Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Advertisement


Advertisement
Podobne dokumenty
WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW

Kurs kategorii A, A1, A2

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

Kwalifikacja wstępna? cena : zł.? 280 godz./ 90 dni/

Nadzór nad prowadzeniem szkoleń sprawuje Wojewoda.

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012) Biuro czynne :55

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym [1])

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 961).

Druk nr 961 Warszawa, 11 września 2006 r.

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydawanie prawa jazdy

R E G U L A M I N pracy Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych kierowców

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ZBIORCZYM SPRAWOZDANIU WOJEWODY ORAZ WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA WOJEWODY

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

S Z K O Ł A P O L I C E A L N A N R V Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł M E C H A N I C Z N YC H W O P O LU

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;


Kurs kategorii A, A1, A2


ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Pan Piotr Matysiak PIOTR MATYSIAK EL-TRANS ul. Garbarska 10A Iłża

Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie

Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna Otwock

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E L I C E N C J I NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r.

Rejestracja ośrodka szkolenia

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

ZAWIADOMIENIE. Dane przedsiębiorcy zgłaszającego informację. 1.Firma Przedsiębiorcy *) 1.1. Numer identyfikacji Podatkowej NIP:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

Pani Edyta Sobkowicz EDISPOL ul. Kościuszki 52 lok Garwolin

WORD BIELSKO-BIAŁA ZAPRASZA

Pan Adam Ginowicz i Cezary Ginowicz Ośrodek Szkolenia Kierowców s.c. RONDO ul. Kazikowskiego 16A Mińsk Mazowiecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

Okres próbny Art. 91.

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

IR MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jerzy Długoszewski Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: ŁomŜa, ul. Polowa 45

Przasnysz dn r. CAZ /G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

z dnia 09 października 2018 r.

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa

/ '? Załącznik do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nrw.-r^.. z dnia 2018 r.

Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r:

Pani/Pan Marzena Zadrozińska, Wiesław Jastrzębski Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA s.c. ul. Podhalańska 13A/ Warszawa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

1.1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy podlega szkoleniu, które obejmuje: 2. Szkolenie uzupełniające :przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

U Z A S A D N I E N I E

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Urząd Miejski w Gliwicach

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

CAZ/RP-EFS /15

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. n r ę..v.'... z d nia 7^...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa Siedlce

WOJEWODA ŁÓDZ KI. Wyniki kontroli zostały przedstawione w sporządzonym protokole, który został podpisany w dniu 11 maja 2010 roku bez zastrzeżeń.

IA-III Łódź, dnia 31 marca 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

IA-III Łódź, dnia 8 października 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARTA INFORMACYJNA Kategoria sprawy Licencje

WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

1. generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę

WNIOSEK LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, stosownie do 15 ust. 4 rozporządzenia, określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 901

Advertisement
Transkrypt:

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego kierowcę oraz warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, na które kierowani są kierowcy. Zmiana ustawy o transporcie drogowym i wprowadzenie nowych przepisów w zakresie kształcenia kierowców wykonujących przewozy drogowe podzieliła kierowców na starych i nowych. Przynależność do jednej lub drugiej kategorii wyznacza data uzyskania uprawnień określonych w prawo jazdy. Warunki jakie trzeba spełnić, aby być Kierowcą. 1) ukończone 21 lat, ( nie dotyczy to kierowcy wykonującego transport drogowy rzeczy pojazdem o dmc mieszącym się w przedziale 3,5 t do 7,5 tony 18 lat ) 2) należy posiadać odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 3) uzyskać kwalifikację wstępną (ten warunek dotyczy kierowców nowych, którzy uzyskują prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 roku lub kategorii C po 10 września 2009 roku); 4) ukończone szkolenie okresowe; 5) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy; 6) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Warunki dotyczące ukończenia kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego nie dotyczą kierowców pojazdów: - Do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E; - Którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h; - Wykorzystywanego przez siły zbrojne; - Obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego; - Poddawanego testom drogowym; - Odbywającego przejazd bez osób lub ładunku w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji, z miejsca zakupu lub odbioru; - Wykorzystywanego do nauki jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy; - Wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy; - Wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem. Stara gwardia kiedy na Szkolenie i terminy Szkoleń Okresowych Osoby posiadające prawo jazdy: a) kategorii D1, D1+E, D, D+ E, wydane do dnia 10 września 2008 r., b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. muszą co 5 lat odbywać szkolenie okresowe. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: - 21 godzin moduł obowiązkowy, - 14 godzin 2 bloki po 7 godzin każdy do wyboru z grupy 17 tematów (modułów ). Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć pierwsze szkolenie okresowe jest uzależniony od daty uzyskania przez nich prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis w 12 kolumnie prawa jazdy ( kod 95 ) w terminie określonym w przepisach. Kategoria D - do 10 września 2009 r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D do dnia 31 grudnia 1980 r: - do 10 września 2010 roku ( wydane w okresie 1981-1990 ) - do 10 września 2011 roku ( wydane w okresie 1991-2000 ) - do10 września 2012 roku ( wydane w okresie 2001 2005) - do 10 września 2013 roku ( wydane w okresie 2006 do 10.09.2008) Kategoria C - do 10 września 2010 r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. - do10 września 2011 roku ( wydane w okresie 1981-1995) - do10 września 2012 roku ( wydane w okresie 1996 2000) - do 10 września 2013 roku ( wydane w okresie 2001 2005) - do 10 września 2014 roku ( wydane w okresie 2006 do 10.09.2009) Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba: 1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt; 2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: 1) C1, C1+E, C i C+E; 2) D1, D1+E, D i D+E. Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Kierownik ośrodka szkolenia, w terminie 21 dni od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców następujące dane osób, którym wydał świadectwo: 1. imię i nazwisko; 2. datę i miejsce urodzenia; 3. numer ewidencyjny PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

4. zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Kierowcy, obowiązani są po odbytym szkoleniu okresowym wykonać badania lekarskie i psychologiczne. Badania lekarskie (wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych i równocześnie badań lekarskich kandydatów na kierowców) i psychologiczne, przeprowadza się; 1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat co 5 lat 2) po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia co 30 miesięcy. Przewoźnik drogowy (przedsiębiorca) ma obowiązek pokryć koszty badań lekarskich i psychologicznych, natomiast nie ma obowiązku pokrywania kosztów związanych z szkoleniem okresowym. Po ukończeniu szkolenia okresowego i następnie po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, kierowca powinien uzyskać potwierdzenie spełnienia tych wymagań w prawie jazdy. Wiąże się to z koniecznością wymiany tego dokumentu ( wizyta w Starostwie). Ponieważ wymiana może potrwać nawet kilkanaście dni, warto ten fakt uwzględnić przy planowaniu terminu szkolenia. Po uzyskaniu w prawie jazdy oznaczenia kodowego 95, nie ma potrzeby wystawiania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o spełnianiu przez kierowcę wymagań ustawy o transporcie drogowym. Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku (odbycie Szkolenia okresowego co 5 lat), przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu drogowego obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe. Do czasu uzyskania wpisu kodu 95 do prawa jazdy, kierowca ma obowiązek posiadania do okazania organom kontrolnym Zaświadczenia, a kierowca właściciel Oświadczenia o spełnieniu odpowiednich wymagań. NOWI KIEROWCY Są to osoby posiadające prawo jazdy: a) kategorii D1, D1+E, D, D+ E, wydane po dniu 10 września 2008 r., b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po dniu 10 września 2009 r. Te osoby obowiązuje tzw. Kwalifikacja Wstępna Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła: a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: - C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, - C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: - C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, - D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, - D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: 1) C1, C1 + E, C i C + E; 2) D1, D1 + E, D i D + E. Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Szkolenie w ramach: 1) kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin; 2) kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin. Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje: 1) część podstawową - teoretyczną trwającą minimum 195 godzin; 2) część specjalistyczną prowadzoną w formie: a) zajęć teoretycznych trwających minimum 65 godzin, b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 16 godzin jazdy indywidualnej, oraz c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 4 godziny jazdy indywidualnej. Dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny obejmuje: 1) część podstawową - teoretyczną trwającą minimum 97 godzin; 2) część specjalistyczną prowadzoną w formie: a) zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 godziny, b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej. W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia ( symulator ), 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia uznaje się za równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje zajęcia teoretyczne trwające minimum 65 godzin, oraz minimum 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje zajęcia teoretyczne, trwające minimum 33 godziny oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego kierownik ośrodka szkolenia przesyła odpowiednio do właściwego wojewody wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie. Wniosek powinien zawierać wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej, numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, zakresu odbytego szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona. Wojewoda po otrzymaniu wniosku przekazuje go przewodniczącemu komisji, który na jego podstawie przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin

przeprowadzenia tego testu. O terminie przeprowadzenia testu wojewoda informuje ośrodek szkolenia. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje: 1. test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz 2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej: 1. 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz 2. 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kandydaci na kierowców zawodowych w Ośrodkach Szkolenia OZPTD znaczącą część zajęć teoretycznych odbywają w formie e-learningu. Zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym jak i warunkach specjalnych odbywają się na pojazdach specjalnie w tym celu zakupionych, które spełniają warunki określone stosownymi przepisami.