Badania heteroepitaksjalnych warstw GaAsi P x / G a A s za pomocą skaningowej i prześwietleniowej mikroskopii elektronowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania heteroepitaksjalnych warstw GaAsi P x / G a A s za pomocą skaningowej i prześwietleniowej mikroskopii elektronowej."

Transkrypt

1 Wjciech D R A B I K Marta P A W Ł O W S K A Jędrej T O R U Ń Instytut Technlgii Materiałó Elektrnicnych, Warsaa Badania heterepitaksjalnych arst GaAsi P x / G a A s a pmcą skaningej i preśietleniej mikrskpii elektrnej 1, WSTĘP Pdcas epitaksjalneg rstu tró s t a ł y c h niedpasanie istnienia prycyną ytrenie niedpasania mieniającym Pry sare dące cenia tych nie tylk W pracy i licba serii pnieaż nieprmienistej bsarach predstaienie arst stpni ymagane YJ b - strukturalne ydajnść badanie stałym, arst prykładu, pnieaż lec p epitaksjalnych. ynikó arst bę- śie- i rprestreniania rstu heterepitaksjalnych są defekty generacji prcesie pre bniżają prblemem mechanimu r- badań GaAs. P uupełniającymi defek(x = 0,4) GaAs. badaniach mi: b s e r a c j ą kreślaniem relaksują arstie arst miennych p d ł ż u Rdaj i rtru. małej licbie stałym s k ł a d i e, a l a t p n a n i e tó s t r u k t u r y te e r a s t a j ą c e j składnikó rekmbicji bsarach Celem pryrądó. Ważnym rónież Naprężenia arst pdłża pryrądó ptelektrnicnych epitaksjalne źródłem krystalicnej niedpasania. udiale prdukcji prężeri. mieniają heterepitaksjalnych sieci psługian dma braach rdaju mcą transmisyjnej katdluminescencyjnych tych y b r a n y c h mikrskpii metda- bsarach, a ra p- elektrnej. 37

2 2. T E C H N I K A EKSPERYMENTALNA Katdluminescencyjne trymyan (SEM), a pmcą ykrystując nó ciałem stałach jeden prejścim ppre radiacyjnym: pimó j e s t efektó pre pasm bsaru 0 ra rekmbicji pstaci ciemnych stpriiu ją yniku bra nicy arst dla lnych Pry iąki ukśnym łym s k ł a d i e. arunkach (~5 ^m) ł m ż n a Obray trymać trymuje (plamki, pierchni ustainych linie) arst da- bsare grubści J e s t t e l e m e n t d b a d a ń pre- prstpadle s a c a n i e d b- pmc- transmisyjnym płżnych kreś- epitaksjalnych. stsunku bseracja istnienia nienis- mikrmetró. ppre sta- stsanych dlnść rdielcą ó dużej gęstści pscególnych 38 padającej arstę miały nieielką d rprestreniania katdluminescencyjne płyające kstałcie Z bsaró stsunk pmcą. prełmó miennym i prypadku peneg katdluminescencyjneg preparató (TEM) arstach eksperymentu d- bsaró metdą rkładu kilku i stałym ustaieniu gdyż różnym palają mżlia d rekmbi- elektrnó a Obseracje epitaksjalnymi, miennym elektrnó grubści elektrnym tych rkładu strukturalne prmieniania elektrnó, głębkściach defekty i spsbu prygtyania mikrskpie lub centrami iąką kryst, bsaró arstami iąki lub Istnienie prmieniania drania Obray rdaju łmó płytek saró bard acernienieu prypierchniym Obseracje elekdięki nieprmienistej. u j a n i a t. c y n n e 1 różnym ne rekmbicyjne. padającej Skaning mżliść bseracji łasnści braej. daje są brau elek- alencyjne dmiesek jasnść par: iąkę becnścią katdluminescencji cącą prednicta-pasm prypadkó elektrmnkry- lub p d c e r n e spdane lampie Metda idialne i mieniają W rekmbicja energetycnej. materiału ięksnej iąki prerie nieprmienistej taraneg ddiałyania luminescencyjnych, pimy. W ięksści cji elektrneg yskenergetycną prmienianie ddatke mikrskpu luminescencyjnych generanych ytara rkładu łasnściach łasnściach trn-diura, trnó, stałym bray skaningeg (np, nie by- dyslka-

3 cje niedpasania chdące arstie d a r s t y stałym Określanie rdaju nych trymyanie ra lie był kreślić a ranie TEM, pre cji (spdanymi preparat, taci transmisyjnej dięki trymania arst. próbki ścienian Opracan prekrjó ju, g ę s t ś c i miennym pprecnych i knfiguracji i stałym 3. WYNIKI Badane arst. aż arunkó d różnych arst. różnych prstpadle ps- Celem głębkściach d pierchni prygtyania d p d ł ż a, dyfrak- defektu), cienkich flii U m ż l i i ł t b s e r a c j ę ppre rda- arstę pierchni. BADAN Zakładie metdę d- prechdą- preparaty bsaró mż- Mż pbliżu prygtyan chemicnie, rónież miami istniejących płżnych epitaksjal- pśrednie iąki krystalicnej interesujących flii b s a r ó ich tężaniu sieci bseracji flii t y c h pre- agęsceń elektrnej. stsując lkalnymi arst epitaksjalnych cienkich mikrskpii różnicm defrmacją arstach bsarach iąanym celu mżliści bsarach bseranych cej W ich lub ich s k u p i s k a ). pscególnych pmcą rdaj prejściej epitaksjalne Ziąkó GaAs^ ^P^/GaAs Półprednikych były ITME ytarane metdą rstu -2 fay gaej. Pdłża mieskane Te, rientacji < 1 O 0 > atmó fsfru GaAs Warsty dchyleniem Na Te różnic epitaksjalnych ynsił kncentracji dmieski D d r u g i e j g r u p y alicn D p i e r s e j katdluminescencyjne lkalnych trących ykayały d j e d n e g charakterystycnych die grupy. bray preagą acernień nescencyjne 1 0>. rkładó badanej yróżnin których rakteryały legle pdłżach 1-2 kierunku < 1 cechach katdluminescencyjnych niych %il b y ł y d- Udiał 0,4, ars- prediale m"^ pdstaie n a r s t y, 0,08x10 rastały x r t r e stejym ty b y ł y d m i e s k a n e (4-4l)xl0^ prnści epitaksjalne te acernień ężse, preagę kierunkó < 1 1 ciemnych grupy arst alic- stsunku chad li- pasmeu bray pasm serii pierchni lub s e r s e których katdlumi- leżących rón- 0 >. 39

4 Jak ykaan pracy tdluminescencyjnych ne, ystępujące ciemnym linim rónlegle ciemnym i Ib gęstści tmiast układ ąskim leżących sersym, rónległych mniejsej rónległe arst Śiadcą ne 10 cm że bada- dyslkacje, Skupiska d pierchni bray tym, preażają 5 _2 niż struktural- epitaksjalnych. katdluminescencyjne epitaksjalnej. stałym grupie predstain dyslkacje, prykłady piersej nym b s a r e, ka- chyl- niedpasania pradpdbnie 1 predstain pierchni chylne rstu braach dyslkacje stałym agęsceniu. bseranych la plamkm pjedynce sieć dpiada ięksym Na r y s. ra bsare d p ł a s c y n y Na r y s. nych dpiadają dpiada pasmm ^ i j, ciemnym - ystępały tylk sp- radycnie. Na r y s. Ic pierchni nicy k. gęstść i Id tej 0,1 jjm. Brak gęstści defektu T E M ). nym 10 cm małe Rys. le niedpasania, c śiadcy ich (pry leienia prykład typej bsare śred- sacanie katdluminescencyjnych ystępujących tym, ż e ptierda pradpdbieńst predstaia bray tylk y d i e l e n i a tej brau sieci dys- mien-. Na r y s, ru a r s t y Ich niż bard elektrn-mikrskpe Zareran 6 2 mniejsa gęstści lkacji predstain. cechą If i I g że Na pdstaie dyslkacje trn-mikrskpeg chni rstu Na rys. drania płżneg ułżenie tylk bseraneg te k ń c ą preparatu, 2 predstain bra lec nie jednej są rónież bliżej jednym djęciach kierun- kntrastu pierchni»vięc r ó n l e g ł e bsa- pdłża. d elek- pier- arsty.fy. jednej giej grupy. Na r y s. 2a prykład arst pdan a n tu p r e a g ę iąki epitaksjalnych prykład pasm bra elektrnó. alicnych d dru- katdluminescencyjneg ułżnych d l k a l n y c h katdluminescencyjny nie d p a d a j ą c e j ynikó b s e r a c j i pierchni ciemnych kó < 1 1 O > s t s u n k u stain, charakterystycną kó < >, idać, predstain miennym epitaksjalnej. jednym acernień. prełmu Taki 40 bra Na rys. 2b Ustaineg daje Obserkierunpredukś- infrmację

5 Rys la, b "'ira katdluminescen/jny pierchni Rys. 1c. Obra eiektrn-mikrskpy pierchni Rys. Id Obra eiektrn-mikrskpy pierchni; idcne pękniecie preparatu

6 Rys. 1e. Obra elektrn-mikrskpy bsaru m i e n n y m Rys. 1f, g. Obra elektrn-mikrskpy bsaru m i e n n y m pbliżu pdłża

7 Rys. 2a Obra katdluminescencyjny pierchni Rys 2b. Obra katdluminescencyjny prełmu Rys. 2c, d, e. Obra elektrn-mikrskpy bsaru miennym

8 Ryi. 2f Obra elektrn mikrskpy bsaru miennym Rys 3. Zesta jlektrn-mikrskpych prekrju pprecnegi epitaksjalnej

9 grubściach mację ma pscególnych rkładie górnej ppre arstv/ę {l rys. 2c, sieć penym T,vidc ra kątem anitrpia ma p ł y n a bsare rys. 3 predstain ra mian całej stain płytki esta \e f r a g m e n c i e arsty rnicy sty itą m.ennym pdłżem, pdłża dla T E M cpbsaru k.ierunku i stałym bsarami cienkich giłębkści rkładie d 2a). e tym grubść ftgrafii ftgrafii r predbsaru dpiada gra- granicneg ar- nie uględnin ględu cęści byt ma- bseraneg niedpasania pprecnych daje rkładu mżliść całym epitaksjalną, flii p r y g t v ^ a n y c h prstpadłym infrmację preparacie -.Yarsta b- sąsiednimi. flii p r e k r j ó jednym płytki (rys. is- bseranych całą bsaru ( gęstść Na rysunku cienkich pire^iledenia [Jadanie Dl c ę ś ć \,ięksa dóch preśledenia pchdi anitr- idcny epitaksjalną. i stałym idc pró. niu pjrekrju cęść ża pre- d, e gęstść, ). W centralnej Badanie gór pre 2c, rkład prykład mżliści i knfiguracji rónległych Na rys. bsare anitrpy rciągającym miennym mżliść, pierchni. stał^'m s k ł a d i e, arstą miennym CDbrau gęstści niedpasania Istnieje niedpasania traie katdluminescencyjnym ipprek prechdących rkładu Na pas- ukła- płascych pierchni. tpy r k ł a d cdaju pine niedpasania d j e g kierunkach <1 1 0 >. imiennym infr- istnienie prykłady bsare iprstpadłych ttniejących ra miennym i leżących d, e i f p r e d s t a i n Obseran pd Ciemne skaują d a r s t y stałym s k ł a d i e i pdłża bsaracku prełmu bseranych (d p i e r c h n i iparat 1 1 }.. djęcia prechdących pśligu Na tych cęści clćv,- d y s l k a c j i bsaró pierchni metdą ścieniania arst epitaksjalnych bsare płżnym daje penej v.arstv\'>'. 41

10 4. WNIOSKI Omóine neg prykłady drania tleniej mikrskpii nia p r y badaniach łasnściach astsania elektrnej duje sób e ględu preśledenia bsare bsar rkładu cynny prealiać całą katdluminescencji nie mż elektrnej. Pdt że dacych daje ich łące- badanych dstarcn ich Pry dużej indyidualnie, tylk j e d n e j infrmację arst Obray rkładie gęstści tmiast elektrna pa- rdaju bseranych serii sp- mikrskpii katdluminescencyjnym ybranej j- ten epitaksjalnej. infrmację mikrskpia SEM mż- której Mż preśietleniej granicną peną ra epitaksjalnej, epitaksjalnej. transmisyj badań pierchni śiecących. bserać astsanie krystalgraficnej (Tekst preśie- charakter pierchnię bram yniki skaują, cynnych astsaniu Omóine i celść bseracji pryrądó był pry prypianie tępujących SEM półprednikych nieniscący prełmó dają prekrju był t mżlie lała materiałó pry jej prypierchniym katdluminescencyj- luminescencyjnych. kryst liść skaują Metda katdluminescencji metdy pry ykrystaniu ys- arstach. epita+csjalnych ymieninych dskłści metd ba- Struktury materiałó, 23.08,1982 r,) LITERATURA 1. Pałska *Pirmy M., T r u ń JEOL: arstach cą SEM Próba J, : II S p t k a n i e krelacji heterepitaksjalnych i TEM, Krakó Użytknikó GaAs^ ^P^/GaAs Aparatury a pm-

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru

Bardziej szczegółowo

Drukarki przenośne serii RJ - Gdy liczy się szybkość

Drukarki przenośne serii RJ - Gdy liczy się szybkość Drukarki prenśne - Gdy licy się sybkść Ta jnsa prenśnych drukarek Brther, feruje yskiej jakści druk termicny paragnó etykiet serkści mm ( mniejsych). Dięki impnującej sybkści druku ytrymałści, urądenia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH KOMPOZYTY (COMPOSITES 6(20063 Mirsław Chlewa 1 Plitechnika Śląska, Wydiał Mechanicny Technlgicny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Bimedycnych, Zakład Odlewnictwa ul. Twarwa 7, 44-100 Gliwice, e-mail:

Bardziej szczegółowo

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon: 783 031 083

Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon: 783 031 083 Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski te le fon: 783 031 083 www.wy daw nic two.per spek ty wa.co Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Alfa Romeo MiTo nadchodzi. Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE

Alfa Romeo MiTo nadchodzi. Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 12 NUMER 73 MAJ 2008 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI Alfa Romeo MiTo nadchodzi WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. 84 lata MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 9 WRZESIEŃ 2013

PRZEGLĄD. 84 lata MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 9 WRZESIEŃ 2013 RZEGLĄD 84 lata MIESIĘZNIK LSKIEG ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TEHNIKÓW BUDWNITWA NR 9 WRZESIEŃ 2013 AWARIE BUDWLANE =- II a: la. Al :::t l- a: 32 Błędy ocee odłoża gruntoego rycyną uskodeń obiektó budolanych

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA targi tekstyli w domowych 10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA agenda Godz Temat Wyk³adowca 9:00 10:00 Rejestracja,

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 1 ZESZYTY NAUKOWE. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 1 ZESZYTY NAUKOWE. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 1 ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 2 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo