Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X"

Transkrypt

1 Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe S³u ba zdrowia Instytucje finansowe

2 Hybrydowe centrale IP PBX Inteligentne rozwi¹zanie potrzeb komunikacyjnych Twojej firmy Biznes S³u ba zdrowia Przemys³ U³atwienia komunikacji Cyfrowe telefony firmy Panasonic s¹ gustowne, ³atwe w obs³udze i funkcjonalne. Wyposa one s¹ w du y, czytelny 6liniowy, podœwietlany wyœwietlacz, umo liwiaj¹cy wyœwietlanie do znaków, w widoczn¹ lampkê wiadomoœci/dzwonka oraz przyœpieszaj¹cy i u³atwiaj¹cy obs³ugê przycisk nawigacjny. Charakteryzuje je tak e prosta w obs³udze czterostopniowa regulacja k¹ta nachylenia aparatu i opcjonalny port USB, umo liwiaj¹cy pod³¹czenie typu plugnplay do komputera osobistego (PC). Wydajnoœæ, któr¹ docenisz Nasze wszechstronne rozwi¹zania przynios¹ Twojej firmie wiele korzyœci. Telefony bezprzewodowe umo liwiaj¹ swobodne przemieszczanie siê, dziêki czemu mo na wykonaæ lub odebraæ wa ny telefon z dowolnego miejsca w biurze, a rozwi¹zania zarz¹dzania wiadomoœciami podnosz¹ jakoœæ praktycznie wszystkich Twoich us³ug. Funkcje zaawansowanego centrum obs³ugi telefonicznej poprawiaj¹ wydajnoœæ komunikacji i daj¹ mo liwoœæ efektywniejszej obs³ugi klienta. Hybrydowa centrala abonencka IP PBX sprawia, e ³atwo jest dystrybuowaæ po³¹czenia, organizowaæ pracê agentów i kontrolowaæ sposób korzystania z sieci telefonicznej w biurze. Dziêki kompatybilnoœci ze standardowym protoko³em CTI, TAPI i CSTA, hybrydowa centrala abonencka IPPBX mo e stanowiæ serce potê nego systemu CTI (Computer Telephony Integration).

3 Hybrydowe centrale telefoniczne IP PBX firmy Panasonic, to potê ne narzêdzie komunikacyjne zaprojektowane w celu wspierania przedsiêbiorstw w erze konwergencji technologii. Hybrydowe centrale IP PBX s¹ odzwierciedleniem wiod¹cej pozycji, któr¹ firma Panasonic utrzymuje w tej dziedzinie od 0 lat, ³¹cz¹c funkcjonalnoœæ i niezawodnoœæ abonenckich central PBX z technologi¹ IP (Internet Protocol). S¹ to doskonale dzia³aj¹ce profesjonalne centrale komunikacyjne, zapewniaj¹ce zaawansowane zarz¹dzanie po³¹czeniami i wiadomoœciami, wydajn¹ i elastyczn¹ komunikacjê, mobilnoœæ bezprzewodowego systemu DECT, us³ugi VoiceoverIP (VoIP) oraz ³atw¹ integracjê z komputerem osobistym (PC) poprzez terminal USB. Zgodnie z ide¹ firmy Panasonic produkowania urz¹dzeñ prostych w obs³udze, hybrydowa centrala IP PBX jest ³atwa w u ytkowaniu, nawet dla osób nie maj¹cych doœwiadczenia z technologi¹ IP. Internet i technologia szerokopasmowa zrewolucjonizowa³y œwiat biznesu. Hybrydowa centrala IP PBX firmy Panasonic pozwala Ci na dotrzymywanie kroku wiod¹cej technologii i funkcjom, które zmieni¹ sposób komunikacji w Twoim biurze. Redukcja kosztów Ka de przedsiêbiorstwo chcia³oby korzystaæ z oszczêdnego, ³atwego w u yciu i niezawodnego wewn¹trzbiurowego systemu sieciowego. Dziêki bramce VoIP, hybrydowa centrala IP PBX zamienia g³osowy sygna³ telefoniczny w pakiety IP, daj¹c mo liwoœæ wykorzystania technologii VoIP i wspó³pracy z aktualnie posiadanymi aparatami telefonicznymi. Centrala ta wspó³pracuje równie z protoko³em QSIG*, co umo liwia stworzenie wewn¹trzkorporacyjnej rozleg³ej sieci g³osowej. Trasowanie po³¹czeñ wed³ug najni szego kosztu (LCR) umo liwia obni enie kosztów, dziêki wybieraniu najtañszej drogi dla po³¹czeñ telefonicznych. Oprócz obni ania kosztów po³¹czeñ, technologia VoIP i system sieciowy, umo liwiaj¹ ³atwiejszy dostêp do sieci wewn¹trzkorporacyjnej. Niezawodnoœæ Gwarancj¹ niezawodnoœci hybrydowego systemu IP PBX jest rygorystyczny system kontroli jakoœci oraz testy, przez które musi przejœæ produkt przed opuszczeniem fabryki. Konstrukcja hybrydowych central IP PBX umo liwia ich szybk¹ i sprawn¹ konserwacjê, co pozwala na skrócenie czasu przestoju do absolutnego minimum. Aby wymieniæ lub dodaæ modu³, nie trzeba wy³¹czaæ systemu. * QSIG jest ogólnie przyjêtym standardem cyfrowego protoko³u sieciowego. 3

4 Funkcje, które usprawni¹ dzia³anie Twojej firmy Hybrydowy system IP PBX zosta³ tak zaprojektowany, aby udostêpniæ zaawansowane funkcje, wymagane przez otoczenie, w którym przedsiêbiorstwo funkcjonuje, jednoczeœnie oferuj¹c prost¹ obs³ugê, któr¹ doceni¹ pracownicy. Du y wyœwietlacz Ró norodnoœæ informacji Dziêki informacjom pojawiaj¹cym siê na czytelnym, podœwietlanym wyœwietlaczu, obs³uga po³¹czeñ i wykonywanie innych czynnoœci jest ³atwe i wygodne. Mo na go u ywaæ do przegl¹dania ró norodnych informacji (wyszczególnionych poni ej) lub do korzystania z wielu funkcji udostêpnianych przez centralê hybrydow¹ IP PBX. Mo na te wykonywaæ po³¹czenia, postêpuj¹c zgodnie ze wskazówkami pojawiaj¹cymi sie na nim. Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych (rejestr po³¹czeñ) Numer i nazwisko abonenta dzwoni¹cego (ISDN, Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego) Systemowe i osobiste szybkie wybieranie numeru Lista abonentów wewnêtrznych Menu funkcji systemowych Menu poczty g³osowej Czas trwania po³¹czenia Wiadomoœæ oczekuj¹ca, wiadomoœæ na czas nieobecnoœci, ustawienia funkcji Numer i nazwisko abonenta dzwoni¹cego z linii wewnêtrznej Data i godzina Czytelny, podœwietlany wyœwietlacz Konsola PC i Telefon PC Opcjonalne oprogramowanie Telefon PC integruje bazê danych programu Microsoft Outlook z central¹ telefoniczn¹, natomiast Konsola PC umo liwia operatorowi bardziej profesjonalne i efektywne zarz¹dzanie po³¹czeniami. Uwaga: Wymagane jest posiadanie modu³u USB (KXT760). Do modu³u KXT760 do³¹czona jest aplikacja, która obs³uguje wszystkie funkcje oprogramowania Telefon PC w ci¹gu 90 dni od daty instalacji. Po up³ywie tego okresu, nastêpuj¹ce funkcje stan¹ siê niedostêpne: Nagrywanie Automatyczna sekretarka (ang. TAM) Notatka g³osowa Notatka tekstowa Ustawianie szybkoœci Aby kontynuowaæ korzystanie z powy szych funkcji, po up³ywie okresu próbnego konieczne jest nabycie KXTDA0350 (aplikacja Telefon PC, 5 licencji). Aplikacja Telefon PC (KXTDA0350) Aplikacja Konsola PC (KXTDA0300) Ergonomicznie zaprojektowany, czterostopniowa regulacja k¹ta nachylenia

5 KXT7633 3liniowy podœwietlany wyœwietlacz programowalne przyciski linii miejskich (LM) i system g³oœno mówi¹cy Opcjonalnie przycisków linii miejskich (LM) lub port USB KXT7630 3liniowy wyœwietlacz programowalne przyciski linii miejskich (LM) i system g³oœno mówi¹cy KXT765 System g³oœno mówi¹cy i programowalne przyciski linii miejskich (LM) KXT760 Cyfrowa konsola bezpoœredniego wybierania abonenta (DSS) (60 przycisków DSS) Dodatkowy port XDP i dodatkowy cyfrowy port DXDP Z portu XDP korzysta siê w celu pod³¹czenia dodatkowego telefonu analogowego, przewodowego lub bezprzewodowego lub innego jednoliniowego urz¹dzenia do systemu, bez ponoszenia kosztów dodatkowej linii. Umo liwia to wysy³anie faksu podczas rozmowy z klientem lub pod³¹czenie modemu i przekazywanie danych do komputera albo korzystanie z internetu podczas rozmowy telefonicznej. Cyfrowy port DXDP pozwala na zwiêkszenie liczby cyfrowych aparatów telefonicznych bez koniecznoœci instalowania dodatkowych kart. Dziêki temu mo na wyposa yæ wiêcej pracowników w funkcjonalne telefony cyfrowe, zwiêkszaj¹c ogóln¹ wydajnoœæ Twojej firmy. Lampka wiadomoœci/dzwonka (czerwona/zielona) Du a, dobrze widoczna lampka migaj¹ca, informuje o przychodz¹cym po³¹czeniu, tak e nawet z du ej odleg³oœci widaæ, gdy dzwoni telefon. Kolor lampki oznacza: zielona: po³¹czenie przychodz¹ce wewnêtrzne, migaj¹ca czerwona: po³¹czenie przychodz¹ce zewnêtrzne, œwiec¹ca siê stale na czerwono: wiadomoœæ pozostawiona przez osobê dzwoni¹c¹. Mo liwoœæ obs³ugi wielu jêzyków Hybrydowa centrala abonencka IP PBX jest przystosowana do pracy w 5 jêzykach, co mo e byæ wykorzystywane w miejscach, w których mówi siê w kilku jêzykach. W centrali mo na ustaliæ konkretny jêzyk dla okreœlonego telefonu wewnêtrznego, aby sprostaæ oczekiwaniom osoby u ywaj¹cej tego telefonu. Gniazdo s³uchawki nag³ownej, umo liwiaj¹cej obs³ugê w trybie wolne rêce KXT7636 oraz KXT7603 6liniowy podœwietlany wyœwietlacz programowalne przyciski linii miejskich (LM) i system g³oœno mówi¹cy Opcjonalnie przycisków linii miejskich (LM) lub port USB Cyfrowy, dwukierunkowy system g³oœno mówi¹cy Programowalne przyciski ze œwiec¹cymi na czerwono lub zielono diodami LED Przyspieszaj¹cy i u³atwiaj¹cy obs³ugê przycisk nawigacyjny 5

6 Rewolucyjne zmiany zachodz¹ obecnie zarówno w technologiach telekomunikacyjnych, jak i informatycznych. Nasze œrodowisko biznesowe równie kieruje siê w stronê nowoczesnych rozwi¹zañ systemowych. Systemy telefoniczne Panasonic przeznaczone dla biznesu s¹ tak skonstruowane, aby zmaksymalizowaæ korzyœci p³yn¹ce z tych zmian, dziêki produktom wyposa onym w najnowoczeœniejsze funkcje, które zapewniaj¹ klientom mo liwie kompletne rozwi¹zania. Integracja CTI CTI Serwer Komunikacja IP IP USB Sieæ IP VoIP Stacja bazowa DECT (CS) PSTN/ISDN Centrala hybrydowa IPPBX Cyfrowy telefon systemowy Telefon analogowy USB Aparat bezprzewodowy Hybrydowa centrala abonencka charakterystyka systemu Po³¹czenie cech centrali abonenckiej PBX z mo liwoœciami technologii IP, pozwoli³o stworzyæ system o zaawansowanych funkcjach. Opcjonalna karta bramki VoIP, cyfrowo zamienia sygna³ g³osowy w pakiety IP, co pozwala na rozbudowanie firmowej sieci komunikacyjnej, ³¹cz¹cej wiele lokacji, bez potrzeby korzystania z oddzielnego, dedykowanego ³¹cza dzier awionego. Funkcja ta pozwala równie na po³¹czenie wewnêtrznego systemu telefonicznego firmy z komputerami osobistymi i internetem. Aparat przenoœny DECT 6

7 Swobodniej, wyraÿniej Czy znalaz³eœ siê kiedyœ w sytuacji, e rozmawiasz przez telefon z wa nym klientem, ale musisz odejœæ od biurka, aby wzi¹æ udzia³ w istotnym spotkaniu. Tu pomo e system bezprzewodowej ³¹cznoœci DECT firmy Panasonic. Hybrydowy system IP PBX daje mo liwoœæ ³atwego kontynuowania bie ¹cej rozmowy przez lekki, elegancki, bezprzewodowy telefon. Mo esz wiêc swobodnie poruszaæ siê po biurze, a poniewa jest to system cyfrowy, dÿwiêk jest g³oœny i wyraÿny. Dziêki stacjom retransmisyjnym DECT, które zwiêkszaj¹ elastycznoœæ i mobilnoœæ bezprzewodowej s³uchawki, system ten pozwala na bezprzewodow¹ komunikacjê na wiêksz¹ odleg³oœæ. Korzystaj¹c z bezprzewodowego trybu XDP, mo na przypisaæ taki sam numer wewnêtrzny dla s³uchawki bezprzewodowej, jaki posiada telefon znajduj¹cy siê na biurku i odbieraæ po³¹czenia telefoniczne, nawet nie bêd¹c w jego pobli u. Zawsze jesteœ dyspozycyjny, gotowy, by odebraæ telefon od klienta i jesteœ w stanie przyj¹æ ka de nowe zlecenie, czy sfinalizowaæ kolejn¹ umowê. Rozmiar rzeczywisty Rozmiar rzeczywisty System poczty g³osowej KXTCA55 KXTCA55 7

8 Najwy sza wydajnoœæ obs³ugi po³¹czeñ Dziêki inteligentnym funkcjom obs³ugi po³¹czeñ hybrydowa centrala IP PBX mo e byæ sercem wydajnego, ma³ego centrum komunikacji, zapewniaj¹cego wyj¹tkow¹ obs³ugê klienta. Hybrydowy system IP PBX pozwala na zaprogramowanie dystrybucji po³¹czeñ przychodz¹cych wed³ug indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania wydajnej obs³ugi po³¹czeñ mo na tak zaprogramowaæ hybrydow¹ centralê IP PBX, aby kierowa³a konkretne po³¹czenia przychodz¹ce, do odpowiedniej grupy pracowników. Mo liwe jest równie przydzielenie dodatkowego numeru wewnêtrznego, na który przekierowywane bêd¹ po³¹czenia nie odebrane przez okreœlony czas. Tym numerem mo e byæ dowolny numer wewnêtrzny, np.: firmowa skrzynka pocztowa. Zale nie od tego w jakim trybie pracy znajduje siê obecnie centrala (tryb dzienny, nocny, czy tryb przerwy) numer ten mo e byæ za ka dym razem zupe³nie inny. Inne funkcje, takie jak: wa ne po³¹czenia (VIP) zapewniaj¹ce specjaln¹ obs³ugê po³¹czeñ z najwa niejszymi klientami, automat zg³oszeniowy, który automatycznie odbiera po³¹czenia, kolejkowanie funkcja, która powoduje zawieszenie po³¹czenia i odtwarzanie wiadomoœci lub muzyki, gdy wszystkie linie s¹ zajête, pomaga usatysfakcjonowaæ klienta i zapobiega utracie mo liwoœci otrzymania nowego zlecenia. Wyznaczone numery wewnêtrzne pracowników mog¹ wpisywaæ siê do grupy i odbieraæ po³¹czenia, lub wypisywaæ siê, aby opuœciæ j¹ czasowo, np.: gdy pracownik wychodzi na przerwê. Mo na te przydzieliæ numer wewnêtrzny zarz¹dzaj¹cemu, który ma dostêp do informacji dotycz¹cych po³¹czeñ przychodz¹cych do ka dej z grup (liczba po³¹czeñ w kolejce, najd³u szy czas oczekiwania na po³¹czenie itp.), do sprawdzania wpisów i wypisów oraz monitorowania statusu pracowników w poszczególnych grupach. Doskona³y system, który podnosi wartoœæ Twojego przedsiêbiorstwa Nowy sysytem przetwarzania g³osu oferuje wiêksz¹ elastycznoœæ. Z problemem niedoboru personelu mo na ³atwo sobie poradziæ dziêki automatowi zg³oszeniowemu. Korzystaj¹c z technologi CTI, mo na te wprowadziæ system ujednoliconego przekazywania wiadomoœci (Unified Messaging), który jest po³¹czeniem poczty elektronicznej, faksu i poczty g³osowej, dziêki czemu daje on mo liwoœci komunikacji multimedialnej. Mo liwe jest równie dopasowanie systemu do potrzeb indywidualnych klientów. Jeœli po³¹czy siê go z systemem poczty g³osowej firmy Panasonic, otrzymuje siê dodatkowe funkcje dostêpne tylko w urz¹dzeniach naszej firmy: pods³uch nagrywanej wiadomoœci (LCR Live Call Screen), dwukierunkowe nagrywanie rozmów i dwukierunkowy transfer po³¹czeñ. System zapewnia wiele sposobów dystrybucji po³¹czeñ. Skuteczne wykorzystywanie: Równomiernej Dystrybucji Po³¹czeñ (UCD Uniform Call Distribution), Poszukiwania Wolnych Linii (Priority Hunting) i Jednoczesnego Dzwonienia mo e pomóc w efektywniejszym zarz¹dzaniu po³¹czeniami telefonicznymi.

9 Wy sza wydajnoœæ, wiêksza satysfakcja klientów Integracja z aplikacjami PC usprawnia obs³ugê po³¹czeñ telefonicznych i zapewnia wiêksz¹ funkcjonalnoœæ. Zintegrowany port USB u³atwia pod³¹czenie cyfrowego telefonu firmy Panasonic do komputera. Oprogramowanie Telefon PC umo liwia zintegrowanie systemu telefonicznego z baz¹ danych, w wyniku czego otrzymuje siê potê ne narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie relacjami z klientem (ang. CRM). Wybiórcze lub automatyczne nagrywanie rozmów telefonicznych, inteligentne TAM, jak równie integracja z programem Microsoft Outlook, to tylko kilka spoœród wyj¹tkowych cech zwiêkszaj¹cych funkcjonalnoœæ systemu, wspomagaj¹cego pracowników intensywnie korzystaj¹cych z telefonu w Twoim biurze. Wydajnoœæ zosta³a podwy szona poprzez zastosowanie aplikacji Konsola PC, dziêki której osoba zarz¹dzaj¹ca grup¹ agentów posiada mo liwoœæ odbierania i przekazywania po³¹czeñ, a tak e wykonywania innych czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ po³¹czeñ. S¹ to proste operacje przeci¹gnij i puœæ, przy u yciu myszki lub innego narzêdzia wskazuj¹cego. Obni anie kosztów po³¹czeñ Dostêp do technologii VoIP i funkcje sieciowe. Hybrydowa centrala IP PBX mo e stanowiæ serce niedrogiego, prostego w obs³udze wewn¹trzkorporacyjnego systemu sieciowego. Narzêdzia dostêpne dziêki systemowi KXTDA takie jak dzier awione ³¹cza E&M, system QSIG i VoiceoverIP (VoIP) mog¹ pomóc w obni eniu kosztów, zapewniaj¹c jednoczeœnie niezawodny system sieciowy zarówno w biurze, jak i poza nim. (Protokó³ VoIP cyfrowo zamienia sygna³y g³osowe w pakiety IP, które s¹ wysy³ane przez internet i w miejscu przeznaczenia z powrotem zamieniane w dÿwiêk. Oznacza to, e d³ugie korzystanie z telefonu nie oznacza wy szych kosztów. Protokó³ ten umo liwia jednoczesn¹ transmisjê dÿwiêku i danych. Hybrydowe systemy IP PBX KXTDA s¹ kompatybilne równie z protoko³em QSIG, co pozwala na ³¹czenie wielu central miêdzy sob¹ i tworzenie du ego, efektywnego, wirtualnego systemu telefonicznego oraz zapewnia dostêp do zaawansowanych funkcji telekomunikacyjnych. Na przyk³ad dla klientów posiadaj¹cych centralê PBX w g³ównej siedzibie firmy, system QSIG mo e zostaæ wykorzystany do zaimplementowania hybrydowych central IP PBX w biurach regionalnych. Wykorzystuj¹c plan numeracyjny sieci, mo na przydzielaæ numery wewnêtrzne telefonom zarówno w g³ównej siedzibie firmy, jak i w jej oddzia³ach, zmniejszaj¹c przez to koszty komunikacji. 9

10 Po³¹cz swoje odleg³e biura dziêki ³atwemu zastosowaniu protoko³u IP Dziêki wykorzystaniu protoko³u IP, mo liwe sta³o siê teraz pod³¹czenie telefonów znajduj¹cych siê w oddzia³ach oraz aparatów personelu pozabiurowego do jednej centrali IP PBX, znajduj¹cej siê w g³ównym biurze. Wymagane jest posiadanie tylko jednej centrali hybrydowej IP PBX, co oznacza, e mo na kontrolowaæ i zarz¹dzaæ komunikacj¹ telefoniczn¹ pomiêdzy wszystkimi biurami w sposób prosty i efektywny. Pozwala to równie zaoszczêdziæ na kosztownym okablowaniu telefony IP bêd¹ pod³¹czone do istniej¹cej lokalnej sieci komputerowej za pomoc¹ standardowych kabli sieciowych LAN. Zalety telefonów IP Niski koszt Brak koniecznoœci posiadania tradycyjnej sieci telefonicznej w oddzia³ach firmy. Bezproblemowa integracja Telefonami IP administruje siê oraz korzysta z nich w taki sam sposób, jak z tradycyjnych aparatów wewnêtrznych. Elastycznoœæ Technologia IP pozwala na przesy³anie g³osu i danych jednoczeœnie po tym samym ³¹czu. Biurowa lokalna sieæ komputerowa Telefon IP Nr wew. 0 Komputer PC Telefon IP Nr wew. 0 KXTDA00 Koncentrator (HUB) Serwer DHCP Router VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub bramka VPN Sieæ IP Router VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub bramka VPN Koncentrator (HUB) Komputer PC Telefon IP Nr wew. 0 Serwer DHCP Telefon IP Nr wew. 03 Sieæ komputerowa w oddziale 0

11 Telefony IP: wszechstronne i efektywne Telefony IP Panasonic oferuj¹ dostêp do szerokiego zakresu zaawansowanych funkcji. Jednoczeœnie zachowuj¹ podobieñstwo do dobrze znanej serii telefonów KXT7600. Podwójny port Ethernet Dziêki dwóm wbudowanym portom Ethernet, nie ma potrzeby zajmowania osobnego portu w istniej¹cym koncentratorze lub routerze dla pod³¹czenia ka dego telefonu systemowego TSIP. Wystarczy po³¹czyæ z sieci¹ LAN telefon IP, a nastêpnie za pomoc¹ kabla sieciowego pod³¹czyæ do niego komputer. Nie jest wymagane do tego adne oprogramowanie, ani instalacja dodatkowych koncentratorów czy routerów. Bezproblemowa integracja sieciowa Po zainstalowaniu opcjonalnej kana³owej karty linii wewnêtrznych IP, centrala mo e zostaæ zintegrowana z istniej¹c¹ sieci¹ LAN, przez proste pod³¹czenie jej kablem sieciowym do istniej¹cego routera lub koncentratora. Przyciski programowalne z dwukolorowymi diodami (czerwona/zielona) U ytkownicy mog¹ dostosowaæ swoje aparaty, tak aby uzyskaæ szybki dostêp do linii miejskich, linii wewnêtrznych lub najczêœciej u ywanych funkcji. Dla zwiêkszenia efektywnoœci administracji i kontroli, administrator systemu mo e równie dostosowywaæ przyciski programowalne dla wielu u ytkowników jednoczeœnie, korzystaj¹c z komputera PC i oprogramowania administracyjnego. Przyjazny wyœwietlacz Podœwietlany wyœwietlacz zapewnia dobr¹ czytelnoœæ, u³atwiaj¹c¹ obs³ugê po³¹czeñ i wykonywanie innych operacji. Na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê ró norodne informacje niezbêdne do sterowania funkcjami centrali hybrydowej IPPBX. Lampka wiadomoœci/dzwonka (dwukolorowa) Lampka wiadomoœci/dzwonka zapala siê, sygnalizuj¹c po³¹czenie przychodz¹ce lub po otrzymaniu wiadomoœci. Zawsze mo na zauwa yæ, e dzwoni telefon lub otrzymaliœmy wiadomoœæ nawet z du ej odleg³oœci. Oszczêdzaj¹cy czas, wygodny przycisk nawigacyjny Intuicyjny przycisk nawigacyjny u³atwia u ytkownikom szybkie wybieranie i sterowanie ca³ym zakresem funkcji, w³¹czaj¹c w to najczêœciej u ywane, jak g³oœnoœæ dÿwiêku dzwonka lub s³uchawki. KXNT36 Wyœwietlacz Klawiatura DŸwiêk Pod³¹czenia Inne Dane techniczne telefonu systemowego IP (KXNT36) * Mo e zostaæ przypisany do dowolnego programowalnego przycisku linii miejskiej (LM). Wyœwietlacz alfanumeryczny (linie x znaki) Regulacja k¹ta nachylenia Regulacja kontrastu wyœwietlacza Podœwietlenie Przyciski dostêpu do funkcji dla wyœwietlacza Programowalne przyciski linii miejskich (LM) z dwukolorowymi diodami LED Przyciski bezpoœredniego wyboru stacji (DSS) z lampk¹ zajêtoœci (BLF) Przycisk nawigacyjny Lampka wiadomoœci/dzwonka Regulacja g³oœnoœci funkcji g³oœno mówi¹cej (Monitor) Regulacja g³oœnoœci s³uchawki Regulacja g³oœnoœci dzwonka Funkcja dyskretnego powiadamiania o po³¹czeniu przychodz¹cym (Whisper OHCA) Pod³¹czenie TSIP do sieci LAN Pod³¹czenie TSIP do komputera PC Mo liwoœæ pod³¹czenia opcjonalnej s³uchawki nag³ownej (KXTCA9) Numery szybkiego wybierania Mo liwoœæ zamocowania na œcianie 6 x stopnie poziomy poziomów poziomy poziomy 0

12 Pojemnoœæ systemu Maksymalna liczba kart linii miejskich i wewnêtrznych Poni ej podano liczbê kart, jaka mo e zostaæ zainstalowana w hybrydowej centrali IP PBX w celu jej rozbudowy. Rodzaj karty Karta linii miejskich* Karta linii wewnêtrznych Ca³kowita liczba KXTDA00 5 * Pojedyncza karta T, E, PRI30, PRI3 oraz karta IPGW jest liczona jako dwie karty. Telefony* ATJ oraz TS ATJ TS TSIP Konsole DSS Stacje bazowe DECT Telefony bezprzewodowe DECT Systemy przetwarzania g³osu (VPS) Domofony Elektrozamki Czujniki zewnêtrzne PrzekaŸniki zewnêtrzne Dodatkowe modu³y klawiatury Modu³y USB KXTDA00* 3 Bez karty MEC MEC 5 6 KXTDA00 0 Maksymalne wyposa enie centrali Rodzaj wyposa enia centrali KXTDA00* Z kart¹ Bez karty MEC 76 * Pojedynczy port TOPX (Off Premise Extension) lub wewnêtrzny port BRI/PRI jest liczony jako telefon pod³¹czony do linii telefonicznej. * 3 Dla uzyskania maksymalnej pojemnoœci konieczne mo e byæ zainstalowanie karty rozszerzenia pamiêci (MEC) i/lub zasilacza typu M. * Dla uzyskania maksymalnej pojemnoœci konieczne mo e byæ zainstalowanie karty rozszerzenia pamiêci (MEC) i/lub zasilacza typu L. Uwaga: O szczegó³y dotycz¹ce maksymalnej pojemnoœci systemów oraz konfiguracji nale y pytaæ autoryzowanego przedstawiciela. 3 Z kart¹ MEC Pojemnoœæ funkcji systemu System Wybieranie numeru ARS Funkcje sieciowe Restrykcje Zarz¹dzanie kosztami Rejestry po³¹czeñ Dzier awcy Klasy obs³ugi Grupy linii miejskich Grupy linii wewnêtrznych Grupy przywo³añ Grupy odbierania po³¹czeñ Grupy dystrybucji po³¹czeñ przychodz¹cych Grupy poczty g³. (integracja cyfrowa/analogowa) Grupy poczty g³. (VM) (DTMF) Tabele czasowe kolejkowania Grupy poszukiwania wolnego numeru wewnêtrznego Wiadomoœæ na czas nieobecnoœci Oczekuj¹ca wiadomoœæ Iloœæ wyœwietlanych znaków identyfikatora Iloœæ cyfr numeru wewnêtrznego Obszary parkowania rozmów Po³¹czenia konferencyjne Kod weryfikuj¹cy Has³o kodu weryfikuj¹cego Kod noœnika specjalnego Kod dostêpu do centrali nadrzêdnej Tabela DDI/DID Po³¹czenia alarmowe Szybkie wybieranie numeru Systemowe szybkie wybieranie numeru Osobiste szybkie wybieranie numeru Wybieranie numeru jednym klawiszem Gor¹ca linia Dostêp do us³ugi ISDN Ponowne wybieranie numeru Plany trasowania Cyfry wiod¹ce Wyj¹tki dla cyfr wiod¹cych Œcie ki ARS Kod bilingów tematycznych Kod autoryzacji Tabela trasowania TIE Cyfry wiod¹ce Kod centrali PBX Poziomy restrykcji Kierunki zabronione Wyj¹tki dla kierunków zabronionych Wartoœæ jednostki Nazwa jednostki Rejestry po³¹czeñ wychodz¹cych Rejestry po³¹czeñ przychodz¹cych KXTDA00 KXTDA (3 linie wewnêtrzne/grupê) grupy x kana³y grupy x 3 kana³y 6 ( pozycji/tabelê) 6 ( nr. wewnêtrznych/grupê) wiadomoœci x cyfr/ wiadomoœæ x cyfr x 0 x cyfry (000 pozycji) 0 cyfr (000 pozycji) cyfr (0 pozycji) 0 cyfr (0 pozycji/grupê po³¹czeñ) 3 cyfry (000 pozycji) 3 cyfry (0 pozycji) cyfr (0 pozycji) 3 cyfry (000 pozycji) 3 cyfry (0 pozycji/liniê wewnêtrzn¹) 3 cyfry 3 cyfry 3 cyfry 3 cyfry cyfr cyfr (000 pozycji) 00 pozycji 0 0 cyfr 0 cyfr 3 wejœcia 3 cyfry 7 cyfr 7 poziomów cyfr (00 pozycji/poziom) cyfr (00 pozycji/poziom) cyfr 3 znaki 000 pozycji/nr wewnêtrzny 000 pozycji/nr wewnêtrzny

13 Wyposa enie opcjonalne Opcjonalne karty MPR Karty linii miejskich Karty linii wewnêtrznych Opcjonalne karty us³ug Stacje retransmisyjne DECT Wyposa enie Zasilacze Opcjonalne karty pamiêci SD Model KXTDA005 KXTDA096 KXTDA00 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA03 KXTDA0 KXTDA07 KXTDA0 KXTDA09 KXTDA093 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA090 KXTDA00 KXTDA0 KXTDA090 KXTDA03 KXTDA0 KXTDA070 KXTDA07 KXTDA07 KXTDA073 KXTDA07 KXTDA075 KXTDA070 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA0 KXTDA06 KXTDA0 KXTDA090 KXTDA09 KXTDA00 KXTDA0CE KXTDA0CE KXA KXA9 KXA5 KXT3065 KXTDA003 KXTDA00 KXTDA00 KXTDA00 KXTDA090 Opis Karta rozszerzenia pamiêci (MEC) Karta zdalnej obs³ugi (RMT) portowa karta analogowych linii miejskich (LCOT) portowa karta analogowych linii miejskich (LCOT) portowa karta DID (DID) portowa karta analogowych linii miejskich(lcot) portowa karta ³¹cza E&M (E&M ) Karta ³¹cza T (T) Karta ³¹cza E (E) portowa karta identyfikacji abonenta dzwoni¹cego/tonów taryfikacyjnych (CID/PAY) portowa karta identyfikacji abonenta dzwoni¹cego (CID) portowa karta ³¹cza BRI (BRI ) portowa karta ³¹cza BRI (BRI ) Karta ³¹cza PRI (PRI3/PRI30) Karta kana³owej bramki VoIP (IPGW) Karta kana³owej bramki VoIP (IPGWE) Karta kana³owej bramki VoIP (IPGW) Karta interfejsu stacji bazowych (CSIF) Karta interfejsu stacji bazowych (CSIF) portowa karta cyfrowych hybrydowych linii wewnêtrznych (DHLC) portowa karta cyfrowych linii wewnêtrznych (DLC) portowa karta cyfrowych linii wewnêtrznych (DLC) portowa karta analogowych linii wewnêtrznych (ATJ) (SLC) portowa karta analogowych linii wewnêtrznych (ATJ) (SLC) portowa karta analogowych linii wewnêtrznych (ATJ) z lampk¹ wiadomoœci (MSLC) kana³owa karta VoIP (IPEXT) portowa karta domofonu i elektrozamka (dla KXT3065) (DHP) portowa karta domofonu i elektrozamka (model niemiecki) (DHP) portowa karta zewnêtrznego wejœcia/wyjœcia (EIO) kana³owa karta kasowania efektu pog³osu (ECHO) Karta identyfikacji abonenta wewnêtrznego (EXTCID) 3z³¹czowa karta rozszerzeñ (OPB3) kana³owa karta funkcji wiadomoœci (MSG) Karta CTI Link (TAPI/CSTA, 0BaseT) kana³owa stacja bazowa korzystaj¹ca z karty DHLC/DLC (CS z interfejsem TS) dla tel. przen. DECT kana³owa stacja bazowa korzystaj¹ca z karty CSIF dla telefonów przenoœnych DECT Kabel po³¹czeniowy typu S/M do akumulatorów zasilania awaryjnego Kabel po³¹czeniowy typu L do akumulatorów zasilania awaryjnego Zaœlepka Domofon Modu³ zasilania typu L dla centrali KXTDA00 Modu³ zasilania typu M dla centrali KXTDA00/KXTDA00 Modu³ zasilania typu S dla centrali KXTDA00 Karta pamiêci SD do aktualizacji oprogramowania dla wersji podstawowej Karta pamiêci SD do aktualizacji oprogramowania dla wersji zaawansowanej Maksymalna liczba KXTDA00 KXTDA Wyœwietlacz Klawisze DŸwiêk Z³¹cza Pozosta³e Parametry techniczne cyfrowych telefonów systemowych Wyœwietlacz alfanumeryczny (linie x znaki) Regulacja k¹ta nachylenia Regulacja kontrastu Podœwietlanie Klawisze dostêpu do funkcji wyœwietlacza Programowane przyciski LM z dwukolorowymi diodami LED Przyciski bezpoœredniego wybierania abonenta (DSS) z lampk¹ zajêtoœci (BLF) Przycisk nawigacyjny Lampka wiadomoœci/dzwonka Regulacja g³oœnoœci systemu g³oœno mówi¹cego Regulacja g³oœnoœci s³uchawki nag³ownej Regulacja g³oœnoœci dzwonka Powiadamianie w czasie rozmowy o po³¹czeniu oczekuj¹cym (OHCA) Dyskretne OHCA Pod³¹czany modu³ USB (KXT760) Dodatkowy, cyfrowy port XDP Opcjonalna s³uchawka nag³owna (KXTCA9) Systemowe numery szybkiego wybierania Mo liwoœæ monta u na œcianie KXT7636 KXT7633 KXT7630 KXT765 KXT7603 KXT760 6 x stopnie poziomy 3 x stopnie poziomy (36*) ** poziomów poziomy poziomy * 36 programowalnych przycisków LM jest dostêpne po zainstalowaniu opcjonalnego modu³u przycisków LM (KXT7603). ** Mog¹ zostaæ zaprogramowane jako przyciski LM. 0 (36*) ** poziomów poziomy poziomy 0 3 x stopnie poziomy ** poziomów poziomy poziomy 0 stopnie ** poziomów poziomy poziomy 0 stopnie ** stopnie 60 Parametry techniczne Wybieranie numeru Prze³¹czanie Awaria zasilania Pod³¹czenia SMDR ród³o zasilania Pobór mocy (uœredniony) Certyfikat bezpieczeñstwa Wymiary (wys. x szer. x d³ug.) Masa (z pe³nym wyposa eniem) Linia miejska Linia wewnêtrzna Zasilanie awaryjne Linia ISDN S0 Linie wewnêtrzne Przywo³anie Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki SMDR Domofon Zapis szczegó³ów po³¹czeñ KXTDA00 KXTDA00 Wybieranie impulsowe (DP)0 imp./s, 0 imp./s/wybieranie tonowe (DTMF) Wybieranie impulsowe (DP)0 imp./s, 0 imp./s/wybieranie tonowe (DTMF) Bez blokowania dystrybuowane TSW Kilka godzin z opcjonalnymi akumulatorami zasilania awaryjnego Z³¹cze RJ5 Z³¹cze Amphenol Mini jack o œrednicy 3,5 mm Mini jack V. (RS3C) 0pinowe z³¹cze WAGO Data, godzina, nr linii wew., kod dzia³u, nr linii miejskiej, wybrany nr tel., czas po³¹czenia, op³ata taryfikacyjna, kod rozliczeniowy 0030 V AC/000 V AC, 50 Hz/60 Hz 56 W 95 W UL, CSA, SEMKO, GS 390 x 33 x 70 mm kg 5 x 30 x 70 mm kg 3

14 Lista funkcji Funkcje systemowe Automatyczna konfiguracja ISDN (BRI) Automatyczne trasowanie po³¹czeñ (ARS)/ Trasowanie wg najni szego kosztu (LCR) Muzyka w tle (BGM) Zarz¹dzanie bud etem Funkcja Busy on Busy CTI (CSTA, TAPI) Parkowanie rozmów z oznaczeniem Grupowe odbieranie po³¹czeñ Dystrybucja identyfikacji abonenta dzwoni¹cego (CLI) Klasa obs³ugi (COS) Zabezpieczenie linii danych Dzwonienie opóÿnione Bezpoœrednie wejœcie linii (DIL) Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DID) Bezpoœredni dostêp do centrali z numeru zewnêtrznego (DISA) Domofon/elektrozamek Kasowanie efektu pog³osu Blokada numerów wewnêtrznych Zewnêtrzny czujnik/opóÿnienie na reakcjê na alarm Po³¹czenia alarmowe Wspó³praca z dotychczasowymi telefonami systemowymi Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki w tle Elastyczny plan numeracji ( cyfry) Zmienny numer wewnêtrzny Wiadomoœæ powitalna Kod dostêpu do centrali nadrzêdnej Grupy przechwytywania Transfer przyspieszony Grupy po³¹czeñ przychodz¹cych (grupy przechwytywania) Przechwytywanie po³¹czeñ zajêty/nie przeszkadzaæ Przechwytywanie po³¹czeñ nie odebrane Przechwytywanie przez liniê miejsk¹ Aktualizacja oprogramowania procesora (MPR), kart i stacji bazowych Funkcje zarz¹dzaj¹cego Obs³uga wielu jêzyków Diagnostyka na bie ¹co Funkcje operatora Oprogramowanie PC Phone / PC Console Programowanie przez PC Grupy przywo³ywania Szybkie ustawienia Zdalne powiadamianie o alarmie Zdalne sprawdzanie statusu numeru wewnêtrznego poprzez DISA Zdalne blokowanie numeru wewnêtrznego Grupy dzwonienia Dostêp do us³ug specjalnych Szczegó³owe dane o po³¹czeniach (SMDR) Rozszerzenie pamiêci systemowej Obs³uga wielu dzier awców Funkcje powiadamiania czasowego Tryby pracy (dzieñ/noc/obiad/przerwa) Restrykcje Grupy linii miejskich Równomierna dystrybucja po³¹czeñ (UCD) Grupy u ytkowników Po³¹czenia uprzywilejowane VIPCall Wizualizacja Caller ID <Funkcje poczty g³osowej PG (VM Voice Mail)> Automatyczna konfiguracja szybkie ustawienia Przekazywanie po³¹czeñ do poczty g³osowej Rejestracja danych identyfikacji dzwoni¹cego w PG Integracja z poczt¹ g³osow¹ * Przechwytywanie po³¹czeñ do poczty g³osowej Pods³uch nagrywanej wiadomoœci (LCS) Zdalne sterowanie danymi centrali przez PG Kontrola danych PG przez PBX Transfer po³¹czeñ do PG (funkcja kolejkowania po³¹czeñ) Integracja z PG (cyfrowa/dtmf) Grupy PG Przekazywanie wiadomoœci do poczty g³osowej Funkcje linii wewnêtrznych Po³¹czenie konferencyjne maks. abonentów z transmisj¹ do maks. 3 abonentów Wiadomoœæ na czas nieobecnoœci Wpis kodu rozliczeniowego (wymuszony) Rozg³aszanie Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego na ATJ Przekazywanie po³¹czeñ (wszystkie, zajête, zajête/ nie odebrane, nie odebrane, idÿ za mn¹, z grupy po³¹czeñ przychodz¹cych) Zawieszanie po³¹czenia Podejmowanie po³¹czeñ (bezpoœrednie, grupowe, DSS, odmawianie) Przekazywanie po³¹czeñ (z zapowiedzi¹, bez zapowiedzi, jednoprzyciskowe, powracaj¹ce, nie odebrane) Konferencja (3stronna, wielostronna, czasowe opuszczenie konferencji) Wybór sposobu wybierania numeru Cyfrowy port XDP (DXDP) * Bezpoœrednie odbieranie jednoprzyciskowe Nie przeszkadzaæ (DND) Konsola bezpoœredniego wyboru abonenta (DSS) Prze³amanie zajêtoœci Ksi¹ ka telefoniczna numeru wewnêtrznego Ograniczenie czasu trwania po³¹czenia numeru wewn. z lini¹ miejsk¹ Dostêp do funkcji zewnêtrznych Przyciski programowalne Pe³ny dwukana³owy system g³oœno mówi¹cy Obs³uga HandsFree tryb wolne rêce Wybór s³uchawka/s³uchawka nag³owna Du y wyœwietlacz funkcyjny LCD z podœwietleniem Logowanie/wylogowanie Wiadomoœæ oczekuj¹ca Wiadomoœæ oczekuj¹ca z powiadomieniem tekstowym Wyœwietlanie w wielu jêzykach Wielokrotne przekazywanie po³¹czeñ (stopniowe) Muzyka podczas zawieszenia po³¹czenia Powiadamianie o po³¹czeniu przychodz¹cym podczas rozmowy (OHCA) * Podgl¹d zajêtoœci Wybieranie jednoprzyciskowe Przywo³anie (odmowa, przekazywanie przywo³ania) Telefony równolegle (TS/CTS+ATJ, CTS/ATJ+AP) Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru Zdalny nadzór nad aparatem wewnêtrznym Dostêp do us³ug specjalnych Szybkie wybieranie osobiste/systemowe Wyœwietlanie daty i czasu Zmiana sposobu wybierania impulsowe/tonowe Odbieranie po³¹czeñ z LM przez dowolny numer wewnêtrzny (TAFAS) Wêdruj¹ca klasa obs³ugi Dyskretne OHCA (powiadamianie o po³¹czeniu przychodz¹cym podczas rozmowy) Funkcja WrapUp Port dodatkowego urz¹dzenia (XDP) <Funkcje DECT> Automatyczne przechwytywanie trwaj¹cego po³¹czenia przez stacje bazowe (Handover) Pod³¹czanie stacji bazowych DECT (CS) do portów cyfrowych linii wewnêtrznych Kompatybilnoœæ ze s³uchawk¹ nag³own¹ Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych Tryb równoleg³ego bezprzewodowego XDP Sygnalizacja wibracjami (tylko KXTCA55) Funkcje us³ugi ISDN Informacja o koszcie po³¹czenia (AOC) Zawieszanie po³¹czenia (HOLD) Blokowanie identyfikacji numeru dzwoni¹cego (CLIR) Identyfikacja numeru dzwoni¹cego (CLIP) Zamówienie po³¹czenia z numerem zajêtym (CCBS) Prezentacja numeru linii przy³¹czonej (COLP) Blokowanie numeru linii przy³¹czonej (COLR) Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DDI) 3stronne po³¹czenie konferencyjne ISDN Przekazywanie po³¹czeñ przez ISDN (CFU/CFNR/CFB) Przekazywanie po³¹czeñ ISDN (CT) Port wewnêtrzny ISDN Identyfikacja po³¹czeñ z³oœliwych (MCID) Wielokrotny numer abonenta (MSN) Funkcje sieciowe Wybór trasowania Automatyczne trasowanie po³¹czeñ (ARS) z VoIP Zamkniêta numeracja Po³¹czenie DISA do sieci Po³¹czenia z sieci prywatnej do publicznej Po³¹czenia z sieci publicznej do prywatnej Po³¹czenie QSIG Podwójne po³¹czenia Obs³uga linii TIE Przekazywanie do sieci PBX Wirtualna sieæ prywatna (VPN) Sieæ VoIP (wbudowane w IPGW) Wbudowane funkcje hotelowe Podsumowanie po³¹czeñ dla pokoju hotelowego Funkcja zdalnego budzenia Kontrola statusu pokoju Funkcja SDMR dla zewnêtrznego oprogramowania hotelowego CTS: Cyfrowy telefon systemowy ATS: Analogowy telefon systemowy ATJ: Analogowy telefon jednoliniowy AP: Aparat przenoœny DECT CS: Stacja bazowa DECT * W sytuacji gdy centrala hybrydowa IPPBX jest zintegrowana z systemem przetwarzania g³osu KXTVM50 lub KXTVM00 * Funkcja ta jest niedostêpna podczas korzystania z KXNT36. Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska /6 0 Warszawa, Polska Tel. () 33 00, faks () Infolinia Internet: Wygląd urządzeń, funkcje oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Błędy w druku zastrzeżone. Wydrukowane w Polsce.

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Biurowe. systemy. komunikacyjne

Biurowe. systemy. komunikacyjne 010 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo