Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD"

Transkrypt

1 Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących udział w konkursach organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Głównym celem badania było ustalenie udziału zaliczanych do poszczególnych sekcji PKD w absorpcji środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata na półmetku jego realizacji. Dla celów niniejszego opracowania weryfikacji poddane zostały trzy kategorie: A. Złożone wnioski o dofinansowanie B. Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL C. Projekty zakończone. Projekty w każdej z ww. kategorii zostały przedstawiona w ujęciu tabelarycznym. Ponadto dla kategorii Podpisane umowy i Projekty zakończone została sporządzona analiza udziału sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w subregionach województwa śląskiego. Dwie ww. kategorie zostały również poddane analizie z udziałem bardziej szczegółowej jednostki jaką jest podsekcja PKD. Dane na których opiera się opracowanie pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego. Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie: 1. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 2. Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 3. Sekcja F Budownictwo 4. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 5. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 6. Sekcja J Informacja i komunikacja 7. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9. Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10. Sekcja S Pozostała działalność usługowa 1

2 Sekcje, których udział w ogólnej liczbie jest niski i w związku z tym posiadają małą wartość analityczną i porównawczą zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pod nazwą Pozostałe sekcje. 11. Pozostałe sekcje: Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Sekcja B Górnictwo i wydobywanie Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Sekcja P Edukacja Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej, według sekcji PKD, zarejestrowanych w województwie śląskim Niniejsza charakterystyka została opracowana na podstawie Rocznika statystycznego województwa śląskiego 2010 r. Tym samym dane statystyczne dotyczące liczby podmiotów gospodarczych sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD pochodzą z 2009 roku. Wśród zarejestrowanych w województwie śląskim podmiotów gospodarczych zdecydowanie dominują te, które na podstawie klasyfikacji PKD zaliczane są do Sekcji G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, stanowią one ponad 31% wszystkich podmiotów gospodarczych. Kolejne branże Budownictwo (Sekcja F) oraz Przetwórstwo przemysłowe (Sekcja C) mają odpowiednio 11% i 9% udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w województwie śląskim. Najmniej podmiotów gospodarczych zostało sklasyfikowanych w takich sekcjach jak Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- jedynie 237 podmioty gospodarcze, Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 271 podmiotów gospodarczych oraz nieco większa od dwóch ww. Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1454 podmiotów gospodarczych. Całościowy obraz podziału podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie śląskim pod kątem dominującej kategorii PKD przestawia poniższy Rys. 2

3 Rysunek 1 Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w woj. Śląskim Źródło: Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010 Analiza absorpcji środków RPO WSL z uwzględnieniem dominującej sekcji PKD biorących udział w procedurze konkursowej organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Dominującą sekcją klasyfikacji PKD, zarówno na etapie naboru jak i absorpcji środków finansowych, jest Przetwórstwo przemysłowe sklasyfikowane w sekcji C. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ponad trzykrotnie mniej reprezentowana w woj. śląskim przez podmioty gospodarcze branża produkcyjna wnioskuje i otrzymuje na mocy podpisanych umów wsparcie ponad pięciokrotnie większe (52 mln EUR) niż najliczniej reprezentowana w województwie śląskim ( podmiotów) branża handlowa - sekcja G (10 mln EUR). Mając na uwadze proporcję ilości sklasyfikowanych podmiotów gospodarczych w danej sekcji a wielkość środków finansowych pozyskiwanych w ramach RPO WSL należy również zwrócić uwagę na mały udział Sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - jedynie 4 mln EUR dofinansowania uzyskanego na podstawie podpisanych umów z ŚCP, w sytuacji gdy w woj. Śląskim w tej branży działa tys. podmiotów. Nie dziwi natomiast wysoki udział w absorpcji środków finansowych w ramach RPO WSL branży gastronomiczno-hotelarskiej sklasyfikowanej w sekcji I. Podmioty gospodarcze sklasyfikowane w tej sekcji PKD stanowią ponad 3,4% wszystkich sklasyfikowanych w woj. Śląskim natomiast uzyskane wsparcie finansowe na poziomie 10 mln EUR stawia omawianą branżę wśród najbardziej aktywnych w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez RPO WSL- blisko 10% 3

4 ogólnej wartości dofinansowania udzielonego przedsiębiorcą na podstawie umów o dofinansowanie. Jest to oczywiście spowodowane faktem, iż branża turystyczno-hotelarska ujęta została w odrębnym priorytecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , i tym samym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje odrębne konkursy dla przedsiębiorców reprezentujących ten obszar działalności gospodarczej. Bardzo mały udział w absorpcji środków finansowych (0.31%) w stosunku do liczby podmiotów zarejestrowanych (21066) ma również Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, która właśnie z tego względu w niniejszej analizie została zaklasyfikowana do kategorii Pozostałe sekcje. Wyjaśnienia wymaga również fakt niskiego udziału w pozyskiwaniu środków finansowych, mimo wysokiego udziału w łącznej liczbie zarejestrowanych w woj. śląskim podmiotów gospodarczych, sklasyfikowanych w Sekcji H Transport i gospodarka magazynowa ( jedynie 0,90% łącznej wartości udzielonego dofinansowania na stanowiących ponad 7% wszystkich podmiotów gospodarczych). Taki stan jest wynikiem uregulowań prawnych, które nakładają na działalność związaną z transportem ograniczenia min. wartość dofinansowania nie może przekroczyć 40% wartości projektu,a ponadto z dofinansowania wyłączone są również środki transportu stanowiące główny przedmiot działalności przedsiębiorców w tej branży. Skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach RPO WSL Poddając analizie skuteczność w pozyskiwaniu środków RPO WSL podkreślić należy bardzo dobry wynik Sekcji J Informacja i komunikacja. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w przypadku 40% złożonych ramach procedury konkursowej. Równie wysoki poziom skuteczności w absorpcji środków finansowych ma branża produkcyjna (sekcja C), gdzie procent w przypadku, których zwarto umowy o dofinansowanie w stosunku do złożonych wniosków o dofinansowanie również, jak w przypadku Sekcji J, wynosi 40%. Analizując skuteczność branży handlowej (sekcja G) w pozyskiwaniu środków finansowych RPO WSL dostrzegamy, że co czwarty projekt otrzymuje dofinansowanie w ramach RPO WSL (27%). Najmniejszą skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych (7,5%) reprezentują przedstawiciele działający w branży hotelarsko-gastronomicznej, jednak jak już wcześniej zostało to omówione wpływ na to ma oczywiście fakt, iż projekty z tej branży konkurują ze sobą w odrębnych konkursach w ramach podziałania oraz , tym samym omawiana wartość statystyczna dla całej sekcji I musi być niższa w stosunku do innych branż. Niską skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych mają również sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, gdyż przedstawiciele zaledwie 2 (na 22 złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości) podpisali umowy o dofinansowanie. Stanowi to w tym wypadku 9% z łącznej liczby wniosków złożonych przez przedstawicieli tej branży. 4

5 Skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych pozostałych sekcji wygląda następująco: Sekcja F Budownictwo 24% Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 29% Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 35% Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 16% Sekcja S Pozostała działalność usługowa 25% Wartość oraz wartość dofinansowania w ramach RPO WSL Analizując szczegółowo projekty beneficjentów, z którymi została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach RPO WSL należy zwrócić również uwagę na kategorię średnia wartość projektu i średnia wartość dofinansowania. Najdroższe projekty zlokalizowane są w Sekcji B Górnictwo i wydobywanie, (projekty o średniej wartości blisko 504 tys. EUR) niemniej ze względu na niski udział z tej branży (jedynie 5 na które zawarto umowy o dofinansowanie) dane dotyczące tej sekcji dostarczają informacje o mniejszej wartości porównawczej. Kolejną branżą, której średnia wartość ogólna jest najwyższa jest hotelarstwo i gastronomia zlokalizowane w sekcji I. W tym przypadku średnia wartość projektu przekracza 327 tys. EUR natomiast dofinansowanie w ramach RPO WSL to kwota rzędu 124 tys. EUR. Fakt, iż w tej sekcji realizowane są najdroższe projekty ma z pewności wpływ na to, iż omawiana branża ma najniższy wskaźnik zakończonych - 12,5% (jedynie 11 jest obecnie zakończonych podczas, gdy umowy zawarto na realizację 88 ). W sekcji C Przetwórstwo przemysłowe, która jest największą branżą korzystającą ze środków finansowych RPO WSL średnia wartość projektu to kwota ponad 234 tys. zł natomiast dofinansowanie mieści się w granicach 68 tys. EUR. Bardzo niską średnią wartość ogólną projektu odnaleźć możemy w sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna jedynie 74 tys. EUR na projekt, dofinansowanie 33 tys. EUR. Poniżej została przedstawiona wielkości dofinansowania w trzech kategoriach, które zostały przywołane na początku niniejszej analizy Wnioski o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie, Zakończone projekty. Następnie trzy tabele zawierają najważniejsze dane statystyczne dotyczące ww. kategorii. 5

6 Rysunek 2 w ramach RPO WSL w podziale na sekcje 6

7 Tabela 1 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane na podstawie wniosków o dofinansowanie (w EUR) Sekcja PKD Łączna wartość beneficjentów Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania Łączna liczba Średnia wartość projektu Średnia wartość wnioskowanego dofinansowania Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe , , , , ,09 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , , , , ,98 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle , , , , ,73 Sekcja F Budownictwo , , , , ,34 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , , , , ,62 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją , , , , ,23 Pozostałe sekcje , , , , ,79 7

8 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , , , , ,40 Sekcja J Informacja i komunikacja , , , , ,65 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami , , , , ,43 Sekcja S Pozostała działalność usługowa , , , , ,16 Tabela 2 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane na podstawie umów o dofinansowanie (w EUR) Sekcja PKD Łączna wartość beneficjentów Łączna wartość dofinansowania Łączna liczba Średnia wartość projektu Średnia wartość dofinansowania Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe , , , , ,16 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , , , , ,54 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle , , , , ,77 8

9 Sekcja F Budownictwo , , , , ,81 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , , , , ,30 Sekcja J Informacja i komunikacja , , , , ,87 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , , , , ,93 Pozostałe sekcje , , , , ,37 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją , , , , ,38 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami , , , , ,31 Sekcja S Pozostała działalność usługowa , , , , ,92 9

10 Tabela 3 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane na podstawie zakończonych (w EUR) Sekcja PKD Łączna wartość beneficjentów Łączna wartość dofinansowania Średnia wartość projektu Średnia wartość dofinansowania Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe , , , , ,3 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , , , , ,0 Sekcja F Budownictwo , , , , ,95 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle , , , , ,28 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , , , , ,57 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , , , , ,4 Pozostałe sekcje , , , ,67 10

11 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją , , , ,12 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami , , , , Sekcja S Pozostała działalność usługowa , , , , ,03 Sekcja J Informacja i komunikacja , , , , ,66 11

12 Subregiony a realizowane projekty w podziale na sekcje PKD Poniża analiza opiera się na charakterystyce subregionów województwa śląskiego z uwzględnieniem dominującego PKD realizowanych przez beneficjentów mających w nich swoją siedzibę. Oczywiście w każdym z subregionów dominuje branża produkcyjna (sekcja C). Ponad połowa tej branży jest realizowana przez beneficjentów z subregionu Centralnego. Branżą, która dominuje w stosunku do innych branż w subregionie centralnym jest handel (sekcja G). Blisko 70%, sklasyfikowanych w tej sekcji PKD jest realizowana przez beneficjentów właśnie z tego subregionu. Jeszcze większa różnica jest widoczna w przypadku sklasyfikowanych w sekcji Q Zdrowie i opieka społeczna, gdzie ponad 77% jest realizowanych przez beneficjentów tylko z Subregionu Centralnego, a jedynie 4% przez beneficjentów z subregionu Zachodniego. Udział powyższych branż w subregionie Centralnym jest znaczący, niemniej branżą, która w zdecydowany sposób dominuje nad innymi, którym udzielane jest wsparcie w ramach RPO WSL jest Sekcja J Informacja i Komunikacja. 83% jest realizowana przez przedsiębiorców z tego właśnie subregionu województwa śląskiego, natomiast w subregionie Północnym swoją siedzibę ma jedynie 3,5% beneficjentów realizujących projekty związane branżą informatyczną i komunikacyjną. Na wykresach, które znajdują się poniżej przedstawione zostały wszystkie subregiony woj. Śląskiego w podziale na sekcje PKD, realizowanych przez beneficjentów mających swoją siedzibę w jednym z nich. Rysunek 3 Subregion Centralny umowy o dofinansowanie w podziale na sekcje 12

13 Rysunek 4 Subregion Centralny- projekty zakończone Rysunek 5 Subregion Zachodni-umowy o dofinansowanie 13

14 Rysunek 6 Subregion Zachodni-projekty zakończone Rysunek 7 Subregion Północny-umowy o dofinansowanie 14

15 Rysunek 8 Subregion Północny-projekty zakończone Rysunek 9 Subregion Południowy-umowy o dofinansowanie 15

16 Rysunek 10 Subregion Południowy-zakończone projekty Rysunek 11 Projekty beneficjentów mających swoją siedzibę poza woj. Śląskim umowy o dofinansowanie 16

17 Rysunek 12 Projekty beneficjentów mających swoją siedzibę poza woj. Śląskim zakończone projekty 17

18 Szczegółowa analiza absorpcji środków RPO WSL Podsekcje PKD Poniżej zamieszczone zostały tabele dla każdej sekcji PKD (opracowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i zakończonych ). Wszystkie dane zostały przedstawione w EUR. Tabela 4 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie Sekcja B Górnictwo i wydobywanie Podział szczegółowy PKD Pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie Wartość ogólna , , , , , ,07 1 Suma , , ,76 5 Pozostałe górnictwo i wydobywanie , , ,06 2 Suma , , ,06 2 Tabela 5 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Wartość ogólna Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń , , ,

19 Poligrafia , , ,17 54 Pozostała produkcja wyrobów , , ,25 81 Produkcja artykułów i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja artykułów spożywczych Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych , , , , , , , , ,12 18 Produkcja maszyn i urządzeń , , ,51 73 Produkcja mebli , , ,34 56 Produkcja metali , , ,64 6 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń , , , Produkcja odzieży , , ,00 18 Produkcja papieru i wyrobów z papieru Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego , , , , , , , , ,88 10 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi Produkcja urządzeń elektrycznych , , , , , , , , ,76 39 Produkcja wyrobów budowlanych , , ,96 11 Produkcja wyrobów chemicznych , , ,

20 Produkcja wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów powstałych z mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja wyrobów włókienniczych i tekstylnych z wyjątkiem odzieży Produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,45 25 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych , , ,27 84 Suma , , , Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych , , , , , ,76 33 Produkcja maszyn i urządzeń , , ,48 41 Poligrafia , , ,34 28 Pozostała produkcja i przetwórstwo , , ,30 35 Produkcja artykułów spożywczych , , ,32 26 Produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli , , ,83 12 Produkcja mebli , , ,65 28 Produkcja urządzeń elektrycznych , , ,63 19 Produkcja wyrobów chemicznych , , ,85 7 Pozostała produkcja wyrobów , , ,

21 Produkcja wyrobów powstałych z mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych , , , , , ,84 25 Produkcja odzieży , , ,67 8 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Produkcja wyrobów włókienniczych i tekstylnych z wyjątkiem odzieży , , , , , ,49 8 Suma , , , Tabela 6 Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wartość ogólna Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną , , ,54 1 Tabela 7 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 21

22 Wartość ogólna Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków , , , , , ,77 2 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody , , ,92 2 Rekultywacja odpadów , , ,31 6 Suma , , ,72 25 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów , , ,71 5 Rekultywacja odpadów , , ,58 1 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków , , ,96 1 Suma , , ,25 7 Tabela 8 Sekcja F Budownictwo Sekcja F Budownictwo Wartość ogólna Roboty budowlane specjalistyczne , , ,18 43 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków , , ,

23 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej , , ,65 33 Suma , , ,61 94 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne , , , , , ,44 16 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków , , ,88 7 Suma , , ,55 42 Tabela 9 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Wartość ogólna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi , , , , , , , , , , , , Suma , , , Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi , , ,

24 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą , , , , , , , , ,70 2 Suma , , ,99 95 Tabela 10 Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa Wartość ogólna Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport , , ,00 2 Transport lądowy , , ,85 2 Suma , , ,85 4 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport , , ,79 1 Tabela 11 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Wartość ogólna 24

25 Działalność usługowa związana z wyżywieniem , , ,39 29 Zakwaterowanie , , ,32 59 Suma , , ,72 88 Zakwaterowanie , , ,01 6 Działalność usługowa związana z wyżywieniem , , ,88 5 Suma , , ,90 11 Tabela 12 Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja J Informacja i komunikacja Wartość ogólna Działalność wydawnicza , , ,90 15 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana Działalność związana z produkcją filmów i nagrań video Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych , , , , , , , , ,38 3 Przetwarzanie danych , , ,92 2 Telekomunikacja , , ,10 8 Suma , , ,

26 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana , , ,82 16 Działalność wydawnicza , , ,72 4 Telekomunikacja , , ,35 2 Przetwarzanie danych , , ,91 2 Działalność związana z produkcją filmów i nagrań video 464,94 455,91 920,85 1 Suma , , ,66 25 Tabela 13 Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Wartość ogólna Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne , , ,96 2 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne , , ,04 2 Tabela 14 Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 26

27 Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Wartość ogólna Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości , , ,10 2 Tabela 15 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Wartość ogólna Doradztwo związane z zarządzaniem , , ,38 3 Działalność badawcza i naukowa , , ,19 7 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne , , , , , ,66 36 Działalność weterynaryjna , , ,87 8 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Reklama, badanie rynku i opinii publicznej , , , , , ,88 27 Suma , , , Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , , ,

28 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne , , , , , ,37 12 Działalność weterynaryjna , , ,56 5 Działalność badawcza i naukowa , , ,22 4 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe Doradztwo związane z zarządzaniem , , , , , ,18 1 Suma , , ,70 57 Tabela 16 Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Wartość ogólna Działalność agentów i organizatorów turystycznych Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej , , , , , , , , ,30 2 Wynajem i dzierżawa , , ,98 4 Suma , , ,

29 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i z zagospodarowaniem terenów zieleni , , ,25 2 Wynajem i dzierżawa , , ,76 2 Suma , , ,02 4 Tabela 17 Sekcja P Edukacja Sekcja P Edukacja Wartość ogólna Edukacja , , ,58 13 Edukacja , , ,26 6 Tabela 18 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Wartość ogólna Opieka zdrowotna , , , Opieka społeczna bez zakwaterowania , , ,92 1 Suma , , ,

30 Opieka zdrowotna , , ,12 69 Opieka społeczna bez zakwaterowania 0,00 0,00 0,00 0 Suma , , ,12 69 Tabela 19 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Wartość ogólna Działalność bibliotek archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna , , , , , ,30 29 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką , , ,69 2 Suma , , ,52 34 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna , , ,08 15 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność bibliotek archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą , , , , , ,24 1 Suma , , ,24 18 Tabela 20 Sekcja S Pozostała działalność usługowa 30

31 Sekcja S Pozostała działalność usługowa Wartość ogólna Działalność organizacji członkowskich Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego , , , , , ,21 1 Pozostała działalność usługowa , , ,67 38 Suma , , ,70 40 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna , , ,08 15 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność bibliotek archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą , , , , , ,24 1 Suma , , ,

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów.

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów. Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r. 2014 Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych. Analiza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS: Strona 1 z 10 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z:

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z: Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru Wykaz sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, w tym sektorów o najwyższym potencjale do generowania

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2013 godz. 11:05:38 Numer KRS: 0000437418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej Opracowanie: Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania 2 SPIS TREŚCI WSTĘP PODSTAWOWE DANE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:53:24 Numer KRS: 0000148818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń.

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń. Wykreślenia firm w KRS w 2017 r. W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r 10258 wykreśleń, czy 2015 r. 7260 wykreśleń. liczba wykreśleń w KRS w poszczególnych latach

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo