Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r."

Transkrypt

1 Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2 Komisja ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wspólnie z InfoCredit, właścicielem bazy danych, przygotowała kolejną publikację wskaźników sektorowych 3. Są to dane finansowe działów za 2016 r. Podstawą do obliczenia wskaźników była próba badawcza zawierająca dane finansowe przedsiębiorstw. Próba obejmuje przedsiębiorstwa sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z uor. Dane finansowe do obliczenia wskaźników sektorowych dostępne były za 2 kolejne lata ( ), okres obrachunkowy wynosił 12 mies., a kapitał własny w obu latach nie był ujemny. Strukturę objętych badaniem przedsiębiorstw wg działów przedstawia tabela 1 (na s. 63). Struktura próby badawczej tylko w niewielkim stopniu uległa zmianie w stosunku do 2015 r. Najliczniejszymi badanymi działami były: dział 46 Handel hurtowy (18,85%) oraz dział 47 Handel detaliczny (w obu przypadkach z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi). Łączny udział przedsiębiorstw handlowych (działy 45, 46 1 Prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska. 2 Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński. 3 Nazwa wskaźniki sektorowe jest nazwą zwyczajową. W rzeczywistości przedmiotem publikacji są dane finansowe działów. 62 i 47) w próbie wyniósł 28,15% wzrósł w porównaniu z próbą z roku ubiegłego. Liczną grupę stanowią przedsiębiorstwa zaliczane do działu 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (6,06%). Na kolejnych miejscach znalazły się przedsiębiorstwa działów: 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (5,14%) i 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (3,35%). Udział powyżej 2% odnotowały przedsiębiorstwa z działów: 10 Produkcja artykułów spożywczych (2,90%), 43 Roboty budowlane specjalistyczne (2,81%), 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (2,80%), 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (2,70%), 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (2,63%), 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (2,25%), 86 Opieka zdrowotna (2,23%) oraz 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (2,13%). Podstawą oceny badanych przedsiębiorstw były przychody netto ze sprzedaży (tabela 2 na s. 64) oraz zatrudnienie (tabela 3 na s. 64). rachunkowość Nr 4/2018

2 Dział PKD* Struktura próby badawczej wg działów Tabela 1 Opis Liczba % 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową ,80 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 39 0,09 03 Rybactwo 47 0,11 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 5 0,01 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 5 0,01 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie 127 0,30 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 33 0,08 10 Produkcja artykułów spożywczych ,90 11 Produkcja napojów 97 0,23 12 Produkcja wyrobów tytoniowych 12 0,03 13 Produkcja wyrobów tekstylnych 183 0,43 14 Produkcja odzieży 163 0,38 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 62 0,15 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 425 1,00 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 253 0,60 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 265 0,62 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 26 0,06 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 374 0,88 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 82 0,19 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 801 1,89 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 461 1,09 24 Produkcja metali 146 0,34 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń ,35 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 244 0,58 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 323 0,76 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 579 1,37 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 246 0,58 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 110 0,26 31 Produkcja mebli 390 0,92 32 Pozostała produkcja wyrobów 165 0,39 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 629 1,48 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 498 1,17 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 251 0,59 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 89 0,21 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 370 0,87 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 18 0,04 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ,14 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 775 1,83 43 Roboty budowlane specjalistyczne ,81 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 986 2,33 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ,85 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ,97 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy ,70 50 Transport wodny 34 0,08 51 Transport lotniczy 23 0,05 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 594 1,40 53 Działalność pocztowa i kurierska 13 0,03 55 Zakwaterowanie 434 1,02 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 276 0,65 58 Działalność wydawnicza 307 0,72 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 109 0,26 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 40 0,09 61 Telekomunikacja 173 0,41 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ,63 Nr 4/2018 rachunkowość 63

3 63 Działalność usługowa w zakresie informacji 269 0,63 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 447 1,05 65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 5 0,01 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 450 1,06 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,06 69 Działalność prawnicza, rachunkowo- -księgowa i doradztwo podatkowe 902 2,13 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 953 2,25 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 824 1,94 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 224 0,53 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 544 1,28 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 145 0,34 75 Działalność weterynaryjna 19 0,04 77 Wynajem i dzierżawa 232 0,55 78 Działalność związana z zatrudnieniem 232 0,55 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 150 0,35 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska 279 0,66 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 198 0,47 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 228 0,54 84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 21 0,05 85 Edukacja 441 1,04 86 Opieka zdrowotna 946 2,23 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 22 0,05 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania 26 0,06 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 72 0,17 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 97 0,23 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 22 0,05 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 145 0,34 94 Działalność organizacji członkowskich 102 0,24 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 39 0,09 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa 98 0,23 Suma * PKD Polska Klasyfikacja Działalności. Tabela 2 Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na wysokość przychodów netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży w 2016 r. (w mln zł) Liczba % do ,06 (2; 5> ,54 (5; 10> ,47 (10; 25> ,72 (25; 50> ,62 (50; 100> ,12 powyżej ,67 brak danych ,81 Suma Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia Tabela 3 Zatrudnienie w 2016 r. Liczba % <0; 5> 169 0,40 (5; 10> 57 0,13 (10; 25> 149 0,35 (25; 50> 133 0,31 (50; 100> 134 0,32 (100; 200> 149 0,35 (200; 500> 125 0,29 zatrudnienie > ,15 brak danych ,69 Suma rachunkowość Nr 4/2018

4 Z tabeli 2 wynika, że przedmiotem analizy były głównie przedsiębiorstwa osiągające przychody netto ze sprzedaży do 10 mln zł (56,7%), a więc zaliczane do grupy mikro, i do 50 mln zł, czyli przedsiębiorstwa małe 4 (27,34%). W porównaniu z 2015 r. wzrósł udział przedsiębiorstw małych, średnich, dużych i niesklasyfikowanych, a obniżył się udział przedsiębiorstw mikro. Dane tabeli 3 jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorstwa sporadycznie publikują informacje o liczbie zatrudnionych, mimo że są to informacje istotne. Ta niekorzystna tendencja się pogłębia. Wśród przedsiębiorstw, które podały liczbę zatrudnionych, dominują mikro, małe i średnie. Strukturę badanych przedsiębiorstw ze względu na ich siedzibę przedstawiono w tabeli 4. Nr woj. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na ich siedzibę Województwo Liczba % 02 dolnośląskie ,39 04 kujawsko-pomorskie ,89 06 lubelskie ,08 08 lubuskie 927 2,19 10 łódzkie 670 1,58 12 małopolskie ,08 14 mazowieckie ,15 16 opolskie ,67 18 podkarpackie 601 1,42 20 podlaskie ,83 22 pomorskie ,84 24 śląskie ,58 26 świętokrzyskie 460 1,08 28 warmińsko-mazurskie ,28 30 wielkopolskie ,31 32 zachodniopomorskie ,64 Suma Tabela 4 Z tabeli 4 wynika, że próbą badawczą objęte są przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie całej Polski. Duża liczba przedsiębiorstw (22,15%) ma siedzibę w województwie mazowieckim. Licznie reprezentowane są też przedsiębiorstwa z województw: pomorskiego 4 W rozumieniu rozdz. 7 ustawy z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2168). (11,84%), dolnośląskiego (11,39%), wielkopolskiego (11,31%), śląskiego (7,58%) i małopolskiego (7,08%). W porównaniu z 2015 r. znacząco wzrosła liczba przedsiębiorstw mających siedzibę w województwie mazowieckim. Szerzej reprezentowane są też przedsiębiorstwa z województw: podlaskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zmalała natomiast liczba przedsiębiorstw z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wskaźniki sektorowe są obliczane wg działów. Powoduje to naturalnie pewne ich uogólnienie. Obliczanie jednak danych na poziomie klasy czy podklasy powodowałoby w wielu przypadkach, że liczebność próby w danej klasie lub podklasie byłaby bardzo mała bądź dana klasa w ogóle nie byłaby reprezentowana. Co więcej, dane obliczane na podstawie bardzo małej próby nie byłyby dobrymi reprezentantami zbiorowości. Wyróżniającą cechą naszej publikacji jest prezentacja, oprócz średnich, także innych miar statystyki opisowej, charakteryzujących rozkład badanej zmiennej oraz jej zmienność. Miary te, jak się wydaje, zwiększają przydatność opracowania, ponieważ umożliwiają pozycjonowanie badanego przedsiębiorstwa w grupie podmiotów zaliczanych do danego działu. Jest to o wiele bardziej przydatna informacja niż tylko średnia arytmetyczna czy też mediana. Tradycyjnie, dla przypomnienia, podajemy interpretację parametrów statystycznych zastosowanych do prezentacji wskaźników finansowych przedsiębiorstw wg działów (sektorów), ułatwiających porównania w przestrzeni : mediana ( środkowa) dzieli zbiór wskaźników na 2 równe części, co oznacza, że 50% wskaźników ma wyższą od mediany, a 50% niższą, średnia arytmetyczna (suma wartości wszystkich wskaźników podzielona przez liczbę wskaźników) streszcza wszystkie informacje zawarte w zbiorze danych i stanowi środek ciężkości masy obserwowanych wskaźników, odchylenie standardowe przeciętnego odchylenia obserwowanych wskaźników od wartości średniej tych wskaźników, (góra, dół) pokazuje długość przedziału, w którym znajduje się 50% obserwowanych wskaźników, przy czym mediana + góra stanowi przedział, w którym znajduje się 25% obserwacji bezpośrednio powyżej mediany, a mediana dół to przedział, w którym znajduje się 25% obserwacji Nr 4/2018 rachunkowość 65

5 bezpośrednio poniżej mediany; jeżeli pudełka góra różni się od wartości pudełka dół, oznacza to, że rozkład wskaźników jest niesymetryczny, czyli zachodzi tzw. skośność rozkładu, (góra dół) przedziały, w których znajduje się kolejnych 50% wskaźników, przy czym mediana + góra + góra jest najwyższą wartością wskaźnika zaobserwowaną w próbie, a mediana dół dół stanowi najniższą wskaźnika zaobserwowaną w próbie. Związek tych parametrów przedstawia rysunek. Komisja zwraca się z prośbą o dalsze zgłaszanie uwag, które mogłyby stanowić podstawę do doskonalenia tej publikacji. Sposób obliczania wskaźników sektorowych i charakterystyki badanej zbiorowości Minimalna wskaźnika uwzględnionego przy obliczaniu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego dół 25% wskaźników Mediana 25% wskaźników góra Maksymalna wskaźnika uwzględnionego przy obliczaniu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego dół góra } } maksymalna wskaźnika = mediana + góra + góra, minimalna wskaźnika = mediana dół dół. Źródło: opracowanie własne na podstawie A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa rachunkowość Nr 4/2018

6 ZESTAWIENIE średnich wartości podstawowych wskaźników finansowych dla poszczególnych sektorów (branż) 2016 r. Rentowność operacyjna aktywów Wskaźnik rentowności kapitału własnego Wskaźnik rentowności netto sprzedaży Wskaźnik rentowności sprzedaży Wskaźnik rentowności ekonomicznej sprzedaży Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Okres spływu należności Okres spłaty zobowiązań Szybkość obrotu zapasów Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi Wskaźnik trwałości struktury finansowania Wskaźnik zadłużenia ogólnego Wyszczególnienie Branża 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Wielkość próby Średnia arytm. 5,15 7,57 10,37 7,02 18,34 5,93 3,64 1,52 51,54 50,52 156,94 1,32 0,81 34,89 Odchylenie standardowe 10,18 15,90 19,81 26,61 22,22 6,94 4,76 2,42 49,52 58,47 121,51 0,89 0,22 27,89 Mediana 4,11 5,48 5,80 3,82 15,25 3,45 1,80 0,55 36,21 30,38 139,48 1,17 0,90 29,38 max. 39,51 61,27 78,36 80,97 100,00 37,15 23,97 12,40 245,70 280,31 680,06 5,02 1,00 99,96 min. 29,27 45,86 58,34 113,05 76,79 0,00 0,00 0,00 0,11 0,08 0,00 0,00 0,04 0,00 góra 5,96 10,31 14,76 9,84 15,38 7,02 4,72 2,63 40,95 48,71 85,18 0,68 0,06 26,04 dół 3,94 5,35 5,56 20,05 11,51 2,01 1,09 0,48 15,73 19,06 68,30 0,38 0,17 19,18 góra 29,44 45,48 57,79 74,95 69,37 26,68 17,45 9,22 168,54 201,22 455,40 3,17 0,04 44,54 dół 29,44 45,99 58,58 89,18 80,53 1,44 0,70 0,07 20,38 11,25 71,17 0,79 0,69 10,19 Branża 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Wielkość próby Średnia arytm. 13,19 26,63 6,63 4,40 9,25 2,42 1,84 0,98 27,88 23,91 48,10 2,97 0,63 45,64 Odchylenie standardowe 20,39 38,78 10,14 11,76 10,59 2,11 1,84 1,33 19,85 21,16 54,42 3,38 0,26 27,04 Mediana 7,20 20,86 4,62 3,59 5,80 1,79 1,27 0,54 29,60 18,55 29,93 1,69 0,68 41,38 max. 74,06 108,01 33,84 33,03 40,13 9,13 8,54 5,14 80,76 92,54 179,30 13,03 1,00 94,99 min. 32,36 93,73 14,37 27,84 8,30 0,53 0,03 0,00 1,80 0,46 0,47 0,22 0,10 0,73 góra 15,62 20,48 11,79 8,65 7,48 2,20 1,53 1,32 8,30 14,67 52,95 3,63 0,17 25,44 dół 5,61 15,38 3,20 4,16 2,20 0,60 0,46 0,39 12,48 8,36 16,81 0,62 0,25 15,11 góra 51,24 66,66 17,43 20,80 26,85 5,14 5,74 3,29 42,86 59,32 96,42 7,70 0,14 28,17 dół 33,94 99,21 15,79 27,26 11,90 0,66 0,77 0,15 15,33 9,73 12,65 0,85 0,34 25,53 Branża 03 Rybactwo Wielkość próby Średnia arytm. 6,22 8,27 8,65 4,80 14,39 4,88 3,79 2,38 73,06 28,12 57,64 1,37 0,81 37,00 Odchylenie standardowe 14,20 22,43 15,42 17,29 18,33 5,30 4,40 3,07 75,91 30,44 68,53 0,65 0,19 24,74 Mediana 3,60 6,96 4,48 1,01 15,16 2,94 1,63 1,08 45,82 20,78 30,95 1,19 0,86 32,29 max. 50,67 83,67 40,53 57,51 61,74 22,55 19,26 12,47 295,38 129,94 264,17 3,35 1,00 93,17 min. 22,05 55,34 26,68 33,64 45,92 0,50 0,11 0,01 0,25 0,21 1,37 0,53 0,18 0,00 góra 8,83 21,05 13,05 13,15 9,46 4,16 4,12 3,88 89,21 24,75 50,38 0,56 0,09 22,08 dół 4,33 7,18 4,91 5,23 11,56 1,65 0,66 0,89 34,92 12,10 17,29 0,26 0,15 16,48 góra 38,24 55,65 22,99 43,35 37,11 15,45 13,51 7,52 160,34 84,41 182,83 1,60 0,05 38,80 dół 21,33 55,12 26,25 29,42 49,53 0,79 0,86 0,17 10,65 8,47 12,30 0,40 0,53 15,82 Nr 4/2018 rachunkowość 67

7 Branża 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Wielkość próby Średnia arytm. 9,67 19,10 7,29 9,28 10,42 2,13 1,90 1,44 35,49 29,23 16,76 3,06 0,72 55,12 Odchylenie standardowe 1,85 3,81 1,31 1,41 2,36 1,98 1,91 1,45 14,42 17,64 6,89 2,25 0,18 12,17 Mediana 9,33 16,50 6,65 8,90 10,26 1,41 1,22 1,00 34,30 33,42 18,19 2,99 0,67 57,88 max. 12,03 23,63 9,31 11,45 13,45 5,42 5,03 3,77 56,39 48,91 24,40 5,62 1,00 67,73 min. 6,94 14,34 5,76 7,88 7,72 0,26 0,12 0,01 16,98 1,16 7,70 0,65 0,49 36,97 góra 0,80 4,07 0,59 0,71 1,70 2,59 2,78 2,77 4,97 4,17 1,55 2,00 0,29 6,69 dół 3,84 9,17 1,46 1,03 2,54 0,37 0,56 0,50 17,32 29,42 11,66 2,00 0,07 20,91 góra 1,90 3,06 2,08 1,84 1,49 1,42 1,03 0,00 17,13 11,32 4,66 0,63 0,04 3,16 dół 1,46 7,00 0,57 0,00 0,00 0,79 0,54 0,49 0,00 2,84 1,17 0,35 0,12 0,00 Branża 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Wielkość próby Średnia arytm. 0,21 4, ,87 1,92 564,56 6,10 18,08 11,88 21,01 23,31 4,49 1,14 0,76 23,90 Odchylenie standardowe 3,89 6, ,81 2,52 801,92 8,95 25,56 15,17 10,01 13,17 0,00 0,27 0,23 22,69 Mediana 1,75 0,74 4,70 1,92 848,62 1,39 1,37 0,38 21,01 23,31 4,49 1,11 0,79 21,11 max. 6,65 14,97 47,47 0,60 3,54 21,58 66,57 37,28 31,02 36,48 4,49 1,54 0,99 64,18 min. 3,63 1, ,79 4, ,65 0,36 0,01 0,00 10,99 10,13 4,49 0,79 0,36 0,53 góra 5,39 5,42 8,56 3,22 852,16 16,04 16,06 17,05 0,00 0,00 0,87 0,43 0,20 5,96 dół 1,41 0, ,59 0,00 850,04 0,25 0,39 0,18 14,51 17,24 2,62 0,00 0,06 16,39 góra 3,01 10,29 43,60 0,70 0,00 4,15 49,13 19,85 10,01 13,17 0,87 0,00 0,01 37,10 dół 0,47 0, ,50 2,52 0,00 0,78 0,97 0,21 4,50 4,07 2,62 0,32 0,37 4,19 Branża 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie Wielkość próby Średnia arytm. 5,08 6,93 5,24 5,97 12,40 2,04 1,60 0,54 61,37 31,73 34,23 1,13 0,73 38,62 Odchylenie standardowe 10,05 13,94 10,67 12,32 11,93 1,68 1,46 0,73 35,57 23,02 30,12 0,60 0,22 25,81 Mediana 3,80 4,49 3,57 4,44 11,46 1,51 1,17 0,29 53,72 24,52 27,72 1,06 0,79 36,11 max. 40,26 50,54 42,81 42,62 42,93 8,50 7,52 3,31 194,29 119,51 152,51 3,15 1,00 97,81 min. 28,26 30,69 22,40 24,96 33,98 0,23 0,20 0,00 11,11 2,58 0,20 0,04 0,07 0,00 góra 6,55 11,03 7,53 7,80 6,24 1,38 1,36 0,67 30,61 22,85 21,75 0,40 0,09 19,07 dół 3,80 4,49 3,22 5,44 7,33 0,68 0,61 0,20 15,72 7,99 14,87 0,26 0,17 18,47 góra 29,92 35,02 31,71 30,38 25,23 5,61 4,99 2,35 109,96 72,13 103,03 1,69 0,12 42,63 dół 28,26 30,69 22,74 23,96 38,10 0,60 0,35 0,09 26,89 13,95 12,65 0,77 0,55 17,63 Branża 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie Wielkość próby Średnia arytm. 4,23 8,10 3,28 3,06 6,68 4,23 3,60 1,46 69,34 38,50 34,06 2,76 0,67 44,16 Odchylenie standardowe 8,52 14,47 6,79 9,32 10,59 5,13 4,84 2,03 32,35 25,13 36,47 3,39 0,25 29,06 Mediana 2,77 2,50 1,15 0,99 5,71 2,04 1,66 0,58 69,55 38,66 24,31 1,58 0,67 39,04 max. 32,11 49,37 22,41 27,36 28,90 24,78 24,78 7,07 130,25 90,18 143,28 12,62 1,00 92,67 min. 13,71 14,64 13,08 17,25 25,80 0,54 0,46 0,00 8,32 2,86 0,26 0,20 0,08 0,00 góra 6,34 11,31 4,49 6,10 6,01 6,03 5,59 1,67 22,55 24,19 28,75 4,44 0,23 29,48 dół 2,30 2,55 1,15 6,42 4,92 0,89 0,70 0,47 17,94 13,61 17,78 0,65 0,16 18,52 góra 23,00 35,57 16,78 20,27 17,18 16,71 17,53 4,82 38,15 27,33 90,22 6,61 0,09 24,15 dół 14,17 14,58 13,08 11,83 26,59 0,61 0,49 0,11 43,29 22,20 6,27 0,72 0,43 20,53 68 rachunkowość Nr 4/2019

8 Branża 10 Produkcja artykułów spożywczych Wielkość próby Średnia arytm. 8,94 15,27 3,94 4,28 7,11 1,84 1,30 0,38 35,45 30,19 29,02 1,40 0,65 45,95 Odchylenie standardowe 11,86 22,25 5,57 6,47 7,38 1,35 1,07 0,54 24,81 21,77 29,40 0,97 0,22 24,79 Mediana 6,94 11,60 2,64 2,84 5,35 1,53 1,05 0,16 32,01 26,25 20,75 1,19 0,68 44,99 max. 54,48 92,94 24,11 26,42 34,57 7,44 5,83 2,66 139,84 113,44 148,88 5,37 1,00 99,87 min. 35,48 66,72 16,90 17,75 20,94 0,04 0,03 0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 góra 8,36 14,27 3,86 4,35 5,19 1,09 0,86 0,53 17,03 15,15 22,80 0,76 0,14 20,02 dół 4,74 8,90 2,02 2,07 3,05 0,53 0,47 0,13 14,10 11,67 12,40 0,40 0,16 18,56 góra 39,18 67,06 17,61 19,23 24,03 4,82 3,92 1,97 90,79 72,04 105,33 3,42 0,18 34,85 dół 37,68 69,42 17,52 18,51 23,24 0,96 0,55 0,03 17,79 14,47 8,35 0,79 0,51 26,43 Branża 11 Produkcja napojów Wielkość próby Średnia arytm. 6,59 10,44 3,35 3,43 9,08 2,06 1,40 0,34 46,47 36,45 43,40 1,45 0,68 43,80 Odchylenie standardowe 9,99 23,39 8,70 11,07 12,57 1,77 1,39 0,54 26,42 25,72 31,98 1,01 0,23 25,38 Mediana 4,88 9,34 2,74 3,46 6,62 1,57 0,99 0,10 48,18 30,23 38,87 1,19 0,72 46,76 max. 41,04 66,42 27,06 35,74 47,43 7,87 6,89 2,70 130,03 141,79 144,25 4,32 1,00 99,28 min. 14,42 54,07 21,44 28,42 15,55 0,04 0,00 0,00 6,53 0,62 2,21 0,01 0,13 0,32 góra 7,48 12,79 5,53 6,16 9,44 1,32 1,12 0,69 18,78 26,67 21,90 0,72 0,13 14,72 dół 3,46 7,97 2,02 3,44 4,24 0,54 0,49 0,09 18,37 10,78 18,48 0,50 0,17 19,23 góra 28,68 44,30 18,79 26,11 31,37 4,98 4,78 1,91 63,07 84,89 83,48 2,41 0,15 37,81 dół 15,83 55,44 22,15 28,44 17,93 0,98 0,50 0,02 23,29 18,83 18,18 0,68 0,42 27,20 Branża 12 Produkcja wyrobów tytoniowych Wielkość próby Średnia arytm. 4,36 6,42 3,81 5,71 7,01 1,03 0,41 0,14 51,28 30,71 80,38 1,24 0,49 55,24 Odchylenie standardowe 3,48 8,20 4,75 6,01 8,10 0,54 0,35 0,25 52,47 29,43 84,33 0,84 0,26 26,66 Mediana 5,50 7,81 1,80 3,28 4,66 1,22 0,36 0,01 39,24 25,71 33,71 1,27 0,48 57,78 max. 10,08 25,31 16,93 21,82 29,36 1,71 1,22 0,69 186,77 105,65 259,28 3,56 0,95 99,44 min. 0,63 8,09 0,68 0,06 1,17 0,09 0,05 0,00 0,33 0,51 10,04 0,20 0,01 4,85 góra 1,22 4,19 4,65 5,84 6,59 0,49 0,42 0,61 25,92 13,78 133,84 0,29 0,19 12,08 dół 3,63 6,00 0,86 1,29 2,17 0,21 0,22 0,00 21,41 14,03 14,18 0,49 0,11 18,58 góra 3,36 13,31 10,48 12,70 18,11 0,01 0,44 0,07 121,61 66,16 91,73 2,00 0,29 29,58 dół 2,50 9,90 1,63 2,05 1,33 0,91 0,08 0,00 17,50 11,16 9,50 0,58 0,36 34,34 Branża 13 Produkcja wyrobów tekstylnych Wielkość próby Średnia arytm. 9,09 12,76 4,28 5,61 8,48 2,68 1,42 0,51 45,71 31,33 62,68 2,22 0,69 41,66 Odchylenie standardowe 11,96 21,44 5,87 7,73 7,90 2,25 1,25 0,74 27,37 25,05 50,86 2,02 0,22 25,64 Mediana 8,34 12,89 3,86 4,24 7,36 2,10 1,16 0,25 41,93 25,63 50,91 1,62 0,73 40,30 max. 42,99 86,29 23,78 33,87 40,06 11,49 7,04 3,49 148,69 117,03 224,64 10,61 1,00 99,51 min. 26,09 56,32 15,69 19,39 10,93 0,01 0,01 0,00 1,62 0,76 0,03 0,02 0,03 0,00 góra 7,67 13,07 3,47 4,96 5,12 1,76 1,13 0,72 20,57 18,69 38,37 2,17 0,14 25,16 dół 6,36 9,86 2,47 3,38 4,08 0,79 0,47 0,17 13,68 12,73 26,83 0,62 0,16 19,38 góra 26,98 60,33 16,45 24,68 27,58 7,63 4,75 2,51 86,18 72,72 135,37 6,81 0,13 34,06 dół 28,07 59,34 17,08 20,24 14,21 1,30 0,68 0,09 26,63 12,13 24,05 0,98 0,55 20,91 Nr 4/2018 rachunkowość 69

9 Branża 14 Produkcja odzieży Wielkość próby Średnia arytm. 9,84 13,19 4,52 4,88 6,73 3,18 1,91 0,67 43,45 28,11 64,36 3,50 0,70 37,55 Odchylenie standardowe 16,55 26,29 8,33 9,30 8,60 2,29 1,65 0,81 28,93 25,02 62,07 3,82 0,21 24,11 Mediana 8,02 8,52 2,68 3,48 4,74 2,56 1,60 0,40 39,56 23,64 48,82 2,25 0,75 33,64 max. 59,32 93,16 29,13 33,22 33,02 13,79 8,63 3,94 163,46 114,44 295,73 18,63 1,00 97,39 min. 38,43 62,14 24,40 23,75 23,68 0,18 0,05 0,00 0,18 0,40 0,08 0,12 0,03 0,00 góra 10,41 17,07 5,96 5,80 6,11 2,49 1,30 0,73 24,65 14,04 49,21 4,26 0,11 17,89 dół 6,74 7,56 2,31 3,89 2,83 1,08 0,80 0,28 14,98 12,87 33,90 0,94 0,17 15,34 góra 40,89 67,57 20,49 23,93 22,17 8,75 5,73 2,80 99,25 76,76 197,70 12,11 0,14 45,86 dół 39,70 63,11 24,77 23,34 25,59 1,31 0,74 0,11 24,41 10,37 14,84 1,19 0,55 18,29 Branża 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Wielkość próby Średnia arytm. 11,15 14,66 7,84 7,72 10,81 3,41 2,24 1,00 53,02 22,43 58,33 3,69 0,70 37,14 Odchylenie standardowe 11,61 12,69 7,77 8,89 8,34 2,59 2,05 1,20 41,20 16,07 33,59 3,49 0,24 25,32 Mediana 8,80 13,92 5,84 5,92 8,83 2,69 1,58 0,62 41,72 22,75 62,54 2,47 0,76 32,60 max. 40,28 54,22 28,64 34,22 34,14 11,31 10,46 5,79 192,73 78,89 146,54 16,69 1,00 95,48 min. 29,67 13,03 13,31 15,11 7,18 0,66 0,05 0,00 5,88 0,15 2,87 0,12 0,05 0,82 góra 9,63 9,47 7,22 6,98 8,07 1,61 1,96 1,23 26,93 10,73 16,46 3,85 0,11 17,90 dół 3,06 7,97 3,51 3,29 4,69 0,94 0,66 0,48 19,08 12,58 18,47 0,98 0,15 13,89 góra 21,85 30,83 15,57 21,32 17,23 7,00 6,92 3,94 124,08 45,40 67,54 10,38 0,13 44,97 dół 35,40 18,98 15,64 17,74 11,33 1,09 0,86 0,14 16,77 10,02 41,19 1,37 0,57 17,89 Branża 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania Wielkość próby Średnia arytm. 7,97 12,32 3,83 4,29 7,20 2,12 1,31 0,32 40,14 31,17 47,75 1,49 0,65 45,95 Odchylenie standardowe 11,39 21,01 5,75 6,92 7,27 1,59 1,22 0,47 27,33 22,78 38,29 1,07 0,22 25,41 Mediana 6,43 8,89 2,48 3,35 6,27 1,64 0,99 0,16 36,55 26,81 40,78 1,27 0,69 46,13 max. 48,63 83,92 23,18 28,53 32,53 8,56 6,44 2,15 146,20 123,72 203,71 5,44 1,00 99,41 min. 26,05 60,67 16,20 20,72 19,16 0,02 0,01 0,00 0,41 0,12 0,38 0,01 0,01 0,00 góra 8,01 15,13 4,24 4,28 4,70 1,59 1,03 0,42 18,95 16,04 26,50 0,93 0,14 19,14 dół 4,31 6,98 1,95 2,98 3,50 0,51 0,45 0,13 15,76 11,16 20,11 0,46 0,19 20,20 góra 34,19 59,90 16,46 20,91 21,56 5,32 4,43 1,57 90,69 80,87 136,44 3,24 0,17 34,14 dół 28,17 62,58 16,73 21,09 21,93 1,12 0,53 0,03 20,39 15,53 20,29 0,80 0,50 25,93 Branża 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru Wielkość próby Średnia arytm. 12,18 23,86 5,81 6,04 9,73 1,84 1,37 0,24 56,36 42,86 30,66 1,40 0,63 50,22 Odchylenie standardowe 11,55 28,19 6,24 6,83 7,66 1,23 1,07 0,35 24,48 22,87 21,20 1,14 0,21 23,52 Mediana 10,67 18,33 4,49 4,89 8,19 1,48 1,04 0,14 54,68 41,26 28,29 1,15 0,66 50,05 max. 49,29 110,53 32,12 31,57 38,83 6,76 5,65 1,63 139,57 125,57 115,83 6,27 1,00 97,83 min. 29,93 79,62 11,57 14,64 10,77 0,08 0,01 0,00 3,23 2,45 0,00 0,09 0,04 0,00 góra 8,46 18,07 4,71 5,13 5,70 1,09 0,94 0,37 20,21 17,45 14,52 1,15 0,14 19,90 dół 6,06 11,61 2,99 3,06 3,51 0,40 0,36 0,11 14,71 17,86 13,18 0,42 0,15 17,24 góra 30,15 74,13 22,93 21,55 24,93 4,20 3,67 1,12 64,68 66,86 73,01 3,97 0,20 27,88 dół 34,54 86,34 13,07 16,47 15,45 0,99 0,67 0,03 36,74 20,95 15,12 0,63 0,47 32,82 70 rachunkowość Nr 4/2019

10 Branża 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wielkość próby Średnia arytm. 9,50 16,26 4,58 4,90 9,78 2,24 1,82 0,62 63,83 42,38 26,92 2,11 0,64 47,52 Odchylenie standardowe 13,07 29,14 7,43 9,64 9,57 1,69 1,50 0,81 38,10 28,36 26,06 2,19 0,22 24,66 Mediana 7,71 11,92 3,46 3,88 7,90 1,68 1,38 0,32 60,87 40,95 19,48 1,43 0,68 50,17 max. 54,57 113,64 28,88 34,09 44,83 9,10 7,63 4,05 220,62 153,86 129,80 11,26 1,00 99,45 min. 37,48 85,12 20,71 25,59 20,44 0,06 0,00 0,00 0,23 1,88 0,05 0,08 0,01 0,00 góra 8,04 19,33 4,58 5,32 7,02 1,52 1,29 0,90 23,09 18,85 20,48 2,16 0,13 17,05 dół 5,68 10,09 2,87 3,69 3,95 0,47 0,52 0,22 23,63 19,26 9,96 0,54 0,19 22,09 góra 38,83 82,39 20,84 24,88 29,90 5,90 4,96 2,83 136,67 94,05 89,84 7,68 0,20 32,24 dół 39,50 86,96 21,30 25,78 24,39 1,14 0,86 0,10 37,00 19,82 9,47 0,81 0,48 28,07 Branża 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Wielkość próby Średnia arytm. 12,30 20,77 5,05 6,59 7,69 2,13 1,66 0,56 52,89 39,47 31,00 3,02 0,59 49,52 Odchylenie standardowe 17,47 32,47 5,45 5,62 6,43 2,02 1,80 0,79 21,20 22,50 21,07 3,75 0,26 23,24 Mediana 7,80 13,31 1,76 5,20 3,73 1,43 0,95 0,15 56,69 52,63 28,04 1,88 0,65 44,69 max. 55,33 92,60 19,10 20,55 22,97 8,83 6,88 3,26 95,89 64,33 71,82 15,43 1,00 90,44 min. 39,03 46,70 1,35 0,29 0,24 0,08 0,07 0,00 1,84 1,75 3,37 0,11 0,10 5,28 góra 12,97 11,93 5,22 4,33 7,21 1,75 1,45 1,16 5,10 5,20 14,36 4,48 0,16 25,13 dół 5,91 12,03 1,22 2,76 1,62 0,30 0,28 0,06 15,61 37,42 15,36 0,83 0,30 13,27 góra 34,56 67,36 12,12 11,02 12,03 5,65 4,48 1,95 34,10 6,50 29,41 9,08 0,20 20,62 dół 40,93 47,97 1,88 2,73 2,35 1,05 0,60 0,09 39,24 13,46 9,32 0,94 0,24 26,14 Branża 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Wielkość próby Średnia arytm. 11,06 17,51 5,78 7,38 9,66 2,46 1,66 0,60 50,70 35,76 48,27 1,72 0,68 41,74 Odchylenie standardowe 14,77 22,14 7,91 8,99 8,96 1,92 1,51 0,86 25,31 23,18 34,22 1,32 0,22 25,17 Mediana 9,49 14,29 4,84 6,45 8,90 2,02 1,15 0,30 48,46 32,53 42,28 1,52 0,71 38,55 max. 64,91 94,45 32,97 38,90 35,86 10,28 7,74 4,14 160,23 119,89 185,63 7,60 1,00 98,65 min. 39,05 56,41 22,91 24,05 22,91 0,26 0,13 0,00 1,23 0,27 0,00 0,03 0,01 0,00 góra 9,61 14,10 4,89 5,49 4,69 1,60 1,40 0,80 19,50 15,42 24,77 1,12 0,13 24,14 dół 5,98 9,74 3,51 4,36 4,53 0,84 0,43 0,24 15,38 12,65 16,97 0,58 0,16 18,18 góra 45,82 66,06 23,24 26,97 22,27 6,66 5,19 3,05 92,26 71,94 118,58 4,95 0,16 35,96 dół 42,56 60,95 24,25 26,13 27,27 0,92 0,60 0,06 31,85 19,60 25,31 0,91 0,53 20,37 Branża 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Wielkość próby Średnia arytm. 11,03 17,55 8,44 11,69 13,91 2,50 1,71 0,70 65,78 35,23 57,62 2,12 0,69 43,51 Odchylenie standardowe 15,84 23,54 9,07 13,97 13,64 1,75 1,40 0,96 37,68 24,18 36,19 1,86 0,21 23,17 Mediana 9,18 11,33 6,11 8,81 10,18 2,00 1,34 0,33 65,02 32,22 55,61 1,62 0,72 43,17 max. 60,54 98,10 37,88 52,61 57,64 7,89 6,25 4,07 179,09 115,06 203,82 8,56 1,00 99,00 min. 25,55 25,22 9,40 39,27 10,10 0,01 0,01 0,00 6,01 0,34 1,61 0,10 0,06 0,00 góra 8,85 18,33 5,76 9,04 8,33 1,43 1,22 0,81 24,74 16,81 20,98 1,51 0,14 13,34 dół 6,17 7,57 4,04 5,54 5,12 0,63 0,56 0,26 27,62 13,31 22,81 0,56 0,18 18,95 góra 42,52 68,44 26,01 34,76 39,12 4,46 3,69 2,93 89,33 66,03 127,24 5,43 0,14 42,49 dół 28,56 28,97 11,47 42,53 15,16 1,36 0,76 0,07 31,39 18,56 31,19 0,95 0,48 24,23 Nr 4/2018 rachunkowość 71

11 Branża 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Wielkość próby Średnia arytm. 10,64 16,76 5,65 6,52 9,71 2,17 1,42 0,46 51,43 38,43 46,22 1,68 0,67 43,89 Odchylenie standardowe 12,46 21,44 6,93 7,74 8,60 1,60 1,21 0,64 30,57 26,42 30,93 1,34 0,21 24,76 Mediana 8,58 13,86 4,03 5,23 8,21 1,76 1,12 0,23 47,48 35,55 41,55 1,38 0,70 43,27 max. 59,94 89,89 31,47 35,40 42,36 8,95 6,69 3,24 182,00 148,71 172,92 7,26 1,00 99,55 min. 36,71 64,13 19,63 21,19 24,38 0,03 0,00 0,00 0,39 0,42 0,38 0,01 0,02 0,00 góra 8,76 13,59 4,96 5,05 6,03 1,38 1,06 0,64 21,86 16,74 20,87 1,08 0,13 19,45 dół 5,84 10,23 2,76 3,56 4,30 0,57 0,47 0,18 15,89 16,95 17,21 0,51 0,15 19,77 góra 42,59 62,45 22,49 25,12 28,12 5,81 4,51 2,36 112,66 96,41 110,49 4,79 0,17 36,83 dół 39,44 67,76 20,90 22,86 28,29 1,16 0,65 0,05 31,20 18,18 23,96 0,85 0,53 23,50 Branża 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Wielkość próby Średnia arytm. 8,24 10,48 4,81 5,23 9,37 2,93 1,98 0,62 51,78 36,49 50,00 1,85 0,71 39,09 Odchylenie standardowe 11,04 16,19 7,28 8,40 9,95 2,63 1,99 0,91 29,35 27,47 41,15 1,38 0,23 25,51 Mediana 5,99 8,57 3,49 4,41 7,73 2,08 1,34 0,26 48,76 30,67 41,05 1,50 0,77 34,81 max. 43,60 62,39 30,85 30,94 46,41 13,11 10,07 4,31 167,07 147,25 228,26 7,50 1,00 98,36 min. 31,68 54,50 19,76 24,21 26,69 0,25 0,02 0,00 1,34 0,42 0,17 0,02 0,02 0,00 góra 8,82 11,88 4,82 4,97 6,58 2,17 1,76 0,98 18,37 19,04 31,67 1,24 0,11 23,08 dół 4,16 7,17 2,83 3,46 4,38 0,81 0,61 0,21 16,50 13,52 20,19 0,51 0,18 16,83 góra 28,80 41,94 22,55 21,55 32,09 8,86 6,98 3,07 99,94 97,55 155,53 4,77 0,13 40,47 dół 33,52 55,90 20,41 25,16 30,04 1,03 0,71 0,05 30,92 16,73 20,69 0,97 0,57 17,98 Branża 24 Produkcja metali Wielkość próby Średnia arytm. 9,48 15,48 4,69 5,69 8,75 2,06 1,18 0,28 47,43 36,24 50,78 1,40 0,66 47,25 Odchylenie standardowe 10,98 20,80 6,71 7,54 7,44 1,57 0,99 0,43 26,69 25,86 33,67 1,03 0,21 24,83 Mediana 7,39 11,43 3,09 4,69 7,52 1,67 0,92 0,11 45,51 30,54 44,13 1,28 0,67 50,55 max. 47,81 81,25 28,35 27,80 34,60 8,04 5,66 2,15 151,44 129,21 166,45 5,58 1,00 91,72 min. 20,71 29,88 18,62 21,68 17,47 0,32 0,06 0,00 0,17 0,53 0,70 0,27 0,09 0,00 góra 7,18 14,34 5,10 5,17 4,85 1,26 0,90 0,52 18,05 21,13 27,72 0,84 0,15 15,65 dół 4,01 8,38 2,26 2,72 3,06 0,58 0,38 0,08 14,36 11,52 14,38 0,49 0,17 19,62 góra 33,23 55,48 20,15 17,94 22,23 5,11 3,84 1,52 87,88 77,54 94,60 3,46 0,18 25,52 dół 24,09 32,93 19,45 23,65 21,93 0,77 0,47 0,03 30,98 18,49 29,05 0,52 0,42 30,93 Branża 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Wielkość próby Średnia arytm. 11,71 18,04 5,44 6,41 9,51 2,42 1,71 0,57 53,46 34,48 42,83 2,02 0,66 43,96 Odchylenie standardowe 15,04 27,51 8,18 9,08 9,92 1,82 1,49 0,77 32,60 25,06 35,49 1,87 0,22 24,52 Mediana 8,52 12,90 3,93 5,03 7,97 1,94 1,29 0,28 48,08 29,13 36,44 1,52 0,70 42,77 max. 68,02 113,33 36,00 40,25 48,68 9,55 7,69 3,78 185,71 136,31 191,80 9,96 1,00 99,90 min. 43,13 78,06 25,03 27,73 27,71 0,07 0,00 0,00 0,07 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 góra 10,68 18,03 5,92 6,19 6,97 1,40 1,20 0,73 23,38 18,24 24,28 1,67 0,12 20,11 dół 5,73 9,85 2,97 3,64 4,41 0,69 0,54 0,21 16,34 11,51 19,51 0,59 0,18 19,43 góra 48,82 82,40 26,15 29,03 33,74 6,22 5,21 2,78 114,25 88,94 131,07 6,76 0,17 37,01 dół 45,92 81,11 25,99 29,11 31,28 1,18 0,74 0,06 31,67 17,39 16,93 0,93 0,53 23,34 72 rachunkowość Nr 4/2019

12 Branża 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Wielkość próby Średnia arytm. 8,48 13,57 6,25 6,24 9,48 3,77 2,32 1,08 55,43 35,00 63,71 3,44 0,69 37,98 Odchylenie standardowe 17,12 25,43 11,18 12,44 12,07 3,78 2,50 1,61 33,53 29,71 55,18 3,91 0,23 25,51 Mediana 7,17 10,43 4,37 4,79 7,15 2,52 1,43 0,41 53,59 26,63 50,33 2,27 0,74 35,07 max. 63,70 91,63 39,65 42,87 47,38 17,81 13,10 8,05 160,84 168,14 271,60 18,86 1,00 99,07 min. 49,03 70,97 30,10 30,65 23,60 0,05 0,05 0,00 0,15 0,26 0,00 0,01 0,01 0,00 góra 10,07 17,87 6,39 6,25 8,27 2,95 2,47 1,71 20,23 26,27 38,15 3,36 0,14 22,75 dół 6,89 9,74 3,86 4,90 5,09 1,16 0,62 0,33 21,90 13,72 26,32 1,12 0,18 19,15 góra 46,46 63,33 28,89 31,83 31,96 12,33 9,20 5,93 87,02 115,24 183,12 13,24 0,12 41,26 dół 49,31 71,66 30,61 30,55 25,66 1,31 0,76 0,08 31,54 12,65 24,01 1,14 0,55 15,92 Branża 27 Produkcja urządzeń elektrycznych Wielkość próby Średnia arytm. 9,07 14,22 5,00 5,88 8,54 2,62 1,70 0,56 65,11 42,36 58,48 2,30 0,64 44,43 Odchylenie standardowe 12,55 23,00 7,68 8,85 8,62 2,04 1,49 0,79 38,24 30,30 39,32 2,10 0,23 24,77 Mediana 7,50 10,75 3,75 4,66 7,48 1,97 1,20 0,23 58,94 37,57 53,29 1,82 0,69 42,58 max. 54,89 89,82 31,62 33,68 33,89 10,95 7,64 3,71 225,74 154,80 199,99 11,21 1,00 99,16 min. 32,05 55,66 20,19 25,12 21,18 0,32 0,04 0,00 0,37 0,69 0,26 0,02 0,01 0,07 góra 8,58 13,61 4,81 5,94 5,50 1,71 1,30 0,76 31,26 18,19 26,27 1,81 0,13 22,42 dół 4,65 8,62 2,90 3,76 3,99 0,74 0,43 0,17 19,82 17,09 19,98 0,73 0,21 18,40 góra 38,81 65,46 23,07 23,08 20,91 7,26 5,14 2,72 135,55 99,04 120,43 7,58 0,18 34,16 dół 34,91 57,79 21,04 26,02 24,67 0,91 0,73 0,06 38,75 19,80 33,05 1,07 0,46 24,11 Branża 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Wielkość próby Średnia arytm. 9,42 14,20 5,19 6,13 9,23 2,65 1,65 0,74 55,51 34,92 67,56 2,43 0,66 42,98 Odchylenie standardowe 14,03 23,77 8,40 9,23 10,31 2,05 1,45 0,94 38,42 25,93 54,87 2,30 0,23 25,11 Mediana 7,50 11,26 4,15 5,21 8,26 2,04 1,27 0,38 48,18 28,51 54,23 1,73 0,71 40,46 max. 57,04 97,64 35,91 37,40 48,49 11,24 7,76 4,45 213,56 138,19 289,53 12,18 1,00 99,73 min. 33,95 62,57 24,18 26,76 30,68 0,02 0,02 0,00 0,17 0,53 0,00 0,01 0,00 0,00 góra 8,37 14,81 5,31 5,27 6,53 1,89 1,36 0,90 29,11 18,82 41,26 2,13 0,13 21,71 dół 5,58 9,08 3,53 4,41 4,97 0,75 0,60 0,31 19,04 11,64 27,03 0,66 0,19 18,13 góra 41,18 71,57 26,45 26,93 33,69 7,30 5,13 3,17 136,27 90,86 194,04 8,33 0,15 37,55 dół 35,86 64,74 24,80 27,56 33,97 1,27 0,66 0,08 28,97 16,34 27,20 1,06 0,51 22,33 Branża 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Wielkość próby Średnia arytm. 10,31 16,98 5,38 5,97 9,12 1,85 1,18 0,33 50,43 44,70 44,15 1,38 0,63 48,58 Odchylenie standardowe 11,13 22,95 7,15 7,73 8,39 1,20 0,84 0,43 27,49 30,21 30,17 0,93 0,22 25,06 Mediana 8,89 13,89 4,17 5,22 7,86 1,61 1,00 0,18 45,95 37,81 38,46 1,29 0,66 47,79 max. 54,39 96,54 30,78 31,48 39,18 6,90 4,14 2,12 153,97 159,06 164,41 5,37 1,00 98,87 min. 19,92 68,13 14,81 20,38 20,48 0,01 0,01 0,00 1,59 0,46 0,01 0,06 0,03 0,37 góra 7,78 14,92 4,32 4,44 5,00 1,00 0,73 0,46 20,71 23,90 22,91 0,67 0,14 18,46 dół 6,02 10,49 3,31 3,73 3,92 0,52 0,37 0,13 13,38 13,62 14,10 0,52 0,16 17,09 góra 37,72 67,73 22,30 21,82 26,32 4,28 2,41 1,48 87,31 97,35 103,04 3,41 0,20 32,62 dół 22,79 71,53 15,67 21,87 24,41 1,08 0,62 0,05 30,98 23,73 24,35 0,70 0,47 30,33 Nr 4/2018 rachunkowość 73

13 Branża 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Wielkość próby Średnia arytm. 9,06 15,73 3,73 5,13 6,72 1,89 1,18 0,40 46,34 39,37 65,89 2,70 0,57 53,18 Odchylenie standardowe 12,76 29,49 5,55 5,88 8,44 1,18 1,00 0,50 39,10 29,43 59,66 3,01 0,23 25,82 Mediana 6,52 11,17 3,43 4,48 6,67 1,64 0,91 0,20 38,41 32,80 48,37 1,72 0,59 50,69 max. 44,52 100,01 18,04 19,81 38,91 6,50 4,96 2,02 213,22 133,38 299,59 13,83 1,00 98,91 min. 26,57 73,39 17,53 14,61 23,41 0,01 0,01 0,00 2,12 3,75 0,37 0,06 0,01 0,72 góra 10,23 17,65 3,30 3,38 4,68 0,84 0,88 0,47 31,58 23,98 50,22 2,59 0,16 27,60 dół 4,49 9,37 2,99 3,38 4,55 0,51 0,49 0,16 18,16 10,08 21,30 0,91 0,17 16,68 góra 27,77 71,20 11,31 11,95 27,57 4,02 3,17 1,35 143,24 76,59 201,00 9,52 0,25 20,63 dół 28,61 75,19 17,97 15,71 25,53 1,12 0,41 0,05 18,13 18,97 26,70 0,74 0,41 33,29 Branża 31 Produkcja mebli Wielkość próby Średnia arytm. 14,10 24,22 6,36 7,00 9,83 2,20 1,49 0,65 37,20 30,72 35,17 1,68 0,66 44,02 Odchylenie standardowe 15,78 30,79 7,66 7,67 8,53 1,58 1,24 0,87 22,29 19,25 25,68 1,30 0,23 25,71 Mediana 10,87 18,23 4,97 5,94 8,03 1,76 1,14 0,33 34,19 27,30 30,28 1,38 0,70 40,71 max. 74,87 127,68 34,34 34,54 40,67 8,55 6,24 4,08 112,88 104,84 144,21 7,36 1,00 96,24 min. 49,48 85,49 24,20 21,93 22,38 0,03 0,01 0,00 0,44 0,34 0,25 0,09 0,04 0,00 góra 11,29 22,44 5,56 5,21 5,97 1,43 1,11 0,82 14,76 15,56 18,39 1,18 0,14 22,87 dół 6,67 13,27 3,28 3,66 3,80 0,58 0,42 0,24 11,63 9,89 14,17 0,47 0,17 17,18 góra 52,71 87,01 23,82 23,39 26,68 5,36 4,00 2,93 63,93 61,97 95,54 4,81 0,16 32,66 dół 53,68 90,45 25,90 24,22 26,61 1,15 0,70 0,09 22,12 17,08 15,87 0,82 0,49 23,53 Branża 32 Pozostała produkcja wyrobów Wielkość próby Średnia arytm. 10,08 14,96 6,50 7,26 10,50 3,77 2,08 0,83 46,09 29,49 58,08 2,32 0,72 37,21 Odchylenie standardowe 14,51 23,73 8,44 9,78 11,24 3,56 2,15 1,15 32,77 21,76 39,70 2,00 0,21 23,67 Mediana 8,80 12,10 4,42 5,78 7,94 2,57 1,46 0,46 41,35 26,10 58,04 1,95 0,74 35,34 max. 60,79 89,02 40,46 35,26 54,79 15,77 10,35 5,60 157,76 101,91 213,08 10,38 1,00 96,00 min. 37,82 43,44 15,24 30,17 24,51 0,30 0,10 0,00 0,88 0,62 0,18 0,11 0,04 0,40 góra 8,54 11,94 6,80 7,43 9,66 2,81 2,12 1,10 20,59 15,94 21,50 1,62 0,14 17,99 dół 6,28 9,81 3,10 4,84 4,35 1,07 0,68 0,34 15,63 11,44 25,39 0,75 0,12 18,30 góra 43,45 64,97 29,24 22,05 37,19 10,38 6,77 4,04 95,82 59,87 133,54 6,81 0,12 42,67 dół 40,33 45,72 16,56 31,10 28,10 1,20 0,68 0,12 24,84 14,03 32,47 1,09 0,58 16,64 Branża 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wielkość próby Średnia arytm. 14,94 21,24 5,99 7,53 9,38 2,98 2,53 1,01 72,90 34,22 30,53 5,45 0,66 40,17 Odchylenie standardowe 22,50 35,00 9,51 10,95 11,53 2,30 2,24 1,33 46,62 28,28 32,00 6,83 0,23 24,89 Mediana 8,36 14,10 4,34 5,40 7,37 2,37 1,86 0,57 62,77 26,71 19,76 3,23 0,68 37,65 max. 95,31 140,54 40,69 47,61 51,66 12,75 11,63 6,49 277,38 146,90 154,42 35,13 1,31 98,13 min. 60,81 100,53 29,84 29,77 35,20 0,08 0,01 0,00 0,09 0,10 0,00 0,03 0,02 0,00 góra 17,16 22,98 6,74 7,41 7,65 1,95 2,03 1,23 38,02 22,44 25,48 6,77 0,16 22,63 dół 6,50 12,00 3,58 4,31 5,18 0,87 0,73 0,42 23,17 12,63 11,97 1,73 0,18 18,05 góra 69,79 103,45 29,61 34,80 36,64 8,43 7,75 4,69 176,59 97,75 109,17 25,14 0,46 37,84 dół 62,67 102,64 30,61 30,86 37,39 1,41 1,11 0,15 39,50 13,99 7,79 1,47 0,49 19,60 74 rachunkowość Nr 4/2019

14 Branża 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wielkość próby Średnia arytm. 3,29 3,41 3,91 7,06 17,59 1,97 1,67 0,74 46,67 31,66 31,06 0,93 0,76 46,43 Odchylenie standardowe 8,63 17,19 14,01 12,57 23,60 1,83 1,67 1,00 23,22 22,25 32,04 0,62 0,25 29,82 Mediana 2,76 4,18 3,26 5,62 11,79 1,47 1,23 0,44 49,12 28,83 21,08 0,98 0,85 42,76 max. 32,87 62,30 51,69 50,64 86,50 9,79 8,55 5,14 137,43 129,65 194,05 3,51 1,00 99,87 min. 27,12 52,61 50,02 36,61 60,78 0,03 0,01 0,00 0,09 0,42 0,00 0,00 0,02 0,00 góra 4,74 8,66 5,94 7,22 11,56 1,71 1,48 0,95 10,07 16,59 32,95 0,32 0,09 29,53 dół 3,98 8,16 9,27 5,42 9,78 0,55 0,58 0,35 16,18 12,08 15,46 0,44 0,19 21,35 góra 25,37 49,46 42,49 37,81 63,15 6,61 5,84 3,75 78,24 84,22 140,02 2,20 0,06 27,59 dół 25,90 48,63 44,02 36,82 62,79 0,89 0,64 0,09 32,85 16,33 5,62 0,54 0,65 21,40 Branża 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Wielkość próby Średnia arytm. 1,77 2,20 3,11 1,75 16,62 1,97 1,83 1,04 36,44 18,21 6,20 1,01 0,89 34,38 Odchylenie standardowe 2,63 3,61 4,55 6,30 12,49 1,31 1,28 0,98 13,19 10,53 4,94 0,25 0,09 22,09 Mediana 1,32 1,40 2,21 1,40 15,48 1,64 1,52 0,85 33,82 16,14 4,97 1,00 0,93 30,20 max. 11,36 15,77 19,05 23,54 53,11 7,20 7,08 5,05 84,36 56,91 30,05 1,89 0,99 98,62 min. 7,07 8,57 10,73 17,86 16,91 0,08 0,07 0,00 1,70 1,89 0,03 0,16 0,52 1,44 góra 1,89 2,95 2,97 3,60 10,33 1,13 1,03 0,70 9,46 8,04 4,69 0,15 0,03 19,83 dół 0,88 1,02 1,70 2,64 9,47 0,58 0,57 0,53 4,67 5,27 2,15 0,11 0,08 12,75 góra 8,15 11,42 13,86 18,54 27,30 4,43 4,54 3,50 41,08 32,74 20,39 0,73 0,04 48,59 dół 7,52 8,94 11,24 16,63 22,92 0,97 0,87 0,32 27,44 8,98 2,80 0,73 0,32 16,00 Branża 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Wielkość próby Średnia arytm. 2,86 3,03 3,11 1,16 18,00 2,31 2,18 1,36 35,52 17,04 5,39 1,08 0,88 32,18 Odchylenie standardowe 4,18 5,31 3,99 7,48 13,15 1,63 1,62 1,29 14,18 11,12 4,23 0,38 0,11 22,80 Mediana 1,43 1,50 2,47 1,24 17,49 1,96 1,89 1,03 34,23 13,67 4,66 1,02 0,92 26,52 max. 16,69 19,21 17,49 21,66 64,02 7,36 7,28 5,66 81,67 59,55 23,46 2,22 0,99 91,59 min. 3,16 16,60 7,28 23,92 33,99 0,26 0,24 0,00 0,25 0,21 0,06 0,15 0,50 0,83 góra 3,37 4,34 2,65 3,20 8,43 1,55 1,42 1,39 9,89 9,33 3,15 0,28 0,04 22,07 dół 1,09 1,31 1,85 4,38 8,84 0,86 0,92 0,67 6,53 3,51 2,19 0,11 0,11 12,73 góra 11,89 13,38 12,37 17,23 38,10 3,85 3,98 3,24 37,55 36,55 15,65 0,92 0,04 43,01 dół 3,49 16,79 7,90 20,78 42,63 0,83 0,73 0,35 27,45 9,94 2,41 0,76 0,31 12,95 Branża 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców Wielkość próby Średnia arytm. 8,70 12,78 5,41 5,23 12,69 1,99 1,81 0,84 43,05 23,27 7,51 1,37 0,73 42,90 Odchylenie standardowe 12,41 22,09 7,36 9,76 12,68 1,54 1,54 1,08 23,77 16,91 8,53 1,01 0,21 24,88 Mediana 6,09 8,96 3,83 3,41 9,91 1,66 1,52 0,52 38,10 19,59 4,98 1,07 0,79 42,94 max. 55,25 89,56 34,09 37,74 65,93 8,93 8,53 5,60 132,28 88,95 39,34 5,63 1,35 98,97 min. 33,59 67,34 24,65 26,32 40,93 0,09 0,09 0,00 1,34 0,05 0,00 0,06 0,04 0,00 góra 9,09 15,51 5,09 6,75 9,88 1,37 1,28 1,00 18,03 14,43 7,08 0,95 0,10 20,88 dół 4,84 8,02 3,31 3,54 6,26 0,63 0,69 0,38 9,89 7,72 3,22 0,28 0,18 20,22 góra 40,06 65,09 25,18 27,58 46,14 5,90 5,74 4,09 76,14 54,93 27,28 3,60 0,46 35,15 dół 34,84 68,27 25,17 26,18 44,58 0,93 0,73 0,13 26,87 11,82 1,76 0,73 0,57 22,72 Nr 4/2018 rachunkowość 75

15 Branża 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Wielkość próby Średnia arytm. 8,55 18,42 2,32 2,48 9,08 1,95 1,76 0,65 68,20 29,65 14,63 10,67 0,73 37,38 Odchylenie standardowe 16,67 28,72 7,68 9,23 12,93 1,16 1,07 0,86 46,15 28,65 11,03 16,21 0,30 30,62 Mediana 2,98 7,39 3,30 4,01 5,93 2,05 1,78 0,43 54,08 30,58 16,04 1,67 0,87 29,17 max. 55,35 80,76 14,70 15,70 38,30 4,00 4,00 3,13 180,78 108,58 30,56 54,05 1,00 99,20 min. 11,01 14,39 15,04 18,21 15,15 0,21 0,17 0,00 15,73 1,56 0,49 0,37 0,01 0,00 góra 15,84 29,26 3,82 4,80 9,30 1,57 1,75 1,51 40,68 6,88 5,34 13,58 0,10 35,77 dół 4,04 8,45 4,80 3,30 4,08 0,73 0,48 0,32 15,53 19,51 12,33 0,26 0,22 19,89 góra 36,53 44,11 7,58 6,90 23,06 0,38 0,48 1,20 86,03 71,12 9,18 38,81 0,03 34,27 dół 9,95 13,33 13,54 18,92 17,01 1,11 1,13 0,11 22,82 9,51 3,22 1,04 0,64 9,28 Branża 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Wielkość próby Średnia arytm. 6,12 13,81 5,75 6,87 8,73 2,67 1,81 0,79 53,67 45,64 158,24 3,86 0,65 47,10 Odchylenie standardowe 12,94 29,14 11,29 13,35 14,19 2,43 1,87 1,14 47,88 39,74 236,33 5,09 0,28 29,11 Mediana 3,83 7,41 3,16 4,07 5,33 2,01 1,33 0,40 45,30 39,14 48,98 2,14 0,69 47,75 max. 50,89 110,96 43,11 51,19 57,50 13,73 10,64 5,68 266,64 222, ,06 27,60 1,00 102,57 min. 38,03 82,40 31,84 38,23 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 góra 8,85 20,55 7,84 8,81 9,91 2,42 1,83 1,10 36,12 32,37 248,62 5,64 0,22 23,92 dół 3,90 7,42 3,05 4,07 4,19 0,76 0,68 0,31 25,68 20,86 40,22 1,14 0,25 25,75 góra 38,21 83,00 32,11 38,31 42,27 9,30 7,48 4,18 185,23 150,89 848,46 19,82 0,09 30,90 dół 37,96 82,39 31,95 38,23 42,31 1,24 0,65 0,09 19,62 18,23 8,77 1,00 0,44 22,00 Branża 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wielkość próby Średnia arytm. 5,03 9,02 2,71 2,49 6,27 2,49 2,10 0,99 76,45 52,46 22,87 3,26 0,61 45,97 Odchylenie standardowe 13,23 22,41 7,06 9,23 10,41 1,95 1,83 1,28 61,14 42,50 23,45 3,33 0,25 26,71 Mediana 3,75 5,72 1,87 2,33 4,83 1,85 1,56 0,54 63,72 44,42 16,66 2,26 0,63 45,06 max. 48,83 85,76 23,78 31,92 41,29 10,60 9,67 6,54 336,90 225,32 121,20 17,60 1,00 99,99 min. 33,85 62,29 16,98 27,54 29,49 0,01 0,01 0,00 1,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 góra 8,51 16,16 4,12 3,89 6,52 1,80 1,62 1,22 47,55 29,92 18,46 3,06 0,19 21,96 dół 3,91 5,71 1,83 4,74 3,73 0,62 0,60 0,44 30,26 21,13 10,46 1,07 0,20 20,98 góra 36,57 63,88 17,80 25,70 29,94 6,95 6,48 4,78 225,63 150,98 86,08 12,28 0,18 32,98 dół 33,69 62,31 17,02 25,13 30,60 1,22 0,95 0,10 32,30 23,13 6,20 1,19 0,43 24,07 Branża 43 Roboty budowlane specjalistyczne Wielkość próby Średnia arytm. 9,26 17,91 4,52 5,23 6,70 2,37 1,95 0,65 74,38 48,09 23,74 4,66 0,59 47,08 Odchylenie standardowe 17,03 34,19 7,67 9,12 9,32 1,73 1,53 0,89 46,43 34,98 26,75 5,78 0,25 26,23 Mediana 6,07 10,90 2,82 3,48 5,09 1,85 1,53 0,36 66,60 42,20 15,32 2,72 0,60 47,83 max. 66,43 127,75 31,00 36,85 41,02 9,55 8,48 4,37 271,77 212,12 133,69 29,04 1,00 99,87 min. 47,50 94,93 20,51 25,93 27,96 0,01 0,01 0,00 0,32 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 góra 11,73 23,30 5,35 6,23 6,45 1,53 1,36 0,79 35,77 27,15 22,27 5,62 0,20 19,47 dół 4,60 8,99 2,31 2,84 3,43 0,56 0,52 0,29 23,32 20,55 9,79 1,39 0,21 22,13 góra 48,63 93,56 22,83 27,14 29,49 6,18 5,59 3,22 169,39 142,77 96,09 20,70 0,20 32,57 dół 48,98 96,84 21,01 26,57 29,62 1,27 1,00 0,07 42,97 21,62 5,53 1,30 0,38 25,71 76 rachunkowość Nr 4/2019

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2017 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz jedenasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 14:08:49 Numer KRS: 0000414961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 16:36:01 Numer KRS: 0000504047 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.09.2016 godz. 12:29:11 Numer KRS: 0000492553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 12:44:03 Numer KRS: 0000464859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Opracowanie: na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Warszawa, maj 2016

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.09.2016 godz. 16:04:36 Numer KRS: 0000373685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:53:24 Numer KRS: 0000148818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS: Strona 1 z 10 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 03:32:08 Numer KRS: 0000021107 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 13:56:28 Numer KRS: 0000401131 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2016 godz. 14:03:23 Numer KRS: 0000533648 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:20:05 Numer KRS: 0000174680 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 10:45:21 Numer KRS: 0000510338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń.

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń. Wykreślenia firm w KRS w 2017 r. W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r 10258 wykreśleń, czy 2015 r. 7260 wykreśleń. liczba wykreśleń w KRS w poszczególnych latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 10:40:41 Numer KRS: 0000413660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2013 godz. 11:05:38 Numer KRS: 0000437418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 10:09:33 Numer KRS: 0000472456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 21:18:03 Numer KRS: 0000529814 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:32:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:32:47 Numer KRS: 0000384447 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli Informację ZUS IWA D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Ewa Karczewicz Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:03:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:03:35 Numer KRS: Strona 1 z 12 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z:

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z: Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru Wykaz sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, w tym sektorów o najwyższym potencjale do generowania

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2015 godz. 12:12:53 Numer KRS: 0000324854 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:02:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:02:10 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 20:02:10 Numer KRS: 0000134268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Symbole przypisane aktualnym województwom 1 (dwuznakowy symbol województwa wg symbolizacji GUS): Dolnośląskie 02 Kujawsko-Pomorskie 04 Lubelskie 06 Lubuskie 08

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku Wykaz zmian w Statucie Enea S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul. Dąbrowskiego 48 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6272595631 oraz numer REGON 240551984

Bardziej szczegółowo