Obowiązują od r. generali.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od r. generali.pl

2 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI KOMFORT OSZCZĘDZANIA PLUS DŁUGOTERMINOWY PROGRAM INWESTYCYJNY ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. 1 Postanowienia ogólne Definicje Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zawarcie Umowy Ochrona ubezpieczeniowa Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy Suma ubezpieczenia Składka Składka regularna Automatyczne przeksięgowanie Składki regularnej Skutki nieopłacenia Składki regularnej Składka dodatkowa Zmiany warunków Umowy dotyczące Składki regularnej Zawieszenie opłacania Składek regularnych Przekształcenie Umowy w ubezpieczenie bezskładkowe Zmiany w Funduszach Indeksacja Składki regularnej Opłaty Koszty zawarcia Umowy i Opłata dystrybucyjna Wykup Wskazanie osób Uposażonych Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Świadczenie z tytułu Umowy Wypłata świadczeń Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Prawa i obowiązki Towarzystwa Skargi i zażalenia Postanowienia końcowe

3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI KOMFORT OSZCZĘDZANIA PLUS DŁUGOTERMINOWY PROGRAM INWESTYCYJNY ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. (kod RPFBB OWU_ ) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy ubezpieczenia (zwanej dalej Umową ). 2. Przez Umowę Towarzystwo zobowiązuje się spełnić określone w Umowie świadczenie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w Umowie, a Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek. 3. Tabela opłat i limitów (zwana dalej Tabelą ) stanowi załącznik nr 1 do OWU (kod RPFBB_TOIL_ ). 4. Wykaz Funduszy stanowi załącznik nr 2 do OWU (kod RPFBB_WUFK_ ). 5. Zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (zwane dalej Zasadami ) stanowią załącznik nr 3 do OWU (kod RPFBB_ ZF_ ). 6. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku (kod RPFBB_ADB_ ) stanowią załącznik nr 4 do OWU. 7. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Pobytu w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku (kod RPFBB_ADCHB_ ) stanowią załącznik nr 5 do OWU. 8. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku (kod RPFBB_AWOP_ ) stanowią załącznik nr 6 do OWU. 9. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku (kod RPFBB_ ADiSB7_ ) stanowią załącznik nr 7 do OWU. 10. Ogólne warunki Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego ( kod RPFBB_IKE_ ) stanowią załącznik nr 8 do OWU. 11. Ogólne warunki Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (kod RPFBB_IKZE_ ) stanowią załącznik nr 9 do OWU. Definicje 2 1. Użyte w Umowie, OWU, załącznikach oraz Dokumencie ubezpieczenia wymienione poniżej terminy oznaczają: 1) Alokacja określony procentowo przez Ubezpieczającego podział Składki pomiędzy Fundusze oferowane przez Towarzystwo; 2) Cena jednostki wartość Jednostki uczestnictwa, po której jest ona dopisywana do Rachunku i odliczana z Rachunku; 3) Dzień nabycia oznacza Dzień roboczy, w którym Towarzystwo nabywa Jednostki uczestnictwa; 4) Dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 5) Dzień wyceny oznacza Dzień roboczy oraz ostatni dzień kalendarzowy miesiąca; 6) Dokument ubezpieczenia dokument potwierdzający zawarcie Umowy pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem oraz warunki tej Umowy (polisa), a także inny dokument potwierdzający zmianę warunków Umowy; 7) Fundusz zewnętrzny Fundusz, którego aktywa inwestowane są wyłącznie w Jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz z późn. zm.) lub jednego funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę za granicą; 8) Indeksacja podwyższenie wysokości Składki regularnej o Wskaźnik indeksacji w celu niwelowania wpływu inflacji na wzajemne świadczenia stron; 9) Jednostka uczestnictwa udział w aktywach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego uzyskany poprzez podzielenie ich na równe części, dający Ubezpieczającemu prawo do udziału w tych aktywach; 10) Konto Klienta serwis informacyjno-transakcyjny udostępniony przez Towarzystwo Ubezpieczającemu za pośrednictwem internetu; 11) Miesiąc polisy miesiąc rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy (przy czym jeżeli nie ma takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym, w ostatnim dniu takiego miesiąca) i kończący się z upływem dnia poprzedzającego kolejny Miesiąc polisy; 12) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się wylewu krwi do mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle; 13) Opłata dystrybucyjna opłata pobierana w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w wysokości wskazanej w Tabeli, w skład której wchodzą koszty zawarcia Umowy ubezpieczenia określone w 25; 14) Portfel modelowy Fundusz, którego aktywa inwestowane są w szczególności w Jednostki uczestnictwa więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz z późn. zm.) albo więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę za granicą; 15) Przeniesienie Jednostek uczestnictwa przeniesienie pomiędzy Funduszami całości lub części Jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku wskazanego Funduszu odbywające się poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa we wskazanym Funduszu i nabycie Jednostek uczestnictwa w wybranym Funduszu; 16) Rachunek wyodrębniony dla danej Umowy rachunek, na którym ewidencjonowane są Jednostki uczestnictwa; Jednostki uczestnictwa nabyte za Składki regularne i Składki dodatkowe ewidencjonowane są na odrębnych rachunkach: Rachunku Składek regularnych (zwanym dalej Rachunkiem regularnym ) i Rachunku Składek dodatkowych (zwanym dalej Rachunkiem dodatkowym ); 3

4 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. 17) Rocznica polisy wskazana w Dokumencie ubezpieczenia każda rocznica daty początku ochrony ubezpieczeniowej, przy czym jeżeli Rocznica polisy przypada w dniu 29 lutego, a w danym roku nie ma takiego dnia, za Rocznicę polisy w danym roku uznaje się 28 lutego; 18) Rok polisy okres między kolejnymi Rocznicami polisy; pierwszy Rok polisy rozpoczyna się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, a kończy z upływem dnia poprzedzającego pierwszą Rocznicę polisy; 19) Składka oznacza Składkę regularną i Składkę dodatkową; 20) Składka dodatkowa kwota wpłacana niezależnie od Składki regularnej w wysokości nie mniejszej niż określona w Tabeli; 21) Składka regularna składka płatna w całym okresie obowiązywania Umowy, której wysokość i częstotliwość płatności określona jest w Dokumencie ubezpieczenia; 22) Składka pierwszoroczna suma Składek regularnych należnych w pierwszym Roku polisy; 23) Suma ubezpieczenia kwota określona w Dokumencie ubezpieczenia, wypłacana Uprawnionemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 24) Towarzystwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; 25) Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia; 26) Ubezpieczający osoba fizyczna zawierająca Umowę z Towarzystwem i zobowiązana do opłacania Składek regularnych; 27) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK) wyodrębniona część aktywów Towarzystwa, podzielona na równe części (zwany dalej Funduszem ); 28) Umowa dodatkowa umowa zawarta na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego, rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej Umowy; 29) Umowa umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem na podstawie niniejszych OWU; 30) Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; 31) Uprawniony Uposażony, a w przypadku gdy nie został on wskazany lub został wskazany bezskutecznie, osoba wskazana w 27 ust. 6; 32) Wartość dodatkowa wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku dodatkowym; 33) Wartość polisy wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku regularnym; 34) Wartość wykupu wartość, jaką Towarzystwo wypłaca w związku z rozwiązaniem Umowy; składa się na nią Wartość polisy pomniejszona o Opłatę dystrybucyjną oraz Wartość dodatkowa; 35) Wiek liczba pełnych lat życia ukończonych w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy, powiększona o liczbę pełnych lat trwania Umowy, które upłynęły od tej daty do daty, kiedy Wiek jest obliczany; 36) Wniosek o zawarcie umowy formularz Towarzystwa, na którym Ubezpieczający składa ofertę zawarcia Umowy (zwany dalej Wnioskiem ); 37) Wskaźnik indeksacji wskaźnik, o jaki Ubezpieczający ma prawo podwyższyć Składkę regularną; ustalany jest przez Towarzystwo na podstawie Wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny; minimalna wysokość wskaźnika indeksacji określona została przez Towarzystwo w Tabeli. 2. Definicje określone w ust. 1 należy rozumieć także w odpowiednim przypadku i liczbie. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Celem inwestycyjnym Umowy jest długoterminowe inwestowanie przez Ubezpieczającego środków pochodzących ze Składek w Fundusze Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 2. Przedmiot i zakres Umowy może zostać rozszerzony o Umowy dodatkowe wskazane we Wniosku, na podstawie i warunkach określonych w odrębnych ogólnych warunkach ubezpieczeń dodatkowych wraz z zawarciem Umowy albo w trakcie jej trwania ze skutkiem od najbliższej Rocznicy polisy przypadającej po dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej. Zawarcie Umowy 5 Przed zawarciem Umowy Towarzystwo doręcza Ubezpieczającemu tekst OWU wraz z załącznikami albo udostępnia go Ubezpieczającemu w taki sposób, aby mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony na podstawie poprawnie złożonego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Wniosku. 2. Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia Wniosku ukończyła 18 lat. 3. Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia Wniosku ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 lat. 4. Ubezpieczający może być Ubezpieczonym Na podstawie informacji określonych we Wniosku Towarzystwo ma prawo: 1) zawrzeć Umowę na warunkach określonych we Wniosku albo 2) zaproponować zawarcie Umowy na warunkach odmiennych od określonych we Wniosku albo 3) odmówić zawarcia Umowy. 7 4

5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. 2. Towarzystwo jest zobowiązane do podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wniosku Umowę uważa się za zawartą z chwilą zaakceptowania przez Towarzystwo Wniosku. Towarzystwo wskazuje datę zawarcia Umowy w Dokumencie ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie Umowy pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem oraz warunki tej Umowy. 2. Jeżeli w odpowiedzi na Wniosek Towarzystwo doręcza Ubezpieczającemu Dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści oferty złożonej przez niego we Wniosku, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu Dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając mu 14 dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu. W razie niewykonania przez Towarzystwo obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim, zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie są skuteczne, a Umowa jest zawarta zgodnie z treścią oferty złożonej we Wniosku. 3. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią Dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na złożenie sprzeciwu. 4. Jeżeli Towarzystwo odmówi zawarcia Umowy, poinformuje o tym Ubezpieczającego, podając przyczyny odmowy, oraz zwróci niezwłocznie Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę, nie później jednak niż w terminie 7 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie zawarcia Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa 9 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: 1) otrzymania przez Towarzystwo poprawnie złożonego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Wniosku oraz 2) opłacenia pierwszej Składki regularnej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po opłaceniu pierwszej Składki regularnej, a wygasa w dniu rozwiązania Umowy albo otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Towarzystwo zwróci niezwłocznie Ubezpieczającemu, nie później jednak niż w terminie 10 Dni roboczych, od dnia otrzymania oświadczenia, kwotę stanowiącą Wartość polisy ustaloną według Ceny jednostki obowiązującej w pierwszym Dniu wyceny przypadającym po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu: 1) powiększoną o pobraną opłatę administracyjną za zarządzanie Funduszami i 2) pomniejszoną o koszt ochrony ubezpieczeniowej za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej, oraz Wartość dodatkową, o ile Wartość dodatkowa istnieje, ustaloną według Ceny jednostki obowiązującej w pierwszym Dniu wyceny przypadającym po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu. 4. Jeżeli od dnia opłacenia Składki do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Towarzystwo nie nabędzie za tę Składkę Jednostek uczestnictwa wówczas Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu opłaconą Składkę Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) śmierci Ubezpieczającego; 3) wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego; 4) nieopłacenia przez Ubezpieczającego Składki regularnej w terminie i na zasadach określonych w 17; 5) gdy Wartość polisy jest niewystarczająca na pokrycie opłat, o których mowa w W przypadku rozwiązania Umowy: 1) z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 3-5 Towarzystwo wypłaci Ubezpieczającemu Wartość wykupu ustaloną zgodnie z 26. 2) w wyniku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci Uprawnionemu świadczenie, o którym mowa w Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi zł (dziesięć tysięcy złotych). 2. Suma ubezpieczenia nie podlega indeksacji. 5

6 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Składka Minimalna wysokość Składki oraz maksymalna wysokość Składki regularnej określone są przez Towarzystwo w Tabeli. 2. Składki uważa się za opłacone w Dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo we Wniosku. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pierwszej Składki regularnej nie później niż w terminie 30 Dni roboczych od dnia podpisania Wniosku. W przypadku nie dokonania wpłaty w podanym terminie Umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego. 4. Pierwsza i każda kolejna Składka regularna wpłacana jest na rachunek bankowy wskazany we Wniosku. 5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat składek, o czym poinformuje Ubezpieczającego przed dokonaniem zmiany rachunku W dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo otwiera Rachunek regularny, na którym ewidencjonuje Jednostki uczestnictwa zakupione za opłacone Składki regularne. 2. Po opłaceniu Składki regularnej Towarzystwo dopisuje Jednostki uczestnictwa do Rachunku regularnego. Liczba Jednostek uczestnictwa równa jest iloczynowi Alokacji Składki regularnej i wartości tej składki podzielonemu przez Cenę jednostki obowiązującą w Dniu nabycia, przypadającym nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od: 1) dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku pierwszej Składki regularnej; 2) dnia opłacenia Składki regularnej w przypadku drugiej i kolejnych Składek regularnych, jeżeli zostały opłacone po dacie ich wymagalności; 3) dnia wymagalności Składki regularnej, jeżeli została ona opłacona przed datą i w dacie jej wymagalności. 3. Po opłaceniu pierwszej Składki dodatkowej Towarzystwo otwiera Rachunek dodatkowy, na którym ewidencjonuje Jednostki uczestnictwa zakupione za opłacone Składki dodatkowe. 4. Po opłaceniu Składki dodatkowej Towarzystwo dopisuje Jednostki uczestnictwa do Rachunku dodatkowego. Ich liczba jest równa iloczynowi Alokacji Składki dodatkowej i wartości tej składki, podzielonemu przez Cenę jednostki obowiązującą w Dniu nabycia, przypadającym nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od: 1) dnia opłacenia Składki dodatkowej w przypadku zarejestrowania oświadczenia Ubezpieczającego o stałym podziale Składki dodatkowej; 2) dnia zarejestrowania oświadczenia Ubezpieczającego o jednorazowym podziale Składki dodatkowej; 3) Dnia roboczego następującego po upływie okresu wskazanego w 18 ust. 4, jeżeli nie zarejestrowano oświadczenia Ubezpieczającego o podziale Składki dodatkowej. 5. Procent Składki przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa został określony przez Towarzystwo w Tabeli. 6. Liczbę Jednostek uczestnictwa dopisywanych do Rachunku zaokrągla się z dokładnością nie mniejszą niż do trzech miejsc po przecinku. Składka regularna Ubezpieczający określa we Wniosku wysokość Składki regularnej oraz częstotliwość jej opłacania. 2. Wysokość Składki regularnej należnej z tytułu Umowy potwierdzona jest w Dokumencie ubezpieczenia. 3. Składka regularna może być opłacana z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną i płatna jest przez cały okres trwania Umowy, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna (data wymagalności Składki regularnej). 4. Za Składkę regularną Towarzystwo nabywa Jednostki uczestnictwa w Funduszach wybranych przez Ubezpieczającego we Wniosku, zgodnie z zapisami 14 ust W przypadku opłacenia przez Ubezpieczającego pierwszej Składki regularnej należnej za 11 Rok polisy a w przypadku skorzystania przez Ubezpieczającego z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych za 12 Rok polisy Towarzystwo przyzna bonus w postaci 10% Składki pierwszorocznej. 6. Za przyznany bonus nabywane są Jednostki uczestnictwa, których wartość równa jest iloczynowi Składki pierwszorocznej i wskaźnika procentowego, określonego w ust Jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 6, dopisywane są do Rachunku regularnego po Cenie jednostki obowiązującej w Dniu nabycia przypadającym nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od dnia opłacenia należnej Składki regularnej, o której mowa w ust. 5, zgodnie z Alokacją Składki regularnej. Automatyczne przeksięgowanie Składki regularnej W okresie od jednego do pięciu w pełni opłaconych Lat polisy nieopłacenie przez Ubezpieczającego Składki regularnej w należnej wysokości jest równoznaczne z wnioskiem Ubezpieczającego o dokonanie wykupu Wartości dodatkowej w części odpowiadającej wymaganej kwocie. 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, w następnym Dniu roboczym po upływie 30 dni od daty wymagalności Składki regularnej Towarzystwo dokona wykupu Wartości dodatkowej poprzez umorzenie odpowiedniej ilości Jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rachunku dodatkowym po Cenie jednostki z dnia dokonania transakcji, proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości dodatkowej. Umorzone Jednostki uczestnictwa zostaną automatycznie przeksięgowane na Rachunek regularny. Za dokonanie częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo nie pobiera opłaty. 3. Po dokonaniu przeksięgowania, o którym mowa w ust.2, Składkę regularną uznaje się za opłaconą. 4. Towarzystwo nie dokona wykupu Wartości dodatkowej, jeżeli: 1) wartość Rachunku dodatkowego jest mniejsza niż wymagana kwota; 6

7 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. 2) Ubezpieczający korzysta z zawieszenia opłacania Składek regularnych; 3) Ubezpieczający nie opłacił wszystkich Składek regularnych należnych w pierwszym Roku polisy. Skutki nieopłacenia Składki regularnej Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci Składki regularnej w wymaganym terminie, po upływie 30 dni od daty jej wymagalności, Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o zaległości oraz wezwie go do zapłaty Składki regularnej w dodatkowym 30-dniowym terminie od dnia otrzymania wezwania. Towarzystwo poinformuje również o skutkach nieopłacenia Składki regularnej w tym terminie. 2. Skutkiem nieopłacenia w wymaganym terminie Składki regularnej jest rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 20 oraz Nieopłacenie Składki regularnej w wymaganym terminie spowoduje zastosowanie przez Towarzystwo, w kolejności wskazanej w poniższych punktach rozwiązań, o których mowa w: 1) 16; 2) 20 ust. 1 pkt. 2; 3) 21 ust. 1 pkt. 2; pod warunkiem, że Umowa spełnia warunki do ich zastosowania. Składka dodatkowa Ubezpieczający ma prawo do wpłacania Składki dodatkowej w dowolnym momencie obowiązywania Umowy. Składka dodatkowa wpłacana jest na rachunek bankowy wskazany przez Towarzystwo w Dokumencie ubezpieczenia. 2. Wpłata Składki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia Składki regularnej. Towarzystwo ma prawo zaliczyć Składkę dodatkową, za którą nie zostały zakupione Jednostki uczestnictwa, na poczet zaległych Składek regularnych. 3. Nabycie Jednostek uczestnictwa za Składkę dodatkową następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego określającego jej Alokację. Ubezpieczający ma prawo złożyć w Towarzystwie oświadczenie o stałym lub jednorazowym podziale wpłacanych Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze. 4. Jeżeli w terminie siedmiu dni od opłacenia Składki dodatkowej do Towarzystwa nie wpłynie oświadczenie Ubezpieczającego o jej podziale, Towarzystwo ma prawo nabyć Jednostki uczestnictwa Funduszy w proporcjach ustalonych przez Ubezpieczającego dla Składki regularnej. 5. Jeżeli Ubezpieczający złoży oświadczenie o stałym podziale Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze, proporcje wskazane w tym oświadczeniu będą obowiązywać dla Składek dodatkowych opłaconych od daty otrzymania oświadczenia przez Towarzystwo do daty wpływu jego odwołania lub zmiany, z zastrzeżeniem ust. 6 i Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty zarejestrowania w Towarzystwie oświadczenia o stałym podziale Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze nie zostanie wpłacona żadna Składka dodatkowa, dyspozycja zawarta w oświadczeniu wygasa. 7. Złożenie w formie pisemnej oświadczenia o jednorazowym podziale Składki dodatkowej jest równoznaczne z odwołaniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, o ile różni się od tego oświadczenia. 19 Zmiany warunków Umowy dotyczące Składki regularnej 1. Ubezpieczający ma prawo do: 1) podwyższenia wysokości Składki regularnej w każdą Rocznicę polisy; 2) obniżenia wysokości Składki regularnej w każdą Rocznicę polisy, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) zmiany częstotliwości opłacania Składek regularnych, z zastrzeżeniem ust W przypadku obniżenia wysokości Składki regularnej jej wysokość po zmianie nie może być niższa od Składki regularnej należnej za pierwszy Rok polisy. 3. W przypadku zmiany częstotliwości opłacania Składki regularnej jej wysokość po zmianie nie może być niższa od minimalnej Składki regularnej dla wybranej częstotliwości, określonej w Tabeli i nie może być niższa od Składki regularnej należnej za pierwszy Rok polisy. 20 Zawieszenie opłacania Składek regularnych 1. Zawieszenie opłacania Składek regularnych jest możliwe pod warunkiem opłacenia Składek regularnych za dwa pełne Lata polisy: 1) na wniosek Ubezpieczającego złożony w Towarzystwie najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem wymagalności Składki regularnej albo 2) po upływie dodatkowego terminu na opłacenie Składki regularnej, określonego w 17 ust Ubezpieczający ma prawo do jednorazowego zawieszenia opłacania Składek regularnych w całym okresie trwania Umowy. 3. Zawieszenie opłacania Składek regularnych następuje na okres 12 Miesięcy polisy, licząc od dnia wymagalności pierwszej nieopłaconej Składki regularnej i jest możliwe pod warunkiem opłacenia wszystkich Składek regularnych należnych za okres poprzedzający zawieszenie. 4. Wznowienie opłacania Składek regularnych następuje z dniem wymagalności Składki regularnej, przypadającym bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w ust. 3.Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego, na co najmniej 30 dni przed upływem okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, o terminie wymagalności kolejnej Składki regularnej. 7

8 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. 5. W przypadku zawieszenia opłacania Składek regularnych ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zawartych Umów dodatkowych wygasa. W przypadku zakończenia zawieszenia opłacania Składek regularnych Towarzystwo wznowi ochronę ubezpieczeniową z tytułu zawartych Umów dodatkowych, na warunkach określonych w poszczególnych ogólnych warunkach ubezpieczeń dodatkowych. 21 Przekształcenie Umowy w ubezpieczenie bezskładkowe 1. Przekształcenie Umowy w ubezpieczenie bezskładkowe możliwe jest pod warunkiem opłacenia Składek regularnych za pięć pełnych Lat polisy: 1) na wniosek Ubezpieczającego złożony w Towarzystwie najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem wymagalności Składki regularnej albo 2) po upływie dodatkowego terminu na opłacenie Składki regularnej, określonego w 17 ust. 1, z zastrzeżeniem ust, 2, z datą wymagalności pierwszej nieopłaconej Składki regularnej. 2. Przekształcenie Umowy w ubezpieczenia bezskładkowe po upływie terminu dodatkowego, o którym mowa ust. 1 pkt 2 nastąpi pod warunkiem, że Ubezpieczający wcześniej skorzystał z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych, a w przypadku gdy nie skorzystał z tego prawa, Towarzystwo dokona zawieszenia opłacania Składek regularnych. 3. Z dniem przekształcenia Umowy w ubezpieczenie bezskładkowe wygasa obowiązek Ubezpieczającego do opłacania Składek regularnych. Po przekształcaniu Umowy w ubezpieczenie bezskładkowe Ubezpieczający ma prawo do wpłacania Składek dodatkowych. 4. Z dniem przekształcenia Umowy w ubezpieczenie bezskładkowe ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zawartych Umów dodatkowych wygasa. 5. Przekształcenie Umowy w ubezpieczenie bezskładkowe jest procesem nieodwracalnym. Zmiany w Funduszach Ubezpieczającemu w dowolnym momencie obowiązywania Umowy przysługuje prawo do: 1) zmiany Alokacji; 2) Przeniesienia Jednostek uczestnictwa. 2. Towarzystwo dokonuje zmian Funduszy po otrzymaniu oświadczenia Ubezpieczającego. 3. Towarzystwo dokona przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego w tym względzie, poprzez sprzedaż i nabycie Jednostek uczestnictwa po Cenie jednostki obowiązującej w dniu przeniesienia. 4. Dyspozycje dotyczące zmian w Funduszach dokonywane są według kolejności ich złożenia w Towarzystwie. 5. Przeniesienie Jednostek uczestnictwa oraz zmiana Alokacji Składki regularnej dokonane poza Kontem Klienta podlegają opłacie operacyjnej w wysokości wskazanej w Tabeli. Przeniesienie Jednostek uczestnictwa oraz zmiana Alokacji Składki regularnej dokonane za pośrednictwem Konta Klienta nie podlegają opłacie. 6. Minimalna Alokacja Składki w wybrany Fundusz nie może być niższa niż wartość określona w Tabeli. Indeksacja Składki regularnej Ubezpieczającemu przysługuje prawo do podwyższenia Składki regularnej o Wskaźnik indeksacji zaproponowany przez Towarzystwo w każdą Rocznicę polisy, z zastrzeżeniem ust Najpóźniej na 30 dni przed każdą Rocznicą polisy Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o nowej wysokości Składki regularnej. 3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo rezygnacji z Indeksacji. W takim przypadku Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Towarzystwo o rezygnacji z Indeksacji najpóźniej do siódmego dnia przed Rocznicą polisy. Brak pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z Indeksacji traktowany jest jako wyrażenie na nią zgody. 4. Rezygnacja z Indeksacji w danym Roku polisy nie pozbawia Ubezpieczającego prawa do Indeksacji w kolejnych latach trwania Umowy. 5. Prawo do Indeksacji nie przysługuje Ubezpieczającemu: 1) w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych; 2) od daty przejęcia przez Towarzystwo obowiązku opłacania składek na podstawie zawartej Umowy dodatkowej przejęcia opłacania składek na wypadek Niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 6. Podwyższenie Składki regularnej, o którym mowa w 19 ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z rezygnacją z zaproponowanej przez Towarzystwo Indeksacji. Opłaty Towarzystwo z tytułu Umowy pobiera następujące opłaty: 1) opłatę operacyjną; 2) opłatę za zarządzanie Funduszami oraz opłatę administracyjną za zarządzanie Funduszami; 3) opłatę dystrybucyjną; 4) opłatę za ryzyko. 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, została określona w Tabeli. 3. Towarzystwo nalicza opłatę za ryzyko na podstawie aktualnego w danym Roku polisy Wieku Ubezpieczonego przy zastosowaniu stawek za ryzyko śmierci określonych w Tabeli. W dniu rozpoczęcia każdego Miesiąca polisy, Towarzystwo nalicza opłatę za ryzyko ustaloną jako 1/12 rocznej stawki za ryzyko śmierci wskazanej w Tabeli i Sumy ubezpieczenia. 8

9 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. 4. Opłata operacyjna pobierana jest za zmianę Alokacji Składki regularnej, za Przeniesienie Jednostek uczestnictwa, za przygotowanie i realizację przekazu pieniężnego oraz za przesłanie informacji dotyczącej ubezpieczenia w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego. 5. Opłata, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz opłata operacyjna za zmianę Alokacji Składki regularnej oraz opłata operacyjna za przesłanie informacji dotyczącej ubezpieczenia w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego pobierane są poprzez odliczenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku regularnego. Liczba odliczanych Jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia wysokości opłaty przez Cenę jednostki obowiązującą w dniu pobrania opłaty, proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości polisy. 6. Opłata operacyjna za Przeniesienie Jednostek uczestnictwa pobierana jest poprzez odpowiednie zmniejszenie liczby przenoszonych Jednostek uczestnictwa. 7. Opłata operacyjna za przygotowanie i realizację przekazu pieniężnego pobierana jest w każdym przypadku przekazania środków pieniężnych z tytułu Umowy ubezpieczenia w formie przekazu poprzez pomniejszenie wartości przekazu o kwotę opłaty określoną w Tabeli, z zastrzeżeniem ust. 9. Przekazanie środków pieniężnych z tytułu Umowy ubezpieczenia w formie przelewu bankowego nie podlega opłacie. 8. Towarzystwo nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 7 w przypadku odstąpienia od Umowy i realizacji wypłaty świadczenia na rzecz Uprawnionego. 9. Opłata operacyjna za przesłanie informacji dotyczącej ubezpieczenia w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego pobierana jest w przypadku, gdy przekazanie tej informacji nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zapisów OWU. 10. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określone zostały w Tabeli oraz Zasadach. 11. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określona została w Tabeli oraz 26. Koszty zawarcia Umowy i Opłata dystrybucyjna Zawarcie Umowy wiąże się z poniesieniem przez Ubezpieczającego przed upływem 8 Roku polisy a w przypadku skorzystania z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych przed upływem 9 Roku polisy kosztów związanych z zawarciem Umowy, tj. kosztów wdrożenia produktu, marży Towarzystwa oraz kosztów akwizycji. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uwzględnione są w wysokości Opłaty dystrybucyjnej. 3. Rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1, trwa nie krócej niż do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. W celu rozliczenia tych kosztów w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 Towarzystwo pobierze Opłatę dystrybucyjną. 4. Wartość polisy zmienia się w czasie w związku z wpłatami Składek regularnych, zmianą wartości Jednostek uczestnictwa oraz pobieraniem opłat wskazanych w Tabeli, z wyjątkiem Opłaty dystrybucyjnej, która pobierana jest wyłącznie w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. Wykup Ubezpieczającemu przysługuje prawo do Wartości polisy i Wartości dodatkowej, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczający ma prawo w dowolnym momencie do: 1) całkowitego wykupu Wartości polisy; 2) całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej. 3. W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy przed upływem 8 Roku polisy a w przypadku skorzystania z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych przed upływem 9 Roku polisy, Towarzystwo wypłaca Wartość wykupu, z zastrzeżeniem ust. 11 i Złożenie wniosku o całkowity wykup Wartości polisy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy uznane będzie, jako skorzystanie przez Ubezpieczającego z prawa do odstąpienia od Umowy. 5. Na wniosek Ubezpieczającego po upływie 8 Roku polisy, a w przypadku skorzystania przez Ubezpieczającego z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych po upływie 9 Roku polisy, Towarzystwo dokona częściowego wykupu Wartości polisy, wypłacając odpowiednią część Wartości polisy. 6. W przypadku całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo wypłaca Wartość dodatkową lub jej odpowiednią część. 7. Dyspozycja dotycząca częściowego wykupu Wartości polisy lub Wartości dodatkowej powinna być określona: 1) procentowo z dokładnością do 1% w odniesieniu do Funduszy, z których ma zostać dokonany częściowy wykup albo 2) kwotowo w odniesieniu do Funduszy, z których ma zostać dokonany częściowy wykup lub proporcjonalnie do udziału poszczególnych Funduszy w Wartości polisy lub Wartości dodatkowej, przy czym jeżeli Ubezpieczający składa dyspozycję częściowego wykupu wskazując ją kwotowo dodatkowo określa kwotę netto (kwota do wypłaty po odliczeniu należnego podatku i opłat) lub brutto (kwota od której zostanie odliczony należny podatek i opłaty) do wypłaty. 8. W celu dokonania wykupu Towarzystwo oblicza Wartość polisy i Wartość dodatkową, przyjmując Cenę jednostki obowiązującą w dniu, w którym dokona umorzenia Jednostek uczestnictwa. Umorzenie Jednostek uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o dokonanie wykupu. 9. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o kwocie wykupu oraz o dacie Ceny jednostki, po której ustalono wartość do wypłaty niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia umorzenia Jednostek uczestnictwa, określonego w ust Z tytułu całkowitego wykupu Wartości polisy Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną określoną w Tabeli jako procent Składki pierwszorocznej uzależniony od Roku polisy, w którym dokonywany jest wykup. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pobierana jest w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy przed upływem 8 Roku polisy, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. Opłata nie może być wyższa niż Wartości polisy określona na dzień umorzenia Jednostek uczestnictwa, o którym mowa w ust W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy po zakończeniu pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy poprzedzającego Rok polisy, w którym dokonywany jest wykup. 9

10 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. 12. W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy przed upływem zakończenia pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy, w którym rozpoczęło się zawieszenie opłacania Składek regularnych. 13. Z tytułu całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej i z tytułu częściowego wykupu z Wartości polisy, Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykup. 14. Towarzystwo wypłaca wartość, o której mowa w ust. 3, 5 i 6, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia umorzenia Jednostek uczestnictwa, określonego w ust Raz w Roku polisy Towarzystwo przekaże Ubezpieczającemu informację, o której mowa w 32 ust. 2 pkt 5 bez pobierania opłaty operacyjnej, o której mowa w 24 ust. 9. Za przekazanie informacji o Wartość wykupu lub Wartości polisy na wniosek Ubezpieczającego Towarzystwo pobiera opłatę wskazaną w 24 ust. 9. Wskazanie osób Uposażonych Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób Uposażonych do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. 2. Jeżeli Umowa zawarta jest na cudzy rachunek (Ubezpieczonego) do wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, konieczna jest uprzednia zgoda Ubezpieczonego. Ubezpieczony może te uprawnienia wykonywać samodzielnie. 3. Wskazanie dotyczące Uposażonego może zostać w dowolnym czasie zmienione lub odwołane przez złożenie pisemnego oświadczenia w Towarzystwie. Zmiana Uposażonego następuje od daty otrzymania tego oświadczenia przez Towarzystwo. 4. Jeżeli wskazano kilku Uposażonych, winny zostać określone ich udziały procentowe w kwocie świadczenia. 5. Jeżeli udziały procentowe Uposażonych w kwocie świadczenia nie zostaną określone, przyjmuje się, iż są one równe. 6. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, gdy Ubezpieczony nie wskazał żadnego Uposażonego lub wskazanie jedynego Uposażonego okazało się bezskuteczne, świadczenie przysługuje spadkobiercom Ubezpieczonego z wyłączeniem gminy i Skarbu Państwa, w częściach odpowiadających ich udziałom w spadku. 7. Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci. W takim przypadku udział bezskutecznie wskazanego Uposażonego w kwocie świadczenia dolicza się proporcjonalnie do udziałów pozostałych Uposażonych. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 28 Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek: 1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 2) samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od daty zawarcia Umowy. Świadczenie z tytułu Umowy W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo wypłaci Uprawnionemu świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia powiększonej o Wartość polisy oraz Wartość dodatkową, o ile Wartość dodatkowa istnieje. 2. W celu wypłaty świadczenia Towarzystwo oblicza Wartość polisy i Wartość dodatkową, przyjmując Cenę jednostki obowiązującą w najbliższym Dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez Towarzystwo zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia. 3. Jeżeli Towarzystwo odmówi wypłaty świadczenia osobom Uprawnionym wskutek wyłączeń odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskazanych w 28, to w tym przypadku Towarzystwo wypłaca: 1) Wartość wykupu Ubezpieczającemu gdy Umowa została zawarta na cudzy rachunek (tj. na rachunek Ubezpieczonego); 2) Wartość wykupu spadkobiercom Ubezpieczającego gdy Umowa została zawarta wyłącznie na rachunek Ubezpieczającego. Wypłata świadczeń Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego zobowiązana jest złożyć w Towarzystwie następujące dokumenty: 1) wniosek o wypłatę świadczenia; 2) dokument potwierdzający tożsamość Uprawnionego; 3) odpis skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego; 4) zaświadczenie lekarza lub inną dokumentację medyczną określającą przyczynę śmierci; 5) w przypadku, o którym mowa w 27 ust. 6, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia oraz zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o sposobie podziału spadku bądź prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku oraz dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców. 2. Gdyby dokumenty, o których mowa w ust. 1 okazały się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia, Towarzystwo może zwrócić się pisemnie o dostarczenie innych, określonych w wezwaniu dokumentów. 10

11 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być sporządzone w języku polskim. 4. Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową. 5. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w powyższym terminie, Towarzystwo wypłaci świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo zobowiązane jest wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 4. Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania Składki regularnej w wysokości i terminach określonych w Dokumencie ubezpieczenia lub innych pismach, w których Towarzystwo potwierdziło zmianę jej wysokości. 2. Jeżeli Umowa została zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego), Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonemu w ustalony pomiędzy nimi sposób informacji o: 1) zmianie warunków Umowy, zmianie prawa właściwego dla Umowy wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy; 2) zmianie Wartości wykupu; 3) zmianie Sumy ubezpieczenia. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być przekazywane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy lub prawa właściwego dla Umowy. 4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinny być przekazywane Ubezpieczonemu niezwłocznie po ich przekazaniu Ubezpieczającemu przez Towarzystwo. 5. Zmiana Umowy na niekorzyść Ubezpieczonego lub osoby Uprawnionej do otrzymania Sumy ubezpieczenia w razie śmierci Ubezpieczonego wymaga zgody Ubezpieczonego. 6. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Towarzystwa o zmianach danych osobowych i teleadresowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uposażonego. 7. Ubezpieczony może żądać od Towarzystwa udzielenia mu informacji o postanowieniach Umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 8. Ubezpieczający ma prawo do złożenia określonych zleceń wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w 34 ust. 7, za pośrednictwem Konta Klienta oraz za pośrednictwem innych serwisów informacyjno-transakcyjnych udostępnionych przez Towarzystwo. Prawa i obowiązki Towarzystwa Towarzystwo ma prawo do pobierania opłat określonych w OWU, Zasadach oraz Tabeli. 2. Towarzystwo zobowiązane jest do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych Umową; 2) ogłaszania, nie rzadziej niż raz w roku, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartości Jednostki uczestnictwa, ustalonej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest publikowane ogłoszenie; 3) sporządzania i publikowania rocznych i półrocznych sprawozdań Funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnych informacji dotyczących zmian warunków Umowy lub zmiany prawa właściwego dla zawartej Umowy przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy; 5) pisemnego informowania Ubezpieczającego o wartości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy w tym o Wartości wykupu nie rzadziej niż raz w roku; 6) pisemnego informowania Ubezpieczającego o zmianie Sumy ubezpieczenia; 7) informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa, a Ubezpieczający ani Ubezpieczony nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 8) informowania osoby występującej z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązań Towarzystwa, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 9) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 10) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynie odmowy wypłaty świadczenia albo o przyczynie wypłaty świadczenia w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu roszczenia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 11) udostępniania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości świadczenia; 12) pisemnego potwierdzania, na żądanie Ubezpieczającego oraz osoby występującej z roszczeniem, udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 13) udzielania Ubezpieczonemu na jego wniosek informacji o postanowieniach zawartej Umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. 11

12 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Skargi i zażalenia Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby Towarzystwa lub każdego oddziału Towarzystwa w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie. 2. Towarzystwo rozpatruje skargi i zażalenia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 i udziela pisemnej odpowiedzi. 3. W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2, Towarzystwo zawiadamia pisemnie wnoszącego skargę lub zażalenie, wskazując przyczynę braku możliwości rozpatrzenia skargi lub zażalenia w powyższym terminie, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Z tytułu Umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 5. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe Za zgodą stron Umowy mogą zostać wprowadzone do niej postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU. 2. Wprowadzenie do Umowy postanowień dodatkowych lub odmiennych od OWU wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące Umowy powinny być składane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba, że postanowienia OWU lub Umowy dopuszczają inną formę. 4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wysłane odpowiednio na adres siedziby, miejsca zamieszkania lub na adres do korespondencji wywierają skutek z chwilą ich doręczenia adresatowi. Strony Umowy są zobowiązane do informowania się o każdej zmianie adresu siedziby lub odpowiednio miejsca zamieszkania oraz o każdej zmianie adresu do korespondencji. 5. Towarzystwo ma prawo przed realizacją dyspozycji składanych przez Ubezpieczającego żądać potwierdzenia jego tożsamości. 6. Towarzystwo odmówi realizacji dyspozycji, jeżeli wniosek lub dokument dyspozycji zostały wypełnione nieprawidłowo lub są niekompletne, o czym poinformuje osobę składającą dyspozycję. 7. Towarzystwo udostępnia Ubezpieczającemu Konto Klienta na stronie Warunkiem korzystania z Konta Klienta jest akceptacja Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, który dostępny jest m.in. na stronie w trakcie procesu rejestracji oraz po zalogowaniu się do Konta Klienta. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. 8. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 9. Powództwa o roszczenia z Umowy mogą zostać wytoczone według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego. 10. Językiem obowiązującym w relacjach stron jest język polski. 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 12. Zgodnie z obowiązującą na dzień wejścia w życie niniejszych OWU ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. rok 2013, poz. 392 z późn. zm.) w przypadku ogłoszenia upadłości Towarzystwa albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Towarzystwa lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej Towarzystwa, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. 13. Niniejsze OWU zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr GL/3/3/10/2014 z dnia 27 października 2014 roku i obowiązują od 3 listopada 2014 roku. Robert Sokołowski Arkadiusz Wiśniewski Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 12

13 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. 1. Tabela opłat ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWU KOMFORT OSZCZĘDZANIA PLUS DŁUGOTERMINOWY PROGRAM INWESTYCYJNY ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. TABELA OPŁAT I LIMITÓW (KOD RPFBB_TOIL_ ) Lp.. Rodzaj opłaty Aktualna wysokość 1) Opłata administracyjna 0 zł 2) Opłata operacyjna za zmianę Alokacji Składki regularnej opłata pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości polisy dokonaną za pośrednictwem Konta Klienta 1) 0 zł dokonaną poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana 3) Opłata operacyjna za przeniesienie Jednostek uczestnictwa opłata pobierana poprzez zmniejszenie liczby przenoszonych Jednostek uczestnictwa z Rachunku dokonane za pośrednictwem Konta Klienta 1) 0 zł dokonane poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana 4) Opłata operacyjna za przygotowanie i realizację przekazu pieniężnego opłata 10,89 zł + 1% wartości przekazu / każdy przekaz pobierana poprzez pomniejszenie wartości przekazu o kwotę opłaty 5) Opłata operacyjna za przesłanie, na wniosek Ubezpieczającego, informacji dotyczącej Umowy ubezpieczenia w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej opłata pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości polisy 10,89 zł / każda przesyłka 6) Opłata za zarządzanie Funduszami (% wartości całego Funduszu rocznie) opłata uwzględniona w Cenie jednostki, nie pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku UFK Generali Agresywny PLUS 2,75% UFK Generali Mieszany PLUS 2,50% UFK Generali Obligacji PLUS 1,30% UFK Generali Gwarantowany PLUS 1,50% UFK Generali Global Absolute Return Fund 2,95% Portfel Cyklu Koniunkturalnego 2,45% Portfel Polski Akcyjny 1,90% Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny 1,90% Portfel Zagraniczny Nieruchomości 1,90% Portfel Zagraniczny Surowcowy 1,90% 7) Opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami (% wartości jednostek uczestnictwa rocznie) 2) opłata pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku 2% 8) Opłata dystrybucyjna opłata pobierana w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem 8 Roku polisy 3) Rok polisy, w którym następuje całkowity wykup Wartości polisy % Składki pierwszorocznej 1 30% 2 30% 3 30% 4 30% 5 30% 6 20% 7 10% 8 10% 9 i następne lata 0% 9) Opłata za częściowy wykup Wartości polisy 0 zł 10) Opłata za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej 0 zł 13

14 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. 11) Roczne stawki za ryzyko śmierci Ubezpieczonego Wiek Ubezpieczonego Stawka opłaty (w skali roku) od wysokości Sumy ubezpieczenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. 63 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Ubezpieczający ma prawo do złożenia dyspozycji Przeniesienia jednostek uczestnictwa oraz zmiany Alokacji Składki regularnej u Pośrednika ubezpieczeniowego za pośrednictwem serwisu informacyjnego udostępnionego mu przez Towarzystwo. Za realizację dyspozycji Towarzystwo nie pobiera opłaty. 2) Towarzystwo nie pobiera opłaty administracyjnej za zarządzanie Funduszami za następujące Fundusze: Portfel Cyklu Koniunkturalnego, Portfel Polski Akcyjny, Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny, Portfel Zagraniczny Nieruchomości, Portfel Zagraniczny Surowcowy. 3) W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy po zakończeniu pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy poprzedzającego Rok polisy, w którym dokonywany jest wykup. 3) W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy przed upływem zakończenia pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy, w którym rozpoczęło się zawieszenie opłacania Składek regularnych. 15

16 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. 2. Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Aktualna wysokość 1) Minimalna wysokość Składki regularnej Maksymalna wysokość Składki regularnej roczna zł zł półroczna zł zł kwartalna 600zł zł miesięczna 200 zł zł Minimalna wysokość Składki dodatkowej 200 zł 2) % Składki przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa 100% 3) Minimalna Alokacja Składki w wybrany Fundusz 10% 4) Minimalny Wskaźnik indeksacji 3% 5) Suma ubezpieczenia zł Niniejsza Tabela została przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr GL/3/3/10/2014 z dnia 27 października 2014 roku i obowiązuje od 3 listopada 2014 roku. Robert Sokołowski Arkadiusz Wiśniewski Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 16

17 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OWU KOMFORT OSZCZĘDZANIA PLUS DŁUGOTERMINOWY PROGRAM INWESTYCYJNY ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. WYKAZ FUNDUSZY (KOD RPFBB_WUFK_ ) 1. Towarzystwo tworzy następujące Fundusze: Nazwa Funduszu 1) UFK Generali Agresywny PLUS 2) UFK Generali Gwarantowany PLUS 3) UFK Generali Mieszany PLUS 4) UFK Generali Obligacji PLUS 5) UFK Generali Global Absolute Return Fund 6) Portfel Cyklu Koniunkturalnego 7) Portfel Polski Akcyjny 8) Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny 9) Portfel Zagraniczny Nieruchomości 10) Portfel Zagraniczny Surowcowy 2. Towarzystwo tworzy następujące Fundusze zewnętrzne: Nazwa Funduszu zewnętrznego Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu Fundusze zewnętrzne polskie 1) UFK Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 2) UFK Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 3) UFK Generali - Aviva Investors Polskich Akcji Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 4) UFK Generali - Aviva Investors Zrównoważony Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony 5) UFK Generali - BPH Selektywny BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Selektywny 6) UFK Generali - BPH Akcji BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Akcji 7) UFK Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Akcji Dynamicznych Spółek 8) UFK Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Globalny Żywności i Surowców 9) UFK Generali - BPH Obligacji 1 BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Obligacji 1 10) UFK Generali - BPH Obligacji 2 BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Obligacji 2 11) UFK Generali - BPH Stabilnego Wzrostu BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Stabilnego Wzrostu 12) UFK Generali - BPH Zrównoważony BPH FIO Parasolowy Subfunudsz BPH Zrównoważony 13) UFK Generali - Legg Mason Akcji Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Akcji 14) UFK Generali - Legg Mason Strateg Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Strateg 15) UFK Generali - Noble Akcji Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji 16) UFK Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 17) UFK Generali - Noble Mieszany Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany 18) UFK Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 19) UFK Generali - ING Europejski Spółek Dywidendowych ING SFIO Subfundusz ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych 20) UFK Generali - ING Globalny Długu Korporacyjnego ING SFIO Subfundusz ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 21) UFK Generali - ING Globalny Spółek Dywidendowych ING SFIO Subfundusz ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 17

18 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. 22) UFK Generali - ING Japonia ING SFIO Subfundusz ING (L) Japonia 23) UFK Generali - ING Ameryki Łacińskiej ING SFIO Subfundusz ING (L) Ameryki Łacińskiej 24) UFK Generali - KBC Akcyjny KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Akcyjny 25) UFK Generali - KBC Aktywny KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Aktywny 26) UFK Generali - KBC Stabilny KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Stabilny 27) UFK Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek KBC Parasol FIO Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 28) UFK Generali - Skarbiec Akcja Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja 29) UFK Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych 30) UFK Generali - Skarbiec Lokacyjny Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny 31) UFK Generali - UniKorona Akcji UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje 32) UFK Generali - UniKorona Zrównoważony UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony 33) UFK Generali - UniObligacje Aktywny UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny 34) UFK Generali - UniObligacje: Nowa Europa UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 35) UFK Generali - UniAkcje Dywidendowy UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy 36) UFK Generali - Quercus Agresywny Quercus Parasolowy SFIO subfundusz Quercus Agresywny 37) UFK Generali - Quercus Gold Quercus Parasolowy SFIO subfundusz Quercus Gold 38) UFK Generali - Quercus short Quercus Parasolowy SFIO subfundusz Quercus short 39) UFK Generali - Quercus Selektywny Quercus Parasolowy SFIO subfundusz Quercus Selektywny Fundusze zewnętrzne zagraniczne 1) UFK Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) Fidelity Emerging Markets Fund EUR 2) UFK Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund Fidelity European Smaller Companies Fund EUR (EUR) 3) UFK Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR (hedged) (EUR hedged) 4) UFK Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN-H1 (PLN hedged) 5) UFK Generali - Franklin India Fund (USD) Franklin India Fund USD 6) UFK Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund PLN (hedged) hedged) 7) UFK Generali - JPMorgan Funds Greater China Fund (USD) JPMorgan Funds - Greater China Fund USD 8) UFK Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR) JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund EUR 9) UFK Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged) JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - PLN (hedged) 10) UFK Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) Templeton Frontier Markets Fund PLN-H1 11) UFK Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) Templeton Global Bond Fund PLN-H1 12) UFK Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged) Templeton Asian Growth Fund PLN-H1 13) UFK Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD) Templeton Global Total Return Fund USD Niniejszy wykaz został przyjęty Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr GL/3/3/10/2014 z dnia 27 października 2014 roku i obowiązuje od 3 listopada 2014 roku. Robert Sokołowski Arkadiusz Wiśniewski Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 18

19 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Generali Życie T.U. S.A. Załącznik nr 3 do OWU Komfort Oszczędzania Plus długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Spis treści 1 Postanowienia ogólne Charakterystyka aktywów wchodzących w skład Funduszy Kryteria doboru aktywów Zasady dywersyfikacji aktywów i ograniczenia inwestycyjne Zasady i terminy wyceny jednostek Funduszu Opłaty za zarządzanie Funduszami Likwidacja i utworzenie nowego Funduszu Ryzyko inwestycyjne Postanowienia końcowe

20 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Załącznik nr 3 do OWU Komfort Oszczędzania Plus długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (KOD RPFBB _ZF_ ) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Zasady określają zasady i terminy wyceny Jednostki uczestnictwa, likwidacji Funduszu oraz charakterystykę aktywów Funduszu i opłat za Fundusze. 2. Terminy, które zostały zdefiniowane w OWU, Umowie o prowadzenie IKE, Umowie o prowadzenie IKZE używane są w Zasadach w takim samym znaczeniu. Charakterystyka aktywów wchodzących w skład Funduszy 2 1. Aktywa Funduszy mogą być inwestowane w następujące instrumenty finansowe: 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska; 2) obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego; 3) inne dłużne papiery wartościowe; 4) akcje, prawo do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru spółek notowanych na rynku regulowanym, a także akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej, jeśli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 5) akcje, prawo do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu oraz akcje spółek nienotowanych; 6) Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 7) tytuły uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych notowanych na rynkach regulowanych ETF (ang. Exchange Traded Funds); 8) instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne; 9) listy zastawne; 10) depozyty bankowe; 11) instrumenty pochodne, takie jak opcje, kontrakty terminowe, transakcje wymiany. 2. Aktywa Funduszy zewnętrznych mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Kryteria doboru aktywów 3 1. Proporcje między różnymi kategoriami aktywów Funduszy są uzależnione od rodzaju funduszu oraz podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 2. Portfel Polski Akcyjny charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednocześnie oferuje możliwości potencjalnie wysokich stóp zwrotu dostępnych na rynkach akcji. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te polskie fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 3. Portfel Cyklu Koniunkturalnego alokuje środki na podstawie scenariusza makroekonomicznego opartego na metodologii cyklu koniunkturalnego. W zależności od prognozowanej fazy cyklu koniunkturalnego alokacja środków odbywa się w te fundusze inwestycyjne, które w danej fazie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 4. Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednocześnie oferuje możliwości potencjalnie wysokich stóp zwrotu dostępnych na zagranicznych rynkach akcji. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te zagraniczne fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 5. Portfel Zagraniczny Nieruchomości alokuje środki pomiędzy zagraniczne fundusze inwestycyjne inwestujące w sektor nieruchomości. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 6. Portfel Zagraniczny Surowcowy alokuje środki pomiędzy zagraniczne fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce i spółki związane z rynkiem surowcowym. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 7. Przy ocenie bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji służącej podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze akcji do portfela uwzględniane będą m.in. analiza sprawozdań finansowych spółek, prognozy finansowe, ocena kadry zarządzającej, ocena pozycji rynkowej i perspektyw rozwoju spółek, poziom cen oraz ryzyko płynności poszczególnych akcji. 8. Przy doborze jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych do Funduszy oraz wielkości zaangażowania aktywów w Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w poszczególnych funduszach inwestycyjnych uwzględniane są m.in. aktualna sytuacja rynkowa i jej perspektywy i ocena jakościowa funduszy inwestycyjnych, ocena procesu zarządzania aktywami, stabilność zespołu zarządzających. 9. Przy doborze instrumentów dłużnych do Funduszy uwzględniane są m.in. bieżący i prognozowany poziom stóp procentowych, aktualna i prognozowana krzywa dochodowości, bieżący i oczekiwany poziom inflacji, kryterium płynności instrumentów dłużnych i wiarygodność kredytowa emitenta. 20

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną Obowiązują od 11 października 2015 roku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. generali.pl

Obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 1 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia 5 Postanowienia ogólne 5 Definicje 6 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_06.2014 Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Generali Życie T.U. S.A. 3 Spis treści 5 Wykaz istotnych informacji zawartych w OWU (Skorowidz) 7 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji UI/OWU/380/01-2016/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22 Tytuł Tytuł Lead Lead OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne DODATKOWEJ warunki ubezpieczenia na życie z funduszem PAKIET RODZINNY kapitałowym LWA strategia lwa OWU/FMR1/1/2009 OWU/FIR1/2/2011 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) Obowiązuje od 5.11.2012 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/OWU/380/04-2015/A OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową

Ogólne warunki Indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka ubezpieczenia indeks SO/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 2 KOD: OWU/NSP/002/1411 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 16b Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO Charakterystyka Ubezpieczenia IKE pro 1. 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E IKE pro przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O04 03/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O04 03/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka Kod warunków: J4IP34 - dla umów ze składką płatną okresowo J4IR34 - dla umów ze składkami opłaconymi

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo