REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/02/2014 Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia r Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lider Pojezierza, strukturę organizacyjną Biura, ramowy zakres działania, czynności i kompetencje Biura, służb księgowofinansowych Stowarzyszenia, zasady i procedurę wykonywania czynności kancelaryjnych, system nagród i kar oraz inne postanowienia związane z działalnością Biura Stowarzyszenia. 2 Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) LGD oznacza Lokalną Grupę Działania; 2) LSR oznacza Lokalną Strategię Rozwoju; 3) Rada LGD - oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Lider Pojezierza ; 4) Biuro oznacza Biuro Stowarzyszenia Lider Pojezierza ; 5) Zarząd oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza ; 6) Stowarzyszenie oznacza Stowarzyszenie Lider Pojezierza 3 Siedziba Biura Stowarzyszenia Lider Pojezierza znajduje się na obszarze jednej z 12 gmin Stowarzyszenia Lider Pojezierza Biuro prowadzi sprawy Zarządu i Stowarzyszenia między innymi poprzez inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę Zarządu i Rady LGD w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych. 2. Biuro służy realizacji celów i zadań Zarządu oraz Stowarzyszenia. 5 Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, uchwały Zarządu i Rady LGD oraz niniejszy regulamin. 1

2 6 Struktura Biura Stowarzyszenia Zarząd K - Kierownik Biura lub urzędujący członek Zarządu F Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD AK Specjalista ds. administracyjno -księgowych P - Specjalista ds. realizacji LSR i budowy nowej LSR Zespół ds. tworzenia nowej strategii na lata Biurem kieruje Kierownik Biura, zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza, który może z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania. 2. Kierownikiem Biura może zostać członek zarządu Stowarzyszenia. 3. Kierownik Biura podlega służbowo Zarządowi Stowarzyszenia. 4. Zarząd Stowarzyszenia może sporządzić okresową lub roczną ocenę pracy Kierownika Biura. 5. Na podstawie oceny przydziela Kierownikowi premię okresową lub roczną. 6. Wysokość premii nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia pracownika. Wysokość premii wraz z wynagrodzeniem nie może przekroczyć dwu i półkrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przypadającego na drugi rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy na działanie Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja. 7. W zakresie spraw związanych z obsługą Rady LGD Kierownik Biura współpracuje z Przewodniczącym Rady LGD. 8. Zarząd udziela pełnomocnictwa Kierownikowi Biura i do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia Na wniosek Kierownika Biura Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, zatwierdza ich kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie. 2. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 1) K - Kierownik Biura lub urzędujący członek Zarządu 2

3 2) P - Specjalista ds. Specjalista ds. realizacji LSR i nowej LSR ) AK Specjalista ds. obsługi administracyjno-księgowej 4) F - Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD. Podstawą zatrudnienia wszystkich w/w pracowników jest umowa cywilno-prawna. 3. PK. Punkty konsultacyjno-informacyjne Stowarzyszenia mogą prowadzić Konsultanci i doradcy Gminni wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia. Wykonywanie zlecenia nadzoruje Kierownik Biura LGD oraz merytorycznie Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD 4. Księgowość prowadzi Specjalista ds. obsługi administracyjno-księgowej. 5. Niektóre czynności niezbędne do realizowania LSR w ramach PROW, KSOW zlecane są osobom na podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach wykonywanych zleceń osoby realizujące zlecone zadanie podlegają bezpośrednio pod Kierownika Biura LGD. 6. Za projekty inne, niż realizowane w ramach PROW odpowiedzialni są Koordynatorzy Projektów finansowani w ramach realizowanych projektów. Koordynatorzy współpracują z Kierownikiem Biura. Za swoją pracę odpowiadają bezpośrednio przed Zarządem Stowarzyszenia. 7. Obsługę prawną Stowarzyszenia prowadzi podmiot zewnętrzny (kancelaria prawna) Zakres obowiązków ogólnych każdego pracownika Biura, bez względu na zajmowane stanowisko, obejmuje dokładne, terminowe, fachowe, sumienne i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie obowiązków określonych zakresem czynności i poleceniami przełożonego, a w szczególności: 1) posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących jego zakresu pracy, 2) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 3) zachowanie w tajemnicy (również po rozwiązaniu stosunku pracy) informacji dotyczących danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 4) przestrzeganie regulaminu pracy, 5) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p. pożarowej i ochrony mienia, 6) przestrzeganie drogi służbowej. 2. Każdy pracownik Biura jest odpowiedzialny służbowo przed bezpośrednim przełożonym za prawidłowe wykonanie obowiązków nałożonych na niego zakresem czynności, a w szczególności za: 1) jakość, rzetelność i sumienność wykonywanej przez niego pracy, 2) terminowość wykonywania otrzymanych poleceń, w tym: a. przedkładanie do akceptacji i sprawdzenia Kierownikowi Biura LGD dokumentów terminowych, przed upływem wyznaczonego terminu. b. przygotowywanie sprawozdań ze szkoleń, konferencji i imprez niezwłocznie po zakończeniu danego szkolenia, konferencji czy imprezy. 3) kontrolę formalną, merytoryczną i rachunkową załatwionych zagadnień i wykonywanych prac, 4) powierzone mu składniki majątkowe. 3

4 9 Kierownik Biura w ramach jego umocowania sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczofinansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, uchwał Zarządu i Rady LGD Kierownik Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień i nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. Wraz z pracownikami biura realizuje następujące zadania: 1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, 2) realizację zadań określonych przez Zarząd, 3) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 4) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 5) nadzór nad zasadnością wydatków i przebiegiem realizacji działań organizacji pozarządowych realizujących zadania Stowarzyszenia wpisane w działanie Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 6) nadzór nad przygotowywaniem i złożeniem wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz nad prawidłowością realizacji projektów PROW, w tym w zakresie działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 7) nadzór nad przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej projektów PROW zgodnie z warunkami umów o przyznanie pomocy finansowej oraz rozliczenie uzyskanego przez LGD dofinansowania i składanie wniosków o płatność, w tym w zakresie działania Funkcjonowanie LGD, 8) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia, 9) planowanie, koordynacja oraz kontrola pracy Biura, 10) opracowywanie regulaminów, zasad pracy i zakresów obowiązków dla pracowników Biura, 11) koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR. 12) Nadzór nad płynnością finansową Stowarzyszenia. 13) Nadzór nad zasadnością wydatków i przebiegiem realizacji działań organizacji pozarządowych realizujących zadania Stowarzyszenia wpisane w działanie. 14) Prowadzenie zwykłego Zarządu. 15) Koordynowanie sprawami funkcjonowania zespołów tematycznych Rady LGD. 16) nadzór nad pracą osób zatrudnionych w Biurze LGD, 17) nadzór nad dokumentacja kadrową pracowników biura, 18) współpracę z pracownikami Biura i udzielanie im w miarę możności pomocy fachowej, 19) prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy, 20) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu i Rady LGD, 21) nadzór nad sporządzaniem protokołów oraz odpisów uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom, 22) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji członkowskiej, 4

5 23) opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia, 24) nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, 25) udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 26) utrzymywanie kontaktu z członkami Stowarzyszenia, 27) inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, 28) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji i naprawy, 29) nadzór nad informowaniem potencjalnych beneficjentów o zasadach, trybie naboru oraz sposobie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, 30) nadzór nad przygotowaniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, 31) nadzór nad przyjmowaniem i rejestrowaniem wniosków o przyznanie pomocy, 32) nadzór nad organizacją oraz wsparciem merytorycznym pracy Rady LGD 33) nadzór nad gromadzeniem i przechowywanie dokumentów związanych z obsługą wniosków beneficjentów, 2. Do obowiązków Kierownika Biura należy również wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującym i władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Kierownik Biura przy wykonywaniu swoich zadań działa w oparciu o udzielone pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do zwykłego zarządzania sprawami Biura w imieniu Stowarzyszenia i posiadane kompetencje z racji pełnienia funkcji członka zarządu. 2. Kierownik Biura jest upoważniony do: 1) reprezentowania Stowarzyszenia w granicach posiadanego umocowania, 2) dokonywania zakupów bieżących zgodnych z zatwierdzonym budżetem na funkcjonowanie jednorazowo do wysokości 5.000,00 PLN oraz wyższych wyłącznie po akceptacji Zarządu, 3) zawierania umów, umów zlecenia oraz umów o dzieło, zgodnie z opisem zadań do wniosku o przyznanie pomocy na działanie Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia. 4) nadzoru i kierowania pracą pracowników Biura i udzielania wskazówek zleceniobiorcom, 5) podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo- rozliczeniowym, 6) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia, 7) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów, 8) wnioskowania drogą służbową do Zarządu w sprawach dotyczących zarządzania podległym Biurem, 12 5

6 Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD podlega służbowo Kierownikowi Biura i odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, aktywizacją mieszkańców obszaru, promocją Stowarzyszenia - w ramach posiadanych uprawnień i nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. Do obowiązków Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD należy w szczególności: 1) przygotowywanie i złożenie wniosków w zakresie działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, 2) współpraca z zespołem ds. nowej LSR oraz koordynowanie działań związanych z tworzeniem nowej LSR na lata , 3) organizowanie szkoleń dla organów LGD oraz członków stowarzyszenia. 4) przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością LGD oraz realizacją LSR, 5) redagowanie oraz aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia, 6) zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych LGD, 7) nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, 8) przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów, 9) prowadzenie działalności promocyjnej Stowarzyszenia, 10) przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno - kulturalnych i innych wydarzeniach mających na celu promocję LGD, 11) obsługa fotograficzna spotkań, narad, konferencji, targów oraz innych imprez organizowanych przez LGD, 12) organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji, 13) realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjnopromocyjnym, 14) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników biura, konsultantów gminnych oraz członków Stowarzyszenia. 15) Organizacja konferencji prasowej. 16) Współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania o ich działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia. 17) Przeprowadzenie, koordynacja i rozliczenie działań aktywizujących realizowanych w ramach partnerstw. 18) obsługa klientów (mieszkańców obszaru LGD), udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie i rejestracja skarg postulatów i wniosków składanych przez mieszkańców a dotyczących wdrażania LSR, 19) prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, 20) obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR obszaru LGD w tym obsługa Rady LGD, 21) przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć określonych w LSR, w tym związanych z informowaniem i promocją działań wdrażanych przez LGD, 22) wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD, 23) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Biura, wynikających z bieżących działań Biura, 6

7 Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD przy wykonywaniu swoich zadań działa w oparciu o udzielone pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do zwykłego zarządzania sprawami Biura w zakresie określonym w zakresie obowiązków. Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD jest upoważniony do: 1) reprezentowania Stowarzyszenia w granicach pisemnego umocowania, 2) prowadzenia zwykłego zarządu podległymi mu sprawami Stowarzyszenia, 3) przygotowywanie umów, umów zlecenia oraz umów o dzieło, zgodnie z opisem we wniosku o przyznanie pomocy na działanie Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia. 4) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów, 13 Specjalista ds. obsługi administracyjno-księgowej podlega służbowo Kierownikowi Biura i jest zobowiązany do prowadzenia spraw administracyjnych oraz księgowości Stowarzyszenia, a w szczególności: 1) organizacja pracy biura, w tym ewidencja korespondencji 2) prowadzenie rejestru umów, delegacji, uchwał organów Stowarzyszenia, ewidencji środków trwałych, faktur VAT 3) prowadzenie bazy danych LGD, 4) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania biura, 5) koordynowanie kalendarza spotkań oraz harmonogramu działań Biura, 6) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, w tym dokumentów finansowo księgowych (w tym również elektroniczny obieg dokumentów), 7) gromadzenie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia i udostępnianie jej osobom upoważnionym, 8) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu i Rady LGD, 9) przygotowywanie protokółów oraz odpisów uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom, 10) dokonywanie aktualizacji danych Stowarzyszenia 11) opracowywanie propozycji zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych LGD, 12) Przygotowywanie zmian do dokumentów proceduralnych Stowarzyszenia. 13) Podpisywanie bieżącej korespondencji. 14) Przygotowywanie dokumentacji kadrowej Biura. 15) wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD, 16) przygotowywanie z pozostałymi pracownikami niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej projektów w ramach PROW zgodnie z warunkami umów o przyznanie pomocy finansowej oraz rozliczenie uzyskanego przez LGD dofinansowania i składanie wniosków o płatność w zakresie działania Funkcjonowanie LGD, 17) prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, zasadami określonymi w stosownych przepisach o gospodarce 7

8 finansowej i rachunkowości, przejmując na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie, 18) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, 19) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia, 20) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych, 21) obsługa kasowa, w tym prowadzenie kasy, dokonywanie wpłat, sporządzanie raportów kasowych, terminowe rozliczanie należności, 22) bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych, 23) rejestracja operacji gospodarczych - finansowych, 24) sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych, 25) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS, 26) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS, 27) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne, 28) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 29) sporządzanie list płac, 30) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, 31) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych, 32) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, 33) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań, 34) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, 35) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac, 36) wystawianie rachunków, 37) prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających, 38) prowadzenie rachunku bankowego, 39) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, 40) przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz bilansów, 41) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży, 42) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 43) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych, 44) realizowanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 14 Specjalista ds. realizacji LSR i nowej LSR podlega służbowo Kierownikowi Biura i jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowanie projektów oraz realizację oraz rozliczenie procesu dotyczącego projektów. 8

9 Do obowiązków Specjalisty ds. realizacji LSR i nowej LSR należy w szczególności: 1) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach Wdrażania LSR, 2) wspieranie merytorycznie konsultantów gminnych, 3) obsługa administracyjna Rady LGD, 4) obsługa związaną z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR obszaru LGD w tym obsługa Rady LGD, 5) przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach Inicjatywy LEADER, w tym działań związanych z wdrażaniem LSR, 6) monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR, 7) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji. 8) przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR, 9) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działania Wdrażanie LSR, 10) prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów, 11) stała współpraca z konsultantami, zbieranie sprawozdań i przygotowywanie miesięcznych zestawień oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z pracy konsultantów, 12) realizacja przedsięwzięć określonych w LSR, 13) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 14) wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD, 15) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego. Do uprawnień Specjalisty ds. realizacji LSR i nowej LSR należy: 1) planowanie i organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych z konsultantami oraz potencjalnymi wnioskodawcami po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura, 2) przygotowywanie korespondencji i przedkładanie jej do akceptacji Kierownika Biura, 3) podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika Biura, 4) akceptacja zgodności merytorycznej dokumentów finansowych wystawianych na realizację projektów LGD. 15 Pracownicy Biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności tj. w przedmiocie zadań, odpowiedzialności i uprawnień określonych w niniejszym dokumencie, jednakże w przypadku nieobecności jednego z pracowników obowiązki mogą zostać powierzone czasowo innej osobie. 16 9

10 Zasady aprobaty decyzji oraz podpisywania pism i rozstrzygnięć. 1. Wszelkie decyzje w sprawach zastrzeżonych statutem do kompetencji Walnego zebrania członków podejmowane są na podstawie uchwał Walnego zebrania członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza i podpisywane przez Przewodniczącego obrad lub umocowaną przez Walne zebranie osobę. 2. Wszelkie decyzje zastrzeżone zgodnie ze statutem do kompetencji Rady LGD, podejmowane są na podstawie Uchwał Rady LGD. 3. Wszelkie decyzje przypisane przez statut do kompetencji Zarządu podejmowane są na podstawie Uchwał Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza podpisanych przez osoby reprezentujące Stowarzyszenie Lider Pojezierza zgodnie z KRS oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw. 4. Wszelkie pisma bieżące dotyczące zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem podpisuje Kierownik Biura. 17 Zasady nagradzania i motywowania pracowników. 1. Kierownik Biura na wniosek Zarządu sporządza okresową i roczną ocenę pracowników, 2. Na podstawie oceny wnioskuje do Zarządu o premię okresową lub roczną, 3. Wysokość premii nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia pracownika. Wysokość premii wraz z wynagrodzeniem nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przypadającego na drugi rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy na działanie Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja. 4. Kierownik Biura może również ukarać pracownika zgodnie z przepisami kodeksu pracy. 18 Zawieranie umów cywilnoprawnych 1. Porozumienia i umowy cywilnoprawne zawiera Zarząd. Zarząd może upoważnić Kierownika Biura do zawierania porozumień i umów cywilnoprawnych w sprawach bieżącego zarządu. Pełnomocnictwo powinno określać kwotę wartości przedmiotu umowy lub jej zakres. 2. Propozycje dokonania wydatków finansowych przed zawarciem porozumienia lub umowy cywilnoprawnej podlegają wstępnej akceptacji: a. pod względem zasadności (merytorycznym) oraz wyboru procedury udzielenia zamówienia publicznego przez realizującego zadanie specjalistę Biura. b. pod względem finansowym - przez Księgowego lub Kierownika Biura 3. Centralny rejestr umów i porozumień cywilnoprawnych prowadzi sekretariat Biura LGD. 4. Upoważnienie Kierownika do podpisywania porozumień i umów cywilnoprawnych nie zwalnia od obowiązku uzyskania wstępnych akceptacji i opinii o których mowa w niniejszym paragrafie. 19 Regulamin Organizacyjny Biura zakłada możliwość wypłacania pracownikom Biura innych świadczeń zgodnych z Kodeksem Pracy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów wypłat świadczeń określają odrębne dokumenty wewnętrzne Biura, jednakże ich łączna suma rocznie nie może przekroczyć kwot wpisanych do wniosku o przyznanie pomocy na działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 10

11 20 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 21 Regulamin niniejszy opracowano uwzględniając postanowienia statutu Stowarzyszenia Lider Pojezierza i aktualnymi potrzebami Stowarzyszenia. Regulamin został zaakceptowany przez Zarząd w dniu r. i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku. 11

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH

OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Załącznik do uchwały Nr XXIII/86/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 16 lutego 2017 r. OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Lokalnej Grupy Działania

REGULAMIN BIURA Lokalnej Grupy Działania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/X/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy z dnia 29 maja 2017 r. REGULAMIN BIURA Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Region Sanu

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA Załącznik do Uchwały nr 83 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2015 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura stowarzyszenia LOKALNA

Bardziej szczegółowo

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA Stanowiska podległe Prezes

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY KIEROWNIK BIURA STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA TRZY OSOBY / CZTERY OSOBY

OPIS STANOWISKA PRACY KIEROWNIK BIURA STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA TRZY OSOBY / CZTERY OSOBY Załącznik 1 do Regulaminu Biura. Opisy stanowisk pracy Stowarzyszenie LGD Wadoviana OPIS STANOWISKA PRACY Nazwa stanowiska Stanowisko bezpośredniego przełożonego Stanowiska podległe Liczba osób podległych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ramowy zakres działania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zawiera:

REGULAMIN PRACY BIURA Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zawiera: Załącznik nr 5 Regulamin Pracy Biura Załącznik nr 9 do Uchwały nr./2014 Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie zmian do uchwały

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy

Opis stanowisk pracy Opis stanowisk pracy w Biurze LGD Zielony Pierścień z wykazem obowiązków i zakresem odpowiedzialności Regulamin Biura LGD Zielony Pierścień Nazwa organizacji: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ

Bardziej szczegółowo

3. SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA

3. SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD7-Kraina Nocy i Dni Z dnia 22.01.2018 r Załącznik nr 2 DO REGULAMINU BIURA LGD7-KRAINA NOCY I DNI STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA 1.DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 1. Dyrektor Biura PLGR podlega bezpośrednio Zarządowi PLGR. 2. W czasie urlopu wypoczynkowego, choroby lub innej nieobecności zastępstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków Opis stanowisk Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe Cel stanowiska Zakres obowiązków Kierownik Biura Zarząd 1. Specjalista ds. administracji. 2. Specjalista ds. projektów.

Bardziej szczegółowo

Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Dyrektor Biura. Zarząd

Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Dyrektor Biura. Zarząd Zarząd Specjalista ds. konkursów, promocji i współpracy Specjalista ds. doradztwa, szkoleń i animacji lokalnej Księgowa em jest kierowanie pracą Biura Stowarzyszenia, nadzorowanie pracy pracowników Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Zielony Pierścień. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Zielony Pierścień. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Zielony Pierścień Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

aktualizacja czerwiec 2016r.

aktualizacja czerwiec 2016r. DYREKTOR BIURA Nazwa jednostki: Komórka organizacyjna: Stanowisko Pracy: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu PZ WYMAGANE I POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Prezes Zarządu PZ WYMAGANE I POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI: Załącznik nr 13. Opis stanowisk precyzujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta. NAZWA JEDNOSTKI: KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z dnia 16.11.2016 r. Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opisy stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) DYREKTOR BIURA Zarząd Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie LICZBA PODLEGŁYCH OSÓB 4 Celem stanowiska jest zarządzanie i organizacja pracy Biura wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Partnerstwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN BIURA ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Rozdział I Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 10/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 07 czerwca 2016 roku. REGULAMIN BIURA ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPILICZE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPILICZE. Rozdział I Postanowienia ogólne Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr 8/2011 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zapilicze z dnia 23 listopada 2011r REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPILICZE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN BIURA ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Rozdział I Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 7/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 29 czerwca 2017 roku. REGULAMIN BIURA ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY: DYREKTOR BIURA LGD NAZWA STANOWISKA

OPIS STANOWISKA PRACY: DYREKTOR BIURA LGD NAZWA STANOWISKA DYREKTOR BIURA LGD OPIS STANOWISKA PRACY: DYREKTOR BIURA LGD NAZWA STANOWISKA CEL STANOWISKA PRACY Kierowanie i nadzór nad pracami w Biurze LGD, pracownikami i zleceniobiorcami w zakresie powierzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA FUNDACJI ŚRODKOWPOMORSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY BIURA FUNDACJI ŚRODKOWPOMORSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2011 Zarządu Fundacji Środkowopomorskiej Grupy Działania z dnia 10 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA FUNDACJI ŚRODKOWPOMORSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach PREAMBUŁA Mając na uwadze, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie- Szemborowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

OPISY STANOWISK LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA

OPISY STANOWISK LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA OPISY STANOWISK LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA 1 Nazwa jednostki: Nazwa stanowiska pracy: Bezpośredni przełożony: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Kierownik Biura

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Regulamin Biura Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Załącznik do Uchwały nr13 /2016/Z I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA

OGŁOSZENIE OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA OGŁOSZENIE Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka STARZAWA w Stubnie z siedzibą OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA na następujące stanowiska: Kierownik biura, Koordynator ds. projektów,

Bardziej szczegółowo

Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Wymagania Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Wymagania Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD: Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: - prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1) OPIS STANOWISKA PRACY DYREKTOR BIURA LGD.

1) OPIS STANOWISKA PRACY DYREKTOR BIURA LGD. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/Z/2015 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko z dnia 22 grudnia 2015r. ZAŁĄCZNIK NR 13 - OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA

REGULAMIN BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA REGULAMIN BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA Rozdział I Postanowienia wstępne 1. 1. Biuro Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa utworzone zostało i działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OPOLSZCZYZNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OPOLSZCZYZNA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OPOLSZCZYZNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Biura, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura, ramowy

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw zarządzania projektami

Specjalista do spraw zarządzania projektami KARTA STANOWISKA PRACY Załącznik nr 6 do umowy ramowej Specjalista do spraw zarządzania projektami A. Zależność służbowa: Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura B. Zakres obowiązków: 1) prowadzenie bieżących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funkcjonowania Biura. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Funkcjonowania Biura. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gryflandia ustala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Prowadzenie bieżących spraw Partnerstwa

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Prowadzenie bieżących spraw Partnerstwa DYREKTOR BIURA NAZWA JEDNOSTKI Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie NAZWA STANOWISKA PRACY Dyrektor Biura BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY Zarząd Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie LICZBA PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Białowieska nr 2/01/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Za obsługę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia

Regulamin Organizacyjny Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/12/ 2015 Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia z dnia 2 grudnia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/ 2011 Zarządu Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 10 marca 2011 r.

Uchwała nr 2/ 2011 Zarządu Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 10 marca 2011 r. Uchwała nr 2/ 2011 Zarządu Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Pracy Biura Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania Na podstawie 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Zielony Pierścień. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Zielony Pierścień. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Zielony Pierścień Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD Załącznik nr 6 do Umowy Nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania w ramach Biura LGD Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy 1. Kierownik Biura Nazwa jednostki: Komórka organizacyjna: Stanowisko Pracy: Skrót: Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD 1. Opisy stanowisk precyzujące p odział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/ 2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach z dnia 15 listopada 2017 roku

Zarządzenie Nr 7/ 2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach z dnia 15 listopada 2017 roku Zarządzenie Nr 7/ 2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA /Uchwała Zarządu Nr 2/2015 z dnia r./ Uchwała Zarządu Nr 7/2016 z dnia r./

REGULAMIN BIURA /Uchwała Zarządu Nr 2/2015 z dnia r./ Uchwała Zarządu Nr 7/2016 z dnia r./ Strona1 REGULAMIN BIURA /Uchwała Zarządu Nr 2/2015 z dnia 28122015r/ Uchwała Zarządu Nr 7/2016 z dnia 21092016r/ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 417/2016 PREZYDENTA TCZEWA z dnia 27.12.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. LGD stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, 2. LSR Lokalna

Bardziej szczegółowo

KARTA STANOWISKA PRACY

KARTA STANOWISKA PRACY Załącznik nr 13 do Wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyjęty Uchwałą nr 5/XII/2015/Z Zarządu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 04.12.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy W biurze zatrudnione są następujące osoby: kierownik biura, pracownik do spraw administracji i rozliczeń,

Bardziej szczegółowo

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W KRAKOWIE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W KRAKOWIE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk Biura LGD

Opisy stanowisk Biura LGD Załącznik numer 1 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD Opisy stanowisk Biura LGD Numer dokumentu 1. Nazwa dokumentu Karta stanowiska pracy Nazwa stanowiska Dyrektor Biura Symbol DB I. Usytuowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN BIURA. ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępnr

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN BIURA. ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępnr Załącznik do uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN BIURA ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępnr 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu oraz nadania jej statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo