Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów."

Transkrypt

1 Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych.

2 Analiza wdrażania działań powierzonych w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych. Wstęp W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata przewidziano szereg instrumentów wsparcia zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego skierowanych do sektora MŚP. Ich celem jest dążenie do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie jej innowacyjności. Niniejsze opracowanie prezentuje stan wdrażania działań powierzonych w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD). Przedstawione w niniejszym opracowaniu informację dotyczą dotacji bezzwrotnych udzielanych przedsiębiorcom przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w następujących poddziałań: Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa, Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Poddziałanie Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, Poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, Poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. Głównym celem poddziałań 1.2.1, oraz jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw służące osiągnięciu przez nie przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. Wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji przedsiębiorstw, projekty doradcze, a także udział w targach i misjach gospodarczych. W praktyce w ramach poddziałań 1.2.1, oraz są realizowane przedsięwzięcia polegające na wzmocnieniu i rozbudowie przedsiębiorstw, takie jak: zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, a także prace budowlane służące dostosowaniu pomieszczeń do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Poddziałanie skierowane jest do przedsiębiorców chcących wdrażać innowacje w swojej działalności. mogły uzyskać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność innowacyjną, podejmują współpracę z instytucjami B+R bądź dokonują zakupu innowacyjnych technologii w celu wprowadzenia nowych (ulepszonych) produktów lub usług. W ramach poddziałań oraz 3.2.1

3 realizowane są projekty z zakresu turystyki polegające zarówno na rozbudowie i poprawie jakości bazy noclegowej i gastronomicznej (3.1.1), jak i tworzeniu i rozbudowie infrastruktury okołoturystycznej (3.2.1). Środki te zostały rozdysponowane między przedsiębiorców w procedurze konkursowej. Łącznie ogłoszono 20 konkursów. Dane zaprezentowane poniżej obrazują stan wdrażania RPO WSL na dzień 31 grudnia 2014 r. Analizie poddane zostały projekty dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL. Podział wszystkich z uwzględnieniem sekcji PKD został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym. Ponadto, sporządzona została analiza udziału sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w subregionach województwa śląskiego oraz dokonano szczegółowej analizy z wykorzystaniem klasyfikacji uwzględniającej Działy PKD. W kolejnej części opracowania przedstawiono charakterystykę w ujęciu branżowym ze szczególnym uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw, innowacyjności jak również obszaru realizacji. Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie: 1. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 2. Sekcja F Budownictwo 3. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 4. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 5. Sekcja J Informacja i komunikacja 6. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8. Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Sekcje, których udział w ogólnej liczbie jest niski i w związku z tym posiadają małą wartość analityczną i porównawczą zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pod nazwą Pozostałe sekcje. 9. Pozostałe sekcje o Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo o Sekcja B Górnictwo i wydobywanie

4 Tysiące o Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych o Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją o Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa o Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa o Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości o Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca o Sekcja P Edukacja o Sekcja S Pozostała działalność usługowa. 1. Podmioty gospodarcze w województwie śląskim W celu przybliżenia kontekstu przeprowadzonej analizy przedstawiono poniżej udział poszczególnych branż w ogóle przedsiębiorstw działających w Województwie Śląskim. Prezentowane poniżej w tabeli i na wykresie dane pochodzą z Biuletynu statystycznego Województwa Śląskiego za IV kwartał 2014 r , ,932 Liczba podmiotów gospodarczych w woj. Śląskim w 2014 r ,482 43,571 40,469 23,566 14,661 12,431 8,213 0

5 Liczba Podmiotów gospodarki narodowej w Województwie Śląskim w podziale na sekcje PKD [Źródło: Biuletyn statystyczny województwa Śląskiego. IV Kwartał Urząd Statystyczny w Katowicach] Najwięcej przedsiębiorstw w województwie śląskim prowadzi działalność handlową (sekcja G) ,, natomiast w sekcji F Budownictwo działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorstw. Licznie reprezentowane są również sekcja C (przetwórstwo przemysłowe) przedsiębiorstw oraz sekcja M (działalność profesjonalna naukowa i techniczna) przedsiębiorstw. Z kolei branża, której w RPO WSL poświecono osobne poddziałania dla przedsiębiorców, czyli Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Turystyka reprezentowana jest przez podmiotów gospodarczych. 2. Dominujące sekcje PKD realizowanych przez przedsiębiorców w ramach RPO WSL. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 r., Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zawarło 3363 umowy o dofinansowanie. Branżą, którą zdecydowanie dominuje wśród dofinansowanych w ramach RPO WSL a realizowanych przez przedsiębiorców jest Przetwórstwo przemysłowe, sklasyfikowane w sekcji C. Blisko połowa, bo aż 47% wszystkich z którymi ŚCP zawarło umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL realizowana jest w obszarze przemysłu. Warto również podkreślić, że przedmiotowa branża kumuluje również największą wartość środków finansowych wypłaconych w postaci dotacji. 48% wszystkich środków finansowych wypłaconych przedsiębiorcom została przeznaczona na wsparcie realizowanych w obszarze przetwórstwa przemysłowego. Drugą najliczniej reprezentowaną sekcją PKD jest Handel (13% ogólnej liczby ). Na następnych miejscach znajdują się branże związane z opieką zdrowotną oraz zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W tym miejscu warto podkreślić, że właśnie branża, którą najogólniej można określić jako usługi hotelarskie (turystyka) generowała projekty największe a tym samym średnia wartość dofinansowania jest w tym przypadku najwyższa i sięga wartości blisko 102 tys. Euro na projekt przy blisko 70 tys. Euro średniej wartości w najliczniej reprezentowanej branży przemysłu przetwórczego. Uzupełniając informacje dotyczące baraży turystycznej należy podkreślić, że w RPO WSL na lata dedykowano dla tego typu dwa poddziałania. Projekty realizowane przez przedsiębiorców tej branży opierały się w głównej mierze na rozbudowie/ nadbudowie bazy gastronomicznohotelarskiej oraz zakupie środków trwałych, co skutkowało wysokimi kosztami inwestycji. Podobnie projekty realizowane w branży sklasyfikowanej w sekcji R Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją, gdzie średnia wartość projektu i średnia wartość dofinansowania są również bardzo wysokie. Natomiast najmniejsze projekty były realizowane w branży handlowej (sekcja G) oraz w sekcji M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

6 Sekcja PKD Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle (EUR) (EUR) Koszty własne Beneficjentów (EUR) Procentowy udział danej branży w RPO Średnia wartość dofinansowania , , , % , , , % , , , % Pozostałe sekcje , , , % Sekcja F Budownictwo , , , % Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją , , , % , , , %

7 Miliony Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja J Informacja i komunikacja , , , % , , , % Razem , , , % i liczba umów o dofinansowanie w podziale na sekcje PKD Projekty realizowane przez przedsiębiorców w podziale na sekcje PKD dofinansowania i liczba umów o dofinansowanie w podziale na sekcje PKD

8 Tysiące Średnia wartość dofinansowania Średnia wartość dofinansowania Średnia wartość dofinansowania w podziale na sekcje PKD 3. Dominujące sekcje PKD realizowanych przez przedsiębiorców w subregionach województwa śląskiego. Poniższa analiza wskazuje które branże są najbardziej aktywne czy też najskuteczniejsze w pozyskiwaniu wsparcia z RPO WSL na lata w poszczególnych subregionach województwa śląskiego. Można zauważyć pewne zróżnicowanie między poszczególnymi subregionami, jednakże widać także wyraźną dominację sektora przemysłu we wszystkich subregionach. W subregionie centralnym projekty z branży przemysłowej stanowią 40% wszystkim realizowanych na tym obszarze. Daje to 760 umów o dofinansowanie. Tylko w ramach tej branży w subregionie centralnym realizowanych jest ponad 48% wszystkich. Warto zwrócić również uwagę, że subregion centralny jest zdecydowanie dominujący dla dotyczących działalności związanej z opieką zdrowotną i pomocą społeczną realizowanych jest tutaj 71% z tego zakresu. Również wysoko odsetek realizacji przez przedsiębiorców z subregionu centralnego reprezentuje branża informacji i komunikacji 68%. Subregion południowy posiada dość liczną reprezentację wśród turystycznych. Co prawda ponad połowa przedmiotowej branży 50% jest zlokalizowana w subregionie centralnym, niemniej 27% daje drugie miejsce subregionowi południowemu. W pozostałych dwóch subregionach północnym i zachodnim realizowanych jest odpowiednio 6% i 12% z branży turystycznej.

9 W subregionie północnym zdecydowanie dominują projekty z branży przemysłowej, stanowiąc blisko 67% wszystkich realizowanych na tym obszarze. Pozostałe obszary działalności gospodarczej nie wyróżniają się, a uwagę zwraca jedynie bardzo mały udział z zakresu informacji i komunikacji, stanowiący w procentowym ujęciu jedynie 5% wszystkich tej branży w RPO WSL na lata W subregionie zachodnim realizowanych jest jedynie 10% wszystkich. Największy udział mają na tym obszarze beneficjenci z sektora przemysłu 56%, najmniej przedsiębiorcy związani z działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją- 1% Wśród umów o dofinansowanie podpisanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 75 realizowanych jest przez Beneficjentów mających swoją siedzibę poza województwem śląskim. Najwięcej, bo 16 spośród nich, dotyczy przetwórstwa przemysłowego natomiast 15 związanych jest z działalnością dotyczącą zakwaterowania i usług gastronomicznych. Sekcja PKD Subregion Centralny Sekcja C , , Sekcja I , , Sekcja G , , Sekcja Q , , Sekcja F , ,58 96 Pozostałe sekcje , , Sekcja M , , Sekcja J , ,88 80 Sekcja R , ,43 55 Suma , ,

10 Miliony Projekty w podziale na sekcje PKD w subregionie Centralnym Subregiona Centralny Liczba Projekty w podziale na sekcje PKD w subregionie Centralnym Sekcja PKD Subregion Zachodni Sekcja C , , Sekcja I , ,58 32 Sekcja G , ,75 34 Sekcja Q , ,96 22 Sekcja F , ,61 12 Pozostałe sekcje , ,95 21 Sekcja M , ,53 22 Sekcja J , ,11 8

11 Miliony Subregion Południowy Sekcja R , ,27 4 Suma , , Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie zachodnim Subregiona Zachodni Liczba Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie zachodnim

12 Miliony Sekcja PKD Sekcja C , , Sekcja I , ,98 72 Sekcja G , ,61 61 Sekcja Q , ,70 26 Sekcja F , ,60 33 Pozostałe sekcje , ,77 55 Sekcja M , ,12 27 Sekcja J , ,33 17 Sekcja R , ,17 18 Suma , , Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie południowym Subregiona Południowy Liczba

13 Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie południowym Sekcja PKD Subregion Północny Sekcja C , , Sekcja I , ,55 16 Sekcja G , ,14 31 Sekcja Q , ,49 26 Sekcja F , ,48 19 Pozostałe sekcje , ,71 18 Sekcja M , ,11 16 Sekcja J , ,37 6 Sekcja R , ,52 9 Suma , , Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie północnym

14 Miliony Subregiona Północny Liczba Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie północnym Poza woj. Śląskim PKD Sekcja C , ,26 16 Sekcja I , ,18 15 Sekcja G , ,15 4 Sekcja Q , ,53 6 Sekcja F , ,94 1 Pozostałe sekcje , ,58 11 Sekcja M , ,82 9 Sekcja J , ,36 6 Sekcja R , ,78 7

15 Miliony Suma , ,62 75 Projekty w podziale na sekcje PKD realizowane przez podmioty mające swoją siedzibę poza województwem śląskim Podmioty z poza woj. śląskiego Projekty w podziale na sekcje PKD realizowane przez podmioty mające swoją siedzibę poza województwem śląskim. Liczba 4. Szczegółowa charakterystyka sekcji PKD wspieranych w ramach RPO WSL. Podział na poszczególne branże został opracowany na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku. W sekcji C Przetwórstwo przemysłowe największe środki finansowe trafiają do związanych z wytwarzaniem metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz z produkcją maszyn. Odpowiednio projekty realizowane w tych obszarach stanowią 15% i 12% całej sekcji C. Jeśli chodzi o wielkość największe realizowane są w dziale poligrafia. Budownictwo to przede wszystkim 3 rodzaje : prace budowlane specjalistyczne, prace budowlane związane ze wznoszeniem budynków oraz prace budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i morskiej. W procentowym ujęciu największą część dofinansowania w ramach tego rodzaju działalności przeznaczono na projekty z zakresu specjalistycznych robót budowlanych 43%. W branży handlowej, najwięcej reprezentuje handel hurtowy, który ma 53% udział w tej sekcji. Realizowanych jest tu 233 projekty o wartości dofinansowania ponad 8,5 mln EUR. W sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi zostały wyróżnione dwa działy: dotyczący zakwaterowania oraz gastronomii. Co prawda należy brać pod uwagę, fakt iż w projektach z zakresu turystyki oba działy bardzo często występują razem, niemniej dla przedmiotowej analizy sklasyfikowano je osobno. I tak działalność dotyczącą zakwaterowania reprezentuje 149, co stanowi ponad 55% wszystkich tej branży. Z kolei gastronomia powiązana jest z 121 projektami.

16 W branży związanej z informacją i komunikacją dominującą pozycję zajmują projekty związane z działalnością dotyczącą oprogramowania i doradztwa w zakresie informatyki 46 umowy o dofinansowanie, co stanowi 39% z całej branży. Na kolejnych pozycjach znalazły się - Telekomunikacja 26 umów o dofinansowanie i 22% w całej branży oraz działalność usługowa w zakresie informacji 22 projekty i 19% udziału w branży. Wśród sklasyfikowanych w sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozycję dominującą zajmują inwestycje powiązane z działalnością w zakresie architektury i inżynierii oraz badania i analizy techniczne. Ponad połowa umów (52%) w tej branży realizuje projekty w tym zakresie. Kolejny, co do liczby realizowanych, dział reklamy i badania rynku i opinii publicznej, reprezentuje 41 inwestycji, co stanowi 20% wszystkich. Kolejna branża sklasyfikowana w sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna składa się z dwóch działów, które tworzą jej nazwę. Wśród sklasyfikowanych, tylko trzy projekty związane z pomocą społeczną. Z kolei 271 pozostałych inwestycji, dotyczy szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Ostatnią sekcją, która sklasyfikowana jest w niniejszej analizie jest działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Trzy rodzaje tworzą przedmiotowy dział gospodarki. Są to: działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, gdzie wyszczególniono tylko 1 projekt, działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 5 oraz dział który dominuje w niniejszym obszarze gospodarczym w sposób zdecydowany a mianowicie - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 87. Całość należy uzupełnić o wszystkie branże sklasyfikowane łącznie pod nazwą Pozostałe sekcje. Znalazło się tam 162 projekty, których łączna wartość dofinansowania kształtuje się w granicach 16,5 mln EUR. Wśród wszystkich inwestycji objętych tym działem warto wymienić takie działy jak: - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów 53 projekty o wartości dofinansowania ponad 5,2 mln EUR. - Edukacja - 28 o łącznej wartości dofinansowania ponad 2,1 mln EUR.

17 Działy PKD Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Procentowy udział w całej sekcji , , % , , % Pozostała produkcja wyrobów , , % Produkcja artykułów spożywczych , , % Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych , , % Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana , ,01 5 0,3% , , % , , % Produkcja mebli , , % Produkcja metali , , % Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń , , %

18 Produkcja odzieży , , % Produkcja papieru i wyrobów z papieru , , % Produkcja pojazdów samochodów, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli , , % Produkcja pozostałego sprzętu transportowego , , % Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych , , % Produkcja urządzeń elektrycznych , , % Produkcja wyrobów tekstylnych , , % Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych , , % , , % Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Razem , , , % Sekcja F Budownictwo , % Procentowy udział w całej sekcji Roboty budowlane specjalistyczne , , %

19 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej , , % , , % Razem , , % Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych Procentowy udział w całej sekcji , , % , , % , , % Razem , , % Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Procentowy udział w całej sekcji Działalność usługowa związana z wyżywieniem , , % Zakwaterowanie , , % Razem , , %

20 Sekcja J Informacja i komunikacja Procentowy udział w całej sekcji Działalność usługowa w zakresie informacji , , % Działalność wydawnicza , , % Działalność związana z oprogramowanie i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych , , % , ,91 2 2% Telekomunikacja , , % Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych , ,10 6 5% Razem , , % Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Procentowy udział w całej sekcji Badania naukowe i prace rozwojowe , , % Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe , ,70 4 2% , , %

21 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne , , % Działalność weterynaryjna , , % Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , , % Reklama, badanie rynku i opinii publicznej , , % Razem , , % Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Procentowy udział w całej sekcji Opieka zdrowotna , , % Pomoc społeczna , ,93 3 1% Razem , , % Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Procentowy udział w całej sekcji , ,87 1 1% , , % , ,82 5 5%

22 5. Projekty innowacyjne realizowane przez przedsiębiorców w podziale na sekcje PKD. Dla celów niniejszego opracowania poddano analizie również projekty dla których zawarto umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. Na projekty realizowane w ramach przedmiotowego poddziałania zostały ogłoszone trzy konkursy. W jego ramach zawarte zostały umowy o dofinansowanie, które stanowią obecnie 15% wszystkich umów zawartych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Najbardziej innowacyjne inwestycje realizowane są w branży powiązanej z informacją i komunikacją. Stanowią one 36% wszystkich sklasyfikowanych w tym obszarze. Z kolei bardzo niski odsetek inwestycji innowacyjnych realizowanych jest w branży handlowej jedynie 8%. Innowacyjność nie występuje w projektach z branży turystycznej, a w branży związanej z działalnością w kulturze, rozrywce oraz rekreacji odnaleźć można tylko jeden projekt. Co piąta inwestycja w obszarze ochrony zdrowia jest realizowana w ramach poddziałania wzmacniającego innowacyjność przedsiębiorstwa. Podobna sytuacja jest w branży przetwórstwa przemysłowego. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowy dział gospodarki zajmuje dominującą pozycję wśród realizowanych przez przedsiębiorców RPO WSL -18% realizowanych w ramach Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP nie jest wynikiem satysfakcjonującym. Razem , , % Pozostałe sekcje Pozostałe sekcje , , Sekcja PKD Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja J Informacja i komunikacja Średnia wartość dofinansowania Procentowy udział innowacyjnych w stosunku do całości w danej sekcji , , ,70 18% , , ,72 19% , , ,58 36%

23 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle , , ,38 8% Pozostałe sekcje , , ,85 10% Sekcja F Budownictwo , , ,33 13% Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją , , ,43 16% , , ,97 1% Razem , , ,44 15% Projekty w podziale na Sekcje PKD Inwestycje innowacyjne

24 Miliony Projekty realizowane w ramach Poddziałania Innowacje w mikroprzedsiębiortswach i MŚP w podziale na sekcje PKD Liczba Projekty w podziale na Sekcje PKD Inwestycje innowacyjne 6. Analiza Sekcje PKD a wielkość przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiona została analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w podziale na sekcje PKD oraz wielkość przedsiębiorstw. Najwięcej bo 41% przedsiębiorstw dofinansowanych w ramach RPO WSL to małe przedsiębiorstwa. Wśród nich zdecydowany najwięcej w procentowym ujęciu realizuje branża związana z zakwaterowaniem i gastronomią 54%. Równie wysoki procent małych przedsiębiorstw występuje wśród realizowanych w ramach budownictwa i przetwórstwa przemysłowego po 45%. Najmniejszy udział małych przedsiębiorstw znajdziemy wśród przedsiębiorców realizujących projekty w ramach działań powiązanych ze zdrowiem i opieką społeczną jedynie 15%. W tym miejscu należy podkreślić, że w ramach przedmiotowej branży najwięcej realizują mikroprzedsiębiorcy bo aż 81%.

25 Mikro Małe Średnie Sekcja PKD Liczba Liczba Liczba Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , , , , , , , , , , , ,91 13 Pozostałe sekcje , , ,19 27 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , , ,35 27 Sekcja J Informacja i komunikacja , , ,23 10 Sekcja F Budownictwo , , ,99 40 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją , , ,56 13 Razem , , ,95 741

26 Miliony Projekty w podziale na Sekcje PKD Wielkość przedsiębiorstwa w podziale na sekcje PKD a wielkość przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie w podziale na Sekcje PKD oraz wielkość przedsiębiorstwa 7. Analiza PKD a obszar realizacji projektu. Analiza PKD uwzględniająca obszar realizacji projektu wskazuje, że zdecydowana większość - 87% realizowana jest na obszarze miejskim. Na terenach wiejskich realizowanych jest 12% spośród wszystkich w ramach RPO WSL na lata Weryfikacja przedmiotowych danych pozwala stwierdzić, że znaczna ilość branży turystycznej ulokowana jest właśnie na terenach wiejskich. Co piaty projekt z zakresu turystyki realizowany jest na terenach wiejskich, górskich, co w znaczący sposób wyróżnia przedmiotową branże na tle innych beneficjantów RPO WSL na lata

27 Obszar realizacji Sekcja PKD Miejski Wiejski Górski Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Pozostałe sekcje Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja F Budownictwo Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Razem Projekty w podziale na PKD i obszar realizacji

28 Liczba podmiotów PKD a obszar realizacji Miejski Wiejski Górski

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

2012r. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2012r. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2012r. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 1 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Stan wdrażania działań skierowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z:

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z: Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru Wykaz sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, w tym sektorów o najwyższym potencjale do generowania

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL

1. Wstęp. Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2013 r. Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL 1. Wstęp W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej Opracowanie: Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania 2 SPIS TREŚCI WSTĘP PODSTAWOWE DANE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Opracowanie: na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Warszawa, maj 2016

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS: Strona 1 z 10 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2013 godz. 11:05:38 Numer KRS: 0000437418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

upadłości firm w latach

upadłości firm w latach Upadłości firm na koniec czerwca 2019 r. Na koniec czerwca 2019 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 05 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:49:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:49:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2016 godz. 16:49:06 Numer KRS: 0000530947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.02.2015 godz. 20:26:30 Numer KRS: 0000530947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 Maj 2013 Rozkłady liczebności

Bardziej szczegółowo

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata SEKCJE PKD PRZYPORZĄDKOWANE DO OBSZARÓW INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WIELKOPOLSKI ORAZ OBSZARY INNOWACJI IĘDZYBRANŻOWYCH (W RAACH SART SPECIALISATION) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 10:45:21 Numer KRS: 0000510338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń.

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń. Wykreślenia firm w KRS w 2017 r. W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r 10258 wykreśleń, czy 2015 r. 7260 wykreśleń. liczba wykreśleń w KRS w poszczególnych latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Diagnozy Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Załącznik 1 do Diagnozy Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Załącznik 1 do Diagnozy Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 wraz opracowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:53:24 Numer KRS: 0000148818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

liczba postępowań restrukturyzacyjnych

liczba postępowań restrukturyzacyjnych Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Liczba upadłości firm

Liczba upadłości firm Upadłości firm w 2018 r. Do końca czerwca 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 31 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W %

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % 158 Analiza potrzeb innowacyjnnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % Działy PKD 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Centralny Nazwa branży Ogółem

Bardziej szczegółowo