Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów, biorących udział w konkursach organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Głównym celem badania było ustalenie udziału projektów zaliczanych do poszczególnych sekcji PKD w absorpcji środków finansowych RPO WSL. Dla celów niniejszego opracowania weryfikacji poddane zostały dwie kategorie: A. Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL B. Projekty zakończone. Projekty w każdej z ww. kategorii zostały przedstawione w ujęciu tabelarycznym. Ponadto dla kategorii podpisane umowy została sporządzona analiza udziału projektów sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w subregionach województwa śląskiego. Dla kategorii podpisane umowy oraz projekty zakończone została przygotowana szczegółowa analiza z wykorzystaniem klasyfikacji uwzgledniającej Podsekcje PKD. Dane na których opiera się opracowanie pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego. Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie: 1. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 2. Sekcja F Budownictwo 3. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 4. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 5. Sekcja J Informacja i komunikacja 6. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8. Sekcje, których udział w ogólnej liczbie projektów jest niski i w związku z tym posiadają małą wartość analityczną i porównawczą zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pod nazwą Pozostałe sekcje. 9. Pozostałe sekcje: Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, Sekcja B Górnictwo i wydobywanie, Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa, Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa, 1

2 Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Sekcja P Edukacja, Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, Sekcja S Pozostała działalność usługowa. Podmioty Gospodarki Narodowej w Województwie Śląskim Analiza partycypacji podmiotów reprezentująch określone dziedziny działalności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata wymaga wcześniejszej charakterystyki struktury i rozkładu podmiotów gospodarki narodowej. W tym celu posłużono się dokumentem wydanym przez Urząd statystyczny w Katowicach Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki nardowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2011 r. Dane przedstawione w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień r. Tabela 1 przedstawia klasyfikację, w której wyszczególnione są wszystkie sekcje obecne w Klasyfikacji PKD. Z kolei wykres 1 przedstawia graficzny rozkład, niemniej podobnie jak to ma miejsce w przedmiotowej analizie RPO WSL mniejsze sekcje zostały sklasyfikowane w jednym obszarze pod nazwą pozostałe sekcje. Największą branżą w województwie śląskim jest Handel mający zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Stanowi to 30% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie śląskim. Uawgę zwraca, iż jego wielkość jest porównywalna do ilości podmiotów sklasyfikowanych jako pozostałe sekcje czyli 11 innych branż. Warto również zwrócić uwagę, iż omawiany dział gospodarki narodowej jest ponad dwukrotnie liczniej reprezentowany w województwie śląskim, niż kolejna w klasyfikacji branża budowlana, która reprezentuje podmiotów gospodarczych. Kolejnym obszarem działaności gospodarczej najliczniej reprezentowanym przez przedsiębiorców jest Prztwórstwo przemysłowe, którego wielkość szacowana jest na podmiotów, co stanowi 9,5 %. Z kolei branża, której w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata poświecono osobne poddziałania dla przedsiębiorców, czyli Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronimicznymi Turystyka reprezentowana jest przez podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 3% wszystkich podmiotów ujętych w niniejszej klasyfikacji. Tabela 1 Liczba podmiotów gospodarki narodowej sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w Województwie Śląskim Sekcja PKD Liczba podmiotów w woj. śląskim Sekcja A Rolnictwo 5073 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 410 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 340 2

3 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1614 Sekcja F Budownictwo Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Sekcja P Edukacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7931 Sekcja S Pozostała działalność usługowa Razem Rysunek 1 Liczba podmiotów gospodarki narodowej sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w WojewództwieŚląski Analiza absorpcji środków RPO WSL z uwzględnieniem dominującej sekcji PKD projektów biorących udział w procedurze konkursowej organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 3

4 Sekcja PKD Wartość projketów Koszty własne Beneficjentów Dofinansowanie Ilość projketów Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Umowy o dofinansowanie Średnia wartość projketu Średnia wartość dofinansowania ,63 zł ,81 zł ,82 zł ,27 zł ,59 zł ,74 zł ,66 zł ,08 zł ,18 zł ,87 zł ,29 zł ,15 zł ,14 zł ,32 zł ,80 zł Sekcja J Informacja i komunikacja ,77 zł ,55 zł ,22 zł ,52 zł ,22 zł Sekcja F Budownictwo ,54 zł ,61 zł ,93 zł ,96 zł ,14 zł Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,20 zł ,57 zł ,63 zł ,06 zł ,87 zł Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,23 zł ,40 zł ,83 zł ,78 zł ,29 zł Pozostałe sekcje ,60 zł ,10 zł ,50 zł ,77 zł ,37 zł Razem ,00 zł ,85 zł ,15 zł ,94 zł ,17 zł Tabela 2 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane na podstawie umów o dofinansowanie (w PLN) 4

5 Sekcja PKD Wartość projektów Koszty własne Beneficjentów Wypłacone dofinansowanie Ilość projektów Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Projekty zakooczone Średnia wartość projketu Średnia wartość wypłaconego ,45 zł ,60 zł ,85 zł ,89 zł ,36 zł ,91 zł ,08 zł ,83 zł ,34 zł ,73 zł ,43 zł ,95 zł ,48 zł ,23 zł ,50 zł Sekcja F Budownictwo ,00 zł ,46 zł ,54 zł ,36 zł ,65 zł Sekcja J Informacja i komunikacja ,24 zł ,37 zł ,87 zł ,00 zł ,88 zł Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,49 zł ,75 zł ,74 zł ,34 zł ,91 zł Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,56 zł ,71 zł ,85 zł ,16 zł ,70 zł Pozostałe sekcje ,09 zł ,73 zł ,36 zł ,82 zł ,15 zł Razem zł ,65 zł zł ,17 zł ,41 zł Tabela 3 Dane statystyczne dotyczące sekcji PKD opracowane w oparciu o zakończone projkety (w PLN) 5

6 Rysunek 2 Całkowita wartość projektów w podziale na sekcje PKD 6

7 Rysunek 3 Całkowita wartość dofinansowania projektów w podziale na sekcje PKD 7

8 Rysunek 4 Średnia wartość projektów w podziale na sekcje PKD 8

9 Subregiony Sekcje PKD Wartość projektów Centralny Dofinansowanie Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ,67 zł ,87 zł 496 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,07 zł ,89 zł 87 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle ,23 zł ,89 zł 202 Sekcja J Informacja i komunikacja ,79 zł ,13 zł 74 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,77 zł ,47 zł 133 Sekcja F Budownictwo ,73 zł ,76 zł 51 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,54 zł ,51 zł 93 Pozostałe sekcje ,31 zł ,78 zł 117 Razem ,11 zł ,30 zł 1253 Tabela 4 Subregion Centralny w podziale na sekcje PKD Ilość projektów Rysunek 5 Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WSL dla beneficjentów mających swoją siedzibę w Subregionie Centralnym 9

10 Sekcje PKD Wartość projektów Południowy Dofinansowanie Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe , , Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , ,56 41 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle , ,62 42 Sekcja J Informacja i komunikacja , ,9 9 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , ,36 19 Sekcja F Budownictwo , ,74 15 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , ,91 19 Pozostałe sekcje , ,97 41 Razem , ,9 379 Tabela 5 Subregion Południowy w podziale na sekcje PKD Ilość projektów 10

11 Rysunek 6 Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WSL dla beneficjentów mających swoją siedzibę w Subregionie Południowym Sekcje PKD Wartość projektów Północny Dofinansowanie Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe , , Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , ,5 13 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle , ,2 17 Sekcja J Informacja i komunikacja , ,51 3 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , ,5 17 Sekcja F Budownictwo , ,61 15 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , ,93 11 Pozostałe sekcje , ,95 17 Razem , , Tabela 6 Subregion Północny w podziale na sekcje PKD Ilość projektów 11

12 Rysunek 7 Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WSL dla beneficjentów mających swoją siedzibę w Subregionie Północnym Sekcje PKD Wartość projektów Zachodni Dofinansowanie Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe , , Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , ,19 23 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle , ,43 21 Sekcja J Informacja i komunikacja , ,68 5 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , ,74 13 Sekcja F Budownictwo , ,82 8 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , ,38 19 Pozostałe sekcje , ,41 13 Razem , , Tabela 7 Subregion Zachodniw podziale na sekcje PKD Ilość projektów 12

13 Rysunek 8 Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WSL dla beneficjentów mających swoją siedzibę w Subregionie Zachodnim Sekcje PKD Wartość projektów Poza woj. Śląskim Dofinansowanie Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe , ,16 8 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , ,94 13 Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , ,56 2 Sekcja F Budownictwo Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , ,1 6 Pozostałe sekcje , ,67 12 Razem , ,43 44 Tabela 8 Beneficjenci mający swoją siedzibę poza Województwem Śląskim w podziale na sekcje PKD Ilość projektów 13

14 Rysunek 9 Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WSL dla beneficjentów majacych swoją siedzibę poza Województwem Śląskim P o d s e k c j e P K D Umowy o dofinansowanie Podsekcje PKD Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Poligrafia ,05 zł ,42 zł 62 Produkcja maszyn i urządzeń ,78 zł ,10 zł 154 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń ,08 zł ,22 zł 149 Produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli ,31 zł ,38 zł 18 Pozostała produkcja wyrobów ,50 zł ,75 zł 84 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ,03 zł ,56 zł 62 Produkcja mebli ,63 zł ,28 zł 41 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ,53 zł ,31 zł 94 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ,07 zł ,45 zł 19 14

15 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń ,03 zł ,63 zł 35 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych ,25 zł ,25 zł 45 Produkcja odzieży ,72 zł ,12 zł 34 Produkcja wyrobów budowlanych ,49 zł ,49 zł 54 Produkcja artykułów spożywczych ,37 zł ,50 zł 45 Produkcja wyrobów chemicznych ,99 zł ,82 zł 18 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli ,54 zł ,50 zł 17 Produkcja wyrobów powstałych z mineralnych surowców niemetalicznych ,87 zł ,25 zł 21 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ,22 zł ,64 zł 29 Produkcja wyrobów włókienniczych i tekstylnych z wyjątkiem odzieży ,74 zł ,25 zł 17 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi ,93 zł ,76 zł 6 Produkcja metali ,40 zł ,64 zł 16 Produkcja artykułów i nieelektrycznego sprzęty gospodarstwa domowego ,00 zł ,00 zł 2 15

16 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych ,10 zł ,50 zł 3 Razem ,63 zł ,82 zł 1025 Sekcja F Budownictwo Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ,48 zł ,43 zł 19 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ,79 zł ,71 zł 40 Roboty budowlane specjalistyczne ,27 zł ,79 zł 31 Razem ,54 zł ,93 zł 90 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ,65 zł ,85 zł 47 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ,67 zł ,54 zł 179 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych ,11 zł ,85 zł 52 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą ,86 zł ,90 zł 5 16

17 Razem ,29 zł ,14 zł 283 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Zakwaterowanie ,62 zł ,77 zł 97 Działalność usługowa związana z wyżywieniem ,12 zł ,31 zł 80 Razem ,74 zł ,08 zł 177 Sekcja J Informacja i komunikacja Działalność usługowa w zakresie informacji ,60 zł ,00 zł 1 Działalność wydawnicza ,90 zł ,98 zł 8 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ,73 zł ,59 zł 27 Działalność związana z produkcją filmów i nagrań video ,00 zł 8 461,20 zł 2 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych ,47 zł ,10 zł 3 Przetwarzanie danych ,62 zł ,01 zł 9 Telekomunikacja ,45 zł ,34 zł 42 Razem ,77 zł ,22 zł 92 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 17

18 Doradztwo związane z zarządzaniem ,27 zł ,76 zł 7 Działalność badawcza i naukowa ,33 zł ,68 zł 38 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe ,43 zł ,17 zł 9 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne ,55 zł ,04 zł 51 Działalność weterynaryjna ,82 zł ,92 zł 11 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 31247, ,59 zł 1 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ,42 zł ,67 zł 31 Razem ,23 zł ,83 zł 148 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Opieka zdrowotna ,87 zł ,93 zł 180 Pomoc społeczna bez zakwaterowania ,33 zł ,70 zł 2 Razem ,20 zł ,63 zł 182 Pozostałe sekcje Razem , ,

19 Zakończone projekty Podsekcje PKD Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Poligrafia ,19 zł ,56 zł 52 Produkcja maszyn i urządzeń ,30 zł ,34 zł 123 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń ,64 zł ,49 zł 113 Produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli ,81 zł ,62 zł 14 Pozostała produkcja wyrobów ,35 zł ,82 zł 61 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ,89 zł ,74 zł 51 Produkcja mebli ,83 zł ,38 zł 31 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ,00 zł ,26 zł 80 Produkcja papieru i wyrobów z papieru ,73 zł ,69 zł 16 19

20 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń ,28 zł ,28 zł 23 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych ,36 zł ,66 zł 40 Produkcja odzieży ,39 zł ,01 zł 32 Produkcja wyrobów budowlanych ,75 zł ,70 zł 39 Produkcja artykułów spożywczych ,73 zł ,52 zł 33 Produkcja wyrobów chemicznych , ,12 zł 12 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli ,57 zł ,98 zł 13 Produkcja wyrobów powstałych z mineralnych surowców niemetalicznych ,04 zł ,82 zł 17 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ,01 zł ,12 zł 23 Produkcja wyrobów włókienniczych i tekstylnych z wyjątkiem odzieży ,20 zł ,01 zł 10 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi ,01 zł ,90 zł 4 20

21 Produkcja metali ,24 zł ,18 zł 12 Produkcja artykułów i nieelektrycznego sprzęty gospodarstwa domowego ,93 zł ,81 zł 2 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych ,11 zł ,84 zł 2 Razem ,45 zł ,85 zł 803 Sekcja F Budownictwo Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ,67 zł ,59 zł 16 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ,38 zł ,99 zł 31 Roboty budowlane specjalistyczne ,95 zł ,96 zł 25 Razem ,00 zł ,54 zł 72 Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 21

22 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ,74 zł ,20 zł 38 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ,46 zł ,67 zł 139 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych ,64 zł ,39 zł 33 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą ,59 zł ,22 zł 4 Razem ,43 zł ,48 zł 214 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Zakwaterowanie ,16 zł ,80 zł 38 Działalność usługowa związana z wyżywieniem ,75 zł ,03 zł 33 Razem ,91 zł ,83 zł 71 Sekcja J Informacja i komunikacja 22

23 Działalność usługowa w zakresie informacji ,92 zł ,00 zł 1 Działalność wydawnicza ,74 zł ,50 zł 5 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ,14 zł ,34 zł 22 Działalność związana z produkcją filmów i nagrań video 8 010,71 zł 4 123,08 zł 2 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych ,00 zł ,49 zł 3 Przetwarzanie danych ,29 zł ,25 zł 9 Telekomunikacja ,44 zł ,21 zł 10 Razem ,24 zł ,87 zł 52 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Doradztwo związane z zarządzaniem ,61 zł ,92 zł 6 Działalność badawcza i naukowa ,52 zł ,93 zł 31 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe ,06 zł ,73 zł 8 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne ,27 zł ,36 zł 44 23

24 Działalność weterynaryjna ,90 zł ,77 zł 10 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,83 zł ,29 zł 1 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ,37 zł ,85 zł 27 Razem ,56 zł ,85 zł 127 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Opieka zdrowotna ,57 zł ,84 zł 143 Pomoc społeczna bez zakwaterowania ,92 zł ,90 zł 1 Razem ,49 zł ,74 zł 144 Pozostałe sekcje Razem ,09 zł ,36 zł

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów,

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów.

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów. Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r. 2014 Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej Opracowanie: Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania 2 SPIS TREŚCI WSTĘP PODSTAWOWE DANE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

upadłości firm w latach

upadłości firm w latach Upadłości firm na koniec czerwca 2019 r. Na koniec czerwca 2019 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 05 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

liczba postępowań restrukturyzacyjnych

liczba postępowań restrukturyzacyjnych Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń.

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń. Wykreślenia firm w KRS w 2017 r. W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r 10258 wykreśleń, czy 2015 r. 7260 wykreśleń. liczba wykreśleń w KRS w poszczególnych latach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:53:24 Numer KRS: 0000148818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:54 Numer KRS: Strona 1 z 10 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: RADPOL S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 1 grudnia 212 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo