Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X"

Transkrypt

1 Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe S³u ba zdrowia Instytucje finansowe

2 Hybrydowe centrale IP PBX Inteligentne rozwi¹zanie potrzeb komunikacyjnych Twojej firmy Biznes S³u ba zdrowia Przemys³ U³atwienia komunikacji Cyfrowe telefony firmy Panasonic s¹ gustowne, ³atwe w obs³udze i funkcjonalne. Wyposa one s¹ w du y, czytelny 6liniowy, podœwietlany wyœwietlacz, umo liwiaj¹cy wyœwietlanie do znaków, w widoczn¹ lampkê wiadomoœci/dzwonka oraz przyœpieszaj¹cy i u³atwiaj¹cy obs³ugê przycisk nawigacjny. Charakteryzuje je tak e prosta w obs³udze czterostopniowa regulacja k¹ta nachylenia aparatu i opcjonalny port USB, umo liwiaj¹cy pod³¹czenie typu plugnplay do komputera osobistego (PC). Wydajnoœæ, któr¹ docenisz Nasze wszechstronne rozwi¹zania przynios¹ Twojej firmie wiele korzyœci. Telefony bezprzewodowe umo liwiaj¹ swobodne przemieszczanie siê, dziêki czemu mo na wykonaæ lub odebraæ wa ny telefon z dowolnego miejsca w biurze, a rozwi¹zania zarz¹dzania wiadomoœciami podnosz¹ jakoœæ praktycznie wszystkich Twoich us³ug. Funkcje zaawansowanego centrum obs³ugi telefonicznej poprawiaj¹ wydajnoœæ komunikacji i daj¹ mo liwoœæ efektywniejszej obs³ugi klienta. Hybrydowa centrala abonencka IP PBX sprawia, e ³atwo jest dystrybuowaæ po³¹czenia, organizowaæ pracê agentów i kontrolowaæ sposób korzystania z sieci telefonicznej w biurze. Dziêki kompatybilnoœci ze standardowym protoko³em CTI, TAPI i CSTA, hybrydowa centrala abonencka IPPBX mo e stanowiæ serce potê nego systemu CTI (Computer Telephony Integration).

3 Hybrydowe centrale telefoniczne IP PBX firmy Panasonic, to potê ne narzêdzie komunikacyjne zaprojektowane w celu wspierania przedsiêbiorstw w erze konwergencji technologii. Hybrydowe centrale IP PBX s¹ odzwierciedleniem wiod¹cej pozycji, któr¹ firma Panasonic utrzymuje w tej dziedzinie od 0 lat, ³¹cz¹c funkcjonalnoœæ i niezawodnoœæ abonenckich central PBX z technologi¹ IP (Internet Protocol). S¹ to doskonale dzia³aj¹ce profesjonalne centrale komunikacyjne, zapewniaj¹ce zaawansowane zarz¹dzanie po³¹czeniami i wiadomoœciami, wydajn¹ i elastyczn¹ komunikacjê, mobilnoœæ bezprzewodowego systemu DECT, us³ugi VoiceoverIP (VoIP) oraz ³atw¹ integracjê z komputerem osobistym (PC) poprzez terminal USB. Zgodnie z ide¹ firmy Panasonic produkowania urz¹dzeñ prostych w obs³udze, hybrydowa centrala IP PBX jest ³atwa w u ytkowaniu, nawet dla osób nie maj¹cych doœwiadczenia z technologi¹ IP. Internet i technologia szerokopasmowa zrewolucjonizowa³y œwiat biznesu. Hybrydowa centrala IP PBX firmy Panasonic pozwala Ci na dotrzymywanie kroku wiod¹cej technologii i funkcjom, które zmieni¹ sposób komunikacji w Twoim biurze. Redukcja kosztów Ka de przedsiêbiorstwo chcia³oby korzystaæ z oszczêdnego, ³atwego w u yciu i niezawodnego wewn¹trzbiurowego systemu sieciowego. Dziêki bramce VoIP, hybrydowa centrala IP PBX zamienia g³osowy sygna³ telefoniczny w pakiety IP, daj¹c mo liwoœæ wykorzystania technologii VoIP i wspó³pracy z aktualnie posiadanymi aparatami telefonicznymi. Centrala ta wspó³pracuje równie z protoko³em QSIG*, co umo liwia stworzenie wewn¹trzkorporacyjnej rozleg³ej sieci g³osowej. Trasowanie po³¹czeñ wed³ug najni szego kosztu (LCR) umo liwia obni enie kosztów, dziêki wybieraniu najtañszej drogi dla po³¹czeñ telefonicznych. Oprócz obni ania kosztów po³¹czeñ, technologia VoIP i system sieciowy, umo liwiaj¹ ³atwiejszy dostêp do sieci wewn¹trzkorporacyjnej. Niezawodnoœæ Gwarancj¹ niezawodnoœci hybrydowego systemu IP PBX jest rygorystyczny system kontroli jakoœci oraz testy, przez które musi przejœæ produkt przed opuszczeniem fabryki. Konstrukcja hybrydowych central IP PBX umo liwia ich szybk¹ i sprawn¹ konserwacjê, co pozwala na skrócenie czasu przestoju do absolutnego minimum. Aby wymieniæ lub dodaæ modu³, nie trzeba wy³¹czaæ systemu. * QSIG jest ogólnie przyjêtym standardem cyfrowego protoko³u sieciowego. 3

4 Funkcje, które usprawni¹ dzia³anie Twojej firmy Hybrydowy system IP PBX zosta³ tak zaprojektowany, aby udostêpniæ zaawansowane funkcje, wymagane przez otoczenie, w którym przedsiêbiorstwo funkcjonuje, jednoczeœnie oferuj¹c prost¹ obs³ugê, któr¹ doceni¹ pracownicy. Du y wyœwietlacz Ró norodnoœæ informacji Dziêki informacjom pojawiaj¹cym siê na czytelnym, podœwietlanym wyœwietlaczu, obs³uga po³¹czeñ i wykonywanie innych czynnoœci jest ³atwe i wygodne. Mo na go u ywaæ do przegl¹dania ró norodnych informacji (wyszczególnionych poni ej) lub do korzystania z wielu funkcji udostêpnianych przez centralê hybrydow¹ IP PBX. Mo na te wykonywaæ po³¹czenia, postêpuj¹c zgodnie ze wskazówkami pojawiaj¹cymi sie na nim. Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych (rejestr po³¹czeñ) Numer i nazwisko abonenta dzwoni¹cego (ISDN, Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego) Systemowe i osobiste szybkie wybieranie numeru Lista abonentów wewnêtrznych Menu funkcji systemowych Menu poczty g³osowej Czas trwania po³¹czenia Wiadomoœæ oczekuj¹ca, wiadomoœæ na czas nieobecnoœci, ustawienia funkcji Numer i nazwisko abonenta dzwoni¹cego z linii wewnêtrznej Data i godzina Czytelny, podœwietlany wyœwietlacz Konsola PC i Telefon PC Opcjonalne oprogramowanie Telefon PC integruje bazê danych programu Microsoft Outlook z central¹ telefoniczn¹, natomiast Konsola PC umo liwia operatorowi bardziej profesjonalne i efektywne zarz¹dzanie po³¹czeniami. Uwaga: Wymagane jest posiadanie modu³u USB (KXT760). Do modu³u KXT760 do³¹czona jest aplikacja, która obs³uguje wszystkie funkcje oprogramowania Telefon PC w ci¹gu 90 dni od daty instalacji. Po up³ywie tego okresu, nastêpuj¹ce funkcje stan¹ siê niedostêpne: Nagrywanie Automatyczna sekretarka (ang. TAM) Notatka g³osowa Notatka tekstowa Ustawianie szybkoœci Aby kontynuowaæ korzystanie z powy szych funkcji, po up³ywie okresu próbnego konieczne jest nabycie KXTDA0350 (aplikacja Telefon PC, 5 licencji). Aplikacja Telefon PC (KXTDA0350) Aplikacja Konsola PC (KXTDA0300) Ergonomicznie zaprojektowany, czterostopniowa regulacja k¹ta nachylenia

5 KXT7633 3liniowy podœwietlany wyœwietlacz programowalne przyciski linii miejskich (LM) i system g³oœno mówi¹cy Opcjonalnie przycisków linii miejskich (LM) lub port USB KXT7630 3liniowy wyœwietlacz programowalne przyciski linii miejskich (LM) i system g³oœno mówi¹cy KXT765 System g³oœno mówi¹cy i programowalne przyciski linii miejskich (LM) KXT760 Cyfrowa konsola bezpoœredniego wybierania abonenta (DSS) (60 przycisków DSS) Dodatkowy port XDP i dodatkowy cyfrowy port DXDP Z portu XDP korzysta siê w celu pod³¹czenia dodatkowego telefonu analogowego, przewodowego lub bezprzewodowego lub innego jednoliniowego urz¹dzenia do systemu, bez ponoszenia kosztów dodatkowej linii. Umo liwia to wysy³anie faksu podczas rozmowy z klientem lub pod³¹czenie modemu i przekazywanie danych do komputera albo korzystanie z internetu podczas rozmowy telefonicznej. Cyfrowy port DXDP pozwala na zwiêkszenie liczby cyfrowych aparatów telefonicznych bez koniecznoœci instalowania dodatkowych kart. Dziêki temu mo na wyposa yæ wiêcej pracowników w funkcjonalne telefony cyfrowe, zwiêkszaj¹c ogóln¹ wydajnoœæ Twojej firmy. Lampka wiadomoœci/dzwonka (czerwona/zielona) Du a, dobrze widoczna lampka migaj¹ca, informuje o przychodz¹cym po³¹czeniu, tak e nawet z du ej odleg³oœci widaæ, gdy dzwoni telefon. Kolor lampki oznacza: zielona: po³¹czenie przychodz¹ce wewnêtrzne, migaj¹ca czerwona: po³¹czenie przychodz¹ce zewnêtrzne, œwiec¹ca siê stale na czerwono: wiadomoœæ pozostawiona przez osobê dzwoni¹c¹. Mo liwoœæ obs³ugi wielu jêzyków Hybrydowa centrala abonencka IP PBX jest przystosowana do pracy w 5 jêzykach, co mo e byæ wykorzystywane w miejscach, w których mówi siê w kilku jêzykach. W centrali mo na ustaliæ konkretny jêzyk dla okreœlonego telefonu wewnêtrznego, aby sprostaæ oczekiwaniom osoby u ywaj¹cej tego telefonu. Gniazdo s³uchawki nag³ownej, umo liwiaj¹cej obs³ugê w trybie wolne rêce KXT7636 oraz KXT7603 6liniowy podœwietlany wyœwietlacz programowalne przyciski linii miejskich (LM) i system g³oœno mówi¹cy Opcjonalnie przycisków linii miejskich (LM) lub port USB Cyfrowy, dwukierunkowy system g³oœno mówi¹cy Programowalne przyciski ze œwiec¹cymi na czerwono lub zielono diodami LED Przyspieszaj¹cy i u³atwiaj¹cy obs³ugê przycisk nawigacyjny 5

6 Rewolucyjne zmiany zachodz¹ obecnie zarówno w technologiach telekomunikacyjnych, jak i informatycznych. Nasze œrodowisko biznesowe równie kieruje siê w stronê nowoczesnych rozwi¹zañ systemowych. Systemy telefoniczne Panasonic przeznaczone dla biznesu s¹ tak skonstruowane, aby zmaksymalizowaæ korzyœci p³yn¹ce z tych zmian, dziêki produktom wyposa onym w najnowoczeœniejsze funkcje, które zapewniaj¹ klientom mo liwie kompletne rozwi¹zania. Integracja CTI CTI Serwer Komunikacja IP IP USB Sieæ IP VoIP Stacja bazowa DECT (CS) PSTN/ISDN Centrala hybrydowa IPPBX Cyfrowy telefon systemowy Telefon analogowy USB Aparat bezprzewodowy Hybrydowa centrala abonencka charakterystyka systemu Po³¹czenie cech centrali abonenckiej PBX z mo liwoœciami technologii IP, pozwoli³o stworzyæ system o zaawansowanych funkcjach. Opcjonalna karta bramki VoIP, cyfrowo zamienia sygna³ g³osowy w pakiety IP, co pozwala na rozbudowanie firmowej sieci komunikacyjnej, ³¹cz¹cej wiele lokacji, bez potrzeby korzystania z oddzielnego, dedykowanego ³¹cza dzier awionego. Funkcja ta pozwala równie na po³¹czenie wewnêtrznego systemu telefonicznego firmy z komputerami osobistymi i internetem. Aparat przenoœny DECT 6

7 Swobodniej, wyraÿniej Czy znalaz³eœ siê kiedyœ w sytuacji, e rozmawiasz przez telefon z wa nym klientem, ale musisz odejœæ od biurka, aby wzi¹æ udzia³ w istotnym spotkaniu. Tu pomo e system bezprzewodowej ³¹cznoœci DECT firmy Panasonic. Hybrydowy system IP PBX daje mo liwoœæ ³atwego kontynuowania bie ¹cej rozmowy przez lekki, elegancki, bezprzewodowy telefon. Mo esz wiêc swobodnie poruszaæ siê po biurze, a poniewa jest to system cyfrowy, dÿwiêk jest g³oœny i wyraÿny. Dziêki stacjom retransmisyjnym DECT, które zwiêkszaj¹ elastycznoœæ i mobilnoœæ bezprzewodowej s³uchawki, system ten pozwala na bezprzewodow¹ komunikacjê na wiêksz¹ odleg³oœæ. Korzystaj¹c z bezprzewodowego trybu XDP, mo na przypisaæ taki sam numer wewnêtrzny dla s³uchawki bezprzewodowej, jaki posiada telefon znajduj¹cy siê na biurku i odbieraæ po³¹czenia telefoniczne, nawet nie bêd¹c w jego pobli u. Zawsze jesteœ dyspozycyjny, gotowy, by odebraæ telefon od klienta i jesteœ w stanie przyj¹æ ka de nowe zlecenie, czy sfinalizowaæ kolejn¹ umowê. Rozmiar rzeczywisty Rozmiar rzeczywisty System poczty g³osowej KXTCA55 KXTCA55 7

8 Najwy sza wydajnoœæ obs³ugi po³¹czeñ Dziêki inteligentnym funkcjom obs³ugi po³¹czeñ hybrydowa centrala IP PBX mo e byæ sercem wydajnego, ma³ego centrum komunikacji, zapewniaj¹cego wyj¹tkow¹ obs³ugê klienta. Hybrydowy system IP PBX pozwala na zaprogramowanie dystrybucji po³¹czeñ przychodz¹cych wed³ug indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania wydajnej obs³ugi po³¹czeñ mo na tak zaprogramowaæ hybrydow¹ centralê IP PBX, aby kierowa³a konkretne po³¹czenia przychodz¹ce, do odpowiedniej grupy pracowników. Mo liwe jest równie przydzielenie dodatkowego numeru wewnêtrznego, na który przekierowywane bêd¹ po³¹czenia nie odebrane przez okreœlony czas. Tym numerem mo e byæ dowolny numer wewnêtrzny, np.: firmowa skrzynka pocztowa. Zale nie od tego w jakim trybie pracy znajduje siê obecnie centrala (tryb dzienny, nocny, czy tryb przerwy) numer ten mo e byæ za ka dym razem zupe³nie inny. Inne funkcje, takie jak: wa ne po³¹czenia (VIP) zapewniaj¹ce specjaln¹ obs³ugê po³¹czeñ z najwa niejszymi klientami, automat zg³oszeniowy, który automatycznie odbiera po³¹czenia, kolejkowanie funkcja, która powoduje zawieszenie po³¹czenia i odtwarzanie wiadomoœci lub muzyki, gdy wszystkie linie s¹ zajête, pomaga usatysfakcjonowaæ klienta i zapobiega utracie mo liwoœci otrzymania nowego zlecenia. Wyznaczone numery wewnêtrzne pracowników mog¹ wpisywaæ siê do grupy i odbieraæ po³¹czenia, lub wypisywaæ siê, aby opuœciæ j¹ czasowo, np.: gdy pracownik wychodzi na przerwê. Mo na te przydzieliæ numer wewnêtrzny zarz¹dzaj¹cemu, który ma dostêp do informacji dotycz¹cych po³¹czeñ przychodz¹cych do ka dej z grup (liczba po³¹czeñ w kolejce, najd³u szy czas oczekiwania na po³¹czenie itp.), do sprawdzania wpisów i wypisów oraz monitorowania statusu pracowników w poszczególnych grupach. Doskona³y system, który podnosi wartoœæ Twojego przedsiêbiorstwa Nowy sysytem przetwarzania g³osu oferuje wiêksz¹ elastycznoœæ. Z problemem niedoboru personelu mo na ³atwo sobie poradziæ dziêki automatowi zg³oszeniowemu. Korzystaj¹c z technologi CTI, mo na te wprowadziæ system ujednoliconego przekazywania wiadomoœci (Unified Messaging), który jest po³¹czeniem poczty elektronicznej, faksu i poczty g³osowej, dziêki czemu daje on mo liwoœci komunikacji multimedialnej. Mo liwe jest równie dopasowanie systemu do potrzeb indywidualnych klientów. Jeœli po³¹czy siê go z systemem poczty g³osowej firmy Panasonic, otrzymuje siê dodatkowe funkcje dostêpne tylko w urz¹dzeniach naszej firmy: pods³uch nagrywanej wiadomoœci (LCR Live Call Screen), dwukierunkowe nagrywanie rozmów i dwukierunkowy transfer po³¹czeñ. System zapewnia wiele sposobów dystrybucji po³¹czeñ. Skuteczne wykorzystywanie: Równomiernej Dystrybucji Po³¹czeñ (UCD Uniform Call Distribution), Poszukiwania Wolnych Linii (Priority Hunting) i Jednoczesnego Dzwonienia mo e pomóc w efektywniejszym zarz¹dzaniu po³¹czeniami telefonicznymi.

9 Wy sza wydajnoœæ, wiêksza satysfakcja klientów Integracja z aplikacjami PC usprawnia obs³ugê po³¹czeñ telefonicznych i zapewnia wiêksz¹ funkcjonalnoœæ. Zintegrowany port USB u³atwia pod³¹czenie cyfrowego telefonu firmy Panasonic do komputera. Oprogramowanie Telefon PC umo liwia zintegrowanie systemu telefonicznego z baz¹ danych, w wyniku czego otrzymuje siê potê ne narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie relacjami z klientem (ang. CRM). Wybiórcze lub automatyczne nagrywanie rozmów telefonicznych, inteligentne TAM, jak równie integracja z programem Microsoft Outlook, to tylko kilka spoœród wyj¹tkowych cech zwiêkszaj¹cych funkcjonalnoœæ systemu, wspomagaj¹cego pracowników intensywnie korzystaj¹cych z telefonu w Twoim biurze. Wydajnoœæ zosta³a podwy szona poprzez zastosowanie aplikacji Konsola PC, dziêki której osoba zarz¹dzaj¹ca grup¹ agentów posiada mo liwoœæ odbierania i przekazywania po³¹czeñ, a tak e wykonywania innych czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ po³¹czeñ. S¹ to proste operacje przeci¹gnij i puœæ, przy u yciu myszki lub innego narzêdzia wskazuj¹cego. Obni anie kosztów po³¹czeñ Dostêp do technologii VoIP i funkcje sieciowe. Hybrydowa centrala IP PBX mo e stanowiæ serce niedrogiego, prostego w obs³udze wewn¹trzkorporacyjnego systemu sieciowego. Narzêdzia dostêpne dziêki systemowi KXTDA takie jak dzier awione ³¹cza E&M, system QSIG i VoiceoverIP (VoIP) mog¹ pomóc w obni eniu kosztów, zapewniaj¹c jednoczeœnie niezawodny system sieciowy zarówno w biurze, jak i poza nim. (Protokó³ VoIP cyfrowo zamienia sygna³y g³osowe w pakiety IP, które s¹ wysy³ane przez internet i w miejscu przeznaczenia z powrotem zamieniane w dÿwiêk. Oznacza to, e d³ugie korzystanie z telefonu nie oznacza wy szych kosztów. Protokó³ ten umo liwia jednoczesn¹ transmisjê dÿwiêku i danych. Hybrydowe systemy IP PBX KXTDA s¹ kompatybilne równie z protoko³em QSIG, co pozwala na ³¹czenie wielu central miêdzy sob¹ i tworzenie du ego, efektywnego, wirtualnego systemu telefonicznego oraz zapewnia dostêp do zaawansowanych funkcji telekomunikacyjnych. Na przyk³ad dla klientów posiadaj¹cych centralê PBX w g³ównej siedzibie firmy, system QSIG mo e zostaæ wykorzystany do zaimplementowania hybrydowych central IP PBX w biurach regionalnych. Wykorzystuj¹c plan numeracyjny sieci, mo na przydzielaæ numery wewnêtrzne telefonom zarówno w g³ównej siedzibie firmy, jak i w jej oddzia³ach, zmniejszaj¹c przez to koszty komunikacji. 9

10 Po³¹cz swoje odleg³e biura dziêki ³atwemu zastosowaniu protoko³u IP Dziêki wykorzystaniu protoko³u IP, mo liwe sta³o siê teraz pod³¹czenie telefonów znajduj¹cych siê w oddzia³ach oraz aparatów personelu pozabiurowego do jednej centrali IP PBX, znajduj¹cej siê w g³ównym biurze. Wymagane jest posiadanie tylko jednej centrali hybrydowej IP PBX, co oznacza, e mo na kontrolowaæ i zarz¹dzaæ komunikacj¹ telefoniczn¹ pomiêdzy wszystkimi biurami w sposób prosty i efektywny. Pozwala to równie zaoszczêdziæ na kosztownym okablowaniu telefony IP bêd¹ pod³¹czone do istniej¹cej lokalnej sieci komputerowej za pomoc¹ standardowych kabli sieciowych LAN. Zalety telefonów IP Niski koszt Brak koniecznoœci posiadania tradycyjnej sieci telefonicznej w oddzia³ach firmy. Bezproblemowa integracja Telefonami IP administruje siê oraz korzysta z nich w taki sam sposób, jak z tradycyjnych aparatów wewnêtrznych. Elastycznoœæ Technologia IP pozwala na przesy³anie g³osu i danych jednoczeœnie po tym samym ³¹czu. Biurowa lokalna sieæ komputerowa Telefon IP Nr wew. 0 Komputer PC Telefon IP Nr wew. 0 KXTDA00 Koncentrator (HUB) Serwer DHCP Router VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub bramka VPN Sieæ IP Router VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub bramka VPN Koncentrator (HUB) Komputer PC Telefon IP Nr wew. 0 Serwer DHCP Telefon IP Nr wew. 03 Sieæ komputerowa w oddziale 0

11 Telefony IP: wszechstronne i efektywne Telefony IP Panasonic oferuj¹ dostêp do szerokiego zakresu zaawansowanych funkcji. Jednoczeœnie zachowuj¹ podobieñstwo do dobrze znanej serii telefonów KXT7600. Podwójny port Ethernet Dziêki dwóm wbudowanym portom Ethernet, nie ma potrzeby zajmowania osobnego portu w istniej¹cym koncentratorze lub routerze dla pod³¹czenia ka dego telefonu systemowego TSIP. Wystarczy po³¹czyæ z sieci¹ LAN telefon IP, a nastêpnie za pomoc¹ kabla sieciowego pod³¹czyæ do niego komputer. Nie jest wymagane do tego adne oprogramowanie, ani instalacja dodatkowych koncentratorów czy routerów. Bezproblemowa integracja sieciowa Po zainstalowaniu opcjonalnej kana³owej karty linii wewnêtrznych IP, centrala mo e zostaæ zintegrowana z istniej¹c¹ sieci¹ LAN, przez proste pod³¹czenie jej kablem sieciowym do istniej¹cego routera lub koncentratora. Przyciski programowalne z dwukolorowymi diodami (czerwona/zielona) U ytkownicy mog¹ dostosowaæ swoje aparaty, tak aby uzyskaæ szybki dostêp do linii miejskich, linii wewnêtrznych lub najczêœciej u ywanych funkcji. Dla zwiêkszenia efektywnoœci administracji i kontroli, administrator systemu mo e równie dostosowywaæ przyciski programowalne dla wielu u ytkowników jednoczeœnie, korzystaj¹c z komputera PC i oprogramowania administracyjnego. Przyjazny wyœwietlacz Podœwietlany wyœwietlacz zapewnia dobr¹ czytelnoœæ, u³atwiaj¹c¹ obs³ugê po³¹czeñ i wykonywanie innych operacji. Na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê ró norodne informacje niezbêdne do sterowania funkcjami centrali hybrydowej IPPBX. Lampka wiadomoœci/dzwonka (dwukolorowa) Lampka wiadomoœci/dzwonka zapala siê, sygnalizuj¹c po³¹czenie przychodz¹ce lub po otrzymaniu wiadomoœci. Zawsze mo na zauwa yæ, e dzwoni telefon lub otrzymaliœmy wiadomoœæ nawet z du ej odleg³oœci. Oszczêdzaj¹cy czas, wygodny przycisk nawigacyjny Intuicyjny przycisk nawigacyjny u³atwia u ytkownikom szybkie wybieranie i sterowanie ca³ym zakresem funkcji, w³¹czaj¹c w to najczêœciej u ywane, jak g³oœnoœæ dÿwiêku dzwonka lub s³uchawki. KXNT36 Wyœwietlacz Klawiatura DŸwiêk Pod³¹czenia Inne Dane techniczne telefonu systemowego IP (KXNT36) * Mo e zostaæ przypisany do dowolnego programowalnego przycisku linii miejskiej (LM). Wyœwietlacz alfanumeryczny (linie x znaki) Regulacja k¹ta nachylenia Regulacja kontrastu wyœwietlacza Podœwietlenie Przyciski dostêpu do funkcji dla wyœwietlacza Programowalne przyciski linii miejskich (LM) z dwukolorowymi diodami LED Przyciski bezpoœredniego wyboru stacji (DSS) z lampk¹ zajêtoœci (BLF) Przycisk nawigacyjny Lampka wiadomoœci/dzwonka Regulacja g³oœnoœci funkcji g³oœno mówi¹cej (Monitor) Regulacja g³oœnoœci s³uchawki Regulacja g³oœnoœci dzwonka Funkcja dyskretnego powiadamiania o po³¹czeniu przychodz¹cym (Whisper OHCA) Pod³¹czenie TSIP do sieci LAN Pod³¹czenie TSIP do komputera PC Mo liwoœæ pod³¹czenia opcjonalnej s³uchawki nag³ownej (KXTCA9) Numery szybkiego wybierania Mo liwoœæ zamocowania na œcianie 6 x stopnie poziomy poziomów poziomy poziomy 0

12 Pojemnoœæ systemu Maksymalna liczba kart linii miejskich i wewnêtrznych Poni ej podano liczbê kart, jaka mo e zostaæ zainstalowana w hybrydowej centrali IP PBX w celu jej rozbudowy. Rodzaj karty Karta linii miejskich* Karta linii wewnêtrznych Ca³kowita liczba KXTDA00 5 * Pojedyncza karta T, E, PRI30, PRI3 oraz karta IPGW jest liczona jako dwie karty. Telefony* ATJ oraz TS ATJ TS TSIP Konsole DSS Stacje bazowe DECT Telefony bezprzewodowe DECT Systemy przetwarzania g³osu (VPS) Domofony Elektrozamki Czujniki zewnêtrzne PrzekaŸniki zewnêtrzne Dodatkowe modu³y klawiatury Modu³y USB KXTDA00* 3 Bez karty MEC MEC 5 6 KXTDA00 0 Maksymalne wyposa enie centrali Rodzaj wyposa enia centrali KXTDA00* Z kart¹ Bez karty MEC 76 * Pojedynczy port TOPX (Off Premise Extension) lub wewnêtrzny port BRI/PRI jest liczony jako telefon pod³¹czony do linii telefonicznej. * 3 Dla uzyskania maksymalnej pojemnoœci konieczne mo e byæ zainstalowanie karty rozszerzenia pamiêci (MEC) i/lub zasilacza typu M. * Dla uzyskania maksymalnej pojemnoœci konieczne mo e byæ zainstalowanie karty rozszerzenia pamiêci (MEC) i/lub zasilacza typu L. Uwaga: O szczegó³y dotycz¹ce maksymalnej pojemnoœci systemów oraz konfiguracji nale y pytaæ autoryzowanego przedstawiciela. 3 Z kart¹ MEC Pojemnoœæ funkcji systemu System Wybieranie numeru ARS Funkcje sieciowe Restrykcje Zarz¹dzanie kosztami Rejestry po³¹czeñ Dzier awcy Klasy obs³ugi Grupy linii miejskich Grupy linii wewnêtrznych Grupy przywo³añ Grupy odbierania po³¹czeñ Grupy dystrybucji po³¹czeñ przychodz¹cych Grupy poczty g³. (integracja cyfrowa/analogowa) Grupy poczty g³. (VM) (DTMF) Tabele czasowe kolejkowania Grupy poszukiwania wolnego numeru wewnêtrznego Wiadomoœæ na czas nieobecnoœci Oczekuj¹ca wiadomoœæ Iloœæ wyœwietlanych znaków identyfikatora Iloœæ cyfr numeru wewnêtrznego Obszary parkowania rozmów Po³¹czenia konferencyjne Kod weryfikuj¹cy Has³o kodu weryfikuj¹cego Kod noœnika specjalnego Kod dostêpu do centrali nadrzêdnej Tabela DDI/DID Po³¹czenia alarmowe Szybkie wybieranie numeru Systemowe szybkie wybieranie numeru Osobiste szybkie wybieranie numeru Wybieranie numeru jednym klawiszem Gor¹ca linia Dostêp do us³ugi ISDN Ponowne wybieranie numeru Plany trasowania Cyfry wiod¹ce Wyj¹tki dla cyfr wiod¹cych Œcie ki ARS Kod bilingów tematycznych Kod autoryzacji Tabela trasowania TIE Cyfry wiod¹ce Kod centrali PBX Poziomy restrykcji Kierunki zabronione Wyj¹tki dla kierunków zabronionych Wartoœæ jednostki Nazwa jednostki Rejestry po³¹czeñ wychodz¹cych Rejestry po³¹czeñ przychodz¹cych KXTDA00 KXTDA (3 linie wewnêtrzne/grupê) grupy x kana³y grupy x 3 kana³y 6 ( pozycji/tabelê) 6 ( nr. wewnêtrznych/grupê) wiadomoœci x cyfr/ wiadomoœæ x cyfr x 0 x cyfry (000 pozycji) 0 cyfr (000 pozycji) cyfr (0 pozycji) 0 cyfr (0 pozycji/grupê po³¹czeñ) 3 cyfry (000 pozycji) 3 cyfry (0 pozycji) cyfr (0 pozycji) 3 cyfry (000 pozycji) 3 cyfry (0 pozycji/liniê wewnêtrzn¹) 3 cyfry 3 cyfry 3 cyfry 3 cyfry cyfr cyfr (000 pozycji) 00 pozycji 0 0 cyfr 0 cyfr 3 wejœcia 3 cyfry 7 cyfr 7 poziomów cyfr (00 pozycji/poziom) cyfr (00 pozycji/poziom) cyfr 3 znaki 000 pozycji/nr wewnêtrzny 000 pozycji/nr wewnêtrzny

13 Wyposa enie opcjonalne Opcjonalne karty MPR Karty linii miejskich Karty linii wewnêtrznych Opcjonalne karty us³ug Stacje retransmisyjne DECT Wyposa enie Zasilacze Opcjonalne karty pamiêci SD Model KXTDA005 KXTDA096 KXTDA00 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA03 KXTDA0 KXTDA07 KXTDA0 KXTDA09 KXTDA093 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA090 KXTDA00 KXTDA0 KXTDA090 KXTDA03 KXTDA0 KXTDA070 KXTDA07 KXTDA07 KXTDA073 KXTDA07 KXTDA075 KXTDA070 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA06 KXTDA0 KXTDA090 KXTDA09 KXTDA00 KXTDA0CE KXTDA0CE KXA KXA9 KXA5 KXT3065 KXTDA003 KXTDA00 KXTDA00 KXTDA00 KXTDA090 Opis Karta rozszerzenia pamiêci (MEC) Karta zdalnej obs³ugi (RMT) portowa karta analogowych linii miejskich (LCOT) portowa karta analogowych linii miejskich (LCOT) portowa karta DID (DID) portowa karta analogowych linii miejskich(lcot) portowa karta ³¹cza E&M (E&M ) Karta ³¹cza T (T) Karta ³¹cza E (E) portowa karta identyfikacji abonenta dzwoni¹cego/tonów taryfikacyjnych (CID/PAY) portowa karta identyfikacji abonenta dzwoni¹cego (CID) portowa karta ³¹cza BRI (BRI ) portowa karta ³¹cza BRI (BRI ) Karta ³¹cza PRI (PRI3/PRI30) Karta kana³owej bramki VoIP (IPGW) Karta kana³owej bramki VoIP (IPGWE) Karta kana³owej bramki VoIP (IPGW) Karta interfejsu stacji bazowych (CSIF) Karta interfejsu stacji bazowych (CSIF) portowa karta cyfrowych hybrydowych linii wewnêtrznych (DHLC) portowa karta cyfrowych linii wewnêtrznych (DLC) portowa karta cyfrowych linii wewnêtrznych (DLC) portowa karta analogowych linii wewnêtrznych (ATJ) (SLC) portowa karta analogowych linii wewnêtrznych (ATJ) (SLC) portowa karta analogowych linii wewnêtrznych (ATJ) z lampk¹ wiadomoœci (MSLC) kana³owa karta VoIP (IPEXT) portowa karta domofonu i elektrozamka (dla KXT3065) (DHP) portowa karta domofonu i elektrozamka (model niemiecki) (DHP) portowa karta zewnêtrznego wejœcia/wyjœcia (EIO) kana³owa karta kasowania efektu pog³osu (ECHO) Karta identyfikacji abonenta wewnêtrznego (EXTCID) 3z³¹czowa karta rozszerzeñ (OPB3) kana³owa karta funkcji wiadomoœci (MSG) Karta CTI Link (TAPI/CSTA, 0BaseT) kana³owa stacja bazowa korzystaj¹ca z karty DHLC/DLC (CS z interfejsem TS) dla tel. przen. DECT kana³owa stacja bazowa korzystaj¹ca z karty CSIF dla telefonów przenoœnych DECT Kabel po³¹czeniowy typu S/M do akumulatorów zasilania awaryjnego Kabel po³¹czeniowy typu L do akumulatorów zasilania awaryjnego Zaœlepka Domofon Modu³ zasilania typu L dla centrali KXTDA00 Modu³ zasilania typu M dla centrali KXTDA00/KXTDA00 Modu³ zasilania typu S dla centrali KXTDA00 Karta pamiêci SD do aktualizacji oprogramowania dla wersji podstawowej Karta pamiêci SD do aktualizacji oprogramowania dla wersji zaawansowanej Maksymalna liczba KXTDA00 KXTDA Wyœwietlacz Klawisze DŸwiêk Z³¹cza Pozosta³e Parametry techniczne cyfrowych telefonów systemowych Wyœwietlacz alfanumeryczny (linie x znaki) Regulacja k¹ta nachylenia Regulacja kontrastu Podœwietlanie Klawisze dostêpu do funkcji wyœwietlacza Programowane przyciski LM z dwukolorowymi diodami LED Przyciski bezpoœredniego wybierania abonenta (DSS) z lampk¹ zajêtoœci (BLF) Przycisk nawigacyjny Lampka wiadomoœci/dzwonka Regulacja g³oœnoœci systemu g³oœno mówi¹cego Regulacja g³oœnoœci s³uchawki nag³ownej Regulacja g³oœnoœci dzwonka Powiadamianie w czasie rozmowy o po³¹czeniu oczekuj¹cym (OHCA) Dyskretne OHCA Pod³¹czany modu³ USB (KXT760) Dodatkowy, cyfrowy port XDP Opcjonalna s³uchawka nag³owna (KXTCA9) Systemowe numery szybkiego wybierania Mo liwoœæ monta u na œcianie KXT7636 KXT7633 KXT7630 KXT765 KXT7603 KXT760 6 x stopnie poziomy 3 x stopnie poziomy (36*) ** poziomów poziomy poziomy * 36 programowalnych przycisków LM jest dostêpne po zainstalowaniu opcjonalnego modu³u przycisków LM (KXT7603). ** Mog¹ zostaæ zaprogramowane jako przyciski LM. 0 (36*) ** poziomów poziomy poziomy 0 3 x stopnie poziomy ** poziomów poziomy poziomy 0 stopnie ** poziomów poziomy poziomy 0 stopnie ** stopnie 60 Parametry techniczne Wybieranie numeru Prze³¹czanie Awaria zasilania Pod³¹czenia SMDR ród³o zasilania Pobór mocy (uœredniony) Certyfikat bezpieczeñstwa Wymiary (wys. x szer. x d³ug.) Masa (z pe³nym wyposa eniem) Linia miejska Linia wewnêtrzna Zasilanie awaryjne Linia ISDN S0 Linie wewnêtrzne Przywo³anie Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki SMDR Domofon Zapis szczegó³ów po³¹czeñ KXTDA00 KXTDA00 Wybieranie impulsowe (DP)0 imp./s, 0 imp./s/wybieranie tonowe (DTMF) Wybieranie impulsowe (DP)0 imp./s, 0 imp./s/wybieranie tonowe (DTMF) Bez blokowania dystrybuowane TSW Kilka godzin z opcjonalnymi akumulatorami zasilania awaryjnego Z³¹cze RJ5 Z³¹cze Amphenol Mini jack o œrednicy 3,5 mm Mini jack V. (RS3C) 0pinowe z³¹cze WAGO Data, godzina, nr linii wew., kod dzia³u, nr linii miejskiej, wybrany nr tel., czas po³¹czenia, op³ata taryfikacyjna, kod rozliczeniowy 0030 V AC/000 V AC, 50 Hz/60 Hz 56 W 95 W UL, CSA, SEMKO, GS 390 x 33 x 70 mm kg 5 x 30 x 70 mm kg 3

14 Lista funkcji Funkcje systemowe Automatyczna konfiguracja ISDN (BRI) Automatyczne trasowanie po³¹czeñ (ARS)/ Trasowanie wg najni szego kosztu (LCR) Muzyka w tle (BGM) Zarz¹dzanie bud etem Funkcja Busy on Busy CTI (CSTA, TAPI) Parkowanie rozmów z oznaczeniem Grupowe odbieranie po³¹czeñ Dystrybucja identyfikacji abonenta dzwoni¹cego (CLI) Klasa obs³ugi (COS) Zabezpieczenie linii danych Dzwonienie opóÿnione Bezpoœrednie wejœcie linii (DIL) Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DID) Bezpoœredni dostêp do centrali z numeru zewnêtrznego (DISA) Domofon/elektrozamek Kasowanie efektu pog³osu Blokada numerów wewnêtrznych Zewnêtrzny czujnik/opóÿnienie na reakcjê na alarm Po³¹czenia alarmowe Wspó³praca z dotychczasowymi telefonami systemowymi Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki w tle Elastyczny plan numeracji ( cyfry) Zmienny numer wewnêtrzny Wiadomoœæ powitalna Kod dostêpu do centrali nadrzêdnej Grupy przechwytywania Transfer przyspieszony Grupy po³¹czeñ przychodz¹cych (grupy przechwytywania) Przechwytywanie po³¹czeñ zajêty/nie przeszkadzaæ Przechwytywanie po³¹czeñ nie odebrane Przechwytywanie przez liniê miejsk¹ Aktualizacja oprogramowania procesora (MPR), kart i stacji bazowych Funkcje zarz¹dzaj¹cego Obs³uga wielu jêzyków Diagnostyka na bie ¹co Funkcje operatora Oprogramowanie PC Phone / PC Console Programowanie przez PC Grupy przywo³ywania Szybkie ustawienia Zdalne powiadamianie o alarmie Zdalne sprawdzanie statusu numeru wewnêtrznego poprzez DISA Zdalne blokowanie numeru wewnêtrznego Grupy dzwonienia Dostêp do us³ug specjalnych Szczegó³owe dane o po³¹czeniach (SMDR) Rozszerzenie pamiêci systemowej Obs³uga wielu dzier awców Funkcje powiadamiania czasowego Tryby pracy (dzieñ/noc/obiad/przerwa) Restrykcje Grupy linii miejskich Równomierna dystrybucja po³¹czeñ (UCD) Grupy u ytkowników Po³¹czenia uprzywilejowane VIPCall Wizualizacja Caller ID <Funkcje poczty g³osowej PG (VM Voice Mail)> Automatyczna konfiguracja szybkie ustawienia Przekazywanie po³¹czeñ do poczty g³osowej Rejestracja danych identyfikacji dzwoni¹cego w PG Integracja z poczt¹ g³osow¹ * Przechwytywanie po³¹czeñ do poczty g³osowej Pods³uch nagrywanej wiadomoœci (LCS) Zdalne sterowanie danymi centrali przez PG Kontrola danych PG przez PBX Transfer po³¹czeñ do PG (funkcja kolejkowania po³¹czeñ) Integracja z PG (cyfrowa/dtmf) Grupy PG Przekazywanie wiadomoœci do poczty g³osowej Funkcje linii wewnêtrznych Po³¹czenie konferencyjne maks. abonentów z transmisj¹ do maks. 3 abonentów Wiadomoœæ na czas nieobecnoœci Wpis kodu rozliczeniowego (wymuszony) Rozg³aszanie Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego na ATJ Przekazywanie po³¹czeñ (wszystkie, zajête, zajête/ nie odebrane, nie odebrane, idÿ za mn¹, z grupy po³¹czeñ przychodz¹cych) Zawieszanie po³¹czenia Podejmowanie po³¹czeñ (bezpoœrednie, grupowe, DSS, odmawianie) Przekazywanie po³¹czeñ (z zapowiedzi¹, bez zapowiedzi, jednoprzyciskowe, powracaj¹ce, nie odebrane) Konferencja (3stronna, wielostronna, czasowe opuszczenie konferencji) Wybór sposobu wybierania numeru Cyfrowy port XDP (DXDP) * Bezpoœrednie odbieranie jednoprzyciskowe Nie przeszkadzaæ (DND) Konsola bezpoœredniego wyboru abonenta (DSS) Prze³amanie zajêtoœci Ksi¹ ka telefoniczna numeru wewnêtrznego Ograniczenie czasu trwania po³¹czenia numeru wewn. z lini¹ miejsk¹ Dostêp do funkcji zewnêtrznych Przyciski programowalne Pe³ny dwukana³owy system g³oœno mówi¹cy Obs³uga HandsFree tryb wolne rêce Wybór s³uchawka/s³uchawka nag³owna Du y wyœwietlacz funkcyjny LCD z podœwietleniem Logowanie/wylogowanie Wiadomoœæ oczekuj¹ca Wiadomoœæ oczekuj¹ca z powiadomieniem tekstowym Wyœwietlanie w wielu jêzykach Wielokrotne przekazywanie po³¹czeñ (stopniowe) Muzyka podczas zawieszenia po³¹czenia Powiadamianie o po³¹czeniu przychodz¹cym podczas rozmowy (OHCA) * Podgl¹d zajêtoœci Wybieranie jednoprzyciskowe Przywo³anie (odmowa, przekazywanie przywo³ania) Telefony równolegle (TS/CTS+ATJ, CTS/ATJ+AP) Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru Zdalny nadzór nad aparatem wewnêtrznym Dostêp do us³ug specjalnych Szybkie wybieranie osobiste/systemowe Wyœwietlanie daty i czasu Zmiana sposobu wybierania impulsowe/tonowe Odbieranie po³¹czeñ z LM przez dowolny numer wewnêtrzny (TAFAS) Wêdruj¹ca klasa obs³ugi Dyskretne OHCA (powiadamianie o po³¹czeniu przychodz¹cym podczas rozmowy) Funkcja WrapUp Port dodatkowego urz¹dzenia (XDP) <Funkcje DECT> Automatyczne przechwytywanie trwaj¹cego po³¹czenia przez stacje bazowe (Handover) Pod³¹czanie stacji bazowych DECT (CS) do portów cyfrowych linii wewnêtrznych Kompatybilnoœæ ze s³uchawk¹ nag³own¹ Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych Tryb równoleg³ego bezprzewodowego XDP Sygnalizacja wibracjami (tylko KXTCA55) Funkcje us³ugi ISDN Informacja o koszcie po³¹czenia (AOC) Zawieszanie po³¹czenia (HOLD) Blokowanie identyfikacji numeru dzwoni¹cego (CLIR) Identyfikacja numeru dzwoni¹cego (CLIP) Zamówienie po³¹czenia z numerem zajêtym (CCBS) Prezentacja numeru linii przy³¹czonej (COLP) Blokowanie numeru linii przy³¹czonej (COLR) Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DDI) 3stronne po³¹czenie konferencyjne ISDN Przekazywanie po³¹czeñ przez ISDN (CFU/CFNR/CFB) Przekazywanie po³¹czeñ ISDN (CT) Port wewnêtrzny ISDN Identyfikacja po³¹czeñ z³oœliwych (MCID) Wielokrotny numer abonenta (MSN) Funkcje sieciowe Wybór trasowania Automatyczne trasowanie po³¹czeñ (ARS) z VoIP Zamkniêta numeracja Po³¹czenie DISA do sieci Po³¹czenia z sieci prywatnej do publicznej Po³¹czenia z sieci publicznej do prywatnej Po³¹czenie QSIG Podwójne po³¹czenia Obs³uga linii TIE Przekazywanie do sieci PBX Wirtualna sieæ prywatna (VPN) Sieæ VoIP (wbudowane w IPGW) Wbudowane funkcje hotelowe Podsumowanie po³¹czeñ dla pokoju hotelowego Funkcja zdalnego budzenia Kontrola statusu pokoju Funkcja SDMR dla zewnêtrznego oprogramowania hotelowego CTS: Cyfrowy telefon systemowy ATS: Analogowy telefon systemowy ATJ: Analogowy telefon jednoliniowy AP: Aparat przenoœny DECT CS: Stacja bazowa DECT * W sytuacji gdy centrala hybrydowa IPPBX jest zintegrowana z systemem przetwarzania g³osu KXTVM50 lub KXTVM00 * Funkcja ta jest niedostêpna podczas korzystania z KXNT36. Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska /6 0 Warszawa, Polska Tel. () 33 00, faks () Infolinia Internet: Wygląd urządzeń, funkcje oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Błędy w druku zastrzeżone. Wydrukowane w Polsce.

Hybrydowe centrale IP-PBX KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600. Inteligentne rozwi¹zania dla biznesu.

Hybrydowe centrale IP-PBX KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600. Inteligentne rozwi¹zania dla biznesu. Hybrydowe centrale IP-PBX KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600 Inteligentne rozwi¹zania dla biznesu. Platforma telekomunikacyjna hybrydowych central IP-PBX KX-TDA: Inwestowanie w system telekomunikacyjny wymaga

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie

Hybrydowe centrale abonenckie Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA0 KXTDA5 System telekomunikacyjny, który w erze konwergencji sieci daje wiêcej mo liwoœci Pañstwa firmie Ma³e i œrednie firmy Handel Biura Przemys³ Restauracje

Bardziej szczegółowo

Hybrydowa centrala KX-TDA30. System telekomunikacyjny, który w erze konwergencji sieci daje wiêcej mo liwoœci Pañstwa firmie Ma³e i œrednie firmy

Hybrydowa centrala KX-TDA30. System telekomunikacyjny, który w erze konwergencji sieci daje wiêcej mo liwoœci Pañstwa firmie Ma³e i œrednie firmy Hybrydowa centrala I P P B X KXTDA30 System telekomunikacyjny, który w erze konwergencji sieci daje wiêcej mo liwoœci Pañstwa firmie Ma³e i œrednie firmy Handel Biura Przemys³ Restauracje Tworzenie œrodowiska

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe systemy abonenckie IP PBX

Hybrydowe systemy abonenckie IP PBX Hybrydowe systemy abonenckie IP PBX KXTDA100 KXTDA200 Wszystko, czego oczekujesz od systemu sieciowego, aby w dobie konwergencji zwiêkszyæ do maksimum wydajnoœæ Twojego przedsiêbiorstwa Przemys³ Biznes

Bardziej szczegółowo

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz KX-NCP500NE KX-NCP1000NE Całkowita liczba nr wewnętrznych (DXDP) 64.0 104.0 Telefony systemowe IP (IP-PT) - MPR 40.0 64.0 Telefony SIP - MPR 32.0 64.0 Telefony jednoliniowe (SLT) 20.0 36.0 Cyfrowe telefony

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0 KX-TDE100CE KX-TDE200CE KX-TDE600NE Łączna liczba wewnętrznych Pojemności systemu 256.0 256.0 1152.0 Telefony systemowe IP (IP-TS) oraz IP Softphone Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0

Bardziej szczegółowo

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Systemy Telefoniczne

Profesjonalne Systemy Telefoniczne Profesjonalne Systemy Telefoniczne Inteligentne, wszechstronne rozwi¹zania telekomunikacyjne Milowym krokiem w rozwoju systemów telekomunikacyjnych dokonanym przez firmę Panasonic było wprowadzenie w 1986

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe Centrale Abonenckie KX-TES824 KX-TEM824

Hybrydowe Centrale Abonenckie KX-TES824 KX-TEM824 Hybrydowe Centrale Abonenckie KXTES8 KXTEM8 Najlepsze rozwi¹zanie Twoich komunikacyjnych potrzeb Telefon jest Twoim g³ównym narzêdziem komunikacji ³¹czy Ciê z partnerami w interesach, klientami, przyjació³mi,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Systemy Telefoniczne

Profesjonalne Systemy Telefoniczne Profesjonalne Systemy Telefoniczne Inteligentne i profesjonalne rozwi¹zania telekomunikacyjne Pierwszym milowym krokiem w rozwoju systemów telekomunikacyjnych dokonanym przez firmę Panasonic było wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KX-TDA100D AKCESORIA Netto Brutto

KX-TDA100D AKCESORIA Netto Brutto Cennik Strona 1 CENTRALE CYFROWE JEDNOSTKI GŁÓWNE Netto Brutto JEDNOSTKI GŁÓWNE TDA KX-TDA15CE Centrala max. 20 wew ( 2BRI / 4 Hybrydowe) 1990,00 2 447,70 KX-TDA30CE Centrala max. 28 wew ( 0 / LW4 Hybydowe)

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Systemy Telefoniczne

Profesjonalne Systemy Telefoniczne Profesjonalne Systemy Telefoniczne Inteligentne, wszechstronne rozwi¹zania telekomunikacyjne Niezawodnoœæ Wszystkie fabryki firmy Panasonic przestrzegaj¹ rygorystycznych zasad kontroli jakoœci, a ka dy

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Biznesowe systemy telekomunikacyjne. Nowe systemy telekomunikacyjne zapewniaj¹ce solidne rozwi¹zania oparte na technologii IP KX-TDE100 KX-TDE200

Biznesowe systemy telekomunikacyjne. Nowe systemy telekomunikacyjne zapewniaj¹ce solidne rozwi¹zania oparte na technologii IP KX-TDE100 KX-TDE200 www.ost-e.pl Biznesowe systemy telekomunikacyjne KX-100 KX-200 Nowe systemy telekomunikacyjne zapewniaj¹ce solidne rozwi¹zania oparte na technologii IP Jednoczesny debiut central telefonicznych Pure-IP

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

2010 Biurowe. systemy komunikacyjne

2010 Biurowe. systemy komunikacyjne 010 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms Obsługa centrali: Sygnały akustyczne centrali (w słuchawce): W trakcie użytkowania centrali mogą występować następujące sygnały akustyczne: Nazwa sygnału Rytm sygnału Opis zgłoszenia centrali ciągły ton

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

KX-NS500 ROZWIĄZANIE DO KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ LEPSZE FUNKCJE DOSTĘPU. LEPSZA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI.

KX-NS500 ROZWIĄZANIE DO KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ LEPSZE FUNKCJE DOSTĘPU. LEPSZA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI. KX-NS500 ROZWIĄZANIE DO KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ LEPSZE FUNKCJE DOSTĘPU. LEPSZA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI. Nowe rozwiązanie do zintegrowanej komunikacji KX-NS500 to idealny produkt dla każdej małej i średniej firmy

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015

Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015 Maków Mazowiecki 25.06.2015 Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015 Dotyczy odpowiedz na pytanie VI.12 Prosimy o potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zmiany w cenniku... 3 CENTRALE TELEFONICZNE

SPIS TREŚCI. Zmiany w cenniku... 3 CENTRALE TELEFONICZNE SPIS TREŚCI Zmiany w cenniku... 3 CENTRALE TELEFONICZNE SOLO 5... 4 CLASSIC 12... 6 BETA... 8 PROGRES 40... 10 ALFA PLUS... 12 CYFRA 50... 15 SIGMA... 17 CYFRA 200... 20 DELTA... 23 Rozbudowa centrali

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Biurowe. systemy. komunikacyjne

Biurowe. systemy. komunikacyjne 010 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi Hicom 150 E optiset E entry Instrukcja obs³ugi 2 W tej instrukcji obs³ugi s¹ opisane wszystkie funkcje/procedury obs³ugi. Wykorzystanie poszczególnych funkcji zale y od indywidualnych uprawnieñ Twojego

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KAŻDE MA ZNACZENIE. Nieograniczone możliwości dzięki bogatej ofercie urządzeń. Terminale telefoniczne

POŁĄCZENIE KAŻDE MA ZNACZENIE. Nieograniczone możliwości dzięki bogatej ofercie urządzeń. Terminale telefoniczne KAŻDE Terminale telefoniczne Nieograniczone możliwości dzięki bogatej ofercie urządzeń POŁĄCZENIE Centrale PBX Panasonic są obsługiwane przez eleganckie i intuicyjne w obsłudze telefony cyfrowe, telefony

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Panasonic Marketing Europe

Panasonic Marketing Europe Hybrydowe centrale abonenckie IP Model: Instrukcja obsługi KX-TDA100D Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup hybrydowej centrali abonenckiej IP Panasonic. Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

ALFA PLUS jest rozbudowan¹ wersj¹ dostêpnej wczeœniej centrali ALFA.

ALFA PLUS jest rozbudowan¹ wersj¹ dostêpnej wczeœniej centrali ALFA. Centrala ALFA PLUS jest central¹ przeznaczon¹ dla kilkunastu lub kilkudziesiêciu u ytkowników. Mo liwoœæ elastycznej rozbudowy sprawia, e roœnie wraz z potrzebami telekomunikacyjnymi firmy. Skierowana

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

Cennik z dnia 2009-10-11. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Cennik z dnia 2009-10-11. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik z dnia 2009-10-11. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Alcatel / Centrale Telefoniczne / Alcatel-Lucent Zestawy OXO Alcatel-Lucent OmniPCX Office Unit 1 (12 users ) w konfiguracji: ZESTAW OXO12

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS 5 CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS TRZYMAJ KOSZTY ENERGII POD KONTROLĄ Wzrastające koszty energii oraz rosnąca świadomość ekologiczna w

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa POW-WA-2910-7-SW/06 Rzeszów,dn.2.11.2006r Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo