Drukarki przenośne serii RJ - Gdy liczy się szybkość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drukarki przenośne serii RJ - Gdy liczy się szybkość"

Transkrypt

1 Drukarki prenśne - Gdy licy się sybkść Ta jnsa prenśnych drukarek Brther, feruje yskiej jakści druk termicny paragnó etykiet serkści mm ( mniejsych). Dięki impnującej sybkści druku ytrymałści, urądenia dają się serkieg spektrum astsań ielu różnych sektrach diałalnści. Zapracani pracnicy mbilni mgą drukać arón biure, jak i terenie, dięki mżliści pdłącenia drukarek pre interfejs Bluetth, sieć bepreą cy prt USB. Drukanie paragnó i etykiet serkści mm a pmcą trałeg i ytrymałeg urądenia (Certyfikat IP54) Duża sybkść druku - mm/s Bepśredni druk termicny - nie jest ptrebny tus ani tner Wiele mżliści pdłącenia urądenia - a pmcą prtu USB, prtu seregeg bepre, ykrystaniem technlgii Bluetth WiFi Serki akres stępnych akcesrió - pcjlny cytnik kart magnetycnych, uchyt mntażu, 4-gniaa łaarka i iele innych

2 Lgistyka / Bepśrednie stay sklepó Mbil siła rbca t bsar, którym kncentrują się prducenci żynści i pjó psukianiu spsbó pmnżenie prychdó, ppraę rentnści ięksenie satysfakcji klientó. Specjalistycne prgramanie pala autmatyację licnych rutynych cynnści yknyanych ręcnie pdcas sta. Kryści płynące stsania takieg systemu mgą kaać się nie ystarcające, jeśli prgramanie nie pli ydrukanie miejscu ażnych infrmacji. Psiadając pry sbie drukarkę, pracnicy tereni mają mżliść ptierdenia i akńcenia transakcji miejscu starcenia klientm prfesjlnych kumentó. Prykłae astsania: Zamóienia i ptierdenia spredaży Faktury dla klientó Ptierdenia rtu taró Pkitania dbiru stay Bepieceńst publicne/służby ratnice Z drukarkami prenśnymi, praca funkcjriusy rganó ścigania służb ratnicych mże stać się bardiej efekty. Będąc miejscu ypadku, plicjant/ratnik mże bar precyyjnie pisyać i kumentać darenia. Drukarki prenśne mają ytrymałą knstrukcję, ferują dużą sybkść druku są nieadne diałaniu. Stanią ne krystne płącenie ydajnści i feranych funkcji. Kryści te cenią funkcjriuse drukujący mandaty drge, kary a niepraidłe parkanie i iele innych. Prykłae astsania: Mandaty a niepraidłe parkanie Infrmacje miejsca ypadku/miejsca prestępsta Elektrnicne ystaianie eań/mandató Kmunikaty stregace cele rynki /Zastsania Usługi terenie / Spredaż Wdrżenie urądeń jak mbilneg riąania drukania mże prynieść pracnikm terenym iele różnych kryści, m.in.: iękse alenie klientó ynikające mżliści drukania paragnó i faktur rst ydajnści - sybse drukanie ca mżliść aarcia ciągu dnia ięksej licby transakcji, mniejsa licba błędó - klienci mgą trymać kument tycący yknych prac mżliść ystaiania faktur palająca mniejsyć późnienia dbire licbę błędnie ystainych faktur. Prykłae astsania: Paragny i faktury Zlecenia prac Kstrysy pray Wyceny/Oferty Zestaienia akresu prac Raprty knseracji /Raprty serise Prdukcja / Magaynanie Sukces ielu predsiębirstach ależy d efektynści prdukcji i magaynania. Klucymi elementami niebędnymi siągnięcia tej efektynści jest ydajnść prcesó binesych pracnikó. Drukarki prenśne pracują sieci bepreej, apeniając pracnikm mżliść drukania etykiet kdami kreskymi praktycnie lnym miejscu. Nie jest kniecne pdchdenie centralnej drukarki celu dbiru ydrukanych etykiet, dięki cemu mż ascędić cas i mniejsyć ryyk iąane użyciem niełaściych etykiet. Mżlie astsania: Etykiety magayne Etykiety presyłki Etykietki półki i pjemniki Karty ydania i rtu taru

3 Seria Na Na stani stani uupełnienie uupełnienie dla dla istniejącej istniejącej już już linii linii drukarek drukarek prenśnych prenśnych Brther: Brther: PJ600 PJ600 (kmpakta (kmpakta drukarka drukarka termic termic ) ) styla styla i elegancka i elegancka MW MW (drukarki (drukarki termicne termicne drukujące drukujące arkusach arkusach i A7). i A7). Dięki Dięki c c ięksemu ięksemu aangażaniu aangażaniu riąania riąania mbilne, mbilne, Brther Brther ma ma sjej sjej fercie fercie pełną pełną gamę gamę prduktó prduktó precnych precnych serkieg serkieg achlara achlara mbilnych mbilnych astsań astsań akresie akresie druku, druku, ykrystaniem ykrystaniem rlek rlek serkści serkści mm, mm, arkusy arkusy pełnych pełnych ielu ielu różnych różnych śriskach śriskach pracy. pracy. W,, pbnie pbnie jak jak pstałych pstałych drukarkach drukarkach prenśnych prenśnych Brther, Brther, astsan astsan technlgię technlgię druku druku termicneg, termicneg, która która apenia apenia sereg sereg kryści, kryści, tym tym ięksą ięksą nieadnść nieadnść i niżse i niżse ksty ksty eksplatacji eksplatacji (mniejsa (mniejsa ilść ilść cęści cęści ruchmych ruchmych brak brak kniecnści kniecnści ymiany ymiany tusu, tusu, tnera/taśmy). tnera/taśmy). Drukując Drukując prędkścią prędkścią mm/s, mm/s, drukarki drukarki mgą mgą stanić stanić jlepse jlepse riąanie, riąanie, które które nie nie tylk tylk spełnia, spełnia, lec lec prekraca prekraca cekiania cekiania premysłu, premysłu, którym którym efektynść efektynść pracnikó pracnikó terenych terenych jest jest spraą spraą klucą. klucą. Ta Ta niesamita niesamita ydajnść ydajnść ca ca mniejse mniejse straty straty casu, casu, lepsą lepsą ydajnść ydajnść i iękse i iękse alenie alenie klientó. klientó. Urądenie Urądenie Seria Seria Seria Seria PJ PJ Seria Seria MW MW Nśnik Nśnik Paragny Paragny etykiety etykiety serkści serkści mm mm Cała Cała str str Cięte Cięte arkuse arkuse A7 A7 Autmatycne dcinie Pdaanie papieru Taśma ciągła rlce Rlka cięte arkuse Autmatycne dcinie Pdaanie papieru Taśma ciągła rlce Rlka cięte arkuse papieru papieru Bluetth Bluetth Wi-Fi Wi-Fi IP54 IP54 Sybkść Sybkść drukania drukania mm/s mm/s 6 6 minutę minutę 3 3 y y () () 4 4 y y (A7) (A7) Ogólne Ogólne astsanie astsanie nsenia nsenia pry pry sbie, sbie, nsenia nsenia pry pry sbie, sbie,

4 Zaprjektane myślą sechnści Zaprjektane myślą sechnści Na stała aprjekta p uażnym apniu się ptrebami użytknikó kńcych. Drukarki apatrn Na ne, stała innacyjne aprjekta funkcje, p spełniające uażnym apniu ymagania nych się ptrebami astsań. użytknikó Serka ferta kńcych. akcesrió Drukarki płąceniu apatrn funkcją ne, drukania innacyjne etykiet funkcje, i paragnó spełniające serkści ymagania nych mm, astsań. pala ięksenie Serka ferta mżliści akcesrió drukarek płąceniu. W ten funkcją spsób drukania mżlie jest etykiet spełnienie i paragnó seregu ymagań, serkści łaściych mm, dla pala różnych sektró ięksenie diałalnści. mżliści drukarek Jedn urądenie,. W ten które spsób spełni mżlie ymagania jest spełnienie systkich!!! seregu ymagań, łaściych dla różnych sektró diałalnści. Jedn urądenie, które spełni ymagania systkich!!! Kmpakta, ergnmic lekka knstrukcja pala krystanie drukarek miejscach granicnej Kmpakta, prestreni. ergnmic datk lekka mż knstrukcja się apatryć pala akcesria krystanie ułatiające jej drukarek mntaż miejscach nsenie granicnej jej terenie. prestreni. datk mż się apatryć akcesria ułatiające jej mntaż nsenie jej terenie. Interfejsy USB, Seregy, Bluetth Interfejsy cy USB, WiFi Seregy, palają krystać Bluetth drukarki cy WiFi palają miejscu krystać terenie. drukarki miejscu terenie. Zamntuj pcjlny cytnik kart Zamntuj magnetycnych, pcjlny aby cytnik pretarać kart magnetycnych, transakcje aby yknyane pretarać kartą transakcje kredytą. yknyane kartą kredytą. Wybór różnych pcji asilania, tym Wybór akumulatry, różnych pcji asilace asilania, siecie tym akumulatry, asilace asilace samche. siecie asilace samche. Uniersalnść - drukuj a pmcą Uniersalnść jednej drukarki - drukuj a arón pmcą etykiety, jednej jak drukarki i paragny arón etykiety, serkści jak i paragny mm!!! serkści mm!!! stępne paski ramię stępne acepy paski paska, ramię apeniające acepy sbdę paska, ruchu pdcas apeniające drukania sbdę terenie. ruchu pdcas drukania terenie. Niead technlgia bepśrednieg Niead technlgia druku termicneg bepśrednieg mniejsą druku ilścią termicneg cęści ruchmych, mniejsą apeniająca ilścią cęści niżse ruchmych, ksty utrymania apeniająca i eksplatacji. niżse ksty utrymania i eksplatacji.

5 Napradę dprne riąanie Mbilne urądenia IT są pddaane cenie, gdnie międyrymi nrmami chrny pred cynnikami enętrnymi (IP). Kdy IP klasyfikują stpnie chrny apeniane pre buy urądeń elektrycnych pred kurem, dą i udereniami. Kd IP54 ca, że urądenie mże pracać arunkach dużeg apylenia, a także będie dprne achlapanie dą. Pdt, urądenie presł testy upadku yskści 1,8m c daje garancje ytrymałści i nieadnści. Drukarki mbilne mgą być rażne sereg enętrnych cynnikó, mgących płyać cynnść drukania pać uskdenia, np. drukujący terenie funkcjrius rujący ppranść parkania samchdó. Urądenia psiadają certyfikat IP54. Tera mżes spkjnie krystać drukarki arón enątr, gdie urądenie mże być rażne ilgć, jak i enątr pmiesceń, gdie mże być becny kur. Garancję pdcas drukania drde daje pytyne prejście testu upadku yskści 1,8m. Jesce lepsą chrnę mż uyskać krystając stępnych akcesrió dla drukarek Brther. Rónież sam charakter technlgii druku termicneg stani artść daną dla gólnej nieadnści nej. Technlgia druku termicneg jest jlepsym mżliym riąaniem dla pracnikó terenych, pnieaż jest mniej pdat sene ahania temperatury i ekstremalne ilgtnści, niż technlgie atramente. stsuj drukarkę sich ymagań drukarek prenśnych łącn jedynie CD-ROM, instrukcję bsługi acep paska. Pnieaż każde astsanie jest inne, klienci mają mżliść amóienia jedynie tych akcesrió, które są dla nich niebędne i utrymania ten spsób całkiteg kstu minimalnym pimie. Krk 1 Wybier sją drukarkę Prónie mdeli Rdielcść druku 203 x 200 dpi Certyfikat IP54 Ochr pred upadkiem yskści 1,8m Interfejs USB & Interfejs seregy Interfejs Bluetth Interfejs WiFi Sybkść druku mm/s Krk 2 Wybier sje akcesria Opcje asilania PA-BT-4000LI PA-AD-600EU PA-AD-600UK PA-CD-600CG 12V PA-CD-600WR 12V PA-4BC-4000 Seria - cechy i prgramanie Akumulatr Li-In Zasilac sieciy (UE) Zasilac sieciy (UK) Zasilac samchy 12V (gnia apalnicki) Zasilac samchy 12V (pdłącany stałe) 4-gniaa łaarka akumulatró Brther mże starcyć prgramistm niebędne rędia, aby umżliić im danie funkcji drukania ich aplikacji mbilnych. Sterniki drukarki są stępne dla systemó peracyjnych Wins. Mżlie jest rónież uyskanie estau rędi Sftare Develpment Kit dla aplikacji diałających pd Wins Mbile. Tryb sablnu prgramiści mgą prsty spsób aprjektać kument kmputere, dać nieg lg i kdy kreske, a stępnie apisać g drukarce. Opcje transprte/ chrnne/ mntaże PA-MCR-4000 PA-CM-4000 PA-WC-4000 PA-SS-4000 Za pmcą prstych pleceń sablnu mż yłyać sablny apisane drukarce i daać ydruku mienne dane - pduje t duże scędnści casu. Cytnik kart magnetycnych Zesta mntażu samchdie Futerał chrnny Pasek ramię Obsługa Bluetth Imaging Prtcl - prtkłu umżliiająceg cytyanie ydruk plikó jpg. Papier Obsługa pleceń Brther ESC/P apenia kmpatybilnść ielma różnymi systemami i platfrmami. RD-M01E5 Rlki papieru serkści 102 mm RD-M03E1 Rlki etykiet serkści 102 mm Aplikacja pisa dla drukarek etykiet/paragnó diała urądeniami dięki BPL (emulacji ZPL). Nie ma datkych kstó iąanych pracami rjymi. Istnieje mżliść stsania sych materiałó eksplatacyjnych ymagań klienta, np. rmiar, itp.

6 Seria Dane technicne Drukanie Rdielcść druku Technlgia druku Sybkść druku Metda pdaania papieru Serkść druku Długść druku Serkść rlki - maks/ min Maksymal średnica rlki 203dpi Bepśredni druk termicny Maks. mm/s ( standarym śrisku Brther*1) Pdaanie rlki Maks. mm Maksymalnie 3m 118mm / 51mm 58mm Dane gólne Wymiary (ser. x ys. x gł.) Waga Baterie Licba drukanych jedn łaanie akumulatra 162mm x 176mm x 77mm 610g be baterii i papieru Akumulatr, Li-in 14.4V Akumulatr Li-in: kł 2000 etykiet- drukanie ciągłe. ( standarym śrisku Brther*1) Interfejs USB Standard Standard Interfejs seregy Standard Standard Bluetth (ersja EDR) Standard N/A WiFi ( b/g/n) N/A Standard Obsługiane prgramanie Sterniki Wins XP, Wins Vista, Wins 7 Wins XP, Wins Vista, Wins 7, Wins Server 2003, Wins Server 2008/2008 R2 SDK Obsługiane plecenia Emulacje Wsparcie dla kdó kreskych Wins CE 5.0 & nsy, Wins Mbile 5 & nsy Andrid 2.2 & nsy P-Tuch Template 2.0, Raster, ESC/P Kmpatybilne ZPL II Tak Pamięćć RAM Flash 32MB 16MB Śrisk Temperatura Wilgtnść ględ Certyfikat scelnści Ochr pred upadkiem 0C +40C (pdcas drukania) -20C t +60C (pdcas prechyania) 20%-80% (Be kndensacji) IP54 1,8m Zaartść pakania W estaie Drukarka ( ), Zacep paska, Pdręcnik Sybkiej Obsługi, CD-ROM (sternik drukarki i pdręcnik użytknika) aiera prgramanie prjektania kdó kreskych i etykiet. * 1 Pdane dane ależą d śriska pracy. Standare śrisk Brther ca pdłącenie pre prt USB całkicie łaanym nym akumulatrem temperature 23 C. (pkrycie 7% 4X6 cali.) Kntakt : Brther Plska Sp... ul. Garaża 7, Warsaa tel.: (0-22)

7 Kntakt: Brther Plska Sp... ul. Garaża 7, Warsaa tel.: fax: Str interneta:.brther.pl

NOWOŚĆ. Drukarki przenośne serii PocketJet 600. www.brother.pl

NOWOŚĆ. Drukarki przenośne serii PocketJet 600. www.brother.pl Drukarki przenośne serii PocketJet 600 Te małe, przenośne drukarki są solidnym i trwałym rozwiązaniem w zakresie druku, przeznaczonym dla terenowych pracowników handlu, usług, logistyki oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość Dział II pis przedmitu zamówienia Urządzenia d Przedszkla Lp. Nazwa urządzenia Ilść 1. Laptp: Prcesr (2 rdzeniwy, 4 wątkwy, 2,4 GHz, 3 MB cache) 4 GB szybkiej pamięci RAM DDR3 1600 MHz Dysk twardy pjemnści

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów bezbateryjne systemy identyfikacji dalekieg i bliskieg zasiêgu 2014 Katalg prduktów SERIA UHF Spis prduktów Kntrlery RDL640 - uniwersalny kntrler UHF str. 5 CDL010 - hst d RDL640 str. 6 CDL001 - kntrler

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI Publicna oferta akcji ecard S.A. Niniejsy materiał ma charakter promocyjny. Jedynym pranie iążącym dokumentem aierającym informacje o ofercie akcji ecard S.A. jest opublikoany Prospekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

TD-4000 / TD-4100N Profesjonalne drukarki etykiet z kodem kreskowym

TD-4000 / TD-4100N Profesjonalne drukarki etykiet z kodem kreskowym D-4000 / D-4100N D-4000 / D-4100N Profesjonalne drukarki etykiet z kodem kreskowym Bardzo szybkie drukarki etykiet o najwyższych parametrach, z dołączonym oprogramowaniem do projektowania etykiet z kodem

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo