opłaty za administrowanie Grupą funduszy i zarządzanie Funduszami, 4) Opłatę dystrybucyjną, 5) opłatę za całkowity i częściowy wykup Wartości dodatkowej, 6) opłatę manipulacyjną od Składki regularnej, 7) opłatę za ryzyko. 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, została określona w Tabeli. 3. Towarzystwo nalicza opłatę za ryzyko od Sumy ubezpieczenia na podstawie aktualnego w danym Roku polisy Wieku Ubezpieczonego przy zastosowaniu stawek za ryzyko śmierci określonych w Tabeli. W dniu rozpoczęcia każdego Miesiąca polisy, Towarzystwo nalicza opłatę za ryzyko ustaloną jako 1/12 rocznej stawki za ryzyko śmierci wskazanej w Tabeli i Sumy ubezpieczenia. 9

12 4. W dniu rozpoczęcia każdego Miesiąca polisy Towarzystwo nalicza opłatę administracyjną w wysokości określonej w Tabeli. 5. Opłata operacyjna pobierana jest za zmianę Alokacji Składki regularnej, za przeniesienie Jednostek uczestnictwa, za przygotowanie i realizację przekazu pieniężnego oraz za przesłanie informacji dotyczącej Umowy w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego. 6. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 6, 7 oraz opłata operacyjna za zmianę Alokacji Składki regularnej oraz opłata operacyjna za przesłanie informacji dotyczącej Umowy w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego pobierane są poprzez odliczenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku regularnego. Liczba odliczanych Jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia wysokości opłaty przez Cenę jednostki obowiązującą w dniu pobrania opłaty, proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości polisy. 7. Opłata operacyjna za przeniesienie Jednostek uczestnictwa pobierana jest poprzez odpowiednie zmniejszenie liczby przenoszonych Jednostek uczestnictwa. 8. Opłata operacyjna za przygotowanie i realizację przekazu pieniężnego pobierana jest w każdym przypadku przekazania środków pieniężnych z tytułu Umowy w formie przekazu poprzez pomniejszenie wartości przekazu o kwotę opłaty określoną w Tabeli, z zastrzeżeniem ust. 9. Przekazanie środków pieniężnych z tytułu Umowy w formie przelewu bankowego nie podlega opłacie. 9. Towarzystwo nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 8 w przypadku odstąpienia od Umowy i realizacji wypłaty świadczenia na rzecz Uprawnionego. 10. Opłata operacyjna za przesłanie informacji dotyczącej Umowy w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego pobierana jest w przypadku, gdy przekazanie tej informacji nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zapisów OWU. 11. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną od każdej wpłaconej Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy w wysokości określonej w Tabeli. 12. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określone zostały w Tabeli oraz Zasadach. Koszty zawarcia Umowy i Opłata dystrybucyjna Zawarcie Umowy wiąże się z ponoszeniem przez Ubezpieczającego w Okresie składkowym i Okresie utrzymania umowy kosztów związanych z zawarciem Umowy, tj. kosztów wdrożenia produktu, marży Towarzystwa oraz kosztów akwizycji. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uwzględnione są w wysokości Opłaty dystrybucyjnej. 3. Rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1, trwa nie krócej niż do zakończenia Okresu utrzymania umowy lub Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił. W celu rozliczenia tych kosztów w przypadku rozwiązania Umowy w Okresie składkowym lub Okresie utrzymania umowy Towarzystwo pobierze Opłatę dystrybucyjną. 4. Wartość polisy zmienia się w czasie w związku z wpłatami Składek regularnych, zmianą wartości Jednostek uczestnictwa oraz pobieraniem opłat wskazanych w Tabeli, z wyjątkiem Opłaty dystrybucyjnej, która pobierana jest wyłącznie w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem końca Okresu składkowego lub Okresu utrzymania umowy. Wykup Ubezpieczającemu przysługuje prawo do Wartości polisy i Wartości dodatkowej, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczający ma prawo do: 1) całkowitego wykupu Wartości polisy w dowolnym czasie; 2) całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej w dowolnym czasie. 3. W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy Towarzystwo wypłaca Wartość wykupu. 4. W przypadku całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo wypłaca Wartość dodatkową lub jej odpowiednią część pomniejszoną o opłatę za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej. 5. W celu dokonania wykupu Towarzystwo oblicza Wartość polisy i Wartość dodatkową, przyjmując Cenę jednostki obowiązującą w dniu, w którym dokona umorzenia Jednostek uczestnictwa. Umorzenie Jednostek uczestnictwa następuje nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o dokonaniu wykupu oraz po potwierdzeniu tożsamości Ubezpieczającego. 6. Z tytułu całkowitego wykupu Wartości polisy Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną określoną w Tabeli jako procent Składki pierwszorocznej uzależniony od Roku polisy, w którym dokonywany jest wykup, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pobierana jest w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w Okresie składkowym lub Okresie utrzymania umowy i nie może być wyższa niż Wartość polisy określona na dzień umorzenia Jednostek uczestnictwa, o którym mowa w ust W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy po zakończeniu pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, o którym mowa w 23 ust. 3, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy poprzedzającego Rok polisy, w którym dokonywany jest wykup. 8. W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy przed upływem zakończenia pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, o którym mowa w 23 ust. 3, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy, w którym nastąpił początek zawieszenia. 9. Z tytułu całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo pobiera opłatę za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej, określoną kwotowo w Tabeli i wypłaca Wartość dodatkową lub jej odpowiednią część, pomniejszając Rachunek dodatkowy o liczbę Jednostek uczestnictwa wynikającą z podzielenia kwoty wykupu przez Cenę jednostki obowiązującą w dniu umorzenia Jednostek uczestnictwa, o którym mowa w ust Towarzystwo wypłaca wartość, o której mowa w ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia umorzenia Jednostek uczestnictwa, określonego w ust Niezależnie od 35 ust. 2 pkt 5 na wniosek Ubezpieczającego Towarzystwo przekaże Ubezpieczającemu informację o aktualnej Wartości wykupu. Za jej przekazanie Towarzystwo pobiera opłatę operacyjną za przesłanie informacji dotyczącej Umowy w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego w wysokości wskazanej w Tabeli. 12. W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy przed upływem Okresu utrzymania umowy lub przed upływem Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił, Towarzystwo wypłaca Wartość wykupu Ubezpieczającemu jednorazowo. 10

13 13. Po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 12 Ubezpieczający ma prawo do wypłaty w ratach. 14. Warunki wypłaty w ratach Towarzystwo ustali z Ubezpieczającym na podstawie odrębnej umowy, po otrzymaniu wniosku o wypłatę w ratach. Wskazanie osób Uposażonych Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób Uposażonych do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. 2. Jeżeli Umowa zawarta jest na cudzy rachunek (Ubezpieczonego) do wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, konieczna jest uprzednia zgoda Ubezpieczonego. Ubezpieczony może te uprawnienia wykonywać samodzielnie. 3. Wskazanie dotyczące Uposażonego może zostać w dowolnym czasie zmienione lub odwołane przez złożenie pisemnego oświadczenia w Towarzystwie. Zmiana Uposażonego następuje od daty otrzymania tego oświadczenia przez Towarzystwo. 4. Jeżeli wskazano kilku Uposażonych, winny zostać określone ich udziały procentowe w kwocie świadczenia. 5. Jeżeli udziały procentowe Uposażonych w kwocie świadczenia nie zostaną określone, przyjmuje się, iż są one równe. 6. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, gdy Ubezpieczony nie wskazał żadnego Uposażonego ani Uposażonego zastępczego lub wskazanie jedynego Uposażonego oraz Uposażonego zastępczego okazało się bezskuteczne, świadczenie przysługuje spadkobiercom Ubezpieczonego z wyłączeniem gminy i Skarbu Państwa, w częściach odpowiadających ich udziałom w spadku. 7. Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci. W takim przypadku udział bezskutecznie wskazanego Uposażonego w kwocie świadczenia dolicza się proporcjonalnie do udziałów pozostałych Uposażonych. 8. Jeżeli wskazanie jedynego Uposażonego stało się bezskuteczne, prawo do świadczenia nabywa Uposażony zastępczy z zachowaniem postanowień ust Zasady wskazywania Uposażonych, o których mowa w ust. 1-5, mają zastosowanie do wskazywania Uposażonych zastępczych. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 31 Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek: 1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 2) samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od daty zawarcia Umowy. Świadczenie z tytułu Umowy W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo wypłaci Uprawnionemu świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia powiększone o Wartość polisy i Wartość dodatkową, o ile istnieje obliczone zgodnie z ust W celu wypłaty świadczenia Towarzystwo oblicza Wartość polisy i Wartość dodatkową, przyjmując Cenę jednostki obowiązującą w najbliższym Dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez Towarzystwo zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia. 3. W przypadku, gdy Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 31 to w tym przypadku Towarzystwo wypłaci: 1) Wartość wykupu Ubezpieczającemu gdy Umowa została zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego); 2) Wartość wykupu spadkobiercom Ubezpieczającego gdy Umowa została zawarta wyłącznie na rachunek Ubezpieczającego. Wypłata świadczeń Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia zobowiązana jest złożyć w Towarzystwie następujące dokumenty: 1) wniosek o wypłatę świadczenia, 2) dokument potwierdzający tożsamość Uprawnionego, 3) odpis skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego, 4) zaświadczenie lekarza lub inną dokumentację medyczną określającą przyczynę śmierci, 5) w przypadku, o którym mowa w 30 ust. 6, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o sposobie podziału spadku bądź prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku oraz dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców. 2. Gdyby dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 okazały się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia, Towarzystwo może zwrócić się pisemnie o dostarczenie innych określonych w wezwaniu dokumentów. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2, powinny być sporządzone w języku polskim. 4. Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową. 5. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w powyższym terminie, Towarzystwo wypłaci świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo zobowiązane jest wypłacić w terminie przewidzianym w ust

14 Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania Składki regularnej w wysokości i terminach określonych w Polisie lub innych pismach, w których Towarzystwo potwierdziło zmianę jej wysokości. 2. Jeżeli Umowa została zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego), Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonemu w ustalony pomiędzy nimi sposób informacji o: 1) zmianie warunków Umowy, zmianie prawa właściwego dla Umowy wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy; 2) zmianie Wartości wykupu; 3) zmianie Sumy ubezpieczenia. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być przekazywane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy lub prawa właściwego dla Umowy. 4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinny być przekazywane Ubezpieczonemu niezwłocznie po ich przekazaniu Ubezpieczającemu przez Towarzystwo. 5. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Towarzystwa o zmianach danych osobowych i teleadresowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego i Uposażonego zastępczego. 6. Ubezpieczony może żądać od Towarzystwa udzielenia mu informacji o postanowieniach Umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 7. Ubezpieczający ma prawo do złożenia określonych zleceń wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w 37 ust. 7, za pośrednictwem Konta Klienta. Prawa i obowiązki Towarzystwa Towarzystwo ma prawo do pobierania opłat określonych w OWU, Zasadach oraz Tabeli. 2. Towarzystwo zobowiązane jest do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych Umową; 2) ogłaszania, nie rzadziej niż raz w roku, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartości Jednostki uczestnictwa, ustalonej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest publikowane ogłoszenie; 3) sporządzania i publikowania rocznych i półrocznych sprawozdań Funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnych informacji dotyczących zmian warunków Umowy lub zmiany prawa właściwego dla zawartej Umowy przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy; 5) pisemnego informowania Ubezpieczającego o Wartości wykupu nie rzadziej niż raz w roku; 6) pisemnego informowania Ubezpieczającego o zmianie Sumy ubezpieczenia; 7) informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa, a Ubezpieczający ani Ubezpieczony nie jest osobą występującą z tym zgłoszeniem; 8) informowania osoby występującej z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązań Towarzystwa, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 9) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 10) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynie odmowy wypłaty świadczenia albo o przyczynie wypłaty świadczenia w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu roszczenia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 11) udostępniania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości świadczenia; 12) pisemnego potwierdzania, na żądanie Ubezpieczającego oraz osoby występującej z roszczeniem, udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 13) udzielania Ubezpieczonemu na jego wniosek informacji o postanowieniach zawartej Umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. Skargi i zażalenia Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby Towarzystwa lub każdego oddziału Towarzystwa w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie. 2. Towarzystwo rozpatruje skargi i zażalenia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 i udziela pisemnej odpowiedzi. 3. W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2, Towarzystwo zawiadamia pisemnie wnoszącego skargę lub zażalenie, wskazując przyczynę braku możliwości rozpatrzenia skargi lub zażalenia w powyższym terminie, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Z tytułu Umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 5. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe Za zgodą stron Umowy mogą zostać wprowadzone do niej postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU. 2. Wprowadzenie do Umowy postanowień dodatkowych lub odmiennych od OWU wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12

15 3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące Umowy powinny być składane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba, że postanowienia OWU lub Umowy dopuszczają inną formę. 4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wysłane odpowiednio na adres siedziby, miejsca zamieszkania lub na adres do korespondencji wywierają skutek z chwilą ich doręczenia adresatowi. Strony Umowy są zobowiązane do informowania się o każdej zmianie adresu siedziby lub odpowiednio miejsca zamieszkania oraz o każdej zmianie adresu do korespondencji. 5. Towarzystwo ma prawo przed realizacją dyspozycji składanych przez Ubezpieczającego żądać potwierdzenia jego tożsamości. 6. Towarzystwo dokona zmian w Umowie na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem że dyspozycja zmian została złożona prawidłowo i wpłynęła na co najmniej 30 dni przed dniem, w którym zmiana jest możliwa do dokonania, z zastrzeżeniem 26 ust Towarzystwo udostępnia Ubezpieczającemu Konto Klienta na stronie Warunkiem korzystania z Konta Klienta jest akceptacja Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, który dostępny jest m.in. na stronie w trakcie procesu rejestracji oraz po zalogowaniu się do Konta Klienta. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. 8. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 9. Powództwa o roszczenia z Umowy mogą zostać wytoczone według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego. 10. Językiem obowiązującym w relacjach stron jest język polski. 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 12. Niniejsze OWU zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./3/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku i obowiązują od 4 lutego 2015 roku. Robert Sokołowski Arkadiusz Wiśniewski Prezes Zarządu Członek Zarządu 13

16 1. Tabela opłat ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWU UBEZPIECZENIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ PLUS ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ TABELA OPŁAT I LIMITÓW (KOD RPFNB_TOIL_ ) Lp. Rodzaj opłaty Aktualna wysokość 1) Opłata administracyjna 11,89 zł / miesięcznie 2) Opłata operacyjna za zmianę Alokacji Składki regularnej dokonaną za pośrednictwem Konta Klienta 0 zł dokonaną poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana 3) Opłata operacyjna za przeniesienie Jednostek uczestnictwa dokonane za pośrednictwem Konta Klienta 0 zł dokonane poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana 4) Opłata operacyjna za przygotowanie i realizację przekazu pieniężnego 10,89 zł + 1% wartości przekazu / każdy przekaz 5) Opłata operacyjna za przesłanie informacji dotyczącej Umowy w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego 10,89 zł / każda przesyłka 6) Opłata za zarządzanie Portfelem modelowym (Funduszem) % wartości całego Funduszu rocznie opłata uwzględniona w Cenie jednostki, nie pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku Portfel Cyklu Koniunkturalnego 2,45% 7) Opłata za zarządzanie Funduszami % wartości całego Funduszu rocznie opłata uwzględniona w Cenie jednostki, nie pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku UFK Generali Agresywny PLUS 2,75% UFK Generali Mieszany PLUS 2,50% UFK Generali Obligacji PLUS 1,30% UFK Generali Gwarantowany PLUS 1,50% UFK Generali Global Absolute Return Fund 2,95% 8) Opłata administracyjna za Grupę funduszy uzależniona od wysokości Składki regularnej (rocznej) w danym Roku polisy (% ilości Jednostek uczestnictwa rocznie) opłata pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku W Okresie składkowym oraz Okresie utrzymania umowy, o ile wystąpił Składka regularna (roczna w zł) % wartości Jednostek uczestnictwa rocznie do 3 599,99 2,75% 3 600, ,99 2,55% 6 000, ,99 2,25% , ,99 1,95% , ,99 1,80% ,00 lub więcej 1,60% Po zakończeniu Okresu utrzymania umowy lub Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił Składka regularna (roczna w zł) % wartości Jednostek uczestnictwa rocznie do 3 599,99 1,95% 3 600, ,99 1,80% 6 000, ,99 1,60% , ,99 1,40% , ,99 1,25% ,00 lub więcej 1,15% 1

17 9) Opłata dystrybucyjna opłata pobierana w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w Okresie składkowym lub Okresie utrzymania umowy Rok polisy % Składki pierwszorocznej 1 120% 2 120% 3 115% 4 115% 5 110% 6 110% 7 i następne Lata polisy do końca Okresu utrzymania umowy lub Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił po zakończeniu Okresu utrzymania umowy lub Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił 10) Opłata za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej 10,89 zł 100% 0% 11) Opłata manipulacyjna od Składek regularnych 2% wpłaconej Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy 12) Opłata za ryzyko śmierci Ubezpieczonego Wiek Ubezpieczonego Stawka opłaty (w skali roku) od Sumy ubezpieczenia , , , , , , , , , , , , , , , , Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Aktualna wysokość 1) Minimalna wysokość Składki regularnej Maksymalna wysokość Składki regularnej roczna 1800 zł zł półroczna 900 zł zł kwartalna 450 zł zł miesięczna 150 zł zł Minimalna wysokość Składki dodatkowej 150 zł 2) % Składki przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa 100% 3) Minimalna Alokacja Składki w wybrany Fundusz 10% 4) Minimalna wartość Jednostek uczestnictwa przenoszonych z wybranego Funduszu 50 zł pozostających na rachunku Funduszu, z którego dokonywane jest przeniesienie 100 zł 5) Minimalny Wskaźnik indeksacji 3% 6) Suma ubezpieczenia zł Niniejsza Tabela została przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./3/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku i obowiązuje od 4 lutego 2015 roku. Robert Sokołowski Arkadiusz Wiśniewski Prezes Zarządu Członek Zarządu 2

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OWU UBEZPIECZENIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ PLUS ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ WYKAZ FUNDUSZY 1. Towarzystwo tworzy następujące Fundusze: 1) UFK Generali Agresywny PLUS 2) UFK Generali Mieszany PLUS 3) UFK Generali Obligacji PLUS 4) UFK Generali Gwarantowany PLUS 5) UFK Generali Global Absolute Return Fund 6) Portfel Cyklu Koniunkturalnego 1) 7) Portfel Aktywnej Alokacji 8) Portfel Dynamiczny 9) Portfel Zasobów Naturalnych (KOD RPFNB_WUFK_ ) 1) Porfel Cyklu Koniunkturalnego nie wchodzi w skład Grupy funduszy, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 7 OWU. 2. Towarzystwo tworzy następujące Fundusze zewnętrzne: Nazwa Funduszu zewnętrznego Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu Fundusze zewnętrzne polskie 1) UFK Generali Alior Papierów Dłużnych Alior SFIO Subfundusz Alior Papierów Dłużnych 2) UFK Generali Alior Stabilnych Spółek Alior SFIO Subfundusz Alior Stabilnych Spółek 3) UFK Generali Arka BZ WBK Akcji Polskich Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 4) UFK Generali Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 5) UFK Generali Arka BZ WBK Zrównoważony Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony 6) UFK Generali Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 7) UFK Generali Aviva Investors Polskich Akcji Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 8) UFK Generali Aviva Investors Zrównoważony Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony 9) UFK Generali BPH Globalny Żywności i Surowców BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Globalny Żywności i Surowców 10) UFK Generali BPH Obligacji 1 BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Obligacji 1 11) UFK Generali BPH Stabilnego Wzrostu BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Stabilnego Wzrostu 12) UFK Generali ING Europejski Spółek Dywidendowych ING SFIO Subfundusz ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych 13) UFK Generali ING Globalny Długu Korporacyjnego ING SFIO Subfundusz ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 14) UFK Generali ING Globalny Spółek Dywidendowych ING SFIO Subfundusz ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 15) UFK Generali ING Japonia ING SFIO Subfundusz ING (L) Japonia 16) UFK Generali Investor Ameryka Łacińska Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska 17) UFK Generali Investor Gold Otwarty Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty 18) UFK Generali Investor Płynna Lokata Investor Płynna Lokata FIO 19) UFK Generali Investor Zrównoważony Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony 20) UFK Generali IPOPEMA Agresywny IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Agresywny kat B 21) UFK Generali IPOPEMA Obligacji IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat B 22) UFK Generali IPOPEMA Short Equity IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat B 23) UFK Generali KBC Akcji Małych i Średnich Spółek KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 24) UFK Generali KBC Akcyjny KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Akcyjny 25) UFK Generali KBC Aktywny KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Aktywny 26) UFK Generali KBC Stabilny KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Stabilny 27) UFK Generali Legg Mason Akcji Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Akcji 28) UFK Generali Legg Mason Pieniężny Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Pieniężny 29) UFK Generali Legg Mason Strateg Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Strateg 30) UFK Generali Millennium Dynamicznych Spółek Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek 31) UFK Generali Noble Akcji Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji 32) UFK Generali Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 33) UFK Generali Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 34) UFK Generali Noble Mieszany Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany 35) UFK Generali Novo Akcji Novo FIO Subfundusz Novo Akcji 36) UFK Generali Novo Obligacji Przedsiębiorstw Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw 37) UFK Generali QUERCUS Agresywny QUERCUS Parasolowy SFIO subfundusz QUERCUS Agresywny 1

19 38) UFK Generali QUERCUS Selektywny QUERCUS Parasolowy SFIO subfundusz QUERCUS Selektywny 39) UFK Generali Skarbiec Akcja Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja 40) UFK Generali Skarbiec Lokacyjny Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny 41) UFK Generali Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych 42) UFK Generali UniAkcje Dywidendowy UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy 43) UFK Generali UniKorona Akcji UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje 44) UFK Generali UniKorona Zrównoważony UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony 45) UFK Generali UniLokata UniFundusze FIO subfundusz UniLokata 46) UFK Generali UniObligacje Aktywny UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny 47) UFK Generali UniObligacje: Nowa Europa UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa Fundusze zewnętrzne zagraniczne 1) UFK Generali BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) BlackRock Asian Dragon Fund EUR 2) UFK Generali BlackRock New Energy Fund (EUR) BlackRock New Energy Fund EUR 3) UFK Generali BlackRock World Gold Fund (EUR) BlackRock World Gold Fund EUR 4) UFK Generali BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) BlackRock World Mining Fund EUR hedged 5) UFK Generali CEE Commodity Fund (PLN hedged) Generali CEE Commodity Fund PLN 6) UFK Generali CEE Corporate Bonds Fund (PLN hedged) Generali CEE Corporate Bonds Fund PLN 7) UFK Generali Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) Fidelity Emerging Markets Fund EUR 8) UFK Generali Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) Fidelity European Smaller Companies Fund EUR 9) UFK Generali Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR (hedged) 10) UFK Generali Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged) Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN-H1 11) UFK Generali Franklin India Fund (USD) Franklin India Fund USD 12) UFK Generali Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) Franklin Natural Resources Fund PLN-H1 13) UFK Generali JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD) JPMorgan Funds - Greater China Fund USD 14) UFK Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged) JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - PLN (hedged) 15) UFK Generali JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund PLN (hedged) 16) UFK Generali JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR) JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund EUR 17) UFK Generali Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged) Templeton Asian Growth Fund PLN-H1 18) UFK Generali Templeton Asian Smaller Companies (USD) Templeton Asian Smaller Companies USD 19) UFK Generali Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) Templeton Frontier Markets Fund PLN-H1 20) UFK Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) Templeton Global Bond Fund PLN-H1 21) UFK Generali Templeton Global Total Return Fund (USD) Templeton Global Total Return Fund USD 22) UFK Generali Templeton Latin America Fund (USD) Templeton Latin America Fund USD 3. Niniejszy wykaz został przyjęty Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./3/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku i obowiązuje od 4 lutego 2015 roku. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarządu Członek Zarządu 2

20 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OWU UBEZPIECZENIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ PLUS ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD FUNDUSZY KRYTERIA DOBORU AKTYWÓW ZASADY DYWERSYFIKACJI AKTYWÓW I OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI LIKWIDACJA I UTWORZENIE NOWEGO FUNDUSZU RYZYKO INWESTYCYJNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną Obowiązują od 11 października 2015 roku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 października 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. generali.pl

Obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 1 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia 5 Postanowienia ogólne 5 Definicje 6 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_06.2014 Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Generali Życie T.U. S.A. 3 Spis treści 5 Wykaz istotnych informacji zawartych w OWU (Skorowidz) 7 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22 Tytuł Tytuł Lead Lead OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne DODATKOWEJ warunki ubezpieczenia na życie z funduszem PAKIET RODZINNY kapitałowym LWA strategia lwa OWU/FMR1/1/2009 OWU/FIR1/2/2011 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) Obowiązuje od 5.11.2012 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka ubezpieczenia indeks SO/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM INWESTYCYJNY NA PRZYSZŁOŚĆ OWU/ULS0/1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM INWESTYCYJNY NA PRZYSZŁOŚĆ OWU/ULS0/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM INWESTYCYJNY NA PRZYSZŁOŚĆ OWU/ULS0/1/2012 CO POWINIENEM WIEDZIEĆ, ZAWIERAJĄC UMOWĘ UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO Charakterystyka Ubezpieczenia IKE pro 1. 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E IKE pro przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo