Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Nazwa zadania: Tomografia pozytonowa (PET) budowa sieci ośrodków PET I etap.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Nazwa zadania: Tomografia pozytonowa (PET) budowa sieci ośrodków PET I etap."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Nazwa zadania: Tomografia pozytonowa (PET) budowa sieci ośrodków PET I etap. STRESZCZENIE Tomografia Pozytonowa (PET - Positron Emission Tomography) jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, wykorzystującą techniki radioizotopowe w ocenie procesów metabolicznych w organizmie. Metoda pozwala na badanie i obrazowanie patofizjologii poprzez elektroniczną detekcję rozkładu radiofarmaceutyków, znakowanych krótkożyciowymi emiterami pozytonów. Jej stosowanie wymaga wprowadzenia do organizmu (do krwi) znakowanej promieniotwórczo substancji, radioaktywnego izotopu (np. glukozy z węglem 11C; używa się izotopów węgla, tlenu, i azotu, a więc podstawowych pierwiastków organizmu człowieka). Skaner PET składa się z zestawu detektorów promieniowania powstałego w procesie anihilacji tych pozytonów. Metoda wykorzystuje fakt jednoczesnej emisji dwóch anihilacyjnych kwantów gamma pod kątem 180. Detektory umieszczone są w odpowiednim jarzmie (gantry) i pracują w systemie koincydencji. Impulsy z detektorów przy pomocy specjalnych zestawów elektronicznych przekazywane są do pamięci komputera i następnie podlegają obróbce, pozwalającej na uzyskiwanie obrazów dwu- i trójwymiarowych. Emitery pozytonów znakujące substancje wprowadzane do organizmu są na ogół produkowane przy pomocy dedykowanych, kompaktowych cyklotronów. Wśród stosowanych radiofarmaceutyków szczególne znaczenie mają te, które znakowane są radioizotopem 18 F o połówkowym czasie życia 2h. Fakt ten umożliwia transport radiofarmaceutyków na dość duże odległości, jednak czas transportu nie może być znacznie dłuższy niż ten czas życia. Technika PET przyczyniła się do rozwiązania szeregu problemów z zakresu patofizjologii chorób różnych narządów. Jej znaczenie w badaniach diagnostycznych oraz naukowych badaniach klinicznych jest coraz większe. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się połączenie technik PET (obrazy funkcjonalne) z technikami dającymi obrazy strukturalne (CT, NMR). Wynik badania pozwala onkologom precyzyjnie zaplanować i monitorować leczenie - już po pierwszym cyklu chemioterapii można stwierdzić, czy jest skuteczna. Do głównych celów programu zaliczamy: podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych oraz ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych, poprzez stworzenie sieci ośrodków PET w Polsce. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU Minimalne wyposażenie nowoczesnego ośrodka PET obejmuje: Kompaktowy cyklotron przyspieszający protony do energii powyżej 9 MeV, moduł(y) syntezy chemicznej, laboratorium kontroli jakości, 1

2 skaner (gamma-kamera przystosowana do pracy w modzie koincydencyjnym). Wśród radioizotopów znakujących radiofarmaceutyki PET szczególną rolę odgrywa substytut wodoru 18 F o połówkowym czasie życia równym 2h (większość pozostałych radioizotopów pozytonowych dla technik PET ma połówkowe czasy życia równe lub krótsze od 20 min.). Dlatego radiofarmaceutyki znakowane 18 F (jak fluoro-deoxy-glukoza) znalazły największe zastosowanie: mogą one być transportowane do skanerów nie usytuowanych bezpośrednio przy produkującym fluor cyklotronie. ZASTOSOWANIA TOMOGRAFII POZYTONOWEJ Techniki funkcjonalnego obrazowania PET stosuje się zarówno w pracach badawczych jak i diagnostyce medycznej. Jednym z pierwszych zastosowań techniki PET były badania neurologiczne, takie jak fizjologia działania mózgu czy badanie układów neurochemicznych. Mierzy się na przykład umiejscowienie i wzrost aktywności struktur mózgowych przy różnych bodźcach zewnętrznych lub też w różnych stanach chorobowych (choroba Parkinsona, Altzheimera,). Obrazowania PET odgrywać mogą dużą rolę w określeniu położenia, wielkości i zmian czasowych ekspresji genów terapeutycznych. W badaniach farmakologicznych, często przy zastosowaniu mikroskanera zwierzęcego, testuje się zachowanie w organizmie (farmakokinetyka i farmako-dynamika) leków w ich fazie przed-klinicznej. W diagnostyce medycznej techniki PET znalazły szerokie zastosowanie w : onkologii (ok. 80% badań), neurologii (ok. 15 % badań), kardiologii (ok. 5% badań). Ponadto, choć w znacznie mniejszym stopniu, prowadzi się diagnostykę chorób zakaźnych, w tym również HIV, czy też diagnostykę zaburzeń funkcjonalnych w pediatrii. Techniki Tomografii Pozytonowej (PET) pozwalają na obrazowanie procesów fizjologicznych w żywych organizmach. Przy ich pomocy prowadzone są w wielu ośrodkach na świecie prace badawcze z zakresu medycyny, biologii, farmakologii, genetyki. Czułość metody jest na tyle duża, że wynik badania pozwala na dokładne określenie lokalizacji, a przede wszystkim stopnia zaawansowania schorzenia. Dzięki temu możliwe jest właściwe planowanie terapii. Dotychczasowe doświadczenia ośrodków zagranicznych wskazują, że liczba onkologicznych zabiegów operacyjnych jest mniejsza o ok %, jeśli kwalifikacja do leczenia oparta została na podstawie badania PET (część zmian uważanych za nowotworowe, na podstawie badania PET zostaje określonych jako łagodne; u części chorych dopiero badanie PET wykazuje znacznie większe zaawansowanie choroby niż dotychczasowe metody diagnostyki). Ze względu na koszty metody i liczbę chorych ze wskazaniami do tego badania przyjmuje się, że w początkowym okresie jeden ośrodek PET powinien przypadać na 10 mln. mieszkańców. Obecnie w Europie zainstalowanych jest ponad sto skanerów (PET, PET-CT) dedykowanych do badań z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych emiterami pozytonów. Ośrodki PET działają lub są w trakcie zaawansowanej budowy w Czechach, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech i w Rosji. 2

3 Według raportu Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, w Niemczech wykonuje się 0.34 badań/1000 mieszkańców rocznie. Szacunki oparte o te dane wskazują, że zapotrzebowanie na badania tego typu w naszym kraju wynosi około rocznie. Liczba wykonywanych badań na jednym aparacie w różnych krajach jest bardzo zróżnicowana (zależy w dużym stopniu od liczby aparatów). Wynosi ona około badań rocznie. Stosując nowoczesne rozwiązania skracające czas badania do min. możliwe jest wykonanie około 10 badań dziennie. Tak więc przy odpowiedniej organizacji pracy jeden ośrodek PET może wykonać rocznie ok badań. Dane te potwierdzają, że w Polsce w pierwszym etapie powinny zostać zorganizowane 4 ośrodki. Ośrodki te powinny być umieszczone w centrach akademickich i instytutach, tak aby mogły być realizowane zarówno badania kliniczne, jak i naukowe. Nowe ośrodki PET powinny być odpowiednio zlokalizowane w części centralnej, południowej i wschodniej Polski (pacjenci z regionu zachodniego badani byliby w ośrodku bydgoskim). Realizacja PET w Polsce powinna być podporządkowana dwóm zasadniczym celom: 1. standardowa diagnostyka obrazowa PET w jednostkach chorobowych tego wymagających wg ścisłych kryteriów kwalifikacji zatwierdzonych przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, obowiązujących na terenie całego kraju. 2. wysokospecjalistyczne obrazowanie czynnościowe, metabolizmu i potencjału proliferacyjnego w uwzględnieniu fuzji obrazów PET-TK-NMR. Wymagane warunki lokalizacji skanerów PET dla realizacji celów 1 i 2: a) Diagnostyka PET jest głównie (80%) wykorzystywana przez onkologię, w tym przede wszystkim dla optymalizacji radioterapii i w około 20 % dla potrzeb innych specjalności medycznych (neurologia, neurochirurgia, pediatria, kardiologia). Skanery PET powinny być zatem instalowane głównie w pełnoprofilowych ośrodkach onkologicznych z dostępem dla innych specjalności medycznych. b) Ośrodek onkologiczny, o którym mowa powinien być pełnoprofilowym centrum onkologii z Zakładem Radioterapii wykorzystującym oprócz terapii standardowej, wysokospecjalistyczną trójwymiarową radioterapię konformalną, brachyterapię oraz posiadającym w swoim wyposażeniu TK i NMR. To umożliwia realizację założonych celów 1 i 2 oraz spełni warunek pełnego wykorzystania skanera PET. Nieobligatoryjnym warunkiem jest, aby przynajmniej część takich ośrodków była ośrodkami również naukowymi lub w bliskim zasięgu silnego medycznego ośrodka akademickiego. Ten warunek jest konieczny, aby sieć PET w swojej całości mogła nawiązać do aktualnych tendencji światowych zmierzających do wprowadzenia molekularnie, obszarowo i czynnościowo (PET-TK-NMR) indywidualnej celowanej terapii chorób nowotworowych. Ten cel należy uznać za nadrzędny biorąc pod uwagę duże koszty inwestycyjne przewidywane dla Polskiej Sieci PET. Wykorzystanie tej sieci tylko dla jeszcze jednej procedury diagnostycznej będzie merytorycznie i finansowo nieuzasadnione. c) Warunki określone w pkt. b) spełnia aktualnie 9 onkologicznych ośrodków o III 0 referencyjności. 3

4 OBECNA SYTUACJA W POLSCE a) Ośrodek Bydgoski W Polsce został uruchomiony, jak do tej pory, tylko jeden ośrodek PET w marcu 2003 r. Urządzenie zostało zakupione w całości z funduszy własnych Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy, bez dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa. Ośrodek ten dysponuje aparatem typu PET-CT, cyklotronem do produkcji automatycznym zestawem do syntezy radiofarmaceutyku fluoro-deoksy-glukozy (FDG) oraz dyspenserem FDG. Potencjalne możliwości ośrodka są bardzo duże. Ograniczeniem dla wykorzystania badań PET w roku 2004 i na początku roku 2005 był poziom finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O ile w 2004 roku zawarty kontrakt zapewniał pokrycie rzeczywistych kosztów badania, a ograniczenia dotyczyły ilości badań, to w roku 2005, przy zwiększonej ich ilości proponowana przez NFZ stawka za wykonanie badania nie pokrywa jego rzeczywistych kosztów. b) Ośrodek Warszawski W oparciu o decyzję Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz o projekt współpracy technicznej z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego powstaje Oddział Produkcji Radiofarmaceutyków dla Warszawskiego Ośrodka Tomografii Pozytonowej. Uruchomienie produkcji podstawowego radiofarmaceutyku FDG przewidywane jest na koniec roku F, Oprócz istniejącej już instalacji PET w Bydgoszczy (1 skaner) zaawansowane są prace logistyczne i inwestycyjne w: I. Warszawskim Konsorcjum PET z docelową liczbą skanerów 3-4, II. Sieć PET Polski Południowej obejmujących Instytut Onkologii w Gliwicach i w Krakowie oraz Wrocław z docelową liczbą skanerów 3 (4) III. Skanery PET w Kielcach, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi (4), co daje łącznie planowaną liczbę skanerów (w tym jeden już działający w Bydgoszczy). UZASADNIENIE Postęp technologiczny sprawia, że instrumenty do badań stają się coraz bardziej dokładne, ale niestety nie koniecznie dostępne dla wszystkich. Tomografia Pozytonowa pozwala z niemal stuprocentową pewnością wykryć ogniska choroby nowotworowej. PET pozwala dokładnie określić, gdzie znajduje się guz nowotworowy i czy występują przerzuty. To bardzo istotne z punktu widzenia dalszego leczenia. Badanie przypomina diagnostykę przy pomocy zwykłego tomografu komputerowego, z tą różnicą, że przed badaniem pacjentowi podawany jest dożylnie środek radioaktywny (to jeden z zasadniczych elementów tego badania). U chorego, któremu podano środek radioaktywny, komórki rakowe wykazują zwiększoną emisję promieniowania gamma. To zjawisko występuje praktycznie w większości 4

5 nowotworów i jest znakiem, że w organizmie przebiega proces chorobowy. W czasie badania PET ciało pacjenta otrzymuje dawkę promieniowania zbliżoną do tej, która towarzyszy zwykłemu badaniu rentgenowskiemu. W Polsce pracuje na razie tylko jeden nowoczesny skaner PET. Znajduje się on w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Metodę PET wykorzystuje się najczęściej, w celu: 1. zdiagnozowania wczesnych stanów nowotworowych; 2. sprawdzenia, czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów; 3. zlokalizowania ognisk patologicznych; 4. monitorowania efektów prowadzonej terapii; 5. poszukiwania ognisk zapalnych w całym ciele. Tomografia pozytonowa (PET) stanowi wyspecjalizowany system, który łączy wczesną ocenę biochemicznej patologii z dokładną jej lokalizacją dokonywaną przez komputerową rekonstrukcję obrazu. Do organizmu wprowadza się związek chemiczny z oczekiwaną zwiększoną biologiczną aktywnością w ogniskach patologicznych. Związek ten jest znakowany radioaktywnym izotopem (np. glukoza znakowana fluorem F-18), który rozpadając się emituje pozyton. Pozyton niemal natychmiast oddziałuje z elektronem otoczenia i obydwie cząstki anihilują zgodnie z prawami fizyki. Powstają dwa kwanty promieniowania gamma poruszające się w przeciwne strony wzdłuż tego samego kierunku. Kwanty te przenikają przez otaczającą tkankę i są rejestrowane przez odpowiednio umieszczone detektory. Informacja o ilości fotonów gamma zarejestrowanych przez detektory jest przesyłana do komputera, który buduje przestrzenny rozkład radioaktywności w ciele pacjenta. Intensywność sygnału w danej części ciała jest proporcjonalna do ilości zgromadzonego w danym miejscu radioizotopowego znacznika. Tam gdzie są zmiany nowotworowe (tzn. tam gdzie została pochłonięta największa ilość radioizotopu) występują ogniska o największej intensywności świecenia. Badanie trwa około 30 minut. Badanie PET pozwala na wczesne wykrycie procesu nowotworowego i jego zaawansowania, a tym samym wybór odpowiedniej terapii. Poza tym u wielu pacjentów dopiero badanie tomografem pozytonowym pokazuje, że proces nowotworowy, na przykład w raku jelita grubego czy czerniaku złośliwym, jest tak rozległy, że operacja wycięcia guza nie będzie skuteczna. W takiej sytuacji zamiast obciążać organizm pacjenta niepotrzebnym zabiegiem, można spróbować innej metody leczenia albo skupić się na opiece paliatywnej. Podobnie jest w wypadku chemioterapii - zamiast stosować przez wiele tygodni nieskuteczny, drogi lek, można szybko zmienić go na inny. OPIS PROGRAMU CELE PROGRAMU: - podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych; - stworzenie sieci ośrodków PET w Polsce. Ze względu na koszty metody i liczbę chorych ze wskazaniami do tego badania przyjmuje się, że w początkowym okresie jeden ośrodek PET powinien przypadać na 10 mln. mieszkańców. Zapotrzebowanie na badania tego typu w Polsce wynosi około rocznie. Przy odpowiedniej organizacji pracy jeden ośrodek PET może wykonać rocznie ok

6 badań. Dane te potwierdzają, że w Polsce w pierwszym etapie powinny zostać zorganizowane 4 ośrodki. Rozmieszczenie terytorialne aparatury powinno uwzględniać m.in.: dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna), przygotowanie kadry do obsługi aparatury (duże ośrodki akademickie), infrastrukturę techniczną (pomieszczenia) do zainstalowania sprzętu. Program zakłada powołanie I etapu sieci, składającej się z 4 ośrodków wyposażonych w cyklotrony (Bydgoszcz oraz 3 nowe lokalizacje) oraz ośrodków satelitarnych, które zostaną wyposażone w skanery PET-CT. Dla proponowanej liczby skanerów PET ich pełne wykorzystanie mogą zapewnić 3-4 cyklotrony produkujące radioizotopy. Przy aktualnie działającym standardowym cyklotronie w Bydgoszczy priorytetowe lokalizacje to: - 1 pełnoprofilowy cyklotron w Warszawie, - 1 pełnoprofilowy cyklotron w Gliwicach. Lokalizacja ewentualnego 4 cyklotronu powinna zależeć od stopnia sprawności dystrybucji radioizotopów z w/w trzech cyklotronów do ośrodków posiadających skanery PET i stopień zabezpieczenia ich potrzeb wykonawczych. Przewidywana lokalizacja ośrodków PET : SKANER PET CYKLOTRON Bydgoszcz Bydgoszcz Poznań Gdańsk SKANER PET CYKLOTRON Warszawa (1-2) Warszawa Łódź Kielce SKANER PET CYKLOTRON Gliwice Gliwice Kraków Wrocław I. Wymagania, dotyczące ośrodków, w których może zostać uruchomione centrum produkcji radiofarmaceutyków: 1. Ośrodek musi posiadać: odpowiednie pomieszczenie do umieszczenia cyklotronu wraz z tarczami, laboratorium syntez radiofarmaceutyków (możliwość wybudowania lub zaadoptowania pomieszczenia dla laboratorium syntez radiofarmaceutyków), laboratorium kontroli jakości wyprodukowanych radiofarmaceutyków (możliwość wybudowania lub zaadoptowania pomieszczeia dla laboratorium kontroli jakości wyprodukowanych radiofarmaceutyków), magazyn odpadów promieniotwórczych. 2. Kadra, przy dwuzmianowej produkcji radiofarmaceutyku: co najmniej 1 fizyk lub inżynier znający się na technice cyklotronowej, co najmniej 2 operatorów cyklotronu, 6

7 co najmniej 2 radiochemików w stopniu mgr lub dr, co najmniej 2 techników chemików, co najmniej 1 farmaceuta. 3. Wyposażenie: cyklotron, syntezer radiofarmaceutyku FDG, dyspenser radiofarmaceutyku FDG, zestaw kontroli jakości wyprodukowanego FDG, system kontroli radiologicznej, systemy klimatyzacyjne pomieszczeń produkcyjnych spełniające wymogi GMP. 4. Ośrodek musi spełniać wymogi GMP i Farmakopei Europejskiej dotyczącej tego typu produkcji. 5. Pożądana jest obecność ośrodków PET wyposażonych tylko w skanery w odległościach pozwalających na transport produktu do 2 godzin od centrum produkującego. Jest to znaczące podwyższenie efektywności funkcjonowania ośrodka produkującego radiofarmaceutyki i tym samym obniżenie kosztów budowania sieci PET w Polsce. II. Kryteria, na podstawie których zostaną wybrane ośrodki I etapu: 1. Ośrodek jest pełnoprofilowym szpitalem klinicznym, instytutem lub centrum onkologii, posiadającym w swojej strukturze zakład medycyny nuklearnej i/lub zakład radioterapii, wyposażony w aparaturę terapeutyczną i urządzenia pomocnicze, umożliwiające realizację trójwymiarowej radioterapii konformalnej (warunkowo z modulacją intensywności dawki) i wykonuje te procedury. 2. Ośrodek ma przygotowaną infrastrukturę do instalacji urządzenia PET-CT. 3. Ośrodek posiada pracownię do dozowania radiofarmaceutyków wraz z odpowiednim miernikiem radioaktywności oraz odpowiednie pomieszczenia dla osób badanych. 4. Wymagania dla ośrodków onkologicznych: a) dysponowanie własnym TK i NMR z przekazem obrazów i danych do systemów planowania radioterapii (brachyterapii), b) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem konformalnej radioterapii; c) realizowanie programów naukowych lub współpraca z ośrodkiem akademickim w zakresie onkologicznej diagnostyki molekularnej; d) możliwość korzystania z diagnostyki PET dla potrzeb innych specjalności medycznych. 5. Wymagania dla pozostałych ośrodków: a) akademicki, pełnoprofilowy szpital kliniczny, b) współpraca z ośrodkami onkologicznymi, c) udzielanie świadczeń z zakresu neurologii i kardiologii, d) realizowanie programów naukowych. Kadra: kierownikiem ośrodka PET musi być samodzielny pracownik nauki, co najmniej 2 inżynierów, 2 lekarzy specjalistów z zakresu medycyny nuklearnej, 2 wyspecjalizowane pielęgniarki, technik ze specjalnością radiochemika, informatyk (dopuszcza się część etatu). Wyposażenie: 7

8 gamma kamera typu SPECT wymagana co najmniej dwuletnia praktyka w stosowaniu tej kamery do celów diagnostyki medycznej, system ochrony radiologicznej. Lokalizacja: Ośrodek winien być umieszczony w jednostce odległej najwyżej 2 godziny drogi od istniejącego lub będącego w budowie ośrodka produkcji radiofarmaceutyków. Kryteria przeznaczenia środków finansowych w roku 2005: zaawansowanie inwestycji w infrastrukturę do instalacji urządzenia PET; kadra specjalistów, zaawansowanie inwestycji w sprzęt PET. Wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów: 1. Liczba nieprawidłowych wyników. 2. Monitorowanie przez ośrodki skuteczności diagnostycznej. KOSZTORYS Środki angażowane na realizację zadań programu są wydatkami inwestycyjnymi (majątkowymi), przeznaczonymi na dofinansowanie inwestycji budowlanych, mających na celu dostosowanie infrastruktury do instalacji aparatury oraz na zakup urządzeń pozytonowej tomografii emisyjnej. Możliwość udziału finansowego samorządu terytorialnego lub innego organu założycielskiego w proces doposażenia istniejącego zakładu jest elementem pożądanym dla realizacji powyższych zadań. KOSZT WYPOSAŻENIA OŚRODKA PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKU FDG Lp. Nazwa aparatury Szacunkowa cena aparatury netto w [ ] Cena aparatury netto w zł przy przeliczniku z dnia r. 22% VAT w [zł] Cena urządzenia brutto w zł przy przeliczniku z dnia r. 1 2 Cyklotron o energii do 18 MeV ze wszystkimi zasilaczami, pierwotnym układem chłodzenia, niezbędną elektroniką sterującą oraz jedną kompletną tarczą z pełnym wyposażeniem do produkcji 18 F - Dwa moduły syntezy substancji biologicznie czynnej FDG z oprogramowaniem sterującym do zdalnej kontroli wraz z niezbędnym wyposażeniem

9 Podwójna komora gorąca dla modułów syntezy FDG Automatyczny dyspenser FDG do fiolek/strzykawek z kalibratorem dawki i niezbędną komorą gorącą Wyposażenie dodatkowe zawierające m.in.: wolframowe pojemniki osłonowe na fiolki z FDG, wózek transportowy, kosz na odpady radioaktywne, wyciąg chemiczny z laminarnym przepływem powietrza i osłonami ołowianymi, standardowy wyciąg chemiczny, stanowisko zapewniające osłonę ołowianą klatki piersiowej, itp.) Wyposażenie laboratorium kontroli jakości: 1 chromatograf cieczowy (HPLC) 1 chromatograf gazowy (GC) 1 wielokanałowy analizator widma 1 osmometr 1 ph-metr 1 chromatograf cienkowarstwowy (TLC) 1 tester Pyrogenowy (LAL) system zbierania i przechowywania danych miernik aktywności Ogólne wyposażenie laboratorium w tym urządzenie do mikrodestylacji wody wzbogaconej w 18 O Kompletny system kontroli radiologicznej ośrodka wraz z osłonami linii przesyłowych radioizotopów pomiędzy cyklotronem a pomieszczeniami radiochemii Uzyskanie warunków GMP RAZEM Szacunkowy koszt 64 rzędowego skanera PET-CT wynosi zł. Należy rozważyć zakup 2-3 skanerów obsługiwanych przez 1 cyklotron. Źródła finansowania tej inwestycji powinny uwzględniać wykorzystanie funduszy centralnych, pomocowych funduszy unijnych, a także udziału własnego zainteresowanych 9

10 stron. Środki finansowe z budżetu Ministra Zdrowia na realizację programu w roku zł. (środki majątkowe). Realizacja programu obejmuje lata W roku 2005 zostanie wyłoniona sieć ośrodków PET w Polsce. Wyłonione jednostki będą uzyskiwały środki finansowe na realizację programu w kolejnych latach jego realizacji, po uzyskaniu pozytywnej oceny ekspertów w dziedzinie medycyny nuklearnej, onkologii (radioterapii i radiodiagnostyki) oraz fizyki medycznej. Kryteria przeznaczenia środków finansowych w roku 2005: zaawansowanie inwestycji w infrastrukturę do instalacji urządzenia PET; kadra specjalistów, zaawansowanie inwestycji w sprzęt PET. Harmonogram: 2005 sieć, rozbudowanie infrastruktury niezbędnej dla powstania ośrodka, w ramach zaplanowanej na realizację zadania kwoty w wysokości 10 mln. PLN 1. W roku 2005 zostaną dofinansowane ośrodki, które rozpoczęły już przygotowania do uruchomienia PET. 2. Finansowanie obejmie prace przygotowawcze do uruchomienia cyklotronu bądź skanera PET-CT. 3. Dofinansowanie inwestycji będzie uzależnione od stanu przygotowań poszczególnych ośrodków (zainwestowane bądź zaangażowane środki pozabudżetowe). 10

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna), Załącznik 1 OPIS PROGRAMU CELE PROGRAMU: - podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych; -

Bardziej szczegółowo

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy 1) gamma kamera planarna lub scyntygraf;

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku.

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku. WSTĘP Technika PET, obok MRI, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod obrazowych w medycynie. Przełomowymi wydarzeniami w rozwoju PET było wprowadzenie wielorzędowych gamma kamer,

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Katarzyna Fronczewska-Wieniawska Małgorzata Kobylecka Leszek Królicki Zakład Medycyny Nuklearnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne Czerwiec 2013 GRUPA VOXEL Usługi medyczne e mózgowia - traktografia DTI Produkcja Usługi komplementarne RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne WEB

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Katarzyna Fronczewska-Wieniawska Małgorzata Kobylecka Leszek Królicki Zakład Medycyny Nuklearnej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych Wykład 11 Zastosowania fizyki jądrowej w medycynie Medycyna nuklearna Medycyna nuklearna - dział medycyny zajmujący się bezpiecznym zastosowaniem izotopów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Sprzęt stosowany w pozytonowej tomografii emisyjnej

Sprzęt stosowany w pozytonowej tomografii emisyjnej Sprzęt stosowany w pozytonowej tomografii emisyjnej Skaner PET-CT stanowi połączony w jedno urządzenie zespół dwóch tomografów, tomografu rentgenowskiego oraz tomografu PET. W artykule przedstawiono opis

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów

Prezentacja dla Inwestorów Prezentacja dla Inwestorów Marzec 2014 Grupa Voxel 1 GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na produkcję radiofarmaceutyków

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na produkcję radiofarmaceutyków SYNEKTIK S.A. Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na produkcję radiofarmaceutyków Warszawa, 29 listopada 2011 MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych

Bardziej szczegółowo

PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA

PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA USŁUG MEDYCZYNYCH STRATEGIA ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ DO 2020 ROKU KARTA 6 Karta 6 - Ponadregionalne Specjalistyczne Centra Usług Medycznych Zintegrowany, Wielodyscyplinarny

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii

Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI Jakość życia Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie dr n. med. Anna Staszecka Prokop Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

PET. Positron Emission Tomography. Tomograf PET. Wytwórnia radiofarmaceutyków linia technologiczna. Wytwórnia radiofarmaceutyków centrum sterowania

PET. Positron Emission Tomography. Tomograf PET. Wytwórnia radiofarmaceutyków linia technologiczna. Wytwórnia radiofarmaceutyków centrum sterowania PET Positron Emission Tomography Technika PET zastępuje obecnie starszą i gorszą technikę SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). PET oferuje znacznie lepszą rozdzielczość przestrzenną niż

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: 1. Partnerzy projektu 2. Badania obrazowe serca 3. Cele 4. Techniki obrazowe serca stosowane w Projekcie 5. Rezultaty

Zagadnienia: 1. Partnerzy projektu 2. Badania obrazowe serca 3. Cele 4. Techniki obrazowe serca stosowane w Projekcie 5. Rezultaty Zagadnienia: 1. Partnerzy projektu 2. Badania obrazowe serca 3. Cele 4. Techniki obrazowe serca stosowane w Projekcie 5. Rezultaty 1. Partnerzy projektu Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Symultaniczny PET/MR zastosowanie w pediatrii

Symultaniczny PET/MR zastosowanie w pediatrii Symultaniczny PET/MR zastosowanie w pediatrii Dr n. med. Małgorzata Mojsak Kierownik Samodzielnej Pracowni Laboratorium Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Symultaniczny PET/MR

Bardziej szczegółowo

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS AKCELERATOR W CERN Chociaż akceleratory zostały wynalezione dla fizyki cząstek elementarnych, to tysięcy z nich używa się w innych gałęziach nauki, a także w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1062

Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1062 Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1062 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna Fizyka Medyczna Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Wiedza i doświadczenie lekarza to wypadkowa wielu dziedzin: Specjalność: Fizyka Medyczna Czego możecie się

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Medycyna nuklearna radiofarmaceutyków,

WSTĘP Medycyna nuklearna radiofarmaceutyków, I. WSTĘP Medycyna nuklearna jest specjalnością medyczną zajmującą się bezpiecznymi i względnie tanimi technikami izotopowymi zarówno obrazowania stanu narządów wewnętrznych, jak i terapii. Pozwala ona

Bardziej szczegółowo

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie Dariusz Pawlak Sympozjum 2016 Narodowego Centrum Badań Jądrowych 5 październik 2016 Narodowe Centrum Badań jądrowych

Bardziej szczegółowo

PET Pozytonowa Emisyjna Tomografia. ZMN CSK UM Łódź

PET Pozytonowa Emisyjna Tomografia. ZMN CSK UM Łódź PET Pozytonowa Emisyjna Tomografia ZMN CSK UM Łódź PET - zasady działania W diagnostyce PET stosowane są izotopy promieniotwórcze emitujące promieniowanie b + (pozytony) Wyemitowany z jądra pozyton napotyka

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA w praktyce klinicznej chorób

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET 18 Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET Ines Moskal Studentka, Instytut Fizyki UJ Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania dotyczące usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Emisja prywatna - prezentacja inwestorska. Marzec 2013 Doradca finansowy Emitenta:

Emisja prywatna - prezentacja inwestorska. Marzec 2013 Doradca finansowy Emitenta: Emisja prywatna - prezentacja inwestorska Marzec 2013 Doradca finansowy Emitenta: GRUPA VOXEL Usługi medyczne e mózgowia - traktografia DTI Produkcja Usługi komplementarne RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie

Bardziej szczegółowo

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zasady działania pozytonowego tomografu emisyjnego. W doświadczeniu użyjemy detektory scyntylacyjne

Bardziej szczegółowo

Klinika Endokrynologii [1]

Klinika Endokrynologii [1] Klinika Endokrynologii [1] Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 181 fax 41 3456882 Kierownik kliniki: dr. hab. n. med. Aldona Kowalska (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej, endokrynolog

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: instalowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim.

Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Bogdan Małkowski Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii Bydgoszcz Zastosowanie fluorodeoksyglukozy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET [1]

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET [1] Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET [1] Dane kontaktowe: rejestracja tel.: 41 36-74-850 sekretariat, tel.: 41 36-74-860 fax: 41 36-74-887 e-mail: zmnsco@onkol.kielce.pl [2] Kierownik: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu Jezierska Karolina uprawnienia zawodowe szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI III część zakres Radioterapia KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

DZIENNIK PRAKTYKI III część zakres Radioterapia KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA DZIENNIK PRAKTYKI III część zakres Radioterapia KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA Imię i nazwisko studenta. Numer albumu.. Rok/sem.... Specjalność Opiekun w instytucji Opiekun z ramienia uczelni. Nazwa zakładu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego

Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego Marek Chojnowski II Letnia Szkoła Energetyki i Chemii Jądrowej Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostnostawowego

Bardziej szczegółowo

Med-fizykadla nie-fizyków. mgr inż. Anna Kozłowska Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Med-fizykadla nie-fizyków. mgr inż. Anna Kozłowska Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Med-fizykadla nie-fizyków mgr inż. Anna Kozłowska Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 1 Plan prezentacji Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) Tomografia komputerowa (CT) Scyntygrafia Radioterapia 2 Pozytonowa

Bardziej szczegółowo

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Wykład 4, 10 kwietnia 2018 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Obrazowanie w medycynie

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Radiofarmaceutyki w Polsce

Radiofarmaceutyki w Polsce Radiofarmaceutyki w Polsce Tomografia pozytonowa PET, jedna z najdokładniejszych technik śledzenia procesów zachodzących w organizmie pacjenta, wymaga precyzyjnie skonstruowanych, nietrwałych substancji

Bardziej szczegółowo

Fundusz ratunkowy jako perspektywa dla leczenia osób z chorobami rzadkimi

Fundusz ratunkowy jako perspektywa dla leczenia osób z chorobami rzadkimi Fundusz ratunkowy jako perspektywa dla leczenia osób z chorobami rzadkimi Wiesław Wiktor Jędrzejczak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W VOXEL?

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W VOXEL? ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) wyłącznie dla celów promocyjnych i w żadnych okolicznościach nie może stanowić podstawy podjęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA W RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

OCENA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA W RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ OCENA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA W RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ Kontrolowane zagadnienia Podstawa prawna INFORMACJE O DOKUMENTACJI Jednostka posiada inspektora ochrony radiologicznej Art. 7 ust. 3 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KaŜde badanie z uŝyciem promieniowania jonizującego teoretycznie moŝe wywołać niekorzystne skutki biologiczne w naszym organizmie. Dotyczy to zarówno

KaŜde badanie z uŝyciem promieniowania jonizującego teoretycznie moŝe wywołać niekorzystne skutki biologiczne w naszym organizmie. Dotyczy to zarówno Medycyna Nuklearna Medycyna nuklearna zajmuje się zastosowaniem izotopów promieniotwórczych w diagnozowaniu chorób oraz w ich leczeniu. Izotop jest odmianą tego samego pierwiastka, który posiada taką samą

Bardziej szczegółowo

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii We wtorek, 15 września br. w obecności wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego,, marszałka Mieczysława Baszko,i członkówi zarządu, posłów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

J E Z I E R S K A K A R O L I N A

J E Z I E R S K A K A R O L I N A Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Zapobieganie i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. J E Z I E R S K A K A R O L I N A Wypadek

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Absolwent kierunku technik elektroradiolog będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych mgr Helena Harmansa Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Opolu DOSIOR - Opole 26.XI.2011r. Ustawa z 29 listopada 2000r. Prawo atomowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MEDYCYNY NUKLEARNEJ. TOMOGRAFIA PET Wykład 12

TECHNIKI MEDYCYNY NUKLEARNEJ. TOMOGRAFIA PET Wykład 12 TECHNIKI MEDYCYNY NUKLEARNEJ TOMOGRAFIA PET Wykład 12 Positron Emission Tomography PET Emisyjna Tomografia Pozytonowa Umożliwia rekonstrukcję tomograficzną przestrz rozkładu aktywności izotopu poprzez

Bardziej szczegółowo

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Realizacja planów sukces czy porażka? Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych PIOTR WASILEWSKI Szybki wzrost liczby zachorowań na nowotwory oraz niezadowalające wyniki leczenia, wymagające podjęcia

Bardziej szczegółowo

Choroby genetycznie uwarunkowane edukacja i diagnostyka

Choroby genetycznie uwarunkowane edukacja i diagnostyka Instytut Matki i Dziecka realizuje projekt Choroby genetycznie uwarunkowane edukacja i diagnostyka współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Wawelska 15B, Warszawa, Polska

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Wawelska 15B, Warszawa, Polska C ertyfikat N r: 2 5 8 756-2018-AQ-POL-RvA Data pierws zej c ertyfikacji: 0 6 kwietnia 2 012 Ważnoś ć c ertyfikatu: 2 7 maja 2 0 1 9-0 5 kwietnia 2 021 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego

Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego 1. Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. RAZEM BUDUJEMY JAKOŚĆ W RADIOLOGII. Realizacja strategii rozwoju

SYNEKTIK S.A. RAZEM BUDUJEMY JAKOŚĆ W RADIOLOGII. Realizacja strategii rozwoju SYNEKTIK S.A. RAZEM BUDUJEMY JAKOŚĆ W RADIOLOGII Realizacja strategii rozwoju 2011-2014 Warszawa, październik 2014 FAKTY 2011-2014 Sprzedaż (w mln PLN) EBITDA (w mln PLN) 80 14 70 12 60 50 40 30 20 10

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ Warszawa 1999 (c)copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa informacje dla pacjentów PET/CT 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ. Kod. Lp. ICD TK głowy bez środka kontrastującego 1. Personel:

ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ. Kod. Lp. ICD TK głowy bez środka kontrastującego 1. Personel: ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MIMINAMLNYCH WYMAGAŃ DLA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMUPTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody obrazowania w medycynie nuklearnej

Współczesne metody obrazowania w medycynie nuklearnej Współczesne metody obrazowania w medycynie nuklearnej prof. Jacek Kuśmierek Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kamera Scyntylacyjna 2013r. 1958r. Kamery scyntylacyjne SPECT (2 głowice)

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK MONTAŻ FINANSOWY Lp. NAZWA ZADANIA UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA Całkowity koszt zadania środki własne środki z budżetu województwa środki zewnętrzne Dział realizujący 1 Modernizacja Oddziału Zakaźnego

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej Wyniki badania ankietowego

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej Wyniki badania ankietowego PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej Wyniki badania ankietowego Warszawa, 24 kwietnia 2018 r. Cancer Care: Assuring quality to improve survival,

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ I ZAKRES: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ I ZAKRES: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ I ZAKRES: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Imię i nazwisko studenta.... Numer albumu.. Rok/sem. studiów... Specjalność Opiekun w instytucji Opiekun z ramienia uczelni.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Procedur wykorzystania aparatury

Bardziej szczegółowo

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid http://www.maggiedeblock.be/2005/11/18/resolutie-inzake-de-klinischebiologie/ Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Obecna Minister Zdrowia Maggy de Block wraz z Yolande Avontroodt, i Hilde Dierickx

Bardziej szczegółowo

Opis programu Leczenie radioizotopowe

Opis programu Leczenie radioizotopowe Opis programu Leczenie radioizotopowe I. Leczenie radioizotopowe z zastosowaniem 131-I Leczenie dotyczy schorzeń tarczycy (choroby Graves-Basedowa, wola guzowatego, guzów autonomicznych). Polega ono na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII 12.1 Radioterapia z zastosowaniem techniki konformalnej, niekoplanarnej, stereotaktycznej lub śródoperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia wybudowania centrum opieki długoterminowej w tym paliatywno-hospicyjnej z możliwością prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Marian Reinfuss CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE OCENA WARTOŚCI CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH 1. długość przeŝycia

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego W celu analizy narażenia na promieniowanie osoby, której podano radiofarmaceutyk, posłużymy się

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Dlaczego potrzebujemy nowy cyklotron? 100 dowolny narząd Zasieg/ cm 10 1 oko 0.1 100 1000 Energia/MeV Protony o

Bardziej szczegółowo

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać? Fizyka medyczna Czy warto ją wybrać? NASZ ZESPÓŁ PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA Kto jest kim: Jan J. Żebrowski (Dynamika Układów Nieliniowych, Seminarium Dyplomowe) Teodor Buchner (Analiza Sygnału w

Bardziej szczegółowo

Sławomir Wronka, 13.06.2008r

Sławomir Wronka, 13.06.2008r Accelerators and medicine Akceleratory i medycyna Sławomir Wronka, 13.06.2008r Akceleratory zastosowania Badania naukowe, CERN Medycyna Medycyna Sterylizacja sprzętu Diagnostyka Terapia Radioterapia standardowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Symbol cyfrowy [19] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - elektroradiolog..

Bardziej szczegółowo

TOP PICK NewConnect SYNEKTIK S.A. Warszawa sierpień S t r o n a

TOP PICK NewConnect SYNEKTIK S.A. Warszawa sierpień S t r o n a TOP PICK NewConnect SYNEKTIK S.A. Warszawa sierpień 2012 1 S t r o n a SYNEKTIK S.A. SPÓŁKA TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU NA OFEROWANE PRODUKTY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WYSOKĄ INNOWACYJNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

3 obszary opieki: Druga Opinia Medyczna, Opieka Medyczna na granicą, Opieka Ambulatoryjna w Polsce

3 obszary opieki: Druga Opinia Medyczna, Opieka Medyczna na granicą, Opieka Ambulatoryjna w Polsce Pakiet Medycyna bez Granic Best Doctors O produkcie Pakiet Medycyna bez granic - Best Doctors to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia opiekę medyczną na całym świecie w razie poważnego stanu

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo