Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast"

Transkrypt

1 Stanisław Brzeziński Marcin Jasiński Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast Social media in marketing places of the Polish cities Artykuł stanowi wprowadzenie do tematyki stosowania mediów społecznościowych w marketingu terytorialnym. Przeanalizowane zostały wybrane aspekty działań polskich miast w mediach społecznościowych (wewnętrzne i zewnętrzne public relations, aktywność wizerunkowa, strategia oraz struktura organizacyjna podmiotów odpowiedzialnych za komunikację miasta w Internecie). Artykuł kończy analiza aktualnych trendów w mediach społecznościowych oraz ich potencjalnego wpływu na działania z zakresu marketingu terytorialnego miast. Słowa kluczowe media społecznościowe, marketing terytorialny. The article is an introduction to the fields of social media in marketing places. Several aspects of the activities in social media of the Polish cities are presented: internal and external public relations, social media strategy, image management and organisational structure of the departments responsible for online communication. Article presents current trends in marketing and social media which could influence activities of the cities in the field of marketing and branding. Keywords social media, marketing places. W połowie 2013 r. liczba aktywnych użytkowników portalu Facebook wyniosła 1,15 miliarda. Codziennie stronę tę odwiedza blisko 700 milionów osób, w tym 469 milionów używa do tego telefonu komórkowego ( cfm?releaseid=780093, ). Na portalu YouTube statystycznie w każdej minucie przybywa 100 godzin materiałów wideo, a każdego miesiąca 1 miliard unikalnych użytkowników spędza ponad 6 miliardów godzin na oglądaniu zawartości serwisu ( ). Najpopularniejsze dziś portale społecznościowe powstały niecałe 10 lat temu (LinkedIn w 2003 r., Facebook w 2004 r., Twitter w 2006 r., a Pinterest w 2010 r.), jednak dynamika ich wzrostu i skala zmian, jakie wywołały w sposobie komunikowania się ludzi, jest zjawiskiem niepowtarzalnym w historii. Media społecznościowe są powszechnie stosowane również w Polsce. Co ważne, internauci wykorzystują wspomniane serwisy nie tylko w celach towarzyskich, ale również w dyskusjach z firmami i instytucjami, w celu ekspresji opinii czy mobilizacji społecznej. Dobrym przykładem wpływu polskich użytkowników mediów społecznościowych na firmę jest przypadek reklamy firmy Adidas na słynnym murze z graffiti na warszawskim Służewcu, który miał miejsce w marcu 2011 r. Na wieść, że mur zostanie zamalowany, społeczność internetowa założyła grupę na portalu Facebook, która publicznie bojkotowała działania firmy w tym zakresie. W ciągu kilku dni do strony dołączyło internautów, a Adidas ostatecznie wycofał się z planu zamalowania muru i przeprosił za zaistniałą sytuację (Brzeziński, 2012, s. 13). Jako stosunkowo niedrogie i szeroko rozpowszechnione narzędzie, media społecznościowe są coraz powszechniej stosowane przez samorządy i organizacje turystyczne w działaniach z zakresu marketingu terytorialnego, które przejawiają się 9

2 m.in. w prowadzeniu oficjalnego konta na portalach Facebook czy Youtube, zamawianiu kampanii promocyjnych i informacyjnych w serwisach społecznościowych czy prowadzeniu dwustronnej komunikacji z mieszkańcami. Marketing miasta jako szczególny przypadek marketingu terytorialnego Tematyka działań z zakresu marketingu terytorialnego (nazywanego również marketingiem miejsc, komunalnym lub przestrzennym), w tym m.in. uwarunkowań wpływających na postrzeganie danego miejsca oraz jego promocję, została przedstawiona w wielu monografiach (por. np. Szromnik, 2008; Markowski 2006; Kotler, Haider i Rein, 1993). Stanowi ona również przedmiot licznych artykułów, publikowanych m.in. na łamach Marketingu i Rynku (por. np. Kot, Ferencová i Karas, 2012; Gawroński, 2011; Lutek i Gołoś, 2010; Piątkowska, 2010; Śliz i Żymańczyk, 2008; Korczyńska, 2006). Jedna z definicji wskazuje, że marketing terytorialny to proces społeczny i kierowniczy zmierzający do osiągania celów przez podmioty lokalne, zorientowany na zapewnienie długotrwałego dobrobytu mieszkańcom poprzez zaspokojenie potrzeb partnerów lokalnych (Florek, 2007, s. 20). Szczególnym przypadkiem marketingu terytorialnego jest marketing miasta. Jego podstawowym wyróżnikiem jest zasięg przestrzenno-administracyjny jednostek będących przedmiotem działań. W znaczny sposób różni się on od marketingu państw, regionów, gmin wiejskich czy dzielnic. Uwarunkowania wpływające na dobór działań podejmowanych w ramach marketingu miasta to m.in. dostępne środki finansowe pozwalające na zastosowanie większości narzędzi znanych z marketingu komercyjnego (w przeciwieństwie do np. gmin wiejskich), stosunkowo wysoki potencjał dla skoordynowania działań kluczowych interesariuszy wpływających na dany obszar (większy niż w przypadku regionów i państwa) oraz liczba i rodzaj produktów turystycznych zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze (m.in. produkty kulturalne, rozrywkowe i historyczne). Jeżeli miasto potraktujemy jako szczególny rodzaj organizacji o charakterze społeczno-gospodarczym, wówczas jego działania promocyjne i komunikacyjne można rozpatrywać ze względu na następujące grupy (rynki) docelowe: goście (biznesowi i turyści); mieszkańcy i pracownicy; biznes i przemysł oraz rynki eksportowe (Kotler, Haider i Rein, 1993, s. 141) w zakres tego ostatniego wchodzą działania promujące przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie danego miasta, na rynkach poza jego granicami. Na potrzeby tematyki niniejszego artykułu przyjęto następującą definicję: marketing miasta to zespół zintegrowanych działań podejmowanych przez władze miejskie lub upoważnione przez nie wyspecjalizowane podmioty, których celem jest tworzenie przewag konkurencyjnych przez komunikowanie miasta jako atrakcyjnego rynku mieszkalnego, turystycznego, rozrywkowego, edukacyjnego, biznesowego lub inwestycyjnego wobec grup docelowych oraz osób prawnych znajdujących się na terenie miasta oraz poza jego granicami. Ważne jest podkreślenie, że marketingowa orientacja jednostek samorządu terytorialnego nie oznacza jedynie promocji zewnętrznej przejawiającej się w zaprojektowaniu logo czy dystrybucji broszur informacyjnych. Współczesny marketing miejsc to całościowa koncepcja łącząca badanie potrzeb grup docelowych danego miejsca (np. mieszkańców, turystów czy inwestorów), wykorzystywanie zdobytej wiedzy przy podejmowaniu decyzji, orientację urzędników na klienta czy tworzenie przewagi konkurencyjnej względem innych miejsc przez wprowadzanie produktów miejskich odpowiadających oczekiwaniom społeczeństwa. Działania w mediach społecznościowych mogą być jednym z narzędzi prowadzących do realizacji postawionych przez miasto lub region celów strategicznych, takich jak przyciągnięcie nowych inwestorów, wzrost ruchu turystycznego czy zmiana lub poprawa wizerunku zewnętrznego. Media społecznościowe ewolucja i definicje Idee stojące za mediami społecznościowymi tworzenia wirtualnych społeczności nawiązujących interakcje w określonym systemie były realizowane już od końca lat 70. XX w. w ramach projektów i systemów, takich jak Bulletin Board System (1978), Usenet (1979), Open Diary, Internet Relay Chat (1988), Geocities (1994) czy Six Degrees.com (1997) (por. Boyd i Ellison, 2007). Konceptualizacja terminu media społecznościowe wymaga wspomnienia o dwóch powiązanych ideach, tj. Web 2.0 oraz user generated content (treści tworzone przez użytkowników). Termin sieci drugiej generacji (Web 2.0), spopularyzowany w 2004 r., dotyczy zjawiska, w którym treści poszczególnych serwisów i stron internetowych nie są już redagowane jednorazowo przez jednego nadawcę, lecz przez całe społeczności internetowe, które w sposób ciągły modyfikują treści, tworząc w ten sposób większość zawartości serwisów. Dobrze ilustruje to porównanie encyklopedii Britannica (pisanej przez redakcje naukowe) z Wikipedią, czyli internetową encyklopedią tworzoną przez internautów. Ideowe i technologiczne podstawy 10

3 Rysunek 1. Klasyfikacja mediów społecznościowych według poziomu prezentacji/ujawniania własnej osoby przez użytkowników oraz obecności społecznej/zróżnicowania mediów Poziom obecności społecznej/zróżnicowania mediów niski średni wysoki wysoki Blogi Serwisy społecznościowe (np. Facebook) Wirtualne światy społeczne (np. Second Life) Poziom własnej prezentacji/ujawniania własnej osoby niski Projekty tworzone przez społeczność (np. Wikipedia) Społeczności oparte na zawartości (np. YouTube) Wirtualne światy gier (np. World of Warcraft) Ź r ó d ł o: A.M. Kaplan, M. Haenlein (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, (1). Web 2.0 stworzyły podwaliny dla terminów IGC (user generated content), CGM (consumer generated media) i UCC (user created content), czyli treści generowanych przez użytkowników. Według definicji zawartej w raporcie OECD z 2007 r. UCC cechuje (OECD, 2007, s. 8): wymóg publikacji online w serwisach dostępnych powszechnie lub dla określonej grupy osób; twórczy wkład, zakładający wartość dodaną użytkownika publikującego dany materiał; aktywność pozazawodową, tj. nacisk na niekomercyjną motywację użytkowników tworzących treści. Zjawiska dynamicznego rozwoju Internetu, zwiększenia szybkości łączy internetowych, wydajności sprzętu, obniżenia jego kosztów zakupu i użytkowania, a także zmiany społeczne przejawiające się coraz większą świadomością możliwości technologicznych sprzętu i oprogramowania, zwłaszcza wśród ludzi młodych, wpłynęły na zmiany w funkcjonowaniu portali sieci drugiej generacji oraz pojawienie się po 2001 r. pierwszych serwisów społecznościowych w kształcie, jaki znamy dzisiaj (Kaplan i Haenlein, 2010, s. 61). A.M. Kaplan i M. Haenlein definiują media społecznościowe jako grupę internetowych aplikacji zbudowanych na ideowych i technologicznych podstawach sieci drugiej generacji (Web 2.0), które umożliwiają tworzenie i dzielenie się treściami generowanymi przez użytkowników (Kaplan i Haenlein, 2010). Inni autorzy wskazują, że sieci społecznościowe, to te portale, które umożliwiają użytkownikom: tworzenie publicznego lub częściowo publicznego profilu w ramach ograniczonego systemu; komunikowanie listy innych użytkowników, z którymi nawiązało się stałe połączenia (connections); podgląd i krzyżowanie własnej listy powiązanych użytkowników z listami innych osób. Nazewnictwo i konkretne mechanizmy interakcji różnią się w ramach poszczególnych serwisów (Boyd i Ellison, 2007, s. 211). Cytowani A.M. Kaplan i M. Haenlein dokonali klasyfikacji mediów społecznościowych według dwóch wymiarów: poziomu własnej prezentacji i ujawniania (siebie) oraz poziomu obecności społecznościowej, które umożliwia dane medium. Pełną klasyfikację z przykładowymi serwisami prezentuje rysunek 1. Ze względu na szeroką skalę korzystania zarówno po stronie użytkowników, jak i samorządów niniejszy artykuł koncentruje się na dwóch z sześciu typów mediów społecznościowych wyróżnionych na rysunku 1, a mianowicie serwisach społecznościowych oraz społecznościach opartych na tworzeniu zawartości (content communities). Media społecznościowe w Polsce statystyki i analiza danych Najpopularniejszym serwisem społecznościowym w Polsce jest Facebook, który odwiedza około 14 mln użytkowników miesięcznie. Drugi pod względem popularności jest polski portal NK.pl (wcześniej znany jako Nasza-Klasa.pl) z ponad 10 mln użytkowników miesięcznie. Pozostałe portale cechuje kilkukrotnie mniejsza liczba użytkowników. Szczegółowe dane dotyczące liczby użytkowników najpopularniejszych mediów społecznościowych w Polsce przedstawia tablica 1. 11

4 Tablica 1. Najpopularniejsze serwisy społecznościowe w Polsce (liczba użytkowników w okresie maj czerwiec 2013 r.) Portal Liczba zarejestrowanych użytkowników globalnie Liczba zarejestrowanych użytkowników w Polsce Facebook NK.pl (serwis polski) Twitter Goldenline.pl (serwis polski) Google Grono.net (serwis polski) Instagram Pinterest Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie serwisów wirtualnemedia.pl, socialbakers.com. Rysunek 2. Wybrane serwisy społecznościowe cechujące się wysoką dynamiką przyrostu użytkowników w Polsce w okresie sierpień 2012 czerwiec 2013 Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie serwisu wirtualnemedia.pl. Zmiany zachodzące w sferze mediów społecznościowych cechuje wysoka dynamika. Co roku powstają nowe serwisy, a już istniejące doświadczają zarówno znacznego spadku popularności (np. My- Space oraz polski portal NK.pl), jak i skokowego wzrostu liczby użytkowników (np. Facebook). Na rysunku 2 przedstawiono trzy portale cieszące się dużą dynamiką wzrostu w Polsce w okresie od sierpnia 2012 do czerwca 2013 r. Niektóre polskie miasta (np. Gdańsk) w swoich działaniach marketingowo- -komunikacyjnych wykorzystują wszystkie z nich. Z punktu widzenia osób zarządzających widocznością miasta w portalach społecznościowych ważny jest bogaty zestaw narzędzi analitycznych oferowanych przez strony. Na przykład osoba zarządzająca kontami na serwisach Facebook i YouTube może w kilka minut wygenerować raport obejmujący dowolny przedział czasowy, w którym przedstawione zostaną np. statystyki uwzględniające wiek, płeć czy miejsce zamieszkania odbiorców danego materiału. Podmioty zainteresowane bardziej dokładną analizą mogą skorzystać również z zewnętrznych serwisów, takich jak polska firma Brand24, oferujących usługi z zakresu monitorowania wizerunku organizacji (np. negatywnych komentarzy, które mogą naruszyć reputację firmy) czy pogłębione badania dotyczące grup docelowych (np. wskazywanie internetowych liderów opinii na temat danego produktu lub usługi). Media społecznościowe jako narzędzie oceny atrakcyjności miejsc Ciekawym zastosowaniem portali społecznościowych, przydatnym m.in. dla pracowników samorzą- 12

5 du i branży turystycznej jest analiza tzw. check-ins, czyli meldowania się przez użytkowników np. na lotnisku, w klubie czy w centrum handlowym. Komunikowanie swojej obecność w danym miejscu ma na celu zwiększenie szansy na spotkanie znajomego, który zobaczy dany post, czy zaakcentowanie swoich preferencji zakupowych, turystycznych, rozrywkowych i innych. W 2012 r. portal Facebook dokonał interesującej analizy check-ins swoich użytkowników w okresie wakacyjnym w 25 miastach świata, w celu wytypowania najbardziej społecznych punktów orientacyjnych (landmarks) na świecie. Numerami pierwszymi w poszczególnych miastach zostało: 7 aren sportowych, 6 miejsc publicznych (place, aleje, parki), 2 parki rozrywki, 2 areny koncertowe oraz 2 centra handlowe. Na przykład w Londynie w pierwszej piątce znalazły się: O2 (arena koncertowa), handlowa ulica Oxford, Leicester Square (dystrykt rozrywkowy), Covent Garden (dystrykt historyczny) oraz Emirates Stadium (stadion piłkarski) ( com/trends/676/social-landmarks-around-the- World, ). Najpopularniejszymi miejscami w Polsce wśród internautów meldujących się na portalu Facebook są lotniska (Kraków, Gdańsk) i centra miast (Kraków, Warszawa). Dużą popularnością cieszą się także centra handlowe (np. Złote Tarasy w Warszawie, Galeria Krakowska i Galeria Mokotów) ( ). Rozwój urządzeń mobilnych, w tym wzrost popularności smartfonów (telefonów multimedialnych) oraz obniżenie kosztów Internetu mobilnego sprzyjają powstawaniu nowych portali społecznościowych, takich jak Foursquare (dedykowany opisanemu powyżej zjawisku meldowania się i komentowania odwiedzanych miejsc) czy Instagram (poświęcony tworzeniu i dzieleniu się zdjęciami wykonanymi przez telefon komórkowy). Popularność tego typu nowych portali wśród użytkowników przekłada się na działania marketingowe podejmowane przez miasta. Oprócz tworzenia i administrowania oficjalnymi kontami istotne stają się specjalne akcje marketingowe. Wybrane aspekty działań polskich miast w mediach społecznościowych Informacje oraz trendy opisane w artykule są wynikiem analizy danych zastanych, dostępnych m.in. w magazynach branżowych (m.in. Press 11/2010, Brief 3/2012 oraz 11/2012, Forbes 8/2013), raportach internetowych (np ) oraz na stronach internetowych i kontach miejskich prowadzonych w różnych mediach społecznościowych. Część wiadomości pochodzi z wywiadów przeprowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za promocję i komunikację miasta w Internecie. Wybrane aspekty działań polskich miast w mediach społecznościowych zostały przedstawione w następujących obszarach: struktura zarządzania i outsourcing usług; miejskie profile ogólne i tematyczne; kanały oficjalne i nieoficjalne; publikowane treści oraz popularność oficjalnych kont wybranych polskich miast w serwisach społecznościowych. Struktura zarządzania i outsourcing usług Analiza podmiotów koordynujących działania miast w mediach społecznościowych pokazuje dużą wagę, jaką samorządy przykładają do tego stosunkowo nowego narzędzia komunikacji. Przejawia się to w tworzeniu nowych etatów, zespołów bądź referatów, a także przeznaczaniu coraz większych środków finansowych na szkolenia dla pracowników lub działania firm zewnętrznych. W urzędach miast tworzone są stanowiska dedykowane obsłudze mediów społecznościowych, np. Specjalista ds. Portali Społecznościowych (Wrocław) lub Koordynator ds. Mediów Społecznościowych (Gdańsk). Osoby koordynujące komunikację miasta w Internecie najczęściej są pracownikami Biura Promocji (Poznań), Biura Redakcji Internetowej (Wrocław) lub biura prasowego. W Krakowie profilami społecznościowymi zajmują się pracownicy Referatu Mediów Elektronicznych w Wydziale Informacji, Turystyki i Promocji Miasta. Część z miast decyduje się na przekazanie całości lub fragmentu działań komunikacyjnych w Internecie firmom zewnętrznym. Wśród argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem znajdują się m.in. motywy ekonomiczne (rozwiązanie takie może być tańsze niż tworzenie nowych etatów w urzędzie), specjalizacja i profesjonalizm podmiotów komercyjnych (np. lepsza znajomość mechanizmów działania w Internecie) czy większa łatwość w prowadzeniu działań przez cały tydzień o dowolnej porze dnia i nocy. Przykłady polskich miast, które przekazały część działań w mediach społecznościowym prywatnym agencjom interaktywnym, to Gdańsk, Warszawa i Poznań. Miejskie profile ogólne i tematyczne Działania polskich miast w mediach społecznościach to nie tylko prowadzenie oficjalnych i ogólnych profili miast, ale również tworzenie i zarządzanie kontami poświęconymi poszczególnym projektom, wydarzeniom czy zjawiskom. W Krakowie 13

6 już na początku działań podejmowanych na Facebooku zdecydowano się na rozgraniczenie przekazów na oficjalny i informacyjny (poprzez stronę Kraków PL ) oraz mniej formalny, bardziej rozrywkowy i, jak się później okazało, również bardziej popularny wśród internautów (strona Krakowski rynek ). W Warszawie niewiele mniej popularną od oficjalnej strony miasta na portalu Facebook jest strona Kulturalna Warszawa, którą obserwuje 35 tys. osób. Na tym samym portalu stolica Dolnego Śląska prowadzi stronę Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 liczącą 15 tys. obserwujących. Powszechną praktyką jest prowadzenie osobnych kont dla wielkich wydarzeń czy festiwali, np. Blog Forum Gdańsk (5 tys. obserwujących na Facebooku, 1,5 tys. na Twitterze) czy poznańska Malta (ponad 17 tys. fanów na Facebooku). Osobną kategorię stanowi komunikacja w mediach społecznościowych podejmowana przez inne instytucje publiczne funkcjonujące w mieście, a także lokalne i regionalne organizacje turystyczne. W tym pierwszym przypadku bardziej popularne miejskie media społecznościowe mogą wzbogacać swoje treści i jednocześnie wzmacniać oraz rozpowszechniać komunikaty instytucji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. W przypadku organizacji turystycznych współpraca dotyczy m.in. wspólnej promocji miejsc atrakcyjnych dla zwiedzających, a także wzajemnego informowania się o atrakcyjnych materiałach. Poprzez pomoc w dotarciu do pożądanych grup docelowych oficjalne kanały miejskiej komunikacji internetowej mogą wspierać poszczególne instytucje oraz departamenty w wypełnianiu swoich zadań. Jak zaznaczono powyżej, miasta coraz częściej różnicują komunikację w mediach społecznościowych ze względu na grupę docelową. W aspekcie turystycznym przejawia się to m.in. w prowadzeniu kont w obcych językach skierowanych zarówno do potencjalnych turystów, jak i obcokrajowców zamieszkujących dane miasta. Na przykład Warszawa zdecydowała się na zlecenie agencji interaktywnej prowadzenia profili w mediach społecznościowych skierowanych do osób mówiących po angielsku. Na Facebooku profil Warsaw obserwowany jest przez 47 tys. osób, natomiast ewarsaw na Twitterze już tylko przez 378 osób. Kanały oficjalne i nieoficjalne W wielu przypadkach jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych działań miasta w mediach społecznościowych ich użytkownicy sami tworzą strony, konta i profile skupiające entuzjastów danego miejsca, które często okazują się bardziej popularne niż ich oficjalne odpowiedniki. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić m.in. pierwszeństwo powstania stron nieoficjalnych, inny (najczęściej oddolny, nieformalny) charakter oraz przyjętą linię komunikacyjną (strony te często opierają się na przesyłanych przez internautów materiałach fotograficznych). Przykłady opisywanego zjawiska mają miejsce np. w Warszawie (konto oficjalne 42 tys. użytkowników, nieoficjalna strona Warszawa Nieznana 168 tys.), Łodzi (oficjalne konto 9 tys., profil Łódź hipsterem miast 23 tys.) czy Poznaniu (konto oficjalne liczy 63 tys. użytkowników, a nieoficjalna strona o tej samej nazwie 105 tys.). W tym miejscu warto zaznaczyć, że miejskie departamenty i wydziały odpowiedzialne za działania marketingowe i komunikacyjne mają wpływ jedynie na niewielką część internetowego ruchu w mediach społecznościowych, który zakwalifikowalibyśmy jako wpływający na wizerunek miasta. Specyfika komunikacji w Internecie powoduje, że setki działań podejmowanych bez wiedzy i koordynacji ze strony miasta wpływa na jego rozpoznawalność oraz renomę. Przykładem takiego wpływu może być profesjonalnie wypromowany festiwal komercyjny (np. Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, Heineken Open er w Gdyni), opiniotwórcza grupa zorganizowana wokół danego tematu (np. licząca 14 tys. fanów strona Krakowski Alarm Smogowy na portalu Facebook) czy znane miejsce ( Stary Browar w Poznaniu blisko 50 tys. fanów). Podsumowując omawiany aspekt, warto zaznaczyć, że komunikacja miasta w mediach społecznościowych jest uwarunkowana m.in. liczbą i rodzajem innych nadawców wpływających na marketing i wizerunek danego miejsca. Podmioty te mogą dostarczać atrakcyjnych treści gotowych do dalszego rozpowszechniania, ale także cennych informacji dla decydentów, w tym również opinii krytycznych. Publikowane treści Główne typy materiałów publikowanych przez miasta to: informacje na temat ważnych wydarzeń (np. klęsk żywiołowych, wielkich imprez sportowych, koncertów), aktualności z życia miasta (np. utrudnienia w ruchu, nowe przystanki, wyłączenia prądu), zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, odnośniki do innych stron, ciekawostki dotyczące miasta, konkursy, ankiety oraz materiały multimedialne (zdjęcia, nagrania audio i wideo). Najbardziej popularne treści w mediach społecznościowych to zdjęcia. Jest to trend niezależny od tematyki i profilu strony obserwowanej przez internautów. Na przykład w lipcu 2013 r. wśród najpopularniejszych pięciu wpisów polskich miast na portalu Facebook wszystkie były zdjęciami ( ). Znajdującą się na pierwszym miejscu galerię zdjęć z Wrocławia, 14

7 umieszczoną przez miasto w dniu 17 lipca, skomentowało prawie 300 osób, 7300 polubiło (czyli wyraziło swoją aprobatę przez specjalny przycisk na stronie), a ponad tysiąc udostępniło dalej. Zauważalnym trendem jest różnicowanie zarówno przez organizacje, jak i samorządy przekazów, celów i grup docelowych w ramach różnych portali społecznościowych. Ewa Salamon, koordynator ds. mediów społecznościowych w Urzędzie Miejskim Gdańska, ujęła to zjawisko w następujący sposób: Każdy z oficjalnych kanałów miasta w mediach społecznościowych pełni inną funkcję, rządzi się swoimi prawami, a społeczności skupione wokół nich działają w zupełnie inny sposób. ( ) Facebook i Google+ to kanały, dzięki którym nawiązujemy długotrwałe relacje głównie z mieszkańcami ( ) YouTube, Flickr i Pinterest to przede wszystkim narzędzia do prezentacji materiałów multimedialnych, dlatego stawiamy na dobre zdjęcia i ciekawe treści wideo. Twitter, Foursquare i Instagram to natomiast kanały, dzięki którym mamy szansę reagować na aktywność turystów odwiedzających miasto, nierzadko także liderów opinii, celebrytów i międzynarodowych gwiazd sportu i rozrywki (Gdańsk jest wszędzie, 2012, s. 72). miasta. Do najbardziej aktywnych miast należą Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków i Warszawa. Wszystkie z wymienionych miast, oprócz stosunkowo wysokiej liczby osób obserwujących oficjalny profil miasta na portalu Facebook, są obecne w innych portalach (np. NK.pl, Twitter, Foursquare). Można zauważyć również, że liczba mieszkańców miasta nie zawsze koreluje z liczbą internautów obserwujących jego działania w serwisach społecznościowych. Samorządowcy w serwisach społecznościowych Tablica 2. Obecność polskich miasta wojewódzkich na Facebooku oraz w innych serwisach społecznościowych (dane z sierpnia 2013 r.) Miasto Liczba użytkowników oficjalnego profilu miasta na portalu Facebook Czy miasto posiada oficjalne konto na innych portalach społecznościowych Google + NK.pl Twitter Instagram Pinterest Foursquare Wrocław nie tak tak tak nie tak Poznań tak nie tak tak tak tak Gdańsk tak nie tak tak tak tak Warszawa tak tak tak nie nie tak Szczecin tak tak tak nie tak tak Bydgoszcz tak tak nie nie nie tak Toruń tak tak tak nie nie tak Katowice nie tak tak nie nie nie Kraków tak tak nie tak nie nie Łódź nie nie nie nie nie nie Lublin nie nie tak nie nie nie Ź r ó d ł o: opracowanie własne. Popularność i zróżnicowanie wybranych serwisów społecznościowych polskich miast Tablica 2 przedstawia polskie miasta wojewódzkie posegregowane według liczby osób obserwujących oficjalny profil miasta na Facebooku. Dodatkowo w tablicy przedstawiono, w jakich innych serwisach społecznościowych istnieje oficjalne konto Niniejszy artykuł koncentruje się na oficjalnych działaniach podejmowanych przez miasta w mediach społecznościowych w kontekście działań z zakresu marketingu terytorialnego. Rozpatrując zagadnienie komunikacji internetowej w samorządzie, nie sposób jednak pominąć aspektu z pogranicza marketingu politycznego, przejawiającego się m.in. w prowadzaniu oficjalnych profili samorządowców w serwisach społecznościowych. W kontekście komunikowania politycznego w Polsce najpopularniejsze, oprócz blogów, media społecznościowe to Facebook oraz Twitter. Ten drugi jest szczególnie popularny wśród dziennikarzy, stanowi zatem idealne narzędzie do propagowania bądź prostowania kluczowych informacji. Niektóre z kont na portalu Facebook, jak np. strona prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, która jest obserwowana przez ponad 6 tys. osób, stają się aktywnym forum dyskusyjnym, na którym politycy mają szansę bezpośrednio (i bez skrótów dokonywanych przez tradycyjne media) komuniko- 15

8 wać swoje opinie i stanowiska. Coraz popularniejsze staje się również prowadzenie wirtualnych dyżurów przez radnych, w ramach których dyskutują oni z mieszkańcami na internetowych czatach. Ewolucja mediów społecznościowych i prognozy na przyszłość Pomimo swojej krótkiej historii, media społecznościowe ulegają ciągłym i dynamicznym zmianom wpływającym na sposób ich użytkowania. Niektóre z nich mają charakter estetyczny, związany np. z upraszczaniem wyglądu serwisu (layout), zwiększaniem jego czytelności (readability) czy wygody korzystania na innych niż komputer urządzeniach (tablety, telefony komórkowe). Inne zmiany mają charakter rewolucyjny, w dużym stopniu zmieniający filozofię korzystania z serwisu przez wszystkich użytkowników. Zmienia się również skala interakcji internautów. Z raportu firmy Socialbakers wynika, że w ciągu czterech lat, począwszy od 2009 r., liczba stron obserwowanych przez statystycznego użytkownika Facebooka wzrosła z 4,5 do 40, a same strony zwiększyły częstotliwość wysyłania komunikatów z 5 do 36 na miesiąc. Na rok 2013 razem daje to styczność średnio z 1440 aktualizacjami w miesiącu (w 2009 r. było to 22,5). Trend ten pokazuje zarówno wzrost intensywności użytkowania portalu przez organizacje, jak i ryzyko zaginięcia wysyłanego komunikatu w gąszczu innych uaktualnień ( kers.com/blog/1561-cutting-through-the-crowds-on- -facebook-news-feeds, ). Mając na uwadze przedstawione w artykule zjawiska, a także ogólne trendy widoczne w marketingu i komunikacji, autorzy prognozują następujące kierunki zmian w wykorzystaniu mediów społecznościowych w marketingu miast. Zwiększanie profesjonalizmu w działaniu podmiotów odpowiedzialnych za marketing miasta, przejawiające się m.in. w pogłębianiu wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania mediów społecznościowych, różnicowaniu komunikowanych treści ze względu na serwis i porę dnia i nocy oraz dostosowywaniu zawartości do oczekiwań i preferencji poszczególnych grup docelowych (np. traktowanie portalu Twitter jako głównego medium kontaktu z dziennikarzami, portalu NK.pl jako lepszego narzędzia dotarcia do mieszkańców mniejszych miast, a portalu Pinterest jako dobrego kanału komunikacji z wykształconymi kobietami w średnim wieku mieszkającymi w dużych miastach). Wykorzystywanie mechanizmów mediów społecznościowych w wewnętrznych sieciach, np. urzędów miast, w celu stworzenia efektywnej platformy dyskusji i udostępniania materiałów. Rozwiązanie instytucjonalnych sieci społecznościowych jest z powodzeniem stosowane w sferze komercyjnej, np. w ramach platformy Yammer. Wzrost znaczenia mediów społecznościowych jako narzędzia dwustronnej komunikacji na linii urząd mieszkaniec oraz źródła cennych informacji na tematy ważne społecznie. Pojawienie się odrębnych stron poświęconych konsultacjom społecznym (np. w Warszawie), odbywanie części dyżurów przez radnych na czatach mediów społecznościowych (np. w Poznaniu) czy włączanie się w dyskusje prowadzone wśród internautów przez przedstawicieli samorządu stanowi początek wspomnianego trendu. Bardziej zaawansowane przykłady zastosowań, znane z marketingu komercyjnego, będą obejmowały takie zjawiska, jak: wyszukiwanie wszelkich treści publikowanych na dany temat w mediach społecznościowych na żywo, przy wykorzystywaniu tzw. hashtagów (słowa klucze ułatwiające kategoryzację i wyszukiwanie treści o konkretnej tematyce) czy bardzo dokładne określanie grup docelowych komunikatów. W tym pierwszym przykładzie można wyobrazić sobie sytuację, w której po wpisaniu na portalu Twitter hasła: Coś ciekawego w #teatrach w #poznan? po kilku minutach do użytkownika zgłosi się przedstawiciel lokalnego wydziału kultury lub informacji turystycznej z odnośnikiem do repertuarów i rekomendacją. Inny przykład dotyczy konsultacji społecznych. W celu zwiększenia liczby i jakości głosów obywateli na temat wytyczenia nowych ścieżek rowerowych urząd miasta już teraz może wykupić reklamę na Facebooku, która trafi do dokładnie zdefiniowanej grupy, np. mieszkańcy warszawskiej Pragi w wieku lat interesujący się rowerami (por ). Przeniesienie na grunt internetowego marketingu miasta zjawiska tzw. grywalizacji (z ang. gamification), tj. wykorzystywania mechanizmów znanych z gier (rywalizacji i współpracy, pokonywania kolejnych poziomów zaawansowania itd.) w celu zwiększenia zaangażowania uczestników np. w promocję miejsca lub poznawanie jego historii. Dobrym przykładem są tutaj wirtualne przypinki (badges), które użytkownicy portalu Foursquare kolekcjonują w zamian za kilkukrotne odwiedzenie wybranych miejsc. W niektórych miastach, np. w Londynie lub Paryżu, po zameldowaniu się w określonej liczbie znanych atrakcji turystycznych na profilu użytkownika odblokowuje się specjalna ikona, która komunikuje innym osiągnięcie kolejnego poziomu zaawansowania korzystania z portalu. Inny przykład to tworzenie społeczności doradczych, w których w zamian za udzielenie określonej liczby porad na danym portalu, dotyczących np. zwiedzania historycznych atrakcji miasta, użytkownik otrzymuje nagrodę od lokalnej informacji turystycznej. 16

9 Wykorzystanie dużych zbiorów elektronicznie generowanych danych (big data) do celów marketingu miasta. Dynamiczny rozwój technologii wpłynął zarówno na geometryczny przyrost informacji dostępnych w Internecie (por. np. statystyki portalu YouTube przybliżone na początku artykułu), jak i pojawienie się nowych narzędzi mogących przetworzyć dostępne dane dla różnych zastosowań. Odpowiednia analiza informacji pozwala na określenie np. najpopularniejszych materiałów publikowanych w Internecie, najbardziej fotogenicznych miejsc czy ścieżki komentowania i dzielenia się materiałami. Podsumowanie Internet (w tym media i serwisy społecznościowe) w ciągu kilkunastu ostatnich lat stał się codziennym i niezastąpionym narzędziem komunikacji dla milionów ludzi na całym świecie. Portale, takie jak Facebook i Twitter, są stosowane nie tylko w celach towarzyskich, ale też jako platformy dyskusji i mobilizacji społecznej czy źródła inspiracji oraz codziennych informacji. Większość mediów pozainternetowych (gazet, stacji radiowych i telewizyjnych) ma i aktywnie prowadzi swoje kanały w mediach społecznościowych, które stanowią dodatkowy kanał komunikacji z odbiorcami. Również jednostki samorządowe, w tym miasta, coraz częściej traktują media społecznościowe jako niezbędne narzędzie do bezpośredniej komunikacji w marketingu miejsc. Podobnie jak w innych działaniach marketingowych, tak też w marketingu miasta podejmowanym w mediach społecznościowych można wyróżnić poziomy zaawansowania działań. W orientacji promocyjnej media społecznościowe traktowane są przede wszystkim jako dodatkowy nośnik materiałów reklamujących miasto i jego atrakcje turystyczne, głównie w działaniach zewnętrznych. Orientacja marketingowa cechuje się nastawieniem na poznanie i odpowiadanie na potrzeby różnych grup docelowych działań miasta, głównie mieszkańców. W takim ujęciu oficjalne strony w serwisach społecznościowych aspirują do bycia profilami miasta, a nie urzędu miasta, informując o ważnych wydarzeniach z życia danego miejsca, wchodząc w dialog z internautami oraz tworząc materiały wzbudzające lokalny patriotyzm. Orientacja strategiczna oznacza dążenie do osiągania celów długofalowych, będących rezultatem badań i analiz. W ujęciu tym media społecznościowe stają się narzędziem konsekwentnego tworzenia i wzmacniania marki miasta oraz profesjonalnej komunikacji dwustronnej. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach marketingu miasta Internauci mają stać się prawdziwymi fanami (określenie stosowane również do opisu osoby obserwującej dany profil w serwisach społecznościowych) oraz ambasadorami miejsca (zjawisko e-word-of-mouth, czyli elektroniczny marketing szeptany). Jak przedstawiono w artykule, działania marketingowe polskich miast w mediach społecznościowych cechują się różnym poziomem zaawansowania i zastosowania. Część z nich, jak np. Wrocław, Gdańsk i Kraków, bardzo szybko dostrzegło potencjał tkwiący w tym stosunkowo nowym kanale komunikacji internetowej. W niektórych miastach wciąż bardziej aktywną stroną, jeśli chodzi o prowadzenie profili miejskich, są sami internauci. Coraz częściej miasta decydują się na dywersyfikację przekazów w różnych mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę profil ich użytkowników oraz komunikowane treści. Innym zauważalnym trendem jest korzystanie z usług sektora prywatnego przy outsourcingu prowadzania profili, dokonywaniu monitoringu i analiz oraz zakupie reklam. Osoby odpowiedzialne za działania miast w serwisach społecznościowych są świadome, że współczesny Internet charakteryzuje się ogromną dynamiką zmian i przekazów nadawanych przez podmioty różnego typu, w tym inne jednostki publiczne, takie jak instytucje kulturalne, społeczne i turystyczne. Sytuacja ta wymusza modyfikowanie aktywności i poszukiwanie kreatywnych sposobów na wykorzystywanie aktualnie dostępnych narzędzi. W artykule wątek ten został podjęty przy przedstawieniu prognoz kierunków zmian w wykorzystywaniu mediów społecznościowych w marketingu miasta. Literatura Boyd, D.M. i Ellison, N.B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, (1), Brzeziński, S. (2012). Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej. Marketing i Rynek, (11). Florek, M. (2007). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wyd. AE. Gawroński, S. (2011). Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzne public relations w jednostkach samorządu terytorialnego. Marketing i Rynek, (3). Gdańsk jest wszędzie (2012). Brief, (11). Kaplan, A.M. i Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, (1). Korczyńska, M. (2006). Marka miasta. Marketing i Rynek, (12). Kot, S., Ferencová, M. i Karas, L. (2012). Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego. Marketing i Rynek, (5). Kotler, P. Haider, D.H. i Rein, I. (1993). Marketing Places Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. New York: The Free Press. Lutek, P. i Gołoś, A. (2010). Model przygotowania strategii marki miejsca. Marketing i Rynek, (10). Markowski, T. (red.) (2006). Marketing terytorialny. Warszawa: KPZK PAN. OECD (2007). Participative Web and User-Created Content: Web 2.0, Wikis and Social Networking. OECD. Piątkowska, M. (2010). Marka i wizerunek jednostki terytorialnej koncepcja i uwarunkowania. Marketing i Rynek, (1). Szromnik, A. (2008). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business. Śliz, J. i Żymańczyk, M. (2008). Jak promują się polskie miasta. Marketing i Rynek, (3).

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

"WSTĘP DO SOCIAL MEDIA"

WSTĘP DO SOCIAL MEDIA AGENDA SZKOLENIA "WSTĘP DO SOCIAL MEDIA" PROWADZI Magdalena Pawłowska CEO INSOURCE Marketing Agency ROZPOCZĘCIE WPROWADZENIE Zasady funkcjonowania osobistego i biznesowego w mediach społecznościowych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Creative Media Marketing szeptany i nie tylko 2016 0 05-6 5 0 S u ł k o w i c e, u l. L i p o w a 9 O nas Jesteśmy grupą najlepszych specjalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Community Manager quiz

Community Manager quiz Community Manager quiz Moduł 1: Marketing cyfrowy 1. Uzupełnij definicję e-handlu, zaznaczając odpowiednie kratki (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi) a) Handel elektroniczny odnosi się do transakcji

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Facebook i media społeczniościowe. Część 1 Anna Miśniakiewicz, Konrad Postawa

Warsztaty Facebook i media społeczniościowe. Część 1 Anna Miśniakiewicz, Konrad Postawa Warsztaty Facebook i media społeczniościowe Część 1 Anna Miśniakiewicz, Konrad Postawa Plan warsztatów 1. Co to są media społecznościowe? 2. Jak wygląda nowoczesna komunikacja - formy, sposoby, treści?

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA KIERUNEK MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA (I S, II S, I NS, II NS)* Kierunek ten, unikatowy w południowej Polsce, został przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Iluminacje świąteczne

Iluminacje świąteczne Iluminacje świąteczne raport medialny grudzień 218 1 WSTĘP Opracowanie przygotowane przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów we współpracy z agencją Hetman PR & Media Relations, dotyczy obecności w obszarze

Bardziej szczegółowo

Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy.

Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy. Wojciech Szymański Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy. Idea Inbound Marketingu Możliwości efektywnej promocji miast Miasto Gdańsk jako lider promocji w sieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku Scoring w oparciu o Big Data 8 kwietnia 2014 roku Od początków ludzkości do roku 2003 wygenerowano 5 eksabajtów informacji tyle samo ludzkość generuje dziś co dwa dni. - Eric Schmidt, Google CEO 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016 PROGRAM SZKOLENIA Szczecinek 2016 Szczecinek, 16.11.2016 Szanowni Państwo, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Centrum Konferencyjne ZAMEK organizują w roku edukacyjnym 2016/2017 cykl szkoleń z

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017 Social Media 2016 Część 1 Trendy w korzystaniu Luty 2017 Wprowadzenie O badaniu Social Media 2016 to czwarta edycja podsumowania mediów społecznościowych w Polsce realizowana przez agencję badawczo-analityczną

Bardziej szczegółowo

Poznawaj Cystersów Mobilnie

Poznawaj Cystersów Mobilnie Poznawaj Cystersów Mobilnie Wdrożenie Foursquare dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich FOURSQUARE co to takiego? To aplikacja i serwis społecznościowy, wykorzystujący potencjał geolokalizacji,

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Á Á JAKIE SPECJALNOŚCI

Á Á JAKIE SPECJALNOŚCI KIERUNEK MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA Marketing i komunikacja rynkowa to kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za lipiec 2011 r. Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016 OFERTA REKLAMOWA wrzesień 2016 PROFIL WYDAWCY to firma tworzona przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Pierwszy portal o Bieszczadach z profesjonalną redakcją piszą u nas dziennikarze, którzy są miłośnikami Bieszczad.

Pierwszy portal o Bieszczadach z profesjonalną redakcją piszą u nas dziennikarze, którzy są miłośnikami Bieszczad. Co wyróżnia portal Bieszczady.Land? Pierwszy portal o Bieszczadach z profesjonalną redakcją piszą u nas dziennikarze, którzy są miłośnikami Bieszczad. Co wyróżnia portal Bieszczady.Land? Interaktywne formy

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

We make healthcare digital.

We make healthcare digital. We make healthcare digital. We make healthcare digital W agencji brandmed łączymy kompetencje lekarzy, specjalistów ds. marketingu i komunikacji, designerów i programistów. Nowoczesne podejście, znajomość

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Wszystkie proponowane rozwiązania są podparte naszą wiedzą z zakresu marketingu przy użyciu nowoczesnych narzędzi i co ważne, indywidualnie

Wszystkie proponowane rozwiązania są podparte naszą wiedzą z zakresu marketingu przy użyciu nowoczesnych narzędzi i co ważne, indywidualnie Społeczność Kim jesteśmy? Conture to marka z nowoczesnym podejściem, która zajmuje się szeroko pojętym PR i content marketingiem. Jesteśmy otwarci na nowe trendy i metody działania. Wszystkie proponowane

Bardziej szczegółowo

Video Marketing YouTube & Facebook Video

Video Marketing YouTube & Facebook Video agenda szkolenia Video Marketing YouTube & Facebook Video prowadzi Magdalena Daniłoś zgłoszenia: szkolenia@socialmedianow.pl lub http://tydzien.socialmedianow.pl/ Aż 90% poskich marketerów, którzy realizowali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Opiniotwórcze znaczenie mediów społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej

Opiniotwórcze znaczenie mediów społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej Opiniotwórcze znaczenie mediów społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej dr Katarzyna Mysiak Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomiki Usług Tel. 691405042

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Katowice 4% Łódź 4% Gdańsk 3% Rzeszów Lublin 3% 2% Szczecin 2% Wrocław 11% Warszawa 42% Poznań 12% Kraków 17% Profil czytelnika Social Press głównie osoby między

Bardziej szczegółowo

Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media

Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media 1. Wstęp: kreacja i projekty w ramach działalności indywidualnej w ramach prac etatowych i zleceo (okres 1996-2008)

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing dla turystyki wiejskiej - trendy w Europie

Social Media Marketing dla turystyki wiejskiej - trendy w Europie Social Media Marketing dla turystyki wiejskiej - trendy w Europie 2005-12-31 Aneta Mazurek Your Name Executive Commitee Your member Title EuroGites European Federation Of Rural Tourism Your Organization

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MEDIALNA

PREZENTACJA MEDIALNA PREZENTACJA MEDIALNA Jestem Eko to adresy blisko natury! Miesięcznie docieramy do 400 000 unikalnych użytkowników. Wykorzystaj naszą siłę w niestandardowych kampaniach! PREZENTACJA MEDIALNA // SERWISY

Bardziej szczegółowo

Potencjał marketingowy mediów społecznościowych

Potencjał marketingowy mediów społecznościowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania mgr Iwona Lupa Potencjał marketingowy mediów społecznościowych Kraków, 23 luty 2018 Uzasadnienie podjętej problematyki Media społecznościowe: to obszar,

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG (KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM METOD I SZACUNKOWEGO CZASU) I FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ

PRZEBIEG (KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM METOD I SZACUNKOWEGO CZASU) I FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ CZAS REALIZACJI SCENARIUSZA, W TYM LICZBA I CZAS PLANOWANYCH SPOTKAŃ. 12 h = 3 spotkania x 4h PRZEBIEG (KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM METOD I SZACUNKOWEGO CZASU) I FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BOSSBLOG.PL PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY M A R C I N P I E T R A S Z E K E M P E M E D I A. P L O BOSSBLOGU BossBlog stworzyłem w kwietniu 2015 roku jako miejsce przeznaczone dla przedsiębiorców - ludzi aktywnych

Bardziej szczegółowo

Case studies kampanii natywnych

Case studies kampanii natywnych Case studies kampanii natywnych Przenosimy Polskę na Wyspy. Jednoczymy Polaków. Pomagamy Klientom zdobywać przewagę konkurencyjną. Zetha Media - Polish Express Media Group wprowadzenie Publikacje w e-bookach,

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

LISTA ZADAŃ.

LISTA ZADAŃ. LISTA ZADAŃ Zarządzanie biznesem i rozwojem marki jest czasochłonne. Jako właściciel firmy, który prawdopodobnie prowadzi codzienną działalność, masz mało czasu na marketing w mediach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski.

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Działalność portalu koncentruje się na: upowszechnianiu

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o konsumentach kupujących w internecie. Atrakcyjne ceny i wygoda kluczowe

Cała prawda o konsumentach kupujących w internecie. Atrakcyjne ceny i wygoda kluczowe Cała prawda o konsumentach kupujących w internecie. Atrakcyjne ceny i wygoda kluczowe data aktualizacji: 2017.05.07 Mieszkańcy naszego regionu już średnio raz na miesiąc robią zakupy online, przy czym

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015 MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA Cele i metodyka Gdańsk 7 maja 2015 Agenda: 1 Kto i po co monitoruje? 2 Dlaczego rola monitoringu rośnie? 3 Funkcje monitoringu na rzecz bezpieczeństwa. OTO MEDIA

Bardziej szczegółowo

PRESS Twoja firma może być ich częścią i dotrzeć z ofertą do naszych Czytelników!

PRESS Twoja firma może być ich częścią i dotrzeć z ofertą do naszych Czytelników! Raporty specjalne SOCIAL PRESS Twoja firma może być ich częścią i dotrzeć z ofertą do naszych Czytelników! Kilka słów o SOCIALPRESS Działamy od 2010 roku jesteśmy pierwszym polskim, profesjonalnym portalem

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE. Robert Stalmach

WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE. Robert Stalmach WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE Robert Stalmach monitoring mediów: internet, social media, prasa, RTV usługi analityczne content marketing szkolenia Wspieramy działalność naszych klientów

Bardziej szczegółowo

Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej. Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje

Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej. Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Miasta dla Rowerów Obszar badania

Bardziej szczegółowo

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą.

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. Co to jest Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. System zintegrowanego marketingu, który integruje w 1 miejscu m.in. e-mail marketing ze śledzeniem kontaktów i szczegółowym raportowaniem.

Bardziej szczegółowo

#marketing. Turystyka kulinarna - sposób na promocję gminy

#marketing. Turystyka kulinarna - sposób na promocję gminy #marketing P I E R W S Z Y M A G A Z Y N O P R O M O C J I D L A U R Z Ę D Ó W NR 2 04-05.2017 R. ISSN 2543-8441 POMYSŁ NA KAMPANIĘ Turystyka kulinarna - sposób na promocję gminy INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA WIZERUNKOWE

NOWE WYZWANIA WIZERUNKOWE NOWE WYZWANIA WIZERUNKOWE Jak budować wizerunek samorządowca w mediach społecznościowych, by zdobyć przewagę nad konkurencją? Anna Mierzyńska PERSONALIZACJA SFERY PUBLICZNEJ LICZY SIĘ SILNA MARKA OSOBISTA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów.

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów. Komunikacja Komunikacja to przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy. Maksimum zgodności pomiędzy komunikatem nadawcy a interpretacją przekazu przez odbiorcę stanowi o sukcesie komunikacji. Bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo