Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r."

Transkrypt

1 Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2 Komisja ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wspólnie z InfoCredit, właścicielem bazy danych, przygotowała kolejną publikację wskaźników sektorowych 3. Tym razem są to wyniki finansowe osiągnięte przez działy w 2015 r. Podstawą do obliczenia wskaźników była próba badawcza zawierająca dane finansowe przedsiębiorstw. Jest to aż o 4447 przedsiębiorstw więcej niż w 2014 r. (przyrost o 9,3%). Próba obejmuje przedsiębiorstwa sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z uor. Dane finansowe do obliczenia wskaźników sektorowych dostępne były za 2 kolejne lata ( ), okres obrachunkowy wynosił 12 miesięcy, a kapitał własny w obu latach nie był ujemny. Strukturę przedsiębiorstw wg działów przedstawiono w tabeli 1. Dział PKD Struktura próby badawczej wg działów Klasyfikacja PKD 2007 Tabela 1 Opis Liczba % 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową ,10 1 Prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska. 2 Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński. 3 Nazwa wskaźniki sektorowe jest nazwą zwyczajową. W rzeczywistości przedmiotem publikacji są wyniki finansowe działów. 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 46 0,09 03 Rybactwo 61 0,12 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 6 0,01 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 9 0,02 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie 180 0,34 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 41 0,08 10 Produkcja artykułów spożywczych ,71 11 Produkcja napojów 115 0,22 12 Produkcja wyrobów tytoniowych 12 0,02 13 Produkcja wyrobów tekstylnych 237 0,45 14 Produkcja odzieży 228 0,44 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 74 0,14 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 506 0,97 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 298 0,57 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 303 0,58 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 30 0,06 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 452 0,86 74

2 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 90 0,17 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 918 1,75 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 571 1,09 24 Produkcja metali 171 0,33 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń ,13 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 296 0,57 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 363 0,69 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 682 1,30 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 281 0,54 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 129 0,25 31 Produkcja mebli 433 0,83 32 Pozostała produkcja wyrobów 219 0,42 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 718 1,37 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 715 1,37 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 337 0,64 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 124 0,24 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 463 0,89 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 25 0,05 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ,34 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 947 1,81 43 Roboty budowlane specjalistyczne ,59 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych ,28 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ,03 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ,99 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy ,54 50 Transport wodny 37 0,07 51 Transport lotniczy 24 0,05 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 669 1,28 53 Działalność pocztowa i kurierska 19 0,04 55 Zakwaterowanie 517 0,99 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 326 0,62 58 Działalność wydawnicza 404 0,77 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 136 0,26 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 85 0,16 61 Telekomunikacja 241 0,46 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ,42 63 Działalność usługowa w zakresie informacji 371 0,71 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 583 1,11 65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 8 0,02 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 537 1,03 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,14 69 Działalność prawnicza, rachunkowo- -księgowa i doradztwo podatkowe ,12 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem ,65 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne ,06 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 250 0,48 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 591 1,13 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 186 0,36 75 Działalność weterynaryjna 16 0,03 77 Wynajem i dzierżawa 262 0,50 78 Działalność związana z zatrudnieniem 244 0,47 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 194 0,37 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska 322 0,62 Nr 4/2017 rachunkowość 75

3 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 249 0,48 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 250 0,48 84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 23 0,04 85 Edukacja 531 1,02 86 Opieka zdrowotna ,47 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 22 0,04 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania 16 0,03 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 88 0,17 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 106 0,20 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 30 0,06 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 210 0,40 94 Działalność organizacji członkowskich 191 0,37 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 46 0,09 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa 145 0,28 Suma Struktura próby badawczej tylko w niewielkim stopniu uległa zmianie w stosunku do 2014 r. Tradycyjnie najliczniejszym działem będącym przedmiotem badania był dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (18,03%). Na drugim miejscu znalazł się dział 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (7,14%). Mniej w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba przedsiębiorstw z działu 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (6,99%). Na kolejnych miejscach znalazły się przedsiębiorstwa działu: 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (5,34%), 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (3,13%) i 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (3,10%). Udział powyżej 2% odnotowały przedsiębiorstwa z działów: 10 Produkcja artykułów spożywczych (2,71%), 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (2,65%), 43 Roboty budowlane specjalistyczne (2,59%), 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (2,54%), 86 Opieka zdrowotna (2,47%), 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (2,42%), 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (2,28%), 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (2,19%) oraz 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (2,06%). Warto odnotować, że w porównaniu z 2014 r. w badanej próbie wzrósł udział przedsiębiorstw działów: 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (o 14%), 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (o 14%), 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (o 13%), 43 Roboty budowlane specjalistyczne (o 12%), 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (o 11%) oraz 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (o 11%). W 2015 r. o 5% zmalała liczba przedsiębiorstw z działu 86 Opieka zdrowotna. Liczba przedsiębiorstw w pozostałych, znaczących działach rośnie w tempie odpowiadającym tempu wzrostu całej próby badawczej lub nieco od niego wolniejszym. Podstawą oceny badanych przedsiębiorstw, z uwagi na ich wielkość, są zatrudnienie (tabela 2) oraz przychody netto ze sprzedaży (tabela 3). Tabela 2 Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia Zatrudnienie w 2015 r. Liczba % <0; 5> 173 0,33 (5; 10> 77 0,15 (10; 25> 192 0,37 (25; 50> 172 0,33 (50; 100> 190 0,36 (100; 200> 183 0,35 (200; 500> 172 0,33 zatrudnienie > ,20 brak danych ,59 Suma Dane tabeli 2 jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorstwa sporadycznie publikują informacje o liczbie zatrudnionych, mimo że są to informacje istotne. Ta niekorzystna tendencja się pogłębia. Wśród przedsiębiorstw, które podały liczbę zatrudnionych, dominują małe i średnie. 76

4 Tabela 3 Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na wysokość przychodów netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży w 2015 r. (w mln zł) Liczba % do ,36 (2; 5> ,99 (5; 10> ,05 (10; 25> ,24 (25; 50> ,31 (50; 100> ,18 powyżej ,35 brak danych ,51 Suma Z tabeli 3 wynika, że przedmiotem analizy są głównie przedsiębiorstwa osiągające przychody netto ze sprzedaży do 10 mln zł (61,4%), a więc zaliczane do grupy mikro, i do 50 mln zł, czyli przedsiębiorstwa małe (24,55%). W porównaniu z 2014 r. wzrósł udział przedsiębiorstw mikro, a obniżył się udział przedsiębiorstw małych. Strukturę badanych przedsiębiorstw ze względu na ich siedzibę przedstawiono w tabeli 4. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na ich siedzibę Tabela 4 Nr woj. Województwo Liczba % 02 dolnośląskie ,50 04 kujawsko-pomorskie ,88 06 lubelskie ,29 08 lubuskie 956 1,83 10 łódzkie ,43 12 małopolskie ,73 14 mazowieckie ,11 16 opolskie ,54 18 podkarpackie ,22 20 podlaskie ,58 22 pomorskie ,50 24 śląskie ,60 26 świętokrzyskie 959 1,83 28 warmińsko-mazurskie ,61 30 wielkopolskie ,50 32 zachodniopomorskie ,83 Suma Z tabeli 4 wynika, że próbą badawczą objęte są przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie całej Polski. Duża liczba przedsiębiorstw (19,11%) ma siedzibę w województwie mazowieckim. Licznie reprezentowane są też przedsiębiorstwa z województw: pomorskiego (13,50%), dolnośląskiego i wielkopolskiego (po 10,50%) oraz małopolskiego (7,73%) i śląskiego (6,60%). W porównaniu z 2014 r. znacząco wzrosła liczba przedsiębiorstw mających siedzibę w województwie pomorskim. Szerzej reprezentowane są też przedsiębiorstwa z województw: śląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Zmalała natomiast liczba przedsiębiorstw z województw: mazowieckiego (z 23,22 do 19,11%), wielkopolskiego (z 13,01 do 10,50%), łódzkiego (z 4,50 do 3,43%) oraz małopolskiego (z 7,89 do 7,73%). Począwszy od 2002 r. wskaźniki sektorowe są obliczane i publikowane na poziomie działów, co naturalnie powoduje pewne ich uogólnienie. Potwierdzają to zapytania Czytelników, np. o wskaźniki dla grup przedsiębiorstw. Wyróżniającą cechą naszej publikacji jest prezentacja, oprócz średnich, także innych miar statystyki opisowej, charakteryzujących rozkład badanej zmiennej oraz jej zmienność. Miary te, jak się wydaje, mają większą wartość poznawczą, ponieważ umożliwiają pozycjonowanie badanego przedsiębiorstwa w grupie podmiotów zaliczanych do danego działu. Jest to lepsza jakościowo informacja niż tylko średnia arytmetyczna czy też mediana. Przyjęcie przy obliczaniu wskaźników szczegółowości na poziomie klasy czy podklasy zamiast działu (sektora) powodowałoby w wielu przypadkach, że liczebność próby w danej klasie byłaby bardzo mała lub klasa w ogóle nie byłaby reprezentowana. Ponadto wskaźniki obliczone na podstawie bardzo małej próby nie byłyby dobrymi reprezentantami dla całej zbiorowości. Tradycyjnie dla przypomnienia podajemy interpretację wielkości statystycznych zastosowanych do prezentacji wskaźników sektorowych, ułatwiających porównania w przestrzeni : mediana (wartość środkowa) dzieli zbiór wskaźników na 2 równe części, co oznacza, że 50% wskaźników ma wartość wyższą od mediany, a 50% niższą, średnia arytmetyczna (suma wartości wszystkich wskaźników podzielona przez liczbę wskaźników) streszcza wszystkie informacje zawarte w zbiorze danych i stanowi środek ciężkości masy obserwowanych wskaźników, odchylenie standardowe wartość przeciętnego odchylenia obserwowanych wskaźników od wartości średniej tych wskaźników, pudełko (góra, dół) pokazuje długość przedziału, w którym znajduje się 50% obserwowanych wskaźników, przy czym mediana + pudełko góra stanowi przedział, Nr 4/2017 rachunkowość 77

5 w którym znajduje się 25% obserwacji bezpośrednio powyżej mediany, a mediana pudełko dół to przedział, w którym znajduje się 25% obserwacji bezpośrednio poniżej mediany; jeżeli wartość pudełka góra różni się od wartości pudełka dół, oznacza to, że rozkład wskaźników jest niesymetryczny, czyli zachodzi tzw. skośność rozkładu, wąsy (góra dół) przedziały, w których znajduje się kolejnych 50% wskaźników, przy czym mediana + pudełko góra + wąsy góra jest najwyższą wartością wskaźnika zaobserwowaną w próbie, a mediana pudełko dół wąsy dół stanowi najniższą wartość wskaźnika zaobserwowaną w próbie. Związek tych parametrów przedstawiono na rysunku. Komisja wzorem lat ubiegłych zwraca się z prośbą o dalsze zgłaszanie uwag, które mogłyby stanowić podstawę do doskonalenia tej publikacji. Sposób obliczania wskaźników sektorowych i charakterystyki badanej zbiorowości Minimalna wartość wskaźnika uwzględnionego przy obliczaniu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego wąsy dół 25% wskaźników Mediana 25% wskaźników wąsy góra Maksymalna wartość wskaźnika uwzględnionego przy obliczaniu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego } } pudełko dół pudełko góra maksymalna wartość wskaźnika = mediana + pudełko góra + wąsy góra, minimalna wartość wskaźnika = mediana pudełko dół wąsy dół. Źródło: opracowanie własne na podstawie A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa

6 ZESTAWIENIE średnich wartości podstawowych wskaźników finansowych dla poszczególnych sektorów (branż) 2015 r. Rentowność operacyjna aktywów Wskaźnik rentowności kapitału własnego Wskaźnik rentowności netto sprzedaży Wskaźnik rentowności sprzedaży Wskaźnik rentowności ekonomicznej sprzedaży Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Okres spływu należności Okres spłaty zobowiązań Szybkość obrotu zapasów Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi Wskaźnik trwałości struktury finansowania Wskaźnik zadłużenia ogólnego Wyszczególnienie Branża 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Wielkość próby Średnia arytm. 5,53 8,71 13,08 3,21 20,71 5,70 3,51 1,37 53,98 47,28 147,90 1,33 0,83 34,51 Odchylenie standardowe 11,12 18,54 21,31 23,90 23,36 6,94 4,74 2,30 55,57 54,75 114,64 0,92 0,20 28,14 Mediana 4,00 6,14 6,61 1,75 17,39 3,28 1,87 0,43 37,41 29,41 130,97 1,16 0,90 28,43 wartość max. 44,97 74,14 89,78 82,27 107,67 34,58 23,07 12,25 272,60 279,75 647,23 5,12 1,31 99,90 wartość min. 33,77 54,58 65,79 92,20 70,97 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,01 0,10 0,00 pudełko góra 7,60 12,91 16,14 9,46 15,11 6,65 4,45 2,68 45,70 49,70 86,28 0,72 0,06 26,86 dół 3,77 5,90 6,23 15,72 12,99 1,87 1,22 0,38 19,30 18,36 67,15 0,38 0,15 18,87 wąsy góra 33,37 55,10 67,03 74,55 75,17 24,65 16,75 9,14 189,49 200,64 429,97 3,24 0,34 44,61 dół 34,00 54,82 66,17 74,72 75,37 1,40 0,65 0,05 18,08 10,99 63,81 0,77 0,65 9,56 Branża 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Wielkość próby Średnia arytm. 15,46 30,63 4,88 5,65 7,80 2,10 1,81 0,77 44,31 30,72 27,64 3,25 0,61 48,96 Odchylenie standardowe 22,09 50,22 4,99 6,21 7,22 1,60 1,54 1,01 32,99 30,98 22,24 4,06 0,25 26,94 Mediana 6,26 13,80 3,67 3,64 5,08 1,76 1,40 0,38 37,22 20,03 25,69 1,76 0,62 57,08 wartość max. 86,62 159,18 20,04 24,80 29,34 7,91 7,91 5,06 144,66 134,30 64,09 18,09 1,00 97,10 wartość min. 10,70 93,64 4,02 4,01 3,76 0,04 0,00 0,02 3,59 1,20 1,03 0,26 0,15 0,12 pudełko góra 20,39 40,41 2,90 4,14 5,64 1,75 1,80 1,07 17,04 23,10 27,21 4,58 0,21 11,97 dół 3,43 9,80 2,71 2,53 2,87 0,56 0,42 0,28 13,28 13,05 16,16 0,75 0,24 33,22 wąsy góra 59,97 104,97 13,48 17,02 18,61 4,40 4,71 3,61 90,41 91,17 11,19 11,74 0,17 28,06 dół 13,52 97,64 4,99 5,12 5,97 1,16 0,98 0,08 20,35 5,77 8,50 0,75 0,23 23,74 Branża 03 Rybactwo Wielkość próby Średnia arytm. 4,52 6,93 7,20 4,32 15,01 4,84 4,09 2,78 87,77 31,92 50,98 1,56 0,81 37,78 Odchylenie standardowe 7,93 14,32 12,82 20,55 14,25 4,88 4,49 3,44 103,75 28,11 48,52 1,20 0,21 25,74 Mediana 2,89 5,06 4,91 3,36 11,31 3,71 2,65 1,19 42,75 23,00 32,18 1,25 0,89 33,84 wartość max. 32,96 42,07 46,32 56,88 61,79 24,25 24,25 14,22 493,48 119,79 156,15 6,64 1,00 96,97 wartość min. 10,07 42,21 25,35 74,94 15,87 0,08 0,08 0,01 0,94 0,98 0,41 0,17 0,15 0,00 pudełko góra 5,67 10,73 6,76 9,53 8,80 4,10 4,86 3,97 112,77 23,49 59,51 1,15 0,07 25,13 dół 2,89 5,06 4,80 11,13 6,06 2,18 1,50 0,87 26,89 9,95 16,30 0,31 0,16 16,20 wąsy góra 24,40 26,29 34,65 50,71 41,67 16,44 16,75 9,05 337,96 73,30 64,45 4,24 0,04 38,00 dół 10,07 42,21 25,47 60,45 21,12 1,45 1,07 0,32 14,93 12,08 15,47 0,78 0,57 17,64 Nr 4/2017 rachunkowość 79

7 Branża 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Wielkość próby Średnia arytm. 1,83 6,70 1,41 4,83 6,87 1,27 0,71 0,45 36,28 57,39 12,16 1,85 0,69 57,59 Odchylenie standardowe 5,12 8,04 4,69 2,31 0,95 1,17 0,94 0,73 13,95 42,07 10,31 2,04 0,10 24,09 Mediana 1,65 2,05 3,11 3,11 6,20 0,73 0,22 0,08 32,81 46,62 21,88 0,95 0,66 60,22 wartość max. 10,71 20,89 7,12 8,41 8,22 3,02 2,73 2,05 61,58 127,64 22,87 6,28 0,86 88,85 wartość min. 6,23 1,49 7,02 2,54 6,19 0,16 0,09 0,00 19,24 1,07 0,01 0,42 0,57 14,33 pudełko góra 3,46 5,96 1,42 2,10 1,51 2,14 1,59 1,20 3,10 20,10 0,75 3,00 0,15 11,70 dół 1,34 1,98 1,81 0,43 0,91 0,41 0,08 0,06 10,68 33,32 17,71 0,22 0,03 30,54 wąsy góra 5,60 12,88 2,59 3,20 0,50 0,14 0,92 0,77 25,66 60,92 0,25 2,33 0,05 16,93 dół 6,54 1,56 8,33 0,14 0,89 0,17 0,05 0,02 2,89 12,23 4,15 0,32 0,07 15,34 Branża 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Wielkość próby Średnia arytm. 2,44 0,12 370,13 0,21 163,82 6,93 3,64 3,03 24,31 9,82 16,41 0,94 0,78 23,42 Odchylenie standardowe 5,93 3,62 692,70 9,05 406,63 9,78 5,03 5,20 11,37 0,86 10,31 0,06 0,20 21,07 Mediana 1,13 1,25 1,05 0,87 0,53 1,08 0,98 0,49 28,96 10,42 20,59 0,98 0,87 13,41 wartość max. 13,62 4,98 92,43 12,66 12,66 31,02 16,14 15,94 35,32 10,57 26,42 1,00 0,97 66,95 wartość min. 3,87 5, ,95 17, ,72 0,88 0,58 0,06 8,65 8,62 2,22 0,84 0,33 3,22 pudełko góra 8,20 5,74 3,68 3,71 5,62 7,54 7,27 5,39 1,59 0,15 1,46 2,52 0,09 18,41 dół 2,34 3,48 844,36 6,81 871,71 0,15 0,10 0,12 21,72 1,80 17,79 0,04 0,15 6,92 wąsy góra 6,55 0,48 89,80 8,08 7,57 22,41 7,89 10,05 4,77 0,00 4,37 2,50 0,02 35,13 dół 0,40 0, ,53 11,40 287,48 0,05 0,30 0,32 1,41 0,00 0,59 0,10 0,38 3,27 Branża 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie Wielkość próby Średnia arytm. 5,74 9,27 6,94 6,52 13,29 2,49 2,00 0,94 54,13 33,18 32,19 1,25 0,76 37,01 Odchylenie standardowe 11,27 23,03 10,43 14,46 13,47 2,13 1,85 1,26 29,66 29,20 32,59 0,79 0,22 26,56 Mediana 4,27 6,02 3,80 4,50 11,92 1,91 1,44 0,48 49,84 26,04 23,97 1,10 0,82 31,66 wartość max. 41,51 86,32 46,41 50,71 56,53 11,45 10,39 5,40 154,21 143,28 164,54 4,10 1,00 99,39 wartość min. 29,72 64,52 22,67 33,71 24,32 0,06 0,00 0,00 2,50 0,19 0,08 0,01 0,01 0,00 pudełko góra 7,34 16,28 8,31 9,79 8,80 1,99 1,78 1,06 23,60 21,95 24,65 0,60 0,10 23,75 dół 4,24 5,84 3,35 6,29 7,37 0,81 0,65 0,37 13,71 13,27 13,99 0,29 0,16 15,43 wąsy góra 29,91 64,02 34,30 36,41 35,81 7,56 7,17 3,87 80,76 95,29 115,92 2,39 0,08 43,97 dół 29,74 64,69 23,12 31,93 28,87 1,03 0,79 0,11 33,63 12,57 9,90 0,81 0,65 16,24 Branża 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie Wielkość próby Średnia arytm. 6,22 13,44 2,70 3,76 6,33 2,04 1,86 0,55 79,49 44,37 33,44 1,79 0,60 49,07 Odchylenie standardowe 13,22 22,91 7,41 11,54 8,79 1,79 1,93 0,76 35,33 31,46 37,94 1,71 0,25 28,10 Mediana 4,97 7,38 2,42 2,57 6,39 1,50 1,36 0,27 81,85 43,64 18,14 1,40 0,67 53,49 wartość max. 34,22 83,00 23,02 45,33 23,80 8,91 8,84 2,84 159,50 113,90 156,11 7,63 1,00 97,56 wartość min. 29,68 33,12 19,36 18,22 17,38 0,22 0,18 0,00 17,16 0,58 0,02 0,03 0,17 0,07 pudełko góra 9,61 16,51 4,53 6,83 6,49 1,94 2,04 1,35 26,65 35,54 37,31 1,40 0,12 16,27 dół 4,72 7,05 2,26 5,48 3,83 0,42 0,51 0,21 31,38 21,80 10,58 0,63 0,29 25,30 wąsy góra 19,64 59,11 16,07 35,93 10,92 5,47 5,44 1,22 51,01 34,72 100,67 4,84 0,21 27,81 dół 29,93 33,46 19,52 15,31 19,93 0,86 0,67 0,05 33,31 21,26 7,53 0,73 0,21 28,12 80

8 Branża 10 Produkcja artykułów spożywczych Wielkość próby Średnia arytm. 8,79 14,85 3,87 3,95 6,99 1,92 1,37 0,38 34,68 28,95 29,45 1,40 0,67 45,91 Odchylenie standardowe 13,12 24,83 5,84 6,68 7,50 1,50 1,23 0,56 25,16 20,91 29,86 1,01 0,22 25,65 Mediana 6,29 10,32 2,41 2,90 5,24 1,51 1,03 0,18 30,81 25,30 20,78 1,19 0,70 45,18 wartość max. 54,88 103,32 25,25 27,71 35,52 7,97 6,58 2,92 146,21 118,53 144,39 5,87 1,00 99,89 wartość min. 34,44 68,18 15,44 19,31 22,07 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11 0,11 0,00 0,01 0,00 pudełko góra 9,11 16,92 4,25 4,30 5,45 1,24 1,07 0,60 19,27 15,31 21,73 0,83 0,13 21,12 dół 4,65 8,95 1,99 2,64 3,05 0,52 0,45 0,14 13,19 11,51 12,31 0,45 0,17 20,05 wąsy góra 39,48 76,07 18,59 20,51 24,83 5,21 4,49 2,14 96,13 77,92 101,88 3,84 0,16 33,60 dół 36,08 69,55 15,86 19,57 24,25 0,99 0,58 0,04 17,52 13,69 8,36 0,74 0,52 25,12 Branża 11 Produkcja napojów Wielkość próby Średnia arytm. 9,57 14,22 7,27 7,18 10,32 1,97 1,35 0,37 50,87 33,74 41,71 1,43 0,66 44,58 Odchylenie standardowe 13,61 26,66 9,73 9,89 11,24 1,64 1,27 0,56 28,52 24,16 32,62 1,01 0,25 26,40 Mediana 6,84 11,73 4,25 4,19 6,93 1,61 1,08 0,20 47,16 31,45 32,57 1,23 0,68 46,40 wartość max. 58,12 93,68 43,69 45,56 45,42 8,40 6,66 3,06 175,79 127,43 145,21 4,98 1,00 98,10 wartość min. 23,83 68,06 12,30 15,04 23,83 0,21 0,06 0,00 4,71 0,53 0,11 0,14 0,02 0,00 pudełko góra 8,62 17,38 7,92 8,20 8,60 1,62 1,14 0,68 24,11 16,44 25,21 0,90 0,21 18,95 dół 5,63 10,40 3,42 3,30 3,64 0,55 0,46 0,16 15,57 13,46 15,38 0,49 0,16 24,73 wąsy góra 42,65 64,57 31,52 33,16 29,89 5,17 4,44 2,18 104,51 79,54 87,43 2,85 0,11 32,76 dół 25,04 69,40 13,14 15,94 27,12 0,85 0,56 0,04 26,88 17,46 17,08 0,60 0,50 21,67 Branża 12 Produkcja wyrobów tytoniowych Wielkość próby Średnia arytm. 6,92 17,78 3,99 6,37 10,21 1,30 0,77 0,24 39,04 15,89 65,52 4,63 0,56 48,44 Odchylenie standardowe 6,59 23,94 4,25 5,82 12,06 0,93 0,68 0,36 30,71 9,69 71,58 6,23 0,19 21,35 Mediana 7,85 11,14 1,91 4,12 3,48 1,32 0,62 0,05 37,04 18,74 29,85 1,49 0,55 44,89 wartość max. 19,08 76,03 14,44 21,66 37,86 3,27 2,12 1,15 97,44 27,48 239,70 20,39 0,96 84,57 wartość min. 2,82 9,43 0,56 0,23 1,45 0,04 0,04 0,00 0,53 0,37 8,93 0,24 0,22 4,00 pudełko góra 4,15 12,81 2,91 5,47 8,52 0,64 0,84 0,48 7,82 4,79 46,69 10,42 0,13 17,94 dół 5,27 9,66 1,09 1,42 0,57 0,69 0,41 0,04 23,39 11,25 13,68 0,73 0,06 11,14 wąsy góra 7,08 52,07 9,62 12,06 25,86 1,31 0,66 0,62 52,58 3,95 163,15 8,48 0,27 21,73 dół 5,41 10,91 1,37 2,93 1,46 0,60 0,18 0,01 13,12 7,11 7,24 0,52 0,28 29,75 Branża 13 Produkcja wyrobów tekstylnych Wielkość próby Średnia arytm. 8,92 14,60 4,37 4,71 8,16 3,12 2,02 0,66 43,06 33,09 65,16 2,56 0,72 39,01 Odchylenie standardowe 13,31 23,32 6,21 10,01 8,89 2,52 1,96 0,87 26,70 26,33 59,67 2,53 0,20 24,68 Mediana 8,64 12,43 3,54 4,31 7,42 2,27 1,41 0,29 40,79 27,29 49,80 1,82 0,76 36,35 wartość max. 52,83 102,30 26,52 35,94 41,37 13,21 9,11 4,28 148,60 145,23 275,69 11,66 1,00 99,55 wartość min. 37,38 73,53 17,79 26,42 21,28 0,31 0,06 0,00 1,31 0,23 0,03 0,08 0,10 0,00 pudełko góra 7,12 14,35 4,38 5,75 5,69 2,16 1,47 0,87 17,70 19,35 46,13 1,91 0,11 20,49 dół 7,01 11,18 2,36 3,72 4,66 0,80 0,70 0,17 13,97 14,09 27,54 0,77 0,13 17,51 wąsy góra 37,07 75,52 18,60 25,88 28,26 8,78 6,23 3,12 90,11 98,59 179,76 7,93 0,14 42,72 dół 39,01 74,77 18,97 27,01 24,05 1,16 0,65 0,11 25,51 12,97 22,24 0,97 0,52 18,83 Nr 4/2017 rachunkowość 81

9 Branża 14 Produkcja odzieży Wielkość próby Średnia arytm. 7,36 12,14 3,99 3,49 6,68 3,05 1,79 0,63 49,55 30,02 74,27 3,34 0,67 41,11 Odchylenie standardowe 13,02 24,58 7,84 8,14 8,22 2,40 1,65 0,83 36,06 26,54 74,56 3,68 0,23 25,40 Mediana 5,71 8,45 2,61 2,63 4,74 2,39 1,26 0,26 41,65 23,61 58,35 2,19 0,73 37,01 wartość max. 46,96 90,22 31,68 28,82 37,35 13,37 8,32 3,81 185,23 143,97 387,62 19,64 1,00 98,89 wartość min. 33,27 55,81 21,70 21,84 16,47 0,18 0,00 0,00 1,95 0,18 0,16 0,03 0,01 0,00 pudełko góra 7,68 17,77 5,67 5,04 6,55 2,03 1,44 0,78 29,43 20,61 55,19 3,73 0,13 22,72 dół 4,49 7,93 2,20 3,05 2,91 0,99 0,59 0,18 15,96 13,04 40,55 1,02 0,17 16,65 wąsy góra 33,58 63,99 23,40 21,15 26,06 8,95 5,62 2,76 114,15 99,75 274,08 13,72 0,15 39,15 dół 34,49 56,33 22,11 21,42 18,29 1,22 0,67 0,08 23,74 10,39 17,64 1,14 0,54 20,37 Branża 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Wielkość próby Średnia arytm. 10,27 11,66 6,06 6,34 8,86 3,76 2,25 1,03 54,93 29,90 72,35 3,05 0,71 37,94 Odchylenie standardowe 14,63 18,58 8,05 8,64 8,33 3,08 2,33 1,47 37,39 25,78 43,01 3,01 0,23 26,61 Mediana 6,97 9,69 4,08 5,60 7,28 2,77 1,43 0,45 45,83 25,60 67,87 2,46 0,79 36,21 wartość max. 56,12 68,97 31,16 28,53 34,15 14,59 11,10 6,41 193,74 117,45 196,36 14,40 1,00 97,59 wartość min. 28,14 52,78 16,00 14,20 11,83 0,10 0,10 0,00 0,24 0,70 2,94 0,08 0,07 0,00 pudełko góra 10,49 11,91 6,77 5,38 6,67 2,69 2,26 1,73 29,21 18,17 35,07 2,24 0,11 16,49 dół 4,55 7,38 3,30 4,64 3,95 1,12 0,73 0,38 19,17 14,14 22,21 1,17 0,18 21,01 wąsy góra 38,66 47,37 20,30 17,55 20,21 9,13 7,41 4,22 118,70 73,68 93,42 9,69 0,10 44,89 dół 30,55 55,09 16,78 15,16 15,16 1,54 0,60 0,07 26,42 10,77 42,72 1,21 0,53 15,20 Branża 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania Wielkość próby Średnia arytm. 7,27 10,99 3,16 3,86 6,63 2,19 1,35 0,37 41,17 33,44 48,19 1,59 0,65 45,13 Odchylenie standardowe 11,54 23,55 5,56 6,86 6,92 1,81 1,30 0,55 28,62 29,01 42,95 1,29 0,24 26,49 Mediana 6,17 8,06 2,46 3,31 5,78 1,71 1,05 0,14 37,92 28,04 37,51 1,32 0,69 45,93 wartość max. 44,09 91,84 23,14 26,13 35,28 9,82 7,41 2,79 161,22 146,71 232,32 7,08 1,01 99,47 wartość min. 34,21 67,76 16,06 18,49 14,28 0,00 0,00 0,00 0,65 0,22 0,42 0,05 0,01 0,00 pudełko góra 6,99 15,57 3,62 3,68 4,83 1,66 1,24 0,59 19,31 19,96 34,10 1,11 0,16 19,91 dół 4,99 7,52 2,12 2,88 3,43 0,62 0,54 0,10 16,63 14,94 19,47 0,47 0,20 24,41 wąsy góra 30,92 68,22 17,05 19,15 24,67 6,44 5,12 2,07 103,99 98,72 160,71 4,66 0,16 33,63 dół 35,39 68,30 16,40 18,92 16,63 1,10 0,51 0,03 20,64 12,89 17,62 0,80 0,48 21,51 Branża 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru Wielkość próby Średnia arytm. 10,51 20,28 5,54 5,67 9,55 1,84 1,38 0,29 56,76 44,61 32,16 1,35 0,63 50,66 Odchylenie standardowe 11,00 26,77 6,49 7,26 8,53 1,26 1,07 0,42 24,88 26,92 24,36 1,08 0,22 25,76 Mediana 9,13 16,46 4,45 4,69 7,83 1,54 1,08 0,13 55,83 41,26 27,73 1,16 0,66 52,84 wartość max. 57,11 113,92 30,82 32,06 39,20 6,59 5,56 2,10 141,14 148,73 123,95 5,62 1,00 97,49 wartość min. 23,27 75,18 13,11 17,35 11,75 0,01 0,00 0,00 0,75 0,49 0,01 0,05 0,07 0,00 pudełko góra 8,44 17,18 4,79 4,26 5,48 0,95 0,86 0,45 19,15 19,13 14,71 0,94 0,15 19,67 dół 5,72 11,55 3,11 3,56 3,64 0,51 0,37 0,09 16,22 15,77 12,55 0,44 0,18 23,24 wąsy góra 39,54 80,28 21,58 23,11 25,89 4,10 3,61 1,52 66,16 88,35 81,50 3,51 0,19 24,98 dół 26,68 80,09 14,45 18,48 15,94 1,02 0,71 0,03 38,87 25,00 15,18 0,68 0,40 29,60 82

10 Branża 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wielkość próby Średnia arytm. 8,51 13,37 4,91 5,33 10,21 2,52 2,14 0,79 63,27 42,67 22,34 2,16 0,66 45,15 Odchylenie standardowe 14,60 26,94 8,45 9,08 11,09 2,09 1,91 1,12 32,88 29,54 19,43 2,30 0,22 25,71 Mediana 7,21 10,78 3,43 3,88 8,40 1,73 1,48 0,34 60,66 38,67 18,36 1,51 0,69 45,93 wartość max. 57,72 103,38 33,77 36,41 46,39 11,30 9,00 5,33 163,76 168,02 97,15 12,08 1,00 99,81 wartość min. 36,78 74,01 24,37 26,18 30,18 0,16 0,11 0,00 1,38 0,04 0,06 0,07 0,02 0,00 pudełko góra 8,73 16,52 5,29 5,34 6,72 2,01 1,70 1,10 24,75 21,19 18,66 2,41 0,15 17,19 dół 5,83 9,68 3,09 3,97 4,99 0,54 0,56 0,26 18,80 17,97 9,82 0,55 0,17 22,52 wąsy góra 41,78 76,08 25,05 27,19 31,27 7,56 5,83 3,89 78,36 108,17 60,13 8,16 0,16 36,69 dół 38,16 75,11 24,70 26,09 33,59 1,04 0,81 0,08 40,47 20,66 8,48 0,88 0,49 23,41 Branża 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Wielkość próby Średnia arytm. 8,20 22,06 4,37 5,91 8,19 1,65 1,15 0,50 50,13 46,57 41,54 2,88 0,64 41,52 Odchylenie standardowe 27,10 63,12 5,50 6,04 7,78 0,98 1,07 0,88 32,16 32,23 30,18 3,35 0,30 30,09 Mediana 6,70 12,48 3,71 5,82 6,16 1,48 0,90 0,15 44,28 41,82 39,92 1,40 0,66 39,19 wartość max. 73,87 188,66 16,07 19,84 31,12 4,83 4,76 3,27 125,60 149,01 149,08 13,83 1,00 94,11 wartość min. 52,19 115,65 9,47 6,27 5,27 0,71 0,20 0,00 1,26 0,81 4,42 0,26 0,06 0,00 pudełko góra 13,34 37,22 3,88 3,98 4,37 1,65 2,13 1,32 7,21 16,72 14,44 3,11 0,30 29,70 dół 6,70 12,32 2,70 4,74 4,24 0,40 0,30 0,09 17,73 18,30 18,02 0,49 0,18 14,72 wąsy góra 53,83 138,96 8,48 10,05 20,59 1,70 1,73 1,80 74,11 90,47 94,72 9,32 0,04 25,22 dół 52,19 115,81 10,48 7,34 7,19 0,37 0,40 0,06 25,29 22,71 17,47 0,65 0,42 24,47 Branża 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Wielkość próby Średnia arytm. 10,97 17,13 6,07 7,00 10,10 2,48 1,63 0,51 51,95 37,89 48,71 1,69 0,68 41,73 Odchylenie standardowe 14,12 22,46 7,44 8,84 9,23 2,00 1,46 0,76 27,44 26,24 33,82 1,26 0,21 24,65 Mediana 9,04 12,80 4,74 6,15 8,52 1,93 1,18 0,18 49,66 33,17 41,61 1,45 0,71 39,58 wartość max. 62,15 88,35 32,36 39,93 45,50 10,57 7,71 3,55 165,36 123,38 179,99 6,98 1,00 97,98 wartość min. 39,00 68,33 22,05 28,19 19,41 0,02 0,02 0,00 0,93 0,94 0,00 0,17 0,02 0,00 pudełko góra 8,76 16,61 5,06 5,27 5,66 1,64 1,30 0,76 18,37 17,33 25,44 1,12 0,14 21,63 dół 6,07 9,09 3,56 4,70 4,83 0,75 0,47 0,15 15,60 13,00 16,59 0,49 0,16 18,22 wąsy góra 44,34 58,95 22,56 28,51 31,32 6,99 5,23 2,60 97,33 72,88 112,94 4,41 0,16 36,78 dół 41,97 72,04 23,23 29,64 23,11 1,16 0,68 0,04 33,13 19,23 25,02 0,79 0,53 21,35 Branża 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Wielkość próby Średnia arytm. 10,17 13,77 9,15 11,09 13,96 3,35 2,36 0,87 66,41 35,17 61,02 1,96 0,74 37,63 Odchylenie standardowe 15,34 24,16 14,14 14,82 15,31 2,74 2,22 1,23 34,72 24,29 34,54 1,59 0,22 25,72 Mediana 9,56 14,33 7,77 9,80 10,45 2,40 1,91 0,57 67,73 32,95 56,06 1,55 0,81 35,18 wartość max. 52,81 91,47 41,56 52,55 55,50 11,04 10,85 4,89 182,11 123,43 156,79 7,94 1,00 99,33 wartość min. 30,76 54,93 37,73 37,34 30,19 0,17 0,08 0,00 1,34 0,30 1,69 0,15 0,19 0,43 pudełko góra 9,54 14,26 8,11 8,08 8,61 3,47 2,21 0,76 19,18 22,48 28,50 1,46 0,11 16,97 dół 7,11 12,14 6,38 7,03 6,35 0,97 1,08 0,53 19,64 14,45 18,36 0,52 0,17 17,27 wąsy góra 33,71 62,88 25,69 34,67 36,43 5,17 6,73 3,57 95,20 68,00 72,22 4,94 0,09 47,18 dół 33,21 57,12 39,12 40,12 34,29 1,26 0,75 0,04 46,74 18,19 36,02 0,87 0,45 17,49 Nr 4/2017 rachunkowość 83

11 Branża 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Wielkość próby Średnia arytm. 10,89 17,56 5,60 6,20 9,52 2,27 1,44 0,45 51,61 38,60 44,40 1,73 0,67 44,41 Odchylenie standardowe 12,42 21,89 6,80 7,88 8,34 1,81 1,23 0,63 30,90 26,94 30,71 1,44 0,21 24,70 Mediana 8,08 13,89 4,31 5,00 8,38 1,70 1,14 0,21 47,26 35,07 39,13 1,35 0,70 44,11 wartość max. 57,92 101,95 31,99 36,31 42,57 9,32 6,54 3,14 172,11 152,19 169,31 7,57 1,00 99,01 wartość min. 30,22 64,20 17,74 22,39 26,01 0,08 0,00 0,00 0,48 0,09 0,00 0,04 0,01 0,00 pudełko góra 9,00 14,71 4,82 5,55 5,71 1,50 1,00 0,61 20,09 19,29 21,02 1,21 0,14 19,64 dół 4,92 9,82 2,83 3,38 4,36 0,56 0,48 0,17 16,41 15,75 15,44 0,49 0,17 20,46 wąsy góra 40,84 73,35 22,87 25,76 28,48 6,12 4,39 2,31 104,76 97,84 109,17 5,01 0,16 35,27 dół 33,38 68,27 19,22 24,01 30,04 1,06 0,67 0,05 30,37 19,23 23,69 0,82 0,52 23,65 Branża 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Wielkość próby Średnia arytm. 8,17 11,58 4,93 5,63 9,72 2,67 1,91 0,60 51,63 34,45 46,06 1,62 0,72 39,35 Odchylenie standardowe 11,71 19,09 7,51 8,73 9,73 2,30 1,92 0,88 28,89 27,18 39,03 1,19 0,22 25,72 Mediana 6,00 8,95 3,66 4,52 8,32 2,00 1,34 0,28 48,21 29,46 38,53 1,37 0,77 35,19 wartość max. 48,73 78,86 31,61 34,07 45,76 12,84 10,15 4,22 168,82 143,62 210,83 6,62 1,00 99,81 wartość min. 27,58 58,15 22,77 25,71 22,87 0,02 0,01 0,00 0,88 0,31 0,13 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 7,57 13,00 4,92 5,11 6,14 2,12 1,79 0,90 19,46 18,86 27,75 0,98 0,11 21,86 dół 4,22 7,27 2,99 3,78 4,90 0,80 0,67 0,23 14,42 13,53 21,46 0,44 0,17 16,83 wąsy góra 35,15 56,92 23,03 24,44 31,30 8,72 7,02 3,05 101,14 95,30 144,56 4,27 0,12 42,75 dół 29,36 59,83 23,44 26,45 26,29 1,18 0,67 0,05 32,91 15,62 16,94 0,92 0,60 18,36 Branża 24 Produkcja metali Wielkość próby Średnia arytm. 9,85 16,62 4,16 5,05 8,10 1,86 1,22 0,35 42,80 37,96 45,79 1,45 0,64 49,06 Odchylenie standardowe 11,72 23,28 5,96 6,46 6,80 1,22 1,04 0,50 23,59 26,89 31,61 1,13 0,22 26,33 Mediana 7,33 13,37 3,56 3,83 7,25 1,59 0,97 0,12 38,31 32,35 41,39 1,33 0,67 49,39 wartość max. 51,53 88,44 28,57 23,61 33,95 6,16 5,92 2,74 114,41 145,58 162,83 5,87 1,00 98,58 wartość min. 21,24 56,90 17,48 16,84 15,35 0,13 0,05 0,00 0,10 0,62 0,55 0,04 0,05 0,00 pudełko góra 7,78 13,89 4,16 4,55 4,02 1,09 0,97 0,64 23,37 20,05 19,25 0,72 0,13 22,18 dół 4,81 10,15 2,85 2,45 3,68 0,51 0,39 0,08 12,32 13,50 16,75 0,58 0,19 20,82 wąsy góra 36,42 61,18 20,85 15,23 22,68 3,47 3,98 1,98 52,73 93,19 102,18 3,82 0,19 27,00 dół 23,76 60,12 18,20 18,21 18,92 0,96 0,53 0,04 25,90 18,23 24,09 0,71 0,43 28,57 Branża 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Wielkość próby Średnia arytm. 10,92 18,03 5,52 6,55 9,93 2,50 1,74 0,64 53,16 33,16 42,92 2,00 0,68 42,52 Odchylenie standardowe 13,61 26,78 7,89 9,02 9,62 2,01 1,57 0,91 31,81 24,39 37,11 1,77 0,22 24,77 Mediana 8,49 12,63 3,99 5,05 8,15 1,90 1,31 0,30 47,70 28,46 34,88 1,54 0,72 41,94 wartość max. 61,41 110,31 35,58 40,17 46,76 10,97 8,55 4,41 185,78 135,36 198,82 9,57 1,00 99,34 wartość min. 39,90 76,53 24,29 26,84 25,93 0,01 0,00 0,00 0,03 0,18 0,00 0,01 0,01 0,00 pudełko góra 9,30 17,42 5,79 6,26 6,45 1,79 1,37 0,85 23,33 17,99 26,45 1,56 0,13 19,66 dół 5,44 9,51 2,86 3,50 4,45 0,66 0,59 0,24 15,87 11,75 19,61 0,60 0,18 20,73 wąsy góra 43,63 80,26 25,80 28,85 32,16 7,29 5,86 3,26 114,75 88,90 137,49 6,47 0,15 37,75 dół 42,95 79,65 25,43 28,39 29,63 1,22 0,72 0,06 31,80 16,53 15,28 0,93 0,53 21,21 84

12 Branża 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Wielkość próby Średnia arytm. 11,64 17,41 6,51 6,50 10,35 3,87 2,62 1,25 56,43 32,27 55,59 3,27 0,70 37,10 Odchylenie standardowe 16,88 27,27 9,66 11,53 12,11 3,79 2,89 1,80 37,92 28,30 42,70 3,49 0,24 25,96 Mediana 9,03 13,34 4,68 5,43 8,03 2,64 1,68 0,56 48,66 24,98 48,05 2,31 0,75 35,36 wartość max. 72,70 100,67 41,68 41,68 56,11 17,67 14,33 9,26 209,47 153,93 224,57 18,13 1,00 99,05 wartość min. 34,83 68,46 24,27 31,08 29,38 0,24 0,05 0,00 0,21 0,15 0,22 0,01 0,02 0,00 pudełko góra 11,14 17,06 6,48 6,91 8,33 3,12 2,65 1,88 29,26 25,12 33,12 3,20 0,14 19,75 dół 7,32 11,67 3,84 4,68 5,44 1,16 0,80 0,44 18,18 13,28 24,47 1,06 0,20 20,83 wąsy góra 52,53 70,27 30,52 29,34 39,76 11,92 10,00 6,82 131,56 103,83 143,40 12,63 0,11 43,93 dół 36,54 70,13 25,10 31,84 31,97 1,24 0,84 0,12 30,27 11,55 23,36 1,23 0,53 14,53 Branża 27 Produkcja urządzeń elektrycznych Wielkość próby Średnia arytm. 11,32 16,32 5,69 6,67 9,39 2,60 1,61 0,58 60,35 39,08 53,17 2,39 0,65 42,45 Odchylenie standardowe 14,00 23,79 7,88 9,44 8,33 1,93 1,29 0,78 34,04 28,08 36,40 2,10 0,23 24,81 Mediana 9,34 13,00 4,58 5,70 7,96 1,97 1,29 0,30 57,03 33,89 49,41 1,87 0,70 39,41 wartość max. 61,47 92,57 31,86 35,86 36,66 10,57 6,48 4,16 184,81 162,84 199,92 10,80 1,00 99,54 wartość min. 36,35 66,25 23,45 26,66 13,87 0,07 0,00 0,00 1,32 0,72 0,11 0,04 0,03 0,00 pudełko góra 8,44 15,22 4,69 5,51 5,37 1,65 1,25 0,79 26,87 21,38 22,54 1,69 0,13 21,31 dół 6,35 10,08 3,62 4,38 3,85 0,67 0,53 0,23 20,91 15,05 23,04 0,74 0,23 18,44 wąsy góra 43,68 64,35 22,58 24,65 23,33 6,94 3,94 3,07 100,92 107,57 127,97 7,23 0,17 38,82 dół 39,34 69,17 24,42 27,99 17,98 1,23 0,75 0,07 34,80 18,12 26,26 1,09 0,44 20,97 Branża 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Wielkość próby Średnia arytm. 9,53 13,82 5,60 6,63 9,21 2,74 1,80 0,67 54,27 32,20 60,51 2,37 0,67 41,82 Odchylenie standardowe 12,66 21,26 7,42 8,70 9,21 2,23 1,75 0,91 35,51 23,40 46,99 2,20 0,24 25,63 Mediana 7,62 10,74 4,27 5,27 7,97 2,08 1,28 0,37 48,35 27,31 50,89 1,71 0,72 39,48 wartość max. 56,00 88,12 31,25 36,86 39,75 12,40 9,64 4,47 199,08 125,01 245,24 12,17 1,01 99,41 wartość min. 35,43 56,71 21,81 25,21 26,02 0,11 0,00 0,00 0,37 0,06 0,00 0,06 0,01 0,00 pudełko góra 8,27 13,41 4,40 4,98 5,68 2,04 1,65 0,83 25,04 16,84 37,90 2,19 0,14 22,04 dół 5,59 8,86 3,32 4,04 4,48 0,80 0,60 0,30 18,97 11,45 24,10 0,64 0,22 19,26 wąsy góra 40,11 63,97 22,58 26,62 26,10 8,28 6,70 3,28 125,70 80,86 156,45 8,28 0,15 37,89 dół 37,46 58,59 22,75 26,43 29,52 1,16 0,69 0,07 29,01 15,80 26,79 1,01 0,49 20,22 Branża 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Wielkość próby Średnia arytm. 10,22 16,58 4,95 5,51 8,55 1,92 1,25 0,41 48,09 40,76 46,41 1,47 0,64 47,92 Odchylenie standardowe 12,14 22,04 6,82 8,20 9,46 1,35 1,02 0,56 26,75 27,11 34,04 1,04 0,23 25,87 Mediana 8,47 15,88 4,31 4,93 7,76 1,56 1,01 0,19 44,51 36,64 37,75 1,31 0,67 47,15 wartość max. 52,61 96,50 28,66 30,73 40,35 7,13 5,12 2,58 155,41 133,23 184,16 6,37 1,00 97,96 wartość min. 21,10 66,72 17,85 22,66 24,83 0,06 0,01 0,00 1,60 0,37 0,03 0,03 0,02 0,12 pudełko góra 7,84 12,61 3,78 4,65 5,92 1,13 0,77 0,55 18,09 21,71 25,64 0,90 0,14 21,94 dół 5,73 11,51 3,26 3,47 4,51 0,47 0,40 0,15 12,90 15,32 15,36 0,50 0,18 19,81 wąsy góra 36,30 68,00 20,57 21,15 26,66 4,45 3,34 1,84 92,81 74,89 120,77 4,16 0,18 28,87 dół 23,83 71,09 18,90 24,11 28,08 1,03 0,61 0,04 30,00 20,95 22,37 0,78 0,47 27,22 Nr 4/2017 rachunkowość 85

13 Branża 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Wielkość próby Średnia arytm. 7,59 9,23 3,80 4,88 6,84 2,00 1,44 0,60 39,18 35,98 65,84 2,34 0,61 48,44 Odchylenie standardowe 16,41 28,81 7,96 9,72 9,24 1,38 1,42 0,77 29,25 28,78 59,76 2,55 0,25 28,26 Mediana 5,76 8,31 2,67 4,26 5,18 1,70 1,11 0,38 36,08 29,25 47,42 1,55 0,63 48,77 wartość max. 59,72 93,68 26,42 30,33 30,85 8,66 7,57 4,56 164,59 145,05 291,99 11,44 1,00 99,93 wartość min. 42,02 66,01 22,70 23,58 17,00 0,03 0,03 0,00 0,42 2,89 0,52 0,04 0,00 0,00 pudełko góra 9,86 15,13 5,25 6,04 5,96 1,35 1,28 0,87 22,52 21,55 47,12 2,81 0,19 19,41 dół 4,97 9,02 2,60 3,49 3,22 0,55 0,56 0,31 14,69 12,70 22,83 0,65 0,19 24,84 wąsy góra 44,09 70,25 18,50 20,03 19,71 5,61 5,19 3,31 106,00 94,25 197,45 7,08 0,18 31,75 dół 42,82 65,29 22,77 24,35 18,96 1,11 0,51 0,07 20,96 13,65 24,07 0,86 0,44 23,93 Branża 31 Produkcja mebli Wielkość próby Średnia arytm. 11,17 20,93 5,32 5,15 8,31 2,38 1,61 0,58 39,67 31,66 37,93 1,67 0,66 43,75 Odchylenie standardowe 15,88 29,53 7,04 8,00 8,41 1,89 1,49 0,83 26,40 20,63 28,93 1,27 0,24 26,72 Mediana 8,47 15,60 3,51 3,89 6,75 1,79 1,17 0,28 34,68 27,85 31,72 1,42 0,70 43,34 wartość max. 67,90 125,84 29,00 34,12 36,87 9,92 8,07 4,09 149,65 114,92 163,19 7,12 1,00 99,72 wartość min. 47,98 76,17 17,34 22,03 24,55 0,04 0,01 0,00 0,15 0,17 0,15 0,04 0,02 0,00 pudełko góra 11,08 19,88 5,31 5,52 5,65 1,66 1,43 0,81 19,85 17,26 24,29 1,18 0,17 20,51 dół 5,83 12,94 2,53 2,95 3,92 0,60 0,48 0,21 12,15 9,83 13,76 0,52 0,20 23,04 wąsy góra 48,35 90,36 20,18 24,70 24,47 6,47 5,47 3,00 95,12 69,82 107,17 4,52 0,13 35,87 dół 50,62 78,83 18,32 22,97 27,37 1,15 0,68 0,07 22,38 17,85 17,81 0,86 0,48 20,30 Branża 32 Pozostała produkcja wyrobów Wielkość próby Średnia arytm. 8,45 12,01 5,98 5,92 8,98 3,51 2,08 0,93 48,27 30,22 60,73 2,67 0,71 38,63 Odchylenie standardowe 15,46 23,71 8,69 11,78 11,69 3,43 2,30 1,38 34,15 23,21 45,48 2,71 0,23 26,49 Mediana 7,87 9,93 3,95 4,71 7,48 2,52 1,39 0,45 43,31 26,46 53,17 1,90 0,77 37,03 wartość max. 60,78 87,38 35,40 44,83 46,50 18,72 12,14 6,62 169,10 126,72 247,21 13,26 1,00 99,78 wartość min. 47,85 67,03 19,42 35,47 35,44 0,05 0,03 0,00 1,83 0,33 2,22 0,10 0,06 0,00 pudełko góra 8,25 13,74 5,98 6,79 8,03 3,33 2,44 1,45 21,25 17,37 33,06 2,35 0,12 20,67 dół 7,77 9,84 3,28 5,18 5,60 1,12 0,65 0,37 16,40 12,54 24,26 0,78 0,20 20,87 wąsy góra 44,66 63,71 25,47 33,33 30,99 12,87 8,31 4,72 104,54 82,89 160,97 9,00 0,11 42,09 dół 47,95 67,11 20,09 35,00 37,32 1,35 0,70 0,08 25,09 13,59 26,68 1,02 0,51 16,16 Branża 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wielkość próby Średnia arytm. 14,61 25,75 6,27 7,47 9,39 3,07 2,56 1,10 62,68 30,42 26,99 5,98 0,64 41,34 Odchylenie standardowe 22,74 41,54 10,07 11,15 11,53 2,65 2,39 1,49 40,53 26,25 27,58 7,57 0,25 26,12 Mediana 10,32 17,23 4,08 5,74 7,01 2,24 1,84 0,62 56,87 24,35 17,95 3,10 0,67 38,70 wartość max. 98,36 159,31 40,31 47,91 49,85 13,97 12,75 7,22 238,58 139,29 123,79 37,95 1,00 99,45 wartość min. 69,29 114,68 29,62 31,13 35,00 0,02 0,02 0,00 0,06 0,17 0,00 0,01 0,01 0,00 pudełko góra 16,13 25,03 6,87 8,01 8,08 2,48 2,21 1,40 29,06 20,13 23,18 7,55 0,18 25,47 dół 8,25 15,02 3,32 4,43 4,63 0,78 0,73 0,45 22,89 13,00 10,62 1,60 0,19 19,19 wąsy góra 71,92 117,04 29,37 34,16 34,76 9,26 8,71 5,21 152,65 94,81 82,65 27,30 0,14 35,29 dół 71,35 116,89 30,38 32,43 37,37 1,43 1,08 0,17 33,91 11,18 7,33 1,49 0,48 19,51 86

14 Branża 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wielkość próby Średnia arytm. 1,76 2,40 2,17 6,69 18,73 2,13 1,68 0,72 49,06 35,41 35,84 0,90 0,78 43,45 Odchylenie standardowe 7,04 12,65 34,29 14,23 25,94 2,35 1,90 1,01 23,24 31,89 36,42 0,58 0,25 31,59 Mediana 1,08 0,88 1,53 3,52 9,65 1,51 1,21 0,44 51,84 30,47 28,51 0,96 0,87 39,23 wartość max. 27,38 45,37 100,00 51,52 92,00 12,56 10,44 5,65 132,45 175,68 207,24 3,39 1,00 99,98 wartość min. 22,23 36,69 187,28 38,45 70,91 0,00 0,00 0,00 1,37 0,35 0,03 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 4,66 7,72 6,22 8,72 12,66 2,35 1,89 1,10 9,86 25,70 29,31 0,29 0,10 30,93 dół 2,81 4,57 43,74 4,87 10,82 0,67 0,58 0,36 16,62 15,62 21,16 0,43 0,15 23,03 wąsy góra 21,64 36,77 92,25 39,28 69,69 8,70 7,34 4,11 70,75 119,51 149,42 2,14 0,03 29,82 dół 20,50 32,99 145,07 37,10 69,75 0,84 0,62 0,08 33,85 14,50 7,31 0,53 0,72 16,20 Branża 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Wielkość próby Średnia arytm. 1,87 2,29 2,97 2,16 15,68 2,04 1,88 0,95 37,12 17,02 5,97 1,04 0,89 33,30 Odchylenie standardowe 3,11 3,91 4,50 5,93 11,66 1,43 1,37 0,95 14,19 9,48 4,94 0,29 0,10 22,59 Mediana 1,19 1,28 1,84 1,72 14,03 1,68 1,55 0,71 36,13 15,64 4,71 1,01 0,93 29,64 wartość max. 11,77 16,04 18,96 21,75 51,48 7,25 7,10 4,20 89,39 50,52 26,41 1,92 1,00 99,43 wartość min. 8,22 7,54 11,47 17,46 15,49 0,10 0,08 0,00 5,52 1,46 0,02 0,07 0,55 0,25 pudełko góra 2,10 3,25 3,43 3,15 8,88 0,96 0,95 0,70 8,28 6,87 3,91 0,17 0,03 18,55 dół 0,82 1,06 1,40 2,59 7,32 0,65 0,63 0,46 7,42 4,82 2,06 0,11 0,08 14,58 wąsy góra 8,47 11,50 13,70 16,88 28,57 4,60 4,59 2,80 44,99 28,01 17,79 0,74 0,04 51,25 dół 8,59 7,76 11,91 16,60 22,21 0,93 0,85 0,24 23,19 9,36 2,64 0,83 0,30 14,81 Branża 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Wielkość próby Średnia arytm. 2,32 1,96 3,05 1,95 17,47 2,29 2,15 1,26 38,54 19,61 5,54 1,01 0,87 31,00 Odchylenie standardowe 4,89 5,15 6,26 7,26 13,25 1,77 1,76 1,39 17,98 15,01 4,21 0,35 0,13 22,03 Mediana 1,24 1,39 1,97 1,76 16,90 1,86 1,68 0,77 35,88 14,85 4,31 0,99 0,92 26,37 wartość max. 19,49 19,56 25,27 17,88 61,73 8,66 8,35 6,40 96,92 69,08 22,23 2,34 1,00 94,24 wartość min. 11,89 14,15 19,07 19,05 28,53 0,24 0,19 0,00 0,28 2,25 0,16 0,12 0,41 0,80 pudełko góra 4,24 3,78 4,82 4,11 8,29 1,62 1,63 1,24 10,17 10,12 4,51 0,27 0,04 20,30 dół 1,08 1,32 1,70 2,95 8,44 0,82 0,75 0,49 7,41 4,81 1,73 0,12 0,10 13,47 wąsy góra 14,01 14,39 18,48 12,01 36,54 5,18 5,04 4,40 50,87 44,11 13,40 1,09 0,04 47,57 dół 12,05 14,23 19,35 17,86 36,99 0,79 0,74 0,28 28,20 7,79 2,42 0,75 0,40 12,10 Branża 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców Wielkość próby Średnia arytm. 7,95 12,29 4,96 4,70 12,24 2,12 1,86 0,84 40,88 24,03 8,19 1,39 0,73 42,14 Odchylenie standardowe 13,35 22,91 7,21 9,71 11,91 1,84 1,67 1,09 22,97 18,75 8,62 1,07 0,22 26,28 Mediana 4,88 6,79 2,94 3,06 9,29 1,67 1,50 0,49 37,10 19,36 6,06 1,12 0,79 40,13 wartość max. 52,90 96,07 29,90 33,21 57,99 10,19 9,06 5,65 135,69 104,20 41,29 5,93 1,09 99,43 wartość min. 28,62 69,08 19,82 27,19 19,83 0,09 0,05 0,00 0,76 0,15 0,00 0,03 0,05 0,00 pudełko góra 8,94 17,96 5,25 6,35 8,83 1,64 1,47 1,07 17,98 16,26 6,63 1,04 0,10 23,55 dół 4,27 5,86 2,32 3,18 6,04 0,68 0,69 0,38 10,40 8,11 3,67 0,34 0,16 19,70 wąsy góra 39,08 71,32 21,71 23,79 39,87 6,87 6,09 4,08 80,61 68,58 28,60 3,77 0,20 35,75 dół 29,22 70,00 20,44 27,07 23,07 0,90 0,76 0,11 25,95 11,09 2,39 0,75 0,57 20,42 Nr 4/2017 rachunkowość 87

15 Branża 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Wielkość próby Średnia arytm. 0,06 2,93 10,86 15,47 13,17 8,38 8,20 2,41 66,22 60,84 8,28 3,57 0,76 42,22 Odchylenie standardowe 14,61 28,59 40,84 47,04 15,81 13,51 13,57 4,29 36,99 59,27 5,74 7,02 0,29 35,66 Mediana 0,08 5,48 1,67 0,80 3,21 2,66 2,47 0,25 71,86 54,78 8,11 1,08 0,87 35,80 wartość max. 25,18 86,51 48,56 48,56 48,56 48,46 48,46 16,21 151,11 218,80 17,38 25,40 1,00 99,67 wartość min. 42,16 66,78 124,89 149,71 5,42 0,01 0,00 0,00 19,34 3,46 0,17 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 8,25 16,22 10,06 12,94 14,15 13,23 13,32 7,74 26,09 52,52 3,74 8,99 0,12 42,12 dół 5,78 13,53 46,98 48,28 4,68 1,46 1,41 0,18 35,05 37,53 3,81 0,29 0,13 26,69 wąsy góra 17,02 75,76 40,18 36,42 31,21 32,57 32,66 8,22 53,16 111,49 5,53 15,32 0,02 21,76 dół 36,30 47,77 76,24 100,64 3,96 1,19 1,06 0,08 17,48 13,79 4,12 0,79 0,73 9,10 Branża 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Wielkość próby Średnia arytm. 5,34 11,65 5,64 6,41 9,17 2,93 1,89 0,85 52,02 44,65 148,04 3,66 0,67 45,71 Odchylenie standardowe 12,14 28,42 11,42 12,86 15,02 3,03 2,08 1,21 47,43 40,68 232,34 4,85 0,28 30,03 Mediana 3,18 5,16 2,72 3,82 5,15 2,04 1,38 0,46 45,36 36,32 43,29 2,05 0,73 46,73 wartość max. 47,69 107,00 42,71 49,27 61,04 16,65 11,45 6,37 263,76 227, ,52 26,15 1,41 100,00 wartość min. 35,75 80,40 32,38 36,08 44,26 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 8,45 21,09 7,70 8,50 10,60 3,06 1,99 1,22 36,35 33,72 257,49 5,26 0,21 24,05 dół 3,60 5,98 3,16 3,90 4,49 0,79 0,70 0,34 27,67 19,01 34,59 1,09 0,27 28,85 wąsy góra 36,05 80,75 32,29 36,95 45,29 11,55 8,08 4,68 182,05 157,86 871,74 18,84 0,47 29,22 dół 35,34 79,58 31,94 36,00 44,91 1,25 0,67 0,12 17,68 17,29 8,70 0,96 0,45 17,88 Branża 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wielkość próby Średnia arytm. 9,91 17,71 4,60 5,48 8,21 2,67 2,32 1,23 62,21 42,83 18,62 3,08 0,64 43,18 Odchylenie standardowe 16,16 29,27 7,76 9,45 10,18 2,23 2,12 1,64 48,14 34,59 19,21 3,03 0,24 26,67 Mediana 6,65 11,81 2,94 3,85 6,11 1,96 1,62 0,67 53,41 35,77 12,99 2,24 0,66 41,94 wartość max. 65,71 124,95 30,27 37,06 43,75 11,76 11,20 7,90 263,26 197,26 97,68 16,49 1,00 99,72 wartość min. 47,25 87,51 21,23 25,09 28,30 0,01 0,01 0,00 0,36 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 10,98 20,60 5,21 6,03 6,78 1,95 1,94 1,45 36,43 27,81 15,51 2,78 0,18 21,51 dół 5,29 10,43 2,41 3,14 3,63 0,67 0,61 0,53 25,17 17,06 7,78 1,05 0,20 20,96 wąsy góra 48,08 92,54 22,11 27,18 30,86 7,85 7,63 5,78 173,43 133,67 69,18 11,48 0,16 36,26 dół 48,61 88,89 21,75 25,80 30,78 1,27 1,00 0,14 27,88 18,61 5,21 1,18 0,46 20,99 Branża 43 Roboty budowlane specjalistyczne Wielkość próby Średnia arytm. 10,51 19,43 4,85 5,51 7,29 2,58 2,19 0,84 69,27 45,52 21,78 4,39 0,61 45,50 Odchylenie standardowe 16,84 34,36 7,88 9,03 9,40 2,02 1,86 1,10 42,25 34,21 22,94 5,18 0,26 26,92 Mediana 7,52 12,45 3,17 3,91 5,44 2,03 1,68 0,51 63,90 39,74 15,36 2,73 0,63 44,72 wartość max. 69,31 138,95 29,61 35,92 40,97 11,24 9,94 5,61 235,95 207,56 115,26 27,48 1,01 99,98 wartość min. 50,25 101,10 22,26 25,07 27,44 0,01 0,00 0,00 0,16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 pudełko góra 11,63 23,72 5,18 5,75 6,24 1,77 1,67 1,02 30,89 27,30 18,15 5,20 0,19 22,84 dół 5,79 10,66 2,53 3,07 3,55 0,72 0,63 0,39 22,90 19,95 10,54 1,38 0,23 21,41 wąsy góra 50,16 102,78 21,26 26,27 29,29 7,45 6,59 4,08 141,16 140,52 81,74 19,55 0,18 32,42 dół 51,99 102,89 22,90 25,91 29,34 1,29 1,05 0,12 40,84 19,73 4,81 1,34 0,40 23,31 88

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz jedenasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 14:08:49 Numer KRS: 0000414961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 16:36:01 Numer KRS: 0000504047 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Opracowanie: na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Warszawa, maj 2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.09.2016 godz. 12:29:11 Numer KRS: 0000492553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 12:44:03 Numer KRS: 0000464859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.09.2016 godz. 16:04:36 Numer KRS: 0000373685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:53:24 Numer KRS: 0000148818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 03:32:08 Numer KRS: 0000021107 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS: Strona 1 z 10 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 13:56:28 Numer KRS: 0000401131 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2016 godz. 14:03:23 Numer KRS: 0000533648 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:20:05 Numer KRS: 0000174680 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2013 godz. 11:05:38 Numer KRS: 0000437418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 10:45:21 Numer KRS: 0000510338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń.

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń. Wykreślenia firm w KRS w 2017 r. W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r 10258 wykreśleń, czy 2015 r. 7260 wykreśleń. liczba wykreśleń w KRS w poszczególnych latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 10:40:41 Numer KRS: 0000413660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:32:47 Numer KRS: 0000384447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Ewa Karczewicz Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 10:09:33 Numer KRS: 0000472456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 21:18:03 Numer KRS: 0000529814 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z:

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z: Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru Wykaz sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, w tym sektorów o najwyższym potencjale do generowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2015 godz. 12:12:53 Numer KRS: 0000324854 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:03:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:03:35 Numer KRS: Strona 1 z 12 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:02:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:02:10 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 20:02:10 Numer KRS: 0000134268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Symbole przypisane aktualnym województwom 1 (dwuznakowy symbol województwa wg symbolizacji GUS): Dolnośląskie 02 Kujawsko-Pomorskie 04 Lubelskie 06 Lubuskie 08

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo